Kogo reprezentuje osoba

Grymuła Zdzisław Józef

w KRS

Zdzisław Józef Grymuła

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zdzisław
Drugie imię:Józef
Nazwisko:Grymuła
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 56 lat
Miejscowości:Radom (Mazowieckie)
Przetargi:220 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Figarski Tadeusz, Gmyrek Lech Antoni, Kwaśnik Danuta Maria, Maleta Henryk Marian, Marjański Leszek Jan, Oparcik Janusz Piotr, Skiba Ryszard, Socha Krzysztof Tadeusz, Szatan Andrzej, Szczęsny Henryk

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Skuza Dariusz Jacek

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brodnicki Piotr Antoni, Dembicki Tadeusz Zdzisław, Falkiewicz Andrzej Grzegorz, Fraczek Jerzy Grzegorz, Kondej Tomasz Witold, Kondej Witold Zygmunt, Krajewski Rafał Filip, Niemczyk Grzegorz Dariusz, Pawlikowski Robert, Puchała Zdzisław Tomasz, Tybiszewski Przemysław Marian

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szymański Andrzej Zbigniew

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aeroklub Radomski Lotnisko Piastów, Piastów − KRS 0000166034
 2. Almar Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000146429
 3. Bank Spółdzielczy Rzemiosła W Radomiu, Radom − KRS 0000143901
 4. Gajewski Podłogi Drewniane Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Oblas − KRS 0000440940
 5. Klub Sportowy Start W Radomiu, Radom − KRS 0000217374
 6. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O., Przysucha − KRS 0000044746
 7. Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana, Radom − KRS 0000132913
 8. Stowarzyszenie Promocji Energetyki, Radom − KRS 0000363774

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Enea Wytwarzanie S.A., Świerże Górne − KRS 0000060541

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Wykonanie robót budowlanych w obiekcie 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, budynek A i C, w zakresie: Zadanie nr 1: dostosowanie budynku A do obowiązujących przepisów p.poż. Zadanie nr 2: wykonanie w budynku A i C instalacji wentylacji mechanicznej.
  Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontowo - modernizacyjnych w obiekcie 02 budynek A i C Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, mieszczącej się w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54.

  W zakres robót wchodzą:

  ZADANIE 1 - BUDYNEK A:
  Przebudowa związana z dostosowaniem parametrów technicznych budynku A do przepisów p. poż. na podstawie PROJEKTU BUDOWLANEGO tytuł:
  Doprowadzenie obiektu 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami w związku z przebudową sal dydaktycznych na pokoje mieszkalne dla studentów i węzeł sanitarny na 1 piętrze w skrzydle A Budynku.

  W zakres przebudowy wchodzą:
  a) wymiana wskazanej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyłazu na poddasze, na nową o odpowiedniej klasie odporności pożarowej i w związku zaprojektowaniem systemu oddymiania klatki schodowej,
  b) zabezpieczenie odpowiednim preparatem więźby dachowej - do stopnia NRO,
  c) wykonanie dodatkowych przegród pionowych wraz z drzwiami dymoszczelnymi ( po jednej ) w korytarzach na parterze i piętrze budynku w celu podziału kondygnacji na strefy pożarowe,
  d) zamurowanie otworu okiennego - klatka schodowa na 1 piętrze,
  e) instalacja wodociągowa hydrantowa z montażem nowych hydrantów ( po 2 na korytarzach parteru i piętra),
  f) wykonanie systemu oddymiania i instalacji sygnalizatorów akustycznych.

  Warunki wykonania określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót budowlanych tytuł: Doprowadzenie obiektu 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami w związku z przebudową sal dydaktycznych na pokoje mieszkalne dla studentów i węzeł sanitarny na 1 piętrze w skrzydle A Budynku.

  ZADANIE 2 - BUDYNEK A i C:
  Remont uzupełniający w dwóch budynkach A i C - z zakresu mechanicznych instalacji wentylacyjnych na podstawie PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO - WENTYLACJA MECHANICZNA - tytuł;
  Doposażenie w wentylację wyciągową budynków A i C obiektu O2 przy ul. Siemiradzkiego 2 na terenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, z VI/2013 r. wraz ze szczegółowym zakresem robót określonym załączonymi przedmiarami,

  Uzupełnienie instalacji wentylacji mechanicznej polega na wykonaniu kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej w pomieszczeniach bez wentylacji i podłączenie ich do istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej obecnie pracującej i użytkowanej. Istniejąca instalacja wentylacji mechanicznej pod względem technicznym i parametrów jest przystosowana do przedmiotowego uzupełnienia.
  Szczegóły zakresu prac są następujące:

  Dla budynku A:
  1) Montaż 29 nawiewników okiennych,
  2) Wykonanie i montaż około 61 m2 kanałów wentylacyjnych,
  3) Montaż 29 anemostatów wywiewnych,
  4) Wpięcie w 29 miejscach nowych kanałów wentylacyjnych do istniejącej instalacji,
  5) Wykonanie 29 przebić przez stropy i po montażu kanałów wentylacyjnych zamurowanie szczelin i wykonanie malowania,
  6) Wykonanie niezbędnych robót poinstalacyjnych (naprawa podłoża w okolicy prac montażowych instalacji i malowanie),
  7) Wywiezienie około 3,5 m3 gruzu i uporządkowanie pomieszczeń.

