Kogo reprezentuje osoba

Grymuła Zdzisław Józef

w KRS

Zdzisław Józef Grymuła

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zdzisław
Drugie imię:Józef
Nazwisko:Grymuła
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Radom (Mazowieckie)
Przetargi:237 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Figarski Tadeusz, Gmyrek Lech Antoni, Kwaśnik Danuta Maria, Maleta Henryk Marian, Marjański Leszek Jan, Oparcik Janusz Piotr, Skiba Ryszard, Socha Krzysztof Tadeusz, Szatan Andrzej, Szczęsny Henryk

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Skuza Dariusz Jacek

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brodnicki Piotr Antoni, Dembicki Tadeusz Zdzisław, Falkiewicz Andrzej Grzegorz, Fraczek Jerzy Grzegorz, Kondej Tomasz Witold, Kondej Witold Zygmunt, Krajewski Rafał Filip, Niemczyk Grzegorz Dariusz, Pawlikowski Robert, Puchała Zdzisław Tomasz, Tybiszewski Przemysław Marian

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szymański Andrzej Zbigniew

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aeroklub Radomski Lotnisko Piastów, Piastów − KRS 0000166034
 2. Almar Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000146429
 3. Bank Spółdzielczy Rzemiosła W Radomiu, Radom − KRS 0000143901
 4. Gajewski Podłogi Drewniane Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Oblas − KRS 0000440940
 5. Klub Sportowy Start W Radomiu, Radom − KRS 0000217374
 6. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O., Przysucha − KRS 0000044746
 7. Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana, Radom − KRS 0000132913
 8. Stowarzyszenie Promocji Energetyki, Radom − KRS 0000363774

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Enea Wytwarzanie S.A., Świerże Górne − KRS 0000060541

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Remonty świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobiele Małe
  Zamawiający: Gmina Kobiele Wielkie, Kobiele Wielkie
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobiele Małe polegający na przebudowie i nadbudowie budynku oraz budowie szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe.
  2. Zakres zamówienia obejmuje:
  1) Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem blacho dachówką;
  2) Docieplenie budynku;
  3) Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych, wod-kan, c.o. i wentylacji;
  4) Wykonanie wewnętrznych ścian działowych
  5) Demontaż istniejących posadzek
  6) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na posadzkach, wylewki betonowe;
  7) Wykonanie podłóg z płytek ceramicznych
  8) Budowę bezodpływowego zbiornika na ścieki
  9) Wykonanie zagospodarowania terenu polegającego na wykonaniu opaski wokół budynku, utwardzenia terenu oraz ogrodzenia działki
  3. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem prac budowlanych i instalacyjnych zawartych w projekcie budowlanym oraz Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
  4. Prace nieobjęte dokumentacją projektową wymagane przez Zamawiającego:
  1) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
  2) wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku,
  3) wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji,
  4) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami odbiorowymi (karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, protokoły z pomiarów, protokoły z prób i badań, protokoły z rozruchu, atesty, deklaracje, certyfikaty, aprobaty techniczne itd. ) w dwóch egzemplarzach w języku polskim z podziałem na branże oprawione w segregatory z szczegółowym spisem treści
  5) uzyskanie prawomocnej decyzji - pozwolenia na użytkowanie budynku.
