Kogo reprezentuje osoba

Górski Wojciech

w KRS

Wojciech Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wojciech
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1964 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Kobyłka (Mazowieckie), Wołomin (Mazowieckie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach, 24 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Górska Magdalena, Krajewska Beata Brygida, Krajewski Zbigniew
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Krajewski Zbigniew
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Górska Magdalena, Krajewska Beata Brygida, Krajewski Zbigniew
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Krajewski Zbigniew

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Górska Magdalena, Krajewska Beata Brygida, Krajewski Zbigniew, Ratajczak Czesław Kazimierz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Górska Magdalena, Krajewska Beata Brygida, Krajewski Zbigniew

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Ochrony Osób i Mienia Persona Group Sp. Z O.O., Kobyłka − KRS 0000466719
 2. Biuro Ochrony Osób i Mienia Persona Group Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wołomin − KRS 0000536774
 3. Biuro Ochrony Persona Security Sp. Z O.O., Wołomin − KRS 0000578311
 4. Biuro Ochrony Persona Security Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Kobyłka − KRS 0000668968
 5. Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie Salwa, Wołomin − KRS 0000169116

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Biuro Ochrony Osób i Mienia Persona Sp. Z O.O., Wołomin − KRS 0000053063

Powiązane przetargi (25 szt.):
 1. Ochrona fizyczna obiektów na terenie miasta Marki
  Zamawiający: Gmina Miasto Marki-Zakład Usług Komunalnych, Marki
  Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony mienia realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów na terenie miasta Marki, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1099), z podziałem na dwie części. Usługa ochrony fizycznej mienia, polegać będzie na działaniach zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałająca powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczająca do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Część I - obejmuje ochronę stadionu położonego przy ul. Wspólnej 12, w szczególności: budynku administracyjnego, budynku stanowiącego zaplecze treningowe, kontenerów przeznaczonych na magazyny oraz innego wyposażenia. Teren, na którym zlokalizowany jest stadion został oznaczony kolorem zielonym na mapie stanowiącej zał. Nr 8 do SIWZ. Przedmiot zamówienia w części pierwszej, ma być realizowany przez jednego pracownika ochrony, od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 - 08:00, natomiast w soboty i dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy całodobowo. Część II - obejmuje ochronę terenu nieruchomości położonej przy ul. Braci Briggsów 11, w szczególności: obiekty, urządzenia oraz materiały stanowiące własność Gminy Miasto Marki i znajdujące się na terenie w/w nieruchomości. Teren objęty ochroną został oznaczony kolorem zielonym na mapie, stanowiącej zał. Nr 9 do SIWZ.
  Przedmiot zamówienia w części drugiej, ma być realizowany przez jednego pracownika ochrony, całodobowo. Szczegółowe warunki realizacji dla części I i II: 1. Wykonawca wyposaży pracowników wykonujących przedmiot zamówienia, w niezbędny sprzęt do realizacji powierzonych im zadań, w oznakowane i estetyczne umundurowanie wyróżniające ich spośród innych osób oraz w oznakowanie umożliwiające identyfikację pracownika ochrony - w imienne identyfikatory ze zdjęciem. 2. W chronionych obiektach Wykonawca na swój koszt zainstaluje elektroniczny system dozoru pracy, umożliwiający uzyskanie na żądanie Zamawiającego wydruku zawierającego wyniki kontroli pracy pracowników ochrony. Przewidywana ilość punktów kontrolnych: a) w przypadku obiektu na ul. Wspólnej 12 - minimum 5 punktów na zewnątrz budynków, miejsca instalacji należy ustalić z Zamawiającym; b) w przypadku obiektu na ul. Braci Briggsów 11 - minimum 5 punktów na zewnątrz budynków, miejsca instalacji należy ustalić z Zamawiającym. UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania wyżej wymienionego systemu dozoru pracy, nie później niż do dnia rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia dla danego obiektu. 3. Chronione obiekty i osoby wykonujące usługę ochrony fizycznej na tych obiektach Wykonawca, wyposaży w urządzenia niezbędne do ewidencji czasu pracy i miejsca oraz częstotliwości kontroli chronionego terenu np. w czytnik i rejestrator na karty zbliżeniowe, w terminie rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia dla danego obiektu. 4. Wykonawca będzie prowadził bieżącą dokumentację ochrony obiektów, w której będzie odnotowywał godziny objęcia i zdania służby, zaistniałych zdarzeń, podejmowanych interwencji itp. oraz zapewni kontrolę dokonywanych przez pracownika ochrony obchodów terenu np. karty kontrolne, identyfikatory i odpowiednie urządzenia oraz wgląd Zamawiającego do tych informacji. 5. Pracownik ochrony pełniący służbę ochrony będzie co dwie godziny dokonywał obchodu obiektu, obiektów kubaturowych i niekubaturowych, sprawdzał stan zabezpieczenia obiektu na zewnątrz jak i wewnątrz chronionych budynków (okna, drzwi). Potwierdzenie dokonania tych czynności winno być odnotowane przez urządzenia elektroniczne zamontowane na trasie obchodu i odnotowane w książce meldunków. 6. Wykonawca wyposaży pracowników ochrony w odpowiednie środki łączności, w szczególności w telefon komórkowy umożliwiający bezpośredni kontakt Zamawiającego z pracownikiem ochrony przebywającym w obiekcie. 7. Zamawiający wymaga, aby w uzasadnionych przypadkach Wykonawca dysponował możliwością wsparcia ochrony fizycznej z udziałem grupy interwencyjnej - grupa interwencyjna własna lub inna (zawarta umowa o współpracę, za którą Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat), w skład której wchodzą minimum 2 osoby wraz z samochodem. Grupa interwencyjna przyjeżdżać będzie na każdy sygnał alarmowy wyemitowany przez pracowników ochrony danego obiektu. 8. Zamawiający informuje, że w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia zapewnia dostęp do toalety oraz do energii elektrycznej. Ponadto na terenie obiektu przy ul. Braci Briggsów 11 znajduje się pomieszczenie, które może być wykorzystane dla pracownika ochrony. Natomiast Zamawiający nie zapewnia żadnego pomieszczenia, ani też stróżówki dla pracownika ochrony, na terenie stadionu przy ul. Wspólnej 12.
 2. Świadczenie kompleksowych usług ochrony i mienia w obiekcie krytej pływalni oraz w budynku siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie przy ul. Korsaka 4 wraz z ochroną i transportem wartości pieniężnych.
  Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan", Wołomin
  Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia w obiekcie krytej pływalni oraz w budynku siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie przy ulicy Korsaka 4 wraz z ochroną i transportem wartości pieniężnych. Zakres prac obowiązujących przy wykonaniu przedmiotu umowy precyzuje Załącznik nr 8 do SIWZ. Szacunkowa ilość roboczogodzin w okresie 01.03.2016 do 31.12.2016 wynosi 15521. Szacunkowa ilość konwojów wartości pieniężnych w okresie od 01.03.2016 do 31.12.2016 wynosi 115 konwojów
 3. Ochrona mienia Gminy Raszyn w roku 2016
  Zamawiający: Gmina Raszyn, Raszyn
  Przedmiotem zamówienia jest: ochrona mienia Gminy Raszyn w roku 2016
  z podziałem na zadania:
  Zadanie nr 1 - Ochrona budynku Urzędu Gminy Raszyn
  Ochrona budynku Urzędu Gminy Raszyn odbywać się będzie przez jednego pracownika ochrony fizycznej posiadającego licencję co najmniej I (pierwszego) stopnia w dni powszednie: poniedziałek do 8:00 i od 18:00 do 8:00 we wtorek od 16:00 do 8:00,
  w środę od 16:00 do 8:00, we czwartek od 16:00 do 8:00, w piątek od 14,00
  i całodobowo w soboty, niedziele i święta.
  Zadanie nr 2 - Ochrona kompleksu budynków w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 określanych nazwą Austeria
  Ochrona mienia kompleksu budynków w Raszynie przy Alei Krakowskiej 1, określonego nazwą Austeria w Raszynie, odbywać będzie się przez jednego pracownika ochrony całodobowo w dni powszednie, soboty, niedziele i dni świąteczne.
  W/w ochrona winna być wspomagana przez zmotoryzowane grupy interwencyjne Wykonawcy.
  Zakres czynności pracowników ochrony fizycznej w obiekcie:
  a) reagowanie w miarę możliwości w przypadku powstania zagrożeń,
  b) nie wpuszczanie na teren obiektu osób, których obecność w sposób oczywisty może zagrażać jego bezpieczeństwu,
  c) dokonywanie zewnętrznego sprawdzenia prawidłowości zabezpieczenia pomieszczeń
  w chronionym obiekcie w sposób określony w Instrukcji Ochrony Obiektu,
  d) prowadzenie nieregularne, rejestrowanych obchodów chronionego terenu,
  e) współdziałanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia
  w obiekcie z właściwymi terenowo jednostkami policji,
  f) niezwłoczne powiadamianie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego
  o nagłych zdarzeniach zaistniałych w chronionym obiekcie,
  g) w wypadkach zagrożeń niezwłoczne wzywanie grupy interwencyjnej Wykonawcy ewentualnie odpowiednie służby.
  Przedmiotem zamówienia są usługi o charakterze niepriorytetowym określone
  w przepisanych wydanych na podstawie art. 2a ustawy: nr kategorii 23 wykazu usług o charakterze niepriorytetowym: Usługi detektywistyczne i bezpieczeństwa, z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych, tj. działalności prowadzonej w ramach grupy CPV 79700000-1, w której wyróżnia się m.in. usługi ochroniarskie, wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 12, poz. 68).
 4. konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych (konwój)
  Zamawiający: Powiat Wołomiński, Wołomin
  konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych (konwój)
 5. Ochrona fizyczna osób i mienia połączona z funkcją portiera w Oddziale WDW Rynia
  Zamawiający: Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o., Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest usługa - Ochrona fizyczna osób i mienia połączona z funkcją portiera w Oddziale WDW Rynia ul. Wczasowa 59, 05 -127 Białobrzegi. Ośrodek zajmuje kompleks leśny o powierzchni 6,2036 ha przylegający do Jeziora Zegrzyńskiego. Ośrodek świadczy usługi w zakresie wypoczynku indywidualnego i zbiorowego. Nieruchomość ogrodzona. Na terenie ośrodka znajduje się 27 budynków i budowli o łącznej powierzchni użytkowej 8659 m².
 6. Świadczenie kompleksowych usług ochrony osób i mienia w obiekcie krytej pływalni oraz w budynku siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie przy ul. Korsaka 4 wraz z ochroną i transportem wartości pieniężnych
  Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan", Wołomin
  usługa ochrony osób i mienia w obiekcie krytej pływalni, wraz z ochroną i transportem wartości pieniężnych oraz nocna ochrona w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie przy ul. Korsaka 4.

  Szacunkowa ilość roboczogodzin w okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. wynosi: 13700 roboczogodzin. Szacunkowa liczba konwojów wartości pieniężnych w okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. wynosi - 110 konwojów;
 7. Ochrona mienia Gminy Raszyn w roku 2015.
  Zamawiający: Gmina Raszyn, Raszyn
  Ochrona mienia Gminy Raszyn w roku 2015.
  Przedmiotem zamówienia jest: ochrona mienia Gminy Raszyn w roku 2015
  z podziałem na zadania:
  Zadanie nr 1 - Ochrona budynku Urzędu Gminy Raszyn
  Ochrona budynku Urzędu Gminy Raszyn odbywać się będzie przez jednego pracownika ochrony fizycznej posiadającego licencję co najmniej I (pierwszego) stopnia w dni powszednie: poniedziałek do 8:00 i od 18:00 do 8:00 we wtorek od 16:00 do 8:00, w środę od 16:00 do 8:00,
  we czwartek od 16:00 do 8:00, w piątek od 14,00 i całodobowo w soboty, niedziele i święta.
  Zadanie nr 2 - Ochrona kompleksu budynków w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 określanych nazwą Austeria
  Ochrona mienia kompleksu budynków w Raszynie przy Alei Krakowskiej 1, określonego nazwą Austeria w Raszynie, odbywać będzie się przez jednego pracownika ochrony całodobowo w dni powszednie, soboty, niedziele i dni świąteczne.
  W/w ochrona winna być wspomagana przez zmotoryzowane grupy interwencyjne Wykonawcy.
  Zadanie nr 3 - Ochrona Centrum Kultury w Raszynie
  Ochrona Centrum Kultury w Raszynie przy Al. Krakowskiej 29A odbywać będzie się przez jednego pracownika ochrony całodobowo w dni powszednie, w soboty, niedziele i dni świąteczne w okresie od dnia 01 stycznia 2015r. do 28 lutego 2015r.

  Zakres czynności pracowników ochrony fizycznej w obiekcie:
  a) reagowanie w miarę możliwości w przypadku powstania zagrożeń,
  b) nie wpuszczanie na teren obiektu osób, których obecność w sposób oczywisty może zagrażać jego bezpieczeństwu,
  c) dokonywanie zewnętrznego sprawdzenia prawidłowości zabezpieczenia pomieszczeń
  w chronionym obiekcie w sposób określony w Instrukcji Ochrony Obiektu,
  d) prowadzenie nieregularne, rejestrowanych obchodów chronionego terenu,
  e) współdziałanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w obiekcie
  z właściwymi terenowo jednostkami policji,
  f) niezwłoczne powiadamianie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego
  o nagłych zdarzeniach zaistniałych w chronionym obiekcie,
  g) w wypadkach zagrożeń niezwłoczne wzywanie grupy interwencyjnej Wykonawcy ewentualnie odpowiednie służby.
 8. Konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych (konwój)
  Zamawiający: Powiat Wołomiński, Wołomin
  Konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych (konwój)
 9. Usługa całodobowej ochrony terenu i obiektów wraz z obsługą portierską przy ul. Dewajtis 5
  Zamawiający: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest całodobowa, przez 7 dni w tygodniu, ochrona obiektów UKSW przy ul. Dewajtis 5 wraz z obsługą portierską oraz ochrona terenu - wg załączonego wykazu obiektów i liczby stanowisk ochrony znajdującego się w Rozdziale IV - Opis przedmiotu zamówienia
 10. Ochrona fizyczna osób i mienia połączona z funkcją portiera w Oddziale WDW Rynia
  Zamawiający: Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o., Warszawa
  Ochrona fizyczna osób i mienia połączona z funkcją portiera w Oddziale WDW Rynia ul. Wczasowa 59, 05 -127 Białobrzegi. Ośrodek zajmuje kompleks leśny o powierzchni 6,2036 ha przylegający do Jeziora Zegrzyńskiego. Ośrodek świadczy usługi w zakresie wypoczynku indywidualnego i zbiorowego. Nieruchomość częściowo ogrodzona. Na terenie ośrodka znajduje się 41 budynków i budowli o łącznej powierzchni użytkowej 9671 m². Szczegóły w SIWZ - załącznik nr 8 ZAKRES ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW.
 11. Całodobowa ochrona budynku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy ul. Wspólnej 1/3 i parkingu samochodowego od strony ul. Hożej 20
  Zamawiający: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest:
  1) świadczenie usług całodobowej ochrony budynku, terenu wokół budynku i parkingu należących do posesji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  2) konwojowanie osób i przesyłek;
  3) wystawienie w trybie doraźnym dodatkowych posterunków
 12. Ochrona mienia Urzędu Gminy Raszyn w roku 2014.
  Zamawiający: Gmina Raszyn, Raszyn
  Przedmiotem zamówienia jest: ochrona mienia Gminy Raszyn w roku 2014 obejmująca: A ochronę mienia budynku Urzędu Gminy Raszyn przez jednego pracownika ochrony fizycznej posiadającego licencję co najmniej I (pierwszego) stopnia w dni powszednie: poniedziałek do 8:00 i od 18:00 do 8:00 we wtorek od 16:00 do 8:00, w środę od 16:00 do 8:00, we czwartek od 16:00 do 8:00, w piątek od 14,00 i całodobowo w soboty, niedziele i święta. B ochronę mienia kompleksu budynków w Raszynie przy Alei Krakowskiej 1, określonego nazwą Austeria w Raszynie - przez jednego pracownika ochrony całodobowo w dni powszednie, soboty, niedziele i dni świąteczne. W/w ochrona winna być wspomagana przez zmotoryzowane grupy interwencyjne Wykonawcy. Zakres czynności pracowników ochrony fizycznej w obiekcie: a) reagowanie w miarę możliwości w przypadku powstania zagrożeń, b) nie wpuszczanie na teren obiektu osób, których obecność w sposób oczywisty może zagrażać jego bezpieczeństwu, c) dokonywanie zewnętrznego sprawdzenia prawidłowości zabezpieczenia pomieszczeń w chronionym obiekcie w sposób określony w Instrukcji Ochrony Obiektu, d) prowadzenie nieregularne, rejestrowanych obchodów chronionego terenu, e) współdziałanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w obiekcie z właściwymi terenowo jednostkami policji, f) niezwłoczne powiadamianie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego o nagłych zdarzeniach zaistniałych w chronionym obiekcie, w wypadkach zagrożeń niezwłoczne wzywanie grupy interwencyjnej Wykonawcy ewentualnie odpowiednie służby.
 13. Świadczenie kompleksowych usług ochrony osób i mienia w obiekcie krytej pływalni oraz w budynku siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie przy ul. Korsaka 4 wraz z ochroną i transportem wartości pieniężnych
  Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan", Wołomin
  Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia w obiekcie krytej pływalni oraz w budynku siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie przy ul. Korsaka 4 wraz z ochroną i transportem wartości pieniężnych.Zakres prac obowiązujących przy wykonywaniu przedmiotu umowy precyzuje Załącznik nr 8 do SIWZ
 14. Konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych (konwój)
  Zamawiający: Powiat Wołomiński, Wołomin
  Konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych (konwój)
 15. Świadczenie kompleksowych usług ochrony osób i mienia w obiekcie krytej pływalni oraz w budynku siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie przy ul. Korsaka 4 wraz z ochroną i transportem wartości pieniężnych
  Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan", Wołomin
  Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia w obiekcie krytej pływalni oraz nocna ochrona w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie przy ul. Korsaka 4 wraz z ochroną i transportem wartości pieniężnych. Zakres prac obowiązujących przy wykonywaniu przedmiotu umowy precyzuje Załącznik nr 8 do SIWZ.
 16. Ochrona fizyczna i techniczna obiektów i mienia na terenie Gminy Kobyłka
  Zamawiający: Gmina Kobyłka, Kobyłka
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej i technicznej obiektów i mienia Gminy Kobyłka
 17. Ochrona fizyczna osób i mienia w obiekcie i na terenie przyległym, obsługa portierni oraz systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego, w Domu Pomocy Społecznej im. MATYSIAKÓW w Warszawie przy ul. Arabskiej 3
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków", Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi fizycznej ochrony osób i mienia w obiekcie i na terenie przyległym, obsługa portierni oraz systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego, w Domu Pomocy Społecznej im. MATYSIAKÓW w Warszawie przy ul. Arabskiej 3, polegającej na nieustannym, stałym czuwaniu nad bezpieczeństwem osób i mienia na terenie obiektu i terenach przynależnych do DPS im. MATYSIAKÓW, przez pracowników ochrony zatrudnionych w koncesjonowanej firmie ochroniarskiej, nadzorowanych przez pracownika ochrony posiadającego licencję min. I stopnia, w dniach: od poniedziałku do piątku - w godzinach od 15,00 do 7,00 dnia następnego; we wszystkie dni wolne od pracy, soboty, niedziele i święta - przez całą dobę. Ustalone godziny i dni pracy mogą ulec zmianie na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również gotowość Wykonawcy do konwojowania wartości pieniężnych Zamawiającego (o ile zajdzie taka potrzeba) pomiędzy punktem ich odbioru we wskazanej instytucji, a pomieszczeniem kasy w siedzibie Zamawiającego, a także w sytuacji odwrotnej. Ponadto pracownik ochrony zobowiązany będzie do wykonywania drobnych prac pomocniczych, porządkowych i innych, przyjętych w ramach organizacji pracy Zamawiającego. Wykonawca, przed rozpoczęciem realizacji umowy, jest obowiązany do przedstawienia ostatecznej listy pracowników oraz ich przeszkolenia na swój koszt na terenie Zamawiającego, w szczególności w zakresie pracy portierni, rozkładu pomieszczeń w placówce, istniejących instalacji (przy udziale pracowników Zamawiającego) oraz systemów zabezpieczenia ppoż. (przy udziale pracowników firmy TRAFO konserwującej systemy zabezp. ppoż.), w godzinach pracy administracji Zamawiającego..
 18. Ochrona fizyczna i techniczna obiektów i mienia na terenie Gminy Kobyłka
  Zamawiający: Gmina Kobyłka, Kobyłka
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia: - ochrona fizyczna w budynku Urzędu Miasta Kobyłka i na terenie stadionu Wicher Kobyłka, - monitorowanie sygnału alarmowego w budynkach Urzędu Miasta Kobyłka oraz na terenie pompowni na ul. Leśnej. Ochrona fizyczna wykonywana będzie: - przez jednego licencjonowanego pracownika ochrony na terenie obiektu Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińskiej 1 od poniedziałku do piątku (w dni pracy urzędu) w godzinach: poniedziałek: od 17.00 wtorek - czwartek: od 16.00 piątek: od 15.00 do opuszczeniu budynku przez ostatniego z pracowników jednak nie wcześniej niż do 20.00 (tzn. wykonawca powinien zapewnić ochronę fizyczną nie krócej niż do 20.00 w powyższe dni). - przez jednego licencjonowanego pracownika ochrony na terenie stadionu Wicher i obiektów na nim zlokalizowanych przy ul. Napoleona 2A przez cały tydzień w godzinach: poniedziałek - piątek: 21.00 - 7.00 sobota - niedziela i święta: całodobowo i polegać będzie na obecności pracowników ochrony na terenie obiektu chronionego. Ochrona techniczna w zakresie monitorowania sygnałów alarmowych i wizyjnych pochodzących z istniejących systemów alarmowych (będących własnością zamawiającego) wykonywana będzie całodobowo, 7 dni w tygodniu: - na terenie budynków Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińskiej 1 i 3, - na terenie pompowni przy ul. Leśnej (dz. ew. nr 48/1 obr. 35). Usługi w ramach prawa opcji: 1) 1) ochrona fizyczna wykonywana przez jednego licencjonowanego pracownika ochrony na terenie obiektu przy ul. Wołomińskiej 1 w pozostałe godziny (i dni) nieobjęte głównym przedmiotem zamówienia; 2) dostawa 4 pilotów do sygnalizacji włamania i napadu (tzw. napadówek).
 19. Świadczenie usług całodobowej ochrony siedziby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Zamawiający: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) świadczenie usług całodobowej ochrony budynku, terenu wokół budynku i parkingu należących do posesji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 2) konwojowanie osób i przesyłek; 3) wystawienie w trybie doraźnym dodatkowych posterunków.
 20. Świadczenie kompleksowych usług ochrony osób i mienia w obiekcie krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie przy ul. Korsaka 4 wraz z ochroną i transportem wartości pieniężnych.
  Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan", Wołomin
  Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia w obiekcie krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie przy ul. Korsaka 4 wraz z ochroną i transportem wartości pieniężnych.
 21. Ochrona fizyczna osób i mienia w obiekcie i na terenie przyległym, obsługa portierni oraz systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego, w Domu Pomocy Społecznej im. MATYSIAKÓW w Warszawie przy ul. Arabskiej
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków", Warszawa
 22. Ochrona fizyczna osób i mienia w obiekcie i na terenie Domu Pomocy Społecznej im. MATYSIAKÓW w Warszawie przy ul. Arabskiej 3
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków", Warszawa
 23. Całodobowa stacjonarna ochrona obiektu Przeciwpożarowej Bazy Leśnej ZAMCZYSKO w Zamczysku Nowym gm. Leoncin.
  Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
 24. Ochrona fizyczna osób i mienia w obiekcie i na terenie Domu Pomocy Społecznej im. MATYSIAKÓW w Warszawie przy ul. Arabskiej 3
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków", Warszawa
 25. Całodobowa stacjonarna ochrona obiektu Przeciwpożarowej Bazy Leśnej ZAMCZYSKO w Zamczysku Nowym, gm. Leoncin.
  Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa

Inne osoby dla Górski Wojciech (48 osób):