Kogo reprezentuje osoba

Hałas Marta

w KRS

Marta Hałas

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marta
Nazwisko:Hałas
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1981 r., wiek 37 lat
Miejscowości:Krosno Odrzańskie (Lubuskie), Torzym (Lubuskie)
Przetargi:16 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamowicz Jan, Barczuk Kazimierz, Bogajczyk Agata, Busz Lilla, Błażejewska Barbara Elżbieta, Błażejewska Jadwiga, Dublańska Anna, Frąckowiak Anna, Frątczak Tadeusz, Grzybowska Aneta, Hajdamacha Krystyna, Janecka Anna, Juszczak Jarosław, Kasowski Henryk, Kaszany Bogumiła, Kempa Jerzy Bronisław, Kilarska Kamila Patrycja, Klebieko Anna, Kościukiewicz Julian, Kowalski Czesław, Kozłowska Bożena, Kreń Romuald, Kucikiewicz Małgorzata, Kukiel Krzysztof, Kuryata Romuald Piotr, Mańkowska Ewa, Marzol Małgorzata, Mielnik Kamila, Molczyk Jolanta, Mydłowska Wioletta, Myśliwiec Justyna, Nowaczyk Rafał, Nowicka Krystyna, Obst Basińska Danuta, Olczyk Dorota, Orzeszko Zygmunt, Pawłowska Magdalena, Przybył Eliza, Puk Ryszard Jan, Skonieczna Natalia, Suszyńska Emilia, Suszyńska Jolanta, Świetlikowska Iwona, Szwed Ewa, Tomaszewska Daria, Tyliszczak Krystyna, Wachowska Elżbieta, Żejmo Łukasz, Zygmunt Tamara

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojta Włodzimierz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alles Fur Sp. Z O.O., Krosno Odrzańskie − KRS 0000697551
 2. Bank Spółdzielczy W Krośnie Odrzańskim, Krosno Odrzańskie − KRS 0000076861
 3. Bf Trans K. Barczuk, M. Fiebig Sp. J., Dąbie − KRS 0000097443
 4. Carmen Sp. Z O.O., Sulechów − KRS 0000204701
 5. Gminny Klub Sportowy Dąbie, Dąbie − KRS 0000170588
 6. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Samopomoc Chłopska, Warszawa − KRS 0000189159
 7. Krośnieńskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Krosno Odrzańskie − KRS 0000132153
 8. Ludowy Klub Sportowy Brunatni Sieniawa, Sieniawa − KRS 0000169279
 9. Miejski Klub Sportowy Tęcza, Krosno Odrzańskie − KRS 0000082803
 10. Niezależne Stowarzyszenie Wędkarskie Wodnik, Łagówek − KRS 0000403829
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Kosobudzu, Kosobudz − KRS 0000277455
 12. Rachpol Finance Sp. Z O.O., Krosno Odrzańskie − KRS 0000603250
 13. Rejonowa Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Krosno Odrzańskie − KRS 0000127647
 14. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Torzymiu, Torzym − KRS 0000175396
 15. Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, Krosno Odrzańskie − KRS 0000087042
 16. Towarzystwo Przyjaciół Sieniawy, Sieniawa − KRS 0000233745
 17. Zkr Nieruchomości Sp. Z O.O., Słubice − KRS 0000696574

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gospodarczy Bank Spółdzielczy W Barlinku, Barlinek − KRS 0000080865
 2. Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000127519
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowo-eksploatacyjna Sieniawa, Sieniawa Lubuska − KRS 0000210043
 4. Zielonogorskie Przedsiębiorstwo Spółdzielcze Samopomoc Chłopska, Zielona Góra − KRS 0000088013