  5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
  1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - dodatek nr 8 do SIWZ;
  2) Projekt budowlany przebudowy i nadbudowy budynku świetlicy wiejskiej budynku w miejscowości Kobiele Małe zawierający również projekty branży elektrycznej; wod-kan; c.o.; - dodatek nr 9 do SIWZ;
  3) Przedmiary robót (branża konstrukcyjno - budowlana, sanitarna oraz elektryczna) - dodatek nr 10 do SIWZ;
  Uwaga:
  Przedmiary robót zostały załączone w celach informacyjnych i służą jedynie do opisu przedmiotu zamówienia. Nie stanowią one podstawy do obliczenia ceny przez Wykonawcę.
  W dokumentacji projektowej zostały podane przykładowe materiały i urządzenia z zaznaczeniem, iż mają one charakter wyłącznie przykładowy i dopuszczeniem zastosowania ich zamienników o parametrach technicznych nie gorszych niż zaprojektowane, posiadających wymagane certyfikaty i atesty.
  W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej użyte zostały nazwy własne producentów urządzeń, materiałów mają one charakter przykładowy, a Zamawiający dopuszcza w tym zakresie składanie ofert zawierających urządzenia/materiały innych producentów niż wskazane w dokumentacji projektowej tj. urządzenia/materiały równoważne o nie gorszych parametrach technicznych i technologicznych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego ma obowiązek wykazać, że oferowane przez niego urządzenia/materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
  1) wykaz proponowanych urządzeń/materiałów równoważnych (z podaniem nazwy, typu oraz producenta)
  2) oświadczenie, że zastosowane rozwiązanie/rozwiązania równoważne zagwarantują realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej
  3) szczegółową dokumentację techniczną urządzeń/materiałów równoważnych (zawierającą opis parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych).
  Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty w/w dokumentów, Zamawiający uzna, iż na etapie realizacji robót Wykonawca zastosuje urządzenia i materiały wskazane w dokumentacji projektowej.
 2. Przebudowa dróg związanych z projektem unijnym realizowanym przez Wodociągi Miejskie - ul. M. Curie-Skłodowskiej w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg związanych z projektem unijnym realizowanym przez Wodociągi Miejskie - ul. M. Curie-Skłodowskiej w Radomiu.
  Zamówienie obejmuje:
  - przebudowę nawierzchni jezdni,
  - przebudowę ciągu pieszego,
  - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
 3. Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy- Muzeum Rycerstwa ( I etap)
  Zamawiający: Gmina Zakrzew, Zakrzew
  1. Modernizacja istniejącego budynku OSP w Taczowie. 2. Budowa tzw. Kuźni Powały. Całkowita powierzchnia wewnętrzna 304,16 m2. Ad.1 Istniejący budynek dwukondygnacyjny ze stropodachem. W ramach robót zostaną wzmocnione ściany i stropy, wybudowana klatka schodowa żelbetowa, nowa konstrukcja dachu, wymiana i budowa nowych instalacji. Ad.2. Dobudowa budynku o dwóch pomieszczeniach, pierwsza - kotłownia, która zostanie w ramach inwestycji wykończona i kuźnia która pozostanie w stanie surowym. Uwaga: Stolarka okienna i drzwiowa musi posiadać profile ozdobne, stylizowane na historyczne. Wykończenie posadzki ściany z kamieni sztucznych (płytki ceramiczne wysokiej jakości zawierające tzw. dekory nawiązujące do epok historycznych)..
 4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grota Roweckiego, Wolanowskiej, Milejowickiej, Hermanowicz w Radomiu - Kontrakt nr 34
  Zamawiający: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., Radom
  Zadanie 1
  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grota Roweckiego w Radomiu

  Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
  - budowa sieci wodociągowej z rur PE DN 160 mm o długości L = 49,2 m,
  - budowa hydrantu p.poż. nadziemnego Ø 80,
  - budowa kanału sanitarnego z rur PVC DN/OD 200 mm o długości L=45,5 m z włączeniem do istniejącej kanalizacji w ul. Grota Roweckiego.

  Zadanie 2
  Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Wolanowskiej i Milejowickiej
  w Radomiu
  Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
  - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wolanowskiej /Milejowickiej z rur PVC DN/OD 200 mm wraz z przyłączami z rur PVC DN/OD 160 mm o łącznej długości 997 m

  Zadanie 3
  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Hermanowicz w Radomiu
  Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
  - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hermanowicz z rur PVC DN/OD 200 mm wraz z przyłączami z rur PVC DN/OD 160 mm o łącznej długości 220 m z włączeniem do istniejącej kanalizacji w ulicy Poduchownej

  Warunki dodatkowe:
  1. Nadzór nad realizowanymi robotami sprawowany będzie przez Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o., która sprawuje funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach Projektu.
  2. Zakres prac Wykonawcy będzie obejmował budowę sieci wodociągowej wraz
  z przyłączami do granicy posesji, natomiast sieć kanalizacyjna będzie wykonana
  z odgałęzieniami bocznymi zakończonymi studzienką kanalizacyjną na terenie posesji.
  3. Przyłącza wodociągowe i odgałęzienia boczne zakończone studzienkami kanalizacyjnymi na terenach prywatnych posesji, mają być wykonane do nieruchomości, dla których zostaną podpisane przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Umowy na zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków.
  Lista właścicieli, którzy podpiszą przedmiotowe umowy zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy na realizację robót.
 5. Remont pomieszczeń na parterze w budynku Ministerstwa Środowiska, przy ul. Wawelskiej 52/54 w Warszawie
  Zamawiający: Ministerstwo Środowiska , Biuro Dyrektora Generalnego, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego jest wykonanie remontu pomieszczeń na parterze w budynku Ministerstwa Środowiska, przy ul. Wawelskiej 52/54 w Warszawie
 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową terenów zielonych na terenie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, wraz z dostawą i montażem 25 szt. koszy na odpady stałe
  Zamawiający: Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową terenów zielonych na terenie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, wraz z dostawą i montażem 25 szt. koszy na odpady stałe, zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym
 7. Nasadzenia drzew i krzewów w osiedlach mieszkaniowych na terenie Miasta Bełchatowa -zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
  Nasadzenia drzew i krzewów w osiedlach mieszkaniowych na terenie Miasta Bełchatowa -zamówienie uzupełniające. Wartość szacunkowa zamówienia: 48 780, 12 zł. Zamówienie z wolnej ręki - prowadzone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
 8. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku dawnej szkoły na budynek służący społeczności lokalnej - Dom Wiejski w miejscowości Osiemborów gm.Magnuszew
  Zamawiający: Gmina Magnuszew, Magnuszew
  Przebudowywany obiekt zlokalizowany jest w Osiemborowie na działce o numerze ewidencyjnym 41. Jest to budynek dwukondygnacyjny, w części z użytkowym poddaszem. Budynek posiada wejście od północnego-zachodniego.
  Budynek będący przedmiotem opracowania jest obiektem o konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Budynek niepodpiwniczony. Powierzchnia uzytkowa 177,60m2 , kubatura 838,92m2 .
 9. Budowa węzłów cieplnych zasilanych z MSC w budynkach Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr", Radom
  Przedmiotem zamówienia są kompleksowe roboty budowlane w zakresie budowy węzłów cieplnych zasilanych z MSC (wraz z wpięciem instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.) z podziałem na dwa zadania.
  Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  1. Wykonanie zadania nr I: Budowa węzła cieplnego centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego, instalacji solarnej oraz wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr przy ul. Parkowej 1 w Radomiu,
  2. Wykonanie zadania nr II: Budowa węzła cieplnego centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego, instalacji solarnej w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr, Scena Obozisko przy ul. Śniadeckich 2 w Radomiu.
 10. Wykonanie nasadzeń i konserwacji drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Radomia w 2014-2016r.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń i konserwacji drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Radomia w 2014-2016r.
  Zamówienie obejmuje:

  I ETAP:
  - nasadzenie drzew,
  - nasadzenie krzewów,
  - przesadzenie drzew;

  II ETAP:
  - konserwacja posadzonych drzew,
  - konserwacja posadzonych krzewów,
  - konserwacja drzew przesadzonych
 11. Budowa ulicy Pasterskiej wraz z drogą wewnętrzną od ulicy Pasterskiej do ulicy Hodowlanej w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Pasterskiej wraz z drogą wewnętrzną od ulicy Pasterskiej do ulicy Hodowlanej w Radomiu.
  Zamówienie obejmuje:
  - wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego,
  - wykonanie chodnika i zjazdów z kostki betonowej,
  - wykonanie kanalizacji deszczowej,
  - budowę oświetlenia,
  - przebudowę sieci teletechnicznych
 12. Termomodernizacja i wykonanie oświetlenia w budynku poradni przy ul. Śliskiej 5 w Warszawie
  Zamawiający: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o., Warszawa
  W skład zamówienia wchodzi: 1) Zestaw robót związanych z termomodernizacją budynku, takich jak: docieplenie ścian, wymiana luksfer na okna, wymiana drzwi, oraz prac o charakterze dodatkowych jak malowanie istniejących krat okiennych, wymianę opierzeń itd., zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ - Dokumentacją techniczną ocieplenia ścian 2) Zestaw robót związanych z wymianą opraw oświetleniowych oraz instalacji elektrycznej, polegających na demontażu starej oprawy instalacji i wymianie na nowe opraw, przewodów instalacji oświetleniowej i łączników, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ - Dokumentacją techniczną wymiany oświetlenia. 3) Zestaw robót związany z modernizacją węzła cieplnego działającego na potrzeby ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania o mocy 200 kW, w tym wymiana na nowe wymienników, pomp, naczyń wyrównawczych i automatyki oraz prac instalacyjnych w obrębie węzła, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ - Dokumentacją techniczną modernizacji węzła. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w złącznikach nr 8,9 i 10 do SIWZ
 13. Budowa dróg gminnych publicznych: - Przedłużenie ulicy Odrzańskiej (Bulwar Północno-Zachodni) - połączenie ulicy Piotrówka z ulicą Jaworową (Bulwar Południowo-Wschodni) - Etap I
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg gminnych publicznych: - Przedłużenie ulicy Odrzańskiej (Bulwar Północno-Zachodni) - połączenie ulicy Piotrówka z ulicą Jaworową (Bulwar Południowo-Wschodni) - Etap I.

