Kogo reprezentuje osoba

Grymuła Zdzisław Józef

w KRS

Zdzisław Józef Grymuła

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zdzisław
Drugie imię:Józef
Nazwisko:Grymuła
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Radom (Mazowieckie)
Przetargi:267 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Figarski Tadeusz, Gmyrek Lech Antoni, Kępczyński Marian Stanisław, Kwaśnik Danuta Maria, Maleta Henryk Marian, Marjański Leszek Jan, Oparcik Janusz Piotr, Skiba Ryszard, Socha Krzysztof Tadeusz, Szatan Andrzej, Szczęsny Henryk, Szyszkowski Robert Marian

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żychlińska Alicja Józefa
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brodnicki Piotr Antoni, Dembicki Tadeusz Zdzisław, Falkiewicz Andrzej Grzegorz, Frączek Jerzy Grzegorz, Kondej Tomasz Witold, Kondej Witold Zygmunt, Krajewski Rafał Filip, Niemczyk Grzegorz Dariusz, Pawlikowski Robert, Puchała Zdzisław Tomasz, Tybiszewski Przemysław Marian

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Towarek Jakub

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aeroklub Radomski Lotnisko Piastów, Piastów − KRS 0000166034
 2. Almar Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000146429
 3. Gajewski Podłogi Drewniane Sp. Z O.O., Oblas − KRS 0000433622
 4. Gajewski Podłogi Drewniane Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Oblas − KRS 0000440940
 5. Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości W Radomiu, Radom − KRS 0000077783
 6. Klub Sportowy Start W Radomiu, Radom − KRS 0000217374
 7. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O., Przysucha − KRS 0000044746
 8. Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana, Radom − KRS 0000132913
 9. Stowarzyszenie Promocji Energetyki, Radom − KRS 0000363774

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy Rzemiosła W Radomiu, Radom − KRS 0000143901
 2. Enea Wytwarzanie S.A., Świerże Górne − KRS 0000060541

