Kogo reprezentuje osoba

Grymuła Zdzisław Józef

w KRS

Zdzisław Józef Grymuła

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zdzisław
Drugie imię:Józef
Nazwisko:Grymuła
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Radom (Mazowieckie)
Przetargi:259 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Figarski Tadeusz, Gmyrek Lech Antoni, Kwaśnik Danuta Maria, Maleta Henryk Marian, Marjański Leszek Jan, Oparcik Janusz Piotr, Skiba Ryszard, Socha Krzysztof Tadeusz, Szatan Andrzej, Szczęsny Henryk

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Skuza Dariusz Jacek

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brodnicki Piotr Antoni, Dembicki Tadeusz Zdzisław, Falkiewicz Andrzej Grzegorz, Frączek Jerzy Grzegorz, Kondej Tomasz Witold, Kondej Witold Zygmunt, Krajewski Rafał Filip, Niemczyk Grzegorz Dariusz, Pawlikowski Robert, Puchała Zdzisław Tomasz, Tybiszewski Przemysław Marian

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Towarek Jakub

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aeroklub Radomski Lotnisko Piastów, Piastów − KRS 0000166034
 2. Almar Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000146429
 3. Bank Spółdzielczy Rzemiosła W Radomiu, Radom − KRS 0000143901
 4. Gajewski Podłogi Drewniane Sp. Z O.O., Oblas − KRS 0000433622
 5. Gajewski Podłogi Drewniane Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Oblas − KRS 0000440940
 6. Klub Sportowy Start W Radomiu, Radom − KRS 0000217374
 7. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O., Przysucha − KRS 0000044746
 8. Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana, Radom − KRS 0000132913
 9. Stowarzyszenie Promocji Energetyki, Radom − KRS 0000363774

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Enea Wytwarzanie S.A., Świerże Górne − KRS 0000060541

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Starych Sieklukach o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem oraz rozbudowa kotłowni olejowej.
  Zamawiający: Gmina Stara Błotnica, Stara Błotnica
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Starych Sieklukach o sale gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem;
  rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o kotłownię olejową;
  wewnętrzne instalacje wod-kan., wentylacji mechanicznej i elektrycznej
  budowa zbiornika na ścieki wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do Sali gimnastycznej;
  przyłącze wodociągowe do Sali gimnastycznej;
  zagospodarowanie terenu działki polegające na utworzeniu utwardzonych ciągów pieszo-jezdnych oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
  Podstawowe parametry
  powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej: 784,90m2
  powierzchnia zabudowy projektowanej kotłowni 20,60 m2
  budynek sali gimnastycznej 1- i 2 -kondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty dwuspadowym dachem,
  wysokość sali gimnastycznej 9, 00m
  wysokość kotłowni 4,25 m
  zagospodarowanie terenu o powierzchni:
  drogi, chodniki tereny utwardzone - 1250,60 m2
  zieleń (powierzchnia biologicznie czynna) - 3964,40 m2 .

  Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty jest w przedmiarze robót, projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej stanowiących załącznik do SIWZ.

  Powyższy przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi.
  Oferent zobowiązuje się zdobyć informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia.
  W ramach wyszczególnionych w w/w przedmiarze robót należy wykonać również:
  wszelkie roboty-prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie do oferty, w tym prace pomocnicze i towarzyszące.
  wykonać bieżącą obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą / 2 egz./ po zakończeniu budowy.
 2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pracach Małych
  Zamawiający: Gmina Tarczyn, Tarczyn
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych na działce o nr ewidencyjnym 62 w Pracach Małych przy ul. Piaseczyńskiej 34.
 3. 15/P/2015 - Wzmocnienie stropu w pomieszczeniach nr: 5D; 6D; 22D; 24D; 25D; 26D; 27D 28D w budynku 24 wraz z remontem rampy
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, Otwock
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wzmocnienia stropu w pomieszczeniach Nr 5D; 6D; 22D; 24D; 25D; 26D; 27D; 28D w budynku Nr 24 wraz z remontem rampy w siedzibie Ośrodka Radioizotopów POLATOM pod nową linię produkcyjną zgodnie z projektami i przedmiarem robót.

