Kogo reprezentuje osoba

Górski Krzysztof

w KRS

Krzysztof Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1973 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Brody Małe (Lubelskie)
Przetargi:20 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Batorska Ewa Teresa, Batorska Muszelska Daria, Batorski Aleksander, Batorski Aleksander Zbigniew, Batorski Czesław Henryk, Górska Anna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grona Henryk Kajetan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000370450
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe Inwex Sp. Z O.O., Brody Małe − KRS 0000054496

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Rudnik, Lublin − KRS 0000152895

Powiązane przetargi (20 szt.):
 1. Budowa dźwigu osobowego (windy) w obiekcie zabytkowym Ratusza Miejskiego w Zamościu
  Zamawiający: Miasto Zamość, Zamość
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dźwigu osobowego (windy) dla osób niepełnosprawnych w obiekcie zabytkowym, budynku Ratusza Miejskiego w Zamościu. 2. Winda będzie dostosowana do różnych rodzajów i stopni niepełnosprawności oraz wyposażona w komunikaty dźwiękowe i oznakowania dla osób niewidomych. 3. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1 obejmuje: 1) Branżę architektoniczną, wykonanie: a) Fundamentu, b) Ścian, c) Konstrukcji stalowej szybu windowego, d) Stalowych elementów stropów, e) Posadzek i stropów, f) Nadproży, g) Paneli szklanych, h) Schodów, i) Stolarki drzwiowej i budowlanej, j) Wykończenie ścian wewnętrznych, sufitów i posadzek. 2) Branżę konstrukcyjną a) Przygotowanie powierzchni sklepienia, b) Podwieszenie sklepienia do powłoki żelbetowej, c) Wykonanie zbrojenia powłoki żelbetowej, d) Wykonanie betonu natryskowego - torkretowanie, e) Pielęgnacja betonu powłoki żelbetowej. 3) Branżę elektryczną a) Zasilenie tablicy windy, b) Wykonanie instalacji oświetlenia szybu windy i gniazda wtyczkowego w podszybiu, c) Przebudowę kolizji istniejących instalacji elektrycznych z szybem windy. 4) Dostawę i montaż windy 5) Agregat hydrauliczny windy oraz szafa sterownicza elektryczna umieszczone wewnątrz szybu windy. 4. Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje udzielenie gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, świadczenie serwisu gwarancyjnego oraz zapewnienie serwisu technicznego i bieżącej konserwacji przez cały okres trwania gwarancji. 4.1 Zakres rzeczowy gwarancji obejmuje roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego zakresu rzeczowego objętego przedmiotem zamówienia. 4.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 4.3 Minimalny okres gwarancji i rękojmi za wykonane prace, który udziela Wykonawca wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. Faktyczny okres gwarancji i rękojmi za wykonane prace określi Wykonawca w Formularzu ofertowym. Okres gwarancji dłuższy od minimalnego jest dodatkowym kryterium oceny ofert, zgodnie z opisem wskazanym w pkt 13 SIWZ. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez Komisję: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego robót stwierdzającego, że przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową. 4.4 W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do: 1) nieodpłatnego, skutecznego usuwania wad i usterek ujawnionych po odbiorze końcowym, 2) świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi konserwacji windy, zgodnie z zakresem przeglądów konserwacyjnych określonych przez producenta, dokumentacją techniczno - ruchową, instrukcją konserwacji, ustawą z dnia 21 grudnia 2000r o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1125), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych, dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1890), 3) świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi bezpłatnych przeglądów serwisowych i bezpłatnej usługi przeglądów gwarancyjnych, warunkujących utrzymanie gwarancji, wraz z bezpłatną naprawą i bezpłatną wymianą elementów wynikających z tych przeglądów - uszkodzonych podzespołów i urządzeń systemu, naprawę okablowania oraz usunięcia wad/usterek, przez cały okres trwania gwarancji, licząc od dnia bezusterkowego odbioru robót, 4) nieodpłatnego, skutecznego usunięcia wad/usterek stwierdzonych podczas przeglądów serwisowych i gwarancyjnych lub zgłoszonych przez Zamawiającego, w okresie trwania gwarancji, 4.5 Wykonawca usunie wady i usterki, o których mowa w pkt 4.4 w ciągu 24 godzin w przypadku wad i usterek mających wpływ na eksploatację obiektu i w ciągu 36 godzin, w przypadku wad i usterek nie mających wpływu na eksploatację obiektu. Terminy powyższe liczone będą od daty zawiadomienia o zaistnieniu wad i usterek. Przy uszkodzeniu lub zatrzymaniu się windy, uniemożliwiającym jej opuszczenie przez pasażerów, Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie, ale nie później niż w ciągu 30 minut od momentu zawiadomienia o wystąpieniu awarii windy zapewnić możliwość opuszczenia windy przez jej pasażerów. Ponadto dźwig musi posiadać funkcję awaryjnego zjazdu na parter, po czym musi otworzyć drzwi kabiny i drzwi szybu windy celem umożliwienia ewakuacji pasażerów. 4.6 Przeglądy, o których mowa w pkt 4.4 ppkt 3 organizowane będą przynajmniej raz na pół roku lub w zależności od potrzeb. Z każdego przeglądu gwarancyjnego lub serwisowego sporządzony zostanie protokół, zawierający co najmniej datę i miejsce sporządzenia protokołu, opis wad i usterek, jeśli takie zostaną ujawnione oraz termin ich usunięcia. Koszt dojazdu na wyznaczone przeglądy pokrywa Wykonawca. 4.7 Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach, innych niż stwierdzone podczas przeglądów serwisowych i gwarancyjnych, o których mowa w pkt 4.4 ppkt 3 natychmiast od ich ujawnienia. Zgłoszenie zostanie dokonane faxem lub za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z danymi wskazanymi przez Wykonawcę w umowie (wg wzoru załącznik nr 8 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 4.8 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad i usterek. Usunięcie wad i usterek musi zostać potwierdzone protokolarnie, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego o dokonaniu naprawy. 4.9 Wykonawca sporządzi protokół wykonanych prac po wykonaniu każdego zgłoszenia i przedłoży go Zamawiającemu. Protokół odbioru zostanie podpisany przez obie strony. W przypadku usunięcia wad i usterek okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy, biegnie na nowo licząc od dnia podpisania protokołu w sprawie usunięcia wad i usterek. 4.10 W przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy się na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli wymieniono część rzeczy, zapis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać 4.11 Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 18 ust. 1 lit b. umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia (wg wzoru załącznika nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia), liczoną od następnego dnia po terminie ustalonym na usunięcie wad i usterek do dnia usunięcia wad i usterek przez inny podmiot. 4.12 Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. 4.13 Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową urządzenia, materiały budowlane, instalacje, systemy producent/ dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji. 4.14 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek. 4.15 Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołów odbioru robót. 