Kogo reprezentuje osoba

Grabowska Halina

w KRS

Halina Grabowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Halina
Nazwisko:Grabowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1954 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Bielsk Podlaski (Podlaskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gass Józef Jerzy

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Undenkovs Valerijs

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane Grawbud Sp. Z O.O., Bielsk Podlaski − KRS 0000242157
 2. Przedsiębiorstwo Sip- Handel Sp. Z O.O. W Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski − KRS 0000040808

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Global Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000135199
 2. Spółdzielnia Inwalidów Przyszłość, Bielsk Podlaski − KRS 0000058053
 3. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego Karo Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000131431

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej uwzględniająca rozdział istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową na nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 17 w Bielsku Podlaskim
  Zamawiający: Powiat Bielski, Bielsk Podlaski
  Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacjązadania pn. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej uwzględniająca rozdział istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową na działkach o nr geod. 1362/4, 1362/11, 1362/12 położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 17 realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa sieci wodnokanalizacyjnej wraz z przyłączami na nieruchomościach powiatowych
 2. Budowę wodociągu w ulicach: Fiołkowej, Jastrzębia, Liniowej, sięgaczu A od ul. Dojlidy Górne i w ulicy Bez Nazwy na dz. Nr 332-26 oraz budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach: Fiołkowej, Jastrzębia, sięgaczu A od ul. Dojlidy Górne w Białymstoku
  Zamawiający: Miasto Białystok, Białystok
  1) BUDOWA WODOCIĄGU:
  - w ul. Fiołkowej oraz w ul. Bez Nazwy na dz. 332-26 na os. Dojlidy Górne w Białymstoku. Długość przewodów wodociągowych objętych zakresem wynosi ok. 556,5 mb. Wodociąg wykonany z rur PE PN 10 do DN110 mm łączonych przez zgrzewanie czołowe,

  - w ul. Jastrzębia na os. Dojlidy Górne w Białymstoku. Wodociąg wykonany z rur PE PN 10 do DN110 mm łączonych przez zgrzewanie czołowe. Długość przewodów wodociągowych objętych zakresem wynosi ok. 432,0 mb.

  - w ul. Liniowej na os. Dojlidy Górne w Białymstoku wykonanie sieci rozdzielczej wodociągowej. Długość przewodów wodociągowych objętych zakresem wynosi ok. 984,5 mb. Wodociąg wykonany z rur PE PN 10 o średnicy d160mm łączonych przez zgrzewanie czołowe,

  - w ul. Dojlidy Górne z sięgaczem A, na odcinku od ul. Ananasowej do ul. Halickiej w Białymstoku. Przewody wodociągowe o średnicy DN 160, DN 110 mm, wykonane z rur PE 100 PN 16 SDR 11 łączone przez zgrzewanie czołowe. Przewody wodociągowe o średnicy DN 32 mm, wykonane z rur PE 100 PN 16 SDR 11 łączone przez zgrzewanie elektrooporowe. Łączna długość sieci wodociągowych wynosi ok. 801,0 mb
  2) BUDOWA KANAŁU SANITARNEGO GRAWITACYJNEGO:
  - w ul. Fiołkowej na os. Dojlidy Górne w Białymstoku. Kanał sanitarny wykonany z rur o średnicy DN 0,2m i kształtek PCV kanalizacyjnych klasy S, szeregu SDR34, łączonych na kielich i uszczelkę objętych. Łączna długość kanałów sanitarnych wynosi ok. 377,0 mb.

  - w ul. Jastrzębia na os. Dojlidy Górne w Białymstoku. Kanał sanitarny wykonany z rur DN 0,2m i kształtek PCV kanalizacyjnych klasy S, szeregu SDR34, łączonych na kielich i uszczelkę. Łączna długość kanałów sanitarnych wynosi ok. 244,0 mb.

  - w sięgaczu A od ul. Dojlidy Górne. Kanał sanitarny wykonany z rur o średnicy DN 0,2m,
  DN 0,16m i kształtek PCV kanalizacyjnych klasy S, szeregu SDR34, SN 12 łączonych na kielich i uszczelkę. Łączna długość kanałów sanitarnych wynosi ok. 217,0,0 mb.
  Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
  2.Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5-letniej gwarancji na wykonane prace.
  3.W przypadku gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.
  4.W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.
 3. Budowa drogi dojazdowej od ul. Dubicze ( nr działki 2848).
  Zamawiający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
  1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi inwestycja pn. Budowa drogi dojazdowej od ul. Dubicze ( nr działki 2848). W ramach inwestycji planuje się wykonać następujące roboty: - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm - 326,145 m2 , - nawierzchnia ścieku z kostki brukowej betonowej grubości 6cm - 13,962 m2, - chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm - 12,2 m2, - kanalizacja deszczowa z rur PCV o śred. zewn. 160/4,7mm - 16 m, - separator - 1 szt. - oznakowanie pionowe 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej - projektach wykonawczych, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót, stanowiących załączniki do niniejszej siwz. 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233252-0, 45232130-2,45233253-7 4. Zamawiający dopuszcza składanie oferty równoważnej zgodnie z zasadami określonymi w art.29 ust. 3 i art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych..
 4. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na os.Północ
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Grajewo, Grajewo
  Zamówienie pn Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na os.Północ
  polega na wykonaniu n.w robót:
  1) ul.Grunwaldzka:
  - kanalizacji sanitarnej z rur PCV o śr.200 mm o dł.269,0mb,
  2) ul.Polna:
  - sieci wodociągowej z rur PCV o śr.110 mm o dł.121,50mb,
  - sieci wodociągowej z rur PCV o śr. 90mm o dł. 13,0 mb,
  - kanalizacji sanitarnej z rur PCV o śr.200 mm o dł.161,0 mb,
  - kanalizacji deszczowej z rur PCV o śr.400 mm o dł.40,0 mb,
  - kanalizacji deszczowej z rur PCV o śr.315mm o dł.52,50 mb,
  - kanalizacji deszczowej z rur PCV o śr.250mm o dł.76,0mb,
  3) ul.Kochanowskiego:
  - sieci wodociągowej z rur PCV o śr.110 mm o dł.178,0 mb,
  - kanalizacji sanitarnej z rur PCV o śr.200 mm o dł.142,50 mb,
  - kanalizacji deszczowej z rur PCV o śr.315mm o dł.103,0 mb,
  - kanalizacji deszczowej z rur PCV o śr.250mm o dł.39,0mb,
  4) ul.Piaskowa:
  - sieci wodociągowej z rur PCV o śr.110 mm o dł.299,50 mb,
  - kanalizacji sanitarnej z rur PCV o śr.200 mm o dł.181,0 mb,
  - kanalizacji deszczowej z rur PCV o śr.250mm o dł.255,50 mb,
  5) ul.Krzywa:
  - sieci wodociągowej z rur PCV o śr.110 mm o dł.69,0 mb,
  - kanalizacji sanitarnej z rur PCV o śr.200 mm o dł.124,0 mb,
  - kanalizacji deszczowej z rur PCV o śr.250mm o dł.43,50 mb,
  - kanalizacji deszczowej z rur PE o śr.250mm o dł. 23,0mb
  6) ul.Żeromskiego:
  - sieci wodociągowej z rur PCV o śr.110mmo dł.86,5mb - odcinek od ul.Wyspiańskiego do ul.Sienkiewicza.