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Remont i adaptacja wnętrz oraz wyposażenie ich w sprzęt techniczno – biurowy oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w piwnicy i pomieszczeń parteru użytkowanych w budynku Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk na cele biblioteczne.
  Zamawiający: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  Budynek położony jest na działce nr ew. 34 przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie i znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków w ramach Stanisławowskiego założenia urbanistycznego, pod nr A-543 decyzji z dnia 01.07.1965 r. oraz jest wpisany do Gminnej ewidencji Zabytków. Prace objęte są ważną Decyzją pozwolenia budowlanego nr 540/Ś/2016, wydaną przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 23.09.2016 r. Do podstawowych prac wymaganych od Wykonawcy zaliczyć należy: 1. Prace budowlane obejmować będą: a. Wyburzenie paru odcinków ścian konstrukcyjnych w kondygnacji piwnicznej i na parterze. Powstałe otwory posiadać będą szerokość 1,0-1,4m. Przed wybiciem otworów będzie trzeba wykonać nadproża z dwóch belek stalowych; b. Wyburzenie istniejących jednobiegowych schodów i wykonanie nowych dwubiegowych. Zbrojenie płyt i spocznika będzie trzeba zakotwić w istniejących ścianach konstrukcyjnych budynku. c. Zmiana sposobu użytkowania polegać ma na wykonaniu w miejscu byłych sal, w których znajdowała się drukarnia, sal lekcyjnych. Dopuszczalne obciążenie użytkowe po zmianie funkcji pomieszczenia nie ulegnie zwiększeniu, nie ma więc przeciwwskazań do jej przeprowadzenia. 2. Prace instalacyjno sanitarne obejmą wykonanie modernizacji instalacji wod-kan dla remontu i modernizacji pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku, modernizacje ogrzewania pomieszczeń parteru i przebudowanych pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowo-archiwalne oraz budowe systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej dla modernizowanych pomieszczeń piwnicznych oraz pomieszczeń parteru budynku. Zakres opracowania branżowego obejmuje: - przebudowę przebiegu poziomów CO w piwnicy kolidujących w nowym przeznaczeniem pomieszczeń; - wymianę istniejących grzejników żebrowych typu Favier na grzejniki płytowe; - zbilansowanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń parteru po wymianie okien od strony północno-zachodniej i zmianie wielkości i przeznaczenia pomieszczeń; - budowę systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczeń piwnicznych przewidzianych do modernizacji i adaptacji na magazyny biblioteczne i magazyny wydawnictw; - budowę układów wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń biurowych i pomieszczeń pracy oraz sal wykładowych na poziomie parteru; - przebudowę i modernizację pomieszczeń sanitarnych na poziomie parteru. W ramach projektu nie będzie zachodzi ingerencja w elementy zewnętrzne budynku i nie zmieni się w żadnym stopniu charakter architektoniczny istniejącego budynku. 3. Prace elektryczne dotyczyć będą wykonania zaprojektowanej instalacji elektrycznej zasilania, oświetlenia, gniazd i rozdziału energii oraz instalacji okablowania strukturalnego (sieci LAN) wraz z niezbędnymi zakupami sprzętowymi. 4. Zakup i dostawę wyposażenia biurowo – technicznego i mebli do pomieszczeń piwnicznych i parteru budynku zgodnie z wykonaną aranżacją pomieszczeń. Szczegółowy zakres rzeczowy określony został w dokumentacji projektowej i technicznej oraz w przedmiarach robót ( dokumentacja dostępna będzie dla zaproszonych do składania ofert Firm w wersji elektronicznej na stronie internetowej Instytutu Matematycznego PAN.
 2. ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO ORAZ ZEWNĘTRZNEGO SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV.
  Zamawiający: Cmentarz Komunalny Zakład Budżetowy, Radom
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na rozbudowie instalacji elektrycznych oświetlenia zewnętrznego i budowa zewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego CCTV na terenie Cmentarza Komunalnego w Radomiu, przy ul. Ofiar Firleja 45, a w szczególności wykonanie robót wskazanych w projekcie budowlanym, przedmiarach robót a także inne roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia niezbędne do osiągnięcia celu wskazanego projektem. Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych CPV 45315100-9 Roboty instalacyjne elektryczne CPV 45316100-6 Instalacje oświetlenia zewnętrznego CPV 32240000-7 Instalacje systemu monitoringu wizyjnego CCTV 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określony został w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 8 do SIWZ) oraz w ilości określonej w przedmiarze robót a także inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia (Załącznik Nr 2 do SIWZ i Umowy). 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wmontowanie elementów powierzonych wykonawcy: a. Słup SP-$W/B czarny 4,65 mb (7 szt.); b. Fundament B-40 (7 szt.); c. Elementy złączne B-30 B-40 (7 kpl.); d. Oprawa OP S 70W/400 K-180 + KG (7 szt.); e. Klosz kula mleczna 400 K-180 PMMA(7 szt.); f. Złącze słupowe rb-11 (7 szt.); g. Wkładka topikowa (7 szt.); h. Lampa sodowa WLS 70W-TC + KGO (7 szt.), i. Kabel elektryczny YKY 5×10 MM2 0,6/1 KV - 505 mb; j. Folia kablowa niebieska - 500 mb. 4. Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu umowy muszą posiadać: - certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną dopuszczające do stosowania na terenie Polski. Materiały powinny być nowe i nieużywane. 5. Wszystkie nazwy i znaki firmowe (handlowe, towarowe) wyrobów budowlanych oraz inne określenia mogące jednoznacznie wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę/wytwórcę użyte w Opisie przedmiotu zamówienia mają wyłącznie na celu dokładne opisanie przedmiotu zamówienia i powinny być uznane jako służące określeniu parametrów materiałów lub wyrobów budowlanych. W każdym takim przypadku mogą zostać zastosowane inne równoważne materiały lub wyroby budowlane o tych samych lub lepszych parametrach. Ciężar udowodnienia, iż produkt jest równoważny spoczywa na Wykonawcy, dlatego też w przypadku zaoferowania produktów równoważnych wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej placu budowy i pozyskał dla siebie wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca. 7. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić także koszty robót przygotowawczych oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia obejmujące w szczególności: 7.1. koszty wywozu i utylizacji odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne), 7.2. koszty uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń i odtworzeniem uszkodzonych, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni dróg i chodników, 7.3. koszty zorganizowania we własnym zakresie zaplecza budowy, a także terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń, 7.4. koszty dozoru placu budowy (Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania terenu robót na własny koszt), 7.5. koszty prowadzenie prac bez wstrzymywania normalnego funkcjonowania cmentarza.
 3. Przebudowa głównej alejki parkowej w parku Planty
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa głównej alejki parkowej w Parku Planty w Radomiu, na odcinku od ul. Sedlaka do ul. Traugutta
 4. Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół Gminnych w Starym Goździe
  Zamawiający: Gmina Stara Błotnica, Stara Błotnica
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza przy szkole podstawowej w miejscowości Stary Gózd działka nr ew. 358.
  Roboty budowlane przy modernizacji sali i zaplecza będą polegały na wymianie drewnianych drzwi wejściowych z holu do Sali gimnastycznej na aluminiowe pełne, jak również drzwi drewniane z Sali gimnastycznej do zaplecza na drzwi aluminiowe pełne. Drzwi drewniane do szatni męskiej i damskiej wymienić na drewniane pełne z ościeżnicami drewnianymi oraz opaskami. Wymiary drzwi jak na wykazie stolarki.
  Istniejące grzejniki żeliwne należy wymienić na aluminiowe w projektowanych wnękach w ścianie. Wykonać zgodnie z projektem instalacyjnym.
  Betonowe parapety wewnętrzne na sali gimnastycznej należy wymienić na Konglomerat grubości 3 cm i długości 2,70 m.
  Istniejące schody wyjściowe na zewnątrz między ścianami szatni należy obłożyć płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi.
  Na ścianach i suficie należy zeskrobać istniejącą farbę i wykonać dwukrotne szpachlowanie oraz malowanie farbami emulsyjnymi.
  Należy zdemontować siatki zabezpieczające okna, istniejące bramki do piłki ręcznej, kosz do koszykówki, drewniane obudowy grzejników oraz drabinki gimnastyczne.
  Istniejące posadzki z wykładziny na zapleczu należy rozebrać a następnie wykonać warstwy wyrównujące posadzki z betonu do poziomu istniejącej posadzki sali gimnastycznej. Następnie wyłożyć wykładzinę typu Tarket granit z wywinięciem 10 cm na ściany. Wzór i kolor wykładziny uzgodnić z użytkownikiem.
  Istniejącą podłogę z klepki dębowej w sali gimnastycznej należy wycyklinować a następnie przykleić matę z granulatu gumowego grubości 7mm przy pomocy kleju poliuretanowego, następnie wykonać warstwę elastyczną użytkową (wylewka poliuretanowa grubości 2mm) i wierzchnią (lakier poliuretanowy) tzw. finisz matł. Po wyschnięciu należy pomalować linie kolorowe boisk do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Cokoły należy wykonać z listew drewnianych wysokości 5 cm przed wykonaniem wylewki poliuretanowej.
  W czasie wykonywania wylewki poliuretanowej należy również pomalować listwy poliuretanem.
  Wyposażenie sali gimnastycznej.
  1.Bramki do piłki ręcznej aluminiowe z siatką 2m x 3m składane do ściany.
  Profil 80 cm x 80 cm, odległość od ściany 50 cm.
  Mocowanie bramki w dwóch punktach do podłoża i czterech do ściany na prowadnicach z kształtowników, haczyki teflonowe+siatka na bramki+złącza, śruby i tuleje z pokrywami. Certyfikat bezpieczeństwa B zgodnie z normą PN-EN749.
  2. Tablice do koszykówki na konstrukcji o wysokości 120 cm składane na ścianę.
  Wymiary tablicy 105cm x 180cm epoksydowe, obręcz metalowa z siatką uchylną z siłownikami gazowymi o obciążeniu 35 kg.
  3. Słupki do siatkówki aluminiowe+siatka z antenką i regulacją wysokości.
  4. Drabinki gimnastyczne przyścienne drewniane 180cm x 300cm i 90cm x 300cm mocowane do ściany przy pomocy typowych uchwytów.
  5. Siatki ochronne propylenowe na okna: oczka 50mm x 50mm, grubość splotu 3mm. Mocowanie przy pomocy linek oraz karabińczyków teflonowych.
  6. Obudowy grzejników należy wykonać jako drewniane.

  Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty jest w przedmiarze robót, projekcie budowlanym stanowiących załącznik do SIWZ.
  UWAGA: wszystkie materiały budowlane i wykończeniowe zastosowane do budowy powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie aktualnych świadectw technicznych i norm oraz powinny posiadać aktualne atesty zdrowotne.

  Powyższy przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi.
  Oferent zobowiązuje się zdobyć informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia.
  W ramach wyszczególnionych w w/w przedmiarze robót należy wykonać również:
  -wszelkie roboty-prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie do oferty, w tym prace pomocnicze i towarzyszące.
 5. Budowa ul. Koneckiej na odcinku od ul. Przytyckiej do działki nr 593 oraz ul. Potworowskiej na odcinku od ul. Koneckiej do ul. Kleeberga w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Koneckiej na odcinku od ul. Przytyckiej do działki nr 593 oraz ul. Potworowskiej na odcinku od ul. Koneckiej do ul. Kleeberga w Radomiu.
  Zamówienie jest realizowane w zakresie zadania: Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. czynów społecznych drogowych.
  Zamówienie obejmuje:
  - roboty drogowe (budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowa chodników i zjazdów z kostki wibroprasowanej),
  - wykonanie odwodnienia, - przebudowę linii elektroenergetycznych niskiego napięcia,
  - wykonanie oświetlenia drogowego,
  - przebudowę sieci telekomunikacyjnych
 6. Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Jastrzębia
  Zamawiający: Urząd Gminy w Jastrzębi, Jastrzębia
  CZĘŚĆ - A, PRZEBUDOWA DROGI GRUNTOWEJ BARTODZIEJE - BARTOSY
  Roboty pomiarowe km - 0,900, wykonanie robót ziemnych (korytowanie) w gr kat II-IV na głębokość 15cm wraz z odwozem urobku na odl. do 5km m2 - 3150,00, profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne m2 - 3150,00, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanki optymalnej) o uziarnieniu 0/63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm m2 - 3150,00, wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego (mieszanki optymalnej) o uziarnieniu 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm m2 - 3150,00.
  CZĘŚĆ - B, PRZEBUDOWA DROGI GRUNTOWEJ OWADÓW - WOLA OWADOWSKA
  Roboty pomiarowe km - 0,950, wykonanie robót ziemnych (korytowanie) w gr kat II-IV na głębokość 15cm wraz z odwozem urobku na odl. do 5km m2 - 3800,00, profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne m2 - 3800,00, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanki optymalnej) o uziarnieniu 0/63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm m2 - 3800,00, wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego (mieszanki optymalnej) o uziarnieniu 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm m2 - 3800,00.
  CZĘŚĆ - C, PRZEBUDOWA DROGI GRUNTOWEJ KOLONIA LESIÓW
  Roboty pomiarowe km - 0,700, wykonanie robót ziemnych (korytowanie) w gr kat II-IV na głębokość 15cm wraz z odwozem urobku na odl. do 5km m2 - 2800,00, profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne m2 - 2800,00, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanki optymalnej) o uziarnieniu 0/63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm m2 - 2800,00, wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego (mieszanki optymalnej) o uziarnieniu 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm m2 - 2800,00.
 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3526W Piskornica - dr. krajowa nr 12, na terenie gminy Gózd, na odcinku długości 647,67 m, od km 0+722,00 do km 1+369,67.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 3526W Piskornica - dr. krajowa nr 12, na terenie gminy Gózd, na odcinku długości 647,67 m, od km 0+722,00 do km 1+369,67.

  W ramach robót należy wykonać m.in.:
  - nową konstrukcję nawierzchni wraz z poszerzeniami;
  - budowę chodnika,
  - przebudowę zjazdów ,
  - przebudowę przepustu pod koroną drogi,
  - pobocza umocnione kruszywem,
  - odwodnienie drogi wraz z wykonaniem rowów
  - oznakowanie pionowe i poziome.

