Kogo reprezentuje osoba

Grzęda Karol Andrzej

w KRS

Karol Andrzej Grzęda

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Karol
Drugie imię:Andrzej
Nazwisko:Grzęda
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1978 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Opole Lubelskie (Lubelskie), Piotrawin (Lubelskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Barcicka Anna, Bucior Anna Irena, Burek Piotr Andrzej, Cybulak Krzysztof Tomasz, Czechowicz Anatol, Goliszek Izabela, Gołofit Urszula Ewa, Grzywa Jacek, Jędrasik Barbara, Koziński Tadeusz Szczepan, Kramek Elżbieta Danuta, Kwietniewski Stanisław, Lejwoda Sławomir, Madejek Grażyna Zofia, Mańkowska Ewa, Marcinkowski Józef Zdzisław, Orzeł Sylwester, Pietroń Tadeusz Andrzej, Piłat Anna, Piłat Krzysztof, Polak Lucyna, Porębski Tadeusz, Socha Małgorzata Barbara, Superson Danuta Irena, Walczyk Dorota, Żyszkiewicz Krzysztof

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łukasik Czesław

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bojarski Jacek, Daczka Jarosław Roman, Galek Robert Mariusz, Grzeszczak Paweł, Komsa Anna, Michałek Mariusz, Przychodzeń Bogdan, Szmit Rafał, Ziętek Sławomir Dariusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fruvitaland Sp. Z O.O., Piotrawin − KRS 0000398000
 2. Galek Sp. Z O.O., Piotrawin − KRS 0000575307
 3. Lubapple Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000569586
 4. Magnat - Gospodarstwo Rolne Sp. Z O.O., Opole Lubelskie − KRS 0000425013
 5. Ochotnicza Straż Pożarna, Noworąblów − KRS 0000021192
 6. Ochotnicza Straż Pożarna Karczmiska Drugie, Karczmiska Drugie − KRS 0000179784
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Rozalinie, Rozalin − KRS 0000054364
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Wolicy, Wolica Kolonia − KRS 0000012893
 9. Powiatowy Bank Spółdzielczy W Opolu Lubelskim, Opole Lubelskie − KRS 0000107197
 10. Stowarzyszenie Owocne Inwestycje, Opole Lubelskie − KRS 0000622193
 11. Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Społecznych Dom, Opole Lubelskie − KRS 0000257843
 12. Wikar-sped Sp. Z O.O., Piotrawin − KRS 0000575659
 13. Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Grójec − KRS 0000064543

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz W Lublinie, Lublin − KRS 0000190298

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Długoterminowy kredyt złotowy dla Gminy Chodel w kwocie 2 000 000 PLN.
  Zamawiający: Gmina Chodel, Chodel
  Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy kredyt złotowy dla Gminy Chodel, zwanej dalej Zamawiającym, o następującej charakterystyce:
  1)kwota łączna kredytu K = 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych),
  2)wymagany okres kredytowania: 65 miesięcy liczone łącznie z miesiącem, w którym nastąpi wpływ kredytu na konto Zamawiającego. Postanowienia pkt. 3 stosuje się odpowiednio.
  3)postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego w jednej transzy w terminie 01-08-2016r.
  4)spłata kapitału w złotych polskich (PLN) nastąpi w 60 ratach miesięcznych,
  (1 rata 33.353 PLN , 59 rat po 33 333 PLN )
  5)oprocentowanie kredytu za dany okres odsetkowy - roczne według zmiennej stopy procentowej, liczonej jako suma średniego WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy i stałej marży bankowej mb
  6) odsetki będą naliczane przez Wykonawcę i płatne przez Zamawiającego w okresach miesięcznych.
  7) płatności odsetek, za poprzedni okres odsetkowy (miesiąc) będą realizowane w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy pisemnej informacji o wielkości raty odsetkowej, wraz z kalkulacją tej wielkości..
  8) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej (niż ustalona w harmonogramie
  stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy) spłaty części lub całości kapitału. W takiej sytuacji odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie także ilość i wielkość rat odsetkowych
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 950.000,00 zł, w tym w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wkład krajowy w realizację zadań w związku z umowami na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  Zamawiający: Gmina Karczmiska, Karczmiska
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 950.000,00 zł, w tym w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wkład krajowy w realizację zadań w związku z umowami na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:1. Okres kredytowania: 6 lat, z karencją w spłacie kapitału (spłata od 30.09.2016 r.), spłata w ratach kwartalnych, okres spłaty kredytu - począwszy od 30.09.2016 r. do 31 grudnia 2020 r. w następujących terminach i ratach: Lp. Data spłaty Wysokość raty kapitału (w zł) 1 30.09.2016 10 000,00 2 30.09.2017 10 000,00 3 31.03.2018 45 000,00 4 30.06.2018 45 000,00 5 30.09.2018 30 000,00 6 31.12.2018 30 000,00 7 31.03.2019 75 000,00 8 30.06.2019 75 000,00 9 30.09.2019 75 000,00 10 31.12.2019 75 000,00 11 31.03.2020 120 000,00 12 30.06.2020 120 000,00 13 30.09.2020 120 000,00 14 31.12.2020 120 000,00 RAZEM 950.000,00 2.Oprocentowanie liczone od kapitału pomniejszonego o spłacone raty, oparte na zmiennej stawce WIBOR 3M plus stała marża banku. Dla obliczenia ceny oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 3M na dzień 19.11.2014 r., opublikowaną przez NBP. 3.Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, a rok liczy365/366 dni. 4.Marża Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu w czasie trwania umowy. 5.Wykorzystanie kredytu nastąpi jednorazowo lub w transzach, których liczba i wysokość uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnej dyspozycji wypłaty złożonej przez Zamawiającego na dwa dni robocze przed uruchomieniem środków, przy czym zarówno jednorazowa jak i pierwsza dyspozycja może zostać złożona w dniu podpisania umowy. 6.Ostateczny termin uruchomienia kredytu - do 15 grudnia 2014 r. 7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystanie niepełnej kwoty kredytu. Wykonawca nie pobierze z tego tytułu dodatkowych opłat, prowizji i innych kosztów. 8.Karencja w spłacie kapitału: do 29.09.2016 r. 9.Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty całości lub części kredytu po uprzednim zawiadomieniu banku o zamiarze takiej spłaty w terminie 7 dni przed jej realizacją, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwość przesunięcia spłaty rat kapitałowych kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania, a także poza ten okres. 10.Zamawiający zapłaci bankowi jednorazową prowizję przygotowawczą liczoną od całkowitej kwoty kredytu. Poza prowizją przygotowawczą Zamawiający nie przewiduje żadnych innych prowizji i opłat związanych z wykonaniem umowy. Prowizja przygotowawcza zapłacona zostanie w dniu uruchomienia kredytu. 11.Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający złoży oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się rygorowi egzekucji, zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) - w razie niespłacania zobowiązań wynikających z umowy kredytowej do wysokości 150% wartości kredytu.

Inne osoby dla Grzęda (71 osób):