Kogo reprezentuje osoba

Górski Józef

w KRS

Józef Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Józef
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1949 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Ścinawka Średnia (Dolnośląskie)
Przetargi:19 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Drożdż Danuta, Gaweł Kazimierz, Grzech Zdzisław, Malinowska Anna, Puchalski Jan, Sobczyszyn Czesław, Steliga Ryszard Adam, Szwiec Jan, Wnętrzak Elżbieta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zwierzyna Czesław

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bednarczyk Jan Karol, Gniwek Wanda, Janik Małgorzata Kazimiera, Jarosz Zbigniew, Jędrzejowski Zbigniew, Kuczyński Wacław, Polanowska Małgorzata, Sekuła Kazimierz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków Z/s W Nowej Rudzie, Nowa Ruda − KRS 0000125362
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Ścinawce Dolnej, Ścinawka Dolna − KRS 0000021482
 3. Spółdzielnia Usługowo - Handlowa W Ścinawce Średniej, Ścinawka Średnia − KRS 0000198577
 4. Stowarzyszenie Zespół Ludowy Katarzynki, Ścinawka Górna − KRS 0000457587

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Konsorcjum Turystyczna Szóstka, Szczytna − KRS 0000087439
 2. Lirpol Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000161775
 3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Gomi, Grodków − KRS 0000045540
 4. Spółdzielnia Producentów Rolnych Samopomoc Chłopska, Ścinawka Średnia − KRS 0000057647

Powiązane przetargi (19 szt.):
 1. Przebudowa drogi gminnej nr 118903 D ul. Fabryczna w miejscowości Ołdrzychowice Kłodzkie - etap 1 - Hm 0+160÷0+289
  Zamawiający: Gmina Kłodzko, Kłodzko
  Wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 118903D ul. Fabrycznej w m. Ołdrzychowice Kłodzkie - ETAP I - Hm 0 + 160 ÷ 0+289. W ramach przebudowy drogi będą wykonywane między innymi następujące roboty: - roboty ziemne, - roboty rozbiórkowe, - wykonanie poboczy, - wykonanie chodnika, - wykonanie ścieku, - montaż rur osłonowych, -wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
 2. Przebudowa ul. Osiedlowej we wsi Ołdrzychowice Kł. (w km 0+000 - 0+445) [powódź czerwiec 2009].
  Zamawiający: Gmina Kłodzko, Kłodzko
  Wykonanie przebudowy ul. Osiedlowej we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie (w km 0+000 - 0+445) [powódź czerwiec 2009]. W ramach przebudowy drogi będą wykonywane między innymi następujące roboty: - roboty ziemne, - roboty rozbiórkowe, - wykonanie poboczy, - wykonanie chodnika, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, - montaż barier ochronnych stalowych.
 3. Przebudowa drogi nr 280/2 (w km 0+000 - 0+220 ) we wsi Boguszyn (powódź czerwiec 2009r).
  Zamawiający: Gmina Kłodzko, Kłodzko
  Wykonanie przebudowy drogi nr 280/2 we wsi Boguszyn o długości 0,220 km wraz z elementami odwodnienia. W ramach przebudowy drogi będą wykonywane między innymi następujące roboty: - korytowanie, - warstwa odsączająca, - podbudowa z kruszywa łamanego, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, - ściek powierzchniowy z kostki granitowej, - remonty przepustów.
 4. Skrzynka droga dojazdowa do gruntów rolnych
  Zamawiający: Gmina Lądek Zdrój, Lądek-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest: Przeznaczona do remontu droga gminna wewnętrzna o numerach ewidencyjnych dz. nr 268 i 269/1 zlokalizowana jest na terenie Gminy Lądek Zdrój, w obrębie miejscowości Skrzynka, powiat Kłodzki, województwo dolnośląskie. Obecnie droga od skrzyżowania z drogą powiatową na długości 19,5mb posiada nawierzchnię bitumiczną, następnie nawierzchnię tłuczniową na 375,5mb a na pozostałym odcinku jest to droga gruntowa. Odcinek bitumiczny i tłuczniowy ograniczony lewostronnie korytkami betonowymi 35x50x15m łącznie 392,5mb. Droga o szerokości zmiennej od 2,5 do 3,2mb z jedną mijanką. Odcinek o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej z licznymi ubytkami i wyrwami. W ciągu odcinka poprzeczne koryta betonowe
 5. Przebudowa drogi nr 6/5 we wsi Wilcza.
  Zamawiający: Gmina Kłodzko, Kłodzko
  Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 65 w miejscowości Wilcza, gmina Kłodzko, powiat Kłodzki, województwo Dolnośląskie. Przebudowa drogi o łącznej dł. odcinka 197m-od 0+009,00 do 0+206,00 km. Projekt obejmuje naprawę uszkodzonej nawierzchni wzmocnionej kruszywem i gruntowej, wykonanienowej nawierzchni bitumicznej, łącznie z wykonaniem nowych zjazdów, wykonaniem poboczy utwardzonych a także odwodnienia w postaci rowów, przepustów i ścieków betonowych (korytek).
 6. Przebudowa drogi numer 821 we wsi Stary Wielisław - II przetarg
  Zamawiający: Gmina Kłodzko, Kłodzko
  Zamówienie przewiduje wykonanie przebudowy drogi o numerze 821 w km 0+000 - 0+142, o długości 0,142 km we wsi Stary Wielisław. Przebudowa obejmuje wykonanie podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, prze-budowę zjazdów i elementów odwodnienia.
 7. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie miasta Polanica Zdrój
  Zamawiający: Gmina Miejska Polanica-Zdrój, Polanica-Zdrój
  : Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie remontów cząstkowych ubytków w nawierzchni bitumicznych dróg lokalnych miejskich, przy pomocy mieszanki mineralno-asfaltowej dowiezionej z wytwórni mas bitumicznych, regulacji wysokości studni rewizyjnej i wpustów ulicznych w remontowanych nawierzchniach. Lokalizacja; m. Polanica Zdrój. 1.5) Przez remont cząstkowy rozumie się w szczególności: a) nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną wytwarzaną i wbudowaną na gorąco przy głębokości wyboi 4 cm, b) nawierzchni - usuwanie rakowin, c) nawierzchni mieszanką mineralno bitumiczną gr. 4 cm po przekopach, d)regulacji wysokości studni kanalizacyjnych, deszczowych, sanitarnej, wodomierzy oraz inne urządzenia.
 8. Przebudowa drogi nr 537 we wsi Żelazno.
  Zamawiający: Gmina Kłodzko, Kłodzko
  Zamówienie przewiduje wykonanie przebudowy drogi o numerze 537 w km 0+000 - 0+060, o długości 0,060 km we wsi Żelazno. Przebudowa obejmuje wzmocnienie istniejącej podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego. Działka nr 537obr. Żelazno stanowi własność Gminy Kłodzko.
 9. Przebudowa drogi nr 124/10 we wsi Gorzuchów
  Zamawiający: Gmina Kłodzko, Kłodzko
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 124/10, biegnącej od wjazdu na drogę powiatową nr 3324D do posesji budynkami mieszkalnymi nr 50a,b,c w Gorzuchowie. Działki nr 124.10, 147, 113.24 i 113.2. W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się wykonanie: - robót przygotowawczych i rozbiórkowych - robót ziemnych - wykonanie odwodnienia odcinka drogi (ściek, studnia chłonna) - poszerzenia jezdni i wykonania nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej - regulacji i naprawy poboczy oraz odmulenia i udrożnienia przepustu i odcinków rowu odwadniającego
 10. Przebudowa części drogi nr 404 we wsi Wojciechowice
  Zamawiający: Gmina Kłodzko, Kłodzko
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pasa drogowego drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 404 k.m. 1 w ramach przeciwdziałania szkodom powodziowym oraz spływem wód opadowych. W ramach przedmiotowego za-dania przewiduje się: - wzmocnienie istniejącej podbudowy wg załączonych przekrojów drogi, - odbudowę zjazdów, - odbudowę elementów odwodnienia drogi.
 11. Przebudowa dróg nr 167, 168, 169, 188 we wsi Ruszowice
  Zamawiający: Gmina Kłodzko, Kłodzko
  Przedmiotem opracowania jest przebudowa pasa drogowego drogi gminnej wewnętrznej , dz. nr 167, 168, 169, 188 w ramach przeciwdziałania szkodom powodziowym oraz spływem wód opadowych. W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się : - budowa nowej nawierzchni na istniejącej podbudowie - wykonanie nowej podbudowy i nowej nawierzchni - odbudowę istniejących zjazdów - odbudowę elementów odwodnienia pasa drogowego polegająca na przebudowie 2 przepustów drogowych, rynny muldowej , oczyszczenie i pogłębienie rowu, umocnienie dna i skarp rowu przydrożnego w miejscu wylotu z przepustu i włączenia rynny muldowej - pielęgnację zieleni. Inwestycja realizowana będzie przez Gminę Kłodzko.
 12. wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta Duszniki - Zdrój
  Zamawiający: Gmina Miejska Duszniki Zdrój, Duszniki-Zdrój
  wykonanie pełnych remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i chodników na terenie miasta Duszniki - Zdrój. Część 1 remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni:
  a) z asfaltobetonu masą mineralną - asfaltową o gr. 4 cm (na gorąco),
  b) z asfaltobetonu masą mineralną - asfaltową o gr. powyżej 4 cm. (na gorąco),

  Część 2 układanie nawierzchni
  a) z kostki betonowej gr. 8 cm z materiałem własnym
  b) z kostki betonowej gr. 8 cm z materiałem z odzysku,
  c) z kostki granitowej o wys. do 10 cm z materiałem z odzysku

  Część 3 remonty urządzeń drogowych:
  a) regulacja włazów studni kanalizacji sanitarnej i burzowej,
  b) regulacja wpustów ulicznych kanalizacji burzowej.
 13. wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta Duszniki - Zdrój
  Zamawiający: Gmina Miejska Duszniki Zdrój, Duszniki-Zdrój
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta Duszniki - Zdrój oraz remonty urządzeń drogowych.
  Część 1 remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni:
  a) z asfaltobetonu masą mineralną - asfaltową o gr. 4 cm (na gorąco),
  b) z asfaltobetonu masą mineralną - asfaltową o gr. powyżej 4 cm. (na gorąco),
  Część 2 układanie nawierzchni
  a) z kostki betonowej gr. 8 cm z materiałem własnym
  b) z kostki betonowej gr. 8 cm z materiałem z odzysku,
  c) z kostki granitowej o wys. do 10 cm z materiałem z odzysku
  Część 3 remonty urządzeń drogowych:
  a) regulacja włazów studni kanalizacji sanitarnej i burzowej,
  b) regulacja wpustów ulicznych kanalizacji burzowej.
 14. Odbudowa drogi gminnej ul. Główna obok posesji 56,58 w Ludwikowicach Kłodzkich
  Zamawiający: Gmina Nowa Ruda, Nowa Ruda
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją
  zadania pn.: Odbudowa drogi gminnej ul. Główna obok posesji 56,58 w Ludwikowicach Kłodzkich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowił załącznik nr 1 do SIWZ
 15. Odbudowa drogi gminnej ul. Kościelna w kierunku Jawornika w Ludwikowicach Kłodzkich
  Zamawiający: Gmina Nowa Ruda, Nowa Ruda
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn.: Odbudowa drogi gminnej ul. Kościelna w kierunku Jawornika w Ludwikowicach Kłodzkich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
 16. wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ul. Zdrojowej w Dusznikach Zdroju
  Zamawiający: Gmina Miejska Duszniki Zdrój, Duszniki-Zdrój
  wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ul. Zdrojowej oraz remonty urządzeń drogowych.remonty cząstkowe dróg o nawierzchni:
  a) z asfaltobetonu masą mineralną - asfaltową o gr. 6 cm (na gorąco),
  b) regulacja włazów studni kanalizacji sanitarnej i burzowej,
  c) regulacja wpustów ulicznych kanalizacji burzowej.
 17. Remont drogi nr 107/3 we wsi Kamieniec
  Zamawiający: Urząd Gminy Kłodzko, Kłodzko
  Projekt przewiduje wykonanie remontu drogi nr 107/3 we wsi Kamieniec w km 0+000 - 0+044 o długości 44 m .
  Remont obejmuje wykonanie remont odcinka drogi o długości 44 m i nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową.
 18. Remont cząstkowy dróg gminnych masą mineralno - bitumiczną wbudowaną na gorąco
  Zamawiający: Gmina Radków, Radków
  1.Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy dróg gminnych masą mineralno-bitumiczną wbudowaną na gorąco w ilości około 1000 m2 w okresie 3 lat. 2.Przedmiotem zamówienia są prace obejmujące wykonanie remontów cząstkowych na nawierzchniach bitumicznych dróg na terenie gminy Radków. 3. Zamówienie dotyczy wszystkich dróg będących w zarządzie Gminy Radków. 4.Wykonawca zobowiązany jest to przeprowadzenia wizji w terenie (na własny koszt) oraz do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny prac i podpisania umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 5.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania robót.
 19. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie miasta Polanica-Zdrój
  Zamawiający: Urząd Miejski, Polanica-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia są prace obejmujące wykonanie remontów cząstkowych ubytków w nawierzchni bitumicznych za pomocą mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni mas bitumicznych, regulacja wysokości studni rewizyjnej i wpustów ulicznych w remontowanej nawierzchni.