4.16 W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie do 7 dni o: 1) zmianie adresu lub firmy; 2) zmianie osób reprezentujących strony; 3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 4) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 5. Szczegółowy opis wykonania, zakres robót i wymagania w tym zakresie zawarty jest w załączniku nr 9 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Projekcie budowlano-wykonawczym - część architektoniczna, 2) Projekcie budowlano-wykonawczym - część konstrukcyjna, 3) Projekcie budowlano-wykonawczym - część instalacyjna, instalacje elektryczne, 4) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz w: 5) Polskich Normach lub aprobatach technicznych, 6) warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót. 6. Dodatkowo, Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 1) wykonania wszelkich robót przygotowawczych, 2) wykonania wszelkich robót porządkowych, w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia i po ich zakończeniu, 3) wykonania wszelkich uzgodnień z UDT i związanych z tym opłat, 4) przygotowania dokumentacji rejestracyjnej dźwigu zgodnie z wymaganiami UDT i dokumentacji powykonawczej, 5) przywrócenia terenu prowadzonych prac do stanu pierwotnego, łącznie z wykonaniem prac porządkowych metodą mokrą, a w razie konieczności malowaniem ścian pomieszczeń sąsiadujących z planowaną inwestycją, 6) zagospodarowania placu budowy, 7) utrzymania zaplecza budowy, 8) wykonania wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 7. Kolejność wykonywania robót budowlanych należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego (Inspektorem Nadzoru) i na podstawie tych uzgodnień opracować harmonogram wykonywania prac, dostosowany do terminu wykonania całego zadania, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. Opracowany harmonogram należy przedstawić zamawiającemu celem akceptacji. 8. W związku z tym, że prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia będą prowadzone na czynnym obiekcie (obiekcie użytkowanym), Wykonawca zobowiązany jest do: 1) zachowania szczególnej ostrożności, 2) zminimalizowania uciążliwości związanych z przeprowadzanymi pracami, 3) zabezpieczenia terenu prowadzonych prac przed oddziaływaniem na pomieszczenia sąsiadujące. Wszelkie roboty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, muszą być tak zorganizowane przez Wykonawcę, by nie utrudniały działalności Urzędu Miasta Zamość. 9. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia, zobowiązany będzie przedłożyć dokumenty potwierdzające zgodność użytych wyrobów budowlanych z obowiązującymi normami. Warunkiem dokonania odbioru robót będzie dostarczenie przez Wykonawcę w dniu odbioru następujących dokumentów: 1) aprobat technicznych (deklaracje zgodności), 2) certyfikatów na znak bezpieczeństwa B lub CE dla wyrobów, 3) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami lub równoważnymi państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 4) kart gwarancyjnych z warunkami gwarancji, 5) oświadczenia Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku budynku Ratusza Miejskiego w Zamościu, 6) dokument wskazujący dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail) osoby/podmiotu, który należy wezwać w przypadku awarii windy i potrzeby natychmiastowej ewakuacji uwięzionych pasażerów, 7) dokumentację techniczną dźwigu. 10. Przedmiot zamówienia będzie wykonany: 1) zgodnie z Uchwałą nr XLV/499/06 Rady Miasta Zamość z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość, 2) w ramach zadania inwestycyjnego Budowa dźwigu osobowego (windy) w Ratuszu Miejskim w Zamościu, 3) w czynnym obiekcie użyteczności publicznej, który ze względu na wartości historyczne i architektoniczne został wpisany do rejestru zabytków Województwa lubelskiego: indywidualnie pod numerem A/294 z dnia 3 lipca 1936 r. i 7 października 1966 r. i podlega prawnej ochronie konserwatorskiej oraz wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1992 r. 11. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca uwzględni charakter obiektu opisany w pkt 3.10 ppkt 3). 12. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, a treść dokumentacji winna być dostosowana do specyfiki i charakteru zadania inwestycyjnego. 13. Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i w załącznikach do SIWZ
 2. WYKONANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ ODRESTAUROWANEGO BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W SZCZEBRZESZYNIE
  Zamawiający: Panstwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie, Szczebrzeszyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych obejmujących wykonanie zagospodarowania terenu wokół odrestaurowanego budynku - siedziby Zamawiającego. Prace będą prowadzone na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem ZA/189. W/w prace stanowią kontynuację wieloletniego zadania inwestycyjnego polegającego na adaptacji zabytkowego budynku. Dotychczas zostały wykonane prace związane z odrestaurowaniem budynku. Budynek jest użytkowany przez Zamawiającego. Pozostały do wykonania prace związane z zagospodarowaniem terenu.
  2. Zakres robót obejmuje w szczególności:
  2.1. Roboty drogowe:
  a) Rozbiórkę istniejącego utwardzenia.
  b) Korytowanie wraz z wywozem uzyskanego odpadu i jego utylizacją.
  c) Wykonanie opaski wokół budynku.
  d) Wykonanie schodów wejściowych z płyt piaskowca.
  e) Wykonanie chodnika z płyt piaskowca.
  f) Wykonanie chodnika z krat PCV.
  g) Wykonanie parkingu z krat PCV.
  h) Zagospodarowanie terenów zielonych - wykonanie trawników.
  i) Wykonanie ogrodzenia.
  j) Dostawa i montaż elementów małej architektury - tablica informacyjna, ławki, śmietnik.
  2.2. Instalacja elektryczna - oświetlenia terenu:
  a) Ułożenie okablowania.
  b) Dostawa i montaż latarni.
  c) Rozbudowa tablicy zasilającej.
  d) Wykonanie pomiarów i sprawdzeń.
  3. Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga:
  a) Wykonania określonych w punkcie 1 robót budowalnych.
  b) Uporządkowania placu budowy.
  c) Sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
  d) Wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej - 4 egzemplarze.
  4. Zakres prac szczegółowo określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, na którą składają się:
  a) Projekt budowlano - wykonawczy - załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  c) Kosztorysy nakładcze (przedmiary robót) - załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  5. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Szczebrzeszyn, ul. Zamojska 70.
  6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia, datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego.
  Ostateczny termin gwarancji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość terminu gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty - vide kryterium oceny ofert.
  7. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy (około 01.07.2016 roku) do dnia 31.08.2016 roku.
  8. Uwagi realizacyjne:
  a) Wszędzie tam, gdzie w przedmiarze robót występują nazwy materiałów, wyrobów lub nazwy ich producentów Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równoważnych do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót.
  b) Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, oznakowane znakiem CE/B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
  9. Warunki finansowe rozliczeń:
  a) Zamawiający informuje, że rozliczenie nastąpi na podstawie faktur, dopuszcza się fakturowanie etapowe w systemie miesięcznym.
  b) podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót - częściowy lub końcowy,
  c) wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty każdorazowego otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury.
  d) podane w ofercie wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy.
  e) do końcowego odbioru robót Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć komplet dokumentów w szczególności:
  - protokoły odbiorów częściowych,
  - protokoły badań i sprawdzeń,
  - oświadczenie kierownika budowy i robót budowlano - instalacyjnych o wbudowaniu materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu,
  - dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu,
  - gwarancje producentów i dostawców na wbudowane materiały i wyroby.
  10. Główny kody CPV: 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane.
  Dodatkowe kody CPV:
  - 45.31.00.00-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
  - 45.23.32.22-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

  Uwaga:
  1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone.
  W przypadku wystąpienia w kosztorysie nakładczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe.
  2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
  3. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty.
  4. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu placu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy oraz prace wykonane, aż do dnia protokolarnego sporządzenia i podpisania końcowego protokołu odbioru prac.
 3. zamówienie uzupełniające do zadania pn Zagospodarowanie terenu Posterunku Policji w Miączynie
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Lublin
  1.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wraz z wymaganym technologią standardem robót zawarty został w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz we wzorze umowy. Za ujęcie wszystkich robót ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca. 2.Zakres zamówienia obejmuje: -wymianę ogrodzenia -wykonanie utwardzenia dojść i dojazdów -zagospodarowanie terenu.
 4. Zamówienie uzupełniające do Zadania nr 2 pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Komarowa i utworzenie miejsca do integracyjnych spotkań dla mieszkańców gminy, poprzez utwardzenie terenu, nasadzenie krzewów ozdobnych, posadowienie ławek i koszy na śmieci
  Zamawiający: Gmina Miejska Hrubieszów, Hrubieszów
  Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest powtórzenie elementów objętych zamówieniem podstawowym. Zamówienie uzupełniające obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 442,8 m2.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm (kostka szara), na podsypce cem. - piaskowej grub. 4 cm o powierzchni 442,8 m2. Szczegółowy zakres zamówienia określono w załącznikach do umowy: ofercie Wykonawcy i Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) oraz dokumentacji projektowo-technicznej określonej dla zamówienia podstawowego, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu ZP 271.15.2015.
 5. Zagospodarowanie terenu Posterunku Policji w Miączynie
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Lublin
  1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie zadania w zakresie: - wymiana garażu wraz z instalacją elektryczną, - wymiana ogrodzenia wraz z bramami i furtką, - wykonanie utwardzenia dojść i dojazdów. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wraz z wymaganym technologią standardem robót zawarty został w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej dalej STWiORB) oraz we wzorze umowy stanowiących załączniki do SIWZ. Za ujęcie wszystkich robót ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca. 3. Wykonawca opracuje wycenę na podstawie STWiORB oraz przedmiaru 4. Zamówienie realizowane będzie na czynnym obiekcie. Zamawiający udostępni obiekt zgodnie z założoną organizacją robót budowlanych 5. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje do zorganizowania i przeprowadzenia wszelkich działań i robót budowlanych wymaganych dla realizacji przedmiotu umowy tożsamych z ofertą oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w STWiORB, 6. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie zorganizowania i przeprowadzenia wszelkich działań i robót wymaganych dla realizacji umowy, jak również uzyskania określonych w STWiORB dokumentów a w szczególności: pozwoleń, badań, uzgodnień, instrukcji użytkowania i ochrony ppoż. 7. Wykonawca powinien zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia i uwzględnić w ofercie wszystkie zawarte w nim wymogi. 8. Wykonawca powinien przed podpisaniem umowy zapoznać się z warunkami lokalizacyjno - terenowymi placu budowy, niezbędną dokumentacją, wymogami określonymi w dokumentacji przetargowej i innymi możliwymi do przewidzenia warunkami i uwzględnił je w wynagrodzeniu, 9. Wykonawca przystępując do postępowania przetargowego uzyskał wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy. 10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podczas przygotowania oferty oparł swoją wiedzę na danych przekazanych przez Zamawiającego, na własnej fachowej analizie i doświadczeniu oraz badaniach i wizji obiektu, 11. Wykonawca wykona na swój koszt wszystkie pomiary, analizy oraz badania konieczne do przeprowadzenia w celu realizacji zadania w tym pomiary instalacji elektrycznej - ochronne i kontrolne, 12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy ujęcie w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia związanych z wykonaniem, robót budowlanych, pomiarów, analiz. Za prawidłowe oszacowanie tych kosztów odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie Wykonawca, 13. Cena oferty jest ceną ryczałtową stanowiącą wynik kalkulacji własnej Wykonawcy we wszystkich branżach dokonanej na podstawie STWiORB Do wyliczenia ceny ryczałtowej, Wykonawca kierując się własna oceną, doświadczeniem oraz wiedzą. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek wykonania obmiarów z natury. W cenie robocizny, materiałów i sprzętu należy uwzględnić wszystkie koszty narzutów, 14. Wykonawca zobowiązuje się na zasadach określonych w umowie do przejęcia odpowiedzialności i udzielenia gwarancji oraz rękojmi. 15. Termin płatności faktury VAT - 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami określonymi we wzorze umowy, forma płatności - przelew.
 6. Wykonanie instalacji oddymiających klatki schodowe w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Zamościu przy ul. Peowiaków 76A oraz Przedszkolu Miejskim Nr 12 w Zamościu przy ul. Wyszyńskiego 32
  Zamawiający: Miasto Zamość, Zamość
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji oddymiających klatki schodowe w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Zamościu przy ul. Peowiaków 76A oraz wykonanie instalacji oddymiających klatki schodowe w Przedszkolu Miejskim Nr 12 w Zamościu przy ul. Wyszyńskiego 32. Przedmiot zamówienia udzielany jest w podziale na 2 (dwa) Zadania. 2. Zamówienie udzielane w podziale na 2 części (Zadania): 1) Zadanie 1 pn. Wykonanie instalacji oddymiającej klatkę schodową w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Zamościu przy ul. Peowiaków 76A Zakres robót: - zabezpieczenia przed zadymieniem pionowe drogi ewakuacyjne poprzez wydzielenie klatek schodowych i montaż okien oddymiających, - wymiana istniejących drzwi zewnętrznych i wewnętrznych na drzwi spełniające wymogi ewakuacji z pomieszczeń, - wymiana hydrantu p.poż. wewnętrznego na parterze budynku, - wykonanie hydrantu p.poż. wewnętrznego na piętrze budynku, - przejścia instalacyjne, roboty wykończeniowe: tynki wewnętrzne i zewnętrzne oraz malarskie - przebudowa chodnika od strony północnej - dostosowanie instalacji elektrycznej i c.o. w związku z przebudową, - wykonanie instalacji elektrycznej systemu oddymiania klatki schodowej, - wykonanie instalacji elektrycznej systemu oddymiania klatki schodowej, - wykonanie instalacji elektrycznej zasilania centrali systemowej wraz z rozbudową tablic rozdzielczych Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje także konserwację i przeglądy instalacji systemu oddymiania w okresie gwarancji. Uwaga: Prace mogą być prowadzone nie wcześniej niż od dnia 27.06.2016r. 2) Zadanie Nr 2: Wykonanie instalacji oddymiającej klatkę schodową w Przedszkolu Miejskim Nr 12 w Zamościu przy ul. Wyszyńskiego 32 Zakres robót: - zabezpieczenia przed zadymieniem pionowe drogi ewakuacyjne poprzez wydzielenie klatek schodowych i montaż okien oddymiających, - wymiana istniejących drzwi zewnętrznych i wewnętrznych na drzwi spełniające wymogi ewakuacji z pomieszczeń - remont schodów wejścia głównego do budynku - przejścia instalacyjne, roboty wykończeniowe: tynki wewnętrzne i zewnętrzne oraz malarskie - wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego klatek schodowych, - dostosowanie instalacji elektrycznej i c.o. w związku z przebudową, - wykonanie instalacji elektrycznej systemu oddymiania klatki schodowej, - wykonanie instalacji elektrycznej zasilania centrali systemowej wraz z rozbudową tablic rozdzielczych, - przebudowa instalacji hydrantowej Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje także konserwację i przeglądy instalacji systemu oddymiania w okresie gwarancji. Uwaga: Prace mogą być prowadzone nie wcześniej niż od dnia 27.06.2016r. 3. Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w projektach budowlano -wykonawczych, oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ od nr 9 do nr 10 dla Zadania nr 1 i od Nr 12 do nr 13 dla Zadania nr 2 oraz Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót. 4. Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełnią wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. 5. Lokalizacja robót budowlanych: Zadanie Nr 1: Zamość, ulica Peowiaków 76A Zadanie Nr 2: Zamość, ulica Prymasa Wyszyńskiego 32
 7. ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ORAZ TWORZENIE ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GOTANII
  Zamawiający: Gmina Miejska Hrubieszów, Hrubieszów
  Przedmiot zamówienia obejmuje 10 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
  częściowych - 10 części na 10 zadań- na każde zadanie oddzielnie.
  1) Zadanie nr 1 - Wykonanie parku linowego na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie - w systemie zaprojektuj wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku Nr 1 do SIWZ.