  Szczegółowy opis stanowią załączniki do SIWZ:

  Załącznik A - Projekty + specyfikacje techniczne
  Załącznik B - Przedmiar
  Załącznik C - Dodatkowe wymagania
 4. 10/P/2015 - Rozbudowa budynku 24 w części warsztatowej (24W) wraz z remontem dachu
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, Otwock
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku 24 części warsztatowej (24W) wraz z remontem dachu, zgodnie z projektem, przedmiarami i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  Szczegółowe opisy stanowią załączniki:
  Załącznik A do SIWZ - przedmiary robót.
  Załącznik B do SIWZ - projekt rozbudowy w zakresie zagospodarowania. terenu i architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych.
  Załącznik C do SIWZ - dodatkowe uwarunkowania.
  Wymagania uzupełniające:

  Przed zastosowaniem każdego materiału przewidzianego do użycia przy pracach
  objętych niniejszym zamówieniem, Wykonawca przedstawi stosowne atesty,
  deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne,
  karty charakterystyki, karty techniczne, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia
  zezwalające na jego zastosowanie w budownictwie.
  Wykonawcom zainteresowanym wzięciem udziału w niniejszym postępowaniu
  Zamawiający proponuje przeprowadzenie wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu
  terminu z Zamawiającym
 5. Budowa przedszkola w miejscowości Krasne.
  Zamawiający: Gmina Krasne, Krasne
  Przedmiotem niniejszego Zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie przedszkola 8- oddziałowego w miejscowości Krasne, realizowane w oparciu o decyzje pozwolenia na budowę nr AB.6743.12.130.2012 z dnia 24.10.2012 r. , stan surowy otwarty. Budynek przedszkola to budynek 2- kondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej z dachem dwuspadowym. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcyjnych stanu surowego otwartego: 1. Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, 2. Stropy - płyty żelbetowe gr. 20cm, monolityczne, 3. Słupy, belki, wieńce, schody, szyby windowe - żelbetowe, monolityczne, 4. Ściany zewn. murowane z bloczków silikatowych gr. 25 cm, ściany wewnętrzne murowane z bloczków silikatowych, 5. Dach o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej, 6. Pokrycie dachu blacha trapezowa, 7. Izolacje fundamentów z papy oraz powłokowe bitumiczne, 8. Warstwy podbudowy pod posadzki parteru - piasek zagęszczony oraz beton zbrojony Przeciwskurczowo, 9. Instalacje podposadzkowe z rur PCV SDR34, kielichowych. Podstawowe dane charakterystyczne: - powierzchnia zabudowy obiektu: 965 m2 - powierzchnia użytkowa obiektu: 1 575 m2 - powierzchnia całkowita obiektu: 1 930 m2 - kubatura: 8 209 m3 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót, które Zamawiający załączył do SIWZ nie stanowią elementu dokumentacji projektowej. Przedmiary mają znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej, zbadania miejsca budowy i jego otocze¬nia, oraz uzyskania potrzebnych informacji dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty przetargowej. Podane w opisie przedmiotu zamówienia jakiekolwiek nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, nie mają na celu naruszenie art.29 i art.7 ustawy Prawo zamówień publicznych mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, eksploatacyjnych i użytkowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w tej części przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne, pod warunkiem zapewnienia tych samych lub lepszych od wskazanych w dokumentach przetargowych parametrów..
 6. Rozbudowa pawilonu szpitalnego oraz przebudowa i remont istniejącego budynku Pawilonu szpitalnego - polegająca na: Dostosowaniu do obowiązujących przepisów p.poż wraz z przebudową pomieszczeń koniecznych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem - Pawilon Nr 1 - roboty uzupełniające.
  Zamawiający: Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, Radom
  Roboty uzupełniające niezbędne do zakończenia zadania Dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż wraz z przebudową pomieszczeń koniecznych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem - Pawilon nr 1. Zakres robót dotyczy pomieszczeń hydroterapii
 7. Wykonanie systemu multimediów na budowanej sali konferencyjnej w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. A. Zalewskiego w Jedlni Letnisku
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radom, Radom
  Zamówienie uzupełniające spełnia warunek tożsamości przedmiotowej z zamówieniem podstawowym. Dla korzystania z nowobudowanej sali konferencyjnej zgodnie z jej przeznaczeniem należy w sposób optymalny zapewnić obsługę multimedialną konferencji i szkoleń. W tym celu salę należy wyposażyć w: centralny punkt dystrybucyjny (będący w przyszłości centralnym punktem dla całego budynku); system projekcji obrazu (projektor multimedialny, ekran projekcyny); nagłośnienia; infrastruktura Lan, infrasruktura wlan, centralne sterowanie IP audio, wideo; centralne sterowanie IP ( wysuwem projektora, ekranu, żaluzjami okiennymi, oświetleniem); ochrona obiektu ( cyfrowa archiwizacja obrazu w technologii IP, SSWiN).
  Na etapie projektowania sali konferencyjnej system multimedialny miał być integralną częścią planowanej do realizacji współistniejącej sali edukacyjnej. W trakcie wykonawstwa zmieniła się koncepcja, zrezygnowano z sali edukacyjnej a w konsekwencji zaszła konieczność

