Kogo reprezentuje osoba

Górski Konrad

w KRS

Konrad Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Konrad
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1986 r., wiek 33 lata
Miejscowości:Baborów (Opolskie)
Przetargi:15 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Górska Irena, Górski Roland Krzysztof, Górski Stanisław Marek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Rydzik Roman Ryszard

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Mak-ro S. Górski - I. Górska Sp. J., Baborów − KRS 0000084578

Powiązane przetargi (15 szt.):
 1. Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Pomorzowice
  Zamawiający: Powiat Głubczycki, Głubczyce
  Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Pomorzowice
 2. Modernizacja elementów drogi powiatowej nr 3547S w miejscowości Gamów
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, Racibórz
  Modernizacja elementów drogi powiatowej nr 3547S w miejscowości Gamów, polegająca na wymianie i regulacji istniejącej kanalizacji deszczowej oraz utwardzeniu ciągu pieszego na długości 165 mb, wg załączonej dokumentacji projektowej, zakres robót wg przedmiaru
 3. Modernizacja elementów drogi powiatowej nr 3547S w miejscowości Gamów - roboty uzupełniające
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, Racibórz
  Modernizacja elementów drogi powiatowej nr 3547S w miejscowości Gamów - roboty uzupełniające na długości 21 mb
 4. Remont chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi oraz Przebudowa chodnika przy ul. 1 Maja w Mszanie - II
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni, Syrynia
  Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części i obejmuje: Część I: Remont chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu chodnika przy ul. Centralnej w Połomi na ogólnej długości 680,50 mb. Parametry określające wielkość robót: nawierzchnia chodnika z kostki betonowej - 682,78 m2 (680,50 mb). Część II: Przebudowa chodnika przy ul. 1 Maja w Mszanie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy chodnika przy ul. 1 Maja w Mszanie na ogólnej długości 373 mb. Parametry określające wielkość robót: długość krawężnika - 447,00 mb; długość obrzeża - 250,00 mb; powierzchnia chodnika z kostki betonowej - 296,80 m2; powierzchnia wjazdów z kostki betonowej - 74,50 m2; powierzchnia płyt ażurowych - 50,00 m2; przyczółek przepustu - 1 szt.; murek oporowy typu L - 48 mb; długość barierek chodnikowych - 97,50 mb.
 5. Remont nawierzchni chodnika przy ul. Kominka w Wodzisławiu Śl. oraz konserwacja rowu przydrożnego przy ulicy Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim - II
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni, Syrynia
  Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części i obejmuje: Część I: Remont nawierzchni chodnika przy ul. Kominka w Wodzisławiu Śl. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu chodnika przy ul. Kominka w Wodzisławiu Śląskim na ogólnej długości 330 mb. Parametry określające wielkość robót: nawierzchnia chodnika z kostki betonowej - 620,14 m2 (330mb) Część II: Konserwacja rowu przydrożnego przy ulicy Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji rowu przy ul. Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim na ogólnej długości 51,50 mb. Parametry określające wielkość robót:oczyszczanie rowu z namułu - 51,50 mb; umocnienie rowu elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi) - 51,50 mb; umocnienie skarp i dna rowu płytami melioracyjnymi 60 x 40 x 8 cm - 82,40 m2.
 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji p.n. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Lubotyń w Gminie Kietrz
