Kogo reprezentuje osoba

Górski Jarosław Andrzej

w KRS

Jarosław Andrzej Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jarosław
Drugie imię:Andrzej
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1964 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Nowy Sącz (Małopolskie)
Przetargi:47 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cempa Wojciech, Fryczewski Bogdan Stanisław, Gajewski Piotr, Górowski Jan, Jurecki Krzysztof, Leszczyński Marian, Maciuszek Andrzej, Mączka Krzysztof, Szkaradek Krzysztof Andrzej, Zając Andrzej Marian
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bolek Piotr, Ledniowska Marta Katarzyna, Niedźwiecka Anna, Niedźwiecki Piotr, Tetelewski Jarosław

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cempa Wojciech, Fryczewski Bogdan Stanisław, Gajewski Piotr, Górowski Jan, Jurecki Krzysztof, Leszczyński Marian, Maciuszek Andrzej, Mączka Krzysztof, Szkaradek Krzysztof Andrzej, Zając Andrzej Marian

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. 7bulls.com Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000139981
 2. 7bulls.com Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000435737
 3. Accelevation Wbd Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000516513
 4. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości W Nowym Sączu, Nowy Sącz − KRS 0000075274
 5. Elib.pl Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000348148
 6. Fire-lab Sp. Z O.O., Nowy Sącz − KRS 0000716282
 7. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości W Nowym Sączu, Nowy Sącz − KRS 0000050299
 8. Klub Sportowy Start W Nowym Sączu, Nowy Sącz − KRS 0000040203
 9. Lab-trade Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000646030
 10. Mlv 105 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000611223
 11. Nowosądecki Okręgowy Związek Kajakowy, Nowy Sącz − KRS 0000021424
 12. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Modelarzy, Warszawa − KRS 0000283769
 13. Randonneurs Poland, Warszawa − KRS 0000671133
 14. Ruch Solidarni W Wyborach, Nowy Sącz − KRS 0000067184
 15. Simtop Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000594015
 16. Spółdzielnia Rzemieślnicza Sądeczanka, Nowy Sącz − KRS 0000191340
 17. Stowarzyszenie Polska Biomasa, Radom − KRS 0000161573
 18. Stowarzyszenie Twórcza Dolina, Pomiechówek − KRS 0000564777
 19. Tbf Systemy Jakości Bałkowiec i Wspólnicy-sp. J., Józefów − KRS 0000250689

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Nawojowej, Nawojowa − KRS 0000112407
 2. Bank Spółdzielczy W Nowym Sączu, Nowy Sącz − KRS 0000096637
 3. Dcc Labs Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000347369
 4. Mb Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000313241
 5. Polska Fundacja Kajakowa, Poznań − KRS 0000029510
 6. Rabbitex Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Mortęgi − KRS 0000142710

Powiązane przetargi (47 szt.):
 1. Budowa kanału deszczowego w ul. Mizgałów w Nowym Sączu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Nowy Sącz
  Zakres robót obejmuje:
  wody opadowe z terenu inwestycji-odcinkowo ul.Mizgałów i droga żwirowa wraz z terenami przyległymi, zostaną ujęte za pomocą projektowanej kanalizacji deszczowej i odprowadzone do potoku Łącznik projektowanym betonowym wylotem, umieszczonym w lewej skarpie potoku w km 3+700. Wylot jest typowy, betonowy, zabezpieczony zamkniętą stalową klapą zwrotną. Po jego wykonaniu należy odtworzyć ubezpieczenie skarp i dna potoku ażurową kratą melioracyjną na podsypce z pospółki gr. 15 cm.
  Kanał wykonany będzie z rur PP o podwójnej ściance, SN8 łączonych na pierścieniowe
  uszczelki, lub równoważnych o średnicach:
  -500 mm- 276 m,
  -400 mm- 5 m,
  -300 mm- 18,5 m.
  Na połączeniach i załamaniach projektowane są studnie szczelne z kręgów betonowych (wykonane z betonu wodoszczelnego typu W-8) o średnicy 1000 mm- 9 sztuk z uszczelnieniem uszczelką z elastomeru, przykryte włazami kanałowymi, żeliwnymi klasy D400.
  Odwodnienie odcinka ul.Mizgałów nastąpi poprzez nowe wpusty uliczne, betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem- 4 sztuki. Jako zwieńczenie studzienek projektuje się kratki żeliwne, ściekowe, uliczne- typ C250.Wpusty uliczne należy połączyć ze studniami przykanalikami z rur PP o podwójnej ściance, SN8 łączonych na pierścieniowe uszczelki o średnicy 200 mm- 12,5 m.
  Sieć, jak i przykanaliki należy układać na stabilizowanym mechanicznie podłożu z piasku gr. 15 cm. Po ułożeniu kanału z rur w wykopie należy wykonać obsypkę warstwowo piaskiem z jednoczesnym zagęszczeniem najpierw po obu bokach rury, a potem na wysokość 30 cm ponad wierzchołek rury z dokładnym zagęszczeniem.
  Następnie wykop należy zasypać pospółką na terenie ul. Mizgałów, gruntem rodzimym na terenie działek prywatnych.
  Odbudowa nawierzchni:
  -podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm- 361 m2
  -podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm-361 m2
  -stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym drogowym - do Rm=1,5 MPa,grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm - materiał dowieziony i wbudowany- 52 m2
  -podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm-52 m2
  -nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa KR1 AC16W - grubość po zagęszcz. 6 cm- 52 m2
  -nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa KR1 AC11S- grubość po zagęszcz. 4 cm- 110 m2
 2. Zbiornik Wodny Klimkówka termoizolacja budynków osiedla eksploatacyjnego wraz z niezbędnymi towarzyszącymi pracami remontowymi..
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
  Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - budynek nr 1 (a,b), budynek nr 2 (a, b), budynek 3 (a, b), budynek administracyjny, budynek garażowy oraz wymianę kotłów gazowych w budynku 1b i 2a wraz z wymianą przewodu spalinowego 130 mm.
 3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1573K w Mszalnicy
  Zamawiający: Urząd Gminy, Kamionka Wielka
  Przedmiot zamówienia dotyczy:
  Budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1573K w Mszalnicy Oznaczenie wg Wspólnego Słownika
  Zamówień: 45233222-1 roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania Zakres przedmiotu
  zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze; roboty rozbiórkowe elementów dróg i nawierzchni; roboty
  ziemne; odwodnienie korpusu drogowego; podbudowy; nawierzchnie; oznakowanie i urządzenia
  bezpieczeństwa ruchu; elementy ulic; niwelacja terenu Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: wykonanie
  robót budowlanych określonych w dokumentacji przetargowej pozyskanie wszelkich wymaganych prawem
  zgłoszeń, uzgodnień, odbiorów oraz decyzji umożliwiających użytkowanie obiektu (jeżeli będą wymagane)
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piwniczna Zdrój - Mędzybrodzie - etapI
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Piwniczna-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest :
  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piwniczna Zdrój - Mędzybrodzie - etapI -obejmujący następujące zadania:1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kościuszki (kol. B,B1,B2,C)kolektorów głównych fi 200 o długości łącznej około 310m, fi 160 o długości łącznej około 153m, kolektorów tłocznych ø110PE o długości łącznej około 145mwraz z przyłączami fi 160 do budynków na trasie kanalizacji (jak w projekcie)oraz pompowni P1. oraz wykon. renowacyjne roboty drogowe2) zasilanie pompowni -Wykonanie przyłączy zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi-Wykonanie wewnętrznych linii zasilających
  -Montaż rozdzielnio-sterowni pompowniPompownia P1:·Rozcięcie i mufowanie kabla YAKY4x50mm2-Montaż zestawu ZZP·Montaż rozdzielnio sterowni TGWewnętrzna linia zasilająca YKY4x10mm23) budowę przekroczeń dla sieci kanalizacji sanitarnej w drodze nr 87 (PD1 i PD2)Jedno przejście kanalizacji grawitacyjnej ø200PVC w rurze ochronnej stalowej Dn300 o długości 41m. Drugie przejście kanalizacji tłocznej ø110PE w rurze ochronnej stalowej Dn200 o długości 18m. wykonanie przewiertem
  4) Sporządzenie planu BiOZ, projektu organizacji ruchu dla uzyskania zgody na wejście w teren z robotami w pasie drogi krajowej( opłata obciąża wykonawcę)
  5) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej ( wersja papierowa i elektroniczna Pdf z wykazem działek oraz zestawieniami długości kolektorów 6) przekazanie kompletu certyfikatów i atestów, protokołów odbioru przekroczeń, 2.1 Powyższe prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez firmę Prospin spółka z o.o Kraków ul. Św. Stanisława 10 oraz pozwoleniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej (decyzja nr z dnia 07-09-2010) , oraz projektem skrzyżowań z drogą krajową nr 87 (decyzja nr47 z dnia18-10-2010) stanowiskami instytucji uzgadniających oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zatwierdzonym projektem budowlanym.