  doprojektowania i zrealizowania systemu multimedialnego oddzielnego dla sali konferencyjnej.
 8. Wykonanie nasadzeń i konserwacji drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Radomia w latach 2015-2017
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń i konserwacji drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Radomia w latach 2015-2017.
  Zamówienie obejmuje:
  I ETAP:
  - nasadzenie drzew,
  - nasadzenie krzewów,
  - przesadzenie drzew;
  II ETAP:
  - konserwacja posadzonych drzew,
  - konserwacja posadzonych krzewów,
  - konserwacja drzew przesadzonych.
  W ramach konserwacji należy wykonać:
  - odchwaszczanie i formowanie misek,
  - uzupełnianie ściółki do grubości warstwy 3 cm,
  - podlewanie w sezonie letnim (w zależności od potrzeb),
  - nawożenie (nawozy wieloskładnikowe wolno rozkładające się),
  - zabezpieczanie wrażliwych roślin przed mrozem,
  - zabezpieczanie roślin przed nadmiernym zasoleniem,
  - cięcie prowadzące, pielęgnacyjne,
  - kontrola stabilności roślin, palików, wiązań, siatki i osłon (drzewa),
  - uzupełnianie palików i poprawa wiązań - trzy paliki na jedno drzewo,
  - usuwanie odrostów,
  - usunięcie materiału roślinnego, u którego po okresie zimowym 2015-2016 stwierdzono brak oznak wegetacji - do dnia 15 lipca 2016 roku, a po okresie zimowym 2016-2017 do dnia 15 lipca 2017r.
  - uzupełnianie i wymiana zdewastowanego, obumarłego, uszkodzonego materiału roślinnego na koniec danego okresu wegetacyjnego.
 9. Budowa 52 miejsc postojowych z obsługą komunikacyjną, odwodnieniem i oświetleniem terenu przy ul. Mieszka I i ul. Piastowskiej oraz budowa zjazdu publicznego z ul. Piastowskiej w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest budowa 52 miejsc postojowych z obsługą komunikacyjną, odwodnieniem i oświetleniem terenu przy ul. Mieszka I i ul. Piastowskiej oraz budowa zjazdu publicznego z ul. Piastowskiej w Radomiu.

  Zamówienie obejmuje:
  - roboty drogowe,
  - budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem,
  - budowę oświetlenia i przebudowę sieci energetycznych NN i SN
 10. Wykonanie zamówienia uzupełniającego związanego z zamówieniem podstawowym pn. Budowa ulicy Pasterskiej wraz z drogą wewnętrzną od ul. Pasterskiej do ul. Hodowlanej w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia uzupełniającego związanego z zamówieniem podstawowym pn. Budowa ulicy Pasterskiej wraz z drogą wewnętrzną od ul. Pasterskiej do ul. Hodowlanej w Radomiu.
  Zamówienie obejmuje:
  - wykonanie wykopu pod jezdnię,
  - wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego (piasku), - wykonanie warstwy podsypki z piasku gr. 20cm,
  - wykonanie warstwy wzmocnionego podłoża C 1,5/2,0 gr.15cm,
  - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa 0/63mm gr. 25cm,
  - oczyszczenie i skropienie warstw podbudowy emulsją asfaltową,
  - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr.7cm,
  - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm dla KR3,
  - regulacja studni kanalizacyjnych z wymianą włazu oraz wymianą płyty nadstudziennej na kanalizacji sanitarnej do wys. jezdni,
  - regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych do wys. jezdni,
  - regulacja wysokościowa zasuw gazowych do wys. jezdni,
  - inwentaryzacja powykonawcza robót
 11. Przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż bloku przy ul. Planty 16 - droga dojazdowa dz. nr 45 od dz. nr 44 do ul. Osterwy w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż bloku przy ul. Planty 16 - droga dojazdowa dz. nr 45 od dz. nr 44 do ul. Osterwy w Radomiu.
  Zamówienie obejmuje:
  - budowę jezdni o nawierzchni z kostki wibroprasowanej,
  - budowę chodników z płytek chodnikowych typu LUX,
  - wykonanie odwodnienia,
  - roboty elektryczne
 12. Rozbudowa, przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 225 w Szydłowcu na działce o numerze ewidencyjnym 970/2 w celu utworzenia żłobka.
  Zamawiający: Gmina Szydłowiec, Szydłowiec
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 225 w Szydłowcu na działce o numerze ewidencyjnym 970/2 w celu utworzenia żłobka. Zakres robót objętych zamówieniem: - rozebranie dachu na istniejącym budynku, - rozebranie ścian żelbetowych gr. 20 cm, - rozebranie ścianek działowych, - przemurowanie przewodów kominowych., - wykucie z muru ościeżnic drewnianych, - obicie tynków wewnętrznych, - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową i obrzeżem, - roboty ziemne, - wykonanie izolacji poziomej ścian metodą iniekcji, - wykonanie słupów żelbetowych, - wymurowanie ścian z bloczków betonu komórkowego, - wykonanie tynków wewnętrznych, - wykonanie więźby dachowej wraz z pokryciem, - wykonanie tynków elewacyjnych, - wykonanie posadzek, - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - roboty malarskie, - wykonanie instalacji wewnętrznych wodno - kanalizacyjnych, c.c.w., C.O., elektrycznych, - wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, - wykonie zagospodarowania terenu, - wykonanie placu zabaw z nawierzchnią elastyczną.
 13. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie przy ul. Zwoleńskiej
  Zamawiający: Urząd Gminy w Kazanowie, Kazanów
  Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola i Ochotniczej Straży Polżarnej w Kazanowie przy ul. Zwoleńskiej -wymiana stolarki okienna i dzwiowa , Dach - wymiana pokrycia , Elewacja ścian.
 14. Wykonanie remontu polegającego na przebudowie budynku nr 38 - zmiana konstrukcji dachu - na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku.
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu polegającego na przebudowie budynku nr 38 - zmianie konstrukcji dachu znajdującego się na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku.
  2. Zakres robót do wykonania i warunki realizacji dotyczące przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik Nr 1 do SIWZ, która stanowi podstawę do ustalenia ceny ofertowej zamówienia. Przedmiar robót jest tylko orientacyjny.
  3. Dokumentacja techniczna obejmuje: a) opis techniczny - projekt wykonawczy, b) część rysunkowa, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, c) przedmiar, 5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 3 lat, licząc od terminu odbioru końcowego.
 15. Remont budynku biurowego Nadleśnictwa Skarżysko-II przetarg
  Zamawiający: Nadleśnictwo Skarżysko, Skarżysko-Kamienna
