Kogo reprezentuje osoba

Górski Jan Jerzy

w KRS

Jan Jerzy Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Drugie imię:Jerzy
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1954 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Grajewo (Podlaskie)
Przetargi:23 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cwalina Marek, Pieniążek Tadeusz, Stypułkowski Wawrzyniec Zdzisław, Zawistowska Danuta Maria, Łosiewicz Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych Budokan Łosiewicz i Wspólnicy Sp. J., Grajewo − KRS 0000082435

Powiązane przetargi (23 szt.):
 1. Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN na terenie Gminy Grajewo.
  Zamawiający: Gmina Grajewo, Grajewo
  Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN na terenie Gminy Grajewo, w skład której wchodzi n/w zakres rzeczowy robót zgodnie z dokumentacja projektową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót: * sieć rozdzielcza z PVC Toczyłowo II - roboty ziemne; - roboty montażowe sieć fi 110 mm - 569,5m.
 2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Zabiele-Waszki-Górszczyzna-Kozioł-Czerwone i Wincenta
  Zamawiający: Gmina Kolno, Kolno
  Przedmiotem zamówienia jest budowa następujących sieci wodociągowych z przyłączami: Zadanie nr 1: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Zabiele-Waszki-Górszczyzna-Kozioł-Czerwone o następujących parametrach: sieć wodociągowa o długości 14855 m w tym DN160PE=10104m, DN110PE=3394m, DN90PE=1005m, DN50=382m, hydranty ppoż. 30 szt., przyłącza wodociągowe PE 40 o łącznej długości 2189 m; Zadanie nr 2: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Wincenta o następujących parametrach: sieć wodociągowa o długości 4024 m w tym: DN160PE=2711m, DN110PE=1110m, DN90PE=141m, DN50=62m, hydranty ppoż. 10 szt., przyłącza wodociągowe o łącznej długości 846 m w tym: DN50PE=28m i DN40PE=818m
 3. Melioracje użytków rolnych wsi Żydy, Wężewo, gm. Kowale Oleckie, woj. warmińsko-mazurskie.
  Zamawiający: Województwo Warmińsko-Mazurskie - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Olsztyn
  1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem melioracji użytków rolnych wsi Żydy, Wężewo, polegających na wykonaniu: -Robót przygotowawczych, w tym, ścinanie i karczowanie drzew i krzewów, wykaszanie porostów ze skarp rowów; -Robót pomiarowych przy tyczeniu niwelacji terenu, wykopów, lokalizacji rurociągów, studni i budowli oraz zakładanie reperów; -Robót ziemnych, w tym wykopy liniowe pod rurociągi, zbieracze i rowy otwarte, wykopy punktowe pod studnie i budowle, odwodnienie wykopów, zasypanie wykopów pod rurociągi oraz rowów przeznaczonych do likwidacji i zagęszczenie gruntu, transport brakującego gruntu do zasypania wykopów oraz materiału filtracyjnego; -Robót instalacyjnych, w tym drenowanie niesystematyczne i ułożenie rurociągów drenarskich, formowanie obsypki filtracyjnej, ułożenie rurociągów kanalizacyjnych, instalacja studni, wykonanie budowli wlotowych, wylotowych oraz wylotów drenarskich; -Robót wykończeniowych, w tym demontaż placu budowy, plantowanie terenu i skarp rowów, wykoszenie porostów ze skarp i dna rowów, obsianie skarp; -Przy realizacji zamówienia należy uwzględnić również warunki i terminy ograniczające prowadzenie robót określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz w pozostałych decyzjach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: -projekt budowlany, opracowany przez Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe MELPROJEKT Sp. z o. o. w Gdańsku, ul. Kubusia Puchatka 4, 80 - 308 Gdańsk -projekt wykonawczy wraz z przedmiarem robót, opracowany przez Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe MELPROJEKT Sp. z o. o. w Gdańsku, ul. Kubusia Puchatka 4, 80 - 308 Gdańsk -specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opracowana przez Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe MELPROJEKT Sp. z o. o. w Gdańsku, ul. Kubusia Puchatka 4, 80 - 308 Gdańsk.
 4. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miłej w Grajewie
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Grajewo, Grajewo
  Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miłej w Grajewie polega na wykonaniu, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, opracowaną przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Wykonawcze ENERGOS s.c. Ryszard Samsel i s-ka z siedzibą 07-410 Ostrołęka ul. Zaciszna 10, kanalizacji deszczowej bez przykanalików długości 144 mb , z rur rozsączających PP Ø 250 mm i 4 studni żelbetowych, chłonnych o średnicy Ø 1200mm. Po wykonaniu kanalizacji deszczowej nawierzchnię ulicy na szerokości ok. 6,5m należy utwardzić warstwą żwiru gr. 10 cm.
 5. Budowa sieci wodociągowej nie będącej siecią magistralną w obrębie ewidencyjnym Jaginty - Chorużowce wraz z wymianą urządzeń w studni Stacji Uzdatniania Wody w Rogaczach; 16-205 Nowy Dwór; powiat sokólski; województwo podlaskie
  Zamawiający: Gmina Nowy Dwór, Nowy Dwór
  Budowa sieci wodociągowej nie będącej siecią magistralną w obrębie ewidencyjnym Jaginty -Chorużowce wraz z wymianą urządzeń w studni Stacji Uzdatniania Wody w Rogaczach; 16-205 Nowy Dwór; powiat sokólski; województwo podlaskie. 3.1. Zamówienie obejmuje: 3.1.1 Budowa sieci wodociągowej nie będącej siecią magistralną w obrębie ewidencyjnym Jaginty -Chorużowce wraz z wymianą urządzeń w studni Stacji Uzdatniania Wody w Rogaczach; 16-205 Nowy Dwór; powiat sokólski; województwo podlaskie. Ograniczenia: Budowa sieci wodociągowej na działce nr geodezyjny.154-1 o długości 528 mb. należy wykonać od 1.VIII. 2013 r ze względu na ujęciu jej powierzchni w programie środowiskowym. Wspólny Słownik Zamówień CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów. 3.2. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w projektach wykonawczych, kosztorysach ślepych oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.3 Wykonawca powinien zapoznać się z pełną dokumentacją projektową oraz dokonać wizji lokalnej placu budowy, w celu zapoznania się z warunkami wykonania robót. 3.4 Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: a) urządzenia terenu budowy, b) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, c) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą, d) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy, e) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, f) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji- naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, g) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, h) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, i) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, j) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, k) wykonania badań prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, l) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego.
 6. Budowa sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Wąsosz
  Zamawiający: Gmina Wąsosz, Wąsosz
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowa sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Wąsosz Zamówienie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Wąsosz polega na wykonaniu n/w robót: Wyżej wymienione roboty Zamawiający przewiduje do sfinansowania w ramach dwóch etapów: ETAP I (realizacja do 30.09.2013 roku) Obejmuje następujący zakres robót: a) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ławsk z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz: 1. Kanalizacja grawitacyjna z rur PVC ø 200 mm o długości 433 m, 2. Kanalizacja grawitacyjna z rur PVC ø 160 mm o długości 60 m, 3. Kanalizacja tłoczna z rur PE ø 110 o długości 4701 m, w tym 220 m przecisk sterowany, 4. Przepompownia ścieków - 1 szt. (wraz z podłączeniem elektrycznym) 5. Roboty drogowe: rozbiórka i wykonanie - jezdnia o nawierzchni asfaltowej 827 m2, - chodnika 3 m2, -obrzeża 2 m. ETAP II (realizacja do 31.03.2015 roku) Obejmuje następujący zakres robót: a) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ławsk: 1.Kanalizacja grawitacyjna z rur PVC ø 200 mm o długości 2045 m, 2. Kanalizacja grawitacyjna z rur PVC ø 160 mm o długości 550 m + 15 m świetlica 3. Kanalizacja tłoczna z rur PE ø 90 -110 o długości 700 m, 4. Przepompownia ścieków 4 szt. (wraz z podłączeniem elektrycznym) 5. Roboty drogowe: rozbiórka i wykonanie - jezdnia o nawierzchni asfalt. 2856 m2, - chodnika 119,6 m2, - obrzeża 86 m b) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wąsosz - 130 szt. w tym: 1. Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków dla 4 RLM - 28 kpl., 2.Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków dla 6 RLM - 50 kpl., 3.Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków dla 8 RLM - 23 kpl., 4.Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków dla 10 RLM - 2 kpl., 5. Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków dla 12 RLM - 1 kpl., 6.Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków dla 12 RLM, dwa domy, przecisk PVC 110 - 1 kpl., 7. Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków dla 4 RLM, Murek - 1 kpl., 8. Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków dla 4 RLM, Przecisk PE 40 - 5 kpl., 9. Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków dla 4 RLM, Przecisk PVC 110 - 3 kpl. 10. Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków dla 6 RLM, Studnia chłonna - 1 kpl. 11. Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków dla 6 RLM, Murek - 1 kpl. 12. Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków dla 6 RLM, Przecisk PE 40 - 5 kpl. 13. Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków dla 6 RLM, Przecisk PVC 110 - 2 kpl. 14. Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków dla 8 RLM, Rewizja - 1 kpl. 15. Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków dla 8 RLM, Murek - 1 kpl. 16. Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków dla 8 RLM, Przecisk PE 40 - 1 kpl. 17. Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków dla 8 RLM, Przecisk PVC 110 - 5 kpl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja techniczna, specyfikacje wykonania i odbioru robót
 7. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową wodociągów wiejskich: Zadanie nr 1 - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Pięciowłóki - Lewki - Bagny. Zadanie nr 2 - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Wesołowo
  Zamawiający: Gmina, Dąbrowa Białostocka
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej z przyłączami: Zadanie nr 1 - obręb ewidencyjny Pięciowłóki-Lewki-Bagny w zakresie: - sieć wodociągowa z rur PVC Ø110 mm o długości - 2672 m - sieć wodociągowa z rur PE Ø50 mm o długości - 681 m - przyłącza wodociągowe z rur PE Ø40 mm - 11 szt. o łącznej długości 283 m - hydrant p.poż. nadziemne DN80mm - 2 szt. Zadanie nr 2 - obręb ewidencyjny Wesołowo w zakresie: - sieć wodociągowa z rur PVC Ø110 mm o długości - 2725 m - sieć wodociągowa z rur PE Ø50 mm o długości - 326 m - sieć wodociągowa z rur PE Ø40 mm o długości - 37 m - przyłącza wodociągowe z rur PE Ø40 mm - 11 szt. o łącznej długości 203 m - hydrant p.poż. nadziemne DN80mm - 6 szt
 8. Budowa wodociągu realiacji Poryte-Budziski
  Zamawiający: Urząd Miejski w Stawiskach, Stawiski
  Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągu realicji Poryte-Budziski z rur PCV o średnicach 160 mm,110 mm i rur polietylenowych o średnicach 50 mm i 40 mm o łacznej długości 4,45 km
 9. Budowa infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno
  Zamawiający: Wójt Gminy Krypno, Krypno Kościelne
  Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań: ZADANIE 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszyn o łącznej długości 746m. Szczegółowy opis zadania nr 1 zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 9. ZADANIE 2. Budowa sieci wodociągowej we wsi Ruda o łącznej długości L=3525,40m. Szczegółowy opis zadania nr 2 zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 10. ZADANIE 3. Budowa stacji uzdatniania wody we wsi Ruda wraz z przebudową sieci wodociągowej wody surowej ze studni do stacji uzdatniania wody w Rudzie. Szczegółowy opis zadania nr 3 zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 11. ZADANIE 4. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kruszyn. Przedmiotem zadania jest budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków sanitarnych o przepustowości do 25m3/d dla miejscowości Kruszyn. Szczegółowy opis zadania nr 4 zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla każdego zadania wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót dla poszczególnych zadań zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załączniki nr 9, 10, 11, 12. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń/oznaczeń, o których mowa w art. 29 ust.3 i art.30 ust.