  Wszelkie roboty winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających odpowiednie, określone prawem budowlanym uprawnienia. Należy je wykonywać zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań i ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych związanych z danymi systemami oraz zasad BHP.
  Materiały i wyroby budowlane winny być odpowiednio oznaczone i posiadać wszelkie dokumenty określone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z Polską Normą, atest higieniczny, określenie klasyfikacji ogniowej itp.2.2. Na czas prowadzenia robót w pasie drogi gminnej opracować projekt organizacji ruchu, który winien być zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami należy oraz należy utrzymać przejezdność drogi.2.3. Wszystkie oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, nie mają do nich praw osoby trzecie oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
  2.4.W obrębie realizowanego zadnia prowadzone są roboty budowlane związane z Przebudową drogi gminnej nr K 293565 Piwniczna-Zdrój,ul.Kościuszki na odcinku od km 0+048,46 do km 1+093,56- etap I realizowana w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój dletego też należy zsynchronizować prace z Wykonawcą przedmiotowych robót.
  2.5. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia , znaku towarowego, patentu lub pochodzenia służy jedynie do celów identyfikacyjnych, do określenia ich kompatybilności. Nazwy stanowią jedynie precyzyjne określenie klasy oraz parametrów technicznych produktów wymaganych przez Zamawiającego. w myśl art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych - zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry określone w opisie.
  Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do oryginału produktu przez producenta urządzenia. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego tak, aby zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  nazwy i kody z Wspólnego Słownika Zamówień
  45.23.14.00-9, 45232200-4, 45100000-8, 45111200-0, 45232400-6, 45232410-9,45233120-6
 5. Wykonania odtworzenia kanału opadowego w drodze gminnej Zielona w Barcicach Dolnych oraz w drodze nr 294222K Barcice-Cmentarz do Popradu w km 0+000 - 0+160 w Barcicach Dolnych
  Zamawiający: Gmina Stary Sącz, Stary Sącz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odbudowy kanału opadowego w drogach gminnych, zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie umożliwiającym jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, wraz z przywróceniem terenu po prowadzonych robotach do stanu pierwotnego.
 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego dla miejscowości Barcice i Przysietnica na terenie gminy Stary Sącz - I Etap
  Zamawiający: Gmina Stary Sącz, Stary Sącz
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz wodociągu w miejscowościach Barcice i Przysietnica wraz z odbudową nawierzchni dróg i infrastruktury drogowej.
  Budowa sieci kanalizacyjnej dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby w ramach rozliczania wykonanych robót budowlanych Wykonawca wystawiał oddzielnie faktury na zakres robót objęty dofinansowaniem (koszty kwalifikowalne).
  W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:
  a) kolektor główny z rur PVC o średnicy fi 250 mm od studni A111 w Barcicach (miejsce włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej) do studni A106 - długość 2928 mb; wraz z wyjściami poza pas drogowy drogi powiatowej - koszty kwalifikowalne PROW;
  b) odbudowę drogi powiatowej oraz dróg gminnych - koszty kwalifikowalne PROW.
  c) sieć wodociągową z rur HDPE SDR11 TS o średnicy 160 mm od punktu w1 do w22 - długość 2922 mb; wraz z wyjściami poza pas drogowy drogi powiatowej;
  d) odwodnienie drogi powiatowej z rur betonowych kielichowych typ WIPRO o średnicy 500 mm długość 1202 mb
 7. Wykonanie odwodnienia terenów przy ulicy Nawojowskiej w Nowym Sączu na odcinku od ul. B. Komorowskiego do granic miasta ETAP - II
  Zamawiający: Miasto Nowy Sącz, Nowy Sącz
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia terenów przy ulicy Nawojowskiej w Nowym Sączu na odcinku od ul. B. Komorowskiego do granic miasta ETAP - II
  2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  3. Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty wykonawca udzielił min.
  3-letniej rękojmi oraz min. 3-letniej gwarancji.
  4. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotowego zamówienia przy posłużeniu się podwykonawcami. Zamawiający nie zastrzega, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
 8. Przebudowa wodociągu w miejscowości Barcice Dolne
  Zamawiający: Gmina Stary Sącz, Stary Sącz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy (przełożenia) odcinka sieci wodociągowej w Barcicach Dolnych, zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną decyzją Starosty Nowosądeckiego o pozwoleniu na budowę nr 1291/2012 z dnia 30.07.2012 (znak: GB-II.6740.1035.2012), w zakresie umożliwiającym jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, wraz z przywróceniem terenu po prowadzonych robotach do stanu pierwotnego.
 9. Remont chodnika w ciągu drogi ul. 3 Maja w Niedzicy
  Zamawiający: Gmina Łapsze Niżne, Łapsze Niżne
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano - drogowe polegające na remoncie chodnika w ciągu drogi ul. 3 Maja w miejscowości Niedzica.
  2.W zakres robót wchodzi:
  1)rozbiórka zniszczonego starego chodnika,
  2)wykonanie podbudowy pod nowy chodnik,
  3)regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - 10 szt.,
  4)przestawienie krawężników na długości 125m,
  5)wykonanie obrzeży na długości 300m,
  6)wykonanie nowego chodnika w ciągu drogi ul. 3 Maja na powierzchni 1165m2.
  3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określają Przedmiar robót oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
  4.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu przedmiotu zamówienia lub rezygnacji z części robót, którego nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia niniejszego postępowania, w szczególności:
  1) jeśli będzie to konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania założonego efektu,
  2) zastosowania rozwiązań zamiennych polegających na wprowadzeniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Przedmiarze robót oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
 10. Remont leśniczówki leśnictwa Zubrzyk - Wierchomla 86 wraz z budynkiem gospodarczym
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piwniczna, Piwniczna-Zdrój
  Zakres prac polega na wykonaniu : - remont pokrycia dachu, kominów, remont rynien. - remont schodów wewnętrznych i zewnętrznych, podłóg, wymiana drzwi i okna, malowanie, wykonanie okładzin z płyt gipsowych. - wykonanie ocieplenia ścian, stropu, wykonanie elewacji z tynków mineralnych. - remont instalacji wodno.-kanalizacyjnej, remont c.o., remont instalacji elektrycznej. - remont ogrodzenia . - wykonanie chodników z kostki brukowej i drogi dojazdowej. - montaż drzwi garażowych - wykonanie elewacji szalówką drewnianą , zaimpregnowanie. - niwelacja terenu wokół budynków Przedmiot zamówienia jest opisany za pomocą przedmiaru robót. Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany zgodnie z przedmiarami robót, załączoną specyfikacją techniczną i polskimi normami
 11. Odbudowa drogi gminnej nr 294222K Barcice - Cmentarz Do Popradu wraz z odwodnieniem w km 0+160 - 0+760
  Zamawiający: Gmina Stary Sącz, Stary Sącz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odbudowy drogi gminnej nr 294222K Barcice-Cmentarz Do Popradu wraz z odwodnieniem w km 0+160 - 0+760, zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie umożliwiającym jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, wraz z przywróceniem terenu po prowadzonych robotach do stanu pierwotnego.
 12. Zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu
  Zamawiający: Miasto Nowy Sącz, Nowy Sącz
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu.
  2. Szczegółowy zakres opracowania dokumentacyjnego winien obejmować:
  a) opracowanie projektu budowlano - wykonawczego ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 20 ul. Nadbrzeżna 77 w Nowym Sączu - 6 egz., w tym:
  b) opracowanie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla zadania - 6 egz.,
  c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz.,
  d) - wykonanie kosztorysów uproszczonych - 2 egz.
  3. Uzyskanie dla opracowanego projektu stosownych uzgodnień i pozwoleń, w tym:
  a) uzyskanie w imieniu inwestora prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę zgłoszenie robót dla inwestycji realizowanej na podstawie przedmiotowego projektu;
  4. Realizacja projektu polegająca na wykonaniu nowego ogrodzenia zgodnie z projektem i umową;
  5. Wykonanie powykonawczego namiaru geodezyjnego, jak również naniesienie na dokumentację wszelkich zmian wynikłych w trakcie realizacji;
  6. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji umożliwiającej ewentualne oddanie obiektu do użytkowania;
  7. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót;
  8. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót został określony w programie funkcjonalno - użytkowym.
  9. Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty wykonawca udzielił min. 3-letniej rękojmi oraz min. 3-letniej gwarancji.
  Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotowego zamówienia przy posłużeniu się podwykonawcami.
 13. Odbudowa kanalizacji burzowej w ulicy Na Stoku
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Grybów, Grybów
  3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kanalizacji deszczowej długości 345mb z rur PVC SN8 śr.400mm wraz z uzbrojeniem w postaci studzienek wodościekowych, rewizyjnych oraz studni osadnikowej. Planowany odcinek łączy się z istniejącą kanalizacją deszczową biegnąca w ciągu ulicy Na Stoku.
  3.2. Szczegółowy zakres zadania opisany został w:
  3.2.1. Projekt wykonawczy.
  3.2.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
  3.2.3. Kosztorys ślepy.
  3.2.4. Projekt zagospodarowania terenu.
  3.2.5. Profil podłużny.
  3.2.6. Orientacja.
  3.3. W razie potrzeby Wykonawca wykona na własny koszt wszystkie uzgodnienia dot. np. zajęcia pasa ruchu drogowego bądź też projektu organizacji ruchu na okres niezbędny do wykonania danego zakresu robót. Ewentualne opłaty na rzecz zarządców dróg publicznych związane z zajęciem pasa drogowego ponosi Wykonawca.
  3.4. Wykonawca na własny koszt umożliwi dostęp do wszystkich obiektów znajdujących się w obszarze budowy na poziomie umożliwiającym ich dotychczasowe. W tym celu wykonawca uzgodni z właścicielami w/w obiektów dostęp podczas trwania prac.
  3.5. Zamawiający ustala treścią niniejszej SIWZ iż:
  3.5.1. Załączony do SIWZ przedmiar robót, ma charakter pomocniczy i informacyjny - jest wyłącznie informacją do obliczenia i podania ceny ryczałtowej.
  3.5.2. Wykonawca faktem złożenia oferty (w przypadku jej wyboru też w konsekwencji jej złożenia - faktem zawarcia umowy) w tym postępowaniu potwierdza, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy dostarczoną dokumentacją projektową i przedmiarem robót - należy przyjąć, że prawidłowo określono zakres robót w projektach budowlano - wykonawczych.
  3.5.3. Ustalona w tym postępowaniu przez Zamawiającego cena ryczałtowa polega na tym, że wynagrodzenie wykonawcy określa się z góry, po przeprowadzeniu przez wykonawcę wewnętrznej analizy kosztów wykonania robot budowlanych objętych projektem budowlanym, jest zestawieniem elementów poddanych własnej wycenie dla zaoferowania ceny ryczałtowej. Jest to wynagrodzenie za całość robót budowlanych w jednej sumie pieniężnej - wartości globalnej.
  3.5.4. Wykonawca deklarując w ofercie wolę wykonania robót zgodnie z przekazaną dokumentacją budowlano - wykonawczą akceptuje jej zawartość a to z kolei pozbawia go możliwości żądania zapłaty za roboty konieczne aby zrealizować całość robót a nie w pełni określone w przedmiarze. Ustalona cena ryczałtowa oferty w tym postępowaniu obejmuje także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
  3.5.5. Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do Specyfikacji pojawia się znak towarowy, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być
  uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane w projekcie.
  3.5.6. Wykonawca musi wykazać, że oferowany przez niego produkt (lub rozwiązanie) równoważny jest o niegorszych parametrach (technicznych, jakościowych).
 14. Kanalizacja sanitarna Barcice Dolne
  Zamawiający: Gmina Stary Sącz, Stary Sącz
  1. wykonanie dodatkowych odcinków sieci kanalizacyjnej - wydłużenie sięgaczy kanalizacyjnych na kolektorze A. Konieczność realizacji ww. robót wynika z wprowadzonych zmian w przebiegu kolektora A w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania terenu.
  2. Wykonanie wyniesienia studni kanalizacyjnych na kanale S do rzędnych równych wodzie 100-letniej + 0.5 m. Wykonanie ww. prac związane jest z konieczności zabezpieczeniem nowobudowanej sieci przed przedostaniem się wód powierzchniowych w czasie wezbrań rzeki Poprad.
 15. Poprawa funkcjonalności centrum wsi Trybsz poprzez remont chodnika i kanalizacji burzowej oraz utworzenie miejsc parkingowych przy kościele i remizie OSP
  Zamawiający: Gmina Łapsze Niżne, Łapsze Niżne
  1.Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu drogi powiatowej nr K1642 Groń - Trybsz - Niedzica w miejscowości Trybsz w km 3+820-4+900 oraz utwardzenie miejsc postojowych w centrum wsi przy kościele i remizie OSP.