  Zamówienie obejmuje:
  - budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem ścieżek rowerowych i toru dla rolkarzy o nawierzchni asfaltowej,
  - roboty elektryczne i oświetleniowe
 14. Przebudowa drogi powiatowej nr 3559W Młodocin - Kowala (I Etap) na terenie gminy Kowala..
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3559W Młodocin - Kowala (I Etap) na terenie gminy Kowala. W ramach w/w zamówienia należy wykonać roboty uzupełniające na odcinku dł. 120 m od km 1+095 do km 1+215..
 15. Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury Kuźnia Artystyczna w Radomiu ul. Daszyńskiego 5, z wymianą instalacji c.o.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr", Radom
  Przedmiotem zamówienia są kompleksowe roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku Młodzieżowego Domu Kultury Kuźnia Artystyczna w Radomiu ul. Daszyńskiego 5, z wymianą instalacji c.o.
 16. Remont budynku nr 48 - Szatnia na terenie JW 4938 w m. Radom
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4938, Radom
  Remont budynku nr 48 - Szatnia na terenie JW 4938 w m. Radom; I.Roboty rozbiórkowe:- rozbiórka pokrycia z papy asfaltowej;- rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;- rozbiórka części deskowania więźby dachowej;- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej;- wykucie z muru ościeżnic drzwiowych i okiennych;- wykucie z muru podokienników z lastryko;- rozbiórka opaski betonowej;- rozebranie wykładzin ściennych z płytek ceramicznych;- odbicie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych;- rozebranie posadzki cementowej;- demontaż kratek wentylacyjnych;- demontaż części instalacji elektrycznej: przewodów, osprzętu oraz opraw oświetleniowych;- demontaż urządzeń, armatury sanitarnej oraz podejść wodociągowo - kanalizacyjnych;
  II.Roboty ogólnobudowlane:- wymiana części deskowania więźby dachowej;
  - pokrycie połaci dachowej papą termozgrzewalną podkładową i nawierzchniową;
  - wykonanie nowych obróbek blacharskich;- montaż rynien i rur spustowych;
  - montaż stolarki okiennej PCV oraz nowych podokienników;- montaż ościeżnic drzwiowych;- uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III cementowo - wapiennych na ścianach i kominach;- uzupełnienie tynków zewnętrznych wapiennych nakrapianych;- posmarowanie czapek kominów masą asfaltową Izolbet;
  - malowanie elewacji farbą silikonową;- wykonanie nowej opaski z obrzeży betonowych oraz kostki brukowej;- wykonanie nowych tynków wewnętrznych kat. III cementowo- wapiennych;- uzupełnieni posadzki cementowej oraz wykonanie warstw wyrównawczych;- licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych;
  - wykonanie posadzek z kamieni sztucznych oraz tworzyw sztucznych;
  - przygotowanie ścian i sufitów do malowania farbami emulsyjnymi: szpachlowanie i gruntowanie;- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów;- malowanie olejne ościeżnic stalowych;- montaż i regulacja stolarki drzwiowej wewnętrznej;- obsadzenie kratek wentylacyjnych;
  III. Roboty elektryczne:- montaż przewodów elektrycznych, listew instalacyjnych z PCV oraz puszek - montaż opraw oświetleniowych, przełączników oraz gniazd; - wykonanie pomiarów elektrycznych nowej instalacji;
  IV. Roboty sanitarne:- wykonanie nowych podejść instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej;- sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej;- montaż nowych urządzeń i armatury sanitarnej; V. Prace porządkowe:- uprzątnięcie placu budowy, wywiezienie gruzu i ziemi; - plantowanie terenu przyległego do obrzeży betonowych opaski.
  Szczegółowy zakres rzeczowy robót wraz z opisem określony jest w przedmiarze robót.
 17. Wykonanie robót budowlanych-remontowych i modernizacyjnych w obiekcie 01 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie - budynek D.
  Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
  Wykonanie robót budowlanych - remontowych i modernizacyjnych w obiekcie 01 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie - budynek D, w zakresie: 1. Doposażenia w wentylację nawiewno-wywiewną 2. Zasilanie w energię elektryczną urządzeń wentylacji nawiewno-wywiewnej 3. Naprawy i uzupełnień odpowietrzeń pionów kanalizacji sanitarnej 4. Robót remontowych IV kompanii polegających na montażu nowej stolarki drzwiowej, naprawie tynków, malowaniu ścian i sufitów, wymianie pasów posadzki z płytek terakotowych oraz wymianie cokolików, demontażu posadzki z tworzyw sztucznych, cyklinowanie posadzek z deszczułek wraz z wymianą cokołów, demontażu ścianek działowych z cegieł, licowaniu ścian płytkami, wykonanie izloacji przeciwwodnej, montażu drzwiczek rewizyjnych, wymianie lub uzupełnieniu płytek okładzinowych ściennych glazurowych i terakotowych, demontażu starych i wykonaniu nowych ścianek natrysków i wc, wykonaniu sieci strukturalnej internetowej, montaż nowych opraw oświetleniowych oraz nowego osprzętu elektrycznego.
 18. Wykonanie robót budowlanych w obiekcie 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, budynek A i C, w zakresie: Zadanie nr 1: dostosowanie budynku A do obowiązujących przepisów p.poż. Zadanie nr 2: wykonanie w budynku A i C instalacji wentylacji mechanicznej.
  Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontowo - modernizacyjnych w obiekcie 02 budynek A i C Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, mieszczącej się w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54.