  Dla budynku C:
  Montaż 9 nawiewników okiennych
  Wykonanie i montaż około 19 m2 kanałów wentylacyjnych
  Montaż 9 anemostatów wywiewnych
  Wpięcie w 9 miejscach nowych kanałów wentylacyjnych do istniejącej instalacji
  Wykonanie 9 przebić przez stropy i po montażu kanałów wentylacyjnych zamurowanie szczelin i wykonanie malowania
  Demontaż 9 umywalek na czas montażu instalacji wentylacji i ponowny montaż
  Obudowa 9 nowych pionów instalacji wentylacji mechanicznej płytą G-K, malowanie i odtworzenie glazury
  Wykonanie niezbędnych robót poinstalacyjnych (naprawa podłoża w okolicy prac montażowych instalacji i malowanie)
  Wywiezienie około 2,5 m3 gruzu i uporządkowanie pomieszczeń

  Warunki wykonania określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót budowlanych .
 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy budynku komunalnego w Rząśni
  Zamawiający: Gmina Rząśnia, Rząśnia
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku po byłej piekarni na zaplecze administracyjno - socjalne dla kompleksu ORLIK 2012 oraz utwardzenie i oświetlenie terenu . Zakres robót obejmuje w szczególności:
  a)wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych,
  b)wykonanie robót ogólnobudowlanych tj. fundamenty, podłoża i posadzki, ściany i wieńce obwodowe, więźba dachowa i pokrycie dachowe oraz montaż sufitów.
  c)wykonanie robót termo modernizacyjnych i wykończeniowych tj. termomodernizacja budynku, montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
  d)wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych, grzewczych, oświetleniowych i monitoringu
  e)wykonanie zagospodarowania wokół budynku
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych opisany został za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumenty te stanowią następujące załączniki do SIWZ:
  Załącznik Nr 1 do SIWZ -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
  Załącznik Nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.
  Załącznik Nr 3 do SIWZ - Przedmiary robót.
  3. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 50 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane.
 3. Przebudowa ulicy Kopernika w Skaryszewie
  Zamawiający: Gmina Skaryszew, Skaryszew
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Kopernika w Skaryszewie o długości 222m. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych (prace pomiarowe i wykon. inwentaryzacji powykonawczej); - wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję z wywiezieniem urobku; - obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem; - podbudowa pod konstrukcję jezdni i cieku; - nawierzchnia z kostki brukowej grub. 8cm; - wykonanie cieku betonowego; - wykonanie cieku liniowego i przykanalika z rur PVC fi160mm; - regulacja pionowa studni kanalizacyjnych; - oznakowanie pionowe
 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3559W Młodocin - Kowala (I Etap)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 3559W Młodocin - Kowala (I Etap), na terenie gminy Kowala, na odcinku długości 554 m od km 1 +215 do km 1+769.
  W ramach robót należy wykonać m.in.:
  - konstrukcję wzmocnienia istniejącej jezdni o szer. 6,0 m,
  - przebudowę skrzyżowania,
  - przebudowę zjazdów do posesji/działek w granicach pasa drogowego,
  - wykonanie poboczy umocnionych kruszywem,
  - odwodnienie drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej
  - oznakowanie pionowe i poziome.
  I Etap przebudowy drogi powiatowej nr 3559 W Młodocin - Kowala należy wykonać zgodnie z warunkami SIWZ - w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej:
  1. Dokumentacją projektową.
  2. Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST).
  3. Przedmiarem robót.
  Uwaga: Jeżeli przy opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji projektowej, kosztorysie lub SST wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie
  w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. równoważnych nie gorszych niż wskazane.
  Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania.
  Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w Tomie III SIWZ DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w druku
  kosztorysu ofertowego tj. Formularz 2.2. do niniejszej SIWZ.
 5. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na cele socjalne przy ul. Spytki w Tarnowie
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., Tarnów