  Przebudowę drogi powiatowej nr 3526W Piskornica - dr krajowa nr 12 należy wykonać zgodnie z warunkami SIWZ - w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej:
  1.Dokumentacją projektową.
  2. Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST).
  3. Przedmiarem robót.
  Uwaga: Jeżeli przy opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji projektowej, kosztorysie lub SST wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie
  w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. równoważnych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach.
  Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania.
  Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w Tomie III SIWZ DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
  Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w druku kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do SIWZ.
  W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć (zlecić) Podwykonawcom części zamówienia, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom lub podania nazw firm Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, ustawy Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
  Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, zostały określone w istotnych postanowieniach umowy -Tom II SIWZ.
  Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, zostały określone w istotnych postanowieniach umowy - Tom II SIWZ.
 8. Rewitalizacja wnętrz w zakresie wykonania prac sanitarnych, instalacyjnych i budowlanych w budynku pałacowym Instytutu Matematycznego PAN przy ul. Parkowej 1, gmina Stęszew, 02-061 Będlewo.
  Zamawiający: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  Rewitalizacja wnętrz w zakresie wykonania prac sanitarnych, instalacyjnych i budowlanych w budynku pałacowym Instytutu Matematycznego PAN przy ul. Parkowej 1, gmina Stęszew, 02-061 Będlewo, zgodnie z Projektem wykonawczym części pomieszczeń Pałacu w Będlewie, opisem technicznym i przedmiarem robót (Pozwolenie na wykonanie robót budowlanych nr 23 z dnia 05.02.2016 r. wydane przez Starostę Poznańskiego), wg. uzgodnionego z Zamawiającym harmonogram: w terminie wykonania robót od dnia15 czerwca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. 1. Roboty obejmować będą wykonanie: przebudowy pomieszczeń piętra pałacu likwidacje uciążliwego zapachu w części pomieszczeń podłączenie toalet do instalacji kanalizacyjnej i wodnej modernizacje instalacji C.O. w zakresie objętym zleceniem likwidacje zagrożeń ze strony szkodników na poddaszu. Na piętrze większość pokoi będzie przebudowywana. Zmienianie ulegnie układ ścianek działowych, dokonany zostanie nowy podziału wnętrza. Podłogi i ściany wykańczane będą nowymi materiałami nawiązującymi do wnętrz pałacu. 2. W zakresie prac instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla rewitalizacji pomieszczeń piętra pałacu w Będlewie wykonana zostanie: rozbudowa podrozdzielnic, instalacja oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, instalacja gniazd, zasilania, instalacja uziemiająca, instalacja sieci strukturalnej instalacji TV naziemnej. 3. W ramach remontu tarasów zaprojektowano wykonanie zadaszeń dwóch tarasów zlokalizowanych od strony południowej oraz wschodniej pałacu. Zarówno zadaszenie południowe jak i wschodnie zaprojektowano jako zadaszenie wielospadowe o kącie spadku dachu 8 oraz 25 stopni. Konstrukcja zadaszenia została zaprojektowana jako kostrukcja drewniana z drewna klasy C24. Krokwie drewniane zaprojektowano w przekroju 10x18cm natomiast krokwie narożne w przekroju 16x26cm. Dodatkowo na styku z istniejącym budynkiem zaprojektowano dwa wiązary jeden w postaci wiązaru pełnościennego o grubości przekroju 10cm, drugi jako wiązar kratowy z pasem górnym oraz dolnym o przekroju 10x18cm oraz skratowaniem o przekroju 10x10cm. Jako konstrukcję podpierającą zadaszenie zaprojektowano układ słupowo płatwiowy z stali profilowej 18G2 (S355JR). Słupy konstrukcji nośnej zaprojektowano z rur okrągłych R 139.7/4.0mm, płatwie zaprojektowano jako belki dwuteowe IPE160. 4. W ramach prac sanitarnych branży instalacyjnej wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji w pałacu wykonane zostaną następujące prace: - kompleksowa wymiana instalacji grzewczej na piętrze w zakresie wskazanym w projekcie, po zamontowaniu instalacji co, instalacja poddana będzie próbie ciśnieniowej zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi. - zaprojektowano nowy obieg wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej zasilającej odbiorniki na piętrze. Nowy obieg będzie wyprowadzony z kotłowni zlokalizowanej w piwnicy budynku. - zaprojektowano wykonanie 4 nowych pionów kanalizacyjnych (Budynek wyposażony jest w instalację kanalizacji sanitarnej. - wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i wentylacji wyciągowej w pomieszczeniach sanitarnych. W trakcie wykonywania prac należy się liczyć z okresowym brakiem dostępu do niektórych pomieszczeń budynku, w związku z tym kolejność ich wykonywania będzie trzeba uzgadniać z kierownictwem ośrodka na bieżąco. Budynek położony jest na terenie zespołu pałacowo - folwarcznego i parkowego w miejscowości Będlewo w gminie Stęszew. Obecnie budynki zespołu użytkowane są przez Ośrodek Badawczo-Konferencyjny w Będlewie należący do Instytutu Matematycznego PAN. Pałac , pochodzący z 1866 roku wpisany jest do rejestru zabytków pod nr rej 1493/A z dnia 27.11.1973r. Zespół obejmuje działki o nr ewidencyjnych : 300, 301, 302/1 i 302/2. W skład zespołu, poza zabytkowym parkiem i budynkiem pałacu, wchodzą zabudowania dawnego folwarku przystosowane do obsługi funkcji konferencyjno - rekreacyjnej, oraz nowy budynek konferencyjno - hotelowy. Obecnie budynki użytkowane są przez Ośrodek Badawczo-Konferencyjny w Będlewie należący do Instytutu Matematycznego PAN, jednego z najlepszych instytutów badawczych w Polsce i jednego z najlepszych w dziedzinie matematyki na świecie, mającego od 2012 r. status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. W Ośrodku odbywa się rocznie 30-40 konferencji, szkoleń i warsztatów międzynarodowych. Pałac z 1866 roku wpisany jest do rejestru zabytków pod nr rej 1493A z dnia 27.11.1973r. 2. Ogólna charakterystyka obiektu Korpus główny budynku dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym całkowicie podpiwniczony. Najwyższa wysokość budynku nad hallem głównym wynosi 12,5m. Od południa dobudowana część mieszkalna jednokondygnacyjna. Budynek wieńczą dwie wieże: wyższa ośmioboczna o wysokości ok. 17m i niższa okrągła o wysokości ok. 11,5 m Dane liczbowe: Powierzchnia zabudowy - 683,90m2 powierzchnia całkowita budynku - 1822,53m2 kubatura całkowita budynku - 5075,32m3 powierzchnia ogrzewana budynku - 1351,60m2 kubatura ogrzewana budynku - 4467,20m3 powierzchnia użytkowa budynku - 1237,06 m2 3. Obecna funkcja obiektu Budynek wchodzi w skład zespołu obiektów Centrum Badawczo - Konferencyjnego Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk i pełni głównie funkcję zaplecza gastronomicznego i reprezentacyjnego W piwnicy budynku zlokalizowane są pomieszczenia kuchenne, magazyny środków spożywczych, magazyn środków czystości, magazyn zastaw stołowych, drink bar, zaplecze socjalne pracowników kuchni, kotłownia, oraz obecnie nieużywany duży zespół pomieszczeń higieniczno - sanitarnych z sauną. Na parterze budynku zlokalizowane są pomieszczenia reprezentacyjne służące głównie jako sale restauracyjne dla gości ośrodka, a okazjonalnie jako sale balowe. Przylega do nich pomieszczenie wydawcze kuchni połączone z kuchnią klatką schodową i dźwigiem towarowym. W południowej części budynku zlokalizowana jest biblioteka i kameralna sala konferencyjna a także pomieszczenie mieszkalne pracowników i pomieszczenie magazynowe restauracji. Piętro budynku w wyniku wtórnych podziałów pomieszczeń ma charakter hotelowy. Na skutek wadliwie działającego systemu kanalizacji ciśnieniowej jest ono niemal całkowicie wyłączone z użytkowania. Użytkowany jest obecnie tylko jeden pokój hotelowy zlokalizowany na południowym krańcu budynku. Przygotowywany do użytkowania jest sąsiadujący z nim apartament. W wieży południowej funkcjonuje pomieszczenie biurowe. Poddasze budynku jest nieużytkowane. 4. Cel i zakres inwestycji. Inne istotne postanowienia do treści umowy: 1. Zamawiający będzie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Wysokość zabezpieczenia - 10% wartości zobowiązania wynikającego z umowy (brutto). Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia najpóźniej z chwilą zawarcia umowy. Formy i miejsce wniesienia zabezpieczenia: Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia w jednej lub kilku z następujących form: w pieniądzu lub przelewem na rachunek Zamawiającego Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie określony w umowie. 2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego i protokołu końcowego przyjętego bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, do wysokości ustalonej kwoty kosztorysowej w ofercie Wykonawcy. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających. 4. Zamawiający naliczy kary umowne: - za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy i niedotrzymanie terminu zakończenia robót w wysokości 0,5% za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonej od kwoty netto wynagrodzenia określonego w kosztorysie ofertowym. - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie prac których Zamawiający wymagał i niedotrzymanie terminu ich zakończenia w wysokości 0,2% za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonej od kwoty netto wynagrodzenia określonego w kosztorysie ofertowym. - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia ustalonego w kosztorysie powykonawczym. - Kary umowne potrącone będą z należności Wykonawcy. 5. Robotami mogą kierować wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje, o których mowa w par. 8 ust 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).
 9. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Starych Sieklukach o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem oraz rozbudowa kotłowni olejowej.
  Zamawiający: Gmina Stara Błotnica, Stara Błotnica
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Starych Sieklukach o sale gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem;
  rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o kotłownię olejową;
  wewnętrzne instalacje wod-kan., wentylacji mechanicznej i elektrycznej
  budowa zbiornika na ścieki wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do Sali gimnastycznej;
  przyłącze wodociągowe do Sali gimnastycznej;
  zagospodarowanie terenu działki polegające na utworzeniu utwardzonych ciągów pieszo-jezdnych oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
  Podstawowe parametry
  powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej: 784,90m2
  powierzchnia zabudowy projektowanej kotłowni 20,60 m2
  budynek sali gimnastycznej 1- i 2 -kondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty dwuspadowym dachem,
  wysokość sali gimnastycznej 9, 00m
  wysokość kotłowni 4,25 m
  zagospodarowanie terenu o powierzchni:
  drogi, chodniki tereny utwardzone - 1250,60 m2
  zieleń (powierzchnia biologicznie czynna) - 3964,40 m2 .

  Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty jest w przedmiarze robót, projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej stanowiących załącznik do SIWZ.

  Powyższy przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi.
  Oferent zobowiązuje się zdobyć informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia.
  W ramach wyszczególnionych w w/w przedmiarze robót należy wykonać również:
  wszelkie roboty-prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie do oferty, w tym prace pomocnicze i towarzyszące.
  wykonać bieżącą obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą / 2 egz./ po zakończeniu budowy.
 10. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pracach Małych
  Zamawiający: Gmina Tarczyn, Tarczyn
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych na działce o nr ewidencyjnym 62 w Pracach Małych przy ul. Piaseczyńskiej 34.
 11. 15/P/2015 - Wzmocnienie stropu w pomieszczeniach nr: 5D; 6D; 22D; 24D; 25D; 26D; 27D 28D w budynku 24 wraz z remontem rampy
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, Otwock
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wzmocnienia stropu w pomieszczeniach Nr 5D; 6D; 22D; 24D; 25D; 26D; 27D; 28D w budynku Nr 24 wraz z remontem rampy w siedzibie Ośrodka Radioizotopów POLATOM pod nową linię produkcyjną zgodnie z projektami i przedmiarem robót.

  Szczegółowy opis stanowią załączniki do SIWZ:

  Załącznik A - Projekty + specyfikacje techniczne
  Załącznik B - Przedmiar
  Załącznik C - Dodatkowe wymagania
 12. 10/P/2015 - Rozbudowa budynku 24 w części warsztatowej (24W) wraz z remontem dachu
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, Otwock
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku 24 części warsztatowej (24W) wraz z remontem dachu, zgodnie z projektem, przedmiarami i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  Szczegółowe opisy stanowią załączniki:
  Załącznik A do SIWZ - przedmiary robót.
  Załącznik B do SIWZ - projekt rozbudowy w zakresie zagospodarowania. terenu i architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych.
  Załącznik C do SIWZ - dodatkowe uwarunkowania.
  Wymagania uzupełniające:

  Przed zastosowaniem każdego materiału przewidzianego do użycia przy pracach
  objętych niniejszym zamówieniem, Wykonawca przedstawi stosowne atesty,
  deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne,
  karty charakterystyki, karty techniczne, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia
  zezwalające na jego zastosowanie w budownictwie.
  Wykonawcom zainteresowanym wzięciem udziału w niniejszym postępowaniu
  Zamawiający proponuje przeprowadzenie wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu
  terminu z Zamawiającym
 13. Budowa przedszkola w miejscowości Krasne.
  Zamawiający: Gmina Krasne, Krasne
  Przedmiotem niniejszego Zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie przedszkola 8- oddziałowego w miejscowości Krasne, realizowane w oparciu o decyzje pozwolenia na budowę nr AB.6743.12.130.2012 z dnia 24.10.2012 r. , stan surowy otwarty. Budynek przedszkola to budynek 2- kondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej z dachem dwuspadowym. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcyjnych stanu surowego otwartego: 1. Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, 2. Stropy - płyty żelbetowe gr. 20cm, monolityczne, 3. Słupy, belki, wieńce, schody, szyby windowe - żelbetowe, monolityczne, 4. Ściany zewn. murowane z bloczków silikatowych gr. 25 cm, ściany wewnętrzne murowane z bloczków silikatowych, 5. Dach o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej, 6. Pokrycie dachu blacha trapezowa, 7. Izolacje fundamentów z papy oraz powłokowe bitumiczne, 8. Warstwy podbudowy pod posadzki parteru - piasek zagęszczony oraz beton zbrojony Przeciwskurczowo, 9. Instalacje podposadzkowe z rur PCV SDR34, kielichowych. Podstawowe dane charakterystyczne: - powierzchnia zabudowy obiektu: 965 m2 - powierzchnia użytkowa obiektu: 1 575 m2 - powierzchnia całkowita obiektu: 1 930 m2 - kubatura: 8 209 m3 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót, które Zamawiający załączył do SIWZ nie stanowią elementu dokumentacji projektowej. Przedmiary mają znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej, zbadania miejsca budowy i jego otocze¬nia, oraz uzyskania potrzebnych informacji dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty przetargowej. Podane w opisie przedmiotu zamówienia jakiekolwiek nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, nie mają na celu naruszenie art.29 i art.7 ustawy Prawo zamówień publicznych mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, eksploatacyjnych i użytkowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w tej części przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne, pod warunkiem zapewnienia tych samych lub lepszych od wskazanych w dokumentach przetargowych parametrów..
 14. Rozbudowa pawilonu szpitalnego oraz przebudowa i remont istniejącego budynku Pawilonu szpitalnego - polegająca na: Dostosowaniu do obowiązujących przepisów p.poż wraz z przebudową pomieszczeń koniecznych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem - Pawilon Nr 1 - roboty uzupełniające.
  Zamawiający: Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, Radom
  Roboty uzupełniające niezbędne do zakończenia zadania Dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż wraz z przebudową pomieszczeń koniecznych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem - Pawilon nr 1. Zakres robót dotyczy pomieszczeń hydroterapii
 15. Wykonanie systemu multimediów na budowanej sali konferencyjnej w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. A. Zalewskiego w Jedlni Letnisku
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radom, Radom
  Zamówienie uzupełniające spełnia warunek tożsamości przedmiotowej z zamówieniem podstawowym. Dla korzystania z nowobudowanej sali konferencyjnej zgodnie z jej przeznaczeniem należy w sposób optymalny zapewnić obsługę multimedialną konferencji i szkoleń. W tym celu salę należy wyposażyć w: centralny punkt dystrybucyjny (będący w przyszłości centralnym punktem dla całego budynku); system projekcji obrazu (projektor multimedialny, ekran projekcyny); nagłośnienia; infrastruktura Lan, infrasruktura wlan, centralne sterowanie IP audio, wideo; centralne sterowanie IP ( wysuwem projektora, ekranu, żaluzjami okiennymi, oświetleniem); ochrona obiektu ( cyfrowa archiwizacja obrazu w technologii IP, SSWiN).
  Na etapie projektowania sali konferencyjnej system multimedialny miał być integralną częścią planowanej do realizacji współistniejącej sali edukacyjnej. W trakcie wykonawstwa zmieniła się koncepcja, zrezygnowano z sali edukacyjnej a w konsekwencji zaszła konieczność

  doprojektowania i zrealizowania systemu multimedialnego oddzielnego dla sali konferencyjnej.
 16. Wykonanie nasadzeń i konserwacji drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Radomia w latach 2015-2017
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń i konserwacji drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Radomia w latach 2015-2017.
  Zamówienie obejmuje:
  I ETAP:
  - nasadzenie drzew,
  - nasadzenie krzewów,
  - przesadzenie drzew;
  II ETAP:
  - konserwacja posadzonych drzew,
  - konserwacja posadzonych krzewów,
  - konserwacja drzew przesadzonych.
  W ramach konserwacji należy wykonać:
  - odchwaszczanie i formowanie misek,
  - uzupełnianie ściółki do grubości warstwy 3 cm,
  - podlewanie w sezonie letnim (w zależności od potrzeb),
  - nawożenie (nawozy wieloskładnikowe wolno rozkładające się),
  - zabezpieczanie wrażliwych roślin przed mrozem,
  - zabezpieczanie roślin przed nadmiernym zasoleniem,
  - cięcie prowadzące, pielęgnacyjne,
  - kontrola stabilności roślin, palików, wiązań, siatki i osłon (drzewa),
  - uzupełnianie palików i poprawa wiązań - trzy paliki na jedno drzewo,
  - usuwanie odrostów,
  - usunięcie materiału roślinnego, u którego po okresie zimowym 2015-2016 stwierdzono brak oznak wegetacji - do dnia 15 lipca 2016 roku, a po okresie zimowym 2016-2017 do dnia 15 lipca 2017r.
  - uzupełnianie i wymiana zdewastowanego, obumarłego, uszkodzonego materiału roślinnego na koniec danego okresu wegetacyjnego.
 17. Budowa 52 miejsc postojowych z obsługą komunikacyjną, odwodnieniem i oświetleniem terenu przy ul. Mieszka I i ul. Piastowskiej oraz budowa zjazdu publicznego z ul. Piastowskiej w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest budowa 52 miejsc postojowych z obsługą komunikacyjną, odwodnieniem i oświetleniem terenu przy ul. Mieszka I i ul. Piastowskiej oraz budowa zjazdu publicznego z ul. Piastowskiej w Radomiu.

  Zamówienie obejmuje:
  - roboty drogowe,
  - budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem,
  - budowę oświetlenia i przebudowę sieci energetycznych NN i SN
 18. Wykonanie zamówienia uzupełniającego związanego z zamówieniem podstawowym pn. Budowa ulicy Pasterskiej wraz z drogą wewnętrzną od ul. Pasterskiej do ul. Hodowlanej w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia uzupełniającego związanego z zamówieniem podstawowym pn. Budowa ulicy Pasterskiej wraz z drogą wewnętrzną od ul. Pasterskiej do ul. Hodowlanej w Radomiu.
  Zamówienie obejmuje:
  - wykonanie wykopu pod jezdnię,
  - wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego (piasku), - wykonanie warstwy podsypki z piasku gr. 20cm,
  - wykonanie warstwy wzmocnionego podłoża C 1,5/2,0 gr.15cm,
  - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa 0/63mm gr. 25cm,
  - oczyszczenie i skropienie warstw podbudowy emulsją asfaltową,
  - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr.7cm,
  - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm dla KR3,
  - regulacja studni kanalizacyjnych z wymianą włazu oraz wymianą płyty nadstudziennej na kanalizacji sanitarnej do wys. jezdni,
  - regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych do wys. jezdni,
  - regulacja wysokościowa zasuw gazowych do wys. jezdni,
  - inwentaryzacja powykonawcza robót
 19. Przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż bloku przy ul. Planty 16 - droga dojazdowa dz. nr 45 od dz. nr 44 do ul. Osterwy w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż bloku przy ul. Planty 16 - droga dojazdowa dz. nr 45 od dz. nr 44 do ul. Osterwy w Radomiu.
  Zamówienie obejmuje:
  - budowę jezdni o nawierzchni z kostki wibroprasowanej,
  - budowę chodników z płytek chodnikowych typu LUX,
  - wykonanie odwodnienia,
  - roboty elektryczne
 20. Rozbudowa, przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 225 w Szydłowcu na działce o numerze ewidencyjnym 970/2 w celu utworzenia żłobka.
  Zamawiający: Gmina Szydłowiec, Szydłowiec
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 225 w Szydłowcu na działce o numerze ewidencyjnym 970/2 w celu utworzenia żłobka. Zakres robót objętych zamówieniem: - rozebranie dachu na istniejącym budynku, - rozebranie ścian żelbetowych gr. 20 cm, - rozebranie ścianek działowych, - przemurowanie przewodów kominowych., - wykucie z muru ościeżnic drewnianych, - obicie tynków wewnętrznych, - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową i obrzeżem, - roboty ziemne, - wykonanie izolacji poziomej ścian metodą iniekcji, - wykonanie słupów żelbetowych, - wymurowanie ścian z bloczków betonu komórkowego, - wykonanie tynków wewnętrznych, - wykonanie więźby dachowej wraz z pokryciem, - wykonanie tynków elewacyjnych, - wykonanie posadzek, - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - roboty malarskie, - wykonanie instalacji wewnętrznych wodno - kanalizacyjnych, c.c.w., C.O., elektrycznych, - wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, - wykonie zagospodarowania terenu, - wykonanie placu zabaw z nawierzchnią elastyczną.
 21. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie przy ul. Zwoleńskiej
  Zamawiający: Urząd Gminy w Kazanowie, Kazanów
 22. Wykonanie remontu polegającego na przebudowie budynku nr 38 - zmiana konstrukcji dachu - na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku.
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
 23. Remont budynku biurowego Nadleśnictwa Skarżysko-II przetarg
  Zamawiający: Nadleśnictwo Skarżysko, Skarżysko-Kamienna
 24. Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Południe w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 25. Remont dachów na budynku Nr 24C, D i G oraz remont murków oporowych i przebudowa ogrodzenia wewnętrznego wraz z utwardzeniem terenu - 3 części
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, Otwock
 26. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego Radom-Firlej
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 27. Rozbudowa pawilonu szpitalnego oraz przebudowa i remont istniejącego budynku Pawilonu szpitalnego nr 1
  Zamawiający: Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, Radom
 28. Budowa i przebudowa obiektów kubaturowych oraz liniowych na terenach Wodociągów Miejskich
  Zamawiający: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., Radom
 29. Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury AMFITEATR w Radomiu z wymianą instalacji wewnętrznej c.o. i wentylacji mechanicznej
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr", Radom
 30. Kontynuacja inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa sali letniej na salę konferencyjną w istniejącym budynku administracyjno-usługowym wraz z infrastrukturą techniczną w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. A. Zalewskiego w Jedlni Letnisku.
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radom, Radom
 31. Remonty świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobiele Małe
  Zamawiający: Gmina Kobiele Wielkie, Kobiele Wielkie
 32. Przebudowa dróg związanych z projektem unijnym realizowanym przez Wodociągi Miejskie - ul. M. Curie-Skłodowskiej w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 33. Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy- Muzeum Rycerstwa ( I etap)
  Zamawiający: Gmina Zakrzew, Zakrzew
 34. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grota Roweckiego, Wolanowskiej, Milejowickiej, Hermanowicz w Radomiu - Kontrakt nr 34
  Zamawiający: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., Radom
 35. Remont pomieszczeń na parterze w budynku Ministerstwa Środowiska, przy ul. Wawelskiej 52/54 w Warszawie
  Zamawiający: Ministerstwo Środowiska , Biuro Dyrektora Generalnego, Warszawa
 36. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową terenów zielonych na terenie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, wraz z dostawą i montażem 25 szt. koszy na odpady stałe
  Zamawiający: Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko
 37. Nasadzenia drzew i krzewów w osiedlach mieszkaniowych na terenie Miasta Bełchatowa -zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
 38. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku dawnej szkoły na budynek służący społeczności lokalnej - Dom Wiejski w miejscowości Osiemborów gm.Magnuszew
  Zamawiający: Gmina Magnuszew, Magnuszew
 39. Budowa węzłów cieplnych zasilanych z MSC w budynkach Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr", Radom
 40. Wykonanie nasadzeń i konserwacji drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Radomia w 2014-2016r.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 41. Budowa ulicy Pasterskiej wraz z drogą wewnętrzną od ulicy Pasterskiej do ulicy Hodowlanej w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 42. Termomodernizacja i wykonanie oświetlenia w budynku poradni przy ul. Śliskiej 5 w Warszawie
  Zamawiający: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o., Warszawa
 43. Budowa dróg gminnych publicznych: - Przedłużenie ulicy Odrzańskiej (Bulwar Północno-Zachodni) - połączenie ulicy Piotrówka z ulicą Jaworową (Bulwar Południowo-Wschodni) - Etap I
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 44. Przebudowa drogi powiatowej nr 3559W Młodocin - Kowala (I Etap) na terenie gminy Kowala..
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, Radom
 45. Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury Kuźnia Artystyczna w Radomiu ul. Daszyńskiego 5, z wymianą instalacji c.o.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr", Radom
 46. Remont budynku nr 48 - Szatnia na terenie JW 4938 w m. Radom
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4938, Radom
 47. Wykonanie robót budowlanych-remontowych i modernizacyjnych w obiekcie 01 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie - budynek D.
  Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
 48. Wykonanie robót budowlanych w obiekcie 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, budynek A i C, w zakresie: Zadanie nr 1: dostosowanie budynku A do obowiązujących przepisów p.poż. Zadanie nr 2: wykonanie w budynku A i C instalacji wentylacji mechanicznej.
  Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
 49. Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy budynku komunalnego w Rząśni
  Zamawiający: Gmina Rząśnia, Rząśnia
 50. Przebudowa ulicy Kopernika w Skaryszewie
