Kogo reprezentuje osoba

Górski Wojciech

w KRS

Wojciech Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wojciech
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1952 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Koźmin Wielkopolski (Wielkopolskie)
Przetargi:14 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Górska Mirosława Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gmw Sp. Z O.O., Koźmin Wielkopolski − KRS 0000255997
 2. Stowarzyszenie Przyjaciół i Liceum Ogólnokształcącego Im. Powstańców Wielkopolskich W Koźminie Wielkopolskim, Koźmin Wielkopolski − KRS 0000332192

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Wykonanie łącznika nadziemnego między budynkami B i C - Zespołu Szkół Technicznych w Turku
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Tureckiego, Turek
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę łącznika nadziemnego między budynkami B i C - Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę jednokondygnacyjnego łącznika nadziemnego pomiędzy istniejącymi budynkami szkoły (B i C), wspartego na 4 słupach, dach dwuspadowy o niesymetrycznym układzie połaci. Lokalizacja obiektu: ul. Milewskiego 3b, 62-700 Turek. 2. Zestawienie powierzchni:
  Powierzchnia zabudowy: 56,47 m2, Kubatura: 221 m3, Powierzchnia użytkowa: 46,2 m2. 3. Zakres robót do wykonania w ramach zamówienia: 3.1. Zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne i przygotowawcze:
  a) wykonanie ogrodzenia budowy, montaż zaplecza, wykonanie stanowisk i tymczasowych obiektów pomocniczych, b) wykonanie placów składowych i magazynowych, wykonanie przyłączy mediów do zaplecza i dróg tymczasowych,
  c) zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych (dreny, przewody rurowe, kable i inne), d) usunięcie lub zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i krzewów, e) przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy wykonać niezbędne drogi dojazdowe do terenu budowy oraz na jej obszarze z odpowiednim oznakowaniem,
  f) usunięcie darniny i gleby, g) prace rozbiórkowe i przygotowanie istniejących budynków B i C szkoły do budowy łącznika oraz roboty rozbiórkowe dotyczące rozbiórki istniejącego terenu w miejscu wykonywanych robót:
  - prace rozbiórkowe i przygotowanie istniejących budynków szkoły do budowy łącznika, - demontaż okien w ścianach zewnętrznych, - wywóz materiałów z rozbiórki i jego zagospodarowanie, - doprowadzenie drogi wewnętrznej oraz wjazdów w obszarze prac do stanu pierwotnego h) w zakres robót ziemnych wchodzą roboty polegające na:- wykonaniu wykopu (ręczne) pod stopy fundamentowe, - prace ziemne związane z zabezpieczeniem sieci, przyłączy i innej infrastruktury technicznej, przeprowadzenie przyłączy i instalacji tymczasowych i stałych, - prace związane z demontażem i odtworzeniem nawierzchni jezdnych i chodnikowych. 3.2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych:Roboty żelbetowe oraz ogólnobudowlane obejmujące wykonanie stóp fundamentowych oraz wykonanie słupów i konstrukcji stalowej łącznika wraz z obudową ścian, dachu i stropu, okładziny izolacyjne. 3.3. Roboty w zakresie instalacji budowlanych: a)wykonanie instalacji grzewczych, instalowanie urządzeń grzewczych, b) roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej, c) roboty w zakresie opraw elektrycznych, d) Instalacje elektroenergetyczne, instalacja odgromowa, e) Instalowanie infrastruktury okablowania , f) zabezpieczenie istniejących instalacji w budynkach B i C, g) Instalacje niskiego napięcia. 3.4. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych a) Tynkowanie,
  b) Roboty w zakresie stolarki i ślusarki budowlanej (instalowanie okien i drzwi),
  c) Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian, d) Roboty malarskie.
  3.5. Prace związane z zagospodarowaniem terenu:
  a) Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania,
  b) Roboty drogowe. 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ: - projekt budowlany i projekt wykonawczy; - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);- przedmiar robót; - kosztorys ofertowy.
 2. Wykonanie montażu drzwi dymoszczelnych przeszklonych na korytarzach i instalacji monitoringu w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1
  Zamawiający: Powiat Wołomiński, Wołomin
  Wykonanie montażu drzwi dymoszczelnych przeszklonych na korytarzach i instalacji monitoringu w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1
 3. Wykonanie i wymiana stolarki okiennej stalowej na stolarkę aluminiową w budynku nr 15 oraz wykonanie i wymiana stalowej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCW w budynku nr 26 Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2.
  Zamawiający: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, Lubań
  Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane: BLOK NR 1 wykonanie i wymiana stolarki okiennej stalowej na stolarkę aluminiową w budynku nr 15 - ściana słupowo-ryglowa oraz opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla konstrukcji aluminiowej fasady. BLOK NR 2 wykonanie i wymiana stalowej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCW w budynku nr 26 - 52 szt. Ponadto dostawa i montaż parapetów wewnętrznych PCW - w ilości 52 szt.
 4. Dostawa i montaż okien w budynkach administrowanych przez gminę Koźmin Wlkp
  Zamawiający: Gmina Koźmin Wielkopolski, Koźmin Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest:
  - demontaż starych okien oraz dostawa i montaż nowych okien z PCV wraz
  z parapetami (część)
  i obróbką zewnętrzną i wewnętrzną w budynkach administrowanych przez Gminę Koźmin Wielkopolski (105 sztuk). Wszystkie okna w kolorze białym z profili 5 - cio kanałowych z szybami o przenikaniu ciepła K-1,0.
  - demontaż starych drzwi oraz dostawa i montaż nowych drzwi aluminiowych pełnych w kolorze brązowym z zasuwnicą z dwoma zamkami. Szczegółowe zestawienie i wymiary okien (drzwi) przedstawione są w załącznikach nr 6 i 7 do SIWZ
  Do ceny należy doliczyć podatek Vat :
  - 8% na okna w budynkach komunalnych (ADM 30 szt. okien, 1 szt. drzwi)
  - 23% na okna w pozostałych budynkach (szkoły, przedszkola, świetlice wiejskie)-75szt..
 5. wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w Gimnazjum nr 56 im. Józefa Wybickiego przy ul. Promyk 4 w Poznaniu
  Zamawiający: Gimnazjum Nr 56 im. Józefa Wybickiego, Poznań
  wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w Gimnazjum nr 56 im. Józefa Wybickiego przy ul. Promyk 4 w Poznaniu
 6. 1. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz demontaż, dostawa i montaż witryny aluminiowej elewacyjnej. 2. Wymiana okien w ilości 8 szt. w obiekcie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu ul.Wrocławska 12-14
  Zamawiający: Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu, Kalisz
  Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
  1) opracowanie dokumentacji projektowej oraz demontaż, dostawę i montaż witryny aluminiowej elewacyjnej w zakresie :
  opracowania dokumentacji projektowej witryny,
  przygotowania dokumentów do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji ostatecznych zgodnych z obowiązującym prawem i przepisami na legalne prowadzenie zadania w zakresie zgłoszenia rozpoczęcia robót,
  realizację robót w zgodności z opracowanym i zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem,
  przeprowadzenia wszelkich niezbędnych prób i badań potwierdzających jakość robót zgodnie z obowiązujacymi przepisami,
  przedłożenia Zamawiającemu kompletu dokumentów odbiorowych,
  uzyskania odbioru końcowego.
  2) wymiana okien w ilości 8 szt. w zakresie:
  zabezpieczenia podłóg i mebli w pomieszczeniach, w których będą wymieniane okna,
  demontaż istniejących okien oraz parapetów wewnętrznych wraz z ich wywózką i utylizacją,
  dostawa i montaż 8 szt. okien PCV w kolorze: od zewnątrz - brązowym, od wewnątrz -
  białym (zgodnie z aktualną kolorystyką) o parametrach określonych w załączniku nr 9,
  wykonania obróbek tynkarskich ościeży okiennych wewnętrznych i zewnętrznych,
  przygotowanie powierzchni pod roboty malarskie i malowanie,
  przedłożenia Zamawiającemu kompletu dokumentów odbiorowych,
  uzyskania odbioru końcowego,
 7. Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych pozostających w administrowaniu przez AZWRSP w Legnicy.
  Zamawiający: Administracja Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Legnica
  Przedmiotem Zamówienia jest dostawa oraz instalacja stolarki okiennej na stolarkę okienną PCV z nawiewem, pięciokomorową wraz z montażem okapników zewnętrznych wykonanych z blachy powlekanej białej i parapetów wewnętrznych PCV białych w lokalach mieszkalnych pozostających w administrowaniu AZWRSP w Legnicy zgodnie z poniższym wykazem adresowym.
  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje demontaż starej i montaż nowej stolarki wraz z parapetami wewnętrznymi i okapnikami zewnętrznymi, obsadzenie stolarki wraz z uszczelnieniem oraz uzupełnieniem tynków. Wymiana stolarki drzwiowej rozumiana jest z jednoczesną wymianą ościeżnic. Zamawiający wymaga, aby w dostarczonych drzwiach zawierających wizjery, ponadto wykonawca zamontował klamki oraz zamki.
  Ilości stolarki przeznaczonej do wymiany:
  - okna rozwieralno - uchylne z szybą zespoloną o współczynniku K nie większym niż 1,1, koloru białego o powierzchni do 2 m2- 103 szt - 122,52 m2
  - okna rozwieralno - uchylne z szybą zespoloną o współczynniku K nie większym niż 1,1, koloru białego powyżej 2 m2- 59 szt - 134,79 m2
  - drzwi balkonowe białe, rozwierano-uchylne jednoskrzydłowe z szybą zespoloną o współczynniku K nie większym niż 1,1 9 szt - 17,79 m2
  - drzwi wejściowe antywłamaniowe pełne do lokalu - 11 szt. -18,00 m²
  - drzwi wejściowe do budynku pełne - 1 szt. - 1,80 m2.
 8. Dostawa z montażem i demontażem stolarki okiennej
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, Poznań
  okna 2400/1100 szt 1, 2400x1800 szt 46, 1200/1800 szt 7
 9. Dostawa i montaż stolarki okiennej z PCV oraz parapetów w budynkach komunalnych, oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz w obiektach będących w zasobach Gminy Środa Śląska w roku 2010.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Środa Śląska, Środa Śląska
  1. W zakes dostawy wchodzi:
  -wymiana okien drewnianych na okna PCV,
  - wymiana parapetów wewnętrznych na parapety PCV,
  - .wymiana parapetów zewnętrznych na parapety z blachy powlekanej,
  - uzupełnienie tynków po wykonanych robotach związanych z wymianą okien i parapetów,
  2. Wymagania dotyczące stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz nawiewników okiennych:
  1.izolacyjność cieplna dla szyb: k = 1,1 W/m2 K,
  2.izolacyjność cieplna dla całego okna: k=1,5 ÷ 1,8 W/m2 K,
  3.izolacyjność akustyczna : Rw większ równa 35 dB,
  1.współczynnik infiltracji powietrza a = 0,55 ÷ 1,00 m3 /m.h da Pa2/3( okna ze szczelinami infiltracyjnymi - rozszczelnione),
  2.okna oszklone podwójnie szybą zespoloną float,
  3.okucia okienne obwiedniowe, zabezpieczone antykorozyjnie, o parametrach technicznych nie gorszych od okuć typu WINKHAUS,
  4.profil okienny PCV pięciokomorowy bez zawartości ołowiu i kadmu, kolor biały z zastosowanymi stabilizatorami w ramie okiennej oraz skrzydle na całym ich obwodzie,
  5.minimalna szerokość profilu 70 mm,
  6.parapet wewnętrzny PCV w kolorze białym,
  7.parapet zewnętrzny z blachy powlekanej w kolorze białym lub brązowym,
  nawiewnik higrosterowany, dwustrumieniowy z możliwością manualnego przymknięcia i okapem, kolor biały.
 10. Dostawa i montaż stolarki okiennej i zabudowy oraz bramy garażowej w ramach realizowanego zadania w budynkach na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a.
  Zamawiający: Zakłady Remontowo-Budowlane Komendy Wojewódzkiej Policji, Poznań
  Dostawa i montaż stolarki okiennej i zabudowy (Okna z profili PCV białych, stałe z zestawami szybowymi termoizolacyjnymi typu P1, o współczynniku przenikania ciepła max.U=1,1 W/m2K. Okna dzielone w połowie wysokości, dolna część wypełniona szybą mleczną. Parapety zewnętrzne projektuje się z blachy stalowej lakierowanej w kolorze ciemny brąz o szerokości w rozwinięciu około 30 cm. Wymagania dodatkowe:- izolacyjność cieplna ramy okna min. 2,01 - izolacyjność akustyczna - min 35dB szt. 8. Zabudowa na profilach z PCV -ścienna, wewnątrz budynku myjni w postaci ścianek, tj. ściana frontowa dzielona kształtownikiem poziomym na wysokości - górna część przeszklona, dolna część wypełniona panelem stałym z PCV, ściana boczna ze skrzydłem drzwiowym 80/200, dzielona kształtownikiem poziomym na wysokości - górna część przeszklona, dolna część wypełniona panelem stałym z PCV- oraz zadaszenie w ramie z PCV wypełniona panelem stałym z PCV. Kolor zabudowy biały. Skrzydło drzwiowe wyposażone w zamek z wkładką patentową oraz dwie klamki)oraz bramy garażowej (brama garażowa segmentowa przystosowana powinna być do budynku myjni samochodowej, podnoszona elektrycznie 230V, z możliwością zdalnego sterowania, malowana w kolorze ciemny brąz z wypełnieniem w postaci paneli bramy przemysłowej segmentowej w dolnym panelu, projektuje się przeszklone otwory, brama o wymiarach szerokie 350 cm i wysokie 370 cm.) szt. 2.
 11. Dostawa materiałów budowlanych oraz dostawa i montaż stolarki drzwiowej do KPP w Ostrowie Wlkp. ,ul. Odolanowska 19.
  Zamawiający: Zakłady Remontowo-Budowlane Komendy Wojewódzkiej Policji, Poznań
  Dostawa materiałów budowlanych (płytki podłogowe granitogres o wymiarach 30x30 cm wzór Newada lub równoważne Płytki podłogowe granitogres o wymiarach 30x30 cm wzór Alabama lub równoważne Płytki podłogowe granitogres o wymiarach 30x30 cm wzór Arizona lub równoważne Płytki podłogowe granitogres o wymiarach 30x30 cm wzór Floryda lub równoważne Płytki podłogowe granitogres o wymiarach 33,3x33,3 cm wzór Cao Verde lub równoważne Płytki ścienne o wymiarach 20x25 cm wzór Fasica Verde) oraz dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej aluminiowej. Projektuje się drzwi (AL1 i AL2) z profili aluminiowych, malowanych w kolorze niebieskim (RAL 5000) (Drzwi AL1 z szybami bezpiecznymi w górnej części, w dolnej panel z blachy w kolorze profili; wyposażone w samozamykacz, zamek z wkładką patentową oraz rygiel magnetyczny (dostosować do współpracy z systemem kontroli dostępu) oraz klamkę - gałkę. Drzwi AL2 z szybami bezpiecznymi w górnej i dolnej części o odporności ogniowej E130, wyposażone w samozamykacz, dwa zamki z wkładkami patentowymi oraz dwie klamki)będąca przedmiotem dostawy w ramach realizowanego zadania Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp., ul. Odolanowska 19.
 12. Zamówienie uzupełniające w zakresie zamówienia dotyczącego:Wymiany stolarki okiennej w budynku A Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu przy ul. Worcella 3 - I etap
  Zamawiający: Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej, Wrocław
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności:
  1)Demontaż istniejących parapetów wewnętrznych ( drewnianych , lastrykowych),
  2)Wykonanie pasów tynków ościeży po rozebranych oknach,
  3)Wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy cynkowej z dodatkiem tytanu,
  4)Obsadzenie parapetów wewnętrznych z PCV,
  5)Malowanie ościeży,
  6)Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.
  7)Wymiana stolarki okiennej
 13. Wymiana stolarki okiennej w budynku A Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu przy ulicy Worcella 3 - I etap
  Zamawiający: Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej, Wrocław
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności:
  a) demontaż istniejących parapetów wewnetrznych/drewnianych, lastrykowych ,
  b) wykonanie przemurowania ościeży/zwężenie otworów/ przy oknach typu typu B,
  c) wykonanie tynków ościeży /wewnętrznych i zewnętrznych/ przy przemurowanych otworach okiennych przy oknach typu B,
  d) wykonanie pasów tynków ościeży przy pozostałych typach okien /po rozebranych oknach/,
  e)wykonanie parapetów zewnetrznych z blachy cynkowej z dodatkiem tytanu,
  f) obsadzenie parapetów wewnetrznych z PCV,
  g) malowanie ościeży,
  h)wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki,
  i) wymianę stolarki okiennej
 14. Wymiana stolarki okiennej w komunalnych lokalach mieszkalnych.
  Zamawiający: Burmistrz Kobylina, Kobylin
  Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami
  w następujących lokalach mieszkalnych:
  a) Kobylin ul. 3 Maja 8 - 3 szt.
  b) Kobylin ul. Grunwaldzka 2a - 3 szt.
  c) Kobylin ul. Wolności 25/5 - 2 szt.
  d) Kobylin ul. Kolejowa 18 - 11 szt.
  e) Zalesie Wielkie 19/3 - 4 szt.

Inne osoby dla Górski Wojciech (48 osób):