  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na cele socjalne przy ul. Spytki w Tarnowie. Zadanie podzielono na dwa etapy: Etap I Budowa nowych komórek lokatorskich dla mieszkań budynku Spytki 1a w Tarnowie Etap II Rozbiórka istniejących komórek lokatorskich i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na cele socjalne wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej oraz robotami zewnętrznymi przy ul. Spytki w Tarnowie. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Budowę nowych komórek lokatorskich na potrzeby lokatorów istniejącego budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Spytki 1a. Są to komórki w zabudowie szeregowej o konstrukcji stalowej, ściany i dach wykonane z blachy trapezowej. Komórki posadowione są na płycie żelbetowej, każda posiada osobne wejście - drzwi stalowe wyposażone w zamek. 2. Wyburzenie istniejących komórek lokatorskich kolidujących z planowanym budynkiem. 3. Wykonanie budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem na cele socjalne z pełnym wykończeniem określonym projektem wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej oraz robotami zewnętrznymi. Jest to budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, w zabudowie korytarzowej posiadający dwie klatki schodowe, kryty dachem dwuspadowym. W budynku znajduje się 58 mieszkań z czego 2 mieszkania na parterze przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do tych mieszkań zapewnia pochylnia prowadząca do I klatki. Na poddaszu budynku zlokalizowane są komórki lokatorskie przynależne poszczególnym mieszkaniom. Budynek wyposażony jest w instalacje wod.-kan., gazową, elektryczną, RTV i telefoniczną. Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa zapewnione jest oddzielnie dla każdego mieszkania poprzez instalację c.o. i c.w.u. zasilaną z indywidualnych dwufunkcyjnych kotłów z zamkniętą komorą spalania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - dokumentacja projektowa, - kosztorysy ślepe, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk -Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów (II Etap)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk -Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów (II Etap) na terenie gminy Jedlińsk, na odcinku długości 1 597 m od km 2 +408 do km 4+005.
  W ramach robót należy wykonać m.in.:
  - konstrukcję wzmocnienia istniejącej jezdni wraz z poszerzeniami do szer. 6m,
  - budowę chodnika,
  - wykonanie dwóch zatok autobusowych,
  - przebudowę skrzyżowań,
  - przebudowę zjazdów do posesji/działek w granicach pasa drogowego,
  - wykonanie poboczy umocnionych kruszywem,
  - odwodnienie drogi wraz z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej,
  - oznakowanie pionowe i poziome.
  II Etap przebudowy drogi powiatowej nr 3515 W Jedlińsk -Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów należy wykonać zgodnie z warunkami SIWZ - w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej:
  1. Dokumentacją projektową.
  2. Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST).
  3. Przedmiarem robót.
  Uwaga: Jeżeli przy opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji projektowej, kosztorysie lub SST wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie
  w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. równoważnych nie gorszych niż wskazane.
  Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania.
  Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w Tomie III SIWZ DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w druku kosztorysu ofertowego tj. Formularz 2.2. do SIWZ.
 7. Remont węzłów sanitarnych dla młodzieży - 3 kpl. w prawym pionie budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Radomiu
  Zamawiający: Bursa Szkolna Nr 1 w Radomiu, Radom
  1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe:
  - rozbiórka ścianek działowych kabin ustępowych wg projektu,
  - demontaż ościeżnic drewnianych i zdjęcie starych skrzydeł drzwiowych,
  - demontaż naświetli drewnianych,
  - skucie okładzin płytek glazurowanych ściennych,
  - skucie posadzek z terakoty,
  - demontaż opraw oświetleniowych porcelanowych i świetlówkowych,
  - miejscowe odbicia tynków wewnętrznych,
  - zeskrobanie i zmycie powłok malarskich,
  - wymiana ościeżnic drzwiowych i skrzydeł drzwiowych,
  - demontaż instalacji wod-kan,
  - demontaż urządzeń i armatury sanitarnej,
  - wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórek na wysypisko śmieci wraz z opłatą za utylizację.

  2. Roboty projektowane:
  - wymurowanie ścianek działowych z cegły dziurawki gr. 6cm i 12cm, nowych kabin ustępowych, umywalni i natrysków,
  - montaż ościeżnic stalowych - trzy zawiasy,
  - tynki cem-wap. kat III ścianek jak wyżej oraz pod okładziny z płytek glazurowanych
  - wykonanie obudowy widocznych pionów kanalizacyjnych i wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym,
  - przygotowanie powierzchni pod okładziny ścian,
  - wykonanie okładziny ścian glazurą na wysokość 2,10m,
  - naprawa i przygotowanie powierzchni pod posadzki z gresu,
  - wykonanie wykładziny posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych,
  - wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych ścian i sufitów,
  - malowanie dwukrotne emulsyjne ścian i sufitów,
  - montaż skrzydeł drzwiowych płytowych, wzmocnionych (trzy zawiasy) do kabin ustępowych i umywalni oraz natrysków - komplet klamek, szyldów i zamków wg wykazu stolarki,
  - wymiana instalacji wod-kan wraz urządzeniami i armaturą,
  - wykonanie wentylacji mechanicznej,
  - wymiana i montaż nowych przewodów instalacji elektrycznej, gniazd wtyczkowych, wyłączników oraz opraw plafonowych świetlówkowych,
  - roboty towarzyszące.
 8. Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Konopnicy
  Zamawiający: Gmina Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Konopnicy. Inwestycja będzie realizowana na działkach nr 168/1 i 268/6 (droga powiatowa)w obrębie Konopnica w gm. Rawa Mazowiecka.
  Nowy budynek przedszkola będzie zlokalizowany bezpośrednio przy istniejącym budynku szkoły i będzie z nim komunikacyjnie oraz funkcjonalnie powiązany. Podstawowe parametry nowego obiektu są następujące:
  1)powierzchnia zabudowy:526,08 m2,
  2)powierzchnia użytkowa: 438,89 m2
  3)liczba kondygnacji:1, budynek parterowy
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1) usunięcie karp po ściętych drzewach,
  2) likwidację studni głębinowej,
  3) likwidację suchej studni kopanej,
  4) rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki betonowej,
  4) budowę budynku przedszkola,
  5) przebudowę w budynku szkoły schodów, kotłowni i innych pomieszczeń piwnicy,
  6) przebudowę budynku szkoły w części przylegającej do przedszkola,
  7) wykonanie oświetlenia terenu,
  8) przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę przyłączy wodociągowego oraz kanalizacyjnego,
  9) przebudowę przyłącza gazowego średniego ciśnienia i budowę doziemnej instalacji gazowej niskiego ciśnienia,
  10) przebudowę sieci teletechnicznej,
  11) wykonanie utwardzenia terenu i urządzenie trawników.
  Cały obszar robót znajduje się w strefie ochronnej stanowisk archeologicznych i z uwagi na powyższe prace ziemne muszą być wykonywane pod nadzorem archeologicznym. Przed rozpoczęciem prac ziemnych konieczne jest uzyskanie decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającej na ich prowadzenie.
 9. Budowa ulicy Góralskiej w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Góralskiej w Radomiu.
  Zamówienie obejmuje:
  - roboty drogowe,
  - budowę kanalizacji deszczowej,
  - wykonanie oświetlenia,
  - przebudowę urządzeń energetycznych.
 10. Wykonanie remontów n/w szkół na terenie gminy Chynów: zad I - remont łazienek w budynku Zespołu Szkół w Drwalewie zad II - remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Watraszewie zad III - wymiana podłóg w budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu zad IV - remont dachów budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Chynowie.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Chynów
  Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w szkołach podstawowych na terenie gminy Chynów Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Zad I - prace związane z remontem łazienek. W zakres prac wschodzą: wymiana okładzin ściennych, wymiana posadzki, prace malarskie, wymiana ścianek kabin sanitarnych,wymiana rurociągów zasilających media, wymiana baterii, ustępów, umywalek,montaż drugiej termy pojemnościowej oraz rozprowadzenie ciepłej wody do umywalek sanitariatów. Wykonanie dwóch dodatkowych kabin W.C. dla dzieci z młodszych roczników (parter) oraz wymianę grzejników. Zad II -prace związane z remontem łazienek. W zakres prac wchodzą: prace rozbiórkowe,wymiana okładzin ściennych, uzupełnienia tynków, wymiana posadzki, prace malarskie z wykonaniem gładzi gipsowych, wymiana ścianek kabin sanitarnych, wymiana rurociągów zasilających media, oraz kanalizacji, wymiana baterii, ustępów, umywalek, montaż grzejników oraz rozprowadzenie ciepłej wody do umywalek sanitariatów. Zad III- prace związane z wymianą podłóg. W zakres prac wchodzą: prace rozbiórkowe podłogi, wykonanie nowych podłóg z wykładziny PCV oraz prace malarskie po zakończeniu remontu podłóg. Należy wykonać również wymianę drzwi wewnętrznych do szatni - wymiana na aluminiowe z szybą bezpieczną w kolorystyce już istniejących drzwi w korytarzu. Zad IV - prace związane z remontem dachów. W zakres prac wchodzą: wymiana pokrycia dachów, przedłużenie okapów dachu czterospadowego, wymiana obróbek, rynien, rur spustowych, remont kominów, odtworzenie istniejącej instalacji odgromowej dachów. Łączna powierzchnia dachów objętych remontem wynosi 1246 m2. 1. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach poszczególnych zadań podane jest w załączonym przedmiarze robót. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu prac.
