Kogo reprezentuje osoba

Gutkowski Tomasz

w KRS

Tomasz Gutkowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tomasz
Nazwisko:Gutkowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1979 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Radom (Mazowieckie)
Przetargi:56 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jurmanowicz Marcin Tomasz, Ostatek Piotr, Stępień Wojciech, Szczepanik Katarzyna, Szczepanik Piotr Beniamin, Szczepanik Tomasz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ładowski Rafał Marcin

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Amazis Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000237742
 2. Klonet Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000256266
 3. Microcomp Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000144681
 4. Stowarzyszenie Moto Klub Radom, Radom − KRS 0000418052

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Copy Con Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000126522

Powiązane przetargi (56 szt.):
 1. Dostawa sprzętu szkolnego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisko
  Zamawiający: Wójt Gminy Jedlnia Letnisko, Jedlnia-Letnisko
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu szkolnego w ramach projektu pn. "Nowe umiejętności szansą na lepszy start" Projekt pod nazwą "Nowe umiejętności szansą na lepszy start" realizowanego w ramach Działania 10.1 "Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży", Poddziałania 10.1.1 "Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych)", współfinansowanego z Europeiskiego Funduszu Społecznego w ramach Regioanalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisku, ul. Słoneczna 5, 26-630 Jedlnia-Letnisko, NIP: 7962960008, REGON: 1462889982. 2. Przedmiotem zamówienia jest: a. Dostawa laptopów -12 szt. b. Soatawa tabletów - 15 szt. c. Dostawa laptopów - wyposażenie sali gimnastycznej - 8 szt. d. Dostawa szafy na laptopy - 1 szt. e. Dostawa głośników - 1 para f. Dostawa ekranu sufitowego - 1 szt. g. Dostawa projektora - 1 szt. h. Dostawa tablicy interaktywnej -1 szt. i. Dostawa wizualizera - 1 szt. j. Dostawa tablicy multimedialnej - 1 szt. k. Dostawa zesatwu pilotów do testów i ankiet (w kpl. piloty min. 32 szt., odbiornik sygnału, oprogramowanie) - 1 kpl. l. Dostawa robotów - 3 szt. m. Dostawa przewodu UTP - 2 000 mb n. Dostawa patchcordów 5 mb - 50 szt. o. Dostawa patchcordów 0,25 mb - 150 szt. p. Dostawa gniazd sieciowych RJ45 - 50 szt q. Dostawa wtyczek RJ45 - 300 szt. r. Dostawa Access Pointów - 15 szt. s. Dostawa switchy 24-portowych - 5 szt. t. Dostawa switchy 8-portowych - 10 szt. u. Dostawa patchpaneli - 5 szt. v. Dostawa szafek rack wiszących - 15 szt. 3. Wymagania w zakresie innych cech: a. Sprzęt komputerowy i pozostałe urządzenia muszą być fabrycznie nowe, b. Urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim, o ile zostały wydane przez ich producenta, c. Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszystkie kable niezbędne do ich prawidłowego uruchomienia i użytkowania, d. Wykonawca dokona instalacji, konfiguracji sprzętu komputerowego wraz z wymaganym oprogramowaniem biurowym tak, aby był on gotowy do pracy. e. Licencje dostarczone wraz z sprzętem komputerowym muszą być udzielone na czas nieokreślony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich. f. Inne wymagane dokumenty dotyczące sprzętu oraz ilości zamawianego sprzętu zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ. 4. Wykonawca udziela gwarancji określonej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 5 do SIWZ. 5. Wykonawca jest zobowiązany do podania informacji o urządzeniach zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do SIWZ, przy czym parametry techniczne i okresy gwarancji określone w Specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowany sprzęt. Wykonawca może zaoferować lepsze parametry sprzętu. 6. W wypełnionej tabeli w formularzu oferty, Wykonawca podaje nazwę producenta, model i numer katalogowy oferowanego sprzętu i oprogramowania oraz oferowane okresy gwarancji. 7. Dostawy muszą być wykonane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. 8. Wymagania stawiane Wykonawcy: a. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, b. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, c. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, d. Wymagane jest określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 9. Zamówienie zostanie w pełni zrealizowane z materiałów wyłącznie nowych, które zapewni Wykonawca. Ponadto Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt do wykonania niniejszego zamówienia.
 2. Zakup sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do wprowadzenia e-usług, wraz z usługą instalacji, montażu, uruchomienia i pomiarów, w tym budowa nowego i rozbudowę istniejącego systemu teleinformatycznego, oraz Zakup narzędzi warstwy programowej niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych informacji, identyfikacji osób (np. elektronicznego poświadczania tożsamości), współpracy z urzędami i firmami wraz z kosztami ich utrzymania. Zakup oprogramowania: medycznego, w tym do obsługi e-usług, systemowego,antywirusowego, biurowego
  Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W JEDLNI-LETNISKO, JEDLNIA-LETNISKO
  Część I zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do wprowadzenia e-usług, wraz z usługą instalacji, montażu, uruchomienia i pomiarów. Część II zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oprogramowania do obsługi przychodni (e-dokumentacja, elektroniczny podpis, rozliczenia z NFZ, e-rejestracja) z aktualizacją licencji i wsparciem technicznym na czas trwania projektu (tj. 5 lat).
 3. Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UTH
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom
  Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UTH
 4. Zakup informatycznych materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest zakup informatycznych materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wykaz/cennik asortymentowo ilościowy stanowiące załączniki od nr 1do SIWZ.
  Ilekroć w niniejszej treści SIWZ czy opisie przedmiotu zamówienia/wykaz cennik asortymentowo-ilościowy w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: „lub równoważny”. Jeżeli Wykonawca oferuje w ofercie materiały równoważne, jest wówczas zobowiązany wykazać Zamawiającemu na piśmie, że proponowany przez niego produkt lub materiał nie jest gorszej jakości lub nie ma gorszych właściwości niż wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca winien dokonać pisemnego porównania obu produktów, opisanego przez Zamawiającego oraz proponowanego przez siebie. Porównania należy dokonać w taki sposób, aby Zamawiający bez żadnych wątpliwości i w sposób jednoznaczny mógł stwierdzić równoważność proponowanego przez Wykonawcę produktu.

  Wykonawca udziela bezwarunkowej gwarancji na oferowane materiały i akcesoria na okres zgodny z okresem wskazanym w Formularzu ofertowym i wykazie/cenniku asortymentowo-ilościowym licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
  Minimalny wymagany okres bezwarunkowej gwarancji wynosi 24 miesiące, maksymalny 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotów zamówienia.
 5. Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UTH
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom
  Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UTH
 6. Dostawa części, urządzeń sieciowych i komputerowych oraz licencji - numer Zp/pn/23/2016
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Dęblin
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa części, urządzeń sieciowych i komputerowych oraz licencji z podziałem na zadania: a) Zadanie nr 1 - Urządzenia sieciowe, b) Zadanie nr 2 - Części komputerowe, c) Zadanie nr 3 - Części sieciowe i komputerowe, d) Zadanie nr 4 - Licencje, e) Zadanie nr 5 - Analizator widma sieci bezprzewodowych, f) Zadanie nr 6 - Zewnętrzny punkt dostępowy Wi-Fi (Access Point) CPE. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu ofertowym - Dział II SIWZ, 3) Główny przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32420000-3 - Urządzenia sieciowe, 30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów, 38433300-2 - Analizatory widma
 7. Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UTH
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom
  Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UTH w Radomiu. Szczegółowo przedmiot zamówienia określono w Rozdziale 3 SIWZ
 8. Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów komputerowych
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów komputerowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres zamówienia - poniżej 207.000 EUR
 9. Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do sprzętu informatycznego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Radom
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do sprzętu informatycznego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem na swój koszt przedmiot zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić rozładunek oraz dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego do magazynu Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 37/59, zwanym dalej miejscem dostawy. Wykonawca zapewni takie opakowanie towarów, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu towarów do miejsca dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w miejscu dostawy. Maksymalny termin dostawy częściowej nie może przekroczyć 8 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zobowiązania. Okres gwarancji i rękojmi: Wykonawca udziela gwarancji na oferowany sprzęt na okresy zgodne z okresami wskazanymi w drukach ofert, licząc od daty dostawy.
 10. Przetarg nieograniczony na dostawę laptopa z oprogramowaniem
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopa z oprogramowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres zamówienia - poniżej 207.000 EUR
 11. Przetarg nieograniczony na dostawę laptopów z oprogramowaniem systemowym (4 szt.), tabletu (1 szt.) oraz akcesoriów komputerowych
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów z oprogramowaniem systemowym
  (4 szt.), tabletu (1 szt.) oraz akcesoriów komputerowych.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres zamówienia - poniżej 207.000 EUR
 12. Przetarg nieograniczony na usługę informatyczną polegającą na wsparciu technicznym dla 22 przedszkoli publicznych i ich filii na terenie miasta Radomia
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest usługa informatyczna polegająca na wsparciu technicznym dla 22 przedszkoli publicznych i ich filii na terenie miasta Radomia.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres zamówienia - poniżej 207.000 EUR
 13. Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UTH
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UTH. Szczegółowo przedmiot zamówienia określono w SIWZ
 14. Dostawa tabletów na potrzeby konkursu Młody Mistrz Nauki 2014
  Zamawiający: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa tabletów na potrzeby konkursu Młody Mistrz Nauki 2014 1.Komputer przenośny typu tablet 11szt. 2. Szczegółowe parametry wymaganego sprzętu oraz specyfikacja zakresu usług określa Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o lepszych parametrach technicznych, niż zostało to określone w Załączniku nr 2 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt był wyprodukowany w ciągu ostatnich 6 miesięcy licząc od daty składania ofert, był fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych oraz nie obciążony prawami osób trzecich. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 6. Zamawiający wymaga udzielania gwarancji jakości: Lp Nazwa Gwarancja minimalna wymagana 1. Komputer przenośny typu tablet 24 miesiące 7. W przypadku gdy w załączniku nr 2 do SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a określenia te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ. 8. Szczegółowy opis techniczny: Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia (opisane w załączniku nr 2 do SIWZ) stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia nazw własnych lub handlowych należy rozumieć, że dopuszcza się sprzęt i urządzenia o takich samych lub równoważnych właściwościach i parametrach lecz nie gorszych niż określone w załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku zaproponowania urządzenia równoważnego wymaga się, aby odpowiadał ono pod względem parametrów, jakości, trwałości i funkcjonalności. Zamawiający wymaga, aby cechy równoważne zostały wskazane oraz opisane przez Wykonawcę
 15. Zakup i dostawa sprzętu informatycznego oraz multimedialnego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Radom
  Zadanie nr 1 TELEFAKS LASEROWY - sztuk 26 Zadanie nr 2 DRUKARKA LASEROWA SIECIOWA MONOCHROMATYCZNA - 24 sztuki DRUKARKA LASEROWA JEDNOSTANOWISKOWA MONOCHROMATYCZNA - 51 sztuk DRUKARKA MOBILNA (PRZENOŚNA) KOLOROWA - 8 sztuk URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE MONOCHROMATYCZNE - 15 sztuk DRUKARKA LASEROWA (LED) SIECIOWA KOLOROWA - 13 sztuk Zadanie nr 3 KSEROKOPIARKA MONOCHROMATYCZNA - 13 sztuk KOLOROWE LASEROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE - 5 sztuk Zadanie nr 4 SKANER KOLOROWY PŁASKI - 23 sztuki SKANER KOLOROWY PŁASKI A3 - 5 sztuk Zadanie nr 5 Zestaw komputerowy PC typ 1 - 1 komplet Zestaw komputerowy PC typ 2 - 2 komplety Komputer typu Laptop - 2 szt. Zadanie nr 6 Komputer typu Laptop - 1 szt. Zadanie nr 7 Zestaw do prezentacji, pokazów i szkoleń multimedialnych zawierający: Projektor multimedialny do tablicy multimedialnej, Tablicę interaktywną, Podstawę jezdną do tablicy interaktywnej z uchwytem na projektor
 16. Dostawa sprzętu komputerowego i fotograficznego - wyposażenie pracowni fotografiki na potrzeby kursów: Fotografik i ECDL - w ramach projektu: Mój zawód gwarancją sukcesu
  Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Pionki
  Dostawa sprzętu komputerowego i fotograficznego - wyposażenie pracowni fotografiki na potrzeby kursów: Fotografik i ECDL - w ramach projektu: Mój zawód gwarancją sukcesu
 17. Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
  Zamawiający: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego, Radom
  Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
 18. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych UTH
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych UTH wraz z dowozem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie Radomia.
  Szczegółowo przedmiot zamówienia określono w Rozdziale 3 SIWZ
 19. Zakup i dostawa komputerów, laptopów, drukarek, materiałów informatycznych. Nr sprawy 162/13
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów, laptopów, drukarek, materiałów informatycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają wykazy asortymentowo-ilościowe - cenniki. Zakup laptopów - Zadanie Nr 1 Zakup stanowisk dostępowych - Zadanie Nr 2 Zakup komputerów PC - Zadanie Nr 3 Zakup tabletów - Zadanie Nr 4 Zakup drukarek - Zadanie Nr 5 Zakup monitora - Zadanie Nr 6 Zakup laptopa, komputera PC, projektora, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego - Zadanie Nr 7 Zakup laptopów - Zadanie Nr 8 dla potrzeb KWP/ KMP. UWAGA!!! Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na Zadanie Nr 7 w przypadku opisanym w art. 93 ust. 1 a. tj. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej itd.
 20. Zakup i dostawa materiałów do sprzętu informatycznego Nr spr. 163/13
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów do sprzętu informatycznego zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ Gwarancja na płyty główne, procesory, pamięci, dyski twarde i karty graficzne minimum 36 miesięcy. Gwarancja na pendrive minimum 60miesięcy. Na pozostałe części i materiały gwarancja minimum 24 miesiące..
 21. Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnej UTH wraz z dowozem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Radomia
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom
 22. Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostki organizacyjnej UTH do realizacji projektu Matematyka - logiczny wybór na przyszłość
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom
 23. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnej UTH do realizacji projektów: Mechanika - szansą na lepsze jutro Inżynier mechanik - zawód z przyszłością, Dostosowywanie oferty dydaktycznej UTH do wymagań rynku pracy
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom
 24. Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów komputerowych, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - koło informatyczne, w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III radomskich szkół podstawowych
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 25. Zakup wyposażenia budynku Kasyna - dostawa sprzętu komputerowo-biurowego
  Zamawiający: Gmina Miasto Pionki, Pionki
 26. Zakup i dostawa materiałów komputerowych, elektroinstalacyjnych i radiokomunikacyjnych dla potrzeb KWP zs. w Radomiu. Numer sprawy 27 / 2013.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Radom
 27. Naprawa drukarek komputerowych w Oddziałach ZUS w: Biłgoraju, Kielcach, Lublinie i Radomiu.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie, Lublin
 28. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego: rzutniki, ekrany, projektory multimedialne i tablice interaktywne oraz monitorów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w szkołach gimnazjalnych w ramach projektu Krok w lepsze jutro - zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich gimnazjów w latach 2011-2013.
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 29. Przetarg nieograniczony na dostawę laptopów, głośników, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych do przeprowadzenia zajęć w szkołach gimnazjalnych w ramach projektu Krok w lepsze jutro - zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich gimnazjów w latach 2011-2013.
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 30. zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
  Zamawiający: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego, Radom
 31. Dostawa komputerów do wyposażenia biura Nadleśnictwa Barycz (znak sprawy nadany przez Zamawiającego S-2710-15/12)
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Barycz, Końskie
 32. Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu wraz z dowozem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie Radomia
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom
 33. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, czytników kart pamięci, pamięci USB (pendrive), skanerów oraz drukarek i ploterów dla uczniów/uczennic w ramach projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość; zajęcia dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011-2013.
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 34. Zakup i dostawa sprzętu i materiałów informatycznych dla potrzeb KWP zs. w Radomiu nr sprawy 124/2012
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Radom
 35. dostawa laptopów, komputerów stacjonarnych, monitorów LCD, oprogramowania, serwera sieciowego oraz akcesoriów komputerowych i elektronicznych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu, Radom
 36. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu Prosta sprawa - kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011-2014
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 37. dostawa laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi i dysków twardych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu, Radom
 38. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu w ramach realizacji projektu Stawiam na swoją przyszłość realizowanego przez Powiat Zwoleński współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, POKL .09.02.00-14-02711
  Zamawiający: Powiat Zwoleński, Zwoleń
 39. ZP.2010.17.2011 Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, Radom
 40. Dostawa urządzeń komputrowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących, Radom
 41. Dostawa zestawów komputerowych, notebooków, drukarek i skanera dla Politechniki Radomskiej wraz z dowozem i uruchomieniem w miejscach wskazanym przez Zamawiającego, na terenie Radomia.
  Zamawiający: Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego, Radom
 42. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji zajęć w szkołach zawodowych w ramach projektu Prosta sprawa - kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011-2014
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 43. Dostawa tuszy i tonerów - 61/10/N.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4219, Dęblin
 44. Dostawa zestawów komputerowych, laptopa i drukarki dla jednostki organizacyjnej Politechniki Radomskiej wraz z dowozem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie Radomia do realizacji projektów: Pakiet I: projekt pn.: Inżynier mechanik - zawód z przyszłością, Pakiet II: projekt pn.: Informatyka - inwestycją w przyszłość
  Zamawiający: Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego, Radom
 45. Przetarg nieograniczony na dostawę pendriveów dla uczniów, niezbędnych do realizacji projektu: Wiedza szansą na lepszy start - zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich liceów ogólnokształcących w latach 2009-2012
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 46. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb wyposażenia nowo wybudowanego Pawilonu Ginekologiczno-Położniczego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
  Zamawiający: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego, Radom
 47. Zakup i dostawa fabhrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego dla potrzeb KWP zs. w Radomiu
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Radom
 48. Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych związanych z eksploatacją urządzeń techniki biurowej dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A oraz podległych jednostek organizacyjnych.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, Radom
 49. Dostawa sprzętu komputerowego
  Zamawiający: Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu, Radom
 50. Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A oraz podległych jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, Radom
 51. ZP.2010-10/09
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, Radom
 52. Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz tablic interaktywnych
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 53. Dosposażenie oddziału O, klas I - III i świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce - Letnisko - dostawa, montaż i zainstalowanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych oraz dostawa sprzętu RTV.
  Zamawiający: Gmina Garbatka-Letnisko, Garbatka-Letnisko
 54. Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych związanych z eksploatacją urządzeń techniki biurowej dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A oraz podległych jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, Radom
 55. Dostawa materiałów biurowych tuszy i tonerów.
  Zamawiający: Centrum Doradztwa Rolniczego, Brwinów
 56. Dostawa sprzętu komputerowego..
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 3411, Grójec

Inne osoby dla Gutkowski (102 osoby):