Kogo reprezentuje osoba

Górski Jan

w KRS

Jan Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1941 r., wiek 76 lat
Miejscowości:Węgrów (Mazowieckie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brzezik Aleksander Eugeniusz, Grodzka Danuta, Okulus Elżbieta Marianna, Tempczyk Jan Władysław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pliszka Henryk
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gminna Spółdzielnia W Węgrowie, Węgrów − KRS 0000176119
 2. Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski, Sokołów Podlaski − KRS 0000430644
 3. Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Siedlce − KRS 0000237498
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Miedznie, Miedzna − KRS 0000193289
 5. Polskie Towarzystwo Turystyczno-krajoznawcze Oddział W Węgrowie, Węgrów − KRS 0000193838
 6. Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa Kulturowego Powiatu Węgrowskiego Oraz Naturalnych Metod Leczenia Wiano, Węgrów − KRS 0000212643
 7. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zambrzyniec, Zambrzyniec − KRS 0000517647
 8. Stowarzyszenie Zamek Liw Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Liwskiej, Liw − KRS 0000199426
 9. Węgrowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i Agroturystyki, Węgrów − KRS 0000055861

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców W Węgrowie, Węgrów − KRS 0000137593
 2. Spółdzielnia Handlowo-produkcyjna Rolnik W Węgrowie, Węgrów − KRS 0000116614