Powiązane przetargi (16 szt.):
 1. Wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Powiat Krośnieński, Krosno Odrzańskie
  1. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy:
  1) Okres kredytowania od 1 października 2016 r. do 30 grudnia 2023 r.;
  2) Kwota kredytu ogółem 1.400.000 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych);
  3) Termin spłaty -do dnia 30 grudzień 2023 r.;
  4) Oprocentowanie kredytu 1-miesieczny WIBOR z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres za który naliczane są odsetki, powiększony o marżę banku;
  5) Bank nie będzie pobierał jednorazowej prowizji za udzielenie kredytu, w tym za rozpatrzenie wniosku, za wypłatę transz, za zmianę harmonogramu, za aneksowanie umowy, za wcześniejszą spłatę, za otwarcie i obsługę rachunku na potrzeby kredytu;
  6) Oprocentowanie kredytu będzie naliczone tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, Wykonawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu;
  7) Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie wyłącznie weksel in blanco z deklaracją wekslową.
  8) Do wyliczenia ceny oraz w trakcie trwania umowy będzie obowiązywał kalendarz rzeczywisty tj. rok 365/366 dni (rzeczywista liczba dni w miesiącu);
  9) Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części kredytu;
  2. Szczegółowe informacje dotyczące wykonywanej usługi tj. Harmonogram spłaty kredytu w załączeniu do SIWZ zawarty jest w Załączniku nr 29 do SIWZ.
 2. Obsługa kasowa Jednostek Administracji Podatkowej województwa lubuskiego
  Zamawiający: Izba Skarbowa, Zielona Góra
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług w zakresie obsługi kasowej 13 Jednostek Administracji Podatkowej województwa lubuskiego.
 3. Udzielenie Gminie Świdnica długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu, na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 006001F relacji Radomia - Słone - Etap II w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
  Zamawiający: Gmina Świdnica, Świdnica
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia Gminie Świdnica długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu, na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 006001F relacji Radomia - Słone - Etap II w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, wg niżej wymienionych warunków: a)wysokość udzielonego kredytu - 586.648,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 00/100), b)środki będą uruchomione w formie polecenia przelewu na rachunek zamawiającego w I transzy, w kwocie 586.648,00 zł , w dniu 14 sierpnia 2015 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu transzy kredytu. c)okres kredytowania: sierpień 2015 - 30 września 2026 r. d)karencja w spłacie kredytu do dnia 28 grudnia 2016 r. e)karencja w spłacie odsetek do dnia 28 grudnia 2016 r. f)spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych na ostatni dzień roboczy, przy czym: -pierwszy okres obrachunkowy liczony będzie od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu, -ostatni okres obrachunkowy zakończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu. g)spłata kredytu następować będzie w 40 kwartalnych równych ratach, w wysokości 14.666,20 zł każda, przy czym pierwsza rata płatna po upływie okresu karencji, tj. do dn. 28 grudnia 2016 r. Pozostałe raty płatne w ostatnim dniu roboczym kończącym kwartał kalendarzowy, h)możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji również w okresie karencji w spłacie, i)w przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu również w okresie karencji - odsetki płatne od faktycznego zadłużenia, j)spłata odsetek w okresach kwartalnych - na ostatni dzień roboczy kwartału kalendarzowego. Przy czym pierwsza spłata odsetek płatna po upływie okresu karencji, tj. do dn. 28.12.2016 r. Do wyliczenia odsetek należy przyjąć kalendarz rzeczywisty - rok 365/366, k)oprocentowanie kredytu - zmienne, według stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 3M, ustalana dla pierwszego okresu obrachunkowego według notowań na dwa dni kalendarzowe poprzedzające dzień wykorzystania kredytu, a dla kolejnych okresów obrachunkowych na dwa dni kalendarzowe, poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 3M dla drugiego dnia do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 3M, l)Wykonawca zapewnia postawienie środków z kredytu do dyspozycji Zamawiającego nie później niż w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy, m)Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kredytu lub skorzystania z jego części bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Pobrana wcześniej prowizja banku w tym przypadku podlega zwrotowi proporcjonalnie do faktycznie wykorzystanego kredytu. Dopuszcza się wnoszenie prowizji proporcjonalnie do uruchomionych transz. n)Wykonawca nie będzie naliczał odsetek oraz żadnych innych opłat od kwoty niewykorzystanego kredytu, o)kredyt udzielony będzie w złotych polskich, p)forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco, przy kontrasygnacie Skarbnika. q)Kod CPV 66.11.30.00-5 Usługi udzielania kredytu.
 4. Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 700.000 zł
  Zamawiający: Powiat Krośnieński, Krosno Odrzańskie
  2. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy:
  1) Okres kredytowania od grudnia 2015 r. do 30 grudnia 2022 r.
  2) Kwota kredytu ogółem 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych).
  3) Kredyt winien być postawiony w całości do dyspozycji Zamawiającego od dnia podpisania umowy.
  4) Zamawiający zastrzega sobie określenie ilości, terminu i wysokości wypłaty transz kredytu.
  5) Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania kredytu w całości bez ponoszenia dodatkowych opłat.
  6) Początkowy termin spłaty rat kredytowych 29 styczeń 2021 r.
  7) Odsetki będą płatne od miesiąca grudnia 2015 r. do miesiąca grudnia 2022 r. w ostatnim dniu roboczym miesiąca.
  8) Końcowy termin spłaty kredytu ustala się na dzień 30 grudzień 2022 r.
  9) Oprocentowanie kredytu 1-miesieczny WIBOR z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres za który naliczane są odsetki, powiększony o marżę banku. Marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy.
  10) Bank nie będzie pobierał jednorazowej prowizji za udzielenie kredytu, w tym za rozpatrzenie wniosku, za wypłatę transz, za zmianę harmonogramu, za aneksowanie umowy, za wcześniejszą spłatę, za otwarcie i obsługę rachunku na potrzeby kredytu.
  11) Oprocentowanie kredytu będzie naliczone tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, Wykonawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu.
  12) Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie wyłącznie weksel in blanco z deklaracją wekslową. Nie przewiduje się uzależnienia wypłaty kredytu od jakichkolwiek dodatkowych warunków.
  13) Do wyliczenia ceny oraz w trakcie trwania umowy będzie obowiązywał kalendarz rzeczywisty tj. rok 365 lub366 dni (rzeczywista liczba dni w miesiącu).
  14) Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części kredytu.

  3. Szczegółowe informacje dotyczące wykonywanej usługi tj. Harmonogram spłaty kredytu w załączeniu do SIWZ zawarty jest w Załączniku nr 31 do SIWZ.
 5. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 240 000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Słońsk, Słońsk
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Słońsk kredytu długoterminowego w kwocie 240 000 zł /słownie: dwieście czterdzieści tysięcy zł/ z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy. 1.2 Udzielenie kredytu w PLN. 1.3 Okres kredytowania - 17 lat /termin wymagany/ 1.4 Oferent zapewni postawienie środków z kredytu do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy /termin pożądany/. 1.5 Oferent zapewni możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. 1.6 W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału, odsetki będą naliczone od faktycznego zadłużenia. 1.7 Spłata odsetek w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału. Pierwsza spłata odsetek - 31.12.2014r. 1.8 Forma zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco.
 6. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Słońsk, Słońsk
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Słońsk kredytu długoterminowego w kwocie 700 000 zł /słownie: siedemset tysięcy zł/ z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
  w kwocie 322.370,78 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 377.629,22 zł. 1.2 Udzielenie kredytu w PLN. 1.3 Okres kredytowania - 17 lat /termin wymagany/ 1.4 Oferent zapewni postawienie środków z kredytu do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy /termin pożądany/. 1.5 Oferent zapewni możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. 1.6 W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału, odsetki będą naliczone od faktycznego zadłużenia. 1.7 Spłata odsetek w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału. Pierwsza spłata odsetek - 30.09.2014r. 1.8 Forma zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco.
 7. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 900 000,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Słońsk, Słońsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Słońsk kredytu długoterminowego w kwocie 900 000 zł /słownie: dziewięćset tysięcy zł/ z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 2 Udzielenie kredytu w PLN. 3 Okres kredytowania w 17 miesięcy /termin wymagany/ 4 Oferent zapewni postawienie środków z kredytu do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy /termin pożądany/. 5 Oferent zapewni możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. 1.6 W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału, odsetki będą naliczone od faktycznego zadłużenia. 1.7 Spłata odsetek w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału. Pierwsza spłata odsetek - 30.09.2014r. 1.8 Forma zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco.
 8. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 950 000,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego
  Zamawiający: Gmina Bytnica, Bytnica
  1. Opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Bytnica kredytu długoterminowego w kwocie: 950 000,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu. 1.2. Udzielenie kredytu w PLN. 1.3.Kredyt zostanie uruchomiony w 1 transzy: I transza w kwocie 950 000,00 zł dnia 15.07.2014r. 1.4. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. 1.5. Na wekslu złożona będzie kontrasygnata Skarbnika Gminy. 2. Oprocentowanie kredytu: 2.1. Kredyt oprocentowany będzie według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży Banku. Stawką bazową jest WIBOR 3M , która obliczana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z ostatniego dnia roboczego kwartału przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego kwartału. Dla pierwszego okresu odsetkowego będzie to kwartał poprzedzający uruchomienie kredytu. Zmiana oprocentowania następować będzie z pierwszym dniem kwartału. Do wyliczenia ceny kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M wg stanu na dzień 12.06.2014r. 3. Spłata kredytu: 3.1. Harmonogram szczegółowy spłat kredytu przedstawia się następująco: - 1 rata 5.628 zł płatna 30 listopada 2015 roku - 169 równych rat po 5.588 zł płatne w ostatnim dniu miesiąca. Okres spłaty kredytu: 170 miesięcy : od 30 listopada 2015r. do 31 grudnia 2029r. Raty kapitału naliczana w okresach miesięcznych, płatna w ostatnim dniu miesiąca. Odsetki od kredytu naliczane w okresach miesięcznych, płatne w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. 3.2. Oferent zapewni możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. 3.3. Karencja spłaty kredytu do listopada 2015 roku dotyczy tylko kapitału
 9. Udzielenie Gminie Bytnica kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Gmina Bytnica, Bytnica
  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Bytnica kredytu długoterminowego w kwocie: 870.000 zł (osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów .
  1.2. Udzielenie kredytu w PLN.
  1.3. Kredyt zostanie uruchomiony w 1 transzy:
  I transza w kwocie 870.000 zł zostanie uruchomiona dnia 10.12.2013r.
  1.4. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco.
  1.5. Na wekslu złożona będzie kontrasygnata Skarbnika Gminy.

