Kogo reprezentuje osoba

Herasimowicz Adam Jerzy

w KRS

Adam Jerzy Herasimowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adam
Drugie imię:Jerzy
Nazwisko:Herasimowicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1970 r., wiek 48 lat
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie)
Przetargi:12 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Iwański Paweł Jan, Piskorski Paweł Maciej, Tokarski Jan

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Iwański Paweł Jan, Piskorski Paweł Maciej, Tokarski Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Kontrakt Biuro Projektowo Konsultingowe Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000189498

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Przedmiotem zamówienia są usługi uzupełniające dla zadania pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY DROGI KARSIN - WIELE - LUBNIA - Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G: Skoszewo - Peplin - Przymuszewo - Leśno - DW 235 - Lubnia na odcinku DW 235 - Lubnia dł. ok. 0,120 km oraz nr 2410G: DW 235 - Brusy - Małe Gliśno - Lubnia - Wiele - Karsin - Czersk - DK 22 na odcinku Lubnia - granica Powiatu Chojnickiego dł. ok. 5,280 km wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w m. Lubnia.
  Zamawiający: Powiat Chojnicki, Chojnice
  Wykonanie usług uzupełniających p.n.:OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY DROGI KARSIN - WIELE - LUBNIA Przedmiot zamówienia stanowią usługi uzupełniające do zdania realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 - Regionalny system transportowy, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. ZAKRES ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO: Opracowanie projektu budowlanego obejmującego: a)przebudowę istniejącej sieci wodociągowej o następujących parametrach: ul. Dworcowa od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Szkolną - Ø 110 mm w miejscowości Lubnia, ul. Wielewska od skrzyżowania z ul. Szkolną do końca miejscowości Lubnia, b)przebudowę hydrantów z wyniesieniem poza nawierzchnię utwardzoną, c)wymianę armatury i kształtek węzłów połączeniowych z montażem zasuw odcinających w każdym kierunku, d)wykonanie przyłącza wodociągowego ze studnią wodomierzową i punktem czerpalnym wody na terenie rekreacyjnym przy skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Szkolnej w Lubni.
 2. Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie zadaniem przez Inżyniera Kontraktu, realizowanym w systemie zaprojektuj i wybuduj pod nazwą: Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zarządzania i nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej i wszystkich branż towarzyszących wraz z kontrolą rozliczenia robót związanych z realizacją oraz weryfikacji dokumentacji służącej do realizacji zadania: Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla Rozbudowywany odcinek drogi zlokalizowany jest w województwie pomorskim. Przebudowa dotyczy odcinków dróg wojewódzkich o łącznej długości ok. 35,55 km:
  a) 515 - Grzymała - Tropy Sztumskie (ok. 8,2km),
  b) 519 - Folwark - granica województwa (ok. 4,2km),
  c) 522 na odc.:
  - Sztum Górki - Kołoząb (ok.4,75 km),
  - Kamienna - Prabuty (ok. 6,3 km),
  - Trumiejki-Trumieje (ok. 7,1 km).
  1) Droga woj. nr 515 Malbork - Dzierzgoń - Susz (odcinek do przebudowy Grzymała - Tropy Sztumskie) stanowiąca ważne połączenie regionalne miasta powiatowego Malborka w woj. pomorskim z miastem powiatowym Iława w woj. warmińsko - mazurskim.
  2) Droga woj. nr 519 Stary Dzierzgoń - Małdyty - Morąg (odcinek do przebudowy Folwark - granica województwa) stanowiąca ważne połączenie regionalne rejonu Malborka i Sztumu z drogą krajową nr 7 w kierunku Warszawy i Olsztyna.
