Kogo reprezentuje osoba

Górski Marian Wacław

w KRS

Marian Wacław Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marian
Drugie imię:Wacław
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1948 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Zielona Góra (Lubuskie)
Przetargi:55 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gruszka Agnieszka, Podkalicki Bronisław, Soszka Stanisław, Soszka Tomasz, Stanisławczyk Teresa

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Spik Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, Zielona Góra − KRS 0000022333
 2. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-kartograficzne Geomap Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000053083

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gispro Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000263456

Powiązane przetargi (55 szt.):
 1. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Małomice – obszar wiejski, obręby ewidencyjne Śliwnik i Lubiechów, poprzez modyfikację istniejących danych ewidencyjnych, założenie bazy BDOT500 i GESUT”
  Zamawiający: Powiat Żagański, Żagań
  1. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Małomice – obszar wiejski, obręby ewidencyjne Śliwnik i Lubiechów, poprzez modyfikację istniejących danych ewidencyjnych, założenie bazy BDOT500 i GESUT”
  2. Przedmiotem zamówienia są prace geodezyjno-kartograficzne w obrębach Śliwnik i Lubiechów w jednostce ewidencyjnej Małomice – obszar wiejski dotyczące:
  a) Modernizacji ewidencji gruntów i budynków mające za zadanie dostosowanie istniejących baz danych do zgodności z pojęciowym modelem danych ewidencji gruntów i budynków określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
  29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1034), oraz stworzenie raportów z bazy danych ewidencyjnych zgodnie z § 22 tego rozporządzenia;
  b) Poprawy jakości i aktualności danych ewidencji gruntów i budynków;
  c) Utworzenie bazy danych BDOT500 zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500 określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (dz. U. z 2015r. poz. 2028) dla obszaru objętego modernizacją ewidencji gruntów i budynków;
  d) Utworzenie bazy danych GESUT zgodnie z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015r. poz 1938) dla obrębów Śliwnik i Lubiechów;
  e) Skanowanie operatów technicznych z obrębów Śliwnik i Lubiechów i nadanie operatom identyfikatorów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz implementacja do systemu funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w Żaganiu.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik A do SIWZ – warunki techniczne wraz z załącznikami od nr 1 do nr 7

  4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
  (z wyłączeniem kadry kierowniczej i administracyjnej oraz kierowników budowy).

  *Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
  4.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wykonujących wskazane poniżej czynności w realizacji niniejszego zamówienia:
  4.1.1. Prace wynikające z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wynikających z niej przepisów wykonawczych.

  4.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 4.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
  a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
  b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
  c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
  4.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu, potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ppkt 4.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
  a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób (osoby) wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; lub
  b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności: bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników, wysokości ich wynagrodzenia). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; lub
  c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; lub
  d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  4.4. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.
  1) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 4.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej
  w wysokości 5.000,00 zł. brutto za osobę wskazaną do wykonania czynności objętej wymogiem z ppkt 4.1 SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 4.1 czynności.
  2) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ppkt. 4.3 Zamawiający może odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto.
  3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania obowiązków zatrudnienia zgodnie z ppkt 4, w tym również do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

