Kogo reprezentuje osoba

Górski Łukasz Arkadiusz

w KRS

Łukasz Arkadiusz Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Łukasz
Drugie imię:Arkadiusz
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1983 r., wiek 36 lat
Miejscowości:Wola Muntowska (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Górski Włodzimierz Zdzisław, Łachman Jacek, Łachman Wojciech

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łachman Andrzej Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Bio-stan Sp. Z O.O., Wola Muntowska − KRS 0000149233
 2. Stowarzyszenie Nowa Era Mrągowa, Mrągowo − KRS 0000540895

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Centrum Budowlane Mrągowo Sp. Z O.O., Mrągowo − KRS 0000138966
 2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Ekolog-mazury Sp. Z O.O., Mrągowo − KRS 0000014894

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Przebudowa drogi w ulicy Widok wraz z infrastrukturą techniczną
  Zamawiający: Gmina Miasto Mrągowo, Mrągowo
  1. Zakres zamówienia obejmuje: a) Branża drogowa: przebudowa ulicy Widok obejmująca roboty rozbiórkowe, wykonanie nowej nawierzchni ulicy i zjazdów z betonowej kostki brukowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi – około 2145 m2, w obramowaniu z krawężników betonowych – około 920 m; budowa chodników z kostki brukowej betonowej – około 637 m2 w obramowaniu z obrzeży betonowych – około 307 m, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie schodów terenowych dł. 90m, wykonanie zieleńców – ok. 559 m2, wycinka drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń zastępczych. b) Kanalizacja deszczowa: roboty ziemne, demontaż sieci kanalizacyjnej istniejącej wraz z uzbrojeniem – około 25 m, budowa kolektora deszczowego śr. 200-300mm (około 298 m) z studniami rewizyjnymi (12 szt.) i wpustami deszczowymi (14 szt.) c) Sieć elektroenergetyczna: przebudowa linii kablowej nN 0,4kV na odcinku 137 m, przebudowa linii kablowej SN na odcinku 185 m d) Sieć gazowa: roboty ziemne, demontaż sieci wraz z uzbrojeniem – około 80 m, montaż rurociągów o śr. 63-180 mm – 97 m 2. Zakres robót obejmuje pełne procesy robót budowlanych łącznie z zakupem, dostarczeniem na plac budowy, wbudowaniem materiałów i urządzeń, usunięciem z placu budowy i utylizacją materiałów z rozbiórki i odpadów lub przekazaniem Zamawiającemu materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wykorzystania. 3. Szczegółowy zakres zamówienia określają następujące dokumenty: a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, b) projekt budowlany, c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, d) przedmiar robót, e) obowiązujące warunki techniczne, normy. Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające i wyjaśniające. W przypadku powstania niedających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym – podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu – jest przede wszystkim projekt budowlany. W następnej kolejności należy opierać się na projekcie wykonawczym (jeżeli został opracowany), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót. Powyższe dokumenty należy wykorzystywać do wyceny robót w przypadku, gdy dokument nadrzędny nie zawiera wyjaśnień. 4. Wykonawca zobowiązany jest dokonać we własnym zakresie i na własny koszt wizji w terenie oraz dokonać pomiarów i oględzin obiektów niezbędnych do realizacji zadania przed złożeniem oferty cenowej. 5. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wymienionych w rozdziale IV ust 1a-1d niniejszej siwz. 6. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 6.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 6.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 6.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 7.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 7.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 7.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 7.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 8. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższych punktach czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności. 9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 10. Powyższy wymóg określony w punkcie 5 dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).
 2. Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Smętka do ul. Daszyńskiego
  Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko, Giżycko
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej od
  ul. Smętka do ul. Daszyńskiego.
  W ramach realizowanego zadania wykonane zostaną prace:
  - przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej,
  - przebudowa i budowa oświetlenia drogi - oprawy oświetleniowe sodowe,
  - przebudowa drogi wewnętrznej,
  - budowa miejsc postojowych, - przebudowa i budowa zjazdów.
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie
  z załączoną dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, SIWZ oraz wzorem umowy wraz z załącznikami.
  Roboty budowlane obejmują:
  a) zorganizowanie i przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prób, badań i odbiorów,
  b) zajęcia pasów drogowych, wejścia w obce działki,
  c) opracowanie operatu kolaudacyjnego po zakończeniu robót budowlanych.
  Termin ostateczny zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia -30.06.2016 r.
  Roboty związane z wycinką drzew do dnia 31.12.2015 r.
  Kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,03% uzgodnionego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
  Miejscem wykonania Zamówienia są działki nr 200; 192/3; 195/8; 195/9; 195/10; 190/3; 195/55; 222 obręb 0002 Giżycko
 3. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3916N ULICA NOWOWIEJSKIEGO W RESZLU - ETAP I
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Kętrzynie, Kętrzyn
  Zakres zamówienia obejmuje Przebudowę drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap I - zgodnie z projektem budowlanym załącznikiem nr 7 do SIWZ. Na zakres etapu I składają się roboty: -Wykonanie elementów kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi - zgodnie z projektem branżowym -rozbiórka istniejących nawierzchni drogi pod warstwy konstrukcyjne chodników i krawężnika (bez zdejmowania istniejącej nawierzchni drogi/ulicy -wykonanie nowej nawierzchni i podbudów chodników wzdłuż drogi/ulicy -wykonanie zjazdów z drogi oraz dostosowanie wysokościowe zjazdów istniejących do niwelety budowanej drogi oraz do szerokości bram wjazdowych na posesje -przebudowa kolizji drogi z inną infrastrukturą (sieć telekomunikacyjna - rura osłonowa AROT), -w tym regulacja wysokościowa wyłazów studni i zasuw istniejących w drodze -wykonanie oznakowania pionowego drogi(ulicy)

Inne osoby dla Górski Łukasz Arkadiusz (29 osób):