  3) Droga woj. nr 522 Sztum Górki - Prabuty -Trumieje - Sobiewola (odcinki do przebudowy Sztum Górki -Kołoząb, Kamienna - Prabuty i Trumiejki - Trumieje), stanowiąca regionalne połączenie Prabut w województwie pomorskim z Kisielicami w woj. warmińsko - mazurskim
 3. Wykonanie usług dodatkowych na usługę p.n.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY DROGI KARSIN - WIELE - LUBNIA Przedmiot zamówienia stanowi projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 - Regionalny system transportowy, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  Zamawiający: Powiat Chojnicki, Chojnice
  ZAKRES ZAMÓWIENIA DODATKOWEGO: a)zwiększenie zakresu mapy do celów projektowych oraz zwiększenie ilości podziałów geodezyjnych wynikający z uzgodnienia Nadleśnictwa Lipusz dotyczącego przebiegu szlaku rowerowego, b)wykonanie dwóch dodatkowych zbiorników retencyjnych tj. na terenie działki nr 249/4 oraz w km 1+540 na końcu miejscowości Lubnia, c)rozszerzenie zakresu prac geologicznych ze względu na przebieg szlaku rowerowego poza korpusem drogowym na terenie Nadleśnictwa Lipusz oraz budowę dodatkowych zbiorników retencyjnych i studni chłonnej. d)rozszerzenie zakresu przebudowy istniejącej napowietrznej linii energetycznej, który został spowodowany zmianą sposobu odwodnienia w stosunku do SIWZ.
 4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Sztumie, Sztum
  1.Cel przedmiotu zamówienia: Kompletna dokumentacja projektowa jako załącznik do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 2. Przedmiotem zamówienia jest: 2.1.Wykonanie studium wykonalności, które winno zawierać następujące elementy: a/ informacje ogólne, b/ identyfikacja projektu inwestycyjnego, c/ identyfikacja wariantów zadania inwestycyjnego objętego projektem, d/ wpływ na środowisko (na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko), e/ rozwiązania techniczne (stan istniejący, założenia projektowe, zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne, koszty projektowanej inwestycji), f/ analiza i prognoza ruchu, g/ analiza finansowa, ekonomiczna, analiza wrażliwości, analiza ryzyka, h/ podsumowanie i wnioski. Studium wykonalności należy sporządzić na podstawie aktualnych wytycznych Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego do studiów wykonalności dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury drogowej. Wytyczne są dostępne na stronie internetowej http://dpr.pomorskie.eu/pl/aktualnosci/przewodnik. 2.2. Wykonanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej obejmującej: a/ dokumentację geotechniczną wraz z uzyskaniem decyzji na prowadzenie prac geologicznych, b/ inwentaryzację stanu istniejącego, c/ analizy i prognozy ruchu, d/ audyt BRD, e/ wykonanie mapy do celów projektowych, f/ analizę powiązania przebudowywanej drogi z innymi drogami, f/ uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia: - przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wraz z KIP, - przygotowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, g/ uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego na odprowadzenie wód opadowych z projektowanego do przebudowy odcinka drogi, o ile konieczność jego uzyskania będzie wynikała z projektu przebudowy drogi, h/ uzyskanie zezwolenia na zniszczenie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów o ile ono będzie wymagane, - wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej pod kątem występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów w obrębie projektowanych do wycinki drzew i krzewów, i/ uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych (wg potrzeb projektanta), j/ wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami (Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych, Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Kwidzynie i w Sztumie, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi w tym decyzją właściwego konserwatora zabytków oraz opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), k/ planu działań środowiskowych, l/ projektu wykonawczego wraz z: - specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), - projektem stałej organizacji ruchu, - projektem zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, - mapą projektu podziału nieruchomości. 2.3. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego. 2.4. Wykonanie mapy do celów projektowych. 2.5. Sporządzenie projektu podziału działek, niezbędnych do realizacji projektu. Projekt podziału działek należy sporządzić w 7 jednobrzmiących egzemplarzach, po wykonaniu projektu wykonawczego. 2.6. Oszacowanie kosztów odszkodowań za zajęcie gruntów. 2.7. Opracowanie elektroniczne na płycie CD lub DVD ROM zawierające dokumenty wymienione w tabeli w pkt 1-5 w Załączniku Nr 1 do Formularza ofertowego w ilościach w nim podanych. 3. Wymagania dla projektowanej inwestycji z 3.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego Odcinek drogi wojewódzkiej nr 603 zlokalizowany jest we wschodniej części województwa pomorskiego, w powiecie sztumskim, w gminie i mieście Sztum. Swój początek zaczyna w sąsiedztwie zabytkowej Śluzy w Białej Górze w obszarze stanowiącym ochronę przeciwpowodziową Rzeki Wisły i Rzeki Nogat. Droga wojewódzka nr 603 przebiega głównie przez tereny niezabudowane leśne (odcinek o długości ok. 6.5 km), w tym na terenie objętym ochroną Natura 2000 oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Biała Góra. Jedynie w początkowym fragmencie w miejscowości Biała Góra i na końcowym odcinku w miejscowości Sztumskie Pole wzdłuż drogi występuje zabudowa. Droga jest w bardzo złym stanie technicznym i nie zapewnia jej użytkownikom pożądanych warunków bezpieczeństwa ruchu oraz odpowiedniego komfortu podróży. Nawierzchnia drogi jest nierówna, spękana, połatana, pobocza są nienormatywne i zniszczone, a rowy niedrożne. W terenie zabudowanym w wielu miejscach brak jest chodników, przejść dla pieszych i zatok autobusowych, co niekorzystnie wpływa na bezpieczeństwo oraz komfort pieszych i rowerzystów. Obecnie na drodze wojewódzkiej nr 603 natężenie ruchu jest małe. Jednak odcinek leśny znajduje się w zasadzie na jednej prostej, co zachęca kierowców do rozwijania dużych prędkości, co z kolei przy złym stanie technicznym drogi stwarza duże zagrożenie wypadkowe. Projekt ma zapewnić bezpieczny i wygodny dojazd do przystani żeglarskiej w Białej Górze, co wiązać się będzie ze zwiększeniem atrakcyjności Białej Góry jako miejscowości turystycznej i tym samym wzrostem ruchu na drodze wojewódzkiej. 3.2. Charakterystyka projektowanej inwestycji a) Lokalizacja Powiat Sztumski (gmina Sztum) położony we wschodniej części województwa pomorskiego: - początek przebudowy - km ok. 0+388 - koniec przebudowy - km ok. 8+823 b) Zakres przedsięwzięcia - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 603 na odcinku 8823 metrów od granicy miasta Sztum do śluzy w Białej Górze; - przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 602; - przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi; - budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego na terenach zabudowanych (preferowane oświetlenie LED); - budowa/przebudowa zjazdów; - wykonanie odwodnienia drogi wraz z urządzeniami podczyszczającymi (separatory, osadniki); - budowa ciągów pieszo rowerowych wraz z miejscami odpoczynku i małą architekturą (tablice informacyjne, śmietniki, ławeczki, stojaki na rowery itp.); - wprowadzenie organizacji ruchu drogowego, uwzględniającej elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in.: bariery ochronne, progi zwalniające na przejściach dla pieszych, wyspy uspokajające ruch, azyle dla pieszych oraz zatoki autobusowe wraz z wyposażeniem wiat przystankowych; - budowa /przebudowa niezbędnej infrastruktury - obiektów inżynierskich (przepusty, murki oporowe, ogrodzenia schody, konstrukcje wsporcze itd.) w zakresie zapewniającym poprawne rozwiązanie zarówno nowoprojektowanych jak i przebudowywanych elementów; - przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikającym z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów poszczególnych administratorów sieci; - wycinka drzew, wynikająca z zakresu przedmiotowej inwestycji; - zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego; - wykonanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego; - budowa kanału technologicznego (jeżeli zajdzie taka potrzeba). Obiekty drogowe należy projektować zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430, z późn. zm.), - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., poz. 2181, z późn. zm.) . Pozostałe informacje dotyczące zagospodarowania pasa drogowego, terenu przyległego i uwarunkowań realizacyjnych Wykonawca uzyska w ramach wykonania Umowy. Szczegółowe wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych zawarte są w SIWZ.
 5. Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin - Wiele - Lubnia
  Zamawiający: Powiat Chojnicki, Chojnice
  Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin - Wiele - Lubnia Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa dróg powiatowych na trasie Wiele - Lubnia obejmującej: Zadanie 1. Przebudowę drogi powiatowej nr 2617G: Skoszewo - Peplin - Przymuszewo - Leśno - DW 235 - Lubnia na odcinku DW 235 - Lubnia dł. ok. 0,120 km oraz nr 2410G: DW 235 - Brusy - Małe Gliśno - Lubnia - Wiele - Karsin - Czersk - DK 22 na odcinku Lubnia - granica Powiatu Chojnickiego dł. ok. 5,280 km wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w m. Lubnia. Zadanie 2. Przebudowę drogi powiatowej nr 2410G: DW 235 - Brusy - Małe Gliśno - Lubnia - Wiele - Karsin - Czersk - DK 22 na odcinku granica Powiatu Kościerskiego - Wiele dł. ok. 2,850 km Przedmiot zamówienia stanowi projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 - Regionalny system transportowy, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wynikiem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma następujące produkty: Dokumentacja projektowa - 2 szt. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia obejmującej łącznie zadania 1 i 2 - 1 szt. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 2 szt. I.Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin - Wiele - Lubnia Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa dróg powiatowych na trasie Wiele - Lubnia obejmującej: Zadanie 1. Przebudowę drogi powiatowej nr 2617G: Skoszewo - Peplin - Przymuszewo - Leśno - DW 235 - Lubnia na odcinku DW 235 - Lubnia dł. ok. 0,120 km oraz nr 2410G: DW 235 - Brusy - Małe Gliśno - Lubnia - Wiele - Karsin - Czersk - DK 22 na odcinku Lubnia - granica Powiatu Chojnickiego dł. ok. 5,280 km wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w m. Lubnia. Zadanie 2. Przebudowę drogi powiatowej nr 2410G: DW 235 - Brusy - Małe Gliśno - Lubnia - Wiele - Karsin - Czersk - DK 22 na odcinku granica Powiatu Kościerskiego - Wiele dł. ok. 2,850 km Przedmiot zamówienia stanowi projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 - Regionalny system transportowy, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wynikiem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma następujące produkty: Dokumentacja projektowa - 2 szt. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia obejmującej łącznie zadania 1 i 2 - 1 szt. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 2 szt. II.Zakres usług: Opracowaniem należy objąć przebudowę i budowę jezdni i chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych (na odcinkach leśnych zlokalizowanych w pasach przeciwpożarowych pod warunkiem uzyskania zgody właściciela terenu), odwodnienie drogi (ulicy) na obszarze zabudowanym poprzez budowę kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem do odbiornika, oświetlenie oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia (wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna i inna). 1.Zakres opracowania dokumentacji: 1.1.Projekt budowlany oraz inne opracowania, jeżeli będą wymagane do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub konieczne ze względów wykonawczych, 1.2.Projekt budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz inne opracowania, jeżeli będą wymagane do uzyskania ZRID, lub konieczne ze względów wykonawczych (np. przebudowa podziemnej i nadziemnej infrastruktury), 1.3.Projekt organizacji ruchu na czas budowy i po jej zakończeniu zgodnie z wymogami: 1.3.3.Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430), 1.3.2.Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170 poz. 1393 ze zm.), 1.3.3.Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz sprawowania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729), 1.3.4.Załącznika do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181), 1.3.5.Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. - Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm.). 1.4.Przedmiary robót, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.). 1.5.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca zbiory wymagań niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, zawierająca specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grup robót. Ponadto należy ją opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień. 1.6.Kosztorysy inwestorskie, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389). 1.7.Dokumentację należy opracować w 6 egzemplarzach wraz z oświadczeniem o jej kompletności plus wersja elektroniczna (CD lub DVD). 2.Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy przedmiotu zamówienia: 2.1.Uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnień, warunków, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 2.2.Poniesienie kosztu opracowania podkładów geodezyjnych na obszarze niezbędnym do wykonania projektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem budowy kanalizacji deszczowej w m. Lubnia i konieczności odprowadzenia wód opadowych do istniejącego cieku zlokalizowanego na granicy działek 190/1 i 191 wraz z jego udrożnieniem na niezbędnym odcinku lub budowy zbiorników retencyjnych. 2.3.Bieżące uzgadnianie prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań oraz do przedłożenie Zamawiającemu opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia przed złożeniem wniosku o wydanie ZRID w terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu. 2.4.Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia obejmującej łącznie zadania 1 i 2. 2.5.Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko obejmującego łącznie zadania 1 i 2 (w przypadku konieczności opracowania). 2.6.Opracowanie operatów wodno-prawnych (w przypadku konieczności opracowania). 2.7.Uzyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w przypadku konieczności uzyskania). 2.8.Poniesienie kosztów przygotowania projektu podziału działek (jeżeli będą wymagane), 2.9.Przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z klauzulą ostateczności - oddzielnie na każde zadanie. 2.10.Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swój koszt, czynności te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego. 2.11.Udzielanie odpowiedzi poprzez Zamawiającego na zapytania zadane przez wykonawców na etapie prowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane związane z realizacją zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 3. Przy opracowaniu poszczególnych części dokumentacji należy uwzględnić następujące zalecenia: 3.1.Projekt wykonawczy powinien posiadać wszystkie niezbędne szczegółowe rozwiązania wynikające z przedmiotu zamówienia i niezbędne do zrealizowania zadania, 3.2.Projekt budowlany powinien uwzględniać parametry techniczno - technologiczne zawarte w Szczegółowym Opisie Inwestycji stanowiącym załącznik do SIWZ. 3.3.Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w jego siedzibie. 3.4.Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowić będą integralną część protokołu odbioru. 3.5.W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. 3.6.Dokumentacja projektowa winna określać parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, bez podawania nazw handlowych tych wyrobów, które spełniają parametry przewidziane w dokumentacji projektowej w celu zapewnienia konkurencyjności przy zamawianiu tych wyrobów uwzględniając zapis art. 30 prawa zamówień publicznych. 3.7.Na opracowanej dokumentacji projektowej muszą znaleźć się logotypy (na okładce oraz minimum na pierwszej stronie opracowania) zgodnie z zał. Nr 12 do Przewodnika Beneficjenta Wytyczne dotyczące promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 aktualnym na dzień oddania dokumentacji - w uzgodnieniu w Wydziałem FR Zamawiającego. Części opisowe wykonane będą za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word, przedmiary robót należy dostarczyć także w wersji elektronicznej w formacie danych kompatybilnych z MS Excel lub MS Word. 4.Zawartość opracowania: 4.1. Dla każdego zadania osobno: 4.1.1 Projekt budowlany + branże - 6 egz. 4.1.2. Projekty wykonawcze - 6 kpl. 4.1.3. Przedmiary robót - 6 kpl. 4.1.4. Specyfikacje techniczne w. i o. r. b. - 6 egz. 4.1.5. Kosztorys inwestorski - 3 egz. 4.1.6. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - 2 egz. 4.1.7. Wersja elektroniczna opracowań wym. w pkt 1-5 na płycie CD - 2 szt. (zawierająca cyfrowy zapis dokumentacji projektowej: rysunki w formacie pdf, tekst w formacie doc (Ms Word), przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie doc (Ms Word) lub xls (Ms Excel), specyfikacje techniczne w formacie doc (Ms Word). 4.2.Dla zadania 1 i 2 łącznie: 4.2.1.Prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (obejmująca łącznie zadanie 1 i 2) - 2 egz. 4.2.2.Raport o oddziaływaniu na środowisko (obejmujący łącznie zadanie 1 i 2) - w przypadku, gdy był wymagany - 2 egz. III.Termin realizacji Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji wraz z ostatecznymi decyzjami ZRID w terminie do dnia 30.06.2014 r.
 6. Zamówienie dodatkowe do zadania pn.: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2410 G Karsin - Czersk na odcinku granica Powiatu Chojnickiego - Mokre - Malachin wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w Mokrem oraz budowa odcinka drogi powiatowej nr 2613G Mokre-Gotelp. długości ok. 6,34 km.
  Zamawiający: Powiat Chojnicki, Chojnice
  1. Przedmiot zamówienia stanowią usługi dodatkowe powstałe przy realizacji zadania: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2410 G Karsin - Czersk na odcinku granica Powiatu Chojnickiego - Mokre - Malachin wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w Mokrem oraz budowa odcinka drogi powiatowej nr 2613G Mokre-Gotelp. długości ok. 6,34 km.

  2. Zakres usług dodatkowych stanowi zwiększenie zakresu opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego:
  a)Projektu drogi gminnej zlokalizowanej na działce 247 ciąg pieszo-jezdny o szerokości ca 5,5m, długości 150 mb
  b)Projektu kanalizacji deszczowej na drodze gminnej o długości 150 mb
  c)Projektu przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2410G z droga gminną 2240096
  d)Opracowania dodatkowego zakresu mapy do celów projektowych
  e)Wykonania badań konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 2410G
  f)Wykonania inwentaryzacji urządzeń drogowych i odwodnieniowych
  g)Wykonania dodatkowych przedmiarów robót
  h)Wykonania dodatkowych kosztorysów inwestorskich
  i)Wykonania dodatkowych specyfikacji technicznych
  j)Pozyskania dodatkowych warunków, uzgodnień
 7. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy i rozbudowy ul. Łódzkiej w Toruniu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Toruń
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy i rozbudowy ul. Łódzkiej w Toruniu na odcinku od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pz
 8. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2410 G Karsin- Czersk na odcinku granica Powiatu Chojnickiego - Mokre - Malachin wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w Mokrem oraz budowa odcinka drogi powiatowej nr 2613G Mokre-Gotelp długości ok. 6,34 km.
