Kogo reprezentuje osoba

Hartman Stanisław Marcin

w KRS

Stanisław Marcin Hartman

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Drugie imię:Marcin
Nazwisko:Hartman
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1955 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Mysłowice (Śląskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Leszczyńska Suleja Aneta Jolanta, Przygoda Marek Tadeusz, Suleja Agata Magda, Suleja Dariusz Zygmunt, Suleja Dorota Anna, Suleja Ewa Nina, Suleja Michał Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ppuh Bonus Sp. Z O.O., Mysłowice − KRS 0000168384

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Wykonania robót dodatkowych do zamówienia podstawowego pn.: Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na Os. Szarych Szeregów (Boya Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej ) w Katowicach - etap 3A - ul. SZAŁWIOWA i etap 2A - ul. ZAWILCÓW
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
  Wykonania robót dodatkowych do zamówienia podstawowego pn.: Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na Os. Szarych Szeregów (Boya Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej ) w Katowicach - etap 3A - ul. SZAŁWIOWA i etap 2A - ul. ZAWILCÓW

  obejmujących:

  1. wykonanie muru oporowego dla umocnienia skarp pomiędzy jezdnią w ul. Zawilców, a terenami ogrodów przydomowych na odcinku od posesji nr 10 dz. 160/21 do posesji nr 6 dz. 184/24 i dz. 183/24;
  2. przebudowę istniejącego ogrodzenia w ul. Szałwiowej na odcinku wzdłuż posesji na działkach 217/24 i 218/24.
 2. Wykonania robót dodatkowych do zamówienia podstawowego pn.: Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na Os. Szarych Szeregów (Boya Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej ) w Katowicach - etap 3A - ul. SZAŁWIOWA i etap 2A - ul. ZAWILCÓW
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
  Wykonania robót dodatkowych do zamówienia podstawowego pn.: Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na Os. Szarych Szeregów (Boya Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej ) w Katowicach - etap 3A - ul. SZAŁWIOWA i etap 2A - ul. ZAWILCÓW

  obejmujących:

  1. rozkucie skały - zwięzłego piaskowca zalegającego na trasie realizowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej (odcinek KS i KD zlokalizowane na załączniku mapowym - dokumentacyjnym do protokołu konieczności PK-2/IS/2013), wraz z wywozem z terenu budowy i utylizacją,

  2. przebudowę gazociągu średnioprężnego w rejonie skrzyżowania z ul Zawilców i Boya Żeleńskiego wraz z obniżeniem sieci wzdłuż ul. Zawilców do ostatniego odbiorcy - budynku nr 11.
 3. Wykonanie robót budowlanych pn.:Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na Os. Szarych Szeregów (Boya Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej ) w Katowicach - etap 3A - ul. SZAŁWIOWA i etap 2A - ul. Zawilców.
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
  Wykonanie robót budowlanych pn. Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na Os. Szarych Szeregów (Boya Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej ) w Katowicach - etap 3A - ul. SZAŁWIOWA i etap 2A - ul. Zawilców

  W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do :

  budowy infrastruktury technicznej podziemnej tj. odcinka wodociągu fi 110 PE, kanalizacji sanitarnej fi 315/ fi200 i deszczowej f i315/ fi 400, oświetlenia ulicznego, przebudowy linii elektroenergetycznej, teletechnicznej napowietrznej, oraz budowę układu komunikacyjnego lokalnego (ulicy z chodnikiem i wjazdami do posesji,) -ulica Szałwiowa (odcinek od skrzyżowania z ul.Boya Żeleńskiego do studni D59,S64 ) i ul. Zawilców (od skrzyżowania z ul. Boya Żeleńskiego do studni D64,S71 )

  Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia :

  ETAP 3A

  -budowa ulicy Szałwiowej wraz z chodnikami i wjazdami do posesji

  - budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami

  - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

  - zmiana HP 80 naziemnego na podziemny

  - budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa napowietrznej sieci energetycznej

  - przebudowa napowietrznej sieci teletechnicznej

  - przebudowa ogrodzeń dla posesji, których teren na trwale jest zajmowany pod budowę ulicy Szałwiowej

  - odtworzenie nawierzchni jezdni ulicy Armii Krajowej po robotach kanalizacyjnych

  Wycinka ,przesadzenie oraz nasadzenie i pielęgnacja zgodnie z decyzjami


  ETAP 2A

  - budowa odcinka ulicy Zawilców wraz chodnikami i wjazdami do posesji do granicy wg

  - budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami

  - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

  - budowa odcinka sieci wodociągowej

  - budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa napowietrznej sieci energetycznej

  - przebudowa napowietrznej sieci teletechnicznej

  - przebudowa ogrodzeń dla posesji, których teren na trwale jest zajmowany pod budowę ulicy Zawilców

  - odtworzenie nawierzchni jezdni ulicy Armii Krajowej po robotach kanalizacyjnych
 4. Rewitalizacja Parku Zamkowego w Mysłowicach.
  Zamawiający: Gmina Miasto Mysłowice, Mysłowice
  1. Przedmiot zamówienia na zadanie pn.: Rewitalizacja Parku Zamkowego w Mysłowicach obejmuje modernizację zagospodarowania terenu Parku Zamkowego polegającą na przebudowie istniejących ciągów pieszych i zabudowie elementów małej architektury. 2. Zakres robót: - zgodnie z przedmiarem robót i projektem budowlanym (zał. nr 7 do siwz) - przy czym w 2012 roku wykonanie uzbrojenia terenu - a ponadto zakres robót obejmuje: 2.1) wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego wszystkich zakresów; 2.2) Zamawiający dopuszcza rozwiązania i materiały równoważne do określonych w siwz (i dokumentacji technicznej) jako rozwiązania i materiały przykładowe - poglądowe, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, a w szczególności kształtu, kolorystyki, wymiarów, konstrukcji, materiałów nie pozostających w sprzeczności z charakterem projektu budowlanego, opracowanego dla terenu objętego ochroną konserwatora zabytków.
 5. RPO WŚL (2007-2013) działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty; przebudowa i adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Mysłowicach - opracowanie PT + wykonawstwo
  Zamawiający: Gmina Miasto Mysłowice, Mysłowice
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa przebudowa i adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 w Mysłowicach w celu dostosowania obiektu dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 - w systemie -zaprojektuj i wybuduj - w oparciu o warunki niniejszej specyfikacji, oraz załączony do SIWZ: Program funkcjonalno - użytkowy i dokumenty uzupełniające.
  2. Zakres prac i robót składających się na przedmiot zamówienia:
  1) zaprojektowanie - wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) przebudowy budynku Gimnazjum nr 1 w Mysłowicach w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania tego obiektu i zagospodarowaniem terenu - w oparciu o: Program funkcjonalno-użytkowy i dokumenty uzupełniające w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę lub przyjęcie zgłoszenia robót, w tym m.in.:
  - wykonanie aktualizacji map geodezyjnych do celów projektowych;
  - wykonanie planu zagospodarowania terenu w granicach lokalizacyjnych - 4 egz.;
  - wykonanie pełnobranżowych projektów budowlanych - 4 egz.;
  - wykonanie pełnobranżowych projektów wykonawczych - 4 egz.;
  - uwzględnienie w projektach wykonawczych odrębnie dla każdej z placówek oświatowych układów pomiarowych zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz zużycia wody;
  - opracowanie bilansów mocy dla wewnętrznych instalacji elektrycznych i cieplnych wraz z ich rozdziałem na każdą placówkę oświatową osobno;
  - wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych opracowań - po 3 egz.;
  - wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) - po 3 egz.;
  - wykonanie wersji elektronicznej zawierającej całość dokumentacji projektowej - 1 kpl.;
  - zyskanie wszelkich ewentualnych niezbędnych uzgodnień, także dotyczących dysponowania terenem oraz sprawdzeń w zakresie wymaganym prawem;
  - uzyskanie w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót na przedmiot objęty niniejszym zamówieniem,
  - opracowanie świadectwa energetycznego budynku i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie,
  2) wykonanie robót budowlanych obejmujących następujący zakres:
  - zabudowa podcieni i wykonanie w tym miejscu holu wejściowego, zejścia do szatni oraz klasy;
  - wykonanie od strony południowej nowego dojścia wraz ze schodami i rampą wejściową z podjazdem dla niepełnosprawnych;
  - wykończenie pomieszczeń piwnic i parteru segmentów H oraz J i ich adaptacja na cele szatniowe, magazynowe i dydaktyczne. W tym konieczne będzie wyburzenie części ścianek;
  - wykonanie nowych ścianek, wyburzenie zamurowań otworów okiennych i osadzenie nowej stolarki, wykonanie tynków i podłóg;
  - wydzielenie pożarowe klatek schodowych i ich oddymianie (drzwi ppoż., klapy dymowe, czujniki) oraz wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego;
  - wykonanie stropu holów w celu uzyskania dodatkowych pomieszczeń dydaktycznych;
  - zmiana lokalizacji części pomieszczeń zgodnie z uwagami użytkowników;
  - dostosowanie budynku do przepisów pożarowych poprzez wydzielenie odpowiednich stref pożarowych;
  - modernizacja instalacji wewnętrznych co, instalacji elektrycznych, odgromowych oraz niskoprądowych;
  - malowanie pomieszczeń oraz wymiana podłóg;
  - dostosowanie części ZSP dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie w pustce holu windy oraz dostosowanie WC dla osób niepełnosprawnych;
  - dostawa i montaż zewnętrznych tablic z nazwami ww. placówek oświatowych - 2 kpl.;
  - odkrycie fundamentów segm. H i J, wykonanie izolacji, uzupełnienie elewacji, wykonanie i umocnienie skarp, odprowadzenie wód deszczowych, uzupełnienie instalacji odgromowej, zieleń, odwóz nadmiaru ziemi i gruzu z opłatą za składowanie;
  - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej pomiędzy segmentami budynku wraz z jego odwodnieniem oraz regulacją lub likwidacją części studzienek kanalizacyjnych, a także przebudową ciągów kanalizacyjnych w tym rejonie;
  - wykonanie ogrodzenia terenu wokół budynku Gimnazjum nr 1;
  - wykonanie oświetlenia zewnętrznego chodnika do nowego wejścia budynku;
  - dostawa i montaż zewn. tablic z nazwami placówek oświatowych.
  Uwaga:
  Zapoznanie się z sytuacją w terenie jest możliwe w godz. 1000 - 1200, po uprzednim wniosku o udostępnienie w celach wykonania przedmiotu zamówienia zgłoszonym telefonicznie lub pisemnie do osób wymienionych w pkt. 7.4. siwz.
  Obowiązkiem wybranego wykonawcy po podpisaniu umowy jest uzgodnienie z Zamawiającym zakresu, formy i rodzaju dokumentacji dla poszczególnych elementów robót.
  Wszystkie w/w plany, projekty i specyfikacje muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.
  3. W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej: Programem funkcjonalno-użytkowym i dokumentami uzupełniającymi.
  Uwaga:
  Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.
  4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe konieczne do uwzględnienia, np.:
  a) obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z 6 egz. inwentaryzacji powykonawczej zadania w formie papierowej i 2 egz. w postaci elektronicznej w pliku dwg lub dxf na nośniku CD - Rom,
  b) uzyskanie stosownych decyzji wraz z opłatami oraz wykonanie tych decyzji na koszt wykonawcy:
  - związanych z realizacją robót w pobliżu urządzeń wymagających stosownych decyzji,
  - innych - niezbędnych przy realizacji zadania,
  c) organizacja i zabezpieczenie placu budowy,
  d) uporządkowanie i wykonanie zagospodarowania terenu:
  - roboty rozbiórkowe,
  - odtworzenie wszystkich obiektów, które ewentualnie muszą ulec rozebraniu w trakcie realizacji zadania,
  e) przygotowanie dokumentacji do odbioru końcowego - zlecenie wykonania badań i sprawdzeń (w tym m.in. protokoły z pozytywnymi wynikami badań bakteriologicznych i fizykochemicznych wody, próby i pomiary wszystkich instalacji oraz nowych przyłączy),
  f) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
  g) wykonanie instrukcji użytkowania obiektu i instrukcji ochrony p.poż. wraz z wykonaniem pełnego oznakowania p.poż. i wyposażeniem obiektu w sprzęt gaśniczy,
  h) oznakowanie (numery oraz opisy) poszczególnych pomieszczeń.
  5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie według zasad określonych w projekcie umowy (zał. nr 6 do siwz).
  6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 ze zm.).
  Umowa ramowa - zawarcie umowy ramowej nie jest przewidziane.
  Dynamiczny system zakupów - ustanowienie dynamicznego systemu zakupów nie jest przewidziane
 6. Budowa przyłącza wodociągowego w ramach zadania: Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zapleczem na Stadionie Ludowym w Sosnowcu
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Sosnowiec
  Budowa przyłącza wodociągowego w ramach zadania: Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zapleczem na Stadionie Ludowym w Sosnowcu zgodnie z dokumentacją techniczną załączoną do SIWZ