  2) Zadanie nr 2 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Komarowa i utworzenie miejsca do integracyjnych spotkań dla mieszkańców gminy, poprzez utwardzenie terenu, nasadzenie krzewów ozdobnych, posadowienie ławek i koszy na śmieci. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku Nr 2 do SIWZ.

  3) Zadanie nr 3 - Rozwój atrakcji turystycznych i zagospodarowanie przestrzeni w Gminie Tomaszów Lubelski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku Nr 3 do SIWZ.

  4) Zadanie nr 4 - Wykonanie obserwatorium astronomicznego z planetarium w Trzeszczanach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku Nr 4 do SIWZ.

  5) Zadanie nr 5 - Podniesienie atrakcyjności obszaru Gotanii poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Uchaniach i stworzenie miejsca do odpoczynku i rekreacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku Nr 5 do SIWZ.

  6) Zadanie nr 6 - Wykonanie monitoringu wizyjnego i oświetlenia terenu skansenu Wioski Gotów w Masłomęczu i wieży widokowej w Gródku, z zastosowaniem solarów i turbiny wiatrowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku Nr 6 do SIWZ.

  7) Zadanie nr 7 - Wykonanie siłowni wewnętrznej i placu zabaw w Werbkowicach, w systemie zaprojektuj wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku Nr 7 do SIWZ.

  8) Zadanie nr 8 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Klątwy i Tyszowce, w celu utworzenia miejsca do integracyjnych spotkań mieszkańców gminy i turystów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku Nr 8 do SIWZ.

  9) Zadanie nr 9 - Wyposażenie sali głównej Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) w Mirczu z przystosowaniem do sali kinowej, wyposażenie zaplecza kuchennego oraz wykonanie siłowni zewnętrznej w Mirczu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku Nr 9 do SIWZ.

  10) Zadanie nr 10 - Stworzenie szlaku turystycznego poprzez rozmieszczenie elementów małej architektury (ławki, kosze, wiaty, miejsce na grilla) z oznakowaniem miejsc i głównych atrakcji turystycznych )na terenie Gminy Dołhobyczów w systemie zaprojektuj wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku Nr 10 do SIWZ.
 8. Dostosowanie pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy, Radecznica
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostosowanie pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura społeczna, Działania 8.3. Ochrona zdrowia i współfinansowany ze środków europejskich. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie śluz szatniowych, izolatek, pomieszczeń porządkowych, brudowników na trzech kondygnacjach oraz pomieszczenia WC dla osób niepełnosprawnych na parterze Pawilonu Głównego, a także wykonanie szybów windowych wraz z zakupem i montażem dźwigów przystosowanych do transportu łóżek szpitalnych oraz przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach w Pawilonie Nowym oraz budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Psychicznie Chorych Oddział I. W przypadku zadań, które dotyczą zakupu i montażu dźwigów przystosowanych do transportu łóżek szpitalnych oraz przewozu osób niepełnosprawnych przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie rejestracji dźwigu przez Urząd Dozoru technicznego. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1) projektem budowlano-wykonawczym, 2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiarem robót, 4) obowiązującymi przepisami prawa, normami, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną. 3.Do podstawowych obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należy: 1) przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac budowlanych, instalacyjnych, montażowych, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, normami, przepisami bhp i p.poż., zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną; 2) wykonanie przedmiotu zamówienia przy użyciu materiałów własnych, fabrycznie nowych, posiadających stosowne atesty, certyfikaty oraz spełniające normy przewidziane przepisami prawa, wskazanych w projekcie i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Zastosowane materiały muszą być oznaczone zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 883) oraz zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.); 3) zorganizowanie zaplecza robót budowlanych we własnym zakresie i na własny koszt, utrzymania go w należytym porządku; 4) poniesienie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej; 5) ponoszenie kosztów wywozu i utylizacji odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.); 6) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobach i w mieniu, jakich może doznać Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem lub z nienależytym wykonywaniem przedmiotu zamówienia; 7) przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (ppoż., ochrony mienia) i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót. 4.Ze względu na wysokie walory zabytkowe, architektoniczne i historyczne Pawilon Główny (dawniej gimnazjum w zespole klasztornym OO. Bernardynów w Radecznicy) został wpisany decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 27 lipca 1978r. do rejestru zabytków pod pozycją A/187 (obecnie to numer rejestru A/1305) i podlega prawnej ochronie konserwatorskiej. 5.Wykonawca będzie wykonywał pracę w warunkach utrudnionych. Prace budowlane powinny być prowadzone w sposób nieutrudniający prawidłowego funkcjonowania Szpitala. 6.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45215140-0, 45453000-7, 45313100-5, 45223000-6, 45320000-6, 45260000-7, 45421000-4, 45442100-8, 45310000-3, 45232400-4, 45430000-0. 7. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty jak również zaoferowane urządzenia będące przedmiotem zamówienia na okres minimum 36 miesięcy. 8.Jeżeli w dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, projektem budowlano-wykonawczym oraz przedmiarem robót, a także zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. 9.Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. Części zamówienia stanowią: 1/ Zadanie Nr I - Remont pomieszczeń nowoprojektowanych na trzech kondygnacjach Pawilonu Głównego - śluzy szatniowe, izolatki, pomieszczenia porządkowe, brudowniki oraz pomieszczenia WC dla osób niepełnosprawnych na parterze. 2/ Zadanie Nr II- Wykonanie szybu windowego wraz z zakupem i montażem dźwigu przystosowanego do transportu łóżek szpitalnych oraz przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach w Pawilonie Nowym. 3/ Zadanie Nr III- Wykonanie szybu windowego wraz z zakupem i montażem dźwigu przystosowanego do transportu łóżek szpitalnych oraz przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Psychicznie Chorych Oddział I
 9. Budowa windy osobowej dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zamościu przy ul. Sadowej 51 A
  Zamawiający: Miasto Zamość, Zamość
  1.Przedmiotem zamówienia jest montaż wraz z robotami towarzyszącymi windy osobowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu przy ul. Sadowej 51 A położonym na działce o numerze geodezyjnym 3/7 w Zamościu w ramach zadania pn. Budowa windy dla niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zamościu. 2.Zakres robót obejmuje: a)roboty branży budowlanej, -wykonanie robót rozbiórkowych, -wykonanie robót ziemnych, -wykonanie fundamentów, -wykonanie szybu windy, -wykonanie robót konstrukcyjnych i pokrycia, -wykonanie robót izolacyjnych, -wykonanie elewacji, -wykonanie tynków wewnętrznych wraz z malowaniem, -wykonanie obróbek blacharskich, -wykonanie elewacji na szybie windowym, -dostawę i montaż fabrycznie nowego zespołu dźwigowego, -prace wykończeniowe. b)roboty branży elektrycznej: -budowę wewnętrznej linii zasilającej TD, -instalacje elektryczne pomieszczenia dźwigowego i szybu dźwigowego, -tablicę rozdzielczą TD zasilającą pomieszczenie dźwigowe, -budowę wewnętrznej linii zasilającej zespół napędowy, -zabezpieczenie WLZ-tów w istniejącej tablicy głównej, -montaż wyłącznika dźwigu, -doprowadzenie przewodu sygnalizacyjnego do pomieszczenia dozoru. Windę projektuje się w miejscu obecnego wejścia do placówki. Z tego względu należy wykonać wejście do budynku - zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym oraz zadaszenie wejścia. W projekcie przyjęto dźwig o napędzie elektrycznym osobowy o następujących parametrach: -wymiary kabiny (szerokość/głębokość) 1100 x 1400 mm, -wymiary wewnętrzne szybu 1650 x 1750 mm, -drzwi otwierane automatycznie, -ilość przystanków 2, -udźwig większy lub równy 630 kg. 3.Wykonawca uwzględni dodatkowo: -wykonanie i zatwierdzenie przez UDT dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi w języku polskim w 1 egzemplarzu dla dźwigu i do każdego samodzielnego elementu wyposażenia dźwigu, -dostarczenie karty gwarancyjnej i wymaganego certyfikatu na każdy samodzielny element dźwigu, -dostarczenie technicznej instrukcji obsługi dźwigu i jego urządzeń, -dostarczenie instrukcji użytkowania dźwigu, -organizację i odbiór przez UDT dźwigu, -uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dźwigu, -szkolenie personelu Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie obsługi windy -konserwację i przeglądy dźwigu w okresie gwarancji, -przekazanie przedmiotu zamówienia w stanie gotowym do użytkowania. 4.Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w projektach budowlanych i specyfikacjach technicznych, stanowiących załączniki do SIWZ (od nr 9 do nr 11) oraz Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót. 5.Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego o parametrach nie gorszych od podanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. 6.Lokalizacja robót budowlanych: Zamość, ul. Sadowa 51 A.
 10. MODERNIZACJA - REMONT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JÓZEFOWIE
  Zamawiający: Gmina Józefów, Józefów