  2.Zakres robót obejmuje:
  1)rozbiórkę zniszczonego starego chodnika,
  2)wykonanie podbudowy pod nowy chodnik,
  3)wykonanie nowego chodnika na długości 1080m i szer.1,5m (1620m2),
  4)wykonanie nowych barier ochronnych przy chodniku na długości 144m,
  5)uzupełnienie nawierzchni asfaltowej przy wymienianym krawężniku chodnika - 216m2,
  6)wykonanie nowego kanału burzowego z rur o średnicy 400mm na długości 870m, ze studniami rewizyjnymi w ilości 22 szt. oraz studzienkami ściekowymi w ilości 22 szt. Wraz z przykanalikami,
  7)wykonanie nowego ścieku ulicznego przykrawężnikowego na długości 1080m,
  8)wykonanie miejsc postojowych w centrum wsi przy kościele oraz przy remizie OSP - 607,5m2.
  3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określają przedmiar robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do siwz.
  4.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, którego nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia niniejszego postępowania, w szczególności:
  1)jeśli będzie to konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania założonego efektu,
  2)zastosowania rozwiązań zamiennych polegających na wprowadzeniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w przedmiarze robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 16. Poprawa funkcjonalności centrum wsi Kacwin poprzez remont chodnika i kanalizacji burzowej oraz utwardzenie placu postojowego
  Zamawiający: Gmina Łapsze Niżne, Łapsze Niżne
  1.Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu drogi powiatowej nr K1640 Niedzica-Kacwin w miejscowości Kacwin w km 1+910 - 3+235 oraz utwardzenie miejsca postojowego w centrum wsi.
  2.Zakres robót obejmuje:
  1)rozbiórkę zniszczonego starego chodnika,
  2)wykonanie podbudowy pod nowy chodnik,
  3)wykonanie nowego chodnika na długości 1325m (1987,5m2),
  4)uzupełnienie nawierzchni asfaltowej przy wymienianym krawężniku chodnika - 134m2,
  5)wykonanie nowego kanału burzowego z rur o średnicy 400mm na długości 670m, ze studniami rewizyjnymi w ilości 13 szt. oraz studzienkami ściekowymi w ilości 12 szt. wraz z przykanalikami,
  6)utwardzenie miejsca postojowego w centrum wsi - 387,5m2.
  3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określają przedmiar robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do siwz.
  4.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, którego nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia niniejszego postępowania, w szczególności:
  1)jeśli będzie to konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania założonego efektu,
  2)zastosowania rozwiązań zamiennych polegających na wprowadzeniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w przedmiarze robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 17. Budowa kanału opadowego w ulicy Krętej w Nowym Sączu-zamówienie dodatkowe
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Nowy Sącz
  Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr.4 cm- 466 m2
 18. Miejski Żłobek przy ul. Klasztornej 46: remont - wymiana nawierzchni placu wjazdowego i przejścia pieszego do budynku - etap I.
  Zamawiający: Miasto Nowy Sącz, Nowy Sącz
  I.Przedmiotem zamówienia jest remont Miejskiego Żłobka przy ul. Klasztornej 46 w Nowym Sączu - wymiana nawierzchni placu wjazdowego i przejścia pieszego do budynku - etap I.
  II.Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty wykonawca udzielił min.
  3-letniej rękojmi oraz min. 3-letniej gwarancji.
  III.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 19. Budowa kanału opadowego w ul. Węgierskiej w Nowym Sączu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Nowy Sącz
  Zakres robót obejmuje:
  ulica Węgierska zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta Nowego Sącz w dzielnicy Biegonice. Przedmiotowy odcinek to odcinek ulicy od budynku nr 277 (skrzyżowanie z ul.Towarową) do budynku nr 289. Ulica Węgierska na tym odcinku posiada kanalizacje opadową z rur betonowych o śr. 400 mm. Część tej kanalizacji odprowadza wody opadowe kolektorem fi 500 mm na drugą stronę ulicy i po dołączeniu kanału z ul. Towarowej- do rowów otwartych. W związku ze zniszczeniem odcinka rowu otwartego i skutkiem tego zalewanie pól i działek prywatnych przewiduje się przełożenie istniejącej kanalizacji ze zmianą jej spadku i zagłębienia na w/w odcinku ulicy Węgierskiej z wykonaniem nowego przejścia przez ulicę i wpięcia istniejącej kanalizacji z ul. Towarowej. Sieć kanalizacji o śr. 400 mm-170 m, śr. 300 mm- 20 m, przykanaliki o śr. 200 mm, studzienki betonowe, studnie betonowe o śr. 1000 mm. Przejście kanalizacją przez jezdnię ul. Węgierskiej należy wykonać bezinwazyjnie metodą przewiertu lub przepychu sterowanego z zastosowaniem stalowej rury przepychowej. Odbudowę chodnika należy wykonać na jego całej jego szerokości przyjmując konstrukcję nawierzchni:
  -podbudowa z pospółki lub tłucznia kamiennego gr. 15 cm,
  -kostka brukowa szara gr. 6 cm,
  -krawężnik betonowy 20x30 cm,
  -obrzeże betonowe 6x20 cm.
  Wszystkie inne elementy pasa drogowego: zjazdy, odwodnienia, zieleńce, pobocza, elementy organizacji ruchu itp. należy odbudować do stanu poprzedniego z elementów pełnowartościowych
 20. Budowa kanału opadowego w ulicy Krętej w Nowym Sączu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Nowy Sącz
  Zakres robót obejmuje:
  -ul.Kręta zlokalizowana jest w dzielnicy Zawada, w pobliżu potoku Łącznik. Przedmiotowy odcinek to odcinek ulicy od istniejącego wylotu do potoku Łącznik na wysokość budynku nr 19 (za przejściem dla pieszych od ul. Mizgałów). Wylot umieszczony jest w ścianie żłobu będącego odcinkiem przejściowym przepustu w ciągu ul. Krętej. Głębokość kanalizacji będzie wynosić od 3,8 m do 1,5 m. Sieć kanalizacji projektuje się z rur K2-KAN o średnicy 600 mm-250 m i 400 mm-132 m, przykanaliki z rur K2-KAN o średnicy 200 mm,
  -na połączeniach i załamaniach należy wykonać studnie szczelne z kręgów betonowych (wykonane z betonu wodoszczelnego typu W-8) z uszczelnieniem uszczelką z elastomeru, usytuowaną wewnątrz złącza o śr. 1000 mm. Połączenie rur K2-KAN ze studniami betonowymi należy wykonać z zastosowaniem przejść szczelnych. Studnie należy nakryć włazami kanałowymi, żeliwnymi klasy D400, osadzonymi na pierścieniach odciążających,
  -odwodnienie przebudowywanego odcinka ulicy nastąpi poprzez nowe wpusty uliczne, betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem o pojemności ok. 100 dcm3. Jako zwieńczenie studzienek należy zastosować kratki żeliwne, ściekowe, uliczne- typ C250. Wpusty uliczne należy połączyć ze studniami przykanalikami z rur K2-KAN o śr. 200 mm,
  -rury należy układać na stabilizowanym mechanicznie podłożu z piasku gr. 15 cm,
  -rury przewodowe oraz przykanaliki należy łączyć na wcisk stosując pierścieniowe uszczelki gumowe lub złączki,
  -po ułożeniu kanału z rur K2-KAN w wykopie należy wykonać obsypkę warstwowo piaskiem z jednoczesnym zagęszczeniem najpierw po obu bokach rury, a potem na wysokość 30 cm ponad wierzchołek rury z dokładnym zagęszczeniem,
  -następnie wykop należy zasypać pospółką zagęszczaną co 20 cm, ubijanymi kolejno od spodu do uzyskania normatywnego wskaźnika zagęszczenia,
  -odbudowę jezdni należy wykonać przyjmując konstrukcję nawierzchni dla kategorii ruchu KR1. WAŻNE ! Odbudowę należy skoordynować z odbudową jezdni wykonywaną przez wykonawcę kanalizacji sanitarnej w ul. Pienińskiej,
  -wszystkie inne elementy pasa drogowego: zjazdy, odwodnienia, zieleńce, pobocza, elementy organizacji ruchu itp. należy odbudować do stanu poprzedniego z elementów pełnowartościowych,
  -na odcinkach ul. Krętej należy zamontować korytka betonowe z częściowym zasypaniem istniejącego rowu otwartego,
  -skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi kablami NN należy zabezpieczyć poprzez nałożenie na kable rury osłonowej dwudzielnej
 21. Remont dachu i elewacji budynku Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Chruślickiej 6 w Nowym Sączu
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 22. Remont pokrycia dachowego w budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2, ul. B. Komorowskiego 7 w Nowym Sączu
  Zamawiający: Miasto Nowy Sącz, Nowy Sącz
 23. Wykonanie odwodnienia terenów przy ulicy Nawojowskiej w Nowym Sączu na odcinku od ul. B. Komorowskiego do granic miasta ( ETAP - I od KI - do KV).