 2. Realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla jednostek ewidencyjnych Dobiegniew – miasto, Dobiegniew – obszar wiejski, Drezdenko – miasto, Drezdenko – obszar wiejski, Strzelce Kraj. – miasto, Strzelce Kraj. – obszar wiejski i wyrównanie ścisłe zbiorów obserwacyjnych rozszerzonych do obszaru całego powiatu strzelecko-drezdeneckiego
  Zamawiający: Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Strzelce Krajeńskie
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla jednostek ewidencyjnych Dobiegniew – miasto, Dobiegniew – obszar wiejski, Drezdenko – miasto, Drezdenko – obszar wiejski, Strzelce Kraj. – miasto, Strzelce Kraj. – obszar wiejski i wyrównanie ścisłe zbiorów obserwacyjnych rozszerzonych do obszaru całego powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących czynności: 1)stabilizacja nowo zaprojektowanych punktów znakami geodezyjnymi oraz uzupełnienie lub wymiana wskazanych w wynikach inwentaryzacji elementów stabilizacji znaków na punktach adaptowanych, 2)sporządzenie opisów topograficznych oraz sporządzenie i doręczenie zawiadomień o umieszczeniu znaku na nieruchomości, 3)pomiar sieci uzupełnionej o punkty kontrolne, 4)opracowanie wyników pomiaru i przygotowanie zbiorów obserwacyjnych do wyrównania, 5)rozszerzenie zbiorów obserwacyjnych o wyniki pomiaru modernizowanej szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej (zwanej dalej SPOG) gmin wiejskich Stare Kurowo i Zwierzyn, 6)wyrównanie ścisłe obserwacji, 7)wykonanie transformacji w celu uzyskania miar współrzędnych punktów SPOG do zasilenia, prowadzonej przez Starostę Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego, bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (zwanej dalej BDSOG) w uzgodnionych z PODGiK w Strzelcach Kraj. układach odniesienia i układach współrzędnych, 8)sporządzenie wykazów współrzędnych dla wszystkich punktów sieci oraz wykazów współrzędnych i ich różnic dla punktów adaptowanych oraz kontrolnych, 9)skompletowanie operatu technicznego. Wymagane cechy usług o jakich stanowi art. 30 ust. 9 p.z.p. są zawarte w Warunkach Technicznych. Usługę należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi, obowiązującymi przepisami prawa i standardami technicznymi. Przedmiot zamówienia jest kontynuacją następujących wcześniej zrealizowanych zamówień publicznych: 1)wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla jednostek ewidencyjnych Dobiegniew – miasto, Dobiegniew – obszar wiejski, Drezdenko – miasto, Drezdenko – obszar wiejski, Strzelce Kraj. – miasto, Strzelce Kraj. – obszar wiejski (identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, zwany dalej IEMZ: P.0806.2016.1345); w opisie projektu technicznego określono ilość punktów w sieci równą 1735, w tym 296 punktów zaprojektowanych, 1411 punktów do adaptowania oraz 28 punktów również do adaptowania lokalizacji (wymagają odtworzenia, wznowienia lub uzupełnienia stabilizacji – zgodnie z informacjami zawartymi w arkuszu inwentaryzacyjnym), 2)modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla obszarów gmin Stare Kurowo i Zwierzyn (IEMZ: P.0806.2015.1249); zrealizowaną osnowę tworzy 809 punktów, z których 266 to punkty nowe, 504 punktu adaptowane a dla 39 punktów wykonane zostały czynności odtworzenia, wznowienia lub uzupełnienia stabilizacji. Wyżej wymienione operaty techniczne znajdują się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru i mogą być udostępnione do wglądu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i nienależytego wykonania zadania. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się na podstawie protokołu odbioru robót sporządzonego przez strony umowy. Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie przewiduje w ramach zadania płatności częściowych, jedynie płatność końcowa po odbiorze końcowym usług.
 3. Aktualizacja użytków gruntowych działek zabudowanych położonych na terenie miasta Sieradza
  Zamawiający: Powiat Sieradzki, Sieradz
  Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja użytków gruntowych działek zabudowanych położonych na terenie miasta Sieradza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ
 4. SVA K: Wykonanie przyłączy sanitarnych w ramach budowy budyku nr 40 - hali sportowej na terenie JW 2423 Żagań
  Zamawiający: SINEVIA Sp. z o.o., Nowy Dwór Mazowiecki
  SVA K: Wykonanie przyłączy sanitarnych w ramach budowy budyku nr 40 - hali sportowej na terenie JW 2423 Żagań. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w SIWZ
 5. Realizacja robót budowlanych dla zadania 24364 obejmującego przebudowę istniejącej stacji paliw wraz z wymianą zbiorników w Garnizonie Skwierzyna
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra, Zielona Góra
  Realizacja robót budowlanych dla zadania 24364 obejmującego przebudowę istniejącej stacji paliw wraz z wymianą zbiorników w Garnizonie Skwierzyna
 6. Zakładanie i modernizacja poziomej osnowy geodezyjnej dla dzielnicy Nowe Miast
  Zamawiający: Urząd Miasta, Zielona Góra
  Realizacja zadania obejmie:
  a) wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych z wiązanych z projektem;
  b) założenie i modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla południowo – wschodniej części dzielnicy Nowe Miasto Miasta Zielona Góra – obręby ewidencyjne nr 44, 45 i od nr 50 do nr 56, o obszarze około 8.130 ha, polegającej na zaprojektowaniu: - 250 nowych punktów; - włączeniu do sieci istniejących 234 punktów; - uzgodnieniu projektu, założeniu, pomiarze i wyrównaniu osnowy metodą ścisłą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ.
 7. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT 500), mapy zasadniczej - dla terenów zabudowanych, zainwestowanych i przeznaczonych pod zabudowę dla terenu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, Kędzierzyn-Koźle
  Przedmiotem zamówienia jest założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500-1:5000 (BDOT500) i mapy zasadniczej w granicach gmin: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew.
 8. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji informacji o budynkach, lokalach i użytkach gruntowych w części zabudowanej i zurbanizowanej obrębu Międzychód, jednostka ewidencyjna: Międzychód – miasto, powiat międzychodzki, woj. wielkopolskie.
  Zamawiający: Powiat Międzychodzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu, Międzychód
  Usługa wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków – aktualizacji i harmonizacji danych o budynkach , lokalach i użytkach gruntowych na obszarach zabudowanych i zurbanizowanych obrębu Międzychód, jednostka ewidencyjna Międzychód -miasto - zgodnie z warunkami technicznymi i projektem modernizacji, które stanowią załącznik do siwz. Dostosowanie zapisu bazy danych EGIB w/w zakresie do aktualnego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz U. z 2016, poz. 1034). Powierzchnia terenu zurbanizowanego I zabudowanego 221 ha., liczba budynków ujawniona w części opisowej EGIB do zweryfikowania: 3784, ilość budynków ujawniona w części graficznej EGIB 3721, szacowana liczba budynków do pomiaru 63.
 9. WYKONANIE PRAC GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH ZWIĄZANYCH z modernizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia i aktualizacji kartotek budynków i lokali, aktualizacji użytków gruntowych terenów zurbanizowanych dla 19 obrębów wiejskich gminy Ryczywół, pow. obornicki, woj.wielkopolskie
  Zamawiający: Powiat Obornicki, Oborniki
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych
  z modernizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia i aktualizacji kartotek budynków i lokali, aktualizacji użytków gruntowych terenów zurbanizowanych dla 19 obrębów wiejskich gminy Ryczywół, pow. obornicki, woj. wielkopolskie,
  Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w Tabelach od nr 1 do 9 Warunków Technicznych.
 10. Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla części miasta Krotoszyna z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 miasto Krotoszyn, arkusze ewidencyjne 30,31,39,40,41 Zadanie 2 miasto Krotoszyn, arkusze ewidencyjne 72,73.
  Zamawiający: Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego, Krotoszyn
  ykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla części miasta Krotoszyna z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 miasto Krotoszyn, arkusze ewidencyjne 30,31,39,40,41 Zadanie 2 miasto Krotoszyn, arkusze ewidencyjne 72,73 W zakresie zgodnym z: projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków - załącznik Nr 1 a do niniejszej SIWZ warunkami technicznymi stanowiącymi Załącznik Nr 1b do niniejszej SIWZ. 2.3. Oprogramowanie, na którym wykonane zostanie zamówienie winno być kompatybilne z istniejącym oprogramowaniem GEO-INFO 7. 3. PODWYKONAWSTWO 3.1. Zamawiający dopuszcza możliwości zlecania części prac podwykonawcy. 3.2. Zgodnie z art. 36 a ust. 2 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Przez kluczowe części zamówienia, Zamawiający rozumie wykonanie następujących prac przez Wykonawcę: a) pomiary terenowe b) ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych c) prace obliczeniowe d) definiowanie obiektów w bazie danych e) analiza materiałów geodezyjnych i kartograficznych f) udział w wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego g) kompletowanie operatu technicznego h) uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków 3.3. W złożonej ofercie, w formularzu ofertowym, Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 3.4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców pod warunkiem, że posiadać będą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do realizacji powierzonego im zakresu robót. 3.5. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 3.6. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 3.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji podwykonawców. 3.8. Wykonawca w przypadku zawierania umów z podwykonawcą zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą. 3.9. Umowa z podwykonawcą musi zawierać: a) określenie zakresu prac powierzonych podwykonawcy b) kwotę wynagrodzenia za wykonane prace c) termin wykonania zakresu prac powierzonych podwykonawcy d) warunki płatności e) Postanowienia dotyczące kar umownych jak w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ f) Termin zapłaty nie dłużej niż 30 dni od dnia doręczenia faktury/rachunku Wykonawcy 3.10. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli w ciągu 5 dni roboczych od dnia przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy. 3.11. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. 3.12. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie jest wskazanie Zamawiającemu faktu uiszczenia przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia za wykonane roboty. Wykonawca przedkłada dowód dokonania płatności. 3.13. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dowodu uiszczenia płatności, nie biegną terminy określone w postanowieniach umowy dotyczące płatności, a Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki ustawowe. 3.14. W przypadku nie uregulowania przez Wykonawcę należności wobec Podwykonawców, Zamawiający może obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należna Podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego. 3.15. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów Podwykonawców z dalszym Podwykonawc
 11. Opracowanie 20 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, na podstawie BDOT10K dla wybranego obszaru województwa pomorskiego
  Zamawiający: Województwo Pomorskie, Gdańsk
  1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę: opracowanie 20 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 na podstawie BDOT10k dla wybranego obszaru województwa pomorskiego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w § 1 do SIWZ, warunkami technicznymi stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i załącznikiem nr 1 do umowy oraz zgodnie z przedstawioną ofertą.

  § 2.
  1. Umowa wykonana będzie w 2 etapach, w następujących terminach:
  1) Etap I - do 56 dni licząc od daty zawarcia umowy, to jest do 03.08.2016 r.
  2) Etap II - do 56 dni licząc od daty pozytywnego odbioru Etapu I, nie później jednak niż 07.11.2016r.
  2. Termin wykonania II etapu umowy jest jednocześnie terminem wykonania całości przedmiotu umowy.

  § 3.
  1. Zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz kartograficznej wymienionej w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca dokona w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK) w Gdańsku ul. Żabi Kruk 16 (adres do korespondencji Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk).
  2. Zasięg opracowania, o którym mowa w § 1 określają warunki techniczne oraz załącznik graficzny nr 1 do warunków technicznych.

  § 4.
  1. Każdy z etapów, o którym mowa w §2 ust.1 podlega odrębnemu odbiorowi.
  2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o gotowości do odbioru każdego etapu przedmiotu umowy nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w § 2 dla danego etapu.
  3. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego, przedmiot umowy dla każdego etapu w dniu określonym
  w zgłoszeniu gotowości do odbioru, nie później jednak niż w terminie określonym w § 2 ust.1 dla danego etapu. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy dla poszczególnych etapów odbywać się będzie w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku lub poprzez wystawienie na serwer ftp, wskazany przez Zamawiającego. Przekazanie uznaje się za dokonane z datą potwierdzenia tego faktu przez Zamawiającego poprzez zawarcie tej informacji w protokole odbioru.
  4. W terminie do czterech dni od dnia otrzymania zawiadomienia o którym mowa w ust. 2, Geodeta Województwa Pomorskiego powoła Komisję Odbioru.
  5. W skład Komisji Odbioru wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
  6. Odbioru etapów I i II , przedmiotu umowy dokona Komisja w siedzibie Zamawiającego lub w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie.
  7. Na czynności odbioru każdego etapu Zamawiający przewiduje do 21 dni kalendarzowych licząc od daty dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.
  8. Z czynności odbioru Komisja Odbioru sporządzi protokół odbioru.
  9. W przypadku wystąpienia usterek i wad Komisja Odbioru sporządzi protokół przejściowy w którym wyznaczy termin do ich usunięcia, nie dłuższy niż 15 dni kalendarzowych.
  10. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz dostarczy do siedziby Zamawiającego, przedmiot umowy dla każdego etapu do dnia wskazanego w protokole jako termin usunięcia wad.
  11. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, na żądanie Zamawiającego, na własny koszt środki transportu niezbędne do przeprowadzenia kontroli terenowej związanej z odbiorem przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.
  12. W przypadku odbioru etapu II Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na odbiór końcowy w pełni skompletowany produkt, zgodnie z zapisami warunków technicznych stanowiących załącznik nr 1 do umowy.
 12. Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa opolskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa opolskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k, która obejmuje zamówienie gwarantowane i zamówienie objęte prawem opcji, w tym: a. 15 arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa opolskiego stanowiących zakres zamówienia gwarantowanego, b. 1 arkusz mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa opolskiego w ramach opcji 1, c. 1 arkusz mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa opolskiego w ramach opcji 2, d. 2 arkusze mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa opolskiego w ramach opcji 3, e. 5 arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa opolskiego w ramach opcji 4
 13. Wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla jednostek ewidencyjnych: Dobiegniew - miasto, Dobiegniew - obszar wiejski, Drezdenko - miasto, Drezdenko - obszar wiejski, Strzelce Krajeńskie - miasto, Strzelce Krajeńskie -obszar wiejski w powiecie strzelecko - drezdeneckim
  Zamawiający: Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Strzelce Krajeńskie
  Przedmiotem zamówienia jest przegląd i inwentaryzacja punktów osnów poziomych, opracowanie założeń technicznych, wywiad terenowy oraz opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Staroście Strzelecko - Drezdeneckiemu projektu technicznego modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla części powiatu, obejmującej jednostki ewidencyjne: Dobiegniew - miasto, Dobiegniew - obszar wiejski, Drezdenko - miasto, Drezdenko - obszar wiejski, Strzelce Krajeńskie - miasto, Strzelce Krajeńskie - obszar wiejski. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących czynności: a) analiza i ocena przydatności oraz sposób wykorzystania materiałów zasobu, b) przegląd wszystkich punktów podstawowej bazowej poziomej osnowy geodezyjnej w obszarze opracowania powiększonym o pas szerokości do 5 km, c) inwentaryzacja wszystkich punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dotychczasowej II i III klasy oraz trwale stabilizowanych punktów osnów pomiarowych (ocena stanu znaku, aktualność informacji na opisach topograficznych, aktualność informacji na istniejących zawiadomieniach o umieszczeniu znaku, przydatność punktu do zastosowania określonej techniki pomiarowej), d) opracowanie założeń technicznych do projektu w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i wyniki badań dotyczących stanu osnów, e) wywiad terenowy mający na celu ustalenie najkorzystniejszej pod względem technicznym i ekonomicznym lokalizacji nowo projektowanych i przewidywanych do adaptowania punktów osnowy oraz zweryfikowania założeń technicznych, f) uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości, na których proponuje się lokalizację nowo projektowanych znaków na ich osadzenie, g) opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Staroście Strzelecko - Drezdeneckiemu, projektu technicznego uwzględniającego wyniki inwentaryzacji punktów, wywiadu terenowego oraz uzyskane zgody na osadzenie projektowanych znaków. Przewiduje się, iż nowo projektowana osnowa będzie liczyć około 1700 punktów. Zakładane ilości usług wynikają z analizy powierzchni terenu będącego zakresem opracowania tj. 107016 ha - 1 pkt osnowy przypada na 62 ha terenu, przy czym większą część terenu zajmują użytki rolne i leśne. Ostateczna liczba punktów będzie zweryfikowana po zatwierdzeniu projektu technicznego modernizacji szczegółowej poziomej osnowy. Obszar jednostek ewidencyjnych stanowiących przedmiot zamówienia zajmuje powierzchnię 1070.2 km2 (85.7% powierzchni powiatu), w którym grunty leśne zajmują powierzchnię 615.8 km2 (57.5%), użytki rolne 365.3 km2 (34.1%), grunty zabudowane i zurbanizowane 29.8 km2 (2.8%), grunty pod wodami 35.4 km2 (3.3%).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają warunki techniczne, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca wskaże w swojej ofercie te części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom - Załącznik Nr 6 SIWZ. UWAGA! Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za roboty budowlane, usługi i dostawy wykonane przez Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy za działania lub zaniechania Podwykonawców nie wyłącza osobistej odpowiedzialności Podwykonawców, która nie może być w jakiejkolwiek formie zniesiona lub ograniczona
 14. Założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500) na terenie miasta Szczecina w systemie SIP GEO-INFO 7
  Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, Szczecin
  Założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500) na terenie miasta Szczecina w systemie SIP GEO-INFO 7
 15. Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych, umożliwiających tworzenie następujących raportów: rejestr budynków, rejestr lokali, kartotekę budynków, kartotekę lokali oraz mapę ewidencyjną, dla wszystkich obrębów gminy wiejskiej Tuplice oraz wiejskiej gminy Żary.
  Zamawiający: Powiat Żarski, Żary
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi geodezyjno-kartograficzne dotyczące:
  1.1. Modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji i uzupełnienia bazy
  danych ewidencyjnych o dane dotyczące mapy ewidencyjnej w układzie 2000/15 o treści
  zgodnej z § 28 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
  marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków dla 13 obrębów wiejskich gminy
  Tuplice z wykorzystaniem operatów technicznych zasobu
  geodezyjno-kartograficznego; danych liczbowych, czyli współrzędnych i miar w nich
  zawartych.
  1.2. Założenia bazy danych ewidencyjnych budynków i lokali dla obrębów wiejskich gminy
  Tuplice i wiejskiej gminy Żary.
  1.3. Wykonania inwentaryzacji, projektu i założenia III klasy poziomej osnowy geodezyjnej dla
  gminy Tuplice.

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zawierają, stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ tj.: warunki
  techniczne, warunki ramowe, projekt ewidencji gruntów i budynków.
  3. Wykonane prace muszą odpowiadać wymogom wynikającym z obowiązujących standardów
  technicznych, w szczególności rozporządzenia Rady Ministrów z 15.10.2012 r. w sprawie
  państwowego systemu odniesień przestrzennych oraz rozporządzenia Ministra Administracji
  i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych
  i magnetycznych.
  4. Na przedmiot zamówienia gwarancja wynosi 24 m-ce.
 16. Budowa systemów alarmowych, telewizyjnego systemu nadzoru wspomagających ochronę fizyczną w tym do pomieszczeń podlegających szczególnej ochronie w JW 5700 Międzyrzecz
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra, Zielona Góra
  Przedmiotem inwestycji jest budowa systemów alarmowych, telewizyjnego systemu nadzoru wspomagających ochronę fizyczną w tym do pomieszczeń podlegających szczególnej ochronie
 17. założenie kartotek budynków dla obszarów wiejskich gmin Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, Wleń
  Zamawiający: Powiat Lwówecki, Lwówek Śląski
  1. Przedmiotem zamówienia jest założenie kartotek budynków dla obszarów wiejskich gmin Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, Wleń w powiecie lwóweckim, województwo dolnośląskie. Szacowana liczba budynków 14100.

  2. Zakres zamówienia obejmuje również:
  1) Przeprowadzenie weryfikacji danych ewidencyjnych budynków w zakresie ich zgodności z treścią mapy zasadniczej i ewidencyjnej.
  2) Wprowadzenie pozyskanych danych do graficznej i opisowej bazy danych EGiB prowadzonej w systemie Geo-Info.

  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ - Warunki techniczne założenia kartotek budynków dla obszarów wiejskich gmin Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, Wleń.
 18. Założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500) na terenie miasta Szczecina w systemie SIP GEO-INFO 7
  Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, Szczecin
  Założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500) na terenie miasta Szczecina w systemie SIP GEO-INFO 7
 19. Opracowanie 6 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, na podstawie BDOT10k dla wybranego obszaru województwa pomorskiego
  Zamawiający: Województwo Pomorskie, Gdańsk
  Opracowanie 6 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, na podstawie BDOT10k dla wybranego obszaru województwa pomorskiego
 20. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji i uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące mapy ewidencyjnej, ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów Gminy Przewóz oraz założenie i modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla obszaru Gminy Żary.
  Zamawiający: Powiat Żarski, Żary
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi geodezyjno-kartograficzne dotyczące:
  1.1. Modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji i uzupełnienia bazy
  danych ewidencyjnych o dane dotyczące mapy ewidencyjnej w układzie 2000/15 o treści
  zgodnej z § 28 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
  marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków dla 15 obrębów wiejskich Gminy
  Przewóz z wykorzystaniem operatów technicznych zasobu geodezyjno-kartograficznego;
  danych liczbowych, czyli współrzędnych i miar w nich zawartych.
  1.2. Założenia bazy danych ewidencyjnych budynków i lokali dla obrębów wiejskich Gminy
  Przewóz.
  1.3. Wykonania inwentaryzacji, projektu i założenia III klasy poziomej osnowy geodezyjnej dla
  Gminy Przewóz oraz około 200 punktów na terenie Gminy Wiejskiej Żary.

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zawierają, stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ tj.: warunki
  techniczne, warunki ramowe, projekt ewidencji gruntów i budynków.
  3. Wykonane prace muszą odpowiadać wymogom wynikającym z obowiązujących standardów
  technicznych, w szczególności rozporządzenia Rady Ministrów z 15.10.2012 r. w sprawie
  państwowego systemu odniesień przestrzennych oraz rozporządzenia Ministra Administracji
  i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych
  i magnetycznych.
  4. Na przedmiot zamówienia gwarancja wynosi 24 m-ce.
 21. Realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej III klasy dla obszaru powiatu międzyrzeckiego.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu, Międzyrzecz
 22. Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej w systemie GEO-INFO Mapa wraz z numeryczną bazą dokumentów rastrowych przyjętych do zasobu dla Gminy Mikstat.
  Zamawiający: Powiat Ostrzeszowski, Ostrzeszów
 23. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT 500), mapy zasadniczej - dla terenów zabudowanych, zainwestowanych i przeznaczonych pod zabudowę dla terenu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, Kędzierzyn-Koźle
 24. Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 mapy zasadniczej
  Zamawiający: Powiat Chodzieski, Chodzież
 25. wykonanie prac uzupełniających, polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla następujących obrębów ewidencyjnych: Bierzglinek, Gozdowo, Neryngowo, Nowa Wieś Królewska, Osowo, gm Września.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Września
 26. Wznowienie granic nieruchomości tworzących pas drogowy dr.woj.nr137 na odc.Ośno Lub.-Sulęcin-Międzyrzecz (dł.ok.47km)oraz w m.N.Biskupice(dł.ok.1,8km)z podziałem na zadania: 1/odc dr.woj.137na terenie pow.międzyrzeckiego o dł.ok.18km tj.od gr.m.Międzyrzecz do gr.pow.sulęcińskiego 2/odc dr.woj.137na terenie pow.sulęcińskiego o dł.ok.22,5km tj.od gr.pow. międzyrzeckiego do gr.pow. słubickiego z wył. m.Trzemeszno Lub. 3/odc dr.woj.137na terenie pow.słubickiego o dł.ok.6,5km tj.od gr.pow.sulęcińskiego do obwodnicy m.Ośno Lub.oraz odc.dr.woj137w m.N.Biskupice dł.ok.1,8km
  Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Zielona Góra
 27. Wykonanie robót geodezyjno kartograficznych - wykonanie stabilizacji punktów osnowy wysokościowej dla miast Babimost, Kargowa i Sulechów oraz gmin Babimost, Bojadła, Kargowa, Sulechów i Trzebiechów w Powiecie Zielonogórskim
  Zamawiający: Powiat Zielonogórski, Zielona Góra
 28. OPRACOWANIE 12 ARKUSZY MAPY TOPOGRAFICZNEJ W SKALI 1:10000 NA PODSTAWIE BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH (BDOT10K) DLA WYBRANYCH OBSZARÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin
 29. Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 i 1:5000 (BDOT 500) dla obrębów 16, 19, 20 i 21 miasta Międzyzdroje.
  Zamawiający: Powiat Kamieński, Kamień Pomorski
 30. Wykonanie czynności geodezyjno-kartograficznych, technicznych, organizacyjnych, administracyjnych i prawnych związanych z założeniem bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek, użytków gruntowych, klasyfikacji gleboznawczej i budynków w systemie GEO-INFO 6 MAPA oraz ujawnieniu w operacie ewidencji gruntów budynków i lokali, prowadzonej w systemie GEO-INFO 6 INTEGRA dla obrębu Rostarzewo.
  Zamawiający: Starosta Powiatowe w Grodzisku Wlkp., Grodzisk Wielkopolski
 31. Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 mapy zasadniczej
  Zamawiający: Powiat Chodzieski, Chodzież
 32. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji i uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali dla obrębów Bożnów, Bukowina Bobrzańska, Chrobrów, Dobra nad Kwisą , Dzietrzychowice, Gorzupia, Gorzupia Dolna, Gryżyce, Jelenin, Kocin Nieradza, Łozy, Miodnica, Pożarów, Pruszków, Rudawica, Stara Kopernia, Stary Żagań, Trzebów, Tomaszowo gminy Żagań - obszar wiejski, powiat Żagański , woj. lubuskie
  Zamawiający: Powiat Żagański, Żagań
 33. Ortofotomapa dla zielonogórskiego obszaru funkcjonalnego
  Zamawiający: Urząd Miasta, Zielona Góra
 34. Usługa polegająca na wykonaniu aktualizacji map numerycznych wysokozurbanizowanych terenów kompleksów wojskowych w m. Świnoujście o powierzchni łącznej ca. 35 ha z kołnierzem szerokości 30 m.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Szczecin
 35. Wykonanie robót geodezyjno kartograficznych - wykonanie inwentaryzacji i projektu osnowy wysokościowej w gminach Zielona Góra, Nowogród Bobrzański, Czerwieńsk, Zabór, Świdnica oraz miastach Nowogród Bobrzański, Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim.
  Zamawiający: Powiat Zielonogórski, Zielona Góra
 36. Wykonanie ewidencyjnej mapy numerycznej Nadleśnictwa Skrwilno wraz z metryką współrzędnych geodezyjnych punktów granicznych, wymaganymi przez Standard Leśnej Mapy Numerycznej dla potrzeb V rewizji planu urządzenia lasu.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Skrwilno, Skrwilno
 37. Wykonanie usług geodezyjnych
  Zamawiający: Powiat Żarski, Żary
 38. Wykonanie robót geodezyjno kartograficznych - wykonanie projektu osnowy wysokościowej dla miast Babimost, Kargowa i Sulechów oraz gmin Babimost, Bojadła, Kargowa, Sulechów i Trzebiechów w Powiecie Zielonogórskim.
  Zamawiający: Powiat Zielonogórski, Zielona Góra
 39. Opracowania geodezyjne związane z działalnością departamentu
  Zamawiający: Urząd Miasta, Zielona Góra
 40. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy NOWY KAWĘCZYN, powiat skierniewicki, województwo łódzkie - etap I
  Zamawiający: Powiat Skierniewicki, Skierniewice
 41. Modernizacja szczegółowa poziomej osnowy geodezyjnej
  Zamawiający: Urząd Miasta, Zielona Góra
 42. Wykonanie robót geodezyjno- kartograficznych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia baz danych ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali oraz sporządzenia obiektowych numerycznych map ewidencyjnych
  Zamawiający: Powiat Krośnieński - Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, Krosno Odrzańskie
 43. Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków - aktualizacja danych o budynkach , lokalach i użytkach na obszarach zabudowanych i zurbanizowanych w powiecie międzychodzkim wg wykazu obrębów.
  Zamawiający: Powiat Międzychodzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu, Międzychód
 44. Założenie ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Borek Wlkp - obszar wiejski. Etap II i III CPV 71354300-7
  Zamawiający: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu, Gostyń
 45. wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych mających na celu Wykonanie wdrożenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Ostoja, Przylep i Rajkowo, gmina Kołbaskowo
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Policach, Police
 46. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy MAKÓW, powiat skierniewicki, województwo łódzkie - etap I
  Zamawiający: Powiat Skierniewicki, Skierniewice
 47. Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych w systemie Geo-Info VI Mapa.Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem numerycznej nakładki uzbrojenia terenu w systemie Geo-Info VI Mapa.
  Zamawiający: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Poznań
 48. Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Żagania
  Zamawiający: Powiat Żagański, Żagań
 49. Opracowania geodezyjne związane z działalnością departamentu.
  Zamawiający: Urząd Miasta, Zielona Góra
 50. Aktualizacja mapy numerycznej i Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) w kompleksach wojskowych w Gdyni Babie - Doły oraz KPW Gdynia oraz aktualizacja osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej w kompleksach wojskowych w Gdyni Babie-Doły, KPW Gdynia i Siemirowicach
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
 51. Wykonanie ewidencyjnej mapy numerycznej Nadleśnictwa Augustów
  Zamawiający: Nadleśnictwo Augustów, Augustów
 52. Usługi geodezyjne
  Zamawiający: Powiat Żarski, Żary
 53. WYKONANIE PRAC GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Śremie, Śrem
 54. Usługi geodezyjne
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze, Zielona Góra
 55. Przeprowadzenie prac geodezyjno-kartograficznych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych o brakujące dane dotyczące budynków i lokali dla części obrębu ewidencyjnego Lipnik - 0032 nazwanego obiektem IV, w jednostce ewidencyjnej miasto Bielsko - Biała 246101
  Zamawiający: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Geodezji i Krtografii, Bielsko-Biała