Kogo reprezentuje osoba

Hałas Tomasz

w KRS

Tomasz Hałas

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tomasz
Nazwisko:Hałas
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1969 r., wiek 50 lat
Miejscowości:Gubin (Lubuskie), Kłodawa (Lubuskie), Strzelce Krajeńskie (Lubuskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baniewski Robert, Buchowiecki Franciszek, Cierkoński Paweł Jan, Czernicki Janusz, Dajczak Władysław, Jeremicz Jacek Waldemar, Juchniewicz Alfred, Ksokowski Andrzej Jan, Rakiej Grzegorz Tomasz, Stoły Roman

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Walendzik Agnieszka
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bocheński Dariusz Roman, Feige Michael Ulrich, Kohler Hans Georg, Nekl Alfred Wolfram, Nelk Alfred Wolfram, Przybylak Rafał, Rosler Manfred

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zawodniak Paweł

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gomar Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000213827
 2. Gubińskie Stowarzyszenie Gospodarcze, Gubin − KRS 0000263967
 3. Happy Life Sp. Z O.O., Kłodawa − KRS 0000763587
 4. Klub Sportowy Akademicki Związek Sportowy Akademii Im. Jakuba Z Paradyża, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000144728
 5. Kostrzyńsko - Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Kostrzyn Nad Odrą − KRS 0000066104
 6. Ludowy Klub Sportowy Pom Strzelce Krajeńskie, Strzelce Krajeńskie − KRS 0000205426
 7. Ludowy Zespół Sportowy W Bobrówku, Bobrówko − KRS 0000044523
 8. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Strzelce Krajeńskie − KRS 0000326968
 9. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin-guben Sp. Z O.O., Gubin − KRS 0000018220
 10. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komunalni Sp. Z O.O., Dobiegniew − KRS 0000206299
 11. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. Z O.O., Gubin − KRS 0000187366
 12. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Im. Brata Krystyna W Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000029085
 13. Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki, Strzelce Krajeńskie − KRS 0000345479
 14. Stowarzyszenie Razem Dla Gminy Skwierzyna, Skwierzyna − KRS 0000280599
 15. Wolf-garten Polska Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000264478
 16. Zachodnia Izba Przemysłowo-handlowa W Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000202865
 17. Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej W Szczecinie, Szczecin − KRS 0000029801

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Centrum Sportowo - Rehabilitacyjne Słowianka Sp. Z O.O., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000051160
 2. Enea S.A., Poznań − KRS 0000012483
 3. Koncept Sp. Z O.O., Police − KRS 0000041533
 4. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. Z O.O., Witnica − KRS 0000181576
 5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Im. Dr Nauk Medycznych Radzimira Śmigielskiego Sp. Z O.O., Skwierzyna − KRS 0000009091
 6. Pal Pacewicz, Antoniuk Sp. J., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000170402
 7. Państwowe Przedsiębiorstwo Rolno-handlowe W Przytocznej, Przytoczna − KRS 0000239640
 8. Państwowe Rolnicze Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe W Przytocznej, Przytoczna − KRS 0000230701
 9. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia W Zielonej Górze Radio Zachód - S.A., Zielona Góra − KRS 0000082137
 10. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gorzów Sp. Z O.O., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000029977
 11. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Strzelce Krajeńskie − KRS 0000078143
 12. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Pom Strzelce Krajeńskie - Sp. Z O.O., Strzelce Krajeńskie − KRS 0000216079
 13. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-kredytowa Oświata Gorzów Wlkp., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000175941
 14. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Gubinie, Gubin − KRS 0000175938
 15. Usługowo-wytwórcza Spółdzielnia Pracy, Choszczno − KRS 0000209023
 16. Zachodnie Centrum Medyczne Sp. Z O.O., Krosno Odrzańskie − KRS 0000660429
 17. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Skwierzyna − KRS 0000012103
 18. Zakład Komunalny Sp. Z O.O., Strzelce Krajeńskie − KRS 0000097676
 19. Zakład Usług Komunalnych Sp. Z O.O., Rzepin − KRS 0000208004

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., Strzelce Krajeńskie
  1) opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy Oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich, wraz z uzgodnieniami niezbędnymi, w celu uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, spełniające wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462, ze zm.); 2) wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389); 3) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129); 4) opracowanie innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania inwestycji, wskazanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu postępowania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. 4. Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest dokonać, w porozumieniu z Zamawiającym, szczegółowej analizy przewidywanej docelowej ilości oraz parametrów odprowadzanych ścieków z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1) uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego; 2) uzyskanie map dla celów projektowych, wypisów, wyrysów, uzgodnień, decyzji, ocen, opinii, badań i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia; 3) przygotowanie materiałów w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (wraz z raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko - jeżeli będzie wymagany w prowadzonym postępowaniu) oraz lokalizacji celu publicznego; 4) pełnienie nadzorów autorskich podczas realizacji zadania, objętego przedmiotem zamówienia oraz współpracę z Zamawiającym przy opracowaniu dokumentów dla instytucji finansujących, poprzez nieodpłatne przyjazdy projektanta lub projektantów do siedziby Zamawiającego; 5) uzyskanie z upoważnienia Zamawiającego odpowiednio prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do robót wymagających zgłoszenia; 6) wykonanie niezbędnej aktualizacji opracowania w przypadku zmian w przepisach prawa lub w przypadku negatywnej weryfikacji wystawionej przez instytucje współfinansujące zadanie; 7) wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej, na wezwanie Zamawiającego (aktualizacja cen, podział kosztorysu na elementy - w przypadku podziału zadania na etapy), bez dodatkowego wynagrodzenia. 6. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. 7. Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest uwzględnić uwagi oraz wnioski Zamawiającego, o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa, normami oraz sztuką budowlaną. 8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wstępnej koncepcji rozbudowy i proponowanych do zastosowania rozwiązań technicznych w celu ich akceptacji. 9. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w opisie przedmiotu zamówienia (rozdział IV). 10. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku niewskazania części zamówienia, których wykonanie powierza się podwykonawcom, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę. 11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia. 12. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie lub norma, aprobaty specyfikacje techniczne i systemy odniesienia - należy przyjąć, że Zamawiający podał przedmiot zamówienia dopuszczając rozwiązania równoważne przy czym Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..
 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Sidłów w Aglomeracji Strzelce Krajeńskie - etap III
  Zamawiający: Gmina Strzelce Krajeńskie, Strzelce Krajeńskie
  Przedmiotem robót budowlanych jest budowa kanalizacji na podstawie dokumentacji budowlanej pn. Projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu, obiekt: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami w m. Sidłów, w tym: - kanalizacja sanitarna grawitacyjna o długości 1019,10mb; - przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości 286,50mb (23szt.); - tłocznia ścieków P1; - kanalizacja sanitarna tłoczna o długości 122,90 mb; - zalicznikowa instalacja energetyczna (zasilanie tłoczni ścieków) Szczegółowy zakres robót do wykonania przedmiotu zamówienia, określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót oraz inne dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w Rozdziale 3. Oryginały dokumentów znajdują się w siedzibie zamawiającego do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. WAŻNE ! Równolegle (w tych samych wykopach) będzie prowadzona budowa wodociągu wykonywana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. Strzelce Kraj (PGK). W związku z tym, przy harmonogramie prac jak i koordynacji przeprowadzanych robót - Wykonawca kanalizacji bezwzględnie będzie musiał współpracować z PGK. Wszelkie nazwy własne użyte w treści SIWZ i załączników należy czytać jako parametry techniczne i jakościowe materiałów oraz czytać je jako takie lub równoważne. Zgodnie z art. 30 ust. 4 zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym treścią siwz. W myśl art. 30 ust. 5 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym materiały i urządzenia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Za równoważne Zamawiający uzna roboty budowlane (w tym materiały i urządzenia) o paramentach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w treści STWiOR oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich materiałów wymaganych do wykonania zamówienia, w tym materiałów, które przewiduje w ewentualnym projekcie zamiennym, jak również koszt ich składowania na placu budowy lub poza nim oraz koszt ich ubezpieczenia i zabezpieczenia Wykonawca uwzględni w ofertowym wynagrodzeniu. Wykonawca uwzględni w swojej ofercie koszty: 1.wywiezienia ziemi, materiałów rozbiórkowych i gruzu z terenu budowy - jeżeli zajdzie taka potrzeba - w cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport i składowanie na składowisku odpadów - dot. tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do odpadów. Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów lub wykonać tę część zamówienia przy pomocy podmiotu, który takowe posiada, 2.uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zieleni i odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem budowy, 3.zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt: a)zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, oświetlenia, placów składowych, b)zorganizowania terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń. Zamawiający nie jest zobowiązany do wskazania Wykonawcy nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnymi ich wydzierżawieniem, wynajęciem itp. c)uzgodnienia we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ewentualnie punktu zrzutów ścieków oraz koszty poboru wody, energii, d)kosztów przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów, kosztów opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), e)kosztów opracowania ewentualnego projektu zamiennego i uzyskania zmiany pozwolenia na budowę
 3. Przebudowa i remont istniejącego lokalu użytkowego-Ośrodek Zdrowia, przeznaczonego na potrzeby służby zdrowia w miejscowości Bobrówko (etap II)
  Zamawiający: Gmina Strzelce Krajeńskie, Strzelce Krajeńskie
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa i remont istniejącego lokalu użytkowego - Ośrodek Zdrowia, przeznaczonego na potrzeby służby zdrowia w miejscowości Bobrówko (etap II) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacjach technicznych dokumentacji projektowej, przedmiarze robót. Zalecane jest aby Wykonawca przed wyceną ofertową, dokonał wizji lokalnej, w celu zapoznania się ze stanem faktycznym. Roboty będą prowadzone na obiekcie w ruchu ciągłym. Sposób ich prowadzenia musi zapewnić użytkownikowi obiektu pracę bez utrudnień w funkcjonowaniu Ośrodka Zdrowia. Program prac i harmonogram, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi i Zamawiającemu
 4. Przebudowa i remont istniejącego lokalu użytkowego - Ośrodek Zdrowia, przeznaczonego na potrzeby służby zdrowia w miejscowości Bobrówko (etap I )
  Zamawiający: Gmina Strzelce Krajeńskie, Strzelce Krajeńskie
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacjach technicznych dokumentacji projektowej, przedmiarze robót. Zalecane jest aby Wykonawca przed wyceną ofertową, dokonał wizji lokalnej, w celu zapoznania się ze stanem faktycznym. Roboty będą prowadzone na obiekcie w ruchu ciągłym. Sposób ich prowadzenia musi zapewnić użytkownikowi obiektu pracę bez utrudnień w funkcjonowaniu Ośrodka Zdrowia. Roboty będą mogły odbywać się w piątki po godz. 18.00 oraz w soboty i niedziele. Program prac i harmonogram, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi i Zamawiającemu. Zakres zamierzenia obejmie przebudowę i remont lokalu użytkowego przeznaczonego na potrzeby służby zdrowia. Roboty budowlane swym zakresem nie będą wychodzić poza obrys budynku. Przebudowie będzie podlegać część pomieszczeń wewnętrznych

Inne osoby dla Hałas (113 osób):