Kogo reprezentuje osoba

Grzędzińska Jadwiga

w KRS

Jadwiga Grzędzińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jadwiga
Nazwisko:Grzędzińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1954 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Suwałki (Podlaskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Anuszkiewicz Lucyna, Anzulewicz Kazimierz, Barczyk Ewa, Bednarek Marta, Bielecka Teresa, Boniszewski Grzegorz, Czerwiecki Tadeusz, Daniłowicz Robert, Drażba Aurelia, Dubilewska Janina Irena, Dziatkowski Marek, Filipkowska Elżbieta, Furman Olgierd Kazimierz, Hołdyńska Cecylia, Jabłońska Grażyna, Jaśko Ewa Paulina, Kalwajtys Wiesław Antoni, Karasiewicz Jan Ryszard, Kareło Katarzyna, Karwel Halina, Kibitlewska Helena, Klimach Bożena, Kościuch Adam Stefan, Krupińska Alicja, Kłoczko Zenon, Lubińska Teresa, Maciorowska Danuta, Makowska Monika, Muzyk Jadwiga, Niedźwiecki Marian, Okulanis Krystyna, Olfier Wiesław, Podziewska Janina, Pojawis Mieczysław Stanisław, Protasiewicz Marta Seweryna, Racis Czesław, Racis Jadwiga Teresa, Racis Lidia, Radzewicz Bożena Teresa, Rogowska Katarzyna, Rojek Stefan Konstanty, Rutkowska Łucja, Samson Teresa, Sierzputowski Piotr, Ślużyńska Krystyna, Soroka Dorota, Stankiewicz Anna, Szczypiń Teresa Eugenia, Szumicka Janina, Szymczyk Urszula, Szyperek Magdalena, Słomińska Halina Zofia, Wasilewska Krystyna, Wałejko Ewa, Wójtowicz Adam, Zalewska Katarzyna, Żukowski Wojciech, Żyliński Marek Stanisław, Łapiński Łukasz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Winiewicz Mieczysław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Rutce - Tartak, Suwałki − KRS 0000169301
 2. Bank Spółdzielczy W Suwałkach, Suwałki − KRS 0000176287
 3. Fundacja Polska Izba Bankowości Spółdzielczej, Warszawa − KRS 0000683269
 4. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa W Suwałkach, Suwałki − KRS 0000169656
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Rutce Tartak, Rutka-tartak − KRS 0000195667
 6. Polski Bank Apeksowy S.A., Janki − KRS 0000723644
 7. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej W Sejnach Sp. Z O.O., Sejny − KRS 0000422227
 8. Stowarzyszenie Macierzanka, Wiżajny − KRS 0000254336
 9. Stowarzyszenie Przyjaciół Polskich Szkół Na Litwie Płacieniszki Im. Władysława Tomaszewskiego, Kraków − KRS 0000166655
 10. Stowarzyszenie Suwalskich Inicjatyw Lokalnych, Suwałki − KRS 0000432722
 11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy W Suwałkach, Suwałki − KRS 0000204536

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Administrator Sp. Z O.O. W Piszu, Pisz − KRS 0000179329
 2. Agrotucz Sp. Z O.O., Kruszki − KRS 0000411836
 3. Pks W Suwałkach S.A., Suwałki − KRS 0000246758
 4. Północno - Wschodnie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości, Suwałki − KRS 0000104270
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaćwież W Przerośli, Przerośl − KRS 0000099837
 6. Spółdzielnia Mleczarska Sudowia, Suwałki − KRS 0000130214
 7. Stowarzyszenie Małoraczkowiacy Znad Rospudy, Małe Raczki − KRS 0000620208
 8. Sudowia - Laktopol Sp. Z O.O., Suwałki − KRS 0000349689
 9. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Suwałki − KRS 0000044260

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1.505.000 zł (słownie: jeden milion pięćset pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Raczki, Raczki
  1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1.505.000 zł (słownie: jeden milion pięćset pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r.
 2. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa 48 rodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Suwałkach na działce o Nr geodezyjnym 25762/6 położonej przy ul. Pułaskiego, stanowiącej własność spółki
  Zamawiający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z. o o, Suwałki
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5 850 000,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa 48 rodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Suwałkach na działce o Nr geodezyjnym 25762/6 położonej przy ul. Pułaskiego, stanowiącej własność spółki.
  2. Szczegółowe warunki zamówienia:
  2.1. Uruchomienie kredytu będzie następowało na pisemne polecenie Zamawiającego w ciągu 7 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego ( dopuszcza się możliwość przesłania pisemnego polecenia drogą elektroniczną).
  2.2. Okres kredytowania od daty zawarcia umowy do całkowitej spłaty kapitału i odsetek tj. 20 lat.
  2.3. Spłata w równych ratach kapitałowo – odsetkowych płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca. Za spłatę kredytu lub ratę przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności raty kredytowej przypada na dzień uznany ustawowo za dzień wolny od pracy – spłata raty następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
  2.4. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok równa się rzeczywistej liczbie dni tj. 365/366 od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.
  2.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.
  2.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kapitału kredytu bez obciążenia Zamawiającego kosztami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty. W przypadku wcześniejszej spłaty ustalony będzie nowy harmonogram. Za sporządzenie nowego harmonogramu Wykonawca nie będzie pobierał jakichkolwiek opłat lub prowizji.
  2.7. Wysokość prowizji za udzielenie kredytu nie może przekroczyć 0,1 % całkowitej kwoty kredytu. Prowizja za udzielenie kredytu płatna będzie ze środków własnych jednorazowo w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu.
  2.8. Oprocentowanie kredytu zmienne przez cały okres kredytowania, oparte na stawce WIBOR 3 M + stała marża Wykonawcy. W celu porównania złożonych ofert Zamawiający wskazuje do obliczeń wysokość stopy WIBOR 3M z dnia 14.09.2016 r., tj. 1,71 % - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Ponadto dla porównania ofert przyjmuje się jednorazowe uruchomienie kredytu w dniu 01.12.2016 r. Pierwsza rata w dniu 31.12.2016 r., ostatnia w dniu 30.11.2036 r.
  2.9. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3 M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3 M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3 M, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
  2.10. Proponowane formy zabezpieczenia kredytu:
  a) hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania,
  b) weksel własny in blanco wystawiony przez Zamawiającego,
  c) poręczenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. do wysokości zaciągniętego kredytu udzielone na podstawie zgody wyrażonej w Uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników –załącznik nr 7 do SIWZ.,
  d) przelew wierzytelności z umów przedwstępnych sprzedaży lokali mieszkalnych zawartych w formie aktów notarialnych, które będą zawierane z klientami – w sposób określony odrębnym porozumieniem.
  W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu Zamawiający zastrzega możliwość zwolnienia z zabezpieczenia hipotecznego poszczególnych lokali.
  2.11. Zamawiający nie ponosi żadnych innych dodatkowych kosztów oprócz wymienionych w SIWZ w Załączniku nr 2 do SIWZ.
  2.12. Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o podaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.
  2.13. Zamawiający dopuszcza możliwość otwarcia rachunku pomocniczego u wybranego Wykonawcy i udzielenia pełnomocnictwa do jego dysponowania.
  2.14. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu złoży w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty parafowany projekt umowy kredytowej, która będzie uwzględniała wszystkie warunki określone w SIWZ.
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na kwotę zł - 1.090.000 zł (słownie: Jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie - 167.826 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 922.174 zł
  Zamawiający: Gmina Raczki, Raczki
  Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na kwotę zł - 1.090.000 zł (słownie: Jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie - 167.826 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 922.174 zł. Kredyt powinien być postawiony do dyspozycji zamawiającego w jednej transzy - na dzień 30 listopada 2014 r. kwota - 1.090.000 zł (słownie: Jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
  Spłata kredytu: Spłata kredytu w 48 ratach płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca stycznia 2015 roku do grudnia 2018 roku. 12 rat płatnych w 2015 roku, w tym pierwsza w kwocie 12.486 zł i 11 w kwocie - 12.490 zł, 12 rat płatnych w 2016 roku, w tym pierwsza w kwocie 18.184 zł i 11 w kwocie - 18.182 zł, 12 rat płatnych w 2017 roku, w tym pierwsza w kwocie 18.184 zł i 11 w kwocie - 18.182 zł oraz 12 rat płatnych w 2018 roku, w tym pierwsza w kwocie 41.983 zł i 11 w kwocie - 41.979 zł. Spłata odsetek: Spłata odsetek w okresach miesięcznych, ostatniego dnia każdego miesiąca każdego roku. Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel własny in blanco
 4. Udzielenie Gminie Wiżajny kredytu bankowego w wysokości 942.381,00 PLN
  Zamawiający: Urząd Gminy Wiżajny, Wiżajny
  Na przedmiot zamówienia składają się:
  - rodzaj usługi: - kredyt,
  - kwota i waluta kredytu: - 942.381,00 PLN,
  - okres spłaty kredytu: - 10 lat (od dnia 31 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.),
  - okres karencji w spłacie kredytu: - do dnia 31 grudnia 2012. r.,
  - spłata kredytu: - w miesięcznych ratach,
  - termin spłat rat kapitałowych: - miesięcznie,
  - oprocentowanie kredytu: - WIBOR 1 M + stała marża (stopa procentowa zmienna, oprocentowanie, WIBOR 1 M),
  - termin spłaty odsetek: - miesięcznie,
  - zabezpieczenie kredytu: - weksel In blanco,
  - opłaty za rozpatrzenie wniosku
  i prowizja przygotowawcza: - %,
  - wysokość prowizji rekompensacyjnej
  od kwoty spłaconej przed terminem: - %,
  - przewidywany termin zawarcia umowy kredytowej: - sierpień 2012 r.
  - wykorzystanie kredytu: - w miesiącu sierpniu 2012 r.
  - zamawiający zastrzega prawo spłaty kapitału przed upływem terminu kredytowania. Wcześniejsze spłacenie kapitału wymaga uprzednio powiadomienia Wykonawcy (banku) i spowoduje zmniejszenie ilości i wysokości rat odsetkowych, nie spowoduje również dodatkowych opłat i prowizji,
  - zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji.