Kogo reprezentuje osoba

Górski Karol

w KRS

Karol Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Karol
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1936 r., wiek 82 lata
Miejscowości:Szczecin (Zachodniopomorskie)
Przetargi:23 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bera Danuta, Bielawa Waldemar Andrzej, Chołoda Sławomir Zbigniew, Duklanowski Andrzej Przemysław, Maciejowski Janusz Wiesław, Mędzin Wojciech Julian, Mleczko Karol Jan, Naściuk Irena Teresa, Naściuk Władysław, Urban Zuzanna

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bera Danuta, Bielawa Waldemar Andrzej, Chołoda Sławomir Zbigniew, Duklanowski Andrzej Przemysław, Maciejowski Janusz Wiesław, Mędzin Wojciech Julian, Mleczko Karol Jan, Naściuk Irena Teresa, Naściuk Władysław, Urban Zuzanna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego Odra 3 Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000029387
 2. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Peuk Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000144259

Powiązane przetargi (23 szt.):
 1. EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH NA TERENIE SZCZECINA I W LASACH MIEJSKICH (w podziale na części)
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Szczecin
  . Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Szczecina i w lasach miejskich – w podziale na części:
  CZĘŚĆ I: Eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Szczecina
  CZĘŚĆ II: Eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej wodno- melioracyjnych w lasach miejskich CPV 71330000-0 Różne usługi inżynieryjne
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  - część I:
  1) prace eksploatacyjne, mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej krat na urządzeniach wodno-melioracyjnych na terenie Szczecina, określone w załączniku nr 5 do SIWZ,
  2) awarie oraz pozostałe prace eksploatacyjne, mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych i krat na urządzeniach wodno-melioracyjnych na terenie Szczecina, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 6 do SIWZ i prac, które nie zostały wyszczególnione w załączniku nr 5 do SIWZ, - część II:
  1) prace eksploatacyjne, mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach miejskich, określone w załączniku nr 8 do SIWZ,
  2) awarie oraz pozostałe prace eksploatacyjne, mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach miejskich, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 9 do SIWZ, a które nie zostały wyszczególnione w załączniku nr 8 do SIWZ.
  3. Obiekty objęte przedmiotem zamówienia:
  1) część I: kraty na urządzeniach wodno-melioracyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 4 do SIWZ, a także:
  - cieki wodne,
  - zbiorniki wodne,
  - zbiorniki retencyjne (w tym suche),
  - rowy,
  - przepusty,
  - piaskowniki.
  2) część II: urządzenia wodno-melioracyjne na terenie lasów miejskich wyszczególnione w załączniku nr 7 do SIWZ.
  4. Wykonawca zobowiązuje się być w gotowości i przystępować do realizacji przedmiotu zamówienia, zwłaszcza w zakresie awarii, przez całą dobę. W przypadku awarii - stawka roboczogodziny za prace wykonywane od godz. 15.00 do godz. 7.00 będzie wynosiła 150 % stawki roboczogodziny brutto wynikającej z oferty cenowej.
  5. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami), a także zgodnie z SIWZ i ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.
  6. Zmiana umowy:
  1) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami art. 144 ustawy,
  2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w przypadku:
  a) zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy,
  b) innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ,
  3) Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.
  7. Zatrudnienie:
  1) zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia w sytuacji, gdy wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zmianami);
  2) Zatrudnienie, o którym mowa w ppkt 1 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia;
  3) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (np. kopie umów o pracę) osób, o których mowa w ppkt 1.
 2. Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin.
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin.
  CPV
  65130000-3 Obsługa stacji wody
  50500000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
  50760000-0 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1) prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin, określone w załączniku nr 10 do SIWZ,
  2) na zlecenie Zamawiającego (dopuszczalne formy zlecenia: forma ustna, forma pisemna, faks, e-mail) - dodatkową wymianę wody we wskazanych fontannach,
  3) na zlecenie Zamawiającego (dopuszczalne formy zlecenia: forma ustna, forma pisemna, faks, e-mail) - oczyszczanie fontann odkurzaczem basenowym,
  4) uszkodzenia, awarie oraz prace mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin, inne niż określone w załączniku nr 10 do SIWZ.
  3. Wykaz obiektów objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
  4. W przypadku prac, o których mowa w pkt 2 ppkt 4 Wykonawca zobowiązany będzie:
  1) w zakresie usuwania awarii - niezwłocznie podjąć czynności usuwania awarii (podjęcie czynności zabezpieczających związanych z usuwaniem awarii nie później niż w ciągu 90 minut, od momentu podjęcia wiadomości o zaistniałej sytuacji) oraz niezwłocznie powiadomić Zamawiającego i przedstawić Zamawiającemu zakres prac mających na celu usunięcie awarii i sposób ich wykonania,
  2) w zakresie usuwania uszkodzeń i wykonywania prac, mających na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin, innych niż określone w załączniku nr 10 do SIWZ - wykonywać prace w terminie ustalonym z Zamawiającym, po uprzednim ustaleniu zakresu prac i sposobu ich wykonania.