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu systemowego Kontrakt socjalny Twoją szansą - etap II współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez CPS Węgrów
  Zamawiający: Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie, Węgrów
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu w tematyce: 1. kurs - kucharz małej gastronomi (liczba godzin kursu -100 h : 40 h część teoretyczna, 60 h część praktyczna) dla 5 osób, 2. kurs - sprzedawca magazynier z obsługą komputera i kas fiskalnych z programem WF-MAG (liczba godzin kursu - 100 h : 47 h teoria + 53 h praktyka) dla 6 osób, 3. kurs - florystyka i bukieciarstwo (liczba godzin kursu 80 h: 10h teoria, 70 h praktyka) dla 1 osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia: - pomieszczeń, sal wykładowych, - wykwalifikowanej kadry, - ciepłych posiłków (obiad dwudaniowy) i serwisu kawowego, - ubezpieczenia uczestników kursów, - zapewnienie dojazdu uczestnikom kursu z Węgrowa do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, - udostępniać logo EFS i informacji o współfinansowaniu szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na materiałach promocyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących realizowanego kursu m. in. na listach obecności, zaświadczeniach ukończenia kursu, materiałach szkoleniowych, w sali wykładowej zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie www.efs.pl, - udostępnianie dokumentacji kursu na żądanie, - przechowywanie dokumentacji kursu do dnia 31 grudnia 2020r., - zapewnić materiały do robienia notatek oraz materiały szkoleniowe, -zapewnić warunki zgodne z przepisami BHP w trakcie trwania szkolenia. Uczestnikom, którzy z wynikiem pozytywnym ukończą kurs wydane będzie przez Wykonawcę zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz. 622). Szkolenie powinno zakończyć się oceną nabytych umiejętności i wydaniem certyfikatu, dyplomu lub zaświadczenia o jego ukończeniu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz. 622). Po zakończeniu kursu Jednostka Szkoleniowa zobowiązana jest dostarczyć do Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie potwierdzone za zgodność z oryginałem: - kserokopię dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin oraz listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu (mogą stanowić one załącznik do dziennika zajęć), - potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, - kserokopię zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu, - kserokopię rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu, - imienny wykaz osób, które nie ukończyły kursu, - kserokopię protokołu egzaminacyjnego w przypadku kursu kończącego się egzaminem, - kopie ankiet służących do oceny kursu. Wyłoniony wykonawca (najpóźniej do dnia zawarcia umowy) zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu: 1) program kursu, który powinien zawierać w szczególności: - nazwę kursu, - czas trwania i sposób organizacji kursu (liczba godzin zajęć w każdym dniu odbywania zajęć kursu), - wstępne wymagania dla uczestników kursu, - cele kursu, - plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem w miarę potrzeby, części teoretycznej i praktycznej treści kursu w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, - wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, - sposób sprawdzenia efektów kursu. 2) harmonogram zajęć, 3) Wykonawca pokryje koszty niezbędnych badań lekarskich (wyrobienie książeczki zdrowia z wymazami, jeżeli specyfika szkolenia tego wymaga). Koszt badań i wyrobienia książeczki należy ująć w cenie kursu.
 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu systemowego Aktywność Twoją Szansą współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez GOPS Liw
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liwie z/s w Węgrowie, Węgrów
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu w tematyce: 1. kurs - obsługa wózków jezdniowych (liczba godzin kursu -67 h : 47 h część teoretyczna, 20h część praktyczna) dla 2 osób 2. kurs - sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych z programem WF-MAG (liczba godzin kursu -80 h ) dla 6 osób 3. kurs - florystyka liczba godzin kursu 50 h dla 4 osób Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia: - pomieszczeń, sal wykładowych, - wykwalifikowanej kadry, - ciepłych posiłków (obiad dwudaniowy) i serwisu kawowego, - ubezpieczenia uczestników kursów, - zapewnienie dojazdu uczestnikom kursu z Węgrowa do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia - udostępniać logo EFS i informacji o współfinansowaniu szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na materiałach promocyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących realizowanego kursu m. in. na listach obecności, zaświadczeniach ukończenia kursu, materiałach szkoleniowych, w sali wykładowej zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie www.efs.pl - udostępnianie dokumentacji kursu na żądanie - przechowywanie dokumentacji kursu do dnia 31 grudnia 2020r. -zapewnić warunki zgodne z przepisami BHP w trakcie trwania szkolenia Uczestnikom, którzy z wynikiem pozytywnym ukończą kurs wydane będzie przez Wykonawcę zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.,poz. 186) oraz z rozporządzeniem z dnia 16 października 2012r. (Dz.U.,poz. 1152) zmieniającym rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Szkolenie powinno zakończyć się oceną nabytych umiejętności i wydaniem certyfikatu, dyplomu lub zaświadczenia o jego ukończeniu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.,poz. 186) oraz z rozporządzeniem z dnia 16 października 2012r. (Dz.U.. poz. 1152) zmieniającym rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Po zakończeniu kursu Jednostka Szkoleniowa zobowiązana jest dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z siedzibą w Węgrowie potwierdzone za zgodność z oryginałem: -kserokopię dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin oraz listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu (mogą stanowić one załącznik do dziennika zajęć), -potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, -kserokopię zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu, -kserokopię rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu, -imienny wykaz osób, które nie ukończyły kursu, -kserokopię protokołu egzaminacyjnego w przypadku kursu kończącego się egzaminem, -kopie ankiet służących do oceny kursu. Wyłoniony wykonawca (najpóźniej do dnia zawarcia umowy) zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu: 1)rogram kursu, który powinien zawierać w szczególności: -nazwę kursu, -czas trwania i sposób organizacji kursu (liczba godzin zajęć w każdym dniu odbywania zajęć kursu), -wstępne wymagania dla uczestników kursu, -cele kursu, -plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem w miarę potrzeby, części teoretycznej i praktycznej treści kursu w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, -wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, -sposób sprawdzenia efektów kursu. 2)harmonogram zajęć: 3)Wykonawca pokryje koszty niezbędnych badań lekarskich (wyrobienie książeczki zdrowia z wymazami, jeżeli specyfika szkolenia tego wymaga). Koszt badań i wyrobienia książeczki należy ująć w cenie kursu
 3. Specjalista ds. kadr i płac
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Węgrów
  Przedmiotem zamówienia jest szkolenie dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie uczestników projektu Wsparcie dla aktywnych współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.3. w zakresie Specjalista ds. kadr i płac w czasie do 100 godzin trwania szkolenia.
  Zakres zamówienia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne mające na celu przygotowanie do wykonywania pracy w dziale finansowo kadrowym.
 4. Księgowość
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Węgrów
  Szkolenie dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie uczestników projektu Wsparcie dla aktywnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 w zakresie Księgowości w czasie do 220 godzin trwania szkolenia. Zakres zamówienia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne mające na celu przygotowanie do wykonywania pracy w dziale księgowości.
 5. Nowoczesna obsługa biura i sekretariatu
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Węgrów
  Szkolenie dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie uczestników projektów Wsparcie dla Aktywnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 w zakresie Nowoczesna Obsługa Biura i Sekretariatu w czasie do 200 godzin trwania szkolenia. Zakres zamówienia obejmujue zajęcia teoretyczne i praktyczne przygotowujęace do prowadzenia sekretariatu podmiotów gospodarczych o różnych formach własności i przedmiocie działania a także do pracy w urzedach administracji państwowej i samorządowej.

Inne osoby dla Górski Jan (61 osób):