Kogo reprezentuje osoba

Iwaniak Kamińska Joanna

w KRS

Joanna Iwaniak Kamińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Joanna
Nazwisko:Iwaniak Kamińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1977 r., wiek 39 lat
Miejscowości:Bielany-żyłaki (Mazowieckie)
Przetargi:52 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Buśkiewicz Anatol Marian, Chmielak Artur, Korman Albert Krzysztof, Protasiuk Edyta Olga

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sudyka Jan

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Buśkiewicz Anatol Marian, Chmielak Artur, Korman Albert Krzysztof, Protasiuk Edyta Olga

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sudyka Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Axan Międzynarodowa Grupa Handlowa Sp. Z O.O., Bielany-żyłaki − KRS 0000474478
 2. Axan Sp. Z O.O., Bielany-żyłaki − KRS 0000162773
 3. Kea System Sp. Z O.O., Bielany − KRS 0000397318
 4. Korat Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000182737
 5. Venor-pośrednictwo Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000073933

Powiązane przetargi (52 szt.):
 1. Budowa paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Bielany
  Zamawiający: Gmina Bielany, Bielany
  1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wybudowanie:
  - systemu paneli fotowoltaicznych, wytwarzających energie elektryczną na potrzeby dwudziestu dwóch beneficjentów wg. załączonej tabeli wykonanie robót budowlanych, dotyczących zadania inwestycyjnego pt.: Budowa paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Bielany.
  2.Zakres przedmiotowej inwestycji obejmować będzie:
  a)wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW na dachu budynku mieszkalnego szt. 1 oraz konstrukcji na gruncie szt. 2. Łącznie 3 instalacje o mocy 3 kW.
  b)wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW na dachach budynków gospodarczych szt. 7 oraz konstrukcji na gruncie szt. 2. Łącznie 9 instalacji o mocy 5 kW.
  c)wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kW szt. 1 na konstrukcji na gruncie.
  d)wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 7 kW na dachach budynków gospodarczych szt. 2oraz konstrukcji na gruncie szt. 2 . Łącznie 4 instalacje o mocy 7 kW.
  e)wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW na dachach budynków gospodarczych szt. 4 oraz konstrukcji na gruncie szt. 1 Łącznie 5 instalacje o mocy 10 kW.
  W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie wykonawstwa, wykonawca wykona prace budowlane obejmujące:
  - montaż zgodnie dokumentacją przedstawioną przez Zamawiającego, dwudziestu dwóch instalacji systemów PV,
  - wykonanie niezbędnych konstrukcji dla instalacji paneli PV,
  - wykonanie przejść przez przegrody strop, dach, ściany dla kabli oraz przewodów i zabezpieczenie ich,
  - położenie okablowania DC i AC do podłączenia paneli PV,
  - podłączenie rozdzielnicy paneli PV do systemu elektroenergetycznego inwestora,
  - wykonanie systemu wizualizacji i pomiarów z paneli PV umożliwiającego odczyt we wskazanych przez inwestora miejscach,
  - wykonanie prac porządkowych np. malowanie, tynkowanie mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego.
  W koncepcji wytypowano dwadzieścia dwa gospodarstwa domowe do wykonania instalacji PV o mocy od 3 kWp do 10 kWp. Wytypowane gospodarstwa nie posiadają źródeł OZE. Zasilenie w energię elektryczną odbywa się linią kablową ziemną bądź napowietrzną.
 2. Dostawa 10000 litrów oleju napędowego na potrzeby Gminy Radzyń Podlaski.
  Zamawiający: Gmina Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski
  Zamówienie obejmuje dostawę (zakup) i zatankowanie do zbiornika Zamawiającego oleju w 2 transzach, każde tankowanie zbiornika wynosić będzie 5000 l. Za zrealizowanie zamówienia uznaje się zatankowanie zbiornika (w 2 transzach) w miejscowości Białka zakupionej przez
  zamawiającego ilości oleju. Zamawiający po każdym tankowaniu zapłaci za wydaną ilość
  oleju.(płatność częściowa). Olej napędowy winien spełniać wymagania zgodne z normą PNEN
  590-A1:2011. Do paliwa, wymienionego powyżej stosuje się wymagania jakościowe,
  określone odpowiednio w PN-EN 590:2006 oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z
  dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. nr 221
  poz. 1441), w szczególności o następujących parametrach: a) liczba cetanowa - minimum
  51,0; b) gęstość w temperaturze 15 stopni C - maksimum 845 kg/m3; c) skład frakcyjny - 95
  % (V/V) destyluje do temperatury maksimum 360 stopni C Warunki szczegółowe: a) w
  przypadku stwierdzenia dostaw nie odpowiedniej jakości(nie spełniających ww. norm)
  Wykonawca jest zobligowany do wymiany oleju napędowego na własny koszt. b) Olej
  napędowy dostarczany w okresie późno jesiennym i zimowym winien cechować się wyższą
  odpornością na zamarzanie ..
 3. Budowa instalacji gazu płynnego, jej dzierżawa oraz dostawy gazu propan do zasilenia instalacji grzewczej hangaru nr 5 oraz projektowanej kotłowni gazowej dla zaplecza kontenerowego, znajdujących się na terenie SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przy ul. Księżycowej 5 w Warszawie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Warszawa
  Budowa instalacji gazu płynnego, jej dzierżawa oraz dostawy gazu propan
  do zasilenia instalacji grzewczej hangaru nr 5 oraz projektowanej kotłowni gazowej dla zaplecza kontenerowego, znajdujących się na terenie SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przy ul. Księżycowej 5 w Warszawie
 4. Dostawa gazu płynnego butan - propan do celów grzewczych
  Zamawiający: Gmina Bisztynek, Bisztynek
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu płynnego butan - propan do celów grzewczych w ilości 320 000 litrów. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całego zakresu zamówienia z uwagi na faktyczne zużycie.
  2. Miejsce dostawy:
  1) Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Bisztynku, ul. Kolejowa 5, 11-230 Bisztynek;
  2) Centrum Informacji Turystycznej w Bisztynku, ul. Findera 2, 11-230 Bisztynek.
  3. Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 48 godzin od dnia otrzymania telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.
  4. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia za pomocą autocystern wyposażonych:
  - w pompy z zalegalizowanymi licznikami przepływu,
  - w legalizowany przepływomierz gazu,
  - pompę ssąco-tłoczącą
  - wąż do tankowania o długości umożliwiającej swobodne przepompowanie gazu do zbiornika.
  5. Przedmiot zamówienia musi spełniać warunki polskich norm PN-EN
  6. Przekazanie każdej dostawy gazu odbywać się będzie bezpośrednio po jego dostawie na podstawie :
  1)stanu faktycznego wg licznika,
  2)dokumentu magazynowego potwierdzającego wydaną ilość gazu, podpisanego czytelnie przez obie strony.
 5. Sukcesywne dostawy gazu propan-butan w butlach
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o., Warka
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy dla potrzeb Zamawiającego gazu propan-butan w butlach 11kg. Roczne zapotrzebowanie gazu dla potrzeb Zamawiającego wynosi do 4800 szt butli 11kg/rok. Ostatecznie zamówiona przez Zamawiającego ilość gazu w okresie trwania umowy będzie zależała od zapotrzebowania na rynku i powinna gwarantować stałą i nieprzerwaną podaż gazu dla odbiorców z punktu dystrybucji prowadzonego przez zamawiającego w Warce przy ul. Grójeckiej 24
 6. DOSTAWA GAZU PROPAN DO CELÓW GRZEWCZYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W JANOWIE
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, Janów
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu propan skroplony do celów grzewczych w szacunkowej ilości ok. 100.000 litrów. W zakres zamówienia wchodzi ponadto:
  Dostawa i montaż pięciu zbiorników każdy o pojemności 6700 litrów wraz z podłączeniem do istniejącego przyłącza gazowego w tym: wszelkie koszty związane z posadowieniem instalacji zbiornikowej, w tym koszty prób, atestów, nadzoru itp.
  Instalacja na zbiornikach systemu automatycznego odczytu pozwalającego na stałe monitorowanie poziomu gazu w zbiornikach
  Dzierżawa pięciu zbiorników naziemnych na gaz, każdy o pojemności 6700 litrów wraz z armaturą zbiornikową oraz z aktualnymi dopuszczeniami wydanymi przez UDT, w tym:
  przeprowadzenia szkolenia pracowników zamawiającego z zasad BHP oraz obsługi eksploatacyjnej zbiorników i instalacji gazowej
 7. Sukcesywne dostawy gazu płynnego propan oraz montaż i dzierżawa zbiorników z wyposażeniem, przegląd i konserwacja zbiorników.
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Gen. J. Dwernicekigo w Rudzie Wolińskiej, Wodynie
  Dowóz i instalacja dwóch zbiorników naziemnych o pojemności 4850l każdy. Odłączenie istniejących zbiorników od instalacji gazowej, przepompowanie gazu do nowych zbiorników. Wykonanie próby szczelności zbiorników i pomiaru uziemienia odgromowego. Opłata rejestracyjna i dozorowa zbiorników oraz rodzaj płatności za użytkowanie zbiornika. Przegląd i konserwacja zbiorników. Koszt jednego litra gazu. Sukcesywną dostawę gazu płynnego PROPAN TECHNICZNY o parametrach technicznych zgodnie z normą PN-C-96008:1998, w szacunkowej ilości maksymalnie 60 000 litrów w ciągu trwania umowy (minimalna ilość w ciągu trwania umowy 40 000litrów).
 8. Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2014 roku - II etap
  Zamawiający: Komunalny Zakład Budżetowy, Pomiechówek
  Sukcesywna dostawa oleju napędowego, odpowiadającego wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221 poz. 1441), wraz z zatankowaniem oleju do przenośnego zbiornika naziemnego FUELMASTER FM 2500 będącego własnością Zamawiającego. Czas dostawy oleju napędowego od zgłoszenia nie może być dłuższy niż 1 dzień roboczy. 4.2. Szacowane zapotrzebowanie na olej napędowy w okresie objętym zamówieniem wynosi maksymalnie 35.000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 4.2.1. zrealizowania dostawy w ilości co najmniej 50% ogólnej ilości oleju napędowego, o którym mowa w pkt. 4.2.; Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu; 4.2.2. zwiększenia bądź zmniejszenia ilości oleju napędowego objętego niniejszym zamówieniem pod warunkiem nie przekroczenia wartości brutto umowy; 4.2.3. zakupu oleju napędowego ze stałym przez cały okres trwania umowy upustem i marżą wskazanymi w ofercie Wykonawcy. 4.3. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia 4.3.1 Wykonawca obowiązany jest dostarczyć paliwo o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z obowiązującymi w dniu dostawy przepisami prawa; 4.3.1.do każdej dostawy paliwa, stanowiącego przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarcza dokument dotyczący jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii. Ponadto przy każdej dostawie oleju napędowego pobierana będzie w obecności pracownika Zamawiającego próbka paliwa; 4.3.2.odbiór danej partii oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony podpisem osoby uprawnionej przez Zamawiającego. 4.4. Sposób realizacji dostaw: 4.4.1.Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia stałych dostaw, celem zaspokojenia potrzeb Zamawiającego na paliwo stanowiące przedmiot zamówienia. Dostawy realizowane będą sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego przez okres obowiązywania zawartej umowy. 4.4.2.Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę pojazdem przeznaczonym do transportu paliw ciekłych wyposażonym w pompę lub dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach (tekst jednolity Dz. U. 2004 r Nr 243 poz. 2441 ze zm.) i aktów wykonawczych do ustawy w zakresie pojazdów do transportu paliw ciekłych. Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa. Urządzenie pomiarowe powinno posiadać ważne cechy legalizacji oraz komplet nieuszkodzonych plomb, nałożonych przez uprawniony organ. Pojazd musi być przystosowany do tankowania paliwa do przenośnego naziemnego urządzenia dystrybucji oleju napędowego FUELMASTER FM 2500. 4.4.3.Dostawa paliwa odbywać się będzie poprzez przepompowanie oleju napędowego do przenośnego zbiornika naziemnego FUELMASTER FM 2500 znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków MEWA w Pomiechówku ul. Koralowa. 4.4.4.Zgłoszenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na dostawę bieżącą z określeniem ilości nastąpi telefonicznie lub faksem na numer Wykonawcy podany do wiadomości Zamawiającego. 4.4.5.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu paliwo w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający będzie przyjmował dostawy w godzinach 7.30 - 15.30 w dni robocze, odbiór paliwa w innych godzinach niż 7.30 - 15.30 jest wykluczony, chyba że strony uprzednio i w porozumieniu ustalą inną godzinę odbioru. 4.4.6.Wydanie paliwa nastąpi każdorazowo do kontenerowej stacji paliw Zamawiającego w obecności uprawnionego pracownika. 4.4.7.Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat. Rozliczenie po wystawieniu faktury VAT. 4.4.8.Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie potwierdzona przez Zamawiającego specyfikacja dostawy. Specyfikację powyższą Wykonawca każdorazowo dołączy do faktury. 4.5. Strony przewidują możliwość waloryzacji ceny 1 litra paliwa w przypadku zmiany ceny u producenta, u którego Wykonawca zaopatruje się w paliwo będące przedmiotem niniejszej umowy, bez konieczności zmiany niniejszej umowy. 4.6. W celu ustalenia wysokości ceny zrewaloryzowanej Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu w dniu dostawy wydruk ze strony internetowej producenta paliwa (nazwę producenta należy podać w ofercie), zawierający cenę obowiązującą w dniu dokonywania dostawy. Cenę producenta pomniejsza się o upust i powiększa o marżę. Wielkości marży, upustu dostawy określone są w ofercie przetargowej stanowiącej załącznik do umowy i nie podlegają zmianom, chyba, że na korzyść Zamawiającego. 4.7. W celu obliczenia wzrostu cen producenta porównuje się cenę 1 litra paliwa zadeklarowaną przez Wykonawcę w ofercie przetargowej z ceną ogłoszoną przez producenta na jego stronie internetowej w dniu dostawy paliwa. 4.8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, na zasadzie art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp, w przypadku wystąpienia potrzeby wykonania zamówień uzupełniających oraz posiadania przez Zamawiającego środków na ich realizację
 9. Dostawa paliwa, olei, smarów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
  Zamawiający: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Giżycko
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa, olei, smarów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części II SIWZ.
 10. sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów eksploatowanych przez SP ZOZ Siedlce
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Siedlce
  sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów eksploatowanych przez SP ZOZ Siedlce zgodnie z ilościami określonymi w formularzu ofertowym
 11. Dostawa gazu propan - butan w butlach 11 kg do napędu wózków widłowych do Składnic Agencji Rezerw Materiałowych w Ełku, Komorowie, Niemcach i Strzałkowie - postępowanie nr BPzp-262-1/14
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu płynnego propan - butan w butlach syfonowych 11 kg, przeznaczonego do napędu wózków widłowych, dla Składnic Agencji Rezerw Materiałowych w: Ełku - ca 210 szt. butli, Komorowie - ca 750 szt. butli, Niemcach - 1050 szt. butli i Strzałkowie - 470 szt. butli. Gaz musi spełniać wymagania normy PN-C-96000:1982 Przetwory naftowe - Gazy węglowodorowe (płynne C3-C4). Parametry gazu: 1) skład chemiczny: metan - C1 < 0,1%, propan - 18% < C3 < 55%, butan - C4 > 45%; 2) wartość opałowa: nie mniejsza niż 45,220 kJ/kg; 3) zawartość siarki ogólnej: nie więcej niż 0,005% (m/m); 4) zawartość oleju mineralnego: nie więcej niż 0,005% (m/m); 5) gęstość w temperaturze 15,6 st. C: nie mniejsza niż 0,5 t/m3; 6) prężność par: a) w temperaturze -15 st. C - nie mniej niż 0,1 MPa, b) w temperaturze 70 st. C - nie więcej niż 2,55 MPa. Dostawy gazu będą odbywały się sukcesywnie, w zależności od bieżącego zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego, w okresie nie dłuższym niż 48 miesięcy, od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7:00 do 15:00. Wykonawca udostępni nieodpłatnie butle i kontener do ich przechowywania na czas trwania umowy
 12. zakup paliw i olejów dla UPH
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce
  zakup paliw i olejów dla UPH /zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ Formularz Cenowy opis przedmiotu zamówienia/ etylina E95-9000;olej napedowy-8500l,produkty pozapaliwowe olej silnikowy Mobil, Superol, Turdus, olej przekładniowy Hipol GL5, olej hydrauliczny
 13. Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan do Zespołu Szkół w Grabiku w 2014 roku
  Zamawiający: Zespół Szkół w Grabiku, Żary
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu płynnego propan
  o parametrach zgodnych z polską normą PN-C-96008:1998, w ilości 30 000 litrów.
  do Zespół Szkół w Grabiku
 14. Dostawa oleju napędowego i opałowego do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie w 2014r.
  Zamawiający: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie, Seroczyn
  ZADANIE NR 2
  Dostawa oleju napędowego autocysterną Wykonawcy do stacji paliw COBORU SDOO w Seroczynie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Kawęczynie, Kawęczyn 57/1, 96-516 Szymanów w ilości 11 000 litrów (jednorazowe dostawy od 3000 -3500 litrów).
 15. Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan do świetlic wiejskich na terenie Gminy Żary w 2014 roku
  Zamawiający: Gmina Żary, Żary
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu płynnego propan
  o parametrach zgodnych z polską normą PN-C-96008:1998, w ilości 29 000 litrów do następujących świetlic wiejskich:
  1) świetlica wiejska w Łazie - Łaz nr 58a - pojemność zbiornika 6400L;
  2) świetlica wiejska w Drożkowie - Drożków nr 90 - - pojemność zbiornika 6400L;
  3) świetlica wiejska w Lubanicach- Lubanice 86- pojemność zbiornika 6700L;
  4) świetlica wiejska w Olszyńcu- Olszyniec nr 80 - pojemność zbiornika 6400L.
  Pierwsze tankowanie w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy po cenie określonej w formularzu oferty.
  Kolejne tankowania w razie potrzeby, w ciągu trzech dni od dnia złożenia zamówienia faksem, po cenie obowiązującej na dzień składania zamówienia.
  Przed złożeniem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu aktualną obowiązującą cenę 1 litra gazu propan, wyliczoną jak w pkt 14.1 SIWZ
 16. dostawa oleju napędowego do zbiornika
  Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej, Hajnówka
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa płynnego tj. oleju napędowego do zbiornika znajdującego się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Łowczej 4 w Hajnówce. Jakość dostarczonego oleju napędowego musi być zgodna z PN-EN 590. szacowana ilość oleju napędowego wynosi około 85200 litrów, zaś jednorazowa dostawa paliwa do 7100 litrów
 17. Dostawa gazu płynnego propan-butan.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Lipsku, Lipsko
  Dostawa 20.000l gazu płynnego propan-butan (ok. 50% propan i okolo 50% butan.)
 18. dostawa około 40 000 litrów oleju napędowegow 2014 roku
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie, Szudziałowo
  dostawa około 40.000 litrów (słownie: około czterdzieści tysięcy litrów) oleju napędowego w 2014 roku wraz z transportem, dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie.
  Miejscem odbioru - przepompowanie do cysterny kołowej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej ul. Bankowa 1 w tym:

  ok. 25.000 litrów - olej napędowy letni - w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec,
  sierpień, wrzesień, październik,

  ok. 15.000 litrów - olej napędowy zimowy - w miesiącach: styczeń, luty, marzec, listopad,
  grudzień
 19. Zakup i dostawa gazu płynnego propan - butan na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Suliszewie przy ul. Zwycięstwa 28.
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, Suliszewo
  Zamówienie obejmuje zakup i dostawę gazu płynnego propan - butan w ilości do 40.000 litrów, do 3 szt. zbiorników podziemnych o poj. 6.700 litrów każdy od dnia zawarcia umowy do 31.05.2014 r. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zakupiony gaz należy dostarczyć do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Suliszewie przy ul. Zwycięstwa 28. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. Dostawa gazu propan-butan odbywać się będzie w dni robocze tj. pon.-pt. w godz. 8:00 -15:00 na własny koszt i własne ryzyko Wykonawcy, środkiem transportu wyposażonym w urządzenie pomiarowe posiadające aktualną legalizację. 2. Częstotliwość dostaw zgodna z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Czas reakcji nie może być dłuższy niż 48 h od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. 3. Wykonawca w trakcie wykonywania zamówienia zobowiązany jest do zapewnienia dostaw w sposób ciągły, bez przerw powodujących zakłócenia pracy punktów odbioru gazu Zamawiającego oraz zapewnienia ciągłości pracy kotłowni Zamawiającego w okresie grzewczym. 4. Dostarczony gaz propan-butan musi być zgodny z wymaganiami jakościowymi gazu określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1851 ze zm.) w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG). Po każdej dostawie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oryginalne świadectwo jakości określające parametry dostarczonego produktu. 5. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 6. Ilość dostarczonego Zamawiającemu do zbiorników gazu, każdorazowo potwierdzana będzie przez Wykonawcę w postaci dokumentu WZ oraz wydruku z zalegalizowanego licznika autocysterny, którą dostarczono gaz. 7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN). Rozliczenia finansowe za dostarczony Zamawiającemu gaz regulowane będą w terminie 21 dni. Gaz wykorzystany będzie do zasilania 4 kotłów kondensacyjnych - 2 x 100 kW oraz 2 x 80 kW - łącznie 360 kW. Oferowane paliwo winno być dostosowane do zasilania w/w kotłów i urządzeń kuchennych i gwarantować uzyskanie wydajności znamionowej przy eksploatacji oraz zgodne z Polską Normą PN-82/C-96000. Przewidywaną ilość zużycia paliwa w okresie trwania umowy oszacowano do 40.000 litrów..
 20. dostawa około 40000 litrów oleju napędowego w 2014 roku wraz z transportem dla potrzeb zakładu Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie, Szudziałowo
  dostawa około 40000 litrów oleju napędowego w 2014 roku wraz z transportem dla potrzeb zakładu Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie
 21. Detaliczna dostawa paliw płynnych dla Komendy Powiatowej Powiatowej PSP w Rykach.
  Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach, Ryki
 22. Zakup wraz z dostawą gazu propan butan 60/40 do Zespołu Szkół w Zalesiu w sezonie grzewczym 2013/2014
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu, Zalesie
 23. Dostawa gazu płynnego propan do budynków komunalnych Gminy Prażmów w latach 2013 - 2015
  Zamawiający: Urząd Gminy Prażmów, Prażmów
 24. Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan i dzierżawa zbiorników dla kotłowni gazowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach w sezonie grzewczym 2013/2014 i 2014/2015
  Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących, Rybczewice
 25. zakup paliw i olejów silnikowych
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce
 26. Czkliczne dostawy oleju napedowego
  Zamawiający: Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie, Mikołajki
 27. Dostawa gazu płynnego w ilości 25000 litrów dla potrzeb ogrzewania budynków Gimnazjum w Mieścisku w 2013r.
  Zamawiający: Gimnazjum w Mieścisku, Mieścisko
 28. Dostawy oleju napędowego i opałowego do COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie
  Zamawiający: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie, Seroczyn
 29. Dostawa oleju napędowego do zbiornika
  Zamawiający: Zakład Obsługi Gminy, Rzekuń
 30. Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie na rok 2013
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej, Bodzanów
 31. Dostawa gazu płynnego propan do Hali Sportowej w Siemiątkowie przy ul. Warszawskiej 3E
  Zamawiający: Urząd Gminy Siemiątkowo, Siemiątkowo
 32. Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan i dzierżawę zbiorników dla kotłowni gazowej przy Zespole Szkół w Rybczewicach w sezonie grzewczym 2012/2013
  Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących, Rybczewice
 33. Dostawa sukcesywna gazu płynnego propan na potrzeby ogrzewania, budynku Domu Ludowego oraz hali sportowej w Kruszynie.
  Zamawiający: Gmina Skarbimierz, Skarbimierz
 34. Zakup wraz z dostawą gazu propan butan 60/40 i oleju opałowego do szkół na terenie gminy Zalesie w sezonie grzewczym 2012/2013
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu, Zalesie
 35. Dostawa gazu płynnego propan oraz dzierżawa zbiorników gazowych w Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii.
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Siedlcach, Siedlce
 36. Roczna sukcesywna dostawa gazu propan do zbiorników znajdujących się na terenie ZSL w Warcinie
  Zamawiający: Zespół Szkół Leśnych w Warcinie, Warcino
 37. Sukcesywne dostawy gazu propan-butan w butlach
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o., Warka
 38. Dostawa mieszanki gazu płynnego propan - butan na cele grzewcze w sezonie 2011/2012.
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem, Serock
 39. Dostawa gazu płynnego propan do zbiorników zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego 28A w Tczewie i zarzadzanych przez Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji.
  Zamawiający: Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, Tczew
 40. Dostawa na rzecz Gminy Sulików gazu propan techniczny luzem wraz z dzierżawą zbiorników.
  Zamawiający: Gmina Sulików, Sulików
 41. Dostawa gazu płynnego wraz z dostawą 3 zbiorników ich montażem i dzierżawą dla obiektu sali gimnastycznej, przy Szkole Podstwowej w Krusinie.
  Zamawiający: Gmina Lisewo, Lisewo
 42. Dostawa gazu LPG oraz dzierżawa zbiorników naziemnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej SENIOR, Różanka 117B, 22-211 Różanka
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Różanka
 43. Dostawy gazu propan dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu, Stromiec
 44. Dostawy gazu propan dla Domu Pomocy Sopołecznej w Niedabylu
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu, Stromiec
 45. Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę paliw na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.
  Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, Siedlce
 46. Dostawa gazu propan-butan (ok. 50% propan i 50% butan).
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Lipsku, Lipsko
 47. Dostawy gazu do celów grzewczych dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie
  Zamawiający: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 48. Dostawa gazu i dzierżawa zbiorników dla kotłowni gazowej przy Zespole Szkół w Rybczewicach
  Zamawiający: Gmina Rybczewice, Rybczewice
 49. Dostawa mieszanki gazu płynnego propan - butan na cele grzewcze
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem, Serock
 50. Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan do świetlic wiejskich na terenie Gminy Żary w sezonie grzewczym 2010/2011
  Zamawiający: Gmina Żary, Żary
 51. Dostawa gazu płynnego propan oraz dzierżawa zbiorników gazowych w Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Siedlcach, Siedlce
 52. Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan na potrzeby ogrzewania, kuchenek i piecyków lokali mieszkalnych w Janikowie 104 gm. Kozienice, w łącznej ilości 50.000l
  Zamawiający: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., Kozienice

Inne osoby dla Iwaniak Kamińska Joanna (45 osób):