  Przedmiotem zamówienia jest remont budynku biurowego Nadleśnictwa Skarżysko ul. Wiejska 1 26-110 Skarżysko - Kamienna w zakresie jak niżej: Roboty obejmują remont istniejących pomieszczeń (komunikacji) i pokoi tj. holu wejściowego, wiatrołapu, korytarzy, klatki schodowej, sekretariatu z gabinetami, pokoi biurowych, przy użyciu nowych materiałów oraz dostępnych technologii. W zakres robót remontowych wchodzą następujące prace: 1. Prace rozbiórkowe, demontaż - skucie istniejących posadzek z terakoty, demontaż istniejących drzwi i naświetleń, balustrady, instalacji i opraw oświetleniowych, parapetów, grzejników, okien. 2. Montaż płytek, tapet, drzwi, grzejników, oświetlenia/inst. elektrycznej, płyt gipsowo-kartonowych, balustrady, okien oraz wykonanie renowacji parkietu, malowanie pomieszczeń i pokoi. Szczegółowy zakres robót oraz technologia wykonania zawarte są w załącznikach do niniejszej specyfikacji. a) Projekt aranżacji wnętrza i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 1 do SIWZ. b) Przedmiar robót - zał. nr 2 do SIWZ UWAGA: Zamawiający informuje iż nie będzie realizował instalacji oraz oświetlenia alarmowego i ewakuacyjnego. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi oraz normami. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca przy pracach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zobowiązany jest, do wykorzystywania wyłącznie maszyn wyposażonych w absorbenty oleju pozwalające na zbiór rozlanego oleju w przypadku awarii przestrzegając zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC - http://www.fsc.pl oraz Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów PEFC - http://www.pefc-polska.pl
 16. Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Południe w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Południe w Radomiu.
  Zamówienie obejmuje:
  - roboty drogowe (budowa jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem chodników, parkingów z kostki betonowej wibroprasowanej),
  - budowę oświetlenia,
  - przebudowę kolizji energetycznych
 17. Remont dachów na budynku Nr 24C, D i G oraz remont murków oporowych i przebudowa ogrodzenia wewnętrznego wraz z utwardzeniem terenu - 3 części
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, Otwock
  Przedmiotem zamówienia jest remont dachów na budynku Nr 24 C, D i G
  oraz remont murków oporowych i przebudowa ogrodzenia wewnętrznego wraz z
  utwardzeniem terenu zgodnie z przedmiarami i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
  Zamówienie składa się z trzech części:
  Część Nr 1: Remont dachu na budynku Nr 24 C
  Część Nr 2: Remont dachu na budynku Nr 24 D i G
  Część Nr 3: Remont murków oporowych i przebudowa ogrodzenia
  wewnętrznego wraz z utwardzeniem terenu
  Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych.
  Szczegółowe opisy poszczególnych części zamówienia zamieszczono w załącznikach do SIWZ:
  Dla Części Nr 1 - w Załączniku A - Przedmiary
  Dla Części Nr 2 - w Załączniku B - Przedmiary
  Dla Części Nr 3 - w Załączniku C - Przedmiary.
  Wymagania uzupełniające:
  Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej należy zastosować systemy ocieplenia zapewniające spełnienie kryterium nierozprzestrzeniania ognia dla przykrycia dachów.
  Przed zastosowaniem każdego materiału przewidzianego do użycia przy pracach objętych niniejszym zamówieniem, Wykonawca przedstawi stosowne atesty, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne, karty charakterystyki, karty techniczne, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia zezwalające na jego zastosowanie w budownictwie.
  Wykonawcom zainteresowanym wzięciem udziału w niniejszym postępowaniu
  Zamawiający proponował przeprowadzenie wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
  Z przeprowadzonych wizji lokalnych zostały sporządzone protokoły podpisane przez Wykonawców i Zamawiającego.
  W przypadku zastrzeżeń wniesionych przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązał się do określenia swojego stanowiska w kwestii wniesionych zastrzeżeń i niezwłocznego przekazania go Wykonawcy.
 18. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego Radom-Firlej
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
  Przedmiotem zamówienia są kompleksowe roboty budowlane w zakresie budowy ciągów pieszo-jezdnych i pieszych na terenie Cmentarza Komunalnego Radom-Firlej w Radomiu
 19. Rozbudowa pawilonu szpitalnego oraz przebudowa i remont istniejącego budynku Pawilonu szpitalnego nr 1
  Zamawiający: Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, Radom
  Rozbudowa pawilonu szpitalnego oraz przebudowa i remont istniejącego budynku Pawilonu szpitalnego nr 1 obejmuje:
  Zadanie I -Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne - II etap.
  Powyższe zadanie inwestycyjne współfinansowane będzie ze Środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014 w ramach Programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii oraz dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