  Zamawiający: Powiat Chojnicki, Chojnice
  Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone tytułem: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2410 G Karsin- Czersk na odcinku granica Powiatu Chojnickiego - Mokre - Malachin wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w Mokrem oraz budowa odcinka drogi powiatowej nr 2613G Mokre-Gotelp długości ok. 6,34 km Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale D- SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia i Rozdziale F- SIWZ Postanowienia do umowy.
 9. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Majdany w Toruniu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Toruń
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Majdany w Toruniu. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
 10. Opracowanie dokumentacji technicznej- Przebudowa wiaduktów drogowych wraz z ul. Powstańców Wlkp. łączącą drogi krajowe nr 12 i nr 15.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Jarocin
  Opracowanie dokumentacji technicznej-
  Przebudowa wiaduktów drogowych wraz z ul. Powstańców Wlkp.
  łączącą drogi krajowe nr 12 i nr 15.
 11. Projekt dróg publicznych w miejscowości Białe Błota
  Zamawiający: Urząd Gminy Białe Błota, Białe Błota
  Przedmiotowe zadanie obejmuje opracowanie projektu ulic:
  Zadanie I: orientacyjna liczba działek ewidencyjnych do podziału: 5;
  1. Chełmska: długość ca 270 mb, klasa techniczna L,
  2. Cedrowa: długość ca 220 mb, klasa techniczna L,
  3. Chmielna: długość ca 155 mb, klasa techniczna L,
  4. Chmielarska: długość ca 150 mb, klasa techniczna L,
  5. Czekoladowa: długość ca 410 mb, klasa techniczna L,
  6. Cynowa: długość ca 305 mb, klasa techniczna L,
  7. Czajcza: długość ca 435 mb, klasa techniczna L,
  8. Ulana: długość ca 75 mb, klasa techniczna L,
  9. Zeusa: długość ca 75 mb, klasa techniczna L.
  Zadanie II: orientacyjna liczba działek ewidencyjnych do podziału: 4;
  1. Drzewna: długość ca 680 mb, klasa techniczna L,
  2. Daliowa: długość ca 75 mb, klasa techniczna L,
  3. Daleka: długość ca 300 mb, klasa techniczna L,
  4. Żaków: długość ca 60 mb, klasa techniczna L,
  5. Cała: długość ca 120 mb, klasa techniczna L,
  6. Duńska: długość ca 400 mb, klasa techniczna L.
  Zadanie III: orientacyjna liczba działek ewidencyjnych do podziału: 8;
  1. Gwarna: długość ca 305 mb, klasa techniczna L,
  2. Literacka: długość ca 350 mb, klasa techniczna L,
  3. Olchowa: długość ca 225 mb, klasa techniczna L,
  4. Orlika: długość ca 60 mb, klasa techniczna L.
  Zadanie IV: orientacyjna liczba działek ewidencyjnych do podziału: 3;
  1. Żeńców: długość ca 200 mb, klasa techniczna L,
  2. Kadetów: długość ca 200 mb, klasa techniczna L,
  3. Parkowa: długość ca 190 mb, klasa techniczna L,
  4. Sobótki: długość ca 155 mb, klasa techniczna L.
  Zadanie V: orientacyjna liczba działek ewidencyjnych do podziału: 10;
  1. Betonowa: długość ca 895 mb, klasa techniczna L,
  2. Altanowa: długość ca 380 mb, klasa techniczna L.
  Zadanie VI: orientacyjna liczba działek ewidencyjnych do podziału: 4;
  1. Piesza: długość ca 470 mb, klasa techniczna L,
  2. Nizinna: długość ca 240 mb, klasa techniczna L.
 12. Opracowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: Budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Nidzica - Napierki (gr. woj.) od km 203+500 do km 223+818
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Olsztyn
  Opracowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: Budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Nidzica - Napierki (gr. woj.) od km 203+500 do km 223+818