  Zamawiający: Gmina Kietrz, Kietrz
  1.Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej obejmująca :
  - kanały grawitacyjne główne z odgałęziami oraz przyłącza zakończone studzienką na
  posesji,
  -kanały rurowe sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej i przyłącza wykonane z rur
  PVC-U o sztywności obwodowej SN 6, o średnicy 200 mm oraz 160 mm .
  -studzienki na sieci i przyłączach wykonane z PEHD o średnicy 315mm i 425 mm
  2.Zakres rzeczowy obejmuje :
  - kanały rurowe o średnicy D 200 długości 458, 00 m i 105,30 m ,
  - przyłącza średnicy D 200 długości 100,90 m oraz D 160 długości 4,5 m i 4,1 m , w
  sumie 12 przyłączy,
  - studzienki na sieci o średnicy 425 mm - 28 szt,
  - studzienki na przyłączach średnicy 315 mm - 3 szt. oraz o średnicy 425mm - 6 szt.
  Sieć kanalizacji sanitarnej będzie przebiegać częściowo przez tereny zielone , większość
  natomiast zlokalizowana będzie w drodze utwardzonej.
 7. Budowa kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów
  Zamawiający: Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach, Walce
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące następujący zakres prac: 1) Pompownia sieciowa ścieków PZ-1 zamontowana w podziemnej komorze z polimerobetonu ø 1500 mm wraz z zasilaniem energetycznym; 2) Kanalizacja grawitacyjna: - kanały grawitacyjne PVC ø 200/5,9 mm L=861 m, - studzienki kanalizacyjne betonowe ø 1000 mm na kanałach PVC ø 200 mm.szt. 9, - studzienki kanalizacyjne z PE ø 425 mm na kanałach PVC ø 200 mm szt. 12, - studzienka rozprężna z PE ø 1000 mm szt. 2; 3) Kanalizacja ciśnieniowa: - rurociągi tłoczne ścieków z rur PE ø 90-110 mm (metodą przewiertu sterowanego) L=4 350 m, - studzienka betonowa ø 1200 mm z odpowietrznikiem ø 80 mm i 2 zasuwami nożowymi ø 100 mm i 1 ø 80 mm kpl. 1, - studzienka betonowa ø 1200 mm z odpowietrznikiem ø 50 mm i 2 zasuwami nożowymi ø 80 mm i 1 ø 50 mm kpl. 1, - studzienka betonowa ø 1200 mm odwodnieniowa z czyszczakiem ø 100 mm i 2 zasuwami nożowymi ø 100 mm kpl. 1, - studzienka betonowa ø 1200 mm odwodnieniowa z czyszczakiem ø 80 mm i 2 zasuwami nożowymi ø 80 mm kpl. 1; 2. Szczegółowy zakres robót określa także przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który stanowi formę pomocniczą do wyszacowania ceny ofertowej. 3. Dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowią odpowiednio załączniki nr 8 i nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 8. Budowa kanalizacji sanitarnej - tranzyt Większyce-Komorno
  Zamawiający: Gmina Reńska Wieś, Reńska Wieś
  Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej śr.90x5,4 PE 100 na
  odcinku od projektowanej przepompowni ścieków Ps-2 w Komornie do istniejącej przepompowni ścieków w Większycach tj.: a) Rurociąg
  tłoczny z rur PEHD, SDR 17, śr.90x5,4 mm L = 2170 m; b) Studnie z czyszczakiem śr. 1200 mm 7 szt.; c) Studnia odpowietrzająca śr. 1500 mm
  1 szt.; d) Komory zasuw śr. 1200 mm 2 szt
 9. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Sienkiewicza w miejscowości Walce
  Zamawiający: Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach, Walce