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przyjąć że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie lub równoważny, równoważnie opisanym. Z uwagi na wskazanie w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót znaków towarowych oraz nazw producentów, Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych, to jest ofert w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót będą zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi, to jest takimi których parametry odpowiadają lub przewyższają parametry urządzeń lub materiałów wskazanych przykładowo w opisie przedmiotu zamówienia. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania urządzeń bądź materiałów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu tych urządzeń i materiałów wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego oznaczenia danego urządzenia lub materiału oraz załączenia stosownych dokumentów pozwalających ocenić równoważność do urządzeń lub materiałów przykładowo wskazanych, np. atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta potwierdzająca parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy zamiana urządzeń spowoduje konieczność wykonania nowej dokumentacji projektowej zamiennej Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do jej wykonania oraz uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych dla realizacji Inwestycji w oparciu o tę dokumentację
 10. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sięgaczu nr 2 ulicy Geodetów w Grajewie
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Grajewo, Grajewo
  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sięgaczu nr 2 ulicy Geodetów w Grajewie polega na wykonaniu: a) sieci wodociągowej z rur Ø110mm PVC PN 10 o długości 70,0 mb , hydrantu przeciwpożarowego nadziemnego szt.-1., sieć od istniejącej zasuwy Ø 100mm zlokalizowanej w ul. Geodetów b) przyłączy wodociągowych szt 1( wcinka do budynku na działce nr 3055/4) z rury PE Ø 32mm o długości 4,0mb do granicy działki. Przyłącza z rur PE Ø 32mm wcięte do wodociągu za pomocą nawiertek wraz z zasuwami domowymi Ø 25mm, końcówki przyłączy zaślepione w linii ogrodzenia (działki). c) kanalizacji sanitarnej z rur Ø 200mm PVC SN8 o długości 80,0mb Kanalizacja sanitarna wyposażona w studnię rewizyjną żelbetową o Ø 1200mm z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym 40t- szt.1, studnie inspekcyjne PP Ø425mm z włazem żeliwnym 40t-2szt. Projektowaną kanalizację sanitarną należy włączyć do istniejącej studni rewizyjnej w ul. Geodetów.
  d) przyłączy kanalizacji sanitarnej (przykanalików) szt. 3 z rur Ø 160mm PVC SN8 o długości 2,5+3+4=9,50 mb do działek nr 3055/3, 3055/4, 3055/8 podłączonych do studni rewizyjnych i zaślepionych w linii ogrodzenia (działki)Po wykonaniu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nawierzchnię sięgacza na szerokości ok. 3,5m należy utwardzić warstwą żwiru gr. 12 cm.
 11. Kroszówka - melioracje użytków rolnych.
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Białystok
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w nw. zakresie:
  - prace przygotowawcze i rozbiórkowe
  - rowy otwarte - odpływy na pow. 18,81 ha
  - drenowanie użytków rolnych na pow. 70,69 ha
  - budowle na sieci drenarskiej
  - roboty towarzyszące.
 12. Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych.
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Białystok
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w nw. zakresie:
  - prace przygotowawcze i rozbiórkowe
  - rowy otwarte - odpływy na pow. 3,85 ha
  - drenowanie użytków rolnych na pow. 71,65 ha
  - budowle na sieci drenarskiej
  - roboty towarzyszące.
 13. Budowy sieci wodociągowej Stare Juchy - oczyszczalnia.
  Zamawiający: Gmina Stare Juchy, Stare Juchy
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowy sieci wodociągowej Stare Juchy - oczyszczalnia, polegającego na wykonaniu wodociągu od istniejącej sieci wodociągowej przy ulicy Długiej w miejscowości Stare Juchy do istniejącej oczyszczalni ścieków. W ramach zamówienia zostaną wykonane następujące roboty budowlane: sieć wodociągowa PVC 160 mm PN10 L=745,74 m i PVC 90 mm - PN 10 L= 44,35m
 14. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów w Grajewie
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Grajewo, Grajewo
