Kogo reprezentuje osoba

Grodzka Teresa

w KRS

Teresa Grodzka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Teresa
Nazwisko:Grodzka
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1960 r., wiek 59 lat
Miejscowości:Reszel (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:8 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Albin Barbara, Bachowski Zenon, Bączek Grażyna Anna, Biga Marian, Kudłak Mariola, Dzienis Elżbieta, Goc Emilia, Hryniewicka Aneta Magdalena, Kaczmarczyk Ilona Elżbieta, Kaczmarczyk Maria, Kowalska Ewelina, Krzyżewska Anna Danuta, Kuźma Wiesław, Lipska Irena, Mackiewicz Anna Magdalena, Majchrzak Anna, Nalesińska Monika, Nowicki Mirosław, Pogorzelska Krystyna, Radecki Piotr, Rostkowska Mariola, Sielczak Elżbieta, Ślimak Zenona Katarzyna, Sobczak Katarzyna, Sobczyk Antonina, Sosińska Anna, Stachurska Aneta, Szykiewicz Tadeusz, Słomka Agnieszka, Służała Ewa, Tomaszewicz Danuta, Tomaszewicz Józef, Towgin Danuta, Tyborowska Ewa, Winciun Ryszard Stanisław, Wiśniewska Irena, Wojtusik Teresa, Zdanowicz Regina, Ładosz Bożena, Łomowska Jadwiga Barbara, Łuczyc Justyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Waszczuk Renata Barbara

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Reszlu, Reszel − KRS 0000116300
 2. Grupa Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych Rs Mazur Sp. Z O.O., Barciany − KRS 0000558801
 3. Stowarzyszenie Absolwent, Reszel − KRS 0000049313
 4. Stowarzyszenie Pieckowo 2022, Pieckowo − KRS 0000282158
 5. Zrzeszenie Producentów Zbóż i Roślin Oleistych W Bisztynku, Bisztynek − KRS 0000000600