  W zakres robót wchodzą:

  ZADANIE 1 - BUDYNEK A:
  Przebudowa związana z dostosowaniem parametrów technicznych budynku A do przepisów p. poż. na podstawie PROJEKTU BUDOWLANEGO tytuł:
  Doprowadzenie obiektu 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami w związku z przebudową sal dydaktycznych na pokoje mieszkalne dla studentów i węzeł sanitarny na 1 piętrze w skrzydle A Budynku.

  W zakres przebudowy wchodzą:
  a) wymiana wskazanej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyłazu na poddasze, na nową o odpowiedniej klasie odporności pożarowej i w związku zaprojektowaniem systemu oddymiania klatki schodowej,
  b) zabezpieczenie odpowiednim preparatem więźby dachowej - do stopnia NRO,
  c) wykonanie dodatkowych przegród pionowych wraz z drzwiami dymoszczelnymi ( po jednej ) w korytarzach na parterze i piętrze budynku w celu podziału kondygnacji na strefy pożarowe,
  d) zamurowanie otworu okiennego - klatka schodowa na 1 piętrze,
  e) instalacja wodociągowa hydrantowa z montażem nowych hydrantów ( po 2 na korytarzach parteru i piętra),
  f) wykonanie systemu oddymiania i instalacji sygnalizatorów akustycznych.

  Warunki wykonania określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót budowlanych tytuł: Doprowadzenie obiektu 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami w związku z przebudową sal dydaktycznych na pokoje mieszkalne dla studentów i węzeł sanitarny na 1 piętrze w skrzydle A Budynku.

  ZADANIE 2 - BUDYNEK A i C:
  Remont uzupełniający w dwóch budynkach A i C - z zakresu mechanicznych instalacji wentylacyjnych na podstawie PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO - WENTYLACJA MECHANICZNA - tytuł;
  Doposażenie w wentylację wyciągową budynków A i C obiektu O2 przy ul. Siemiradzkiego 2 na terenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, z VI/2013 r. wraz ze szczegółowym zakresem robót określonym załączonymi przedmiarami,

  Uzupełnienie instalacji wentylacji mechanicznej polega na wykonaniu kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej w pomieszczeniach bez wentylacji i podłączenie ich do istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej obecnie pracującej i użytkowanej. Istniejąca instalacja wentylacji mechanicznej pod względem technicznym i parametrów jest przystosowana do przedmiotowego uzupełnienia.
  Szczegóły zakresu prac są następujące:

  Dla budynku A:
  1) Montaż 29 nawiewników okiennych,
  2) Wykonanie i montaż około 61 m2 kanałów wentylacyjnych,
  3) Montaż 29 anemostatów wywiewnych,
  4) Wpięcie w 29 miejscach nowych kanałów wentylacyjnych do istniejącej instalacji,
  5) Wykonanie 29 przebić przez stropy i po montażu kanałów wentylacyjnych zamurowanie szczelin i wykonanie malowania,
  6) Wykonanie niezbędnych robót poinstalacyjnych (naprawa podłoża w okolicy prac montażowych instalacji i malowanie),
  7) Wywiezienie około 3,5 m3 gruzu i uporządkowanie pomieszczeń.