 11. Przebudowa kuchni w PP nr 3 przy ul. Olsztyńskiej
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 3 przy ul. Olsztyńskiej 12 w Radomiu
 12. Robota budowlana polegająca na budowie wiaty garażowej dla wozów bojowych straży pożarnej w siedzibie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
  Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie wiaty garażowej dla pięciu wozów bojowych lub autokarów straży pożarnej.
 13. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy o budynek sali gimnastycznej
  Zamawiający: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy o budynek sali gimnastycznej wraz z przebudową części istniejącego budynku szkoły, budową przyłączy: kanalizacji sanitarnej i energetycznym, przebudową kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i budową ogrodzenia oraz miejsc parkingowych wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji właściwego organu nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotowej inwestycji.
 14. Przebudowa dróg, chodników i zatok parkingowych na terenie gminy Zwoleń
  Zamawiający: Gmina Zwoleń, Zwoleń
  Zad.1 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń: A/Przebudowa drogi gminnej w m. Niwki gm. Zwoleń a odcinku 300 mb, szer. jezdni 4,0 m. oraz na odcinku 420mb szer. 3,0 mb polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ przedmiarem robót B/Przebudowa drogi gminnej Filipinów-Łuczynów gm. Zwoleń na odcinku 620 mb, szer. jezdni 3,5 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ przedmiarem robót C/Przebudowa drogi gminnej Strykowice Górne -Marianów gm. Zwoleń na odcinku 300 mb, szer. jezdni 3,5 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ przedmiarem robót D/Przebudowa drogi gminnej Strykowice Górne -POM gm. Zwoleń na odcinku 215 mb, szer. jezdni 3,5 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ przedmiarem robót E/Przebudowa drogi gminnej w m. Sosnowica gm. Zwoleń na odcinku 340 mb, szer. jezdni 3-3,5 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ przedmiarem robót F/Przebudowa drogi gminnej w m. Drozdów gm. Zwoleń na odcinku 620 mb, szer. jezdni 3,5 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ przedmiarem robót G/Przebudowa drogi gminnej w m. Atalin gm. Zwoleń na odcinku 230 mb, szer. jezdni 3,5 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ przedmiarem robót H/Przebudowa drogi gminnej w m. Zielonka Stara gm. Zwoleń na odcinku 100 mb, szer. jezdni 4,0 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ przedmiarem robót I/Przebudowa drogi gminnej w m. Zielonka Stara-Wólka Szelężna gm. Zwoleń na odcinku 300 mb, szer. jezdni 4,0 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ przedmiarem robót J/Przebudowa drogi gminnej w m. Jasieniec Kolonia gm. Zwoleń na odcinku 620 mb, szer. jezdni 3,5 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ przedmiarem robót Zad. 2 Przebudowa chodników i zatok parkingowych na terenie miasta Zwoleń: A/Przebudowa chodnika w ul. Aleja Pokoju w Zwoleniu na odcinku 435 mb (od ul. Kochanowskiego do ul. Traugutta - obie strony, polegająca na wymianie płyt chodnikowych na kostkę brukową wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonymi do niniejszej siwz przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym B/Przebudowa chodnika w ul. Czachowskiego w Zwoleniu na odcinku 420 mb (od ul. Ludowej do ul. Granicznej - strona zachodnia, polegająca na wykonaniu chodnika z kostki brukowej wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonymi do niniejszej siwz przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym C/Przebudowa chodnika w ul. Targowej w Zwoleniu na odcinku 354 mb (od ul. Majora Hubala do ul. Malinowej w Zwoleniu (strona zachodnia), polegająca na wykonaniu chodnika z kostki brukowej wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonymi do niniejszej siwz przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym D/Przebudowa chodnika w ul. Krakowskiej w Zwoleniu na odcinku 129 mb (od ul.Aleja Pokoju do ul. Świętej Anny - obie strony), polegająca na wymianie płyt chodnikowych na kostkę brukową wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonymi do niniejszej siwz przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym E/Przebudowa chodnika w ul. Krótkiej w Zwoleniu na odcinku 40 mb polegająca na wymianie płyt chodnikowych na kostkę brukową (strona zachodnia) wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonymi do niniejszej siwz przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym F) Przebudowa zatoki postojowej ul. Bogusza Zwoleniu na odcinku 50 mb, szer. jezdni 5,5 m. (strona pólnocna) polegająca na wymianie nawierzchni z destruktu na kostkę brukową wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ przedmiarem robót Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączone przedmiary robót, kosztorysy ofertowe, szczegółowe specyfikacje techniczne , ogólne warunki umowy
 15. Remont i termomodernizacja budynku świetlicy OSP w Stoku
  Zamawiający: Gmina Mniszków, Mniszków
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Remont i termomodernizacja budynku świetlicy OSP w Stoku.