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja-remont budynku byłej synagogi w Józefowie, gdzie obecnie znajduje się Miejska Biblioteka Publiczna. Budynek synagogi wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A437. Planowany zakres prac obejmuje: Etap I roboty budowlane: 1. Rozebranie rynien i rur spustowych. 2.Wykonanie izolacji pionowej i poziomej. 3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 4. Przemurowanie i naprawa ewentualnych spękań murów. 5. Renowacja tynków zewnętrznych, zbicie uszkodzonych i wykonanie nowych, przecieranie pozostałych tynków. 6. Ewentualna naprawa i uzupełnienie istniejących gzymsów i zdobień. 7. Wykonanie instalacji elektrycznej..8. Naprawa instalacji odgromowej..9. Wykonanie i montaż rynien i rur spustowych, obróbki blacharskie z blachy miedzianej.10. Malowanie elewacji. 11. Przebudowa schodów wejściowych. 12. Malowanie istniejących krat, barierek i szafek metalowych. 13. Wykonanie opaski odwadniającej i utwardzenie terenu z kostki granitowej. 14. Wykonanie instalacji audio-video. 15. Przecieranie tynków wewnętrznych z ewentualną naprawą zabytkowych gzymsów i zdobień, oraz wykonanie nowych tynków. 16. Malowanie wnętrz farbami paroprzepuszczalnymi. 17. Zerwanie posadzek z płytek PCV na antresolach. 18. Wykonanie nowych posadzek z płytek terakotowych w kolorze i kształcie jak na parterze. 19. Zerwanie drewnianej boazerii ze schodów, podciągów i słupów. 20. Likwidacja istniejących balustrad na antresolach. 21. Przebudowa schodów wewnętrznych z wykonaniem okładziny z płyt marmurowych. Etap II, Dostawa i montaż wyposażenia. 1. Podjazd dla osób niepełnosprawnych rozbieralny. 2. Ściana ruchoma. 3. Wystawienniczy system linkowy. 4. Gablota zewnętrzna. 5. Ścianka wystawowa 6. Składana drabina. 7. Dywan 3x3m. 8. Stojak na rowery.9. Opis zaciskowy do półek, tabliczki informacyjne, przekładki alfabetyczne, podpórki do książek, stojak na płyty, stojak na ulotki, maty ochronne, antyramy, sztalugi, serwis kawowy. 10. Wykonanie, dostawa i montaż mebli: gabloty wewnętrzne, sofa, fotele, krzesła konferencyjne, ława, stół konferencyjny, regał magazynowy, biurko komputerowe, regał na książki R1, szafka R2, szafka R3, biurka B1, B2, B3, B4, nadstawka N1, N2, obudowa szafy pancernej R4, obudowa rozdzielnicy. 11. Elementy dekoracyjne flakony, zegary itp. 12. Dostawa i montaż urządzeń audio-video, laptop. 13. Dostawa, montaż i instalacja kserokopiarki. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych powyżej stanowią załączniki: Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót Wszystkie wymienione w SIWZ i załącznikach znaki towarowe, patenty i nazwy producentów są podane przykładowo i należy je traktować jako równoważne. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie obejmującym przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kosztorysu powykonawczego. Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w rozdziale 2: na wykonane roboty, materiały, robociznę i dostawy wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu końcowego
 11. Montaż dźwigu hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Peowiaków 30 A w Zamościu
  Zamawiający: Miasto Zamość, Zamość
  1 Przedmiotem zamówienia jest montaż wraz z robotami towarzyszącymi dźwigu hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Peowiaków 30 A w Zamościu położonym na działce o numerze geodezyjnym 18 w Zamościu przy ul. Peowiaków 30A w ramach zadania pn: Z.Sz. Nr 1 z OI ul. Peowiaków - budowa windy dla osób niepełnosprawnych. 2 Zakres robót obejmuje między innymi: a)roboty branży budowlanej -wykonanie żelbetowych fundamentów szybu, -wykonanie ścian murowanych szybu, -wykonanie trzpieni żelbetowych i wieńców, -wykonanie płyt żelbetowych, -wyburzenie fragmentów płyt stropowych, -demontaż fragmentu pokrycia i płyt korytkowych, -wykonanie stropodachu ocieplonego, -montaż stolarki okiennej i drzwiowej, -wykonanie obróbek blacharskich, -wykonanie elewacji na szybie windowym, -dostawę i montaż fabrycznie nowego zespołu dźwigowego, -prace wykończeniowe. Szyb dźwigu przyjęto w narożniku łącznika pomiędzy budynkami dydaktycznymi w miejscu zapewniającym dostęp do korytarza na poziomie I i II piętra. Nie przewiduje się przystanku w poziomie piwnicy. W projekcie przyjęto dźwig hydrauliczny osobowy o następujących parametrach: -wymiary kabiny (szerokość/głębokość) 1100 x 1400 mm, -wymiary wewnętrzne szybu 1650 x 1750 mm, -drzwi otwierane automatycznie, -ilość przystanków 3 -udźwig (równy i powyżej) 630 kg b)roboty branży elektrycznej: -budowę wewnętrznej linii zasilającej TD, -instalacje elektryczne pomieszczenia dźwigowego i szybu dźwigowego, -tablicę rozdzielczą TD zasilającą pomieszczenie dźwigowe, -budowę wewnętrznej linii zasilającej zespół napędowy, -zabezpieczenie WLZ-tów w istniejącej tablicy głównej, -montaż wyłącznika dźwigu, -doprowadzenie przewodu sygnalizacyjnego do pomieszczenia dozoru. 3 Wykonawca uwzględni dodatkowo: -wykonanie i zatwierdzenie przez UDT dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi w języku polskim w 1 egzemplarzu dla dźwigu i do każdego samodzielnego elementu wyposażenia dźwigu, -dostarczenie karty gwarancyjnej i wymaganego certyfikatu na każdy samodzielny element dźwigu, -dostarczenie technicznej instrukcji obsługi dźwigu i jego urządzeń, -dostarczenie instrukcji użytkowania dźwigu, -organizację i odbiór przez UDT dźwigu, -uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dźwigu, -szkolenie personelu szkoły w zakresie obsługi windy -konserwację i przeglądy dźwigu w okresie gwarancji, -przekazanie przedmiotu zamówienia w stanie gotowym do użytkowania. 4 Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w projektach budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ (od nr 9 do nr 12) oraz Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót. 5 Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego o parametrach nie gorszych od podanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Rodzaj robót: Roboty budowlane Lokalizacja robót budowlanych: Zamość, ul. Peowiaków 30A.
 12. WYMIANA DŹWIGU SZPITALNEGO WRAZ Z ADAPTACJĄ SZYBU W BUDYNKU ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH. Nr sprawy 1/PN/14.
  Zamawiający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., Zamość
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dźwigu osobowego linowego o napędzie elektrycznym zlokalizowanego w istniejącym szybie wewnętrznym w budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym w Zamościu przy ul. Peowiaków 1 wraz wszystkimi niezbędnymi robotami remontowymi, przystosowawczymi i instalacyjnymi w celu właściwej instalacji i funkcjonowania. Wykonawca uwzględni dodatkowo: 1. Demontaż i utylizację istniejącego dźwigu, 2. Wykonanie i zatwierdzenie przez UDT w Lublinie dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi w języku polskim w 1 egzemplarzu dla dźwigu i do każdego samodzielnego elementu wyposażenia dźwigu, 3. Przygotowanie stosownego zgłoszenia poprzedzającego realizację, 4. Dostarczenie karty gwarancyjnej i wymaganego certyfikatu na każdy samodzielny element dźwigu, 5. Dostarczenie technicznej instrukcji obsługi dźwigu i jego urządzeń, 6. Dostarczenie instrukcji użytkowania dźwigu, 7. Organizację i odbiór przez UDT dźwigu, 8. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dźwigu. 9. Szkolenie personelu Zamawiającego, 10. Konserwację i przeglądy dźwigu w okresie gwarancji. 2. Oferowany dźwig powinien posiadać stosowne certyfikaty lub atesty dopuszczające go do użytkowania zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry) w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna (przedmiary, projekt budowlany, rysunki, specyfikacje techniczne) stanowiąc Załącznik nr 1 do SIWZ.
 13. Montaż garażu blaszanego w Komisariacie Policji w Szczebrzeszynie oraz szlabanu w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Lublin
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w zakresie opisanym w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), w tym m.in.:
  A. Montaż garażu blaszanego:
  - przygotowanie podłoża pod ustawienie garażu blaszanego poprzez zebranie skarpy, przełożenie i ustawienie krawężników, ułożenie kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej;
  - demontaż i przewiezienie garażu blaszanego z Zamościa do Szczebrzeszyna;
  - ustawienie garażu na przygotowanym podłożu;
  - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
  B. Montaż szlabanu:
  - wykonanie fundamentu pod szlaban;
  - montaż zasilania i sterowania;
  - montaż szlabanu;
  - konfiguracja systemu sterowania szlabanem i bramą wjazdową.
  2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wraz z wymaganym technologią standardem robót zawarty został w STWiORB oraz wzorze umowy, stanowiących załączniki do SIWZ.
 14. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącego lądowiska śmigłowców dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Zamość
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącego lądowiska śmigłowców dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 15. Rozbudowa budynku o dwie klatki schodowe w budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu
  Zamawiający: Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu, Zamość
  CHARAKTERYSTYKA ROBÓT
  Zakres prac obejmuje dobudowę dwóch klatek schodowych do budynku Bursy - ażurowych o konstrukcji stalowej. Jedna
  od strony elewacji szczytowej zachodniej i druga od strony elewacji szczytowej wschodniej. Klatki te mają służyć
  komunikacji pionowej łącząc poszczególne kondygnacje do piwnicy włącznie. Klatki schodowe z elementów
  stalowych. Balustrady z elementów stalowych wypełnionych siatką stalową ocynkowaną z drutu o grubości 3mm.
  Fundamenty żelbetowe. Zadaszenie całości rzutu klatki schodowej oraz zadaszenie strefy wejściowej z płyty
  poliwęglanowej 1k gr. 20mm. Ponadto zadaszenie strefy wejściowej na wysokości poziomu terenu, także z płyty
  jw. ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ: Projekt budowlany z częścią konstrukcyjną Projekt wykonawczy konstrukcji
  stalowej Przedmiar robót Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ROBOTY ZIEMNE
  Rozebranie chodników na podsypce piaskowej Ręczne wykopy fundamentowe z transportem Wywiezienie gruzu
  spryzmowanego KONSTRUKCJE ŻELBETOWE, FUNDAMENTY SCHODY Stopy fundamentowe betonowe, o
  objętości do 0,5m3, ręczne układanie betonu Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6m -
  ręczne układanie betonu Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej Przygotowanie i montaż
  zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7mm Przygotowanie i montaż zbrojenia
  konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14mm Wieńce w ścianach Słupy żelbetowe w
  ścianach murowanych o grubości do 0,3m dwustronnie deskowane Schody żelbetowe proste na płycie grubości 12cm - ręczne układanie betonu KONSTRUKCJE STALOWE Konstrukcje stalowe szkieletowe z zimnogiętych
  profili zamkniętych /120x120x4mm. - klatki schodowe (rama, belka bieg, więźba dachowa, daszek nad wejściem)
  Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową powierzchni metalowych pełnych ponad 0,5m2 Ułożenie
  nawierzchni z krat pomostowych, montaż krat profilowanych (elementy biegów schodowych, elementy
  spoczników) Balustrady schodowe z wypełnieniem siatką plecioną 5 x 5 z drutu 3mm Malowanie poręczy
  stalowych z kształtowników lub z siatką Pokrycie dachu płytą z poliwęglanu komorowego gr. 20mm WYMIANA
  STOLARKI DRZWIOWEJ Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie
  nadającej się do użytku Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. do 2.5m2
  Krotność = 0,4 Demontaż stolarki drzwiowej Krotność = 0,4 Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z
  cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. dla belek stalowych w ścianach z
  cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Betonowanie poduszek Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
  cegieł dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - obniżenie nadproża Wykucie otworów w ścianach z cegieł o
  grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
  Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na
  zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - schody wewnętrzne Posadzki cementowe
  wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej
  metodą kombinowaną Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
  ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5m2 w 1
  miejscu) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
  pianobetonów ( do 5m2 w 1 miejscu ) Inne ustalenia. 1. Przekazanie Placu Budowy. Zamawiający w terminie
  określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przez wskazanie lokalizacji robót. 2. Zabezpieczenie terenu budowy.
  Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
  kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 3. Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie
  przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy,
  wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób
  zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie
  odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez
  personel Wykonawcy. 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie
  przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca, ma
  obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
  oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie
  urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
  zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 5. Materiały nie odpowiadające
  wymaganiom. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
  bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie
  zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i
  niezapłaceniem. 6. Odbiór końcowy robót. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
  końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
  Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc
  od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego
  robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
  odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, ocenie
  wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się
  z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.
 16. Zamówienie uzupełniające do zamówienia pn.: Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji i prac remontowo - adaptacyjnych w obiekcie Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji i prac remontowo - adaptacyjnych w obiekcie Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie
 17. PRZEBUDOWA I ADAPTACJA INTERNATU NA SZKOŁĘ MUZYCZNĄ I STOPNIA W SZCZEBRZESZYNIE - ETAP I - WZMOCNIENIE FUNDAMENTÓW ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
  Zamawiający: Panstwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie, Szczebrzeszyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa i adaptacja internatu na Szkołę Muzyczną I stopnia w Szczebrzeszynie. I etap - wzmocnienie fundamentów ścian zewnętrznych.
  2. Prace będą prowadzone na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem ZA/189.
  3. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z:
  a) warunkami decyzji pozwolenia na budowę oraz opracowany projekt budowlany pn. Przebudowa i adaptacja internatu na Szkołę Muzyczną I stopnia w Szczebrzeszynie sporządzony przez Wandachowicz - Kashyna Architekci Spółka Partnerska z Poznania,
  b) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
  c) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych,
  d) zasadami wiedzy technicznej.
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  a) Wykonanie robót ziemnych wraz z umocnieniem wykopu i późniejszym jego zasypaniem,
  b) Roboty rozbiórkowe - ściany z kamienia, schody,
  c) Podbicie ścian,
  d) Wykonanie ścian oporowych żelbetowych,
  e) Wykonanie schodów żelbetowych prostych,
  f) Wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej,
  g) Wykonanie ław fundamentowych,
  h) Wbudowanie dwóch okien z wysokoudarowego PCV,
  i) Wykonanie obróbek blacharskich,
  j) Prace porządkowe wraz z utylizacją uzyskanych odpadów.
  5. Szczegółowy zakres prac określają:
  a. Projekt budowlano - wykonawczy pn. Przebudowa i adaptacja internatu a Szkołę Muzyczną I stopnia w Szczebrzeszynie - załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  b. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  c. Kosztorys nakładczy (przedmiar robót) - załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  6. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Szczebrzeszyn, ul. Zamojska 70.
  7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego
  8. Termin realizacji zamówienia - od momentu (dnia) podpisania umowy (planowany termin - 01.10.2012 roku) do dnia 15.12.2012 roku.
  9. Uwagi realizacyjne:
  a. Wszędzie tam, gdzie w przedmiarze robót występują nazwy materiałów, wyrobów lub nazwy ich producentów Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równoważnych do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót.
  b. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, oznakowane znakiem CE/B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
  10. Warunki finansowe rozliczeń:
  a) podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót,
  b) wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury.
  c) Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej dysponuje środkami finansowymi w wysokości 100.000,00 zł - pozostała część środków w wysokości brakującej do pokrycia pełnej kwoty wynikającej z wartości najkorzystniejszej oferty zostanie Wykonawcy prac zapłacona w terminie nie późniejszym niż do dnia 31.01.2013 roku. W przypadku wcześniejszego pozyskania dodatkowych środków finansowych, płatność na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana niezwłocznie. Wykonawca nie będzie rościł sobie żadnych praw z tytułu przesunięcia terminu płatności części należności nie później niż do dnia 31.01.2013 roku.
  d) podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy.
  e) sposób rozliczeń - wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie ofertowania.
  f) do końcowego odbioru robót Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć komplet dokumentów w tym:
  a. protokoły odbiorów częściowych,
  b. protokoły badań i sprawdzeń,
  c. oświadczenie kierownika budowy i robót budowlanych o wbudowaniu materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu,
  d. dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu,
  e. gwarancje producentów i dostawców na wbudowane materiały i wyroby.
  11. Kody CPV:
  - 45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budowę,
  - 45.20.00.00-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
  - 45.30.00.00-0 - Roboty instalacyjne w budynkach.
  Uwaga:
  1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku wystąpienia w kosztorysie nakładczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe.
  2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
  3. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z w/w czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty.
