Kogo reprezentuje osoba

Grabowska Małgorzata Maria

w KRS

Małgorzata Maria Grabowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Małgorzata
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Grabowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1959 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grabowski Maciej Paweł, Knaś Sławomir Wojciech, Korczyński Dariusz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borusiak Aneta Katarzyna, Grabowski Maciej Paweł, Komisarczyk Dariusz Robert, Siebers Karol Jerzy, Wciślińska Justyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Uściński Bartłomiej Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Coreproject Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000343319
 2. Ergoek Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000027190
 3. Mag Instal Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000106863
 4. Mag Instal Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000300952
 5. Sds Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000031241

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A., Gdańsk − KRS 0000154107
 2. Barfly Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000336474
 3. Ergoek - Projekt Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000172304
 4. Proinwest Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Gdańsk − KRS 0000126929
 5. Rio Panel Polska Sp. Z O.O., Nowy Dwór Mazowiecki − KRS 0000127194

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w budynku G Kancelarii Sejmu przy ul. Wiejskiej 4/6/8/ w Warszawie
  Zamawiający: Kancelaria Sejmu RP, Warszawa
  opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w budynku G Kancelarii Sejmu przy ul. Wiejskiej 4/6/8/ w Warszawie
 2. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wymianę instalacji centralnego ogrzewania,instalacji gazu, doposażenia budynku w instalację centralnej ciepłej wody z likwidacją piecyków kąpielowych gazowych i term elektrycznych z opomiarowaniem w budynku mieszkalnym przy ul. Kazimierzowskiej 17 w Warszawie
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wymianę instalacji centralnego ogrzewania,instalacji gazu, doposażenia budynku w instalację centralnej ciepłej wody z likwidacją piecyków kąpielowych gazowych i term elektrycznych z opomiarowaniem w budynku mieszkalnym przy ul. Kazimierzowskiej 17 w Warszawie zgodnie z założeniami projektowymi i kosztorysowymi, przedstawionymi pkt 3.1.1. SIWZ, stanowiącymi również załącznik nr 3 do Rozdziału III SIWZ - istotnych postanowień umowy.

  1.1. Opis przedmiotu zamówienia wg założeń projektowych i
  kosztorysowych stanowiących załącznik nr 3 do Rozdziału III SIWZ -
  istotnych postanowień umowy cyt.:

  ZAŁOŻENIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE

  wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazu, doposażenia budynku w instalację centralnej ciepłej wody z likwidacją piecyków kąpielowych gazowych i term elektrycznych z opomiarowaniem w budynku mieszkalnym przy ul. Kazimierzowskiej 17 w Warszawie

  Podstawowe dane budynku mieszkalnego:

  Budynek mieszkalny-własność 100% m.st.Warszawy
  Rok budowy - 1935 rok
  Kubatura - 3 272 m3
  Liczba kondygnacji nadziemnych - 4
  Liczba lokali - 16 lokale
  Podpiwniczenie budynku -całkowite
  Uzbrojenia w media miejskie - co,elektryczna, wod-kan,gaz
  Numer ew. działki - 196 obreb 10119 nr księgi wieczystej WA2M/00397376/6
  Wymagany zakres opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wytyczne ogólne do projektów dotyczących :
  - doposażenia budynku w instalację centralnej ciepłej wody ( ccw)
  - wymiany instalacji gazu
  - wymiany instalacji c.o.
  - wymiany instalacji z.w.
  W/w dokumentację należy wykonać jako oddzielne opracowania

  I . Podstawowe założenia do projektu.

  1. Przy projektowaniu należy uwzględnić n/w uwarunkowania :
  Instalacje ( rurociągi) należy prowadzić po wierzchu ścian.
  Trasa poziomów w instalacjach wody zimnej i ciepłej, c.o. oraz gazu: należy
  przewidzieć prowadzenie w pomieszczeniach piwnicznych ogólnodostępnych.
  Ruraże w instalacjach zimnej i ciepłej wody oraz c.o. należy przewidzieć w
  technologii rur i kształtek łączonych przez zgrzewanie np. rur i kształtek z
  polipropylenu PP i PP STABI PN20;
  Ruraże w instalacji gazu: należy przewidzieć wykonanie z rur stalowych, czarnych b/sz łączonych przez spawanie.
  Armatura odcinająca i regulacyjna podpionowa , w w/w instalacjach winna być
  zamontowana w miejscach ( pomieszczeniach np. korytarze piwniczne) ogólnodostępnych.
  Zastosowane materiały muszą posiadać atesty i aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania na rynku krajowym.
  Projekt należy opracować w 5 egzemplarzach ,oraz w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD, DVD, preferowany tryb PDF, w tym 2 egz. zawierający pełne obliczenia i uzgodnienia. Rysunki należy wykonać w skali l : 50 z dokładnością przewidzianą dla projektów wykonawczych; detale wykonać w skali l : 20. W projekcie należy umieścić informację BIOZ, z której jednoznacznie ma wynikać konieczność lub jej brak opracowania planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przed przystąpieniem do realizacji robót.
  Projekt musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r , w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 462 z 2012r) oraz Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 z uwzględnieniem zmian zawartych w obwieszczeniu z dnia 10 maja 2013r - Dz.U. nr 1129 z 2013r) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót należy wykonać w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym (płyta CD),preferowany zapis w formacie z rozszerzeniem doc.
  Projektant zobowiązany jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia a koniecznych do wykonania projektu , materiałów i uzgodnień z jednostkami zewnętrznym oraz materiałów wyjściowych. Uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami a szczególnie rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
  Projektant podczas odbioru dokumentacji przeniesie nieodpłatnie prawa autorskie zgodnie z art.41 Ustawy o prawach autorskich.
  Projekt winien uwzględniać rozwiązania korzystne ekonomiczno-technicznie.
  Projekt winien określać sposób zagospodarowania odpadów lub ich utylizacji.
  Koncepcja rozwiązań projektowych; przed szczegółowym ich opracowaniu, winna być wstępnie uzgodniona z Kierownikiem i Inspektorem nadzoru ds. sanitarnych DOM Madalińskiego

  II. Podstawowe założenia do dokumentacji kosztorysowej.
  kosztorys inwestorski należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (zaleca sit( by był wykonany za pomocą programu NORMA lub kompatybilnego). Wersja elektroniczna powinna być zapisana na płycie CD, DVD, preferujemy zapisanie w formacie z rozszerzeniem ATH. Kosztorys inwestorski musi być wykonany zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.04 r. ( Dz. U. Nr 130 z dn. 8.06.04r. poz.1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Każdy egzemplarz kosztorysu inwestorskiego należy oprawić w sposób trwały wraz z przedmiarem robót dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.
  W kosztorysach inwestorskich wykonanych metoda szczegółową należy zastosować ceny jednostkowe robót określone w biuletynach cen robót właściwych dla branży sanitarnej, wydawanych raz na kwartał przez wydawnictwo Sekocenbud: średnie ceny - wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej.
  W przypadku konieczności wykonania kalkulacji szczegółowej ceny jednostkowej, należy ją sporządzić w oparciu o kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w katalogach KNR lub KNR-W, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w tych katalogach (lub możliwości zastosowania analogii do nich) można wykorzystać inne dostępne na rynku katalogi norm albo wykonać kalkulację indywidualną.
  W kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych należy przyjąć następujące ceny czynników produkcji oraz wskaźniki narzutów:
  a) stawka robocizny kosztorysowej (R) - jako średnią stawkę l roboczogodziny( dla miasta Warszawy dla branży sanitarnej , publikowaną w BIULETYNIE CEN REGIONALNYCH BCR wydawanym raz na kwartał przez wydawnictwo Sekocenbud - wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej.
  b) ceny jednostkowe materiałów (M) - jako średnie ceny wraz z kosztami zakupu publikowane w biuletynie Informacja o cenach materiałów dla danej branży IMI , wydawanym raz na kwartał przez wydawnictwo Sekocenbud - wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej.
  c) ceny jednostkowe sprzętu (S) - jako średnie ceny opublikowane w biuletynie Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS , wydawanym raz na kwartał przez wydawnictwo Sekocenbud - wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej..
  Każdy egzemplarz projektu musi być trwale oprawiony i zabezpieczony przed
  przypadkowym zdekompletowaniem.
  Projekty na wykonanie węzła cieplnego wraz z przyłączem do sieci cieplnej
  oraz na adaptację pomieszczenia na węzeł według odrębnych opracowań.
  I. Forma opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót:
  SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót sanitarnych musi być
  wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra
  Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (tekst
  jedn. Dz. U. z 2013, nr 1129) w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej. Wersja
  elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD),
  preferowany jest zapis w formacie z rozszerzeniem doc.
  Budynek jest administrowany przez ZGN Mokotów i znajduje się na
  terenie DOM Madalińskiego, ul. Wiśniowa 35, Warszawa.

Inne osoby dla Grabowska Małgorzata Maria (133 osoby):