  Dla budynku C:
  Montaż 9 nawiewników okiennych
  Wykonanie i montaż około 19 m2 kanałów wentylacyjnych
  Montaż 9 anemostatów wywiewnych
  Wpięcie w 9 miejscach nowych kanałów wentylacyjnych do istniejącej instalacji
  Wykonanie 9 przebić przez stropy i po montażu kanałów wentylacyjnych zamurowanie szczelin i wykonanie malowania
  Demontaż 9 umywalek na czas montażu instalacji wentylacji i ponowny montaż
  Obudowa 9 nowych pionów instalacji wentylacji mechanicznej płytą G-K, malowanie i odtworzenie glazury
  Wykonanie niezbędnych robót poinstalacyjnych (naprawa podłoża w okolicy prac montażowych instalacji i malowanie)
  Wywiezienie około 2,5 m3 gruzu i uporządkowanie pomieszczeń

  Warunki wykonania określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót budowlanych .
 19. Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy budynku komunalnego w Rząśni
  Zamawiający: Gmina Rząśnia, Rząśnia
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku po byłej piekarni na zaplecze administracyjno - socjalne dla kompleksu ORLIK 2012 oraz utwardzenie i oświetlenie terenu . Zakres robót obejmuje w szczególności:
  a)wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych,
  b)wykonanie robót ogólnobudowlanych tj. fundamenty, podłoża i posadzki, ściany i wieńce obwodowe, więźba dachowa i pokrycie dachowe oraz montaż sufitów.
  c)wykonanie robót termo modernizacyjnych i wykończeniowych tj. termomodernizacja budynku, montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
  d)wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych, grzewczych, oświetleniowych i monitoringu
  e)wykonanie zagospodarowania wokół budynku
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych opisany został za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumenty te stanowią następujące załączniki do SIWZ:
  Załącznik Nr 1 do SIWZ -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
  Załącznik Nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.
  Załącznik Nr 3 do SIWZ - Przedmiary robót.
  3. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 50 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane.
 20. Przebudowa ulicy Kopernika w Skaryszewie
  Zamawiający: Gmina Skaryszew, Skaryszew
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Kopernika w Skaryszewie o długości 222m. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych (prace pomiarowe i wykon. inwentaryzacji powykonawczej); - wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję z wywiezieniem urobku; - obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem; - podbudowa pod konstrukcję jezdni i cieku; - nawierzchnia z kostki brukowej grub. 8cm; - wykonanie cieku betonowego; - wykonanie cieku liniowego i przykanalika z rur PVC fi160mm; - regulacja pionowa studni kanalizacyjnych; - oznakowanie pionowe
 21. Przebudowa drogi powiatowej nr 3559W Młodocin - Kowala (I Etap)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, Radom
 22. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na cele socjalne przy ul. Spytki w Tarnowie
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., Tarnów
 23. Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk -Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów (II Etap)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, Radom
 24. Remont węzłów sanitarnych dla młodzieży - 3 kpl. w prawym pionie budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Radomiu
  Zamawiający: Bursa Szkolna Nr 1 w Radomiu, Radom
 25. Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Konopnicy
  Zamawiający: Gmina Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka
 26. Budowa ulicy Góralskiej w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 27. Wykonanie remontów n/w szkół na terenie gminy Chynów: zad I - remont łazienek w budynku Zespołu Szkół w Drwalewie zad II - remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Watraszewie zad III - wymiana podłóg w budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu zad IV - remont dachów budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Chynowie.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Chynów
 28. Przebudowa kuchni w PP nr 3 przy ul. Olsztyńskiej
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 29. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy o budynek sali gimnastycznej
  Zamawiający: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
 30. Robota budowlana polegająca na budowie wiaty garażowej dla wozów bojowych straży pożarnej w siedzibie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
  Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
 31. Przebudowa dróg, chodników i zatok parkingowych na terenie gminy Zwoleń
  Zamawiający: Gmina Zwoleń, Zwoleń
 32. Remont i termomodernizacja budynku świetlicy OSP w Stoku
  Zamawiający: Gmina Mniszków, Mniszków
 33. Roboty modernizacyjne w obiektach oświatowych w zakresie modernizacji węzłów c.o. i c.c.w.- Wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Miłej 18 w Radomiu
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 34. Budowa sali sportowej z zapleczem połączonej z istniejącą Publiczną Szkołą Podstawową w miejscowości Sułkowice.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Chynów
 35. Zmiana ogrzewania w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul.Malczewskiego 20 B
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 36. Przebudowa ul. Przylesie wraz z utwardzeniem przyległego placu. Przebudowa chodnika ul. Przy Kościółku. Przebudowa chodnika os. Belweder.
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy, Mogielnica
 37. Wykonanie termomodernizacji obiektu G35
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 38. Wykonanie remontu pomieszczeń na serwerownię i centralę telefoniczną
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
 39. Budowa parkingów i dróg wewnętrznych na działce nr ew. 1820/23 położonej w Końskowoli stanowiącej własność LODR w Końskowoli
  Zamawiający: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Końskowola
 40. Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Nowakowskiego do ul. Warszawskiej i ul. Słowackiego w Warce
  Zamawiający: Gmina Warka, Warka
 41. Przetarg nieograniczony na wykonanie budowy budynku komunalnego w miejscowości Zielęcin
  Zamawiający: Gmina Rząśnia, Rząśnia
 42. Rozbiórka garaży, budowa obiektu sportowego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., elektryczną i wentylacją, przy ul. Ogrodowej 23 w Nowym Mieście nad Pilicą
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, Nowe Miasto nad Pilicą
 43. Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej 17 w Warszawie - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Warszawa
 44. Budowa żłobka w Gąbinie w ramach resortowego programu rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch 2013 - edycja 1
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Gąbin, Gąbin
 45. Przebudowa z rozbudową budynku na świetlicę środowiskową wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w Annosławiu..
  Zamawiający: Gmina Regnów, Regnów
 46. Rewitalizacja parków LEŚNICZÓWKA i STARY OGRÓD w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowych parków miejskich: STARY OGRÓD, LEŚNICZÓWKA i im. T. KOŚCIUSZKI w Radomiu
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 47. Świadczenie usług sprzętowo - transportowych (odśnieżanie i zwalczanie śliskości) przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych, na terenie powiatu zwoleńskiego w sezonie zimowym 2013-2014
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, Zwoleń
 48. Wykonanie nasadzeń i konserwacji drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Radomia w 2013-2015r.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 49. BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO NA BOISKU ORLIK
  Zamawiający: Gmina i Miasto Drzewica, Drzewica
 50. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kowalskiej 6
  Zamawiający: Gmina Iłża, Iłża
 51. Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej 17 w Warszawie
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Warszawa
 52. Przebudowa ulicy Kopernika w miejscowości Skarżysko-Kamienna wraz z przebudową przepustów od km 1 + 583 do km 2 + 028
  Zamawiający: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, Skarżysko-Kamienna
 53. Wykonanie robót budowlanych - wykonanie placu manewrowego obok zbiornika - Łagiewniki, gm. Udanin
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 54. Remont pomieszczeń 33 i 34 w budynku WMTiW na potrzeby Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom
 55. Wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych w budynku Domu Studenta Nr 3 (X piętro) i Domu Studenta Nr 1 (część środkowa pomiędzy klatkami schodowymi) Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom
 56. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń piwnic w budynku biurowym RDLP w Radomiu na garaże - 2710/RB-03/13
  Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Radom
 57. Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych
  Zamawiający: Urząd Gminy Ciepielów, Ciepielów
 58. Roboty remontowe w budynku Punktu Przedszkolnego w m. Stary Kadłub.
  Zamawiający: Gmina Stara Błotnica, Stara Błotnica
 59. Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych i budowa miejsc parkingowych wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Poniatowskiego 6 - ul. Planty 5 w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 60. Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej 17 w Warszawie
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Warszawa
 61. Budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu
  Zamawiający: Urząd Gminy w Cielądzu, Cielądz
 62. Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu, Gm. Jasieniec
  Zamawiający: Gmina Jasieniec, Jasieniec
 63. Modernizacja pokoi hotelowych w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni Letnisku przy ul. Płużańskiego 30. Nr sprawy SA-2710-2/2013.
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radom, Radom
 64. Przebudowa dojazdu od ul. Szklanej do budynku przy ul. Olsztyńskiej 26d w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 65. Remont termomodernizacyjny budynków nr 23, 39, 47 Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
 66. Roboty remontowe w budynku przy ul. Wośnickiej 125 dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 67. Modernizacja pokrycia i systemu odwodnienia dachu oraz systemu kanalizacji deszczowej w budynku Instytutu Matematycznego PAN przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie
  Zamawiający: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 68. Montaż i wykonanie podłączenia kompresora w ramach projektu Wyposażenie Laboratorium wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 69. Wykonanie robót budowlanych
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 70. Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w DPS nad Potokiem im. Kijewskiej przy ul. Struga
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 71. Remont lokali mieszkalnych oraz kwater internatowych i będących w zasobie WAM OReg Lublin w rejonie Dęblina i Radomia
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
 72. Wykonanie robót budowlanych adaptacyjnych na hali G31
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 73. Wykonanie kanalizacji
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 74. Wykonanie robót budowlanych branży budowlanej - wymiana ścianek działowych o łącznej powierzchni 32,4 mkw., w pomieszczeniu 211 i 220, w budynku E40 w ramach projektu Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 75. Roboty uzupełniające na zadaniu pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec-Rawica (III Etap)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, Radom
 76. Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 77. Przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec - Rawica (III Etap)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, Radom
 78. Remont budynku świetlicy w Seredzicach
  Zamawiający: Gmina Iłża, Iłża
 79. Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Skaryszew
  Zamawiający: Gmina Skaryszew, Skaryszew
 80. Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej z instalacjami i urządzeniami w miejscowości Zaosie
  Zamawiający: Wójt Gminy Ujazd, Ujazd
 81. Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze, realizowanego w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn: Ograniczenie szkodliwych emisji oddziaływających bezpośrednio na ekosystemy Karkonoskiego Parku Narodowego oraz zmianę systemu ogrzewania budynku Dyrekcji KPN: - roboty budowlane zaprojektuj i wybuduj..
  Zamawiający: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, Jelenia Góra
 82. Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych z zasobu WAM OReg Lublin w rejonie Lublina, Dęblina i Radomia
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
 83. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w ramach zadania pn.: Program poszanowania energii
  Zamawiający: Gmina Polkowice, Polkowice
 84. Remont sanitariatów i malowanie sal w budynku Przedszkola nr 36 przy ul. Nowy Świat 41a w Warszawie (znak sprawy ZP-11 /13).
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, Warszawa
 85. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zbiornika na odpad poprodukcyjny - roztwór fosforanów sodowo - potasowych - w Łagiewnikach, gmina Udanin, powiat średzki, województwo dolnośląskie
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 86. Remont termomodernizacyjny budynków nr 23, 39 i 47 Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku - zamówienie uzupelniające
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
 87. Remont lokali mieszkalnych oraz kwater internatowych będących w zasobie WAM OReg Lublin w rejonie Dęblina
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
 88. Remont lokali mieszkalnych oraz kwater internatowych będących w zasobie WAM OReg Lublin w rejonie Dęblina i Radomia
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
 89. Wymiana okien i drzwi w budynku przedszkola z adaptacją części pomieszczeń na parterze i piętrze budynku na potrzeby 2-ch sal zajęć w budynku Przedszkola Nr 376 przy ul. Admiralskiej w Warszawie - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Warszawa
 90. Dostawa i nasadzenie 100 sztuk drzew na terenach będących własnością Gminy Miasta Zduńska Wola wraz z trzyletnią pielęgnacją nasadzeń
  Zamawiający: Miasto Zduńska Wola, Zduńska Wola
 91. Rewaloryzacja i urządzenie zielni parkowej parku objętego ochroną konserwatorską we wsi Leszczynek, gmina Kutno. I faza nasadzeń.
  Zamawiający: Gmina Kutno, Kutno
 92. Modernizacja części budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53- przebudowa dwóch sanitariatów
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 93. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego- leśniczówki oraz budynku gospodarczo- garażowego z zagospodarowaniem terenu
  Zamawiający: Nadleśnictwo Przysucha, Przysucha
 94. Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Lubiec
  Zamawiający: Gmina Szczerców, Szczerców
 95. Roboty dodatkowe związane z ociepleniem stropodachu oraz wzmocnienie ściany osłonowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej należących do miasta Marki
  Zamawiający: Urząd Miasta Marki, Marki
 96. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kowalskiej 7 w Iłży
  Zamawiający: Gmina Iłża, Iłża
 97. Remont ulicy Warszawskiej w Radomiu na odcinku od ul. Rodziny Winczewskich do ul. Kusocińskiego
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 98. Remont lokali mieszkalnych oraz kwater internatowych będących w zasobie WAM OReg Lublin w m. Dęblin przy ul. Rogowskiego 10/6
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
 99. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Brudzewicach.
  Zamawiający: Gmina Poświętne, Poświętne
 100. Budowa ulicy Opolskiej w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 101. Remont termomodernizacyjny budynków nr 23, 39 i 47 Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock