Kogo reprezentuje osoba

Górski Wojciech Jan

w KRS

Wojciech Jan Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wojciech
Drugie imię:Jan
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Lublin (Lubelskie)
Przetargi:13 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Górska Magdalena Maria
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Atlas Travel M.w.górscy Sp. J., Lublin − KRS 0000381318

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. Sukcesywna realizacja usługi organizacji noclegów dla studentów projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy
  Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego sukcesywnej usługi organizacji noclegów dla studentów projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy zgodnie z zakresem zawartym w załączniku do wzoru umowy
 2. Wykonanie kompleksowej usługi polegającej na zorganizowaniu wyjazdu w ramach Program Operacyjnego Kapitał Ludzki: Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy; Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy dla studentów i opiekunów Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  Wykonanie kompleksowej usługi polegającej na zorganizowaniu wyjazdu w ramach Program Operacyjnego Kapitał Ludzki: Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy; Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy dla studentów i opiekunów Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 3. Zorganizowanie wyjazdów studyjnych oraz wycieczki
  Zamawiający: Uniwersytet Opolski, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest: Zorganizowanie wyjazdów studyjnych oraz wycieczki z podziałem na 6 części: a) część 1 - Wyjazd studyjny dla pracowników przedsiębiorstw do Mannheim w ramach projektu PWP Dualne specjalistyczne szkolenia kadr dla regionu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1A do SIWZ, b) część 2 - Wyjazd studyjny dla ekspertów biznesowych i merytorycznych do Mannheim w ramach projektu PWP Dualne specjalistyczne szkolenia kadr dla regionu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1A do SIWZ, c) część 3 - Wyjazd studyjny krajowy w ramach projektu Inżynier ochrony środowiska - praktyczny zawód. Zwiększenie liczby absolwentów kierunku Ochrona Środowiska Uniwersytetu Opolskiego zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznikiem nr 1B do SIWZ, d) część 4 - Wyjazd studyjny krajowy w ramach projektu Zwiększenie liczby absolwentów kierunku Biotechnologia i Inżynieria Środowiska Uniwersytetu Opolskiego zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznikiem nr 1C do SIWZ, d) część 5 - Wycieczka dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego do Czeskiej i Saksońskiej Szwajcarii, Lublina, Zamościa i Kozłówki zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznikiem nr 1D do SIWZ, d) część 6 - Wyjazd rekreacyjny międzynarodowej grupy studentów do Wieliczki zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznikiem nr 1E do SIWZ
 4. Sukcesywna realizacja usługi organizacji noclegów dla studentów projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy
  Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
  Szczegółowy opis przedmiotu
  zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ
 5. Organizacja trzech wycieczek edukacyjnych: Warszawy, Krakowa, Stralsundu oraz jednego obozu edukacyjnego letniego dla uczniów Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu w ramach realizacji projektu Równy Start.
  Zamawiający: Zespół Szkół im. Noblistów Polskich, Siemyśl
  Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja trzech wycieczek edukacyjnych; do Warszawy, Krakowa i Stralsundu oraz jednego obozu edukacyjnego; letniego dla uczniów Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu w ramach realizacji projektu Równy Start.Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia dzieci, niezależnie od ubezpieczenia szkolnego i ubezpieczenia przewoźnika. Wykonawca zabezpiecza transport. W przypadku obozu, również w trakcie jego trwania. Minimalne wymagania dotyczące transportu:a)autokar musi być sprawny technicznie, posiadać w dniu wyjazdu wszystkie aktualne dokumenty wymagane do przewozu pasażerów; transport winien być zorganizowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. z 2005 r., Dz. U. Nr 108 poz. 908 ze zmianami);
