Kogo reprezentuje osoba

Grajek Arkadiusz Cezariusz

w KRS

Arkadiusz Cezariusz Grajek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Arkadiusz
Drugie imię:Cezariusz
Nazwisko:Grajek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1968 r., wiek 52 lata
Miejscowości:Sochaczew (Mazowieckie)
Przetargi:107 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bibro Krzysztof, Dębski Sławomir, Garbacz Adrian, Garbacz Anna, Garbacz Eweilna Łucja, Garbacz Ewelina Łucja, Garbacz Jan, Garbacz Konrad, Garbacz Wioletta Bożena, Malinowski Andrzej, Smulewicz Robert

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szymczak Włodzimierz Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. 3g Investment Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000405210
 2. Agencja Ochrony Argus Sp. Z O.O., Sochaczew − KRS 0000099997
 3. Argus Group 1 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000304689
 4. Argus Group 2 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000308738
 5. Argus Ochrona Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000483215
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Aleksandrowie Kujawskim, Aleksandrów Kujawski − KRS 0000061368

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Nowodworskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Nowy Dwór Mazowiecki − KRS 0000209728
 2. Polskie Towarzystwo Turystyczno-krajoznawcze Oddział Miejski Płock, Płock − KRS 0000211840

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Obsługa portierska z ochroną obiektów
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi, Łódź
  usługa w obiektach WOMP CP-L w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 61/63, al. Piłsudskiego 133B, ul. Gdańskiej 117a, ul. Tymienieckiego 18 , polegająca na:
  a) ochronie obiektów,
  b) obsłudze portierni (wydawanie i pobieranie kluczy od pomieszczeń),
  c) obsłudze szatni dla pacjentów,
  d) obsłudze aparatów telefonicznych znajdujących się w portierniach,
  e) obsłudze systemu elektronicznej sygnalizacji napadu i włamania oraz monitoringu,
  f) monitorowaniu sygnałów z systemu alarmowego z powiadamianiem wraz z gotowością patrolu prewencyjnego (grupy interwencyjnej),
  g) konwojowaniu wartości pieniężnych poniżej 0,2 jednostki obliczeniowej raz w tygodniu.
 2. Ochrona osób i mienia w Urzędzie Statystycznym w Warszawie w latach 2017 – 2019
  Zamawiający: Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa
  Stała ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie przy ulicy 1 Sierpnia 21, wewnątrz budynków oraz terenu wokół budynków, obsługa istniejących elektronicznych systemów zabezpieczenia technicznego (takich jak: System Telewizji Dozorowej CCTV, System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN, System Kontroli Dostępu SKD, System Przeciwpożarowy PPOŻ).
 3. Usługa ochrony obiektów Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz konwojowania wartości pieniężnych
  Zamawiający: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Łódź
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi ochroniarskie polegające na:
  1) ochronie obiektów Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi położonych w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim:
  a) przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi,
  b) przy ul. Piotrkowskiej 103 w Łodzi,
  c) przy ul. Żeromskiego 87 w Łodzi,
  d) przy ul. Gdańskiej 73 w Łodzi,
  e) przy ul. Leczniczej 6 II p. w Łodzi,
  f) ochronie obiektu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 10c.
  2) konwojowaniu – transporcie wartości pieniężnych na obszarze miasta Łodzi.