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Kętrzyn − KRS 0000087703

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Bankowa obsługa budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy
  Zamawiający: Gmina Reszel, Reszel
  1.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Reszel przez okres 4 lat, tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych gminy wchodzących w skład struktury organizacyjnej Gminy Reszel wraz z rachunkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przy tych jednostkach, innymi rachunkami pomocniczymi i funduszami celowymi. Jednostki Gminy: 1.Urząd Gminy w Reszlu, 2.Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu, 3.Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu, 4.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu, 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. 3.W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszą SIWZ oraz zawartą umową. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)Prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy oraz rachunków do obsługi funduszy, w tym m.in. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - średnio rocznie - 31 rachunków. 2)Realizacja zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Dominującą formą regulowania płatności są przelewy elektroniczne. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie na podstawie danych z 2014r. - średnio szacuje się około 15 456 przelewów rocznie. 3)Sporządzanie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku. 4) Wyciąg bankowy codziennie, jeżeli rachunek wykaże obroty. 5)Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową Zamawiającego. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. 6)Oprocentowanie lokat nocnych (overnight) wskazanych rachunków przez Zamawiającego każdego dnia, automatyczny przelew środków pieniężnych każdego dnia na lokatę. 7)Oprocentowanie lokat weekendowych wskazanych rachunków przez Zamawiającego, automatyczny przelew środków na lokatę. 8)Po zakończeniu lokaty overnight i weekendowej odsetki wraz ze środkami pozostają na rachunkach, z których pierwotnie zostały przekazane na lokatę. Umowa depozytu automatycznego zostanie zawarta przez Gminę Reszel. 9) Wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla Urzędu Gminy Reszel i innych jednostek organizacyjnych gminy. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy. 10) Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych. Wysokość oprocentowania środków wyznaczona będzie każdego miesiąca, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego oraz marży, określonej w złożonej przez bank ofercie. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego poprzez ujęcie informacji na wyciągach bankowych. 11) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż u Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu przetargowym, zgodnie z art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. t.j. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.). 12) Możliwość uzyskania corocznie kredytu bankowego w rachunku bieżącym, na wniosek Zamawiającego - w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej Gminy Reszel na dany rok budżetowy. a)Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym, oparte na stawce WIBOR 1M obowiązującej na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek na rynku międzybankowym i marży banku stałej w okresie kredytowania, wyrażonej w % do dwóch miejsc po przecinku, b)Bank nie będzie pobierał opłat za gotowość środków , c)Bank nie będzie pobierał opłat od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym, d)Kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchamiany po przekazaniu do Banku stosownej uchwały budżetowej oraz podpisaniu umowy lub aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, e)Kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. Zamawiający przeznaczy środki kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. t.j. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), f)Do naliczania odsetek założono, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365 dni, g)Zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy z tytułu udzielenia Gminie Reszel kredytu w rachunku bieżącym będzie oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.). 13) Wykonawca nie będzie pobierał przez okres obowiązywania umowy opłat i prowizji od : a)Czynności innych niż określone w formularzu ofertowym, b)Otwarcia rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy oraz rachunków do obsługi funduszy, w tym m.in. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, Do niniejszego przetargu przyjęto założenie na podstawie danych z 2014r. - średnio rocznie - 31 rachunków c)Otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb, Do niniejszego przetargu przyjęto założenie na podstawie danych z 2014r. - średnio rocznie - 8 rachunków. d)Potwierdzania otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, Do niniejszego przetargu przyjęto założenie na podstawie danych z 2014r. - średnio rocznie około 8 rachunków. e)Przyjmowania wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku, Wpłaty dokonywane codziennie, wypłaty dokonywane średnio dwa razy w tygodniu. f)Wdrożenia systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych Gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Reszel, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: - dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową, - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na każdym rachunku bieżącym i pomocniczym, - tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, - przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach, - składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, - uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, - generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego, - potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line - po realizacji przelewu informacja w systemie bankowości elektronicznej, - przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu, - umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, - zapewnienie wsparcia informatycznego, w razie awarii programu, - ilość stanowisk - 5 - dane z 2014 roku (możliwość rozszerzenia). g)Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych - około 5 opinii rocznie, h)Zerowanie rachunków bieżących budżetu Gminy, i)Przeksięgowanie w dniu 31 grudnia, skapitalizowanych na dzień 31 grudnia każdego roku odsetek bankowych, z określonych rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Gminy na rachunek bieżący Gminy, j)Dostarczenia wszelkich urządzeń niezbędnych do dostępu użytkownika końcowego do sytemu bankowości elektronicznej oraz wszelkich dodatkowych akcesoriów zapewniających bezpieczeństwo pracy dla użytkowników korzystających z systemu.
 2. UDZIELENIE KREDYTU DLA GMINY KĘTRZYN.
  Zamawiający: Urząd Gminy Kętrzyn, Kętrzyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie dla Gminy Kętrzyn kredytu w kwocie 1 500 000,- zł (słownie : jeden milion pięćset tysięcy zł), który będzie spłacany w latach 2017 - 2025.
  Kredyt przeznaczony będzie na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

  2. Opis szczegółowy zamówienia :

  2.1 Kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji zamawiającego, tj. przelana na rachunek zamawiającego w terminie określonym w wybranej ofercie, lecz nie później niż do 23.12.2015r.
  2.2 Oprocentowanie w/w kredytu będzie zmienne, oparte na stopie WIBOR 1M.

  2.3 Oprocentowanie kredytu w danym miesiącu będzie równe stopie WIBOR 1M na ostatni dzień miesiąca poprzedniego, powiększonej o marżę bankową.

