Kogo reprezentuje osoba

Górski Piotr Arkadiusz

w KRS

Piotr Arkadiusz Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Piotr
Drugie imię:Arkadiusz
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1975 r., wiek 44 lata
Miejscowości:Jelenia Góra (Dolnośląskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Górski Mikołaj Jarosław, Górski Zdzisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Mat Górscy Sp. J., Jelenia Góra − KRS 0000277182

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kablowych linii światłowodowych napowietrznej i doziemnej do projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna w formule zaprojektuj i wybuduj
  Zamawiający: Gmina Rudna, Rudna
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj, kablowych linii światłowodowych napowietrznej i doziemnej na terenie Gminy Rudna w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna polegającej na: a) wykonaniu projektów technicznych kablowej linii światłowodowej napowietrznej i doziemnej - sporządzenie dokumentacji technicznej, budowlanej i wykonawczej dla linii światłowodowych o łącznej szacunkowej długości 95,77 km, b) budowie kablowej linii światłowodowej napowietrznej - wybudowanie linii światłowodowej w technologii napowietrznej o łącznej szacunkowej długości wynoszącej 88,7 km, c) budowie kablowej linii światłowodowej doziemnej - wybudowanie kablowej sieci światłowodowej o łącznej szacowanej długości wynoszącej 7,07 km, d) adaptacji pomieszczeń dla węzłów sieci. 2. Szczegółowy zakres robót został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Dokument stanowi załącznik do specyfikacji. 3. Zakres prac projektowych obejmuje: a) wykonanie projektu napowietrznej sieci światłowodowej o szacunkowej długości 88,70 km na podbudowie sieci energetycznych SN i nN i doziemnej kanalizacji teletechnicznej o szacunkowej długości 7,07 km wraz z ułożeniem kabli światłowodowych jednomodowych. Trasowanie linii światłowodowych, technologia i materiały użyte do budowy napowietrznej sieci światłowodowej muszą być uzgodnione i uzyskać akceptacje operatora i właściciela sieci energetycznej SN i nN; b)wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń i miejsc przeznaczonych dla posadowienia szaf teletechnicznych mieszczących przełącznice światłowodowe oraz wykonanie projektów przyłączy energetycznych tych szaf; c)opracowanie projektów budowlanych; d)opracowanie projektów wykonawczych oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa; e)pozyskanie na rzecz Zamawiającego pozwoleń właścicieli terenów na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane tzw. Prawo drogi; f)zakup map do celów opiniodawczych i projektowych; g)opracowanie map do celów projektowych; h)pozyskanie oraz pokrycie opłat za uzgodnienia branżowe, opinie, ekspertyzy; i)pozyskanie i pokrycie opłat za decyzje i pozwolenia administracyjne, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę bądź informacji o nie zgłaszaniu sprzeciwu wykonywania robót budowlanych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji celu publicznego (jeśli to konieczne); j)pokrycie wszystkich innych kosztów związanych z opracowaniem projektu; k)uzgodnienie przebiegu tras w obiektach i lokalizacji przełącznic dla wszystkich lokalizacji końcowych; l)uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (oraz na wejście w teren od właścicieli prywatnych jeśli to konieczne), Umowa na korzystanie z nieruchomości nie może być zawarta na okres krótszy niż do końca okresu trwałości projektu jednak nie krócej niż do 31.12.2020r. m)wykonanie niezbędnych uzgodnień branżowych, opinii, raportów, operatów i ekspertyz, warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej i innych materiałów wymaganych do realizacji projektu, a w szczególności: - opinie i uzgodnienia konserwatorskie (dotyczy obiektów podlegających konserwatorowi zabytków), - inwentaryzację zieleni lub opinie Wydziału Ochrony Środowiska (w zależności od wymagań organu), - raport oddziaływania na środowisko (o ile wymagany); n)wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich prac budowlanych, montażowych; o)wskazanie i pomoc w pozyskaniu przez Zamawiającego niezbędnych zezwoleń koniecznych do wybudowania i eksploatacji przedmiotowej sieci; p)prowadzenie nadzoru projektowego na etapie budowy sieci; q)sporządzenie dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy w 3 egzemplarzach i przekazania jej Zamawiającemu (w przypadku kosztorysów inwestorskich - w 2 egzemplarzach. Dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót oraz inne opracowania stanowiące przedmiot zamówienia będą przekazane Zleceniodawcy także w formie cyfrowej; r)konsultację wstępną wersji projektu oraz wykonania dokumentacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje wstępną wersję projektu i koncepcji bądź wniesie do nich uwagi w terminie nie przekraczającym 14 dni od ich doręczenia. W razie przekroczenia tego terminu, termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przedłużony odpowiednio o okres zwłoki. Wykonawca może składać do akceptacji poszczególne etapy/części projektu; s)współpracę z Zamawiającym w celu bezproblemowej realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym; t)przekazanie praw autorskich w zakresie niniejszej dokumentacji projektowej, w tym praw autorskich zależnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej. 4. Zakres prac budowlanych obejmuje: a)budowę światłowodowej sieci napowietrznej na podbudowie sieci energetycznej SN i nN o szacowanej długości 88,70 km; b)budowę kanalizacji teletechnicznej wraz z ułożeniem światłowodów o szacowanej długości 7,07 km; c)adaptację pomieszczeń i miejsc przeznaczonych dla montażu szaf teletechnicznych pod sprzęt aktywny (w szafach należy przewidzieć wolne miejsce pod montaż urządzeń aktywnych zgodnie z PFU) i przełącznice optyczne w zakresie niezbędnym do montażu i zasilenia tychże szaf; d)montaż szaf teletechnicznych przeznaczonych dla węzłów sieci z instalacją zasilania; e)budowę sieci światłowodowej w postaci kabli OTK, elementów dystrybucyjnych i zakończeniowych; f)wykonanie pomiarów optycznych i elektrycznych; g)wykonanie robót towarzyszących: urządzenie terenu budowy i odpowiedniego jego zabezpieczenia, poniesienie ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, wykonanie i stosowanie w praktyce zapisów projektu organizacji i technologii robót z uwzględnieniem warunków BHP oznakowania terenu budowy i zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń BHP, wykonanie niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na każde polecenie inspektorów nadzoru w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji robót, ich części, urządzeń lub też elementów istniejących - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, demontaż, naprawa, montaż ogrodzeń posesji oraz usunięcie innych szkód spowodowanych wykonywaniem robót, występowanie w imieniu Zamawiającego z wnioskami o zajęcie pasa drogowego oraz poniesienia kosztów tego zajęcia, wykonanie badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą robót wraz z ich naniesieniem na mapę zasadniczą, dokonanie uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, zapewnienie uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym także nadzoru służb energetycznych operatora sieci SN i nN oraz pokrycie ich kosztów, utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, wykonanie robót z należytą starannością nie powodującą uszkodzenia istniejących sieci uzbrojenia terenu, a w przypadku takiego uszkodzenia Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy uszkodzeń na własny koszt, wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością i w obecności administratora danej sieci, uzgodnienie robót z zarządcami dróg, sieci, terenów zamkniętych, operatorem sieci energetycznych a także z właścicielami nieruchomości przez które, lub nad którymi przechodzić będzie budowana sieć i wykonanie ich zgodnie z wytycznymi oraz jeżeli roboty będą wymagały płatnych nadzorów ww. zarządców oraz odszkodowań, Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia i pokrycia tych kosztów, wykonania innych prac, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, wykonanie przyłączeń energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, wykonanie ewentualnych projektów organizacji ruchu drogowego wraz z uzgodnieniami, przedsięwzięcie wszelkich środków ostrożności niezbędnych dla zachowania wybranych przez Zamawiającego materiałów i części uzyskanych z rozbiórki konstrukcji lub części robót, stanowiących własność Zamawiającego. Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę przy transporcie na terenie Gminy Rudna, przedstawianie materiałów do akceptacji Zamawiającego na co najmniej 14 dni przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem, 5. Pozostałe warunki zamówienia: 5.1.W fazie rozruchu przed odbiorem końcowym Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia serwisu. 5.2.Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie nadzorowane przez przedstawicieli wskazanych przez Zamawiającego oraz przez przedstawicieli Zamawiającego. 5.3.Szczegółowe warunki wykonania projektu oraz prowadzenia robót budowlanych określa PFU, stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji. 5.4.Szczegółowy zakres robót zostanie ujęty w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym opracowanym zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego oraz wymogami Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i będzie stanowił załącznik do umowy. Harmonogram zostanie przedstawiony przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany aktualizować Harmonogram Rzeczowo-Finansowy na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni i przedstawiać go Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga zmiany postanowień umowy w formie aneksu. 5.5.Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot umowy nie mniejszej niż 60 miesięcy liczonej od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu końcowego - co zostanie potwierdzone na formularzu ofertowym - zał. Nr 1 do specyfikacji. 5.6.Warunki płatności: wynagrodzenie będzie płatne w częściach zgodnie z umową na podstawie faktur częściowych, termin płatności 30 dni, przelewem. 6. Miejsce wykonywania zamówienia: Gmina Rudna, Województwo Dolnośląskie, Powiat Lubiński, Gmina Rudna, miejscowości: 1.Olszany 59-305 2.Radoszyce 59-305 3.Naroczyce 59-305 4.Orsk 59-305 5.Nieszczyce 59-305 6.Rudna 59-305 7.Chobienia 59-305 8.Brodów 59-305 9.Kliszów 59-305 10.Ciechłowice 59-305 11.Górzyn 59-305 12.Koźlice 59-305 13.Wysokie 59-305 14.Gwizdanów 59-305 15.Miłogoszcz 59-305 16.Rynarcice 59-305 17.Toszowice 59-305 18.Stara Rudna 59-305 19.Gawronki 59-305 20.Gawrony 59-305 21.Radomiłów 59-305 22.Mleczno 59-305 23.Kębłów 59-305 24.Wądroże 59-305 25.Juszowice 59-305 26.Brodowice 59-305 27.Studzionki 59-305 28.Bytków 59-305 29.Chełm 59-305.
 2. Likwidacja kolizji linii średniego napięcia 20kV L-180 z projektowanym budynkiem Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej przy ul. Bronka Czecha w Jeleniej Górze-Sobieszowie w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L. - Etap I
  Zamawiający: Miasto Jelenia Góra, Jelenia Góra
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na likwidacji kolizji linii średniego napięcia 20 kV L-180 z projektowanym budynkiem realizowanym w ramach projektu p.n.: Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L. - Etap I współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska -Saksonia 2007-201 Oś priorytetowa 1. Rozwój trangraniczny, Dziedzina 2. Turystyka i działalność uzdrowiskowa.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków
 3. Budowa teletechnicznej linii światłowodowej w relacji Rynarcice - Żelazny Most w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa bezprzewodowego systemu dostępu do Internetu we wsi Żelazny Most
  Zamawiający: Gmina Polkowice, Polkowice
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i instalatorskie związane z budową teletechnicznej linii światłowodowej w relacji Rynarcice - Żelazny Most w gminach Rudna i Polkowice.
  Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej ST i opisie pozycji przedmiarów robót. W skład w/w dokumentów wchodzi:
  - Projekt budowlano - wykonawczy;
  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
  - Przedmiar.
  Dokumentacja projektowa wykonana została przez: ORNET Sp. z .o.o., 64-100 Leszno, ul. Lipowa 26.
  Wymaga się udzielenia minimum 36 - miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

  Zamawiający, w celu ułatwienia Wykonawcom wyliczenia ceny oferty, wprowadza do treści SIWZ przedmiar robót w formacie umożliwiającym jego edycję i ułatwiającym dokonanie właściwej wyceny: nazwy plików: Budowa sieci światłowodowej na podbudowie energetycznej przedmiar.ath.

  Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych do wskazanych w niniejszej specyfikacji i załączonej do niej dokumentacji technicznej. Warunkiem zastosowania materiałów i produktów równoważnych jest posiadanie przez te materiały i produkty takich samych parametrów technicznych charakteryzujących, stanowiących o ich przydatności, charakterze itp.

  Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Inne osoby dla Górski Piotr Arkadiusz (83 osoby):