Kogo reprezentuje osoba

Górski Michał Jan

w KRS

Michał Jan Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Michał
Drugie imię:Jan
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1978 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Górski Marcin Bogusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żyznowski Łukasz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Starski Tomasz Piotr, Węgrzecki Maciej Henryk

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Piechnik Henryk Krzysztof, Starski Tomasz Piotr

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Starska Ewa Katarzyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Computer Media Consultants Maciej Węgrzecki Sp. J., Warszawa − KRS 0000132438
 2. Dobra Przestrzeń, Otwock − KRS 0000664828
 3. Festgrupa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000182188
 4. Fundacja Poligon Kultury Gorzekały, Warszawa − KRS 0000448970
 5. Itcenter Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000439159
 6. Itcenter Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000779010
 7. Monolit Btl Starscy Sp. J., Warszawa − KRS 0000195590
 8. Novcom Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000615188
 9. Sky-events Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000186217
 10. Skydive.pl Sp. Z O.O., Kruszyn − KRS 0000283439
 11. Stowarzyszenie Lotnicze Helisport, Warszawa − KRS 0000497644
 12. Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, Warszawa − KRS 0000101213
 13. Warszawskie Stowarzyszenie Młodzieży Studenckiej Maxim, Warszawa − KRS 0000224502

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno- kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra”
  Zamawiający: Gmina Stoszowice, Stoszowice
  W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej:
  I.Robót budowlanych w zakresie: odtworzenia historycznej komunikacji (drogi fortecznej): odbudowa mostów wraz z remontem i miejscową rekonstrukcją bram przejazdowych na odcinku: Rawelin- Fort Rogowy- Esplanada- Bastion Górny- Donżon- Bastion Dolny.
  II.Robót budowlanych w zakresie infrastruktury: budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego, przyłącza energetycznego, robót instalacyjnych –ogrzewania i wentylacji, instalacji sanitarnych i instalacji technicznych.
  III.Robót budowlano-konserwatorskich w zakresie: restauracja i adaptacja Donżonu, Bastionu Kawalier oraz lazaretów Bastionu Górnego i Dolnego
  IV. Wyposażenia adaptowanych pomieszczeń i nowej trasy turystyczno-dydaktycznej.
  V.Robót budowlanych i drogowych w zakresie: poprawa dostępności i bezpieczeństwa dla ruchu pieszo-jezdnego do twierdzy poprzez remont i modernizację historycznych dróg dojazdowych

  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
  1.Opracowanie koncepcji funkcjonalno - architektonicznej poprzedzającej projekt budowlany (w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy) w tym:
  -uzupełnienie istniejącej inwentaryzacji o brakujące rzuty i przekroje
  - ekspertyzę stanu technicznego wszystkich obiektów objętych opracowaniem
  -ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej wraz z koncepcją zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego,
  -uzyskanie szczegółowych wytycznych i opinii o koncepcji przez Radę Konsultacyjno-Naukową ds. Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze (organ doradczy Wójta Gminy Stoszowice)
  -uzyskanie akceptacji koncepcji przez Zamawiającego,
  2. aktualizację mapy do celów projektowych,
  3.opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego,
  4.przeprowadzenie i opracowanie badań konserwatorskich, mykologicznych i opracowanie programu prac konserwatorskich
  5.opracowanie projektu koncepcyjnego aranżacji wyposażenia dla nowej trasy turystyczno-dydaktycznej
  6.opracowanie projektu koncepcyjnego aranżacji i wyposażenia dla adaptacji pomieszczeń do funkcji dydaktycznych i ekspozycyjnych, wraz ze specyfikacją techniczną zakupu wyposażenia stałego i ruchomego,
  7.opracowanie innych dokumentów i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu, zamówienia tj. np. ekspertyzy, inwentaryzacje, opinie techniczne, uzgodnienia, mapy itp.
  8.sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  9.sporządzenie wielobranżowego projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 -Dz. U. Nr 202 poz. 2072 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej – z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z wymogami art. 29 i 30 ustawy PZP) jako opcja po otrzymaniu dofinansowania z POIS
  10.sporządzenie przedmiarów robót,
  11.sporządzenie kosztorysu inwestorskiego,
  12. wykonanie wszelkich innych, niewymienionych wyżej opracowań niezbędnych do uzyskania odstępstw, opinii i pozwoleń właściwych organów, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę,
  13.uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych warunków technicznych oraz opinii, uzgodnień, odstępstw i pozwoleń, koniecznych do uzyskania decyzji pozwalających na realizacje inwestycji,
  14.uzyskanie pozwolenia na budowę,
  15. nadzór autorski jako opcja po otrzymaniu dofinansowania z POIS. Wykonawca zobowiązany będzie do:
  zzapewnienia nadzoru autorskiego po przystąpieniu do realizacji inwestycji w tym.:
  -jeżeli w okresie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych- opiniowanie wszelkich wniosków wykonawcy robót związanych z ewentualnymi zmianami zakresu i sposobu wykonania robót, w możliwie pilnym terminie
  -rozstrzyganie problemów i wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, w możliwie pilnym terminie
  - uzupełnianie lub zmiana dokumentacji z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w możliwie pilnym terminie
  - wizytowanie terenu budowy na żądanie Zamawiającego (nie częściej niż raz na dwa tygodnie), branie udziału w pracach komisji i naradach technicznych organizowanych na terenie budowy przez Zamawiającego- na jego wezwanie, branie udziału w czynnościach odbiorowych na terenie budowy- na wezwanie Zamawiającego
  16. Na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące zakresu dokumentacji projektowej oraz jej aspektów technicznych. Wykonawca udzieli odpowiedzi drogą elektroniczną (na adres e-mail: budownictwo @stoszowice.pl w terminie do 24 godzin od momentu przesłania przez Zamawiającego treści zapytania droga elektroniczną (na adres e-mail: wskazany przez wykonawcę.).
  17. W dniu odbioru Wykonawca przekaże dokumentację, wraz z oświadczeniem , że dokumentacja została wykonana zgodnie z przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz , że jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, w tym potwierdzi się zgodność z wymogami ustawy Pzp
  18. Dokumentacja techniczna służyć będzie m.in. do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) i musi spełniać wymagania co do kwalifikowalności i zgodności z wymaganiami Programu
  19. Rozwiązania projektowe muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. Kompletną dokumentację projektową należy przestawić Zamawiającemu do zatwierdzenia przed przekazaniem do uzyskania pozwolenia na budowę, w terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych zmian do dokumentacji.
  20. Prace projektowe muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania

Inne osoby dla Górski Michał Jan (97 osób):