  Zamawiający: Gmina Skaryszew, Skaryszew
 51. Przebudowa drogi powiatowej nr 3559W Młodocin - Kowala (I Etap)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, Radom
 52. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na cele socjalne przy ul. Spytki w Tarnowie
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., Tarnów
 53. Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk -Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów (II Etap)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, Radom
 54. Remont węzłów sanitarnych dla młodzieży - 3 kpl. w prawym pionie budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Radomiu
  Zamawiający: Bursa Szkolna Nr 1 w Radomiu, Radom
 55. Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Konopnicy
  Zamawiający: Gmina Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka
 56. Budowa ulicy Góralskiej w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 57. Wykonanie remontów n/w szkół na terenie gminy Chynów: zad I - remont łazienek w budynku Zespołu Szkół w Drwalewie zad II - remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Watraszewie zad III - wymiana podłóg w budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu zad IV - remont dachów budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Chynowie.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Chynów
 58. Przebudowa kuchni w PP nr 3 przy ul. Olsztyńskiej
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 59. Robota budowlana polegająca na budowie wiaty garażowej dla wozów bojowych straży pożarnej w siedzibie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
  Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
 60. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy o budynek sali gimnastycznej
  Zamawiający: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
 61. Przebudowa dróg, chodników i zatok parkingowych na terenie gminy Zwoleń
  Zamawiający: Gmina Zwoleń, Zwoleń
 62. Remont i termomodernizacja budynku świetlicy OSP w Stoku
  Zamawiający: Gmina Mniszków, Mniszków
 63. Budowa sali sportowej z zapleczem połączonej z istniejącą Publiczną Szkołą Podstawową w miejscowości Sułkowice.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Chynów
 64. Zmiana ogrzewania w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul.Malczewskiego 20 B
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 65. Roboty modernizacyjne w obiektach oświatowych w zakresie modernizacji węzłów c.o. i c.c.w.- Wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Miłej 18 w Radomiu
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 66. Przebudowa ul. Przylesie wraz z utwardzeniem przyległego placu. Przebudowa chodnika ul. Przy Kościółku. Przebudowa chodnika os. Belweder.
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy, Mogielnica
 67. Wykonanie termomodernizacji obiektu G35
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 68. Wykonanie remontu pomieszczeń na serwerownię i centralę telefoniczną
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
 69. Budowa parkingów i dróg wewnętrznych na działce nr ew. 1820/23 położonej w Końskowoli stanowiącej własność LODR w Końskowoli
  Zamawiający: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Końskowola
 70. Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Nowakowskiego do ul. Warszawskiej i ul. Słowackiego w Warce
  Zamawiający: Gmina Warka, Warka
 71. Przetarg nieograniczony na wykonanie budowy budynku komunalnego w miejscowości Zielęcin
  Zamawiający: Gmina Rząśnia, Rząśnia
 72. Rozbiórka garaży, budowa obiektu sportowego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., elektryczną i wentylacją, przy ul. Ogrodowej 23 w Nowym Mieście nad Pilicą
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, Nowe Miasto nad Pilicą
 73. Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej 17 w Warszawie - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Warszawa
 74. Budowa żłobka w Gąbinie w ramach resortowego programu rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch 2013 - edycja 1
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Gąbin, Gąbin
 75. Przebudowa z rozbudową budynku na świetlicę środowiskową wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w Annosławiu..
  Zamawiający: Gmina Regnów, Regnów
 76. Rewitalizacja parków LEŚNICZÓWKA i STARY OGRÓD w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowych parków miejskich: STARY OGRÓD, LEŚNICZÓWKA i im. T. KOŚCIUSZKI w Radomiu
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 77. Świadczenie usług sprzętowo - transportowych (odśnieżanie i zwalczanie śliskości) przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych, na terenie powiatu zwoleńskiego w sezonie zimowym 2013-2014
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, Zwoleń
 78. Wykonanie nasadzeń i konserwacji drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Radomia w 2013-2015r.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 79. BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO NA BOISKU ORLIK
  Zamawiający: Gmina i Miasto Drzewica, Drzewica
 80. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kowalskiej 6
  Zamawiający: Gmina Iłża, Iłża
 81. Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej 17 w Warszawie
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Warszawa
 82. Przebudowa ulicy Kopernika w miejscowości Skarżysko-Kamienna wraz z przebudową przepustów od km 1 + 583 do km 2 + 028
  Zamawiający: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, Skarżysko-Kamienna
 83. Wykonanie robót budowlanych - wykonanie placu manewrowego obok zbiornika - Łagiewniki, gm. Udanin
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 84. Wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych w budynku Domu Studenta Nr 3 (X piętro) i Domu Studenta Nr 1 (część środkowa pomiędzy klatkami schodowymi) Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom
 85. Remont pomieszczeń 33 i 34 w budynku WMTiW na potrzeby Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom
 86. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń piwnic w budynku biurowym RDLP w Radomiu na garaże - 2710/RB-03/13
  Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Radom
 87. Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych
  Zamawiający: Urząd Gminy Ciepielów, Ciepielów
 88. Roboty remontowe w budynku Punktu Przedszkolnego w m. Stary Kadłub.
  Zamawiający: Gmina Stara Błotnica, Stara Błotnica
 89. Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych i budowa miejsc parkingowych wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Poniatowskiego 6 - ul. Planty 5 w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 90. Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej 17 w Warszawie
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Warszawa
 91. Budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu
  Zamawiający: Urząd Gminy w Cielądzu, Cielądz
 92. Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu, Gm. Jasieniec
  Zamawiający: Gmina Jasieniec, Jasieniec
 93. Modernizacja pokoi hotelowych w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni Letnisku przy ul. Płużańskiego 30. Nr sprawy SA-2710-2/2013.
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radom, Radom
 94. Przebudowa dojazdu od ul. Szklanej do budynku przy ul. Olsztyńskiej 26d w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 95. Remont termomodernizacyjny budynków nr 23, 39, 47 Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
 96. Roboty remontowe w budynku przy ul. Wośnickiej 125 dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 97. Modernizacja pokrycia i systemu odwodnienia dachu oraz systemu kanalizacji deszczowej w budynku Instytutu Matematycznego PAN przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie
  Zamawiający: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 98. Wykonanie robót budowlanych
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 99. Montaż i wykonanie podłączenia kompresora w ramach projektu Wyposażenie Laboratorium wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 100. Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w DPS nad Potokiem im. Kijewskiej przy ul. Struga
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 101. Remont lokali mieszkalnych oraz kwater internatowych i będących w zasobie WAM OReg Lublin w rejonie Dęblina i Radomia
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin