Kogo reprezentuje osoba

Górski Zdzisław

w KRS

Zdzisław Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zdzisław
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1951 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Gryfice (Zachodniopomorskie)
Przetargi:28 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jasiński Tadeusz, Kaczmarek Jan, Karman Witold, Kałużny Eugeniusz, Kmita Zbigniew Piotr, Maguńska Ewa Teresa, Miksza Roman Bolesław, Sosnówka Henryk Witold, Starczewski Jan, Suryn Zbigniew, Zabłocki Roman, Żurek Leopold

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szczakowski Adam Marian

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców, Gryfice − KRS 0000076333
 2. Fundacja Rzemiosła Szczecińskiego Na Rzecz Uczniów Rzemiosła Im. Edwarda Wódkiewicza Przewodniczącego Rady Izby Rzemieślniczej W Szczecinie, Szczecin − KRS 0000020944
 3. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Szczecin − KRS 0000008022
 4. Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana, Gryfice − KRS 0000108619
 5. Zakład Produkcyjno-usługowy Lubima Sp. Z O.O., Lubieniów − KRS 0000097481

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Gryficach, Gryfice − KRS 0000136329
 2. Bank Spółdzielczy W Trzebiatowie, Trzebiatów − KRS 0000143382
 3. Bank Spółdzielczy W Wolinie, Wolin − KRS 0000042690

Powiązane przetargi (28 szt.):
 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z kolektorami pobocznymi i przyłączami do budynków mieszkalnych z jednoczesnym doprowadzeniem przyłącza wodociągowego do oczyszczalni w m. Dreżewo Gmina Karnice
  Zamawiający: Gmina Karnice, Karnice
  Przedmiotem zamówienia jest:

  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z kolektorami pobocznymi i przyłączami do budynków mieszkalnych z jednoczesnym doprowadzeniem przyłącza wodociągowego do oczyszczalni w m. Dreżewo Gmina Karnice.