  4. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu placu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy oraz prace wykonane, aż do dnia protokolarnego sporządzenia i podpisania końcowego protokołu odbioru prac. Wykonawca dokonuje stosownego zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych (trzecich).
 18. Wykonanie szybu windowego wraz z zakupem i montażem dwóch dźwigów
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy, Radecznica
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szybu windowego wraz z zakupem i montażem dwóch dźwigów o Q=1600 kg lub 21 osób, przystosowanych do transportu łóżek szpitalnych oraz przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach w Pawilonie Głównym Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy, 22-463 Radecznica, ul. Klasztorna 4.
  2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
  1) pozwoleniem na budowę,
  2) projektem budowlano-wykonawczym,
  3) przedmiarami robót,
  4) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
  3. W skład robót wchodzi wykonanie:
  a) izolacji fundamentów oraz zabezpieczenie murów,
  b) robót budowlanych przy elewacji zachodniej,
  c) robót ziemnych pod fundamenty i profilowanie skarpy,
  d) ław i stopów fundamentowych, ścian żelbetowych i betonowych z izolacjami,
  e) konstrukcji stalowej z fasadą szklaną,
  f) zakup i montaż dźwigów
  g) płyt stropowych, schodów oraz balustrad,
  h) konstrukcji dachu i pokrycie,
  i) płyt fundamentowych i posadzek podszybia,
  j) piwnic i wiatrołapu,
  k) izolacji sufitu, okładzin gipsowych wraz z malowaniem,
  l) tynków wewnętrznych wraz z malowaniem,
  m) opaski odwadniającej,
  n) stolarki drzwiowej,
  o) centralnego ogrzewania,
  p) zasilania w energię dźwigów szpitalnych.
  4. Zakres prac obejmuje:
  1) przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac budowlanych, instalacyjnych, montażowych, zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, normami, przepisami bhp i p.poż., zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną;
  2) sporządzenie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając warunki prowadzenia robót budowlanych - zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane;
  3) wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu materiałów własnych wskazanych w projekcie i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, o jakości zatwierdzonej przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Zastosowane materiały muszą być oznaczone zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);
  4) zorganizowanie zaplecza budowy we własnym zakresie i na własny koszt, utrzymania go w należytym porządku;
  5) prowadzenie dziennika budowy i dokonywania wpisów będących dokumentacją realizowanych robót budowlanych;
  6) ponoszenie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej na podstawie wskazań podliczników zainstalowanych przez Wykonawcę;
  7) ponoszenie kosztów wywozu i utylizacji odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);
  8) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobach i w mieniu, jakich może doznać Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem lub z nienależytym wykonywaniem przedmiotu umowy;
  9) przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (ppoż., ochrony znajdującego się na placu budowy mienia) i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót;
  10) zapewnienie na własny koszt odbiorów technicznych w trakcie prowadzenia robót i po ich wykonaniu;
  11) dostawę, montaż, uruchomienie nowych dźwigów - wraz z uzyskaniem wymaganych prawem dopuszczeń (UDT) do użytkowania i eksploatacji (rejestracja) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r., w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. Nr 229, poz. 1502 z późn. zm.);
  12) dostarczenie dokumentacji rejestracyjnej dźwigów zawierającej dodatkowo niezbędne instrukcje obsługi i konserwacji, gwarancję - w języku polskim przed planowanym zarejestrowaniem dźwigu;
  13) ponoszenie odpowiedzialności przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania swoje oraz swoich Podwykonawców;
  14) uzyskanie odbioru częściowego całości robót objętych zamówieniem wraz z mapą geodezyjną.
  5. Ze względu na wysokie walory zabytkowe, architektoniczne i historyczne Pawilon Główny (dawniej gimnazjum w zespole klasztornym OO. Bernardynów w Radecznicy) został wpisany decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 27 lipca 1978r. do rejestru zabytków pod pozycją A/187 i podlega prawnej ochronie konserwatorskiej.
  6. Wykonawca będzie wykonywał pracę w warunkach utrudnionych. Prace budowlane powinny być prowadzone w sposób nie utrudniający prawidłowego funkcjonowania Szpitala (w Pawilonie Głównym mieszczą się trzy oddziały szpitalne: Oddział I terapii uzależnień od alkoholu, Oddział II psychiatryczny dla przewlekle chorych, Oddział III psychiatryczny dla dorosłych - męski oraz Apteka).
  7. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45223000-6, 45313100-5, 45111200-0, 45320000-6, 45262100-2, 45261100-5, 45262210-6, 45262300-4, 45260000-7, 45421000-4, 45440000-3, 45310000-3, 45331100-7.
  8. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia na okres 36 miesięcy oraz rękojmi za wady na okres 36 miesięcy, a na zaoferowane urządzenia udzieli gwarancji określonej przez producenta oraz 12 miesięcy rękojmi.
  9. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 19. Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji oraz prac remontowo - adaptacyjnych w obiekcie Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Lublin
  Przedmiot zamówienia, szczegółowo opisany w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (załącznik do SIWZ) obejmuje w szczególności: wykonanie audytu energetycznego obiektu, dokumentacji projektowej, świadectwa charakterystyki energetycznej, uzyskanie pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego oraz zorganizowania i przeprowadzenia wszelkich działań i robót budowlanych wymaganych dla realizacji umowy, jak również uzyskania określonych w Programie Funkcjonalno- Użytkowym oraz we wzorze umowy dokumentów, a w szczególności: opinii, opracowań, uzgodnień, pozwoleń (w tym zgody Karpackiej Spółki Gazownictwa na samodzielne wykonanie przyłącza gazowego oraz pozwolenia na użytkowanie), wypisów oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczych, instrukcji użytkowania i ochrony p.poż.
  Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami Zamawiającego zawartymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, stanowiącym załącznik do SIWZ.
 20. Remont budynku A Urzędu Pocztowego Zamość 1
  Zamawiający: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest remont budynku A Urzędu Pocztowego Zamość 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, obejmujących swoim zakresem:
  - rozebranie istniejących zabruków przy budynku,
  - odkopanie ścian fundamentowych,
  - uzupełnienie uszkodzonych tynków ścian fundamentowych,
  - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian fundamentowych,
  - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej murów metodą iniekcji ciśnieniowej,
  - zasypanie wykopów piaskiem,
  - naprawa pokrycia dachu - wymiana pojedynczych uszkodzonych dachówek,
  - naprawa - uzupełnienie uszkodzonych i nieszczelnych obróbek blacharskich z naprawą rynien dachowych i rur spustowych,
  - wymiana uszkodzonych tynków elewacji bud,
  - wymiana okładzin ścian z płyt kamiennych w strefie cokołowej,
  - remont zadaszenia wejścia na ekspedycję,
  - malowanie elewacji budynku z przygotowaniem podłoża,
  - wykonanie opaski przy budynku z kostki brukowej.
  Na przedmiot umowy określony w niniejszym paragrafie składa się zakres rzeczowy robót opisany w pozwoleniu na budowę, opinii technicznej wraz z projektem naprawczym elewacji budynku A, decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu znak IN.III.5142.14.2.2012 z dnia 15.03.2012 r. przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w n/w dokumentach:
  1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Roboty budowlane STB, stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ.
  2. Opinia techniczna wraz z projektem naprawczym elewacji budynku A, stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ.
  3. Przedmiar robót - roboty budowlane, stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ.
  4. Decyzja Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ.
  Szczegółowy opis realizacji zamówienia zawiera - Wzór umowy wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
  Kody według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
  - 45262690-4 - remont starych budynków,
  - 45111200-0 - roboty ziemne,
  - 45410000-4 - tynkowanie
  - 45324000-4 - roboty w zakresie okładziny tynkowej,
  - 45320000-6 - roboty izolacyjne,
  - 45450000-6 - roboty wykończeniowe pozostałe,
  - 45233222-1 - roboty budowlane w zakresie układania chodników
  - 45261900-3 - naprawa i konserwacja dachów,
  - 45262120-8 - wznoszenie rusztowań,
  - 45111300-1 - roboty rozbiórkowe,
  - 45442000-8 - roboty malarskie,
  - 45223220-4 - roboty zadaszeniowe.

Inne osoby dla Górski Krzysztof (47 osób):