  2. Oprocentowanie kredytu:
  2.1. Kredyt oprocentowany będzie według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży Banku. Stawką bazową jest WIBOR 3M , która obliczana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z ostatniego dnia roboczego kwartału przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego kwartału. Dla pierwszego okresu odsetkowego będzie to kwartał poprzedzający uruchomienie kredytu. Zmiana oprocentowania następować będzie z pierwszym dniem kwartału.
  Do wyliczenia ceny kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M wg stanu na dzień 21.10.2013r.

  3. Spłata kredytu:
  3.1. Harmonogram szczegółowy spłat kredytu przedstawia się następująco:
  - 1 rata 5.227 zł płatna 30 listopada 2014 roku
  -169 równych rat po 5.117 zł płatne w ostatnim dniu miesiąca.

  Okres spłaty kredytu: 170 miesięcy : od 30 listopada 2014r. do 31 grudnia 2028r.
  Raty kapitału naliczana w okresach miesięcznych, płatna w ostatnim dniu miesiąca.
  Odsetki od kredytu naliczane w okresach miesięcznych, płatne w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.

  3.2. Oferent zapewni możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji.

  3.3. Karencja spłaty kredytu do listopada 2014 roku dotyczy tylko kapitału.
 10. udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 850 000 zł
  Zamawiający: Gmina Słońsk, Słońsk
  udzielenie Gminie Słońsk kredytu długoterminowego w kwocie 850 000,00 zł, okres kredytowania - 207 miesięcy /termin wymagany/, postawienie środków z kredytu do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy /termin pożądany/, zapewnieni możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji, w przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału, odsetki będą naliczone od faktycznego zadłużenia, spłata odsetek w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału, pierwsza spłata odsetek - 31.12.2013r.
 11. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 4.330.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Torzym
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 4.330.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych wymienionych w uchwale Nr XXV/152/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego:
  1. Modernizacja SUW w m. Pniów,
  2. Modernizacja hydroforni w m. Boczów - II etap,
  3. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach: Mierczany, Gądków Mały, Gądków
  Wielki, Lubin.
  4. Wzmocnienie polegające na przebudowie drogi woj. nr 138 w m. Torzym (dojazd do węzła na
  autostradzie A2).
  5. Zmiana nawierzchni ciągu pieszego, wykonanie: chodnika, zatoki autobusowej dla dzieci
  dojeżdżających go szkoły, wykonanie przejścia dla pieszych oraz poszerzenie jezdni przy zatoce
  autobusowej w m. Przęślice.
  6. Ogrodzenie budynku po byłym gimnazjum,
  7. Modernizacja budynku szkoły w m. Boczów i zakup wyposażenia
  8. Modernizacja budynku przedszkola w m. Boczów i zakup wyposażenia,
  9. Zakup wyposażenia dla Gimnazjum,
  10. Budowa kolektora sanitarnego na ulicy Biernackiego w m. Torzym - dokumentacja
  11. Modernizacja oświetlenia w m. Grabów Kolonia,
  12. Sporządzenie dokumentacji na wodociąg w m. Torzym Kolonia Łaszewo,
  13. Projekt dla świetlicy wiejskiej w m. Bobrówko,
  14. Budowa świetlicy wiejskiej w Lubowie z uwzględnieniem przystani rowerowej.
 12. Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w roku 2012 w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Powiat Krośnieński, Krosno Odrzańskie
  1) okres kredytowania - od listopada 2012 r. do grudnia 2019 r.
  2) przewidywana kwota kredytu - 2.880.990,00 zł,
  3) uruchomienie kredytu będzie następowało w transzach, wg potrzeb Zamawiającego
  a) początkowy termin spłaty 31 styczeń 2013 r.;
  b) końcowy termin spłaty 31 grudzień 2019 r.
  4) oprocentowanie kredytu będzie naliczone tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, Wykonawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu;
  5) spłata oprocentowania kredytu będzie następowała miesięcznie od pierwszego miesiąca począwszy od dnia uruchomienia kredytu w 86 ratach miesięcznych, czyli do końca grudnia 2019 roku;
  6) spłata kapitału nastąpi od 31 stycznia 2013 roku, a następnie na ostatni roboczy dzień każdego miesiąca, w 84 ratach miesięcznych, czyli do końca grudnia 2019 roku zgodnie z załączonym harmonogramem;
  7) Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części kredytu;
  8) oprocentowanie kredytu: 1 miesięczny WIBOR z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres, za który naliczane są odsetki, powiększony o marżę banku;
  9) bank nie pobierze jednorazowej prowizji bankowej w dniu udzielania kredytu tj. za rozpatrzenie wniosku, za wypłatę transz, za zmianę harmonogramu, za aneksowanie umowy, za wcześniejsza spłatę, za otwarcie i obsługę rachunku na potrzeby kredytu;