  Zakres projektowanych prac obejmuje roboty rozbiórkowe i remontowo - budowlane, - remont ścianek działowych, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - wymianę i naprawę tynków wewnętrznych, posadzek i podłóg, - malowanie ścian wewnętrznych, - roboty dachowe- wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachę wraz z wymianą podwalin więźby dachowej, - docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 12 cm, - wykonanie zewnętrznych tynków akrylowych, - docieplenie stropu, - wymianę piecy kaflowych na kominek, - wymianę instalacji wod-kan wraz z armaturą, - wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej, - montaż tablicy RG, - montaż systemu alarmowego.
  Utwardzenie terenu polegające na zdjęciu warstwy humusu grubości 30 cm i wykonaniu podbudowy z kruszyw naturalnych grubości 20 cm oraz warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm oraz ułożenie kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej na powierzchni 140 m2. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych o nachyleniu 6% i nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm, ułożonej na podbudowie piaskow-cementowej grubości 10 cm na podsypce wykonanej z zagęszczonego piasku. Ściany podjazdu murowane z bloczków betonowych, balustrady obustronne montowane na wysokości 75 i 90 cm od powierzchni podjazdu.
  Remont ogrodzenia polegający na wykonaniu nowego cokołu betonowego oraz montażu przęseł ażurowych z siatki oraz bramy przesuwnej metalowej o szerokości 5 m. Łączna długość remontowanego ogrodzenia 52 m.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki SIWZ:
  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
  - opis techniczny,
  - przedmiar robót (dokument pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty),
  3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z SIWZ oraz załącznikami do SIWZ, tj.,
  opisem technicznym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a
  także zgodnie z obowiązującymi przepisami , normami i zasadami wiedzy technicznej. 4. W przypadkach, gdzie Zamawiający wskazał nazwy własne w opisach przedmiotu zamówienia w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach, dopuszcza się zastosowanie robót budowlanych, dostaw, usług, równoważnych. Rozwiązania równoważne opisywanym to technologie robót, materiały, wyposażenie i urządzenia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, spełniających minimalne parametry określone przez zamawiającego.
  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do wyżej opisanych, obowiązany jest w myśl art. 30 ust. 5 Ustawy Pzp wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Stok na działce ewidencyjnej nr 75, gm. Mniszków, powiat opoczyński, województwo łódzkie.
 16. Zmiana ogrzewania w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul.Malczewskiego 20 B
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie zmiany ogrzewania w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Malczewskiego 20 B w Radomiu
 17. Roboty modernizacyjne w obiektach oświatowych w zakresie modernizacji węzłów c.o. i c.c.w.- Wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Miłej 18 w Radomiu
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
  Przedmiotem zamówienia są roboty modernizacyjne w obiektach oświatowych w zakresie modernizacji węzłów c.o. i c.c.w.- Wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Miłej 18 w Radomiu
 18. Budowa sali sportowej z zapleczem połączonej z istniejącą Publiczną Szkołą Podstawową w miejscowości Sułkowice.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Chynów
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sali sportowej z zapleczem połączonej z istniejącą Publiczną Szkołą Podstawową wraz z infrastrukturą oraz rozbiórką budynku gospodarczego na działce o nr ewid. 176/3 położonej w miejscowości Sułkowice, ul. Ogrodowa 38 a, gm. Chynów. 1. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1.1. Kompleksowe wykonanie budynku sali sportowej z zapleczem w technologii tradycyjnej. Wysokość projektowanej zabudowy jedna kondygnacja, bez podpiwniczenia i bez poddasza. Klatka schodowa dwukondygnacyjna usytuowana na styku budynku projektowanego i istniejącego. Powierzchnia zabudowy 1 281 m2 Powierzchnia użytkowa 1 007,30 m2 Kubatura 8 925,00 m3 1.2. Kompleksowe wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych wraz z przyłączami zewnętrznymi. 1.3. Wyposarzenie nowego obiektu 1.4. Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego 1.5. Zagospodarowanie terenu 2. Ww zakres robót należy wykonać zgodnie warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz przedmiarem robót. UWAGA: jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta, itp. jeżeli występują w rysunkach i opisach dokumentacji technicznej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). 3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienie.: a) organizacja i zabezpieczenie placu budowy; b) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z 4 egz. inwentaryzacji powykonawczej zadania; c) uporządkowanie terenu objętego placem budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres 5 lat.
 19. Przebudowa ul. Przylesie wraz z utwardzeniem przyległego placu. Przebudowa chodnika ul. Przy Kościółku. Przebudowa chodnika os. Belweder.
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy, Mogielnica
  Przebudowa ul. Przylesie wraz z utwardzeniem przyległego placu. Przebudowa chodnika ul. Przy Kościółku. Przebudowa chodnika os. Belweder
 20. Wykonanie termomodernizacji obiektu G35
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji obiektu G35.