  wykonanie: a) sieci wodociągowej z rur Ø160mm PVC PN 10 o długości 551,0 mb wraz z zasuwami Ø150mm-szt 3, Ø 100mm-szt.2 oraz hydrantami przeciwpożarowymi nadziemnymi szt.-5. Projektowana siec wodociągowa wcięta do istniejącego wodociągu Ø 200 w ulicy Przemysłowej. b) przyłączy wodociągowych szt 9 z rury PE Ø 32mm o długości 42,0mb i przyłącza wodociągowego szt 1 z rury PE Ø63mm o długości 8,0mb do granicy działki. Przyłącza z rur PE Ø 32mm wcięte do wodociągu za pomocą nawiertek wraz z zasuwami domowymi Ø 25mm, końcówki przyłączy zaślepione w linii ogrodzenia (działki). Przyłącze z rury PEØ 32 wcięte w wodociąg za pomocą trójnika kołnierzowego żeliwnego Ø 150/50mm w wyposażone w zasuwę Ø 50mm kołnierzową. c) kanalizacji sanitarnej z rur Ø 200mm PVC SN8 o długości 561,0mb + 6,0mb -odejście w dojazd Nr 1, Ø 160mm PVC SN8 o długości 6,0mb-odejście w dojazd Nr 2. Kanalizacja sanitarna wyposażona w studnie rewizyjne żelbetowe o Ø 1200mm z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym 40t- szt.4, studnie inspekcyjne PP Ø425mm z włazem żeliwnym 40t-12szt. Projektowaną kanalizację sanitarną należy włączyć do istniejącej studni rewizyjnej w ul. Przemysłowej. d) Przyłączy kanalizacji sanitarnej (przykanalików) szt. 27 z rur Ø 160mm PVC SN8 o łącznej długości 136,00 mb podłączonych do studni rewizyjnych i zaślepionych w linii ogrodzenia (działki)
 15. Budowa sieci wodociągowej do gospodarstw kolonijnych w miejscowościach Milewo i Szczuczyn.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Szczuczynie, Szczuczyn
  Zakłada się budowę wodociągu z rur wodociągowych PVC (PN10) w zakresie średnic ø 63-110 mm łączonych systemem uszczelniającym Power-Lock Miejscowość Milewo: Rurociąg o średnicy zewnętrznej 90 mm w ilości 288,0 mb. Rurociąg o średnicy zewnętrznej 110 mm w ilości 1 790,0 mb. Hydrant nadziemny o
  średnicy nom.80 mm w ilości 3 szt. Miejscowość Szczuczyn: Rurociąg o średnicy zewnętrznej 63 mm w ilości 180,0 mb. Przycisk rurami stal. o średnicy nom. 200 mm w ilości 42 mb.
 16. Dreństwo III B - melioracje użytków rolnych.
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Białystok
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w nw. zakresie:
  - prace przygotowawcze i rozbiórkowe
  - rowy otwarte - odpływy na pow. 2,42 ha
  - drenowanie użytków rolnych na pow. 49,98 ha
  - budowle na sieci drenarskiej
  - roboty towarzyszące.
 17. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Bobrówka, Mociesze i Rutkowskie Duże.
  Zamawiający: Gmina Jaświły, Jaświły
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Bobrówka, Mociesze i Rutkowskie Duże obejmująca roboty budowlane tj.: - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na obszarze zwartej zabudowy w miejscowościach Bobrówka, Mociesze i Rutkowskie Duże. Sieć kanalizacyjna grawitacyjna z rur PVC f 200: 3 489 mb Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne w pasie drogowym z rur PVC f 160: 627 mb Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne poza pasem drogowym z rur PVC f 160: 66 mb Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa z rur PE f 90: 259 mb Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa z rur PE f 110: 9 787 mb Przepompownie sieciowe: Bobrówka P1, P2, Mociesze P1, Rutkowskie Duże P1. Budowa kanalizacji i przyłączy: w pasie dróg roboty w wykopie otwartym, wąsko-przestrzennym o pionowych ścianach ze składowaniem urobku poza pasem drogowym, w terenie niezabudowanym wykopy szeroko-przestrzenne, na odkład. Przejścia rurociągów pod drogami o nawierzchni bitumicznej przeciskiem w rurach osłonowych. Odbudowa nawierzchni jezdni: 6 420 m2 Wykonanie przyłączy energetycznych do 4 przepompowni ścieków. Szczegółowy zakres robót zawiera dołączona do niniejszej specyfikacji dokumentacja budowlana, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót. Uwaga: Jeśli w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych.
 18. Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Bełda - Pieńczykowo - Pieńczykówek
  Zamawiający: Urząd Miejski, Rajgród
  Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Bełda - Pieńczykowo - Pieńczykówek (bez przyłączy). Długość wodociągu: PVC 160mm - 12670m, PVC 110mm - 3388m, PE 63mm - 166m, PE 50mm - 246m
 19. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Lipsk oraz kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Lipsku
  Zamawiający: Gmina Lipsk, Lipsk
  Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Lipsk oraz kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Lipsku.

  Przedmiot zamówienia obejmuje n.wym zadania inwestycyjne :

  1) Zadanie nr 1: Budowa sieci wodociągowej: zadanie I i zadanie II oraz sieciowej pompowni wody we wsi Rakowicze (z wyłączeniem przyłączy wodociągowych).

  2) Zadanie nr 2: Budowa wodociągu we wsiach Podwołkuszne, Jasionowo, Wyżarne, Nowy Lipsk oraz remont stacji wodociągowej we wsi Krasne (z wyłączeniem przyłączy wodociągowych)

  3) Zadanie nr 3: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w ul. Zakościelnej, Jaśminowej, Pustej i Stolarskiej oraz rozbudowa wodociągu w ul. Stolarskiej w Lipsku (z wykonaniem przyłączy do granicy nieruchomości)

  4) Zadanie nr 4: Budowa punktu zlewnego ścieków oraz kontenerowej stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Lipsku.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki
  Załącznik Nr 1 do SIWZ
  Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - (specyfikacja nr 1 do zadań inwestycyjnych nr 1, 2, 3 i 4, specyfikacja nr 2 - do zadań inwestycyjnych 1, 2 i 4, specyfikacja nr 3 - do zadania inwestycyjnego nr 3)

  Załącznik Nr 2 do SIWZ
  Komplet dokumentacji do zadania 1 (Budowa sieci wodociągowej: zadanie I i zadanie II oraz sieciowej pompowni wody we wsi Rakowicze), obejmujący : dokumentację projektową oraz przedmiary robót

  Załącznik Nr 3 do SIWZ
  Komplet dokumentacji do zadania 2 (Budowa wodociągu we wsiach Podwołkuszne, Jasionowo, Wyżarne, Nowy Lipsk oraz remont stacji wodociągowej we wsi Krasne), obejmujący : dokumentację projektową oraz przedmiary robót;

  Załącznik Nr 4 do SIWZ
  Komplet dokumentacji do zadania 3 (Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w ul. Zakościelnej, Jaśminowej, Pustej i Stolarskiej oraz rozbudowa wodociągu w ul. Stolarskiej w Lipsku), obejmujący : dokumentację projektową oraz przedmiary robót;

  Załącznik Nr 5 do SIWZ
  Komplet dokumentacji do zadania 4 (Budowa punktu zlewnego ścieków oraz kontenerowej stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Lipsku), obejmujący : dokumentację projektową oraz przedmiary robót
 20. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Jasionówka ul. Kocia, Szkolna, Nowa, Młynowa
  Zamawiający: Gmina Jasionówka, Jasionówka
  SIEŚ WODOCIĄGOWA:
  1. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2 - 672.
  2.Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3 m na odkład koparkami podsiębiernymi m3- 963,90.
  3.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku do 1 km m3 - 306.
  4. Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3m z zagęszczeniem m3 - 224,10.
  5. Dowiezienie piasku - pospółka frakcji 2 do 16 mm m3 - 250.
  6. Zasypanie wykopów fund. Podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami m3 - 1045,80.
  7. Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką m2 - 672,00.
  8. Umocowanie ścian wykopów balami drewnianymi na gł. do 3 m pod komory, studzienki itp. Na sieciach zewnętrznych m2 - 81,60.
  9. Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki, element o rozpiętości 4 m kpl. - 8.
  10. Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, element o rozpiętości 4 m kpl. - 3.
  11. Pompowanie wody przy pomocy pompy zatapialnej o wydajności 30 m3/h godz. 360.
  12. Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zew. 110 mm m - 786.
  13. zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCV i PE o śr. nominalnej 100 mm szt - 5.
  14. Węzły hydrantowe nadziemne typ H4 lub EURO 2000RW DN80 podwójne zamknięte kpl.- 4.
  15 Nawiertki na istniejących rurociągach PCV o śr. Zew. 90 - 110 mm kpl. 15.
  16.Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. Nominalnej 169 mm m- 39.
  17. Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. Nominalnej 100 mm w rurociągach ochronnych z zamknięciem końcówek rur m - 39.
  18.Trójnik wbudowany w istniejący rurociąg z rur PCV śr. 110 mm.
  19. Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur HOBAS, PCV, PE, PEHD o śr. do 110 mm. Szt. - 4.
  20. Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. Do 150 mm - 4.
  21. Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km. - 0,786.
  22. Oznakowanie tabliczkami uzbrojenia sieci wodociągowej (zasuwy, nawiertki) szt.- 20.
  23. Rurociąg tymczasowy na czas budowy PE DN 90 3x100m m - 300.
  24. Zdroje uliczne wodociągowe o śr. nominalnej 20 mm szt.- 5.
  PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE :
  25. Wykopy oraz przekopy o gł. do 3,0 m m3 - 159,80.
  26. zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3,0 m z zagęszczeniem m3 - 28,20.
  27. zasypanie wykopów fund. Podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami m3 - 131,60.
  28. Zasuwy o średnicy 32 mm z obudową montowane na przyłączach wodociągowych szt. - 15.
  29. Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm m - 94
 21. Przebudowa mostu przez rzekę Wissę w Wąsoszu - km 5+782 drogi powiatowej Nr 1812 B
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, Grajewo
 22. Budowa nawierzchni jezdni w ul.Skośnej w Grajewie
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Grajewo, Grajewo
 23. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowości Bukowo
  Zamawiający: Urząd Gminy Wąsosz, Wąsosz

Inne osoby dla Górski Jan Jerzy (109 osób):