  5. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego (na bieżąco) każdorazowo o wystąpieniu uszkodzenia, awarii oraz o sposobie jej usunięcia i zakresie wykonanych prac.
  6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu materiałów stanowiących jego własność, na które dostarczy Zamawiającemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do stosowania.
  7. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia (w tym również w zakresie uszkodzeń, awarii i wykonywania prac, mających na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin, innych niż określone w załączniku nr 10 do SIWZ), we wszystkie dni obowiązywania umowy (włącznie z sobotami oraz dniami świątecznymi i dniami wolnymi od pracy) przez całą dobę. W związku z tym, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia Zamawiającemu całodobowego kontaktu telefonicznego.
  8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany usunąć je w terminie wskazanym przez Zamawiającego, we własnym zakresie i na własny koszt. Bezskuteczny upływ wskazanego terminu, spowoduje zastosowanie kar umownych.
  9. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania obiektów w stanie niepogorszonym technicznie i estetycznie.
  10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z przedmiotu zamówienia. 11. Prowadzenie prac w ramach eksploatacji fontann będzie się odbywało przy dołożeniu przez Wykonawcę wszelkich możliwych starań mających na celu maksymalne zapobieżenie uciążliwości dla mieszkańców (zwłaszcza w zakresie hałasu, kurzu i ewentualnie innych przyczyn).
  12. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania wszystkich obiektów i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia i przedłożenia Zamawiającemu w dniach 25-30.06.2016 r. i 15-20.10.2016 r., sprawozdania lub opisu o ich stanie technicznym, na podstawie którego zostanie określony priorytet prac do wykonania.
  13. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, dokładając wszelkich starań mających na celu maksymalne zapobieżenie uciążliwości dla mieszkańców (zwłaszcza w zakresie hałasu, kurzu i innych) oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami), a także z zapisami SIWZ i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy..
 3. Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin i na terenie lasów miejskich (w podziale na części).
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin i na terenie lasów miejskich - w podziale na części:
  CZĘŚĆ I: Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
  CZĘŚĆ II: Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej wodno-melioracyjnych na terenie lasów miejskich
  CPV 71330000-0
  2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  - część I:
  1) prace konserwacyjne i eksploatacyjne, mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej krat na urządzeniach wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, określone w załączniku nr 9 do SIWZ,
  2) awarie oraz pozostałe prace konserwacyjne i eksploatacyjne, mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych i krat na urządzeniach wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 10 do SIWZ i prac, które nie zostały wyszczególnione w załączniku nr 9 do SIWZ,
  - część II:
  1) prace konserwacyjne i eksploatacyjne, mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie lasów miejskich, określone w załączniku nr 11 do SIWZ,
  2) awarie oraz pozostałe prace konserwacyjne i eksploatacyjne, mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie lasów miejskich, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 12 do SIWZ, a które nie zostały wyszczególnione w załączniku nr 11 do SIWZ.
  3.Obiekty objęte przedmiotem zamówienia:
  1)część I: kraty na urządzeniach wodno-melioracyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 13 do SIWZ, a także: - cieki wodne, - zbiorniki wodne, - zbiorniki retencyjne (w tym suche), - rowy, - przepusty, - piaskowniki.
  2)część II: urządzenia wodno-melioracyjne na terenie lasów miejskich wyszczególnione w załączniku nr 14 do SIWZ.
  4.Wykonawca zobowiązuje się być w gotowości i przystępować do realizacji przedmiotu zamówienia, zwłaszcza w zakresie awarii, przez całą dobę. W przypadku awarii - stawka roboczogodziny za prace wykonywane od godz. 15.00 do godz. 7.00 będzie wynosiła 150 % stawki roboczogodziny brutto wynikającej z oferty cenowej.
  5.Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zgodnie z załącznikami do SIWZ, a także zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami).
 4. KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ FONATANN MIEJSKICH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin.
  CPV
  65130000-3 Obsługa stacji wody
  50500000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów
  odcinających, pojemników metalowych i maszyn
  50760000-0 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1) prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin, określone
  w załączniku nr 10 do SIWZ,
  2) na zlecenie Zamawiającego (dopuszczalne formy zlecenia: forma ustna, forma pisemna, faks, e-mail) - dodatkową wymianę wody we wskazanych fontannach,
  3) na zlecenie Zamawiającego (dopuszczalne formy zlecenia: forma ustna, forma pisemna, faks, e-mail) - oczyszczanie fontann odkurzaczem basenowym,
  4) uszkodzenia, awarie oraz prace mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin, inne niż określone
  w załączniku nr 10 do SIWZ.
  3. Wykaz obiektów objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
  4. W przypadku prac, o których mowa w pkt 2 ppkt 4 Wykonawca zobowiązany będzie:
  1) w zakresie usuwania awarii - niezwłocznie podjąć czynności usuwania awarii (podjęcie czynności zabezpieczających związanych z usuwaniem awarii nie później niż w ciągu 90 minut, od momentu podjęcia wiadomości o zaistniałej sytuacji) oraz niezwłocznie powiadomić Zamawiającego i przedstawić Zamawiającemu zakres prac mających na celu usunięcie awarii i sposób ich wykonania,
  2) w zakresie usuwania uszkodzeń i wykonywania prac, mających na celu utrzymanie
  w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin, innych niż określone w załączniku nr 10 do SIWZ - wykonywać prace w terminie ustalonym z Zamawiającym, po uprzednim ustaleniu zakresu prac i sposobu ich wykonania.
  5. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego (na bieżąco)
  każdorazowo o wystąpieniu uszkodzenia, awarii oraz o sposobie jej usunięcia i zakresie wykonanych prac.
  6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu materiałów stanowiących jego własność, na które dostarczy Zamawiającemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do stosowania.
  7. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia (w tym również
  w zakresie uszkodzeń, awarii i wykonywania prac, mających na celu utrzymanie
  w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin, innych niż określone w załączniku nr 10 do SIWZ), we wszystkie dni obowiązywania umowy (włącznie z sobotami oraz dniami świątecznymi i dniami wolnymi od pracy) przez całą dobę. W związku z tym, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia Zamawiającemu całodobowego kontaktu telefonicznego.
  8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany usunąć je w terminie wskazanym przez Zamawiającego, we własnym zakresie i na własny koszt. Bezskuteczny upływ wskazanego terminu, spowoduje zastosowanie kar umownych.

  9. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania obiektów w stanie niepogorszonym
  technicznie i estetycznie.
  10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
  z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających
  z przedmiotu zamówienia.
  11. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania wszystkich obiektów i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia i przedłożenia Zamawiającemu w miesiącu lipcu
  i listopadzie, sprawozdania lub opisu o ich stanie technicznym, na podstawie którego zostanie określony priorytet prac do wykonania, przy czym ww. dokument (sprawozdanie lub opis) należy złożyć wraz z protokołem odbioru prac w podanych miesiącach.
  12. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, dokładając wszelkich starań mających na celu maksymalne zapobieżenie uciążliwości dla mieszkańców (zwłaszcza w zakresie hałasu, kurzu i innych) oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.
  o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami), a także z zapisami SIWZ i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.
 5. KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN I NA TERENIE LASÓW MIEJSKICH (w podziale na części)
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin i na terenie lasów miejskich - w podziale na części:
  CZĘŚĆ I: Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
  CZĘŚĆ II: Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej wodno-melioracyjnych na terenie lasów miejskich
  CPV 71330000-0
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  - część I:
  1) prace konserwacyjne i eksploatacyjne, mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej krat na urządzeniach wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, określone w załączniku nr 9 do SIWZ,
  2) awarie oraz pozostałe prace konserwacyjne i eksploatacyjne, mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych i krat na urządzeniach wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 10 do SIWZ i prac, które nie zostały wyszczególnione w załączniku nr 9 do SIWZ,
  - część II:
  1) prace konserwacyjne i eksploatacyjne, mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie lasów miejskich, określone w załączniku nr 11 do SIWZ,
  2) awarie oraz pozostałe prace konserwacyjne i eksploatacyjne, mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie lasów miejskich, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 12 do SIWZ, a które nie zostały wyszczególnione w załączniku nr 11 do SIWZ.
  3. Obiekty objęte przedmiotem zamówienia:
  1) część I: kraty na urządzeniach wodno-melioracyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 13 do SIWZ, a także:
  - cieki wodne,
  - zbiorniki wodne,
  - zbiorniki retencyjne (w tym suche),
  - rowy,
  - przepusty,
  - piaskowniki.
  2) część II: urządzenia wodno-melioracyjne na terenie lasów miejskich wyszczególnione w załączniku nr 14 do SIWZ.
  4. Wykonawca zobowiązuje się być w gotowości i przystępować do realizacji przedmiotu zamówienia, zwłaszcza w zakresie awarii, przez całą dobę. W przypadku awarii - stawka roboczogodziny za prace wykonywane od godz. 21.00 do godz. 7.00 będzie wynosiła 150 % stawki roboczogodziny brutto wynikającej z oferty cenowej.
  5. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zgodnie z załącznikami do SIWZ, a także zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami).
  6. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy - do 50 % wartości zamówienia podstawowego - polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług.
 6. Konserwację, eksploatację i utrzymanie w stałej sprawności technicznej przepompowni przy ulicy Przestrzennej, Gdańskiej i Spiskiej na terenie Gminy Miasto Szczecin
  Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej przepompowni przy ulicy Przestrzennej, Gdańskiej i Spiskiej na terenie Gminy Miasta Szczecin. Zakres zamówienia obejmuje prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej przepompownie na terenie Gminy Miasta Szczecin
 7. KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, eksploatacja
  i utrzymanie w stałej sprawności technicznej sieci wodno-kanalizacyjnej na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
  CPV 50510000-3
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1) uruchomienie sieci wodno-kanalizacyjnych na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin - prace określone w załączniku nr 9 do SIWZ,
  2) prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej sieci wodno-kanalizacyjnej, deszczowej, drenarskiej na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, określone w załączniku nr 9
  do SIWZ,
  3) zamknięcie sieci wodno-kanalizacyjnych na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin - prace określone w w załączniku nr 9 do SIWZ,
  4) awarie oraz pozostałe prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej sieci wodno-kanalizacyjnej, deszczowej, drenarskiej na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, które nie zostały ujęte w załączniku nr 9 do SIWZ.
  3. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zgodnie
  z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia
  14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), a także z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i z ofertą, która będzie stanowiła integralną część umowy.
 8. KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin.
  CPV 65130000-3 50500000-0 50760000-0
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1) prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin, określone
  w załączniku nr 9 do SIWZ,
  2) na zlecenie Zamawiającego (dopuszczalne formy zlecenia: forma ustna, forma pisemna, faks, e-mail) - dodatkową wymianę wody we wskazanych fontannach,
  3) na zlecenie Zamawiającego (dopuszczalne formy zlecenia: forma ustna, forma pisemna, faks, e-mail) - oczyszczanie fontann odkurzaczem basenowym,


  4) awarie oraz prace mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin, inne niż określone w załączniku nr 9 do SIWZ.
  3. Wykaz obiektów objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
  4. Wymiana wody (bez kosztów wody i ścieków) obejmuje m. in.:
  1) wyłączenie fontanny,
  2) spuszczenie wody, odpompowanie,
  3) usunięcie zanieczyszczeń (wraz z wywozem) z niecki fontanny, komór
  i zainstalowanych urządzeń,
  4) dokładne umycie niecki fontanny wraz z elementami ozdobnymi, ścian zewnętrznych, komór i zainstalowanych urządzeń,
  5) napuszczenie wody,
  6) uruchomienie fontanny.
  5. W przypadku prac, o których mowa w pkt. 2 ppkt 4 Wykonawca zobowiązany będzie:
  1) w zakresie usuwania awarii - niezwłocznie podjąć czynności usuwania awarii (podjęcie czynności zabezpieczających związanych z usuwaniem awarii nie później niż w ciągu 90 minut, od momentu podjęcia wiadomości o zaistniałej sytuacji) oraz niezwłocznie powiadomić Zamawiającego i przedstawić Zamawiającemu zakres prac mających na celu usunięcie awarii i sposób ich wykonania,
  2) w zakresie prac, mających na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin, innych niż określone w załączniku nr 9 do SIWZ - wykonywać prace w terminie ustalonym z Zamawiającym, po uprzednim ustaleniu zakresu prac i sposobu ich wykonania.
  6. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego (na bieżąco)
  o każdorazowym wystąpieniu awarii oraz o sposobie jej usunięcia i zakresie wykonanych prac.
  7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu materiałów stanowiących jego własność, na które dostarczy Zamawiającemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do stosowania.
  8. Wykonawca zobowiązany będzie do gotowości i przystąpienia do realizacji przedmiotu zamówienia, zwłaszcza w zakresie awarii, we wszystkie dni obowiązywania umowy (włącznie z sobotami oraz dniami świątecznymi i dniami wolnymi od pracy) przez całą dobę.
  9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany usunąć je w terminie wskazanym przez Zamawiającego, we własnym zakresie i na własny koszt. Bezskuteczny upływ wskazanego terminu, spowoduje zastosowanie kar umownych.
  10. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania obiektów w stanie niepogorszonym technicznie i estetycznie.
  11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
  z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających
  z przedmiotu zamówienia.
  12. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, dokładając wszelkich starań mających na celu maksymalne zapobieżenie uciążliwości dla mieszkańców (zwłaszcza w zakresie hałasu, kurzu i innych) oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.
  o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), a także z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.
 9. KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN I NA TERENIE LASÓW MIEJSKICH (w podziale na części)
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin i na terenie lasów miejskich - w podziale na części:
  CZĘŚĆ I: Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
  CZĘŚĆ II: Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej wodno-melioracyjnych na terenie lasów miejskich
  CPV 71330000-0
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  - CZĘŚĆ I:
  1) prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej krat na urządzeniach wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, określone w załączniku nr 8 do SIWZ,
  2) awarie oraz pozostałe prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych i krat na urządzeniach wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 9 do SIWZ i prac, które nie zostały wyszczególnione w załączniku nr 8 do SIWZ,
  - CZĘŚĆ II:
  1) prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie lasów miejskich, określone
  w załączniku nr 10 do SIWZ,
  2) awarie oraz pozostałe prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych
  na terenie lasów miejskich, które nie zostały wyszczególnione w załączniku nr 10
  do SIWZ.

  3. Obiekty objęte przedmiotem zamówienia:
  1) część I: kraty na urządzeniach wodno-melioracyjnych wyszczególnionych
  w załączniku nr 11 do SIWZ, a także:
  - cieki wodne,
  - zbiorniki wodne,
  - suche zbiorniki retencyjne,
  - rowy,
  - przepusty,
  - piaskowniki.
  2) część II: urządzenia wodno-melioracyjne na terenie lasów miejskich wyszczególnione w załączniku nr 12 do SIWZ.
  4. Wykonawca zobowiązuje się być w gotowości i przystępować do realizacji przedmiotu zamówienia, zwłaszcza w zakresie awarii, przez całą dobę.
  5. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zgodnie
  z załącznikami do SIWZ, a także zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U.
  z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r.
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami)
  6. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy - do 50 % wartości zamówienia podstawowego - polegających
  na powtórzeniu tego samego rodzaju usług.
 10. KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ, DESZCZOWEJ, DRENARSKIEJ NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, deszczowej, drenarskiej na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1) uruchomienie sieci wodociągowych na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin - prace określone w w załączniku nr 6 do SIWZ,
  2) prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, deszczowej, drenarskiej na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, określone w załączniku nr 6 do SIWZ,
  3) zamknięcie sieci wodociągowych na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin - prace określone w w załączniku nr 6 do SIWZ,
  4) awarie oraz pozostałe prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji wodno-kanalizacyjne, deszczowej, drenarskiej na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, które nie zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ.
  3. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zgodnie
  z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia
  27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami),
  a także z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i z ofertą, która będzie stanowiła integralną część umowy.
 11. Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin.
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1) prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin, określone
  w załączniku nr 9 do SIWZ,
  2) na zlecenie Zamawiającego (dopuszczalne formy zlecenia: forma ustna, forma pisemna, faks, e-mail) - dodatkową wymianę wody we wskazanych fontannach,
  3) na zlecenie Zamawiającego (dopuszczalne formy zlecenia: forma ustna, forma pisemna, faks, e-mail) - sprzątanie basenów fontann przy pomocy odkurzacza basenowego,
  4) awarie oraz prace mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin, inne niż określone w załączniku nr 9 do SIWZ.
  3. Wykaz obiektów objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
  4. Wymiana wody (bez kosztów wody i ścieków) obejmuje m. in.:
  1) wyłączenie fontanny,
  2) spuszczenie wody, odpompowanie,
  3) usunięcie zanieczyszczeń (wraz z wywozem) z niecki fontanny, komór
  i zainstalowanych urządzeń,
  4) dokładne umycie niecki fontanny wraz z elementami ozdobnymi, ścian zewnętrznych, komór i zainstalowanych urządzeń,

  5) napuszczenie wody,
  6) uruchomienie fontanny.
  5. W przypadku prac, o których mowa w pkt. 2 ppkt 4 Wykonawca zobowiązany będzie:
  1) w zakresie usuwania awarii - niezwłocznie podjąć czynności usuwania awarii (podjęcie czynności zabezpieczających związanych z usuwaniem awarii nie później niż w ciągu 90 minut, od momentu podjęcia wiadomości o zaistniałej sytuacji) oraz niezwłocznie powiadomić Zamawiającego i przedstawić Zamawiającemu zakres prac mających na celu usunięcie awarii i sposób ich wykonania,
  2) w zakresie prac, mających na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin, innych niż określone w załączniku nr 9 do SIWZ - wykonywać prace w terminie ustalonym z Zamawiającym, po uprzednim ustaleniu zakresu prac i sposobu ich wykonania.
  6. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego (na bieżąco)
  o każdorazowym wystąpieniu awarii oraz o sposobie jej usunięcia i zakresie wykonanych prac.
  7. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania, w okresach tygodniowych, zużycia wody na poszczególnych fontannach i do przekazywania Zamawiającemu, w każdą środę, informacji o zużyciu wody. W sytuacji zwiększonego poboru wody, Wykonawca wraz z informacją o zużyciu wody zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu wyjaśnienie lub uzasadnienie zaistniałej sytuacji. W przypadku nie przedłożenia ww. dokumentów Zamawiającemu, Wykonawca zostanie obciążony kosztami nieuzasadnionego, nadmiernego zużycia wody wraz ze ściekami.
  8. Wykonawca będzie zobowiązany do monitoringu wszystkich obiektów i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia i do przedłożenia Zamawiającemu w lipcu 2012 r.
  i w listopadzie 2012 r. sprawozdania lub opisu o ich stanie technicznym. Na podstawie sprawozdań zostanie określony priorytet wykonywanych prac.
  9. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu materiałów, na które dostarczy Zamawiającemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do stosowania.
  10. Wykonawca zobowiązany będzie do gotowości i przystąpienia do realizacji przedmiotu zamówienia, zwłaszcza w zakresie awarii, we wszystkie dni obowiązywania umowy (włącznie z sobotami oraz dniami świątecznymi i dniami wolnymi od pracy) przez całą dobę.
  11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany usunąć je w terminie wskazanym przez Zamawiającego, we własnym zakresie i na własny koszt. Bezskuteczny upływ wskazanego terminu, spowoduje zastosowanie kar umownych.
  12. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania obiektów w stanie niepogorszonym technicznie i estetycznie.
  13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
  z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających
  z przedmiotu zamówienia.
  14. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, dokładając wszelkich starań mających na celu maksymalne zapobieżenie uciążliwości dla mieszkańców (zwłaszcza w zakresie hałasu, kurzu i innych) oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.
  o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zmianami), a także z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.
 12. KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN I NA TERENIE LASÓW MIEJSKICH (w podziale na części)
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin i na terenie lasów miejskich - w podziale na części:
  CZĘŚĆ I: Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
  CZĘŚĆ II: Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej wodno-melioracyjnych na terenie lasów miejskich
  CPV 71330000-0
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  - CZĘŚĆ I:
  1) prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej krat na urządzeniach wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, określone w załączniku nr 8 do SIWZ,
  2) awarie oraz pozostałe prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych i krat na urządzeniach wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 9 do SIWZ i prac, które nie zostały wyszczególnione w załączniku nr 8 do SIWZ,
  - CZĘŚĆ II:
  1) prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie lasów miejskich, określone
  w załączniku nr 10 do SIWZ,
  2) awarie oraz pozostałe prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych i krat na urządzeniach wodno-melioracyjnych na terenie lasów miejskich, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 11 do SIWZ i prac, które nie zostały wyszczególnione w załączniku nr 10 do SIWZ.  3. Wykazy urządzeń wodno-melioracyjnych objętych przedmiotem zamówienia stanowią odpowiednio załączniki nr 12 i 13 do SIWZ.
  4. Wykonawca zobowiązuje się być w gotowości i przystępować do realizacji przedmiotu zamówienia, zwłaszcza w zakresie awarii, przez całą dobę.
  5. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zgodnie
  z załącznikami do SIWZ - w szczególności z załącznikami nr 7 - 12, a także zgodnie
  z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia
  27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zmianami).
  6. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy - do 30 % wartości zamówienia podstawowego - polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług.
 13. Wzmocnienie osuniętej skarpy przy boisku ORLIK przy ul. Paproci w Szczecinie
  Zamawiający: Urząd Miasta Szczecin, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest wzmocnienie osuniętej skarpy przy boisku ORLIK przy ul. Paproci w Szczecinie
 14. Struga Wołczkowska - konserwacja koryta w km 0+000 - 12+230
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
  1.2. Miejsce realizacji:
  Struga Wołczkowska
  obręb: Tanowo, Grzepnica, Dobra, Wołczkowo, Redlica, Wąwelnica
  gm. Police, Dobra,
  woj. zachodniopomorskie.

  1.3. Zakres przedmiotu zamówienia:
  Zakres robót przewidzianych do realizacji obejmuje konserwację istniejącego koryta Strugi Wołczkowskiej poprzez mechaniczne odmulenie dna wraz z rozplantowaniem wydobytego urobku, hakowanie, wykonanie na odcinku 650 m opasek faszynowych po oby stronach brzegu oraz obkoszenie dna i skarp cieku. Wymienione prace obejmują odcinki:
  > km 0+000 - 4+200
  - wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku obustronnie szerokością 2 m na dł. 2050 m
  - wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku obustronnie szerokością 3,5 m na dł. 2150 m
  - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp do 2 m na dł. 2050 m i powyżej 2m na dł. 2150 m
  - hakowanie przy zarośnięciu lustra wody powyżej 60%, szer. 3 m
  > km 4+200 - 7+800
  - wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku obustronnie szerokością 2 m
  - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp do 2 m
  - wykoszenie rzadkich twardych porostów z dna cieku szer. do 1,4 m
  - wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku
  - wykonanie na lewym brzegu cieku podwójnej opaski o śr. 20 cm na dł. 650 m
  - wykonanie na prawym brzegu cieku pojedynczej opaski o śr. 25 cm na dł. 650 m

  > km 7+800 - 9+300
  - wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku obustronnie szerokością 2 m na dł. 100 m
  - wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku obustronnie szerokością 4 m na dł.1400 m
  - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp do 2 m na dł. 100 m i powyżej 2m na dł. 1400 m
  - hakowanie przy zarośnięciu lustra wody powyżej 60%, szer. 1 m
  > km 9+300 - 10+700
  - wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku obustronnie szerokością 4 m na dł. 550 m
  - wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku obustronnie szerokością 2 m na dł. 850 m
  - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp do 2 m na dł. 550 m i powyżej 2 m na dł. 850 m
  - mechaniczne odmulenie dna cieku koparko-odmularką warstwą 0,3 m i szer.do 1,2 m
  - rozplantowanie wydobytego urobku po jednej ze stron cieku
  > km 10+700 - 12+230
  - wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku obustronnie szerokością 2 m
  - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp do 2 m
  - wykoszenie rzadkich twardych porostów z dna cieku, szer. 1m
  - wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku
  > km 0+000 - 12+260
  - oczyszczenie przepustów rurowych z namułu

  Szczegółowe określenie zakresu i ilości robót zawarte jest w przedmiarze robót, kosztorysie nakładczym (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz w załączniku nr 7 do SIWZ tj. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
 15. II - KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNYCH, DESZCZOWYCH, DRENARSKICH NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, deszczowej, drenarskiej na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
  CPV 90640000-5 50510000-3
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1) uruchomienie sieci wodociągowych na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin - prace określone w w załączniku nr 6 do SIWZ,
  2) prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, deszczowej, drenarskiej na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, określone w załączniku nr 6 do SIWZ,
  3) zamknięcie sieci wodociągowych na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin - prace określone w w załączniku nr 6 do SIWZ,
  4) awarie oraz pozostałe prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji wodno-kanalizacyjne, deszczowej, drenarskiej na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, które nie zostały wyszczególnione w załączniku nr 6 do SIWZ.
  3. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zgodnie
  z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia
  27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami),
  a także z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i z ofertą, która będzie stanowiła integralną część umowy.
 16. KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin.
  CPV 65130000-3 90913100-1 50500000-0
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1) prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin, określone
  w załączniku nr 9 do SIWZ,
  2) na zlecenie Zamawiającego - dodatkową wymianę wody we wskazanych fontannach,
  3) awarie oraz prace remontowo - naprawcze mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin.
  3. Wykaz fontann miejskich objętych przedmiotem umowy stanowi załącznik nr 8
  do SIWZ.
  4. Wymiana wody (bez kosztów wody i ścieków) obejmuje m. in.:
  1) wyłączenie fontanny,
  2) spuszczenie wody, odpompowanie,
  3) usunięcie zanieczyszczeń (wraz z wywozem) z niecki fontanny, komór
  i zainstalowanych urządzeń,
  4) napuszczenie wody,
  5) uruchomienie fontanny.
  5. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, dokładając wszelkich starań mających na celu maksymalne zapobieżenie uciążliwości dla mieszkańców oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia
  27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami),
  a także z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i z ofertą, która będzie stanowiła integralną część umowy.
 17. Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej obiektów komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin - w podziale na części
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej obiektów komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin - w podziale
  na części:
  CZĘŚĆ I: Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann na terenie Gminy Miasto Szczecin
  CZĘŚĆ II: Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej basenów p.poż. na terenie Gminy Miasto Szczecin
  CZĘŚĆ III: Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej przepompowni na terenie Gminy Miasto Szczecin
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1) prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej obiekty komunalne na terenie Gminy Miasto Szczecin, określone odpowiednio w załącznikach nr 6 - 8 do SIWZ,
  2) awarie oraz pozostałe prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej obiekty komunalne na terenie Gminy Miasto Szczecin, które nie zostały wyszczególnione odpowiednio w załącznikach
  nr 6 - 8 do SIWZ.
  3. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zgodnie
  z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia
  27 stycznia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami) oraz ustawą
  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
  Nr 132 poz. 622 ze zmianami).
 18. Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnej na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnej na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1) prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnej na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, określone w załączniku nr 6 do SIWZ,
  2) awarie oraz pozostałe prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnej na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, które nie zostały wyszczególnione w załączniku nr 6 do SIWZ.
  3. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 27 stycznia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 ze zmianami).
 19. Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin i na terenie lasów miejskich - w podziale na części
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin i na terenie lasów miejskich - w podziale na części:
  CZĘŚĆ I: Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
  CZĘŚĆ II: Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej wodno-melioracyjnych na terenie lasów miejskich
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  - CZĘŚĆ I:
  1) prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej krat na urządzeniach wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, określone w załączniku nr 7 do SIWZ,
  2) awarie oraz pozostałe prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych i krat na urządzeniach wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 6 do SIWZ i prac, które nie zostały wyszczególnione w załączniku nr 7 do SIWZ,
  - CZĘŚĆ II:
  1) prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie lasów miejskich, określone w załączniku nr 8 do SIWZ,
  2) awarie oraz pozostałe prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych i krat na urządzeniach wodno-melioracyjnych na terenie lasów miejskich, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 9 do SIWZ i prac, które nie zostały wyszczególnione w załączniku nr 8 do SIWZ.
  3. Wykazy urządzeń wodno-melioracyjnych objętych przedmiotem zamówienia stanowią odpowiednio załącznik nr 10 i 11 do SIWZ.
  4. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 27 stycznia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 ze zmianami).
 20. Przebudowa Cmentarza Centralnego w Szczecinie, obejmująca poszerzenie kwatery nr 36
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Cmentarza Centralnego w Szczecinie, obejmująca poszerzenie kwatery nr 36.
  2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m. in.:
  1) wycinkę drzew,
  2) prace ziemne,
  3) wydzielenie nowych kwater grzebalnych,
  4) demontaż starego ogrodzenia,
  5) montaż nowego ogrodzenia.
  3. Wykonawca zobowiązany jest również do:
  1) organizacji robót budowlanych - Wykonawca sporządzi projektu organizacji robót i - najpóźniej do dnia przekazania placu budowy - przedłoży go Zamawiającemu do akceptacji,
  2) wykonania oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3) organizacji placu budowy i zaplecza socjalnego,
  4) zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy zgodnie z przepisami p.poż. i bhp,
  5) zapewnienia dostawy wody i energii elektrycznej we własnym zakresie,
  6) zabezpieczenia własnego mienia na terenie robót,
  7) uporządkowania terenu po realizacji przedmiotu zamówienia,
  8) przekazania Zamawiającemu atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, certyfikatów bezpieczeństwa aprobat technicznych, itp. na wbudowane materiały.
  4. Zamawiający zobowiązuje się:
  1) przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
  2) dokonać odbioru wykonanych prac,
  3) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace.
  5. Podwykonawcy:
  1) Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
  2) Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga akceptacji Zamawiającego przed jej zawarciem,
  3) Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców
  z dalszym podwykonawcą,
  4) Wszelkie zmiany umów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
  i wymagają zgody Zamawiającego,
  5) Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców,
  6) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za działania własne.
  5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, m. in. ustawą z dnia 27 stycznia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 ze zmianami) oraz ustawą z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 ze zmianami), a także z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i z ofertą, która będzie stanowiła integralną część umowy.
  6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, a mianowicie:
  1) zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć,
  np. huragan, powódź,
  2) zmniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego, jeśli w toku wykonania robót Strony uzgodniły:
  a) zmianę sposobu przeprowadzenia robót, np. z powodu możliwości zastosowania innej, korzystniejszej ekonomicznie technologii niż ta, która była przewidziana do dnia składania ofert,
  b) użycie innych materiałów (odpowiednio przy zachowaniu parametrów technicznych) powodujących obniżenie wartości robót, np. z powodu niedostępności na rynku materiałów, których użycie było przewidziane do dnia składania ofert,
  c) ograniczenia zakresu robót, np. w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia robot lub użycia innych materiałów.
 21. Odbudowa strumienia Sienniczka na odcinku od KM 0+000 do KM 1+013,2 oraz strumienia Bliźniaczy na odcinku od KM 1+589 do KM 2+156 w Szczecinie
  Zamawiający: Urząd Miasta Szczecin, Szczecin
 22. Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej obiektów komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin (w podziale na części)
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Szczecin
 23. Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnej na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Szczecin