  Zakres prac obejmuje:
  - wykonanie termomodernizacji elewacji ściany wschodniej i fragmentu elewacji ściany południowej budynku G35,
  - wykonanie modernizacji i adaptacja pomieszczenia po węźle cieplnym na pomieszczenie gospodarczo - socjalne
  - wykonanie modernizacji budynku silosu na trociny
  - wykonanie opasek chodnikowych wzdłuż modernizowanych ścian oraz uporządkowanie terenu wraz z urządzeniem zieleni.

  UWAGA:
  Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu planowanej inwestycji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ: zakres przedmiotu zamówienia, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, specyfikacja. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy.
  UWAGI:
  Ze względu na kontynuację termomodernizacji budynku, należy bezwzględnie zachować kolorystykę oraz inne parametry związane z jej wykonaniem, w nieodbiegającym stopniu do już zastosowanych w części zmodernizowanej.
  Wszystkie prace termomodernizacyjne wykonywać w przestrzeni roboczej, zabezpieczonej i osłoniętej siatką ochronną.
  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami a w szczególności z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

  Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty budowlane - 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji będącej przedmiotem zamówienia.
 21. Wykonanie remontu pomieszczeń na serwerownię i centralę telefoniczną
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
 22. Budowa parkingów i dróg wewnętrznych na działce nr ew. 1820/23 położonej w Końskowoli stanowiącej własność LODR w Końskowoli
  Zamawiający: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Końskowola
 23. Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Nowakowskiego do ul. Warszawskiej i ul. Słowackiego w Warce
  Zamawiający: Gmina Warka, Warka
 24. Przetarg nieograniczony na wykonanie budowy budynku komunalnego w miejscowości Zielęcin
  Zamawiający: Gmina Rząśnia, Rząśnia
 25. Rozbiórka garaży, budowa obiektu sportowego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., elektryczną i wentylacją, przy ul. Ogrodowej 23 w Nowym Mieście nad Pilicą
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, Nowe Miasto nad Pilicą
 26. Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej 17 w Warszawie - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Warszawa
 27. Budowa żłobka w Gąbinie w ramach resortowego programu rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch 2013 - edycja 1
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Gąbin, Gąbin
 28. Przebudowa z rozbudową budynku na świetlicę środowiskową wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w Annosławiu..
  Zamawiający: Gmina Regnów, Regnów
 29. Rewitalizacja parków LEŚNICZÓWKA i STARY OGRÓD w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowych parków miejskich: STARY OGRÓD, LEŚNICZÓWKA i im. T. KOŚCIUSZKI w Radomiu
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 30. Świadczenie usług sprzętowo - transportowych (odśnieżanie i zwalczanie śliskości) przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych, na terenie powiatu zwoleńskiego w sezonie zimowym 2013-2014
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, Zwoleń
 31. Wykonanie nasadzeń i konserwacji drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Radomia w 2013-2015r.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 32. BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO NA BOISKU ORLIK
  Zamawiający: Gmina i Miasto Drzewica, Drzewica
 33. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kowalskiej 6
  Zamawiający: Gmina Iłża, Iłża
 34. Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej 17 w Warszawie
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Warszawa
 35. Przebudowa ulicy Kopernika w miejscowości Skarżysko-Kamienna wraz z przebudową przepustów od km 1 + 583 do km 2 + 028
  Zamawiający: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, Skarżysko-Kamienna
 36. Wykonanie robót budowlanych - wykonanie placu manewrowego obok zbiornika - Łagiewniki, gm. Udanin
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 37. Remont pomieszczeń 33 i 34 w budynku WMTiW na potrzeby Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom
 38. Wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych w budynku Domu Studenta Nr 3 (X piętro) i Domu Studenta Nr 1 (część środkowa pomiędzy klatkami schodowymi) Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom
 39. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń piwnic w budynku biurowym RDLP w Radomiu na garaże - 2710/RB-03/13
  Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Radom
 40. Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych
  Zamawiający: Urząd Gminy Ciepielów, Ciepielów
 41. Roboty remontowe w budynku Punktu Przedszkolnego w m. Stary Kadłub.
  Zamawiający: Gmina Stara Błotnica, Stara Błotnica
 42. Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych i budowa miejsc parkingowych wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Poniatowskiego 6 - ul. Planty 5 w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 43. Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej 17 w Warszawie
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Warszawa
 44. Budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu
  Zamawiający: Urząd Gminy w Cielądzu, Cielądz
 45. Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu, Gm. Jasieniec
  Zamawiający: Gmina Jasieniec, Jasieniec
 46. Modernizacja pokoi hotelowych w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni Letnisku przy ul. Płużańskiego 30. Nr sprawy SA-2710-2/2013.
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radom, Radom
 47. Przebudowa dojazdu od ul. Szklanej do budynku przy ul. Olsztyńskiej 26d w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 48. Remont termomodernizacyjny budynków nr 23, 39, 47 Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
 49. Roboty remontowe w budynku przy ul. Wośnickiej 125 dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 50. Modernizacja pokrycia i systemu odwodnienia dachu oraz systemu kanalizacji deszczowej w budynku Instytutu Matematycznego PAN przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie
  Zamawiający: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 51. Montaż i wykonanie podłączenia kompresora w ramach projektu Wyposażenie Laboratorium wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 52. Wykonanie robót budowlanych
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 53. Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w DPS nad Potokiem im. Kijewskiej przy ul. Struga
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 54. Remont lokali mieszkalnych oraz kwater internatowych i będących w zasobie WAM OReg Lublin w rejonie Dęblina i Radomia
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
 55. Wykonanie robót budowlanych adaptacyjnych na hali G31
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 56. Wykonanie kanalizacji
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 57. Wykonanie robót budowlanych branży budowlanej - wymiana ścianek działowych o łącznej powierzchni 32,4 mkw., w pomieszczeniu 211 i 220, w budynku E40 w ramach projektu Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 58. Roboty uzupełniające na zadaniu pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec-Rawica (III Etap)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, Radom
 59. Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 60. Przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec - Rawica (III Etap)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, Radom
 61. Remont budynku świetlicy w Seredzicach
  Zamawiający: Gmina Iłża, Iłża
 62. Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Skaryszew
  Zamawiający: Gmina Skaryszew, Skaryszew
 63. Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej z instalacjami i urządzeniami w miejscowości Zaosie
  Zamawiający: Wójt Gminy Ujazd, Ujazd
 64. Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze, realizowanego w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn: Ograniczenie szkodliwych emisji oddziaływających bezpośrednio na ekosystemy Karkonoskiego Parku Narodowego oraz zmianę systemu ogrzewania budynku Dyrekcji KPN: - roboty budowlane zaprojektuj i wybuduj..
  Zamawiający: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, Jelenia Góra
 65. Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych z zasobu WAM OReg Lublin w rejonie Lublina, Dęblina i Radomia
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
 66. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w ramach zadania pn.: Program poszanowania energii
  Zamawiający: Gmina Polkowice, Polkowice
 67. Remont sanitariatów i malowanie sal w budynku Przedszkola nr 36 przy ul. Nowy Świat 41a w Warszawie (znak sprawy ZP-11 /13).
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, Warszawa
 68. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zbiornika na odpad poprodukcyjny - roztwór fosforanów sodowo - potasowych - w Łagiewnikach, gmina Udanin, powiat średzki, województwo dolnośląskie
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 69. Remont termomodernizacyjny budynków nr 23, 39 i 47 Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku - zamówienie uzupelniające
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
 70. Remont lokali mieszkalnych oraz kwater internatowych będących w zasobie WAM OReg Lublin w rejonie Dęblina
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
 71. Remont lokali mieszkalnych oraz kwater internatowych będących w zasobie WAM OReg Lublin w rejonie Dęblina i Radomia
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
 72. Wymiana okien i drzwi w budynku przedszkola z adaptacją części pomieszczeń na parterze i piętrze budynku na potrzeby 2-ch sal zajęć w budynku Przedszkola Nr 376 przy ul. Admiralskiej w Warszawie - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Warszawa
 73. Dostawa i nasadzenie 100 sztuk drzew na terenach będących własnością Gminy Miasta Zduńska Wola wraz z trzyletnią pielęgnacją nasadzeń
  Zamawiający: Miasto Zduńska Wola, Zduńska Wola
 74. Rewaloryzacja i urządzenie zielni parkowej parku objętego ochroną konserwatorską we wsi Leszczynek, gmina Kutno. I faza nasadzeń.
  Zamawiający: Gmina Kutno, Kutno
 75. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego- leśniczówki oraz budynku gospodarczo- garażowego z zagospodarowaniem terenu
  Zamawiający: Nadleśnictwo Przysucha, Przysucha
 76. Modernizacja części budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53- przebudowa dwóch sanitariatów
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 77. Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Lubiec
  Zamawiający: Gmina Szczerców, Szczerców
 78. Roboty dodatkowe związane z ociepleniem stropodachu oraz wzmocnienie ściany osłonowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej należących do miasta Marki
  Zamawiający: Urząd Miasta Marki, Marki
 79. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kowalskiej 7 w Iłży
  Zamawiający: Gmina Iłża, Iłża
 80. Remont ulicy Warszawskiej w Radomiu na odcinku od ul. Rodziny Winczewskich do ul. Kusocińskiego
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 81. Remont lokali mieszkalnych oraz kwater internatowych będących w zasobie WAM OReg Lublin w m. Dęblin przy ul. Rogowskiego 10/6
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
 82. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Brudzewicach.
  Zamawiający: Gmina Poświętne, Poświętne
 83. Budowa ulicy Opolskiej w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 84. Remont termomodernizacyjny budynków nr 23, 39 i 47 Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
 85. Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie w części podpiwniczonej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Markach
  Zamawiający: Urząd Miasta Marki, Marki
 86. Remont lokali mieszkalnych oraz kwater internatowych i będących w zasobie WAM OReg Lublin w rejonie Lublina, Dęblina i Radomia
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
 87. roboty remontowe w pomieszczeniach budynków Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  Zamawiający: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa
 88. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do miasta Marki
  Zamawiający: Urząd Miasta Marki, Marki
 89. Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych będacych w zasobie WAM OReg Lublin zlokalizowanych w rejonie Lublina, Dęblina i Radomia
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
 90. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Stacji Elektryczności Atmosfery i Meteorologii Obserwatorium Geofizycznego Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Otwocku (nr ref. sprawy: ZP/33/12)
  Zamawiający: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 91. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji pięciu budynków Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Belsku Dużym (nr ref. sprawy: ZP/26/12)
  Zamawiający: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 92. Remont świetlicy wiejskiej w Łaznowskiej Woli i zagospodarowanie terenu wokół budynku.
  Zamawiający: Gmina Rokiciny, Rokiciny
 93. Remont siedziby CKP w Szydłowcu na potrzeby nowo utworzonych placówek oświatowych tj. Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w tym: likwidacja barier architektonicznych.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Szydłowcu, Szydłowiec
 94. Budowa ulicy Naruszewicza w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 95. Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych będacych w zasobie WAM OReg Lublin zlokalizowanych w rejonie Lublina i Radomia
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
 96. Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesznowoli, Gm. Grójec
  Zamawiający: Burmistrz Gminy i Miasta Grójec, Grójec
 97. Remont lokali mieszkalnych pod ponowne zasiedlenie, w podziale na 17 części.
  Zamawiający: Oddział Regionalny "Mazowsze" Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Warszawa
 98. Budowa ulicy Mikosa w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 99. Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Ekonomii w Skarżysku-Kamiennej.
  Zamawiający: Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy, Skarżysko-Kamienna
 100. Wykonanie robót budowlanych z branży budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej i sanitarnej w ramach projektu Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013.
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 101. Wykonanie robót budowlanych branży budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej i sanitarnej w ramach projektu Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy