Kogo reprezentuje osoba

Jagodzińska Sałas Krystyna Maria

w KRS

Krystyna Maria Jagodzińska Sałas

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krystyna
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Jagodzińska Sałas
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1952 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:57 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Schiff Cezary Jacek, Schiff Katarzyna Urszula, Siwek Halina Stanisława

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szafraniec Andrzej Robert

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Centrum Kształcenia Dorosłych Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000048835
 2. Cezar Spółka Z Ograniczona Odowiedzialnością, Kraków − KRS 0000133427
 3. Eureka 41 Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000682436
 4. Europrogres Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000348913
 5. Event Horizon S.A., Gdynia − KRS 0000929974
 6. Fundacja Rozwoju Oświaty, Wychowania i Sportu Frowis, Zabierzów − KRS 0000281228
 7. Krajowe Stowarzyszenie Negocjatorów, Warszawa − KRS 0000402181
 8. Polski Instytut Mediacji Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000460443

Powiązane przetargi (57 szt.):
 1. Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty
  Zamawiający: Kuratorium Oświaty, Opole
  Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli
  z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty z podziałem na 37 tematów rozumianych jako części zamówienia tj.: Część nr 1: Język obcy w przedszkolu. Część nr 2: Rola przedszkola we wspieraniu rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego: rola diagnozy dziecka młodszego, wykrywanie zaburzeń i sposoby reakcji - obowiązki nauczyciela.
  Część nr 3: Kształcenie umiejętności nauczycieli w zakresie oceny dojrzałości szkolnej dzieci. Część nr 4: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka szansą na jego powodzenie
  w edukacji szkolnej. Część nr 5: Obserwacja i analiza gotowości dzieci pięcioletnich do rozpoczęcia nauki w szkole. Jak pracować z małym dzieckiem? Część nr 6: Sześciolatek
  w szkole radzi sobie, ale... Część nr 7: Praca z uczniem ze spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, zespół Aspergera). Jak pracować z uczniem z zaburzeniami łączonymi na każdym etapie edukacyjnym. Część nr 8: Uczeń na progu II etapu edukacyjnego (w tym w kontekście obniżenia wieku szkolnego) czyli jak pomóc czwartoklasiście? Część nr 9: Skuteczne techniki pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym. Część nr 10: Podstawa programowa
  w szkole podstawowej a sprawdzian szóstoklasisty. Część nr 11: Zaburzenia emocjonalne, lękowe i depresyjne młodzieży gimnazjalnej. Część nr 12: Współczesne zagrożenia młodzieży w gimnazjum (np. cyberprzemoc, anoreksja, stalking). Część nr 13: Kształcenie praktyczne i praktyki zawodowe integralnym ogniwem procesu kształcenia w szkolnictwie zawodowym. Część nr 14: Doradca zawodowy w gimnazjum jako łącznik edukacji z rynkiem pracy. Część nr 15: Wykorzystanie wskaźników EWD do podnoszenia jakości pracy w szkole na różnym poziomie edukacyjnym. Część nr 16: Podstawa programowa kształcenia
  w zawodach jako element współpracy szkoły z rynkiem pracy. Część nr 17: Ewaluacja wewnętrzna i ewaluacja zewnętrzna - największe wartości zmian w szkołach. Część nr 18: Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zadania i rola pedagoga. Formy wsparcia pracy pedagogów. Część nr 19: Kształtowanie i rozwijanie postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) oraz kompetencji kluczowych (TIK, matematyczno - przyrodnicze, języki obce). Część nr 20: Praca z dzieckiem sprawiającym trudności (nadpobudliwym, z ADHD, sprawiającym problemy wychowawcze, z rodziny rozbitej i dysfunkcyjnej). Część nr 21: Eksperymenty i innowacje pedagogiczne w praktyce (warsztaty). Część nr 22: Uczeń niepełnosprawny w stopniu lekkim/umiarkowanym w szkole ogólnodostępnej. Część nr 23: Wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego w stopniu lekkim. Część nr 24: Zadania
  i rola nauczyciela/pedagoga w świetle przepisów i oczekiwań instytucji rynku pracy
  i klientów zewnętrznych. Część nr 25: Metodyka pracy z dzieckiem przewlekle chorym (epilepsja, cukrzyca, schorzenia neurologiczne) na każdym etapie edukacyjnym. Część nr 26: Jak myśleć i wdrażać kompetencje kluczowe XXI wieku? Część nr 27: Bezpieczeństwo
  w szkole w kontekście współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych. Część nr 28: Wielonarodowość i wielokulturowość w polskiej szkole XXI wieku - jak pracować z uczniem przybywającym z zagranicy. Część nr 29: Coaching w edukacji/szkole. Część nr 30: Coaching jako metoda wspierania ucznia. Część nr 31: Poprawa efektywności nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki. Część nr 32: Dyrektor szkoły jako przywódca, motywator i organizator procesów w swojej szkole. Część nr 33: Nauczyciel w roli coacha. Część nr 34: KONFERENCJA: Alternatywne formy rekreacji fizycznej w szkole - III konferencja dla nauczycieli wychowania fizycznego. Część nr 35: KONFERENCJA: Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów. Część nr 36: KONFERENCJA: Kształcenie zawodowe w systemie dualnym inwestycją w rozwój gospodarczy regionu. Część nr 37: KONFERENCJA: Pedagogika miejsc pamięci - pamięć to nie wszystko...
 2. Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Trening Zastępowania Agresji ART Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej Część 3 - Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Mediacje rodzinne
  Zamawiający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Poznań
  Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Trening Zastępowania Agresji ART Cel szkolenia: Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w kompetencje niezbędne do świadczenia skutecznej pomocy klientom pomocy i integracji społecznej w przezwyciężaniu trudności w ich funkcjonowaniu społecznym. Zakres tematyczny: Wprowadzenie do ART Rozpoznawanie zachowań i komunikatów agresywnych oraz dokonywanie wyboru i zastosowanie zachowań i komunikatów alternatywnych; Sposoby unikania sytuacji konfliktowych; Umiejętność odważnego komunikowania się i zachowania; Modelowanie umiejętności prospołecznych; Kontrola złości i modelowanie kontroli złości; Wnioskowanie moralne; Umiejętność samodzielnego kierowania zmianą. Kompetencje trenerskie - nabywanie umiejętności: Prowadzenia treningu grupowego i indywidualnego z osobami agresywnymi; Nauczania nie-agresywnej komunikacji i zachowań; Nauczania kontroli emocjonalnej; Nauczania wnioskowania moralnego. Sposób organizacji szkolenia: Wykonawcy ubiegający się o realizację niniejszego zamówienia zobowiązują się zorganizować i przeprowadzić szkolenie dla 45 osób, w podziale na trzy grupy, w wymiarze 63 godzin dydaktycznych dla każdej grupy (przy założeniu, że jedna godzina zajęć dydaktycznych to 45 minut). Szkolenie realizowane będzie w cyklu 3 trzydniowych (21 godzinnych) zjazdów wraz z zapewnieniem uczestnikom poszczególnych zjazdów dowozu, zakwaterowania oraz wyżywienia. Zajęcia będą prowadzone wspólnie przez dwóch szkoleniowców z zastrzeżeniem, że przynajmniej jeden z nich posiada certyfikat Trenera Trenerów, Treningu Zastępowania Agresji ART®. Uczestnik, który ukończył szkolenie otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu trenerskiego wraz z poświadczeniem kompetencji do odbycia praktyki. Materiały szkoleniowe: Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdemu uczestnikowi komplet materiałów szkoleniowych Treningu Zastępowania Agresji ART® wraz ze szczegółowym harmonogramem zajęć. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane Zamawiającemu do akceptacji nie później niż 5 dni przed podpisaniem umowy. Rekrutacja i obsługa administracyjna: Współpraca z Zamawiającym w zakresie naboru kandydatów na szkolenie i tworzenie listy uczestników oznacza: nawiązanie kontaktu Wykonawcy z jednostkami pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce i na podstawie otrzymanych tą drogą zgłoszeń przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji uczestników szkolenia oraz sporządzenie listy kandydatów do grupy, przekazanie sporządzonej listy kandydatów Zamawiającemu w celu uzyskania jej akceptacji. Dostarczenie ww. listy musi nastąpić na 2 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszego zjazdu, poinformowanie kandydatów, po otrzymaniu od Zamawiającego akceptacji zgłoszonych uczestników, o zakwalifikowaniu się na szkolenie. Wykonawca dokonuje ww. czynności posługując się formularzami przygotowanymi przez Zamawiającego i z wykorzystaniem danych kontaktowych udostępnionych przez Zamawiającego (baza e-mail jednostek pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce). Zamawiający prowadzi działania wspierające działania Wykonawcy w formie ogłoszeń, listów oraz informacji na stronie internetowej. Mają one na celu promowanie szkolenia i informowanie o szkoleniu jednostek pomocy społecznej w Wielkopolsce. Organizacja szkolenia Dojazd: Wykonawca jest zobowiązany zorganizować dojazd uczestników na każdy zjazd: pierwszego dnia zjazdu z miejsca zbiórki uczestników szkolenia do miejsca, w którym realizowane będzie szkolenie oraz po zakończeniu zjazdu powrót do miejsca zbiórki. Zakwaterowanie: Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zakwaterowanie uczestników zjazdów w pokojach 2 lub 1 osobowych, w hotelu trzygwiazdkowym lub ośrodku rekreacyjno-szkoleniowym spełniającym standard hotelu trzygwiazdkowego, położonym w woj. wielkopolskim, w tym w mieście Poznaniu. Sale szkoleniowe: Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. Wyżywienie: Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia, a dostarczane posiłki powinny zapewniać 100% całodziennego zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom podczas zjazdu: pierwszego dnia - obiad dwudaniowy z napojem oraz kolację, drugiego dnia - śniadanie, obiad dwudaniowy z napojem, kolację, trzeciego dnia - śniadanie, obiad dwudaniowy z napojem, 2 serwisy konferencyjne w każdym dniu szkolenia, składające się z kawy, herbaty, wody mineralnej, soków, owoców; np. jabłko lub banan, wyrobów cukierniczych, zorganizowanie kolacji integracyjnej podczas pierwszego zjazdu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1.1. do SIWZ. Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do stosowania metody skoncentrowanej na rozwiązaniach poprzez poznanie jej podstawowych założeń i zasad teoretycznych oraz naukę praktycznych umiejętności posługiwania się tą metodą, niezbędnych w pracy w jednostkach pomocy i integracji społecznej. Zakres tematyczny: podstawowe założenia metody skoncentrowanej na rozwiązaniach; proces współpracy z klientem od nawiązania relacji do ustalenia celów; interwencja i pomoc psychologiczno-terapeutyczna; stosowane narzędzia psychologiczne; interwencyjne i terapeutyczne; analiza własnych zasobów i celów w pracy w instytucjach pomocy i integracji społecznej; praktyczne zastosowanie kluczowych obszarów metody skoncentrowanej na rozwiązaniach. Sposób organizacji szkolenia: Wykonawcy ubiegający się o realizację niniejszego zamówienia zobowiązują się zorganizować i przeprowadzić szkolenie dla 45 osób, w podziale na 3 grupy, w wymiarze 63 godzin dydaktycznych dla każdej grupy (przy założeniu, że jedna godzina zajęć dydaktycznych to 45 minut). Szkolenie realizowane będzie w cyklu 3 trzydniowych (21 godzinnych) zjazdów wraz z zapewnieniem uczestnikom poszczególnych zjazdów dowozu, zakwaterowania oraz wyżywienia. Zajęcia będą prowadzone wspólnie przez dwóch szkoleniowców. Materiały szkoleniowe: Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe wraz ze szczegółowym harmonogramem zajęć, w formie papierowej i na nośniku elektronicznym. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane Zamawiającemu do akceptacji nie później niż 5 dni przed podpisaniem umowy. Materiały powinny być przekazane do akceptacji w wersji ostatecznej. Jeden komplet materiałów Wykonawca przekaże Zamawiającemu w momencie podpisania umowy. Rekrutacja i obsługa administracyjna: Współpraca z Zamawiającym w zakresie naboru kandydatów na szkolenie i tworzenie listy uczestników oznacza: nawiązanie kontaktu Wykonawcy z jednostkami pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce i na podstawie otrzymanych tą drogą zgłoszeń przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji uczestników szkolenia oraz sporządzenie listy kandydatów do grupy, przekazanie sporządzonej listy kandydatów Zamawiającemu w celu uzyskania jej akceptacji. Dostarczenie ww. listy musi nastąpić na 2 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszego zjazdu, poinformowanie kandydatów, po otrzymaniu od Zamawiającego akceptacji zgłoszonych uczestników, o zakwalifikowaniu się na szkolenie. Wykonawca dokonuje ww. czynności posługując się formularzami przygotowanymi przez Zamawiającego i z wykorzystaniem danych kontaktowych udostępnionych przez Zamawiającego (baza e-mail jednostek pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce). Zamawiający prowadzi działania wspierające działania Wykonawcy w formie ogłoszeń, listów oraz informacji na stronie internetowej. Mają one na celu promowanie szkolenia i informowanie o szkoleniu jednostek pomocy społecznej w Wielkopolsce. Organizacja szkolenia Dojazd: Wykonawca jest zobowiązany zorganizować dojazd uczestników na każdy zjazd: pierwszego dnia zjazdu z miejsca zbiórki uczestników szkolenia do miejsca, w którym realizowane będzie szkolenie oraz po zakończeniu zjazdu powrót do miejsca zbiórki. Zakwaterowanie: Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zakwaterowanie uczestników zjazdów w pokojach 2 lub 1 osobowych, w hotelu trzygwiazdkowym lub ośrodku rekreacyjno-szkoleniowym spełniającym standard hotelu trzygwiazdkowego, położonym w woj. wielkopolskim, w tym w mieście Poznaniu. Sale szkoleniowe: Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. Wyżywienie: Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia, a dostarczane posiłki powinny zapewniać 100% całodziennego zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom podczas zjazdu: pierwszego dnia - obiad dwudaniowy z napojem oraz kolację, drugiego dnia - śniadanie, obiad dwudaniowy z napojem, kolację, trzeciego dnia - śniadanie, obiad dwudaniowy z napojem, 2 serwisy konferencyjne w każdym dniu szkolenia, składające się z kawy, herbaty, wody mineralnej, soków, owoców; np. jabłko lub banan, wyrobów cukierniczych, zorganizowanie kolacji integracyjnej podczas pierwszego zjazdu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1.2. do SIWZ. Część 3 - Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Mediacje rodzinne Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora rodzinnego poprzez nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu: wspomagania rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji, negocjacji i mediacji. Szkolenie ukierunkowane jest na wykorzystanie mediacji w systemie pomocy dziecku i rodzinie. Zakres tematyczny: Podstawy psychologii konfliktu w rodzinie i jej otoczeniu; Wskazania i przeciwwskazania do podjęcia mediacji (diagnoza sporu, analiza gotowości stron do mediacji i postępowanie w przypadkach przeciwwskazanych, ocena rodziny pod kątem zagrożenia przemocą); Podstawowe założenia mediacji rodzinnych; Prawo w mediacjach rodzinnych; Prawidłowa komunikacja; Metody, techniki i narzędzia w pracy mediatora rodzinnego; Etapy mediacji i zadania mediatora w poszczególnych fazach; Ugoda mediacyjna, cele i jej zadania (aspekt prawny oraz psychologiczny); Etyka pracy mediatora; Zarys procedur mediacyjnych w sprawach karnych, cywilnych i osób nieletnich. Sposób organizacji szkolenia: Wykonawcy ubiegający się o realizację niniejszego zamówienia zobowiązują się zorganizować i przeprowadzić szkolenie dla 45 osób, w podziale na trzy grupy, w wymiarze 105 godzin dydaktycznych dla każdej grupy (przy założeniu, że jedna godzina zajęć dydaktycznych to 45 minut). Szkolenie realizowane będzie w cyklu 5 trzydniowych (21 godzinnych) zjazdów wraz z zapewnieniem uczestnikom poszczególnych zjazdów dowozu, zakwaterowania oraz wyżywienia. Zajęcia będą prowadzone przez dwóch szkoleniowców jednocześnie. Materiały szkoleniowe: Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe wraz ze szczegółowym harmonogramem zajęć, w formie papierowej i na nośniku elektronicznym. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane Zamawiającemu do akceptacji nie później niż 5 dni przed podpisaniem umowy. Rekrutacja i obsługa administracyjna: Współpraca z Zamawiającym w zakresie naboru kandydatów na szkolenie i tworzenie listy uczestników oznacza: nawiązanie kontaktu Wykonawcy z jednostkami pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce i na podstawie otrzymanych tą drogą zgłoszeń przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji uczestników szkolenia oraz sporządzenie listy kandydatów do poszczególnych grup, przekazanie sporządzonej listy kandydatów Zamawiającemu w celu uzyskania jej akceptacji. Dostarczenie ww. listy musi nastąpić na 2 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszego zjazdu danej grupy, poinformowanie kandydatów; po otrzymaniu od Zamawiającego akceptacji zgłoszonych uczestników, o zakwalifikowaniu się na szkolenie. Wykonawca dokonuje ww. czynności posługując się formularzami przygotowanymi przez Zamawiającego i z wykorzystaniem danych kontaktowych udostępnionych przez Zamawiającego (baza e-mail jednostek pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce). Zamawiający prowadzi działania wspierające działania Wykonawcy w formie ogłoszeń, listów oraz informacji na stronie internetowej. Mają one na celu promowanie szkolenia i informowanie o szkoleniu jednostek pomocy społecznej w Wielkopolsce. Organizacja szkolenia Dojazd: Wykonawca jest zobowiązany zorganizować dojazd uczestników na każdy zjazd: pierwszego dnia zjazdu z miejsca zbiórki uczestników szkolenia do miejsca, w którym realizowane będzie szkolenie oraz po zakończeniu zjazdu powrót do miejsca zbiórki. Zakwaterowanie: Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zakwaterowanie uczestników zjazdów w pokojach 2 lub 1 osobowych, w hotelu trzygwiazdkowym lub ośrodku rekreacyjno - szkoleniowym spełniającym standard hotelu trzygwiazdkowego, położonym w woj. wielkopolskim, w tym w mieście Poznaniu. Sale szkoleniowe: Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. Wyżywienie: Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia, a dostarczane posiłki powinny zapewniać 100% całodziennego zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom podczas zjazdu: pierwszego dnia: obiad dwudaniowy z napojem oraz kolację, drugiego dnia: śniadanie, obiad dwudaniowy z napojem, kolację, trzeciego dnia: śniadanie, obiad dwudaniowy z napojem, 2 serwisy konferencyjne w każdym dniu szkolenia, składające się z kawy, herbaty, wody mineralnej, soków, owoców; np. jabłko lub banan, wyrobów cukierniczych, zorganizowanie kolacji integracyjnej podczas pierwszego zjazdu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1.3. do SIWZ
 3. Przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych - 22 zadania w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Bochni, Bochnia
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych - 22 zadania w związku z realizacja projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w latach 2010 - 2014 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
 4. Zakup usług organizacji kursów zawodowych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - edycja 2
  Zamawiający: Powiat Wielicki, Wieliczka
  1/. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zorganizowanie i przeprowadzenie: a. kursu serwisant komputerowy, b. kursu konfiguracja i administracja sieciami bezprzewodowymi, c. kursu przygotowawczego do ECDL Start wraz z egzaminem, d. kursu Rachmistrz w programie Insert GT, e. kursu fotografii, f. kursu obsługa kasy fiskalnej, g. kursu obsługi programu Symfonia Handel, h. kursu obsługa Programu CDN Optima Finanse i Księgowość, i. kursu profesjonalne negocjacje w sprzedaży oraz marketing internetowy, j. kursu Mała Księgowość w programie Symfonia w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. 2/. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: Rekrutację na kurs prowadzi Zamawiający. Wykonawca otrzyma listę uczestników po podpisaniu umowy. Czas realizacji kursów: wrzesień - 10 grudnia 2012 roku według ustaleń z Zamawiającym. Kursy powinny zostać zorganizowane w czasie wolnym od nauki szkolnej. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony przed podpisaniem umowy z Wykonawcą. 3/. Obowiązki wykonawcy: Do obowiązków Wykonawcy należy przede wszystkim: a. zapewnienie dostępu do materiałów dydaktycznych (szkoleniowych), b. opracowanie i przedstawienie szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, c. realizacja kursu przez wykwalifikowane osoby, posiadające doświadczenie w prowadzeniu kursów z tematu objętego przedmiotową umową, d. po zakończeniu kursu wypełnienie z uczestnikami anonimowej ankiety ewaluacyjnej dotyczącej danego rodzaju kursu oraz podpisanie zaświadczenia o ukończeniu kursu, wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 4/. W ramach promocji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest także do: a. stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia znaków takich jak: logo POKL, logo Unii Europejskiej wraz z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Województwa Małopolskiego, logo projektu, logo powiatu wielickiego, hasło promocyjne POKL. Wzór papieru firmowego zostanie udostępniony przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy. 5/. Wykonawca po zakończeniu kursu przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty, zatwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy: a. listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu szkolenia, b. program kursu oraz dziennik zajęć, c. potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych wraz z jednym egzemplarzem materiałów, d. oryginały ankiet ewaluacyjnych, e. listę potwierdzającą odbiór certyfikatów przez uczestników, f. informację o zrealizowaniu usługi wraz z fakturą VAT/rachunkiem
 5. Szkolenie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni w ramach środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu specjalnego Włącz się na aktywność.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, Bochnia
  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia ABC przedsiębiorczości dla 5 osób bezrobotnych w ramach środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu specjalnego Włącz się na aktywność.
 6. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Mediacje rodzinne
  Zamawiający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Poznań
  Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora rodzinnego poprzez nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu: wspomagania rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji, negocjacji i mediacji. Szkolenie ukierunkowane jest na wykorzystanie mediacji w systemie pomocy dziecku i rodzinie.
  Zakres tematyczny:
  a) podstawy psychologii konfliktu w rodzinie i jej otoczeniu;
  b) wskazania i przeciwwskazania do podjęcia mediacji (diagnoza sporu, analiza gotowości stron do mediacji i postępowanie w przypadkach przeciwwskazanych, ocena rodziny pod kątem zagrożenia przemocą);
  c) podstawowe założenia mediacji rodzinnych;
  d) prawo w mediacjach rodzinnych;
  e) prawidłowa komunikacja;
  f) metody, techniki i narzędzia w pracy mediatora rodzinnego;
  g) etapy mediacji i zadania mediatora w poszczególnych fazach;
  h) ugoda mediacyjna - cele i jej zadania (aspekt prawny oraz psychologiczny);
  i) etyka pracy mediatora;
  j) zarys procedur mediacyjnych w sprawach karnych, cywilnych i osób nieletnich. Termin realizacji szkolenia: Pierwszy zjazd szkolenia musi zostać zrealizowany, tj. zakończony w terminie do 31 sierpnia 2012 r. Całość szkolenia musi zostać zrealizowana do 30 listopada 2012 r. O terminach poszczególnych zjazdów decyduje Wykonawca, mając na uwadze zobowiązania zawodowe Uczestników szkolenia oraz komfort nauczania.
  Informacja o terminach poszczególnych zjazdów zostanie przekazana Zamawiającemu nie później niż 5 dni przed podpisaniem umowy.
  Sposób organizacji zajęć: Wykonawcy ubiegający się o realizację niniejszego zamówienia zobowiązują się zorganizować i przeprowadzić szkolenie dla 40 osób, w podziale na trzy grupy, w wymiarze 105 godzin dydaktycznych dla każdej grupy (przy założeniu, że jedna godzina zajęć dydaktycznych to 45 minut).
  Szkolenie realizowane będzie w cyklu 5 trzydniowych (21 godzinnych) zjazdów wraz z zapewnieniem uczestnikom poszczególnych zjazdów dowozu, zakwaterowania oraz wyżywienia.
  Zajęcia będą prowadzone przez dwóch szkoleniowców jednocześnie.
  Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem, którego zakres wynikać będzie ze zrealizowanego materiału.
  Podejście do egzaminu nie jest obowiązkowe.
  Uczestnik, który podejdzie do egzaminu, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wraz
  z informacją o wyniku egzaminu.
  Uczestnik, który nie podejdzie do egzaminu, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
  Materiały szkoleniowe: Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe wraz ze szczegółowym harmonogramem zajęć, w formie papierowej i na nośniku elektronicznym. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane Zamawiającemu do akceptacji nie później niż 5 dni przed podpisaniem umowy. Materiały powinny być przekazane do akceptacji w wersji ostatecznej. Jeden komplet materiałów Wykonawca przekaże Zamawiającemu
  w momencie podpisania umowy.
  Rekrutacja i obsługa administracyjna:
  Współpraca z Zamawiającym w zakresie naboru kandydatów na szkolenie i tworzenie listy uczestników oznacza:
  - nawiązanie kontaktu Wykonawcy z jednostkami pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce i na podstawie otrzymanych tą drogą zgłoszeń przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji uczestników szkolenia oraz sporządzenie listy kandydatów do grupy,
  - przekazanie sporządzonej listy kandydatów Zamawiającemu w celu uzyskania jej akceptacji. Dostarczenie ww. listy musi nastąpić na 2 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszego zjazdu,
  - poinformowanie kandydatów; po otrzymaniu od Zamawiającego akceptacji zgłoszonych uczestników, o zakwalifikowaniu się na szkolenie.
  Wykonawca dokonuje ww. czynności posługując się formularzami przygotowanymi przez Zamawiającego i z wykorzystaniem danych kontaktowych udostępnionych przez Zamawiającego (baza e-mail jednostek pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce).
  Zamawiający prowadzi działania wspierające działania Wykonawcy w formie ogłoszeń, listów oraz informacji na stronie internetowej. Mają one na celu promowanie szkolenia i informowanie
  o szkoleniu jednostek pomocy społecznej w Wielkopolsce.
  Wykonawca zobowiązany jest ponadto do rzetelnego sporządzenia i prowadzenia dokumentacji projektowej, na podstawie wzoru ustalonego przez Zamawiającego, tj.:
  -formularzy zgłoszeniowych,
  -list obecności potwierdzających jednocześnie możliwość skorzystania z transportu, zakwaterowania i wyżywienia,
  -list potwierdzających otrzymanie materiałów szkoleniowych i promocyjnych,
  -deklaracji uczestnictwa,
  -zaświadczeń o zatrudnieniu,
  -zaświadczeń o udziale w szkoleniu zawierających imiona i nazwiska osób prowadzących szkolenie,
  -ankiet ewaluacyjnych;
  oraz do:
  przekazywania Zamawiającemu oryginałów dokumentacji projektowej związanej z realizacją usługi szkoleniowej nie później niż w ciągu 10 dni od zakończenia poszczególnych zjazdów
  w następującej szczegółowości:
  -po I zjeździe należy przekazać: formularze zgłoszeniowe, deklaracje uczestnictwa, zaświadczenia o zatrudnieniu, listy obecności potwierdzające również możliwość skorzystania z transportu, zakwaterowania i wyżywienia, listy potwierdzające otrzymanie materiałów szkoleniowych, ankiety ewaluacyjne. Wymagane jest aby deklaracje uczestnictwa oraz zaświadczenia o zatrudnieniu zostały złożone przez uczestników w momencie ich rejestracji na szkoleniu i były dostarczone Zamawiającemu na żądanie,
  -po II, III, IV, V zjeździe należy przekazać listy obecności potwierdzające również możliwość skorzystania z transportu, zakwaterowania i wyżywienia, ankiety ewaluacyjne,
  -po V zjeździe dodatkowo należy przekazać: kserokopie zaświadczeń o udziale w szkoleniu zawierającymi imiona i nazwiska osób prowadzących szkolenie oraz listy potwierdzające odbiór zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.
  Organizacja szkolenia
  Dojazd: Wykonawca jest zobowiązany zorganizować dojazd uczestników na każdy zjazd:
  - pierwszego dnia zjazdu z miejsca zbiórki uczestników szkolenia do miejsca, w którym realizowane będzie szkolenie oraz
  - po zakończeniu zjazdu powrót do miejsca zbiórki.
  Miejscem zbiórki uczestników szkolenia będzie Dworzec Letni w Poznaniu, ul. Dworcowa 1 (odbiór uczestników poszczególnych zjazdów w dniu ich rozpoczęcia nastąpi o godz. 10:00 z Dworca Letniego w Poznaniu).
  Dojazd zorganizowany będzie z wykorzystaniem transportu samochodowego - z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przejazdu oraz wygody (dla każdej osoby miejsce siedzące, w razie potrzeby ogrzewanie lub klimatyzacja).
  Zakwaterowanie: Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zakwaterowanie uczestników zjazdów w pokojach 2 lub 1 osobowych, w hotelu trzygwiazdkowym lub ośrodku rekreacyjno - szkoleniowym spełniającym standard hotelu trzygwiazdkowego, położonym w woj. wielkopolskim, w tym w mieście Poznaniu. Obiekt nie może być położony w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwych ciągów komunikacyjnych: dróg, torów kolejowych, kanałów powietrznych.
  Sale szkoleniowe: Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. Sale dydaktyczne muszą znajdować się w obiekcie lub na terenie tego samego ośrodka, w którym zakwaterowani są uczestnicy szkolenia. Sale dydaktyczne powinny posiadać okna i być wyposażone w sprzęt do przeprowadzenia szkoleń (projektor multimedialny, laptop, nagłośnienie, flipcharty z kartkami papieru oraz kompletem pisaków), umożliwiający realizację zajęć w sposób określony w § 2 ust. 1 lit. d) wzoru umowy, stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ.
  Temperatura w pomieszczeniach powinna być dostosowana do potrzeb użytkowników
  3.7.4. Wyżywienie: Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia, a dostarczane posiłki powinny zapewniać 100% całodziennego zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze.
  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom podczas zjazdu:
  - pierwszego dnia - obiad dwudaniowy z napojem oraz kolację,
  - drugiego dnia - śniadanie, obiad dwudaniowy z napojem, kolację,
  - trzeciego dnia - śniadanie, obiad dwudaniowy z napojem,
  - 2 serwisy konferencyjne w każdym dniu szkolenia, składające się z kawy, herbaty, wody mineralnej, soków, owoców; np. jabłko lub banan, wyrobów cukierniczych,
  - zorganizowanie kolacji integracyjnej podczas pierwszego zjazdu.
  Ww. posiłki powinny być podawane w innej sali niż sala wykładowa, ale w tym samym budynku lub na terenie tego samego ośrodka.
  Posiłki powinny być podawane na zastawie ceramicznej, z kompletem sztućców metalowych
  i serwetek.
  Wykonawca musi zapewnić obsługę pozwalającą na szybkie i sprawne wydanie posiłków.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik Nr 1 do SIWZ.

  Termin wykonania zamówienia
  Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia najpóźniej do dnia 30 listopada 2012 roku.
 7. Szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni w ramach środków Funduszu Pracy oraz w ramach projektu Wiatr w żagle realizowanego przez Powiatowy Urząd pracy w Bochni w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, Bochnia
  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń:
  - Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie kat. C dla 5 osób bezrobotnych
  zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni w ramach środków Funduszu Pracy
  - ABC przedsiębiorczości dla 5 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni w ramach projektu Wiatr w żagle realizowanego przez Powiatowy Urząd pracy w Bochni w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 8. Przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych w ramach programu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w latach 2010 - 2014 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Bochni, Bochnia
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych w związku z realizacją projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w latach 2010 - 2014 - 6 zadań
 9. Kursy ekonomiczno-handlowe w ramach projektu - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Brzesku, Brzesko
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursów zawodowych z branży ekonomicznej i handlowej w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na następujące zadania: Zadanie 1: Kurs fakturowania i obsługi kas fiskalnych dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku Zadanie 2: Kurs fakturowania i obsługi kas fiskalnych dla uczniów grupy II w ZSP nr 2 w Brzesku Zadanie 3: Kurs kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych dla ZS w Czchowie Zadanie 4: Kurs Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, tworzenie biznesplanu dla uczniów ZS w Czchowie Zadanie 5: Kurs Profesjonalny pracownik sekretariatu dla uczniów ZS w Czchowie Zadanie 6: Kurs specjalista do spraw kadr i płac dla uczniów ZS w Czchowie Zadanie 7: Kurs obsługi programów magazynowych dla uczniów ZSP nr 1 w Brzesku Zadanie 8: Kurs kadry i płace dla ZSP nr 1 w Brzesku Zadania 9: Kurs pozyskiwanie funduszy unijnych dla ZSP nr 1 w Brzesku Zadania 10: Kurs obsługa nowoczesnych urządzeń IT stosowanych w handlu dla ZSP1 w Brzesku Zadanie 11: Kurs florystyczny I stopnia dla uczniów ZSP nr 1 w Brzesku Zadanie 12: Kurs obsługi kas fiskalnych dla ZS w Szczurowej Zadanie 13: Kurs Obsługi specjalistycznych programów finansowo - księgowych dla uczniów ZS w Szczurowej Zadanie 14: Kurs florystyczny I stopnia dla uczniów ZS w Szczurowej Zadanie 15: Kurs na specjalistę do spraw turystyki dla uczniów ZSTiO w Łysej Górze Zadanie 16: Kurs języka migowego dla uczniów ZSTiO w Łysej Górze Szczegółową specyfikację każdego kursu zawarto w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Opis przedmiotu zamówienia). Kursy realizowane są w ramach projektu - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia: 1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na w/w Zadania. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji części zamówienia przez podwykonawcę. 3) W ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, ale nie później niż dzień przed faktycznym rozpoczęciem kursu Wykonawca będzie zobligowany przekazać do Zamawiającego planowany harmonogram spotkań zawierający daty i godziny prowadzonych zajęć wraz z tematami rozpisanymi zgodnie z tematyką kursu. Szczegółowy harmonogram realizacji kursu musi być uzgodniony z liderem szkolnym projektu właściwym dla każdego zadania (zaparafowany) i podpisany przez właściwego Dyrektora Szkoły. 4) Zamawiający wymaga aby szkolenia planowane były zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ. 5) Jeśli w załączniku nr 1 do określenia długości kursu użyto terminu ,,godzina,, to należy przyjąć, iż jedna godzina jest równa 60 minutom, jeśli zaś długość opisano z użyciem ,,godziny lekcyjnej,, to należy przyjąć iż jedna godzina lekcyjna jest równa 45 minutom. 6) Sale i pracownie przewidziane na realizację kursu w danej szkole udostępnia się Wykonawcy nieodpłatnie jeśli w załączniku nr 1 do SIWZ określono, iż dany kurs odbywać się będzie na terenie tej właśnie szkoły. 7) W przypadku kursu wyjazdowego tj. dla Zadania 12 Wykonawca będzie realizował kurs w swojej siedzibie lub innym miejscu wyznaczonym przez siebie. Miejsce realizacji kursu musi być przystosowane do jego przeprowadzenia. W takim wypadku Wykonawca będzie zobowiązany także na własny koszt zapewnić uczestnikom kursu oraz opiekunowi oddelegowanemu przez Zamawiającego dojazd z siedziby szkoły dla której realizowany jest kurs do miejsca realizacji kursu i z powrotem. 8) Zadaniem opiekuna oddelegowanego przez Zamawiającego jest wyłącznie opieka i nadzór nad uczniami. Wykonawca nie może zobowiązywać tego opiekuna do innych zadań, zwłaszcza niedopuszczalne jest powierzenie mu organizacji kursu, organizacji czasu, organizacji wyżywienia i noclegów. 9) Wykonawca może w trakcie przeprowadzania kursu korzystać z pomocy dydaktycznych będących własnością szkoły wyszczególnionych w specyfikacji - w załączniku nr 1 do SIWZ, przy czym odpowiada on za wszelkie uszkodzenia powstałe na wskutek niewłaściwego ich użytkowania. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona udostępnia sprzęt oraz dokonuje sprawdzenia jego stanu w obecności Wykonawcy każdorazowo przed rozpoczęciem i po zakończeniu kursu. Pozostały sprzęt niezbędny do realizacji zadania Wykonawca musi zorganizować na swój koszt. 10) Jeżeli w załączniku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) wymaga się od Wykonawcy przekazania uczestnikom kursu materiałów szkoleniowych, dydaktycznych, biurowych oraz wszelkich innych produktów to wszystkie one muszą być nowe, nieużywane i oryginalnie zapakowane. 11) Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego faksem, e-mailem lub pisemnie (najpóźniej w drugim dniu roboczym po zajęciach) o każdej nieobecności uczestnika na danym kursie. 12) Wykonawca jest zobowiązany prowadzić odpowiednią dokumentację w postaci: dziennika zajęć (wzór zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 luty 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. nr 23, poz. 225, z późn. zm.)), listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników w każdym dniu szkolenia i podpisaną przez prowadzącego zajęcia (wzór listy obecności zostanie przekazany Wykonawcy przez właściwego lidera szkolnego po podpisaniu umowy na realizację kursu), listy przekazanych posiłków, materiałów biurowych, szkoleniowych/skryptów oraz wszelkich innych dokumentów i pomocy jeśli wymaga tego specyfikacja kursu określona szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ, a także listy odbioru wydanych zaświadczeń/certyfikatów. Sporządzając listy przekazania uczniom wszelkich zaświadczeń, certyfikatów przedmiotów czy produktów (w tym wyżywienia) Wykonawca musi uzyskać podpis każdego ucznia potwierdzający jego faktyczny odbiór. Brak takiego podpisu jest dla Zamawiającego równoznaczny z nieprzekazaniem przedmiotu o którym mowa wyżej. 13) Wykonawca po zakończeniu kursu przeprowadzi wśród uczestników kursu ocenę merytoryczną i techniczną przebiegu kursu na podstawie anonimowej ankiety oceniającej. 14) Wykonawca zapewni ubezpieczenie wszystkich uczestników kursów (dla kursów wyjazdowych także ubezpieczenie opiekunów delegowanych przez Zamawiającego) od następstw nieszczęśliwych wypadków (każda osoba musi być ubezpieczona na kwotę min. 10.000 zł na okres trwania kursu). Wykonawca musi posiadać polisę potwierdzającą objęcie uczestników takim ubezpieczeniem oraz przedstawić jej kserokopię najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. 15) W ramach promocji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest także do: a) oznakowania sal, w których będą odbywały się zajęcia, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, b) informowania uczestników kursu o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, c) stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia znaków takich jak: logo POKL, logo Unii Europejskiej wraz z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Województwa Małopolskiego, logo projektu, logo powiatu brzeskiego, hasło promocyjne POKL. 16) W przypadku niemożliwości ukończenia kursu przez uczestnika z przyczyny leżącej po jego stronie (tj. długotrwałej choroby, śmierci lub dobrowolnej rezygnacji) Wykonawca zamiast zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu kursu, o których mowa punkcie 17 przekaże Zamawiającemu stosowne oświadczenie ze wskazaniem powodu przerwania kursu danego uczestnika. 17) CERTYFIKATY i ZAŚWIADCZENIA dla kursów: Każdy z uczestników zajęć (posiadający min 80% obecności) otrzyma zaświadczenie/certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. Na zaświadczeniu/certyfikacie winny zostać umieszczone: szczegółowy zakres programowy kursu (wraz z podaniem liczby godzin poszczególnych tematów zajęć), logo projektu - wg wzoru przekazanego przez Lidera szkolnego na etapie realizacji zamówienia oraz zapis właściwy dla nazwy kursu występujący w nazwie każdego zadania tj.: np. dla zadania 1: Kurs fakturowania i obsługi kas fiskalnych dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku, będzie to sentencja: ,,Kurs fakturowania i obsługi kas fiskalnych współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,,. Ponadto: Obok wyżej wymienionych zaświadczeń w przypadku realizacji: Zadania 9, Zadania 11, Zadania 13 Wykonawca wyda uczestnikom, także zaświadczenie (zawierające treści jak wyżej wymienione) na podstawie § 6 rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). 18) CATERING dla kursów: a) dla Zadań 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 i 16 Wykonawca zapewni na każde zajęcia, dla każdego uczestnika kursu conajmniej jeden gorący posiłek (o masie min. 200 g.) / na osobę oraz ciepłą herbatę i kawę. Posiłki muszą być wyporcjowane oraz zostać zaserwowane w pierwszej połowie zajęć. Na okres spożywania w/w posiłku Zamawiający zapewni dodatkowe pomieszczenie do tego celu. b) dla Zadania 12 tj. kursu wyjazdowego Wykonawca zapewni każdego dnia uczestnikom kursu i opiekunowi wyżywienie w postaci śniadania, obiadu (dwudaniowego) i kolacji ( wszystkie posiłki, serwowane, wyporcjowane). Wszystkie posiłki muszą być świeże i przygotowane zgodnie z zachowaniem obowiązujących przepisów dot. higieny żywienia i żywności. 19) W salach i pracowniach, podczas prowadzenia zajęć bez zgody koordynatora powiatowego nie mogą przebywać inne osoby niż uczestnicy kursu oraz osoby szkolące (instruktorzy, wykładowcy). 20) Zamawiający zastrzega sobie prawo do pełnej kontroli przeprowadzanych zajęć, w tym także do sporządzania zdjęć oraz wszelkiej dokumentacji obrazującej realizację przedmiotu umowy.
 10. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta w Jaśle w ramach projektu pn.: Profesjonalna kadra - Sprawny urząd współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Podziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
  Zamawiający: Miasto Jasło, Jasło
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta w Jaśle w ramach projektu pt.: Profesjonalna kadra - Sprawny urząd współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Podziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. CZĘŚĆ I: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie 2 szkoleń trwających dwa dni każde dla ogółem 44 pracowników Urzędu Miasta w Jaśle (22 pracowników w grupie) z zakresu Profesjonalnej obsługi klienta oraz Strategii pracy z trudnym klientem w ramach projektu pn.: Profesjonalna kadra - Sprawny Urząd współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. CZĘŚĆ II: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 dwudniowych szkoleń dla 12 pracowników Urzędu Miasta w Jaśle z zakresu Techniki i metodologii tworzenia prawa miejscowego oraz Postępowania administracyjnego, wydawania decyzji i rozstrzygnięć administracyjnych w ramach projektu pn.: Profesjonalna kadra - Sprawny Urząd współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. CZEŚĆ III: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia komputerowego ECDL kończącego się uzyskaniem certyfikatu ECDL w ramach projektu pn.: Profesjonalna kadra - Sprawny Urząd współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 11. Przygotowanie i realizacja dwudniowego szkolenia pt Prowadzenie mediacji w rodzinach alkoholowych dla 2 grup uczestników.
  Zamawiający: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa
  Przygotowanie i realizacja dwudniowego szkolenia pt Prowadzenie mediacji w rodzinach alkoholowych dla 2 grup uczestników.
 12. Organizacja szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy w Sułoszowej
  Zamawiający: Gmina Sułoszowa, Sułoszowa
  zamówienie obejmuje organizację szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy Sułoszowa (koszt wynagrodzenia wykładowców oraz materiały szkoleniowe - wersja papierowa oraz elektroniczna dla wszystkich szkoleń). Dla szkoleń informatycznych oraz obsługi programu LEX niezbędne będzie na czas szkolenia, zapewnienie sprzętu komputerowego dla każdego z uczestników. Zamawiający gwarantuje salę do szkoleń (Sala obrad w budynku