  CPV 79710000-4 – usługi ochroniarskie

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
  3. Zamawiający zastrzega wykonanie zamówienia tylko przez Wykonawcę w zakresie dotyczącym usługi ochrony obiektów oraz konwojowania wartości pieniężnych.
  4. Dopuszcza się wykonanie zamówienia przez podwykonawców w zakresie dotyczącym grupy interwencyjnej.
  5. Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca zatrudnił osoby wykonujące usługi ochrony (pracownicy ochraniający obiekty Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi) na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Obowiązek ten nie dotyczy pracowników konwoju wartości pieniężnych oraz pracowników grupy patrolowo-interwencyjnej. Wykonawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie.
  6. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz 1167 ze zmianami) i daje rękojmię zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony interes Zamawiającego.
 4. Ochrona i dozór mienia IBPRS w Łodzi przy ul. Mikołaja Kopernika 15/17
  Zamawiający: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia na rzecz Zamawiającego bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia należącego do Zamawiającego w siedzibie zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Kopernika 15/17, w skład której wchodzą budynki o powierzchni 1 882 m2 wraz z dziedzińcem wewnętrznym i terenem na zewnątrz budynków od strony placu zabaw oraz od strony ul. Kopernika o łącznej powierzchni 1 927 m2.
 5. Świadczenie usług stałej, bezpośredniej i całodobowej ochrony osób i mienia w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.
  Zamawiający: Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia obejmuje: I. Informacje podstawowe: 1)świadczenie usług stałej, bezpośredniej i całodobowej ochrony osób i mienia w budynku Instytutu Sportu w Warszawie, znajdującym się przy ul. Trylogii 2/16 a także na przyległym do niego ogrodzonym terenie. Jest to budynek pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej ok. 5 200 m2 wyposażony w instalację ppoż., antywłamaniową, sieć komputerową, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, telefoniczną oraz pełne wyposażenie pokoi, tj. biurka, szafy itp. oraz wyposażenie laboratoryjne. Na parterze budynku znajduje się Zakład Badań Antydopingowych – zakład ten jest strefą o podwyższonym poziomie ochrony (strefa z ograniczonym dostępem). W budynku Instytutu znajdują się również pokoje gościnne w których przebywają osoby wykonujące badania w Instytucie Sportu. 2)Część pomieszczeń w budynku jest wynajmowana innym podmiotom gospodarczym. 3)Teren zewnętrzny o powierzchni ok. 8 600 m2 – jest terenem ogrodzonym, częściowo zadrzewionym, na teren znajduje się wolnostojący budynek garażowy (wiata). 4)Na parterze budynku znajduje się wydzielone pomieszczenie dla pracowników ochrony (portiernia) a na zewnątrz przy bramie wjazdowej znajduje się pomieszczenie dla pracownika nadzorującego wjazd i wyjazd pojazdów na teren Instytutu. 5)System ochrony przyjęty przez Zamawiającego zakłada obecność jednego pracownika w budynku (w portierni) przez 24 godziny i drugiego pracownika nadzorującego parking w dni powszednie w godz. 7:00 – 16:00. Poza tymi godzinami wjazd i wyjazd pojazdów nadzorowany jest przez pracownika pełniącego dyżur całodobowy (za pomocą kamer i zdalnego otwierania bramy). 6)Służba dozoru i ochrony osób i mienia realizowana będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, a szczególnie z uwzględnieniem ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.). 7)Usługi ochrony osób i mienia świadczone będą całodobowo codziennie we wszystkie dni tygodnia. II. Zakres czynności obejmujących ochronę osób i mienia: a) w sposób ciągły kontrolowanie sytuacji w budynku Instytutu Sportu w Warszawie oraz w najbliższym otoczeniu zewnętrznym, b) zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach chronionego obszaru i obiektu Zamawiającego, c) ochrona obiektu, pomieszczeń i urządzeń Zamawiającego przed dostępem osób nieuprawnionych, d) ochrona mienia Zamawiającego przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem lub uszkodzeniem, e) zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie należącym do Zamawiającego oraz powiadomienie upoważnionego pracownika Instytutu o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku, f) kontrola zamknięcia i zaplombowania pomieszczeń w ochranianym budynku po godzinach pracy, g) kontrola kluczy wydawanych i przyjmowanych od pracowników Instytutu Sportu i pracowników pozostałych podmiotów wynajmujących pomieszczenia, h) obsługa centrali telefonicznej, i) niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o wszelkich awariach, szybka ocena ryzyka zagrożenia, sporządzenie stosownych protokołów lub notatek służbowych, j) ujawnienie faktów i przeciwdziałanie dewastacji mienia Zamawiającego, k) niezwłoczne powiadomienie organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie należącym do Zamawiającego i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania, l) kontrolowanie legalności pobytu pracowników Instytutu lub innych osób po godzinach pracy oraz dokonywanie stosownych zapisów w prowadzonej w tym celu ewidencji. III. Do wykonania ww. zamówienia Wykonawca winien posiadać/dysponować: a) zmotoryzowaną grupę interwencyjną mogącą w czasie maksymalnie 15 minut w dzień i 10 minut w nocy wesprzeć działania pracowników ochrony w obiekcie Zamawiającego w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych lub nadzwyczajnych, b) środki bezpośredniego przymusu w postaci paralizatora elektrycznego, ręcznego miotacza gazu, na które nie jest wymagane zezwolenie – art. 11 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004r. Nr 52, poz. 525 z późn. zm.), c) przycisk antynapadowy, d) środki łączności bezprzewodowej (telefon komórkowy). IV. Wykonawca ma obowiązek: a) dołożyć należytej staranności ochrony obiektów, b) nieprzerwanego dobowego monitorowania systemu alarmowego, c) natychmiastowego reagowania w przypadku otrzymania sygnału alarmowego, polegającego na:, d) natychmiastowym wysłaniu grupy interwencyjnej celem rozpoczęcia działań zabezpieczających obiekt, e) powiadomieniu Zamawiającego, bez zbędnej zwłoki, a także w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia, specjalistycznych służb (np. Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Gazowe) o zaistnieniu zdarzenia wymagającego ich interwencji, f) zabezpieczeniu obiektu chronionego do czasu przybycia w/w wymienionych służb, bądź osoby reprezentującej Zamawiającego, g) udostępnieniu zgromadzonych materiałów dotyczących zdarzenia przedstawicielom Policji i firm ubezpieczeniowych. h)wyposażyć swoich pracowników w: i. środki przymusu bezpośredniego wymienione w art. 38 ust. 2 pkt 1,2,3,5,6 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1099), ii. środki łączności radiowej wzajemnej wewnątrz obiektu oraz zewnętrznej, iii. schludne umundurowanie i identyfikatory.
 6. Świadczenie usług portierskich na rzecz Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków
  Zamawiający: Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.Przedmiot zamówienia polega w szczególności na: 1. Prowadzenie kontroli ruchu osobowego - wpisy do księgi ewidencji wyjść, prowadzenie książki ewidencji kluczy dla pracowników Instytutu , wpisy do księgi wejść i wyjść dla gości wraz z wydawaniem identyfikatorów oraz prowadzenie książki dyżurów portierów.
  2. Kontrola ruchu samochodowego wjeżdżającego na teren podwórza IBA i wyjeżdżającego z terenu IBA (otwieranie i zamykanie bramy samochodom uprawnionych pracowników IBA, samochodom dostawczym, ustalanie z kierownikiem Działu Technicznego możliwości wjazdu na teren Instytutu innych pojazdów itp.).
  3. Łączenie rozmów telefonicznych przychodzących z zewnątrz z odpowiednimi pracownikami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.4. Przyjmowanie poczty i innych przesyłek kurierskich niewymagających potwierdzenia ich dostarczenia w godzinach pracy i po godzinach pracy IBA (za potwierdzeniem przyjęcia), a następnie poinformowanie bądź przekazanie ich do adresatów,
  5. Kontrola pracy urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych zainstalowanych w pomieszczeniu portierni.
  6. Niezwłoczne zgłaszanie do Działu Technicznego, o wszelkich usterkach w działaniu urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych.
  7. Prowadzenie stałego monitoringu głównego wejścia do IBA z podglądem tv przemysłowej miejsc newralgicznych Instytutu w celu zabezpieczenia przed wejściem osób niepowołanych.
  8. Zapewnienie stałego obchodu wewnątrz i na zewnątrz Instytutu co dwie godziny:
  a) w dni wolne od pracy i święta,
  b) w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach od 18:00 do 6:00,
  pod kątem ujawniania wszelkich zagrożeń w tym zalania, pożaru, włamania, itp.
  9. W przypadku wystąpienia zagrożenia (stosownie do rodzaju) konieczne jest powiadomienie odpowiednich jednostek ratowniczych (straży pożarnej, policji, straży miejskiej itp.) oraz kierownika Działu Technicznego i osób podanych w schemacie powiadamiania zgodnie z instrukcją postępowania w razie awarii.
  10. Przyjmowanie i rejestrowanie na odpowiednich formularzach zgłaszanych od osób postronnych informacji dotyczących reklamacji leków produkcji IBA oraz działań niepożądanych.
  11. Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Tym samym realizując obowiązek o którym mowa w art. 29 ust. 3 a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w załączniku nr 1 do siwz.
  12. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) z osobami o których mowa w pkt. 3 lub innych dokumentów potwierdzających, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami wykonawcy. 13. Zamawiający wymaga w związku z realizacją przedmiotu umowy i na jej potrzeby zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 7. Ochrona budynków Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy
  Zamawiający: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia znajdujących się na terenie obiektu zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Barskiej 28/30 (Budynek A i Budynek B i dwa parkingi). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do siwz.
 8. Ochrona fizyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Toruń
  1.1. Ochrona fizyczna osób i mienia wykonywana w niżej wymienionych w obiektach:

  1) Lodowisko TOR – TOR, ul. Bema 23/29 – ochrona (stanowisko jednoosobowe) w następującym systemie:
  - dni robocze w godz. 18.00 – 6.00
  - dni wolne od pracy i święta – całodobowo;

  2) Stadion Miejski, ul. Bema 23/29 – ochrona (stanowisko jednoosobowe) w następującym systemie:
  - dni robocze w godz. 20.00 – 7.00
  - dni wolne od pracy i święta – całodobowo;

  3) Stadion Żużlowy Motoarena Toruń, ul. Pera Jonssona 7 – ochrona (stanowisko jednoosobowe) w następującym systemie:
  - dni robocze w godz. 20.00 – 7.00
  - dni wolne od pracy i święta – całodobowo;