  Zamawiający: Miasto Nowy Sącz, Nowy Sącz
 24. Budowa sieci wodociągu w miejscowościach Wielogłowy, Wielopole, Dąbrowa, Ubiad-Kurów, Klimkówka wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie całej dotychczas wykonanej sieci - w imieniu zamawiającego.
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Chełmiec
 25. Przebudowa drogi powiatowej nr 1610 K Świdnik - Limanowa w km 15 + 562,15 - 15 + 751,75 - budowa chodnika w Limanowej przy ul. Żwirki i Wigury - I etap
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Limanowa
 26. Częściowy remont nawierzchni drogowej dojazdu do budynku oraz remont pokrycia dachowego budynku Instytutu Pedagogicznego PWSZ w Nowym Sączu.
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 27. Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne polegająca na budowie chodnika w miejscu istniejącego pobocza km 9 + 719 - 9 + 851 w miejscowości Krosna
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Limanowa
 28. Rozbudowa kanalizacji ul. Dunajcowej w Nowym Sączu-zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Nowy Sącz
 29. Remont budynku gospodarczego Łomnica - Zdrój 161
  Zamawiający: Nadleśnictwo Piwniczna, Piwniczna-Zdrój
 30. Rozbudowa kanalizacji ul. Dunajcowej w Nowym Sączu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Nowy Sącz
 31. Organizowanie przestrzeni publicznej wsi Iwkowa i Kąty poprzez remont i modernizację placów publicznych i miejsc postojowych
  Zamawiający: Gmina Iwkowa, Iwkowa
 32. PCFE 3421/15/10 Zamówienie na roboty budowlane pod nazwą likwidacja barier architektonicznych w budynku administracyjnym przy ul. Jagiellońskiej 33, w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, w ramach realizacji projektu WND-POKL 06.01.01-12-011/09 Generacja 45+ atutem firmy - podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia z terenów powiatów : nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego oraz Miasta Nowego Sącza współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, Nowy Sącz
 33. Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz, Stary Sącz
 34. Remont dachu i fundamentów Biblioteki PWSZ przy Al. Wolności 40 w Nowym Sączu
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 35. Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 36. Odbudowa kolektora opadowego zlokalizowanego w pasie drogi gminnej nr 294270K Moszczenica Niżna-Lipie-Barcice wraz z odcinkiem drogi w km 0+000-0+173 w Barcicach Górnych
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz, Stary Sącz
 37. Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Bobowa-Brzana w km 0+ 270 do 0+ 542
  Zamawiający: Gmina Bobowa, Bobowa
 38. Budowa wodociagu w Tuchowie przy ul.Długiej,Nowej,Okólnej,Górnej
  Zamawiający: Gmina Tuchów, Tuchów
 39. Roboty remontowe dachu i elewacji budynku oraz placu manewrowego w Urzędzie Pocztowym Muszyna Rynek 24
  Zamawiający: Poczta Polska Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Krakowie, Kraków
 40. remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz, Stary Sącz
 41. Remont nawierzchni chodnika przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Limanowej, Limanowa
 42. Remont nawierzchni chodnika ul. Kraszewskiego w Nowym Sączu- strona prawa od ul. Szkolnej do ul. Bandurskiego-zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Nowy Sącz
 43. wymiana stropu ostatniej kondygnacji z konstrukcją dachową, z kryciem dachu na budynku pałacu przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach
  Zamawiający: Zespół Szkół im. Władysława Orkana, Marcinkowice
 44. Remont nawierzchni chodnika ul. Kraszewskiego w Nowym Sączu- strona prawa od ul. Szkolnej do ul. Bandurskiego
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Nowy Sącz
 45. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Łukowica - osiedle Palichówka Gmina Łukowica
  Zamawiający: Urząd Gminy Łukowica, Łukowica
 46. Budowa sieci wodociągowej wraz z zasilaniem elektrycznym, łączącej ujęcie wody z 2-ch studni (głębinowych) z istniejącym wodociągiem w m.Łukowica gmina ŁUKOWICA
  Zamawiający: Urząd Gminy Łukowica, Łukowica
 47. Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej
  Zamawiający: Gmina Podegrodzie, Podegrodzie

Inne osoby dla Górski Jarosław Andrzej (112 osób):