  Zadanie II -Dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. wraz z przebudową pomieszczeń koniecznych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem - Pawilon szpitalny nr 1.

  Powyższe zadanie inwestycyjne dotowane będzie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
  2.2. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  Zadanie I :
  Termomodernizacja ścian, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi - (ok. 47 % wartości całego zamówienia).

  Zadanie II :
  Dobudowa nowych klatek schodowych, remont istniejących klatek schodowych,
  wydzielenie stref pożarowych poprzez montaż stolarki o odpowiedniej odporności ogniowej, przebudowa pomieszczeń przyległych do nowych i istniejących klatek schodowych, wykonanie instalacji hydrantowej, elektrycznej, SSP i oddymiania, wymiana istniejącej windy wraz z robotami towarzyszącymi - (ok. 53 % wartości całego zamówienia)
 20. Budowa i przebudowa obiektów kubaturowych oraz liniowych na terenach Wodociągów Miejskich
  Zamawiający: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., Radom
  Zadanie 1: Modernizacja wybranych ujęć wody na terenie miasta Radomia- Kontrakt 33

  Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
  W ramach przedmiotowego zamówienia przewiduje się zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie następujących robót:

  Zad. 1 - Ujęcie wody Centrum - Wykonanie obudów studni głębinowych Nr 6 przy Szkole Muzycznej w Parku Leśniczówka, Nr 3 przy ul. Struga oraz Nr 11 przy ul. Śniadeckich wraz z wykonaniem nowych ogrodzeń panelowych strefy ochrony bezpo-średniej, utwardzeniem terenu i oświetleniem.
  Zad. 2 - Ujęcie wody Sławno - Wykonanie obudów studni głębinowych Nr 3, 7 i 8 wraz z wykonaniem nowych ogrodzeń panelowych strefy ochrony bezpośredniej, utwardzeniem terenu i oświetleniem.
  Zad. 3 - Ujęcie wody Sławno - Wykonanie ogrodzenia terenu ujęcia wody od strony wschodniej (pomiędzy ujęciem a domkami) o Lc = 200 mb.
  Zad. 4 - Ujęcie wody Centrum - Modernizacja rozdzielni n/n - przystosowanie do współpracy z zasilaniem z agregatów prądotwórczych w systemie automatycznym.
  Zad. 5 - Ujęcie wody Malczew - Modernizacja rozdzielni n/n w pompowni Nr 1 i 2 - przystosowanie do współpracy z zasilaniem z agregatów prądotwórczych w systemie automatycznym.
  Zad. 6 - Ujęcie wody Potkanów - Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody (elewacja z dociepleniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu, pomieszczenia wewnątrz budynku) oraz wymiana ogrodzenia na długości ok. 350mb
  Zad. 7 - Ujęcie Wody Malczew - Modernizacja budynku wraz z wykonaniem ogrodzenia.

  Warunki dodatkowe:
  1. Nadzór nad realizowanymi robotami sprawowany będzie przez Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod-Warszawa Sp. z o.o., która sprawuje funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach Projektu.
  2. Zakres prac Wykonawcy będzie obejmował zaprojektowanie oraz realizację ww. zadań zgodnie z wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno Użytkowym

  Zadanie 2: Przebudowa wybranych obiektów na terenie Oczyszczalni Ścieków
  w Radomiu - Kontrakt 41

  Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
  W ramach przedmiotowego zamówienia przewiduje się zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie następujących robót:

  Zad. 1 - Oczyszczalnia ścieków - Modernizacja budynku energetycznego (elewacja z dociepleniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu, pomiesz-czenia wewnętrzne).
  Zad. 2 - Oczyszczalnia ścieków - Zabudowa koryta pomiarowego i przykrycie kanału odpływowego płytami prefabrykowanymi.
  Warunki dodatkowe:
  1. Nadzór nad realizowanymi robotami sprawowany będzie przez Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod-Warszawa Sp. z o.o., która sprawuje funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach Projektu.
  2. Zakres prac Wykonawcy będzie obejmował zaprojektowanie oraz realizację ww. zadań zgodnie z wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno Użytkowym

  Zadanie 3: Baza Wodociągów Miejskich w Radomiu - budowa garażu dla potrzeb Działu Kanalizacji - Kontrakt 42

  W ramach przedmiotowego zamówienia przewiduje się zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie następujących robót:
  Budowa budynku garażowego na terenie bazy wodociągów przy ul. Filtrowej pod potrzeby specjalistycznych samochodów do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej

  Warunki dodatkowe:
  1. Nadzór nad realizowanymi robotami sprawowany będzie przez Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod-Warszawa Sp. z o.o., która sprawuje funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach Projektu.
  2. Zakres prac Wykonawcy będzie obejmował zaprojektowanie oraz realizację ww. zadań zgodnie z wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno Użytkowym
 21. Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury AMFITEATR w Radomiu z wymianą instalacji wewnętrznej c.o. i wentylacji mechanicznej
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr", Radom
 22. Kontynuacja inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa sali letniej na salę konferencyjną w istniejącym budynku administracyjno-usługowym wraz z infrastrukturą techniczną w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. A. Zalewskiego w Jedlni Letnisku.
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radom, Radom
 23. Remonty świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobiele Małe
  Zamawiający: Gmina Kobiele Wielkie, Kobiele Wielkie
 24. Przebudowa dróg związanych z projektem unijnym realizowanym przez Wodociągi Miejskie - ul. M. Curie-Skłodowskiej w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 25. Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy- Muzeum Rycerstwa ( I etap)
  Zamawiający: Gmina Zakrzew, Zakrzew
 26. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grota Roweckiego, Wolanowskiej, Milejowickiej, Hermanowicz w Radomiu - Kontrakt nr 34
  Zamawiający: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., Radom
 27. Remont pomieszczeń na parterze w budynku Ministerstwa Środowiska, przy ul. Wawelskiej 52/54 w Warszawie
  Zamawiający: Ministerstwo Środowiska , Biuro Dyrektora Generalnego, Warszawa
 28. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową terenów zielonych na terenie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, wraz z dostawą i montażem 25 szt. koszy na odpady stałe
  Zamawiający: Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko
 29. Nasadzenia drzew i krzewów w osiedlach mieszkaniowych na terenie Miasta Bełchatowa -zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
 30. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku dawnej szkoły na budynek służący społeczności lokalnej - Dom Wiejski w miejscowości Osiemborów gm.Magnuszew
  Zamawiający: Gmina Magnuszew, Magnuszew
 31. Budowa węzłów cieplnych zasilanych z MSC w budynkach Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr", Radom
 32. Wykonanie nasadzeń i konserwacji drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Radomia w 2014-2016r.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 33. Budowa ulicy Pasterskiej wraz z drogą wewnętrzną od ulicy Pasterskiej do ulicy Hodowlanej w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 34. Termomodernizacja i wykonanie oświetlenia w budynku poradni przy ul. Śliskiej 5 w Warszawie
  Zamawiający: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o., Warszawa
 35. Budowa dróg gminnych publicznych: - Przedłużenie ulicy Odrzańskiej (Bulwar Północno-Zachodni) - połączenie ulicy Piotrówka z ulicą Jaworową (Bulwar Południowo-Wschodni) - Etap I
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 36. Przebudowa drogi powiatowej nr 3559W Młodocin - Kowala (I Etap) na terenie gminy Kowala..
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, Radom
 37. Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury Kuźnia Artystyczna w Radomiu ul. Daszyńskiego 5, z wymianą instalacji c.o.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr", Radom
 38. Remont budynku nr 48 - Szatnia na terenie JW 4938 w m. Radom
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4938, Radom
 39. Wykonanie robót budowlanych-remontowych i modernizacyjnych w obiekcie 01 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie - budynek D.
  Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
 40. Wykonanie robót budowlanych w obiekcie 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, budynek A i C, w zakresie: Zadanie nr 1: dostosowanie budynku A do obowiązujących przepisów p.poż. Zadanie nr 2: wykonanie w budynku A i C instalacji wentylacji mechanicznej.
  Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
 41. Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy budynku komunalnego w Rząśni
  Zamawiający: Gmina Rząśnia, Rząśnia
 42. Przebudowa ulicy Kopernika w Skaryszewie
  Zamawiający: Gmina Skaryszew, Skaryszew
 43. Przebudowa drogi powiatowej nr 3559W Młodocin - Kowala (I Etap)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, Radom
 44. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na cele socjalne przy ul. Spytki w Tarnowie
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., Tarnów
 45. Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk -Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów (II Etap)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, Radom
 46. Remont węzłów sanitarnych dla młodzieży - 3 kpl. w prawym pionie budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Radomiu
  Zamawiający: Bursa Szkolna Nr 1 w Radomiu, Radom
 47. Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Konopnicy
  Zamawiający: Gmina Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka
 48. Budowa ulicy Góralskiej w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 49. Wykonanie remontów n/w szkół na terenie gminy Chynów: zad I - remont łazienek w budynku Zespołu Szkół w Drwalewie zad II - remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Watraszewie zad III - wymiana podłóg w budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu zad IV - remont dachów budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Chynowie.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Chynów
 50. Przebudowa kuchni w PP nr 3 przy ul. Olsztyńskiej
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 51. Robota budowlana polegająca na budowie wiaty garażowej dla wozów bojowych straży pożarnej w siedzibie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
  Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
 52. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy o budynek sali gimnastycznej
  Zamawiający: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
 53. Przebudowa dróg, chodników i zatok parkingowych na terenie gminy Zwoleń
  Zamawiający: Gmina Zwoleń, Zwoleń
 54. Remont i termomodernizacja budynku świetlicy OSP w Stoku
  Zamawiający: Gmina Mniszków, Mniszków
 55. Budowa sali sportowej z zapleczem połączonej z istniejącą Publiczną Szkołą Podstawową w miejscowości Sułkowice.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Chynów
 56. Zmiana ogrzewania w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul.Malczewskiego 20 B
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 57. Roboty modernizacyjne w obiektach oświatowych w zakresie modernizacji węzłów c.o. i c.c.w.- Wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Miłej 18 w Radomiu