  b)Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę z wykorzystaniem środków transportu dopuszczonych do ruchu i odpowiadających wymaganiom ustawy o transporcie drogowym - aktualny przegląd i ubezpieczenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania stanu technicznego przed wyruszeniem w trasę chyba, że Wykonawca przedstawi protokół z kontroli autokaru podpisany przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Policji nie wcześniej niż 16 godzin przed planowaną godziną wyjazdu,c)usługi objęte zamówieniem mają być świadczone środkami transportu: przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej, spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego, prowadzonymi przez osoby mające odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w tych usługach, posiadającymi: nagłośnienie z mikrofonem, woreczki na nieczystości, klimatyzację.d)Wykonawca musi zapewnić przewożonym uczniom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny tj.: utrzymywać w czystości i porządku pojazd, przestrzegać przepisów p.poż. i BHP,
  e)oznaczyć pojazd na czas przewozu informacją, że wykorzystywany jest do transportu młodzieży szkolnej,f)autokar musi być wyposażony w komfortowe fotele w ilości zapewniającej pełnowymiarowe miejsca dla każdego uczestnika wycieczki, z klimatyzacją, rok produkcji autobusu - nie starszy niż z 2000 r., wyposażony: ABS,ASR, instalacja audio i video,g)podstawienie autokaru na wskazany przez Zamawiającego adres w Siemyślu na co najmniej 30 minut przed planowanym wyjazdem (autokar musi spełniać wymagania zamawiającego określone w SIWZ, posiadać wszelkie dokumenty dopuszczające go do ruchu zapewniające przejazd na trasie wycieczki oraz być prowadzony przez osoby uprawnione do kierowania w ilości zapewniającej możliwość realizacji programu wycieczki bez przerw, z równoczesnym zachowaniem wymaganego czasu pracy dla kierowców na terenie RP),h)zapewnienie pojazdu zastępczego o nie gorszych parametrach w przypadku awarii lub niedopuszczenia pojazdu do ruchu przez właściwe służby; czas oczekiwania na pojazd zastępczy nie stanowi podstawy do zmiany programu wycieczki lub ograniczenia czasowego dla poszczególnych atrakcji, przewidzianych w programie. Wystąpienie z tego powodu istotnej zwłoki w realizacji programu wyjazdu (tj. powyżej 2 godzin) jest ryzykiem wykonawcy, w takim przypadku ponosi on pełną odpowiedzialność z tego tytułu tj. ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem pojazdu zastępczego, zapewnia w tym czasie opiekę dla grupy tj. opiekuna, dodatkowe posiłki, nocleg - jeśli to konieczne oraz zapewnia realizację programu wyjazdu po zapewnieniu pojazdu zastępczego włącznie z wszelkimi kosztami wynikającym z wydłużenia czasu wyjazdu o czas niezbędny do pełnej realizacji zamówienia),i)wszystkie opłaty drogowe i parkingowe obejmujące całą trasę wycieczki uiszcza Wykonawca,j)Wykonawca może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego, jednakże ponosi odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne,k)w przypadku niezapewnienia przewozu osób, Zamawiającemu przysługuje prawo wynajęcia transportu na koszt Wykonawcy(przewóz zastępczy).
 6. Sukcesywna realizacja usługi organizacji noclegów dla praktykantów projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy
  Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna realizacja usługi organizacji noclegów dla praktykantów projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ
 7. Zapewnienie noclegu w Brukseli dla stażystów i praktykantów projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy
  Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegu w Brukseli dla stażystów i praktykantów projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ
 8. Organizacja wycieczki turystyczno-rekreacyjnej na trasie Troki-Wilno-Ryga-Pałanga-Kłajpeda dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Olsztyn
  1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wycieczki turystyczno rekreacyjnej na trasie:Troki-Wilno-Ryga-Pałanga-Kłajpeda dla 80 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie 2.Wymagany minimalny zakres zamówienia tj. program i wymagania Zamawiającego dotyczącej wycieczki, zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ. 3.Wykonawca zobowiązany jest, w ramach niniejszego zamówienia, do: -zorganizowania i przeprowadzenia wycieczki, zgodnie z wymaganym minimalnym zakresem zamówienia określonym w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. -sporządzenia szczegółowego program wycieczki uwzględniającego wymagania programowe ustalone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ oraz zawierającego opis bazy noclegowej - warunki zakwaterowania -rezerwacji biletów wstępu/wejść do wskazanych obiektów, -zapewnienia transportu autokarem uczestnikom wycieczki oraz niezwłocznego podstawienia, w przypadku awarii, autokaru zastępczego o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. 4.Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załączniku nr 2 do SIWZ.
 9. Zorganizowanie wyjazdu dla studentów Wydziału Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na Międzynarodowe Targi Energetyki i Ochrony Środowiska do Rygi w ramach projektu Inżynieria Środowiska szansą na zawód z przyszłością
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz
  1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdu dla studentów Wydziału
  Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na Międzynarodowe Targi Energetyki i Ochrony Środowiska do Rygi w ramach projektu Inżynieria Środowiska szansą na zawód z przyszłością, w dniach 18 -20 października 2012 r.
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje :
  1) zakup biletów wstępu na przedmiotowe targi dla wszystkich uczestników- 49 uczestników (48 studentów + 1 opiekun) w dniu 19 października 2012 r.
  2) przejazd na trasie;
  Kalisz - Ryga i Ryga -Kalisz , jeden luksusowy autokar wyposażony w : wc, barek, video, klimatyzacja,
  3) noclegi w hotelu w Wilnie w pokojach nie więcej niż 4 osobowych ( dwu, trzy lub cztero / osobowych), z węzłem sanitarnym ( wc, prysznic, umywalka),
  4) wyżywienie , w tym ; dwa śniadania kontynentalne , w hotelu ; w dniu 19 i 20 października 2012 r. , trzy obiadokolacje - w dniu 18 , 19 i 20 października , w tym jedna na trasie (droga powrotna) do Kalisza ;
  5) usługi pilotów na trasie i przewodników w Wilnie i Rydze;
  6) ubezpieczenie wszystkich uczestników wyjazdu - w tym ; NNW i KL;
  7) zwiedzanie Rygi i Wilna : w dniu 18.10. 2012 r. przyjazd do Wilna , w godzinach
  popołudniowych zwiedzanie miasta , nocleg . W dniu 19.10.2012 r. we wczesnych
  godzinach rannych wyjazd z Wilna do Rygi - udział w targach , ewentualnie po południu zwiedzanie miasta , wieczorem przejazd na nocleg do Wilna. W dniu 20.10.2012 r. -przed południem zwiedzanie Wilna, po południu wyjazd do Kalisza .
  3. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby uczestników, z przyczyn
  losowych ( np. choroba, itp.). Ilość ta nie może przekroczyć 3 osób.
  Zmiany te Wykonawca uwzględni w fakturze. Wykonawca będzie realizował zamówienie po cenie jednostkowej dla jednej osoby zawartej w ofercie.
  4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w ofercie, szczegółowego programu
  wyjazdu na targi, z rozpisaniem na poszczególne dni, uwzględniając - godziny,
  wyjazd, przejazd, powrót, udział w targach, zwiedzanie, noclegi (w jakich pokojach) ,
  wyżywienie ( gdzie, ile dań), itd.
  5. Wszystkie koszty dodatkowe, związane z wyjazdem ( opłaty, np. za autostrady, parkingi, podatki, itp.) pokryje Wykonawca.
 10. Organizacja wycieczek dydaktycznych dla szkół w ramach projektu pn. Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - EDUSCIENCE (nr ref. sprawy: ZP/39/12)
  Zamawiający: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja wycieczek dydaktycznych dla szkół w ramach projektu pn. Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem
  innowacyjnych metod i technologii - EDUSCIENCE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDAPOKL.03.03.04-118/10-01, w tym: 1) Organizacja 5 dwudniowych wycieczek dydaktycznych na terenie
  województwa mazowieckiego; 2) Organizacja 4 dwudniowych wycieczek dydaktycznych na terenie województwa małopolskiego; 3) Organizacja 6 dwudniowych wycieczek dydaktycznych na terenie województwa wielkopolskiego; 4) Organizacja 12 dwudniowych wycieczek dydaktycznych na terenie województwa pomorskiego; 5) Organizacja 6 dwudniowych wycieczek dydaktycznych na terenie województwa dolnośląskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1
  do SIWZ
 11. Organizacja praktyk wyjazdowych dla studentów specjalności Zarządzanie w kulturze do Krakowa i Warszawy w ramach projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy
  Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Badań Naukowych i Funduszy Zewnętrznych, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest :
  Organizacja praktyk wyjazdowych dla studentów specjalności Zarządzanie w kulturze do Krakowa i Warszawy w ramach projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Zadanie 1: zorganizowanie praktyki wyjazdowej do Warszawy Zadanie 2: zorganizowanie praktyki wyjazdowej do Krakowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ
 12. AM / AZ/ PN - 29 / 12 Organizacja wycieczek dla pracowników, emerytów, rencistów Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz członków ich rodzin
  Zamawiający: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław
  AM / AZ/ PN - 29 / 12 Organizacja wycieczek dla pracowników, emerytów, rencistów Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz członków ich rodzin
 13. Zorganizowanie wycieczki autokarowej do Pragi i okolic dla pracowników i emerytów Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku w dniach 14.08.2012-19.08.2012
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 4 im.Prof.Władysława Szafera, Ełk
  Zorganizowanie wycieczki autokarowej do Pragi i okolic dla pracowników i emerytów Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku w dniach 14.08.2012-19.08.2012

Inne osoby dla Górski Wojciech Jan (107 osób):