  10) Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym również opłat związanych z prowadzeniem rachunku bankowego na potrzeby kredytu);
  11) zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie wyłącznie weksel in blanco z deklaracją wekslową;
 13. Udzielenie Gminie Nowogród Bobrzański kredytu długoterminowego.
  Zamawiający: Gmina Nowogród Bobrzański, Nowogród Bobrzański
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Nowogród Bobrzański kredytu długoterminowego w wysokości 1 712 000,00 zl na spłatę zobowiuązań z tytułu wcześniej zaciągnietych kredytów i pożyczek
 14. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 1.617.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Zamawiający: Urząd Miejski, Torzym
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.617.000 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemnaście tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych wymienionych w uchwale Nr XVIII/113/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego:
  1. wykonanie studni głębinowej w Przęślicach,
  2. modernizacja hydroforni w miejscowości Boczów,
  3. modernizacja ulicy Dworcowej w miejscowości Boczów,
  4. modernizacja ulicy Szkolnej w miejscowości Boczów,
  5. odwodnienie ulicy Łąkowej w miejscowości Torzym,
  6. karosacja samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gądkowie Wielkim,
  7. modernizacja dachu i wymiana części okien w budynku szkoły w miejscowości Gądków Wielki,
  8. odbudowa stawu wiejskiego wraz z infrastrukturą turystyczną w miejscowości Walewice,
  9. budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Boczowie.
 15. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetowego Gminy Bytnica w 2012 roku
  Zamawiający: Gmina Bytnica, Bytnica
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Bytnica kredytu długoterminowego w kwocie: 740.000 zł (siedemset czterdzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych nie znajdujących pokrycia w budżecie gminy na 2012r. 2. Udzielenie kredytu w PLN. 3. Kredyt zostanie uruchomiony w 2 transzach: I transza w kwocie 300.000zł dnia 03 września 2012r. II transza w kwocie 440.000zł dnia 05 listopada 2012r. 4. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. 5. Oprocentowanie kredytu naliczane będzie kwartalnie w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M, skorygowanej przez wskaźnik przyjęty przez oferenta i powiększonej o marżę banku. 6. Okres spłaty kredytu: 8-letni : od 31styczeń 2013r. do 31 grudnia 2020r. 7. Raty kapitału naliczana w okresach miesięcznych, płatna w ostatnim dniu miesiąca. 8. Odsetki od kredytu naliczane w okresach miesięcznych, płatne w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. 9. Oferent zapewni możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji
 16. Udzielenie Gminie Bojadła długoterminowego kredytu w wysokości 1.400.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Bojadła, Bojadła
  Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2012, związanego z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Bojadła w 2012 r. przewidzianych do współfinansowania kredytem długoterminowym zgodnie z uchwałą Nr XVII/105/12 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 12 czerwca 2012 r. o zaciągnięciu kredytu długoterminowego.
  2. Termin spłaty rat kredytu od stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2022 roku wg załączonego harmonogramu;
  3. Uruchomienie kredytu :
  a) I transza - 22.VIII. 2012 - 300.000 zł,
  b) II transza - 15.IX. 2012 - 500.000 zł.
  c) III transza - 2.XI. 2012 - 600.000 zł.
  4. Zakładane terminy uruchomienia transz mogą ulec zmianie. Postawienie środków do dyspozycji w ciągu 3 dni kalendarzowych od otrzymania od Zamawiającego pisemnego zapotrzebowania na uruchomienie transzy, poprzez przelew na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego;
  5. Okres odsetkowy obejmuje okres jednego miesiąca. Stawka WIBOR 1M na każdy okres odsetkowy ustalana będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 1M obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca. Naliczanie odsetek - od kwoty faktycznego zadłużenia, od dnia powstania zadłużenia do dnia poprzedzającego dzień spłaty wykorzystanej kwoty. Spłata następować będzie za okresy miesięczne, do 15 dnia za miesiąc poprzedni pod warunkiem dostarczenia stosownego wyliczenia odsetek, najpóźniej na 5 dni przed terminem płatności;
  6. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisaną przez Wójta Gminy przy kontrasygnacie skarbnika gminy;
  7. Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub części kredytu, rezygnacji z części kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, po powiadomieniu o planowanej wcześniejszej spłacie bądź rezygnacji z 3 dniowym wyprzedzeniem; w takim przypadku zostanie ustalony nowy harmonogram spłaty rat kapitałowych poprzez zawarcie aneksu.

Inne osoby dla Hałas (113 osób):