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę kanału ścieków sanitarnych DN 200 mm wzdłuż ulicy Sienkiewicza z przykanalikami do posesji. Włączenie kanału do istniejącej studni S-5 na sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta. Sieć uzbrojenia terenu obejmuje wykonanie: kanał sanitarny z rur PVC DN 200 mm - 270,0 m; przykanaliki z rur PVC DN 160 mm - 6 szt.; studnie z kręgów betonowych DN 1000 mm zakończone konusem stożkowym DN 600 mm i płytą pokrywową z włazem kanalizacyjnym klasy D400 - 8 szt.; studnie przyłączeniowe na posesjach DN 400 mm - 6 szt.; na odcinku ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ul. Reymonta w kierunku terenów nie zabudowanych, gdzie kanał układany będzie w pasie jezdni konieczne jest odtworzenie nawierzchni asfaltowej. 2.Szczegółowy zakres robót określa także przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który stanowi formę pomocniczą i nie jest podstawą do wyszacowania ceny ofertowej. 3.Dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowią odpowiednio załączniki nr 8 i nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 10. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowej w Kietrzu.
  Zamawiający: Gmina Kietrz, Kietrz
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Nowej w Kietrzu. 1/.Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej. 2/.Roboty rozbiórkowe : demontaż nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , wykonanie wykopów, utylizacja materiałów rozbiórkowych, demontaż istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, demontaż studzienek. 3/.Roboty ziemne : zasypywanie wykopów piaskiem 923,193m3, umocnienie ścian 830,70 m3. 4/.Wykonanie kanałów z przygotowaniem podłoża: -kanały o średnicy Ø 315 mm - 156 m, -kanały o średnicy Ø 250 mm - 114 m, -przykanaliki o średnicy Ø 200 mm - 204 m. 5/.Wykonanie studni : -rewizyjnych betonowych o średnicy Ø 1200mm - 19 szt -studzienki ściekowe betonowe o średnicy Ø 500 mm z osadnikiem - 12 szt 6/.Odtworzenie nawierzchni dróg: wykonanie podbudowy z mieszanki bitumicznej, klinowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - gr. warstwy 7 cm, powierzchnia 652,875m2. 7/.Odtworzenie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 o pow. 150m2. 8/.Oznakowanie, zabezpieczenie jezdni na okres robót. 9/.Wykonanie inspekcji telewizyjnej wykonanej kanalizacji..
 11. Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Moszna
  Zamawiający: Urząd Gminy Strzeleczki, Strzeleczki
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Moszna w rejonie ul.Zamkowej i Prudnickiej, istniejąca sieć ulega częstym awariom i zasilana jest przez ujecie wody z Centrum Terapii Nerwic. Nowe rozwiązanie polega na zmianie kierunku zasilania (wodociąg wiejski) oraz zamknięcia pierścienia sieci, co pozwoli na zwiększenie niezawodności pracy sieci wodociągowej.
  Rozbudowa sieci wodociągowej polegać będzie na wykonaniu rurociągu Ø 110 z rur PEHD 100 SDR 17 o długości 651m oraz 6 szt. przyłączy do budynków mieszkalnych. Ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu większość robót zostanie wykonane metodą bezwykopową /przewiert sterowany/. Na terenach zielonych sieć wodociągowa zostanie ułożona w wykopie otwartym. Głębokość ułożenia sieci - 1,5m.
  Zamówienie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Odbiory dokonywane będą zgodnie z przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami decyzji i uzgodnień dołączonych do projektu i dopełnić warunków podanych w tych uzgodnieniach i decyzjach. Prace ziemne, układane i montaż przewodów z tworzyw sztucznych należy wykonywać zgodnie normą PN-EN 1610.
 12. Wykonanie remontu nawierzchni chodników w Gminie Pietrowice Wielkie
  Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, Pietrowice Wielkie
  1. Wykonanie remontu chodników w kilku sołectwach Gminy Pietrowice Wielkie na kostkę betonową prostokątną ułożoną na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm i podbudowie, ułożenie krawężników na ławie betonowej z oporem oraz obrzeży. Przedmiot wyceny dotyczy:

  a) remontu 1 m2 nawierzchni chodnika położonego w Makowie przy ul. Staszica,
  b) remontu 1 m2 nawierzchni chodnika położonego w Krowiarkach przy ul. Leśnej,
  c) remontu 1 m2 nawierzchni chodnika położonego w Krowiarkach przy ul. Powstańców Śl.,
  d) remontu 1 m2 nawierzchni chodnika położonego w Lekartowie przy ul. Raciborskiej,
  e) remontu 1 m2 nawierzchni chodnika położonego w Kornicach przy ul. Spółdzielczej,

  2. Ocenie będzie podlegała wskazana w formularzu ofertowym suma cen za wykonanie 1m2 remontu poszczególnych chodników. Długość poszczególnych chodników do remontu zostanie podania przed podpisaniem umowy.
  3. Zamawiający przewiduje złożenie zamówienia do kwoty łącznej 125 000 zł brutto.
  4. Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej terenu i jego otoczenia, a także zdobyć, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarciu umowy i właściwego wykonania zamówienia.
 13. Remont drogi gminnej nr 108764 O w Rakowie
  Zamawiający: Gmina Baborów, Baborów
  Opis przedmiotu zamówienia: remont nawierzchni drogi o długości 617,00 mb. i pow. 2.169,00m2; warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 3 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 4 cm, warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego - 35 cm, warstwa odsączająca - 10 cm; remont odwodnienia powierzchniowego drogi poprzez ułożenie korytek betonowych w krawędzi jezdni układanych na styk bez spoinowania: korytko betonowe ściekowe - 15x60 cm, ława betonowa - 80x15 cm, warstwa odsączająca; remont zjazdów do posesji: kostka brukowa betonowa - 8 cm, podsypka cementowo - piaskowa - 4 cm, podbudowa z tłucznia - 25 cm, warstwa odsączająca z piasku - 10 cm, wymiana oznakowania drogowego.
 14. Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Baborów w ulicach Róży Wiatrów, Kwiatowa, Słoneczna, Stawowa, Polna i Opawska
  Zamawiający: Gmina Baborów, Baborów
  Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w 4 odrębnych zlewniach; kanalizacja grawitacyjna Ø 0.20 m w ulicach: Róży Wiatrów, Kwiatowa i Słoneczna z włączeniem do istniejącego kanału w ul. Strażaków, kanał grawitacyjny Ø 0.20 m w ul. Stawowej z włączeniem do istniejącego kanału w ul. Wiejskiej, kanalizacja grawitacyjna Ø 0.20 m w części ul. Opawskiej i w ul. Polnej z włączeniem do istniejącego kanału w ul. Opawskiej, kanalizacja ciśnieniowa Øzew = 63 mm w części ul. Opawskiej z włączeniem do istniejącego kanału. W ramach projektowanych robót budowlano - drogowych przewiduje się, rozbiórkę i odtworzenie istniejących nawierzchni drogowych i chodników w pasach projektowanych robót, usunięcie humusu z pasa robót i jego ponowne rozścielenie po zakończeniu robót budowlanych. Nie przewiduje się wycinki drzew lub krzewów związanej z realizacją przedmiotowej inwestycji. Szczegółowy zakres robót określają: przedmiar robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
 15. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Rozumice - Karłowiec Lubotyń
  Zamawiający: Gmina Kietrz, Kietrz
  Zakres rzeczowy wykonania:
  -sieć wodociągowa tranzytowa z rur PVC 110 mm - 1765,0 m
  -studnie wodociągowe z kręgów betonowych BS 45 1500 mm - 3 kpl
  -przewiert pod drogą wojewódzką Nr 420 Kietrz - Pilszcz - 21,0m
  -montaż zestawu pomp - 1kpl
  -montaż zaworu pływakowego w zbiorniku wody V-50m3 - 1 kpl
  -montaż na sieci fi. 100 mm pompowni Lubotyń, zaworu redukcyjnego
  Zasilanie w wodę istniejącego wodociągu osiedla - wsi Karłowiec Lubotyń, odbywać będzie się bezpośrednio z istniejącego wodociągu zbiorowego Rozumice - Pilszcz gm. Kietrz.
  Włączenie projektowanej sieci wodociągowej nastąpi do istniejącej sieci PCV fi. 160 mm, wybudowanej dla wsi -gospodarstwa Pilszcz wg projektu.
  Zestawienie rzeczowe zgodnie z przedmiarem robót:
  1 Sieć wodociągowa - roboty ziemne
  - wykopy liniowe
  - usuwanie warstwy ziemi
  - załadunek i przewóz materiałów sypkich
  - rurociąg
  - studzienki połączeniowe
  2 Sieć wodociągowa - roboty montażowe
  - kanały rurowe , podłoża
  - sieci wodociągowe
  - sieci wodociągowe - elementy montażowe
  - wykopy jamiste
  3 Sieć wodociągową - roboty ziemne - zbiornik Lubotyń
  -ręczne usuwanie i plantowanie gruntu
  -wykopy oraz przekopy
  -zakup, załadunek i transport materiałów sypkich
  4 Roboty montażowe - zbiornik Lubotyń
  -sieć wodociągowa
  -podłączenie instalacji do sieci wodociągowej
  5 Modernizacja urządzeń hydroforni i zbiornika
  -demontaż elementów urządzenia
  -rurociąg
  - ławy fundamentowe, wykopy liniowe
  - elementy montażowe

Inne osoby dla Górski (1000 osób):