  2.4 Bank nalicza odsetki za każdy miniony dzień korzystania z kredytu, od wykorzystanej kwoty kredytu, tj. będącej w dyspozycji Kredytobiorcy w danym dniu, począwszy od dnia postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego , do dnia poprzedzającego spłatę kredytu . Za dany dzień korzystania z kredytu odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu będą naliczane przez wykonawcę jeden raz i spłacane przez zamawiającego w najbliższym wymaganym terminie.

  2.5 Z zastrzeżeniem pkt 2.6 kredyt będzie spłacany zgodnie z harmonogramem
  określonym w pkt 2.8.

  2.6 Zamawiającemu przysługuje prawo spłaty wyższych kwot rat kredytu niż będzie to określała umowa, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych konsekwencji niekorzystnych dla zamawiającego, w tym również finansowych.

  2.7 Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu będzie weksel in blanco wraz
  z deklaracją wekslową.

  2.8 Spłaty rat kapitałowych kredytu, z zastrzeżeniem pkt 2.6, będą następować
  w następujących terminach: do 20 marca, do 20 maja , do 20 września i do 20 listopada

  3. Kody CPV : 66113000-5 Usługi udzielania kredytu
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Barciany w roku 2012 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 400 000,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Barciany, Barciany
  Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Barciany w roku 2012 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 400 000,00 zł.
 4. Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 207 180,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Reszel, Reszel
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 207 180,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedem tysięcy sto osiemdziesiąt złotych).
  2. Uruchomienie kredytu nastąpi w pięciu transzach na pisemny wniosek Zamawiającego :
  1) I transza w wysokości 334 700,00 zł wypłacona następnego dnia po podpisaniu umowy
  2) II transza w wysokości 582 700,00 zł wypłacona w dniu 14 września 2012r.
  3) III transza w wysokości 450 000,00 zł wypłacona w dniu 15 października 2012r.
  4) IV transza w wysokości 450 000,00 zł wypłacona w dniu 15 listopada 2012r.
  5) V transza w wysokości 389 780,00 zł wypłacona w dniu 14 grudnia 2012r.
  3. Spłata kredytu będzie przebiegała następująco: 1
  ) Spłata kredytu - zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz :
  a) rozpoczęcie spłaty kredytu - 30 grudnia 2013r.
  b) ostatnia rata - 30 grudnia 2026r.
  2) Spłata odsetek - miesięcznie do 20-go dnia następnego miesiąca od faktycznie wykorzystanych środków.
 5. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budzetu Gminy Barciany w roku 2011 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 575 236,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Barciany, Barciany
  Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budzetu Gminy Barciany w roku 2011 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 575 236,00 zł.
 6. Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 998 804,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Reszel, Reszel
  Przedmiotem zamówienia jest : udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 998 804,00 zł 1. Uruchomienie kredytu nastąpi w trzech transzach na pisemny wniosek Zamawiającego : 1)I transza w wysokości 600 000,00 zł wypłacona następnego dnia po podpisaniu umowy 2)II transza w wysokości 218 804,00 zł wypłacona w dniu 01.10 2011r. 3)III transza w wysokości 180 000,00 zł wypłacona w dniu 15 grudnia 2011r. 2. Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy WIBOR 1M obowiązującej na ostatni dzień roboczy miesiąca i mający zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od następnego dnia i marży banku stałej w okresie kredytowania, wyrażonej w % 3. Spłata kredytu będzie przebiegała następująco: 1) Spłata kredytu - zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz : a) rozpoczęcie spłaty kredytu - 30 września 2012r. b) ostatnia rata - 30 grudnia 2025r. 4. Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych od faktycznie wykorzystanych środków i płatne do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 5. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane. 6. Marża banku będzie spłacana wraz z oprocentowaniem kredytu. 7. Ewentualna prowizja przygotowawcza będzie zapłacona w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy. 8. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości. Zmiana wysokości kredytu nie będzie powodowała dodatkowych opłat. 9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 10. Na wniosek Zamawiającego termin przekazywania transz kredytu może ulegać zmianie na termin wcześniejszy lub późniejszy, bez ponoszenia dodatkowych opłat - z tym, że termin ostatniej raty ustala się na dzień tj. 15 grudnia 2011r.
 7. Bankowa obsługa budżetu Gminy Reszel i jednostek organizacyjnych Gminy
  Zamawiający: Gmina Reszel, Reszel
  Przedmiotem zamówienia jest : bankowa obsługa budżetu Gminy Reszel i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.07.2011r. do 31.12.2015r. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Reszel od dnia 01 lipca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych gminy wchodzących w skład struktury organizacyjnej Gminy Reszel (wraz z rachunkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przy tych jednostkach, innymi rachunkami pomocniczymi i funduszami celowymi),z możliwością rozszerzenia lub zmniejszenia listy jednostek. Jednostki Gminy:
  1.Urząd Gminy w Reszlu,
  2.Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu,
  3.Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu,
  4.Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu,
  5.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu,
  6.Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu.
  Zakres zamówienia obejmuje:
  < Otwarcie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy oraz rachunków do obsługi funduszy, w tym m.in. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Do niniejszego postępowania przyjęto założenie na podstawie danych z 2010r. - średnio rocznie - 36 rachunków.
  < Prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy.
  < Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb < Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych < Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku < Realizacja zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. < Sporządzanie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku. < Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Reszel, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania < Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych < Zerowanie rachunków bieżących budżetu Gminy.
  < Przeksięgowanie w dniu 31 grudnia, skapitalizowanych na dzień 31 grudnia każdego roku odsetek bankowych, z określonych rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Gminy na rachunek bieżący Gminy
  < Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych.
  < Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową Zamawiającego. < Oprocentowanie lokat weekendowych wskazanych rachunków przez Zamawiającego, < Wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla Urzędu Gminy Reszel i innych jednostek organizacyjnych Gminy.
  < Możliwość uzyskania kredytu bankowego w rachunku bieżącym, na wniosek Zamawiającego - w wysokości 500.000,00 zł corocznie.
 8. Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 808 582,29 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn.: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach : Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Św.Lipka, Staniewo
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Reszlu, Reszel
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 808 582,29 zł (słownie złotych : osiemset osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa i 29/100 ) z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn.: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach : Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Św.Lipka, Staniewo Kredyt przeznaczony jest na pokrycie należności stanowiących udział środków unijnych. Uruchomienie kredytu w poszczególnych częściach nastąpi w dziesięciu transzach na pisemny wniosek Zamawiającego: 1) I transza w wysokości 84 961,44 zł w terminie do dnia 26 lipca 2010r. 2) II transza w wysokości 170 323,43 zł w terminie do dnia 25 sierpnia 2010r. 3) III transza w wysokości 166 498,97 zł w terminie do dnia 24 września 2010r. 4) IV transza w wysokości 71 483,59 zł w terminie do dnia 25 października 2010r. 5) V transza w wysokości 52 748,87 zł w terminie do dnia 25 listopada 2010r. 6) VI transza w wysokości 59 296,90 zł w terminie do dnia 25 maja 2011r. 7) VII transza w wysokości 59 296,90 zł w terminie do dnia 24 czerwca 2011r. 8) VIII transza w wysokości 59 296,90 zł w terminie do dnia 25 lipca 2011r 9) IX transza w wysokości 59 296,90 zł w terminie do dnia 25 sierpnia 2011r. 10) X transza w wysokości 25 378,39 zł w terminie do dnia 25 września 2011r. 3. Oprocentowanie kredytu zmienne przez cały okres kredytowania, oparte na stawce WIBOR 1M obowiązującej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek na rynku międzybankowym i marży banku stałej w okresie kredytowania, wyrażonej w %. Spłata kredytu w dwóch ratach : a) I rata - do 31 marca 2011r. b) II rata - do 28 lutego 2012r. 5. Spłata odsetek - miesięcznie do 15-go dnia następnego miesiąca od faktycznie wykorzystanych środków.

Inne osoby dla Grodzka (100 osób):