  4) Camping TRAMP, ul. Kujawska 14 – ochrona (stanowisko jednoosobowe) w następującym systemie:
  - 22.00 – 6.00 – przez wszystkie dni tygodnia;
  5) Baseny letnie, ul. Przy Skarpie 4 – ochrona (stanowisko jednoosobowe) w miesiącach czerwiec – sierpień w następującym systemie:
  - 20.00 – 6.00 – przez wszystkie dni tygodnia;
  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na ochronie osób, pomieszczeń
  i mienia w zakresie:
  • ochrony pomieszczeń i mienia w obiektach,
  • ochrony w sytuacji szczególnego zagrożenia tj. w szczególności rabunek w obiektach chronionych, wybuch lub zagrożenie wybuchem w obiektach chronionych, napad, pożar
  w miejscu chronionych obiektów i inne zdarzenie losowe, kradzież z włamaniem, awarię systemów ochrony technicznej.
  UWAGA:
  Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia – Klauzula społeczna
  Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga aby wykonawca zatrudnił:
  - minimum 3 osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Osoby winny być zatrudnione na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  Zatrudnienie winno następować na podstawie umowy o pracę i trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
  Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia ww. osób. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osób.
  W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej liczby wskazanych osób, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
  1.2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a w zw. z art. 36 ust. 2 pkt. 8a lit c ustawy wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin co najmniej 3 osób niepełnosprawnych przy czym:
  1) Najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii umów o pracę zawartych z co najmniej 3 osobami niepełnosprawnymi zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy;
  2) Wykonawca ma obowiązek na każde wezwanie Zamawiającego przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie/związanie umową cywilnoprawną osób wykonujących czynności związane z przedmiotem zamówienia.

  1.3. Obowiązki i zadania pracowników ochrony (Wykonawcy):

  1) wydawanie kluczy do pomieszczeń uprawnionym pracownikom, a także przechowywanie kluczy po ich zdaniu;
  2) prowadzenie książki ewidencji kluczy, tj. wpisywanie daty, godziny, imienia i nazwiska osoby pobierającej i zdającej klucze w odpowiedniej książce oraz żądanie potwierdzenia pobrania/zdania kluczy, poprzez złożenie czytelnego podpisu;
  3) dokonywanie systematycznych obchodów pomieszczeń, korytarzy, holi, budynków – wewnątrz budynków, wokół budynków oraz terenu;
  4) wykonywanie czynności zgodnie z przepisami regulującymi wykonywanie usług ochronnych, zasadami obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności, z zachowaniem należytej staranności i w poszanowaniu godności osobistej osób;
  5) zapobieganie zakłóceniom porządku publicznego na terenie ochranianego obiektu łącznie z zatrzymaniem osoby /osób/ powodujących w/w zakłócenia;
  6) zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieganie przed utratą zdrowia lub życia osób przebywających w granicach ochranianego obiektu;
  7) ochrona przed zaborem, zniszczeniem, uszkodzeniem dokumentów i mienia MOSiR;
  8) ochrona przed włamaniem, kradzieżą, napadem, rabunkiem i aktami wandalizmu na terenie ochranianego obiektu;
  9) niezwłoczne powiadamianie Policji, Straży Miejskiej o czynach przestępczych zaistniałych na terenie obiektu i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia odpowiednich służb;
  10) ochrona obiektu przed dostępem do niego osób nieuprawnionych;
  11) nie dopuszczanie do wejścia na teren ochranianego obiektu osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
  12) nie dopuszczanie do wnoszenia na teren obiektu ochranianego broni, alkoholu oraz innych niebezpiecznych przedmiotów mogących zagrozić życiu i zdrowiu;
  13) prowadzenie niezbędnej dokumentacji służbowej /książki dyżurów w której pracownicy Wykonawcy wpisywać będą wszelkie spostrzeżenia, uwagi i istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony/ oraz dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego;
  14) umożliwienie Zamawiającemu w każdej chwili dostępu do dokumentacji wymienionej wyżej, a po jej zakończeniu przekazanie Zamawiającemu oryginałów lub sporządzenia ich kopii;
  15) składanie upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego raportów dotyczących zdarzeń i incydentów zaistniałych podczas dyżuru;
  16) w razie pożaru w obiekcie, natychmiastowe powiadomienie Straży Pożarnej oraz wzmożenie czujności w celu uniemożliwienia zaboru mienia przez osoby postronne działające pod pozorem niesienia pomocy;
  17) współdziałanie z jednostkami ochrony przeciwpożarowej w przypadkach zagrożenia pożarem na terenie obiektu;
  18) pomoc w sprawnej ewakuacji osób przebywających w budynku w przypadku alarmu bombowego lub pożarowego;
  19) w razie nieszczęśliwego wypadku wezwanie Pogotowia Ratunkowego;
  20) reagowanie na mogące wystąpić sytuacje nagłe i awaryjne związane z instalacjami (elektryczną, wodno-kanalizacyjną, przeciwpożarową) oraz informowanie o zaistniałym fakcie pracowników MOSiR;
  21) okazjonalne udzielanie pomocy interesantom (np. przy transporcie osoby niepełnosprawnej), o ile nie wpływa to na stan ochrony obiektu;
  22) przestrzeganie instrukcji p.pożarowej i BHP oraz instrukcji urządzeń zabezpieczających i alarmowych;
  23) zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy;
  24) otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych do ochranianych budynków.

  1.4. Wykonawca zobowiązany jest do:

  1. dysponowania zmotoryzowaną grupą interwencyjną, której czas reakcji nie może być dłuższy niż 15 minut od momentu telefonicznego zgłoszenia.
  2. dysponowania Alarmowym Centrum Odbiorczym do przyjmowania sygnału alarmowego;
  3. wyposażenia pracowników ochrony w niezależne środki łączności bezprzewodowej (np. radiowej) między centrum kierowania, grupami interwencyjnymi i służbami dozoru na chronionym obiekcie;
  4. wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy pracowników ochrony fizycznej (wymagane poświadczenie o niekaralności i dobrej kondycji zdrowotnej);
  5. zapewnienia nadzoru nad wykonaniem umowy tzn. wyznaczenia pracownika (pracowników) ochrony fizycznej posiadającego uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej tj. posiada aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji, odpowiedzialnego za organizowanie i kierowanie zespołem;
  6. zapewnienia pracownikom ochrony jednolitego umundurowania oraz imiennych identyfikatorów;
  7. sporządzenia imiennego wykazu pracowników realizujących przedmiot zamówienia oraz informowania Zamawiającego o planowanej zmianie personalnej;
  8. prowadzenia monitorowania sygnałów zakodowanych informacji wysyłanych z systemu alarmowego w chronionych obiektach;
  9. monitorowania sygnałów które obejmuje wyświetlanie i zapisywanie „historii zdarzeń” informacji przychodzących z systemu alarmowego zamontowanego w chronionych obiektach;
  10. powiadamiania Zamawiającego w razie uzyskania informacji o uszkodzeniu linii przekazu sygnału alarmowego lub lokalnego systemu sygnalizacji włamania, o zaistniałym zdarzeniu i objęcie chronionego obiektu doraźnym dozorem do czasu przyjazdu przedstawiciela Zamawiającego;
 9. Świadczenie usług ochrony fizycznej
  Zamawiający: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa
  Świadczenie usług ochrony fizycznej
 10. USŁUGA CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ BUDYNKU I DZIAŁKI ZLOKALIZOWANYCH W ŁODZI PRZY AL. KOŚCIUSZKI 65
  Zamawiający: Sąd Apelacyjny w Łodzi, Łódź
  całodobowa usługa ochrony fizycznej budynku i działki zlokalizowanej w Łodzi przy Al. Kościuszki 65, zwaną dalej „Usługą" polegającą w szczególności na: sprawowaniu nadzoru nad właściwym ruchem osobowym w zakresie ustalonym z Zamawiającym, zwracaniu szczególnej uwagi na osoby, które swoim zachowaniem budzą uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, sprawowaniu nadzoru nad właściwym ruchem samochodowym oraz prowadzenie książki ruchu samochodowego, w której odnotowywane są: data i godzina wjazdu samochodu, jego nr rejestracyjny, firma, do której dany pojazd należy, godzina wyjazdu, prowadzeniu wyrywkowej kontroli ruchu materiałowego "do" i "z" obiektu (w zakresie ustalonym z Zamawiającym),udzielaniu pomocy osobom pracującym w obiekcie w każdej sytuacji wymagającej interwencji agenta ochrony, wykonywaniu wszelkich zaleceń Zamawiającego w zakresie właściwego zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie, współdziałaniu z właściwymi terenowo jednostkami Policji w sytuacjach, które tego wymagają, niezwłocznym powiadamianiu swoich przełożonych i Zamawiającego o zaistniałych czynach przestępczych i wykroczeniach oraz zabezpieczaniu śladów dowodów przestępstwa, nadzorze nad kluczami do poszczególnych pomieszczeń, prowadzenie książki kluczy, czynne przeciwdziałanie ewentualnym próbom kradzieży, napadom rabunkowym, bądź dewastacji mienia, prowadzeniu regularnych, rejestrowanych obchodów chronionego terenu, kierowanie się w miejsce zagrożenia bezpieczeństwa w momencie jego rozpoznania, ustalaniu uprawnień osób do przebywania na terenie obiektu w godzinach jego zamknięcia, legitymowaniu osób w celu ustalenia ich tożsamości, ujęciu osób stwarzających oczywiste zagrożenie dla ochrony mienia, zwracaniu bacznej uwagi i natychmiastowe reagowanie na wszelkie zjawiska mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo mienia, niewpuszczaniu na teren obiektu osób, których obecność może w sposób oczywisty zagrozić bezpieczeństwu mienia, wpuszczaniu gości po potwierdzeniu osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego i pod jej opieką - w zakresie ustalonym z Zamawiającym
 11. OCHRONA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2017 R.
  Zamawiający: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Włocławek
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie ochrony fizycznej obiektów muzealnych: - Gmach Główny Muzeum, ul. Słowackiego 1a, Włocławek - Muzeum Historii Włocławka, ul. Szpichlerna 19, Włocławek - Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 6, Włocławek - Muzeum Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12, Włocławek. - Dwór w Kłóbce, gm. Lubień Kujawski w szczególności: 1) Bezpośrednia, stała, ochrona fizyczna budynków muzeum w liczbie godzin określonych w załączniku 1 do SIWZ, będzie prowadzona przez pracowników ochrony Wykonawcy (po jednym pracowniku ochrony w każdym z ww. budynków muzeum. 2) Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do posiadania 2 kwalifikowanych pracowników ochrony do stałego nadzoru nad pracownikami ochrony i kontaktów roboczych z przedstawicielem Zamawiającego – specjalistą ds. administracji i kadr Muzeum. 3) Przez cały okres realizacji zamówienia pracownicy ochrony będą wspomagani przez specjalistyczne formacje ochronne Wykonawcy, jako grupy interwencyjne kierowane z centrum monitorowania Wykonawcy zamówienia. 4) Grupa interwencyjna powinna się składać co najmniej z dwóch pracowników Wykonawcy wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego, służbowe umundurowanie i oznakowane pojazdy interwencyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5) Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma grupami interwencyjnymi, które są zobowiązane do świadczenia usługi na każdorazowe wezwanie pracownika ochrony lub nadzoru Wykonawcy. Wezwanie musi nastąpić w sytuacjach określonych w załączniku 9 - Regulamin ochrony obiektów muzeum. 6) Dojazd grupy interwencyjnej do zagrożonego obiektu musi nastąpić na terenie miasta Włocławka w czasie do 10 min od momentu zgłoszenia, a w miejscowości Kłóbka do 30 min od momentu zgłoszenia. 7) Pracownicy ochrony muszą być wyposażeni w stosowne umundurowanie i identyfikator Wykonawcy, umożliwiający ich identyfikację oraz środki łączności bezprzewodowej i posiadać ciągły kontakt z grupami interwencyjnymi oraz nadzorującym pracownikiem ochrony 8) Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie i stosowanie przez osoby wykonujące przedmiot umowy wszelkich regulaminów, instrukcji, poleceń które obowiązują na terenie budynków Muzeum. 2. Zamawiający zastrzega sobie obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. w zakresie bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej budynków MZKID. 3. Zamawiający dopuszcza powierzanie czynności działań grup interwencyjnych podwykonawcom. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi. Powierzenie wykonanie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Jeżeli powierzenie podwykonawcy części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy PZP, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 4. Zamawiający zapewni pracownikom ochrony zatrudnionym przez Wykonawcę dostęp do pomieszczenia socjalnego w miejscu wykonania zamówienia oraz możliwość korzystania z linii telefonicznej w celach związanych z wykonywaniem zamówienia. 5. Cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia nie może ulec zmianie w ciągu trwania umowy. 6. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ochrony określa Regulamin ochrony obiektów muzeum — załącznik nr 9 do SIWZ. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania zamówienia przez pracowników Wykonawcy w zakresie ochrony mienia. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia książki dyżurów, do której personel Wykonawcy wpisywać będzie wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony mienia Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązany jest do: a)przekazania Zamawiającemu imiennej listy pracowników, którzy wykonywać będą przedmiot zamówienia w obiektach Zamawiającego, najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem wykonywania zadania. b)bieżącego i niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie personalnej w składzie pracowników Wykonawcy wykonujących przedmiot zamówienia na terenie obiektów Zamawiającego. O powyższym Zamawiający winien być poinformowany przed przystąpieniem do pracy nowego pracownika. Osoba/y ta/e muszą spełniać warunki określone w SIWZ. 10. W przypadku nie wypełnienia któregokolwiek z zapisów w.w. Regulaminu Ochrony Obiektów Muzeum Wykonawca, zobowiązany będzie bezwarunkowo na każde żądanie Zamawiającego do dokonania niezwłocznej wymiany składu personalnego pracowników Wykonawcy wykonujących przedmiot zamówienia. 11. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej reakcji zabezpieczającej stanowisko ochrony (w nieprzekraczalnym terminie 1 godziny) w przypadku: braku obsady stanowiska ochrony, rażących uchybień w pełnieniu dyżuru, stwierdzenia przez Zamawiającego niedyspozycji pracownika ochrony. 12. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy. 13. Zamawiający zastrzega, że wierzytelność z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy nie może być przeniesiona na osobę trzecią ani też stanowić przedmiotu zabezpieczenia.
 12. Wykonanie usług: obsługa szatni, obsługa dozoru w budynkach Wydziału Elektrycznego PW - Gmach Elektrotechniki, Gmach Mechaniki, Gmach Starej Kotłowni, Budynek Pod Kominem
  Zamawiający: Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, Warszawa
  Wykonanie usług: obsługa szatni, obsługa dozoru w budynkach Wydziału Elektrycznego PW - Gmach Elektrotechniki, Gmach Mechaniki, Gmach Starej Kotłowni, Budynek Pod Kominem
 13. Świadczenie stałej, całodobowej usługi ochrony fizycznej osób, mienia i obiektów należących do SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, Łomianki
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałej, całodobowej usługi ochrony fizycznej osób, mienia i obiektów należących do Zamawiającego usytuowanych przy ul. M. Konopnickiej 65 w Dziekanowie Leśnym- Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy, a w szczególności: - obsługa bramy głównej, portierni Szpitala, systemu parkingowego, pobierania opłat parkingowych będzie realizowana: przez całą dobę w dni robocze, soboty, niedziele i święta przez jednego pracownika (posterunek parkingowy); - ciągły dozór obiektu Szpitala będzie realizowany: w godz. 7:00-19:00 przez jednego pracownika obchodowego (posterunek obchodowy); Wykonawca zapewni: 1 pracownika ochrony pracującego całodobowo (24h) na posterunku w Portierni Szpitala 1 pracownika ochrony dodatkowo na posterunku obchodowym (12 h godzinny dyżur) - czas dokonywania obchodu do ustalenia z Zamawiającym; - Wykonawca ma obowiązek ochrony mienia znajdującego się na powierzonym terenie przed włamaniem, kradzieżą, pożarem, zakłóceniem porządku oraz innymi zdarzeniami losowymi, a także pobierania i rozliczania płatności za parkowanie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym; - Wykonawca ma obowiązek również: prowadzić rejestr kluczy (tj. wydawanie oraz odbieranie kluczy przez uprawnione osoby), wykonywać drobne prace porządkowe, utrzymywać drożność dróg wewnętrznych i wyznaczać miejsca parkingowe, udzielać wstępnej informacji oraz kierować interesantów do odpowiednich osób/komórek, natychmiastowe zgłaszanie centrali: uaktywnienia się alarmów, jakiegokolwiek zagrożenia napadem na mienie lub osoby przebywające na terenie Szpitala, podejmowanie interwencji wobec osób, które bez uzasadnienia przebywają na chronionym terenie, systematyczne dokonywanie obchodu chronionego terenu, obchód techniczny dokonywany po zamknięciu budynku administracyjnego w celu sprawdzenia prawidłowo zabezpieczonych drzwi, okien, zgaszenia świateł, uzbrojenia alarmu itp.; W uzasadnionych przypadkach należy wezwać odpowiednie służby (policja, straż miejska, straż pożarna, pogotowie ratunkowe itp.); - Wykonawca ma obowiązek prowadzić dokumentację dot. pełnionej służby (tj. przejęcie i zdanie obiektu, kontrola grupy interwencyjnej, przebieg służby, zauważone zagrożenia wraz ze sposobem ich uniknięcia lub zmniejszenia zagrożenia); - Wykonawca na własny koszt ma przeprowadzać systematyczną konserwację istniejącego alarmu; - Wykonawca ma obowiązek umieścić w wyznaczonych przez zamawiającego miejscach punkty kontrolne na obiektach oraz wyposażyć w urządzenia osobiste monitorujące zdefiniowane w systemie czynności obchodowe wykonywane podczas zabezpieczania obiektu (ilość punktów kontrolnych ustalenia z Zamawiającym); - Wykonawca ma obowiązek poinformować pisemnie o zmianach osobowych wśród osób wyznaczonych do realizacji ochrony; - Wykonawca ma obowiązek zapewnić wszelkie materiały eksploatacyjne niezbędne do realizacji ww. usługi (tj. głównie materiały biurowe, artykuły higieniczne itp.) - Wykonawca ma obowiązek: wyposażenia osób na posterunkach w odpowiednią odzież oraz sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji ochrony (głównie umundurowanie, identyfikatory, piloty antynapadowe, łączność bezprzewodową, telefony), Wykonawca powinien również założyć książki służby (dokumentowanie przebiegu służby oraz ewentualnych uwag); - Wykonawca ma obowiązek przestrzegania instrukcji i zarządzeń Zamawiającego obowiązujących na terenie chronionego obiektu, (m.in.: instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja postępowania w przypadku zagrożenia działaniem terrorystycznym); Pracownicy mają także obowiązek przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych; - Pracownicy ochrony zobowiązani są do utrzymania porządku w pomieszczeniach we własnym zakresie i własnymi środkami czystości; - Wykonawca zobowiązany jest do odnowienia pomieszczeń portierni tj. pomalowanie ścian i sufitów do końca października 2016: 2 pomieszczenia + toaleta 29,01 m2 łącznie; - Obowiązkowa jest wizja lokalna na terenie obiektu na koszt Wykonawcy; Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy.
 14. Usługa ochrony osób i mienia oraz konwojowania wartości pieniężnych w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-30/2016)
  Zamawiający: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
  1. Zakres zamówienia obejmuje: całodobowa ochrona obiektów Zamawiającego przy ul. Cegłowskiej 80 w Warszawie, konwojowanie wartości pieniężnych oraz monitorowanie pomieszczeń Poradni ZLŚ przy ul. Grębałowskiej 14 w Warszawie.
 15. Ochrona obiektów Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz konwojowanie wartości pieniężnych
  Zamawiający: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Łódź
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi ochroniarskie polegające na:
  1) ochronie obiektów Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi położonych w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim:
  a) przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi,
  b) przy ul. Piotrkowskiej 103 w Łodzi,
  c) przy ul. Żeromskiego 87 w Łodzi,
  d) przy ul. Gdańskiej 73 w Łodzi,
  e) przy ul. Leczniczej 6 II p. w Łodzi,
  f) ochronie obiektu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 10c.
  2) konwojowaniu - transporcie wartości pieniężnych na obszarze miasta Łodzi.

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
  3. Zamawiający zastrzega wykonanie zamówienia tylko przez Wykonawcę w zakresie dotyczącym usługi ochrony obiektów oraz konwojowania wartości pieniężnych.
  4. Dopuszcza się wykonanie zamówienia przez podwykonawców w zakresie dotyczącym grupy interwencyjnej.
  5. Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca zatrudnił min. 20 osób na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
  6. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz 1228 ze zmianami) i daje rękojmię zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony interes Zamawiającego.
 16. Usługa kompleksowej ochrony fizycznej osób i mienia ze stałym monitoringiem w budynkach i na terenie posesji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - sprawa 02/2016
  Zamawiający: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej ochrony fizycznej osób i mienia ze stałym monitoringiem w siedzibach i na terenie posesji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przy ul. Ignacego Krasickiego 26, ul. Antoniego Malczewskiego 22 i przy ul. Seweryna Goszczyńskiego 9
 17. Ochrona fizyczna Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Toruń
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Ochrona fizyczna osób i mienia wykonywana w niżej wymienionych w obiektach: 1) Lodowisko TOR - TOR, ul. Bema 23/29 - ochrona (stanowisko jednoosobowe) w następującym systemie: dni robocze w godz. 18.00 - 6.00 dni wolne od pracy i święta - całodobowo; 2) Stadion Miejski, ul. Bema 23/29 - ochrona (stanowisko jednoosobowe) w następującym systemie: dni robocze w godz. 20.00 - 7.00 dni wolne od pracy i święta - całodobowo; 3) Stadion Żużlowy Motoarena Toruń, ul. Pera Jonssona 7 - ochrona (stanowisko jednoosobowe) w następującym systemie: dni robocze w godz. 20.00 - 7.00 dni wolne od pracy i święta - całodobowo; 4) Camping TRAMP, ul. Kujawska 14 - ochrona (stanowisko jednoosobowe) w następującym systemie: 22.00 - 6.00 - przez wszystkie dni tygodnia; 5) Baseny letnie, ul. Przy Skarpie 4 - ochrona (stanowisko jednoosobowe) w miesiącach czerwiec - sierpień w następującym systemie: 22.00 - 6.00 - przez wszystkie dni tygodnia; Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na ochronie osób, pomieszczeń i mienia w zakresie: ochrony pomieszczeń i mienia w obiektach, ochrony w sytuacji szczególnego zagrożenia tj. w szczególności rabunek w obiektach chronionych, wybuch lub zagrożenie wybuchem w obiektach chronionych, napad, pożar w miejscu chronionych obiektów i inne zdarzenie losowe, kradzież z włamaniem, awarię systemów ochrony technicznej. 1.2. Obowiązki i zadania pracowników ochrony (Wykonawcy): 1) wydawanie kluczy do pomieszczeń uprawnionym pracownikom, a także przechowywanie kluczy po ich zdaniu; 2) prowadzenie książki ewidencji kluczy, tj. wpisywanie daty, godziny, imienia i nazwiska osoby pobierającej i zdającej klucze w odpowiedniej książce oraz żądanie potwierdzenia pobrania/zdania kluczy, poprzez złożenie czytelnego podpisu; 3) dokonywanie systematycznych obchodów pomieszczeń, korytarzy, holi, budynków - wewnątrz budynków, wokół budynków oraz terenu; 4) wykonywanie czynności zgodnie z przepisami regulującymi wykonywanie usług ochronnych, zasadami obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności, z zachowaniem należytej staranności i w poszanowaniu godności osobistej osób; 5) zapobieganie zakłóceniom porządku publicznego na terenie ochranianego obiektu łącznie z zatrzymaniem osoby /osób/ powodujących w/w zakłócenia; 6) zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieganie przed utratą zdrowia lub życia osób przebywających w granicach ochranianego obiektu; 7) ochrona przed zaborem, zniszczeniem, uszkodzeniem dokumentów i mienia MOSiR; 8) ochrona przed włamaniem, kradzieżą, napadem, rabunkiem i aktami wandalizmu na terenie ochranianego obiektu; 9) niezwłoczne powiadamianie Policji, Straży Miejskiej o czynach przestępczych zaistniałych na terenie obiektu i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia odpowiednich służb; 10) ochrona obiektu przed dostępem do niego osób nieuprawnionych; 11) nie dopuszczanie do wejścia na teren ochranianego obiektu osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; 12) nie dopuszczanie do wnoszenia na teren obiektu ochranianego broni, alkoholu oraz innych niebezpiecznych przedmiotów mogących zagrozić życiu i zdrowiu; 13) prowadzenie niezbędnej dokumentacji służbowej książki dyżurów w której pracownicy Wykonawcy wpisywać będą wszelkie spostrzeżenia, uwagi i istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony/ oraz dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego; 14) umożliwienie Zamawiającemu w każdej chwili dostępu do dokumentacji wymienionej wyżej, a po jej zakończeniu przekazanie Zamawiającemu oryginałów lub sporządzenia ich kopii; 15) składanie upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego raportów dotyczących zdarzeń i incydentów zaistniałych podczas dyżuru; 16) w razie pożaru w obiekcie, natychmiastowe powiadomienie Straży Pożarnej oraz wzmożenie czujności w celu uniemożliwienia zaboru mienia przez osoby postronne działające pod pozorem niesienia pomocy; 17) współdziałanie z jednostkami ochrony przeciwpożarowej w przypadkach zagrożenia pożarem na terenie obiektu; 18) pomoc w sprawnej ewakuacji osób przebywających w budynku w przypadku alarmu bombowego lub pożarowego; 19) w razie nieszczęśliwego wypadku wezwanie Pogotowia Ratunkowego; 20) reagowanie na mogące wystąpić sytuacje nagłe i awaryjne związane z instalacjami (elektryczną, wodno-kanalizacyjną, przeciwpożarową) oraz informowanie o zaistniałym fakcie pracowników MOSiR; 21) okazjonalne udzielanie pomocy interesantom (np. przy transporcie osoby niepełnosprawnej), o ile nie wpływa to na stan ochrony obiektu; 22) przestrzeganie instrukcji p.pożarowej i BHP oraz instrukcji urządzeń zabezpieczających i alarmowych; 23) zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy; 24) otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych do ochranianych budynków. 1.4. Wykonawca zobowiązany jest do: 1. dysponowania zmotoryzowaną grupą interwencyjną, której czas reakcji nie może być dłuższy niż 15 minut od momentu telefonicznego zgłoszenia w ciągu dnia i nie dłuższy niż 10 minut w godzinach nocnych tj. od 22:00 do 6:00; 2. dysponowania Alarmowym Centrum Odbiorczym do przyjmowania sygnału alarmowego; 3. wyposażenia pracowników ochrony w niezależne środki łączności bezprzewodowej (np. radiowej) między centrum kierowania, grupami interwencyjnymi i służbami dozoru na chronionym obiekcie; 4. wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy pracowników ochrony fizycznej (wymagane poświadczenie o niekaralności i dobrej kondycji zdrowotnej); 5. zapewnienia nadzoru nad wykonaniem umowy tzn. wyznaczenia pracownika (pracowników) ochrony fizycznej posiadającego uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej tj. posiada aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji, odpowiedzialnego za organizowanie i kierowanie zespołem; 6. zapewnienia pracownikom ochrony jednolitego umundurowania oraz imiennych identyfikatorów; 7. sporządzenia imiennego wykazu pracowników realizujących przedmiot zamówienia oraz informowania Zamawiającego o planowanej zmianie personalnej; 8. prowadzenia monitorowania sygnałów zakodowanych informacji wysyłanych z systemu alarmowego w chronionych obiektach; 9. monitorowania sygnałów które obejmuje wyświetlanie i zapisywanie historii zdarzeń informacji przychodzących z systemu alarmowego zamontowanego w chronionych obiektach; 10. powiadamiania Zamawiającego w razie uzyskania informacji o uszkodzeniu linii przekazu sygnału alarmowego lub lokalnego systemu sygnalizacji włamania, o zaistniałym zdarzeniu i objęcie chronionego obiektu doraźnym dozorem do czasu przyjazdu przedstawiciela Zamawiającego;.
 18. Ochrona i dozór mienia IBPRS w Łodzi przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 84
  Zamawiający: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa
  j.w.
 19. Usługi w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia
  Zamawiający: Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER Sp. z o.o., Wielka Nieszawka
  Przedmiotem zamowienia są usługi w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia.
  Szczegółowy zakres i warunki zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do siwz
 20. Świadczenie usługi ochrony wraz z monitoringiem osób, pawilonów oraz terenu Szpitala - EP/91/2015
  Zamawiający: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
  ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY WRAZ Z MONITORINGIEM OSÓB, PAWILONÓW ORAZ TERENU SZPITALA.
 21. Usługa ochrony terenów i obiektów znajdujących się w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie administrowanych przez ZTP
  Zamawiający: Zarząd Terenów Publicznych, Warszawa
 22. OCHRONA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2016 R.
  Zamawiający: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Włocławek
 23. Wykonanie usług: obsługa szatni, obsługa dozoru w budynkach Wydziału Elektrycznego PW - Gmach Elektrotechniki, Gmach Mechaniki, Gmach Starej Kotłowni, Budynek Pod Kominem.
  Zamawiający: Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 24. Ochrona fizyczna budynków Urzędu Miasta Torunia, ochrona w formie monitorowania systemu sygnalizacji włamania oraz konserwacja i obsługa awaryjna systemu alarmowego.
  Zamawiający: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Toruń
 25. ZP/10/2015 świadczenie usługi ochrony osób i mienia MZOZ Sp. z o. o. we Włocławku oraz konserwacja i obsługa awaryjna systemu alarmowego - postępowanie II
  Zamawiający: Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Włocławek
 26. Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans SP ZOZ w Warszawie.
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 27. Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej mienia w Instytucie Adama Mickiewicza (w ramach zamówienia uzupełniającego do postępowania nr 3/IAM/2013/06)
  Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa
 28. Całodobowa ochrona nieruchomości oraz osób i mienia w obrębie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu oraz Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Grudziądzu
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Toruń
 29. Wykonywanie usług ochrony fizycznej obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Włocławku w systemie całodobowym
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Włocławek
 30. Usługa kompleksowej ochrony osób i mienia dla Narodowego Instytutu Audiowizualnego Numer postępowania: NInA_PN_6_2015
  Zamawiający: Narodowy Instytut Audiowizualny, Warszawa
 31. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonmego na usługę ochrony osób i mienia w obiektach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów
  Zamawiający: Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, Warszawa
 32. Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w Instytucie Sportu w Warszawie przez okres 24 miesięcy
  Zamawiający: Instytut Sportu, Warszawa
 33. świadczenie całodobowej usługi ochrony mienia.
  Zamawiający: ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, Sochaczew
 34. Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz nadzoru przy użyciu alarmu budynku Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy zlokalizowanego w Płocku przy ulicy Królewieckiej 27
  Zamawiający: Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 35. OCHRONA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2015 R..
  Zamawiający: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Włocławek
 36. Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie i MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu
  Zamawiający: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Płock
 37. Śdczenie usług ochrony fizycznej osób, obiektów i mienia oraz obsługa centrali telefonicznej w budynku przy ul. Lindleya 14
  Zamawiający: Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, Warszawa
 38. Usługi w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia
  Zamawiający: Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER Sp. z o.o., Wielka Nieszawka
 39. Świadczenie usługi ochrony obiektu przy ul. Płockiej 9 A w Warszawie, najmowanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie dla potrzeb komórek organizacyjnych Sądu Okręgowego w Warszawie oraz przy ul Płockiej 9 B najmowanego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie - Nr ZP/OG/83/13
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Warszawie, Warszawa
 40. Wykonanie usługi w zakresie stacjonarnej ochrony osób i mienia w obiekcie i na terenie Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa.
  Zamawiający: Ośrodek Wspomagania Rodziny, Warszawa
 41. Ochrona osób i mienia Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - ZP/ŁOW NFZ/14/2013
  Zamawiający: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Łódź
 42. Ochrona fizyczna osób i mienia w obiekcie i na terenie przyległym, obsługa portierni oraz systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego, w Domu Pomocy Społecznej im. MATYSIAKÓW w Warszawie przy ul. Arabskiej 3.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków", Warszawa
 43. Usługa ochrony osób i mienia, prowadzenia dozoru za pomocą urządzeń technicznych zainstalowanych w budynku i na terenie zewnętrznym Urzędu Skarbowego Warszawa Wola oraz konserwację systemu alarmowego i CCTV
  Zamawiający: Urząd Skarbowy Warszawa Wola, Warszawa
 44. Ochrona osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynków wraz z parkingami należącymi do Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie oraz usługa w zakresie ochrony imprez organizowanych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
  Zamawiający: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Warszawa
 45. Wykonanie zamówienia uzupełniającego na świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej i mienia na terenie Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku w roku 2013
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Płock
 46. ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOCŁAWKU ORAZ KONSERWACJA I OBSŁUGA AWARYJAĄ SYSTEMU ALARMOWEGO.
  Zamawiający: Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Włocławek
 47. Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Domu Dziecka nr 2 im. dr Janusza Korczaka w Warszawie
  Zamawiający: Dom Dziecka Nr 2 im. Janusza Korczaka, Warszawa
 48. Ochrona osób i mienia Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ZP/ŁOW NFZ/2/2013
  Zamawiający: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Łódź
 49. Dozór i ochrona mienia budynków Centrum Nauki i Sztuki oraz Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121
  Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Łódź
 50. Usługi ochrony fizycznej budynków przy ul. Prostej oraz ul. Przyczółkowej w Warszawie
  Zamawiający: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Warszawa
 51. Świadczenie usługi w zakresie ochrony obiektu, mienia oraz osób Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Warszawa
 52. Usługę ochrony osób i mienia w budynkach Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1 i Żwirki i Wigury 101
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii, Warszawa
 53. Ochrona mienia Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4 i ul. Jagiellońskiej 76
  Zamawiający: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 54. Ochrona fizyczna obiektów Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi wraz z monitoringiem w okresie od dnia 1 lutego 2013 r. do dnia 31 stycznia 2014 r.
  Zamawiający: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Łódź
 55. OCHRONA FIZYCZNA TERENU LODOWISKA USYTUOWANEGO PRZED WEJŚCIEM DO PAŁACU MŁODZIEŻY PO PÓŁNOCNEJ STRONIE PAŁACU KULTURY I NAUKI
  Zamawiający: Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Warszawa
 56. Usługa ochrony Pasażu Handlowego Hale Mirowskie zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1 oraz Parku Mirowskiego.
  Zamawiający: Zarząd Terenów Publicznych, Warszawa
 57. Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów, osób i mienia PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o., Włocławek
 58. USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY OBIEKTU PL WAT SPZOZ I TRANSPORT WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH DO BANKU W OKRESIE 3 LAT.
  Zamawiający: Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 59. Usługę w zakresie ochrony mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) dla JW 4938, JW 3939, JW 3934, JW 3411 oraz WKU Radom w 2013 r.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4938, Radom
 60. Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku w roku 2013
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Płock
 61. Ochrona nieruchomości przy ul.Ząbkowskiej 22/24/26 i ul.Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie w 2013 roku. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/43/12
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, Warszawa
 62. Ochrona obiektów, osób i mienia.
  Zamawiający: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o., Konstancin-Jeziorna
 63. ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU OKRESIE OD 01.01.2013 R. DO 31.12.2014 R.
  Zamawiający: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Włocławek
 64. Usługa ochrony osób i mienia, prowadzenia dozoru za pomocą urządzeń technicznych zainstalowanych w budynku i na terenie zewnętrznym Urzędu Skarbowego Warszawa Wola oraz konserwację systemu alarmowego i CCTV
  Zamawiający: Urząd Skarbowy Warszawa Wola, Warszawa
 65. Świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynku Domu Pracownika Naukowego UW przy ul.Smyczkowej 11 w Warszawie.
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 66. Stała ochrona bezpośrednia osób i mienia w jednostkach ochrony zdrowia.
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego, Toruń
 67. Wykonywanie usługi ochrony, obiektu, osób i mienia Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu wraz z mnitoringiem i usługami patrolowymi.
  Zamawiający: Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu, Toruń
 68. Świadczenie usługi w zakresie ochrony fizycznej obiektu Muzeum Historii Włocławka, ul. Szpichlerna 19, Włocławek
  Zamawiający: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Włocławek
 69. Świadczenie usług ochrony całodobowej budynków PAIiIZ S.A..
  Zamawiający: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa
 70. Usługi ochrony fizycznej budynków przy ul. Prostej oraz ul. Przyczółkowej w Warszawie
  Zamawiający: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Warszawa
 71. Ochrona obiektu Polskiego Radia S.A., ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego w Joachimowie Mogiłach koło Bolimowa, (znak sprawy: BZ/SZP-1/2012)
  Zamawiający: Polskie Radio S.A. Sekcja Zamówień Publicznych, Warszawa
 72. świadczenie usług całodobowej ochrony mienia
  Zamawiający: ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, Sochaczew
 73. Świadczenie usług ochrony mienia w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Brackiej 4
  Zamawiający: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa
 74. Ochrona osób i mienia Starostwa Powiatowego we Włocławku, przez okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe we Włocławku, Włocławek
 75. ochrona obiektów, osób i mienia
  Zamawiający: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o., Konstancin-Jeziorna
 76. Ochrona fizyczna obiektu przy ul. Kobyłkowskiej 1a, ul. Prądzyńskiego 3 i ul. Powstańców 8/10 w Wołominie
  Zamawiający: Powiat Wołomiński, Wołomin
 77. Usługa ochrony fizycznej obiektu SPEC S.A. OSW w Grzymku
  Zamawiający: Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa
 78. Świadczenie usługi w zakresie ochrony i zabezpieczenia mienia obiektów szpitala
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II, Grodzisk Mazowiecki
 79. OCHRONA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE PRZY UL. 1 MAJA 16
  Zamawiający: Gmina Miasto Sochaczew, Sochaczew
 80. Ochrona i dozór mienia IBPRS z siedzibą w Warszawie ul. Rakowiecka 36
  Zamawiający: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa
 81. Świadczenie usług ochrony mienia obiektów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
  Zamawiający: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Włocławek
 82. Ochrona i dozór mienia IBPRS z siedzibą w Warszawie ul. Rakowiecka 36
  Zamawiający: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa
 83. ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU
  Zamawiający: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Włocławek
 84. Świadczenie usług ochrony całodobowej budynków PAIiIZ S.A.
  Zamawiający: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa
 85. Ochrona siedziby Sądu Okręgowego w Płocku przy Placu Narutowicza 4 i ul. 1 Maja 4a oraz Sądu Rejonowego w Płocku przy Placu Narutowicza 6, ul. Kilińskiego 10b i Piekarskiej 11 od dnia 1.02.2011 r. do 31.01.2012 r.
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Płocku, Płock
 86. Swiadczenie usług ochrony obiektów ,osób i mienia
  Zamawiający: Centrum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa "STOCER" Samodzielny Publiczny ZOZ, Konstancin-Jeziorna
 87. Usługa ochrony obiektów i mienia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku.
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Minikowo
 88. Ochrona obiektu Prokuratury Generalnej położonego w Warszawie przy ul. Barskiej 28/30
  Zamawiający: Prokuratura Generalna, Warszawa
 89. Usługi ochrony mienia
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku, Płońsk
 90. Ochrona fizyczna obiektów SWZPZPOZ w Warszawie
  Zamawiający: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 91. Ochrona fizyczna SWZPZPOZ w Warszawie
  Zamawiający: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 92. Świadczenie usług ochrony całodobowej budynków PAIiIZ S.A.
  Zamawiający: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa
 93. Usługa Ochrony obiektów, osób i mienia na terenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii
  Zamawiający: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 94. Świadczenie usług całodobowej ochrony obiektów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Zamawiający: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa
 95. Ochrona mienia i nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, pacjentów i klientów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 30
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital w Żyrardowie, Żyrardów
 96. swiadczenie usług ochrony obiektów,osób i mienia
  Zamawiający: Centrum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa "STOCER" Samodzielny Publiczny ZOZ, Konstancin-Jeziorna
 97. CAŁODOBOWA OCHRONA I DOZÓR MIENIA
  Zamawiający: Miejski Zarząd Obiektów Sportowych, Pruszków
 98. USŁUGI OCHRONY W OKRESIE 3 LAT W OBIEKCIE PRZYCHODNI LEKARSKIEJ WAT SP ZOZ
  Zamawiający: Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 99. CAŁODOBOWA OCHRONA OBIEKTÓW KOMPLEKSU KOSZAROWEGO 6017 JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 2367 PRZEZ SPECJALISTYCZNĄ UZBROJONĄ FORMACJĘ OCHRONNĄ (SUFO)
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa nr 2367, Sochaczew
 100. Wykonanie usługi ochrony fizycznej obiektu osób i mienia, monitoringu oraz konwojowania wartości pieniężnych w Drugim Urzędzie Skarbowym w Toruniu.
  Zamawiający: Drugi Urząd Skarbowy, Toruń
 101. Wykonanie usługi bezpośredniej całodobowej ochrony fizycznej Śluzy Czersko Polskie w Bydgoszczy.
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gdańsk

Inne osoby dla Grajek (70 osób):