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 58. Przebudowa ul. Przylesie wraz z utwardzeniem przyległego placu. Przebudowa chodnika ul. Przy Kościółku. Przebudowa chodnika os. Belweder.
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy, Mogielnica
 59. Wykonanie termomodernizacji obiektu G35
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 60. Wykonanie remontu pomieszczeń na serwerownię i centralę telefoniczną
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
 61. Budowa parkingów i dróg wewnętrznych na działce nr ew. 1820/23 położonej w Końskowoli stanowiącej własność LODR w Końskowoli
  Zamawiający: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Końskowola
 62. Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Nowakowskiego do ul. Warszawskiej i ul. Słowackiego w Warce
  Zamawiający: Gmina Warka, Warka
 63. Przetarg nieograniczony na wykonanie budowy budynku komunalnego w miejscowości Zielęcin
  Zamawiający: Gmina Rząśnia, Rząśnia
 64. Rozbiórka garaży, budowa obiektu sportowego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., elektryczną i wentylacją, przy ul. Ogrodowej 23 w Nowym Mieście nad Pilicą
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, Nowe Miasto nad Pilicą
 65. Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej 17 w Warszawie - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Warszawa
 66. Budowa żłobka w Gąbinie w ramach resortowego programu rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch 2013 - edycja 1
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Gąbin, Gąbin
 67. Przebudowa z rozbudową budynku na świetlicę środowiskową wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w Annosławiu..
  Zamawiający: Gmina Regnów, Regnów
 68. Rewitalizacja parków LEŚNICZÓWKA i STARY OGRÓD w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowych parków miejskich: STARY OGRÓD, LEŚNICZÓWKA i im. T. KOŚCIUSZKI w Radomiu
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 69. Świadczenie usług sprzętowo - transportowych (odśnieżanie i zwalczanie śliskości) przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych, na terenie powiatu zwoleńskiego w sezonie zimowym 2013-2014
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, Zwoleń
 70. Wykonanie nasadzeń i konserwacji drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Radomia w 2013-2015r.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 71. BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO NA BOISKU ORLIK
  Zamawiający: Gmina i Miasto Drzewica, Drzewica
 72. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kowalskiej 6
  Zamawiający: Gmina Iłża, Iłża
 73. Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej 17 w Warszawie
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Warszawa
 74. Przebudowa ulicy Kopernika w miejscowości Skarżysko-Kamienna wraz z przebudową przepustów od km 1 + 583 do km 2 + 028
  Zamawiający: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, Skarżysko-Kamienna
 75. Wykonanie robót budowlanych - wykonanie placu manewrowego obok zbiornika - Łagiewniki, gm. Udanin
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 76. Wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych w budynku Domu Studenta Nr 3 (X piętro) i Domu Studenta Nr 1 (część środkowa pomiędzy klatkami schodowymi) Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom
 77. Remont pomieszczeń 33 i 34 w budynku WMTiW na potrzeby Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom
 78. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń piwnic w budynku biurowym RDLP w Radomiu na garaże - 2710/RB-03/13
  Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Radom
 79. Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych
  Zamawiający: Urząd Gminy Ciepielów, Ciepielów
 80. Roboty remontowe w budynku Punktu Przedszkolnego w m. Stary Kadłub.
  Zamawiający: Gmina Stara Błotnica, Stara Błotnica
 81. Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych i budowa miejsc parkingowych wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Poniatowskiego 6 - ul. Planty 5 w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 82. Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej 17 w Warszawie
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Warszawa
 83. Budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu
  Zamawiający: Urząd Gminy w Cielądzu, Cielądz
 84. Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu, Gm. Jasieniec
  Zamawiający: Gmina Jasieniec, Jasieniec
 85. Modernizacja pokoi hotelowych w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni Letnisku przy ul. Płużańskiego 30. Nr sprawy SA-2710-2/2013.
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radom, Radom
 86. Przebudowa dojazdu od ul. Szklanej do budynku przy ul. Olsztyńskiej 26d w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 87. Remont termomodernizacyjny budynków nr 23, 39, 47 Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
 88. Roboty remontowe w budynku przy ul. Wośnickiej 125 dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 89. Modernizacja pokrycia i systemu odwodnienia dachu oraz systemu kanalizacji deszczowej w budynku Instytutu Matematycznego PAN przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie
  Zamawiający: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 90. Montaż i wykonanie podłączenia kompresora w ramach projektu Wyposażenie Laboratorium wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 91. Wykonanie robót budowlanych
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 92. Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w DPS nad Potokiem im. Kijewskiej przy ul. Struga
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 93. Remont lokali mieszkalnych oraz kwater internatowych i będących w zasobie WAM OReg Lublin w rejonie Dęblina i Radomia
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
 94. Wykonanie kanalizacji
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 95. Wykonanie robót budowlanych adaptacyjnych na hali G31
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 96. Wykonanie robót budowlanych branży budowlanej - wymiana ścianek działowych o łącznej powierzchni 32,4 mkw., w pomieszczeniu 211 i 220, w budynku E40 w ramach projektu Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 97. Roboty uzupełniające na zadaniu pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec-Rawica (III Etap)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, Radom
 98. Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 99. Przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec - Rawica (III Etap)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, Radom
 100. Remont budynku świetlicy w Seredzicach
  Zamawiający: Gmina Iłża, Iłża
 101. Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Skaryszew
  Zamawiający: Gmina Skaryszew, Skaryszew