  Kody CPV
  45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
  45.11.21.00-6 Roboty w zakresie kopania rowów,
  45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.
  45.23.32.00-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlano - wykonawczym oraz w przedmiarze robót.
 2. Przebudowa chodnika na odc. Zapolice - Rogozina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 - zamówienie uzupełniające do postępowania ZZDW.6/391/88/4/2014 zakończonego umową nr 292/4/2014 z dnia 02.07.2014r.
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
  Zamówienie obejmuje wykonanie chodnika i zjazdów na odcinku od km 57+043,20 do km 57+153,20.
 3. Przebudowa świetlicy w Kiełpinie
  Zamawiający: Gmina Brojce, Brojce
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa świetlicy w Kiełpinie. Prace obejmują m.in.: wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych, częściowa przebudowa ścian i ścianek działowych, wymiana pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (kolor nowej stolarki złoty dąb bądź zbliżony do złoty dąb), częściowa wymiana tynków wewnętrznych oraz wykonanie okładzin ścian, wykonanie posadzek, wykonanie wymalowani pomieszczeń, wykonanie elewacji, w tym docieplenia budynku, wykonanie ogrodzenia działki, demontaż wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i c.o (włącznie z kotłem), wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej, wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z montażem kotła na paliwo stałe o mocy 20 kW, de-montaż istniejącej instalacji elektrycznej w budynku, przeniesienie istniejącego układu pomiarowego na ścianę zewnętrzną (w porozumieniu z dostawcą energii), wykonanie zasilania oraz tablicy rozdzielczej TR, wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie: oświetlenia, gniazd wtykowych, okablowania podgrzewaczy, wykonanie instalacji teletechnicznych w zakresie: rozprowadzenie internetu (sala komputerowa), okablowanie instalacji TV (1 punkt) wraz z masztem antenowym na zewnątrz oraz okablowanie alarmu, montaż osprzętu instancyjnego oraz opraw oświetleniowych, wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowi załącznik SIWZ: Nr 7 projekt budowlany (załączony przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
 4. Remont ul. Leśnej w Gryficach- etap I
  Zamawiający: Gmina Gryfice, Gryfice
  1.1 Przedmiotem zamówienia jest remont ul. Leśnej w Gryficach- etap I. Zakres prac polega na wykonaniu nowej nawierzchni istniejącej jezdni bitumicznej oraz częściowe poszerzenie jezdni, wykonanie nowej nawierzchni na stanowiskach postojowych dla samochodów osobowych oraz chodniki dla pieszych na odcinku pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Górską w Gryficach. 1.2. Konstrukcja jezdni ulic: - 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S - warstwa wiążąca- wyrównanie nawierzchni bitumicznej po frezowaniu AC16W w ilości średnio 75 kg/m2 - istniejąca konstrukcja ulic 1.3. konstrukcja parkingów: - 8 cm kostka brukowa betonowa prostokątna 20x10 kolor grafit (z pasami oddzielającymi stanowiska w kolorze białym) - 3 cm podsypka piaskowo - cementowa 1:4 - 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - 10cm warstwa odcinająco - odsączająca z piasku. - 3 cm podsypka piaskowo - cementowa 1:4 1.4. konstrukcja zjazdów: - 8 cm kostka brukowa betonowa prostokątna 20x10 kolor czerwony - 3 cm podsypka piaskowo - cementowa 1:4 - 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - 10 cm warstwa podsypki z piasku. 1.5. konstrukcja dróg manewrowych EF - GH: - 8 cm kostka brukowa betonowa prostokątna 20x10 kolor szary - 3 cm podsypka piaskowo - cementowa 1:4 - 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - 10cm warstwa odcinająco - odsączającej z piasku. 1.6. konstrukcja chodników: - 6 cm kostka betonowa brukowa bezfazowa w kolorze żółtym i grafitowym - 5 cm podsypka piaskowo - cementowa 1:4 - 10cm warstwa odcinająco -odsączająca z piasku 1.7. konstrukcja zabruków: - kamień narzutowy(kocie łby) / (brukowiec) 16-20 cm - 5 cm kruszywo łamane (kliniec) 4/6mm - 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - 10cm warstwa odcinająco- odsączająca z piasku. 2.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 3.Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 4.Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 6. Zrealizowania robót zgodnie z: - wymogami określonymi w Projekcie budowlanym, STWiOR oraz przedmiarach robót stanowiących załączniki do SIWZ 7. Wymagania organizacyjne W trakcie robót zapewnić osobom(mieszkańcom) korzystającym z przebudowywanego odcinka drogi gminnej jego bezpieczne użytkowanie. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia projektu organizacji ruchu na czas realizacji przedmiotu zamówienia a po wykonaniu robót inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (4 szt.) 8. Wymagania dot. gwarancji Na wykonany zakres robót objętych przedmiotem przetargu Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na okres 36 m-cy licząc od daty końcowego odbioru robót. Uwagi: - Każdy z Wykonawców może dokonać oględzin miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty oględzin miejsca budowy poniesie Wykonawca. - Jeżeli w SIWZ lub załącznikach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza złożenie w ofercie materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach co najmniej równych bądź wyższych niż wskazane w dokumentacji.
 5. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Ogrodowej i Zdrojowej w Gryficach
  Zamawiający: Gmina Gryfice, Gryfice
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej Ø125 PE o dł. ok. 737 m, Ø110 PE o dł. ok 430 m, wraz z przyłączami Ø40 PE o dł. ok. 155 m, oraz montaż hydrantów nadziemnych p. poż. w rejonie ulicy Ogrodowej i Zdrojowej w Gryficach. 2. Wymagania stawiane wykonawcy: 2.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 2.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 2.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 2.5 Zrealizowania robót zgodnie z: - wymogami określonymi w Projekcie budowlanym, STWiOR oraz przedmiarach robót (dokument pomocniczy) stanowiących załączniki do SIWZ 3. Wykonawca ponosi koszty zajęcia pasa drogowego, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (5 szt.) oraz odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego. Na wykonany zakres robót objętych przedmiotem przetargu Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na okres 36 m-cy licząc od daty końcowego odbioru robót. Uwagi: - Każdy z Wykonawców może dokonać oględzin miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty oględzin miejsca budowy poniesie Wykonawca. - Jeżeli w SIWZ lub załącznikach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza złożenie w ofercie materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach co najmniej równych bądź wyższych niż wskazane w dokumentacji.
 6. Przebudowa chodnika na odc. Zapolice - Rogozina w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 102
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
  Zamówienie obejmuje przebudowę chodnika na odc. Zapolice - Rogozina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102. Przebudowa chodnika realizowana będzie na odc. od km 57+153,20 do km 58+000. W zakresie zamówienia ujęte zostały roboty z branży drogowej, mające na celu korektę geometrii chodnika i wjazdów oraz zmianę istniejącej nawierzchni na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na chodniku i 8cm na zjazdach.
 7. Przebudowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej Nr 3125Z w miejscowości Mirosławice
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Gryfickiego, Gryfice
  Przebudowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej Nr 3125Z w miejscowości Mirosławice
 8. PRZEBUDOWA I NAPRAWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE OSW BAŻYNA W POGORZELICY
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice, Gryfice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na przebudowie i naprawie dróg wewnętrznych oraz wymianie nawierzchni chodnikowych na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Bażyna w Pogorzelicy. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony i opisany w dokumentacji projektowej (projekt budowlany, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo i poglądowo w przedmiarze robót) - stanowiącej załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233251-3 Wymiana nawierzchni UWAGA: Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, w celu zapoznania się z zakresem robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz prawidłowego przygotowania oferty
 9. Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 351 i 352 w miejscowości Wrzosowo o długości 0,350km
  Zamawiający: Gmina Kamień Pomorski, Kamień Pomorski
  Zakres robót do wykonania na w/w drodze: - roboty przygotowawcze - roboty ziemne i rozbiórkowe - korytowanie na całej szerokości jezdni o głębokości 30 cm - 806,480 m2 - korytowanie na całej szerokości jezdni o głębokości 20 cm - 264,010 m2 - profilowanie , i zagęszczenie mechaniczne - 1607,400 m2 - warstwa odcinająca z piasku - 1607,400 m2 - podbudowa z kruszyw łamanych naturalnych - 1960,11 m2 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem koloru szarego z pasami szerokości 30 cm przy krawężniku z kostki w kolorze czerwonym, z wykonaniem przejść dla pieszych z kostki koloru białego i czerwonego - typ kostki cegła - 1.671,400 m2 - wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej, kostka koloru żółtego - 214,560 m2 - wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm - 138,150 m2 - ułożenie krawężnika betonowego15x30 łukowego na ławie betonowej - 140 mb - ułożenie krawężników betonowych najazdowych prefabrykowanych o wymiarach 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem - 488,120 mb - ułożenie opornika betonowego wystającego wymiary 15x30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem 201,180 mb - obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 - 136,300 mb - obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 - obramowanie wjazdów - 38,100 mb - roboty wykończeniowe , takie jak : humusowanie skarp z obsianiem trawą , plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, regulacja zaworów wodociągowych, gazowych i studzienek telefonicznych oraz włazów kanałowych, wymiana pokrywy nastudziennej włazu, oznakowanie pionowe Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 10. Remont nawierzchni drogowej w SPZZOZ w Gryficach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Gryfice
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni drogowej w SPZZOZ w Gryficach:
  -Rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej
  -Rozebranie istniejących krawężników drogowych
  -Demontaż studzienek ulicznych
  -Wykonanie podbudowy betonowej
  -Ułożenie krawężników drogowych
  -Ułożenie kostki typu POLBRUK
  -Wykonanie odwodnienia
  -Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej
 11. Dostosowanie pomieszczeń do wymogów prawodawstwa krajowego w tym ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury dostosowanej do osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Rodziewiczówny, działka 150/3 w Gryficach
  Zamawiający: Gmina Gryfice, Gryfice
  Dostosowanie pomieszczeń do wymogów prawodawstwa krajowego w tym ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury dostosowanej do osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Rodziewiczówny, działka 150/3 w Gryficach polegających na: wykonaniu prac remontowych, instalacji elektrycznych, instalacji wodociągowych (zimna i ciepła woda), instalacji kanalizacyjnych. Wymiana podłóg, stolarki wewnętrznej oraz ocieplenie i podwieszenie sufitu zgodnie z dokumentacją SIWZ
 12. Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dziadowo, Niedźwiedziska i Kukań-Gmina Gryfice
  Zamawiający: Gmina Gryfice, Gryfice
  Przedmiotem zamówienia jest remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Dziadowo (dz. nr 133/1, 133/4), Kukań (dz. nr 36/1, 36/2, 148), Niedźwiedziska (dz. nr 245, 248) polegające na: wykonaniu robót remontowych budowlanych, instalacji elektrycznych, instalacji wodociągowych (zimna i ciepła woda, instalacji kanalizacyjnych, wyposażeniu kuchni i pomieszczeń świetlicy, wykonaniu przyłączy wodociągowych, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz zbiornika szczelnego na ścieki. Szczegółowe określenie zakresu i ilości robót zawarte jest w przedmiarach robót i dokumentacji technicznej- zał. nr 7 do SIWZ i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót- zał. nr 8 do SIWZ.
 13. Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Świeszewo i Grądy- Gmina Gryfice
  Zamawiający: Gryficki Dom Kultury, Gryfice
  Przedmiotem zamówienia jest remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Świeszewo (dz. nr 317/3, 459) i Grądy (dz. nr 90, 138) polegające na: wykonaniu robót remontowych budowlanych, instalacji elektrycznych, instalacji wodociągowych (zimna i ciepła woda + c.o. (Świeszewo)), instalacji kanalizacyjnych, wyposażeniu kuchni i pomieszczeń świetlicy, wykonaniu przyłączy wodociągowych, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz zbiornika szczelnego na ścieki (Grądy). Szczegółowe określenie zakresu i ilości robót zawarte jest w przedmiarach robót i dokumentacji technicznej- zał. nr 7 do SIWZ i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót- zał. nr 8 do SIWZ.
 14. Remont lokali mieszkalnych w m: Jaromin, Trzebiatów, Świnoujście, Dziwnów, Wałcz, Mrzeżyno, Kołobrzeg, Gryfice.
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych przed zasiedleniem w m: Jaromin bl. 41/5, 41/8, Trzebiatów ul. Kamieniecka 11b/9, 3a/7, Świnoujście ul. Grunwaldzka 17/16, Dziwnów ul. Dziwna 7/2, Wałcz ul. Poniatowskiego 16/8, ul. E. Plater 3/2, ul. Nowowiejska 23/9, ul. Woj. Polskiego 81/24, 85/49, Mrzeżyno ul. Słoneczna 73/9, 82c/5, Kołobrzeg ul. Koszalińska 31a/16, 31f/12, Gryfice ul. Brzozowa 3a/a10, ul. Sportowa 17/7 w zakresie zgodnym z załączonymi przedmiarami oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wzorem umowy.
 15. Nadleśnictwo Gryfice, Leśniczówki Prusinowo i Kołomąć - wykonanie prac remontowo-budowlanych w 2011 roku
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice, Gryfice
  Leśniczówki Prusinowo i Kołomąć - wykonanie prac remontowo-budowlanych w 2011 roku
 16. Nadleśnictwie Gryfice, Podleśniczówka Gosław i Leśniczówka Rybokarty - wykonanie prac remontowo-budowlanych w 2011 roku.
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice, Gryfice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego Podleśniczówki Gosław. Zamontowanie wkładu kominowego, wyremontowaniu tarasu, schodów zewnętrznych, wyremontowaniu elewacji z malowaniem, zamontowaniu biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków, wymianie ogrodzenia posesji w Leśniczówce Rybokarty. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z technologią wykonawstwa i odbioru robót budowlanych. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodnie z: a) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) b) ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623); c) wskazaniami Zamawiającego określonymi w trakcie wykonywania zamówienia. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części, zwane pakietami: Pakiet nr 1 - Remont dachu Podleśniczówki Gosław, Pakiet nr 2 - Remont komina, tarasu, elewacji Leśniczówki Rybokarty, Pakiet nr 3 - Montaż biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków, zagospodarowanie terenu Leśniczówki Rybokarty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 17. Przebudowa drogi gminnej ul. Władysława Łokietka w Rewalu
  Zamawiający: Urząd Gminy, Rewal
  Zakres rzeczowy projektu obejmuje: a) przebudowę drogi gminnej ul. Władysława Łokietka w Rewalu o nawierzchni bitumicznej o szerokości 7 m. i długości głównego ciągu drogowego 1,25 km, b) wykonanie kanalizacji deszczowej, c) ścieżki rowerowej, d) chodników, e) ronda, f) parkingów, g) oznakowania poziomego i pionowego.
 18. Modernizacja placu szkolnego przy LO w Gryficach
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Gryfickiego, Gryfice
  Wykonanie odwodnienia - kanalilzacja deszczowa, wykonannie chodnika i ogrodzenia przy boisku Orlik
 19. Przebudowa nawierzchni części ulicy 3-go Maja (nawierzchnia z kostki brukowej) w Gryficach
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Gryfickiego, Gryfice
  Przebudowa nawierzchni części ulicy 3-go Maja (nawierzchnia z kostki brukowej) w Gryficach
 20. Przebudowa nawierzchni ulic 3 Maja, Ks. Stanisława Ruta, Sienkiewicza i Podwiejskiej w Gryficach
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Gryfickiego, Gryfice
  Przebudowa nawierzchni ulic 3 Maja, Ks. Stanisława Ruta, Sienkiewicza i Podwiejskiej w Gryficach
 21. Przebudowa części drogi powiatowej ul. Osiedlowa w miejscowości Karnice.
  Zamawiający: Gmina Karnice, Karnice
 22. Modernizacja placu szkolnego przy L.O. w Gryficach
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Gryfickiego, Gryfice
 23. Roboty uzupełniające na zadaniu: Rozbudowa i przebudowa budynków na cele mieszkalne w Pogorzelicy przy ul. Wojska Polskiego 17B.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Rewal
 24. Przebudowa chodnika w m. Brojce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 105 (II etap)
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
 25. Rozbudowa i przebudowa budynków na cele mieszkalne w Pogorzelicy.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Rewal
 26. Rozbudowa i przebudowa budynków na cele mieszkalne w Pogorzelicy
  Zamawiający: Urząd Gminy, Rewal
 27. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków w m. Gryfice
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Gryfickiego, Gryfice
 28. Dostawa i montaż urządzeń małej architektury w części wypoczynkowo-ozdobnej ogrodu posiadającego elementy zaczerpnięte z ogrodów japońskich, zaprojektowanego w obrębie Parku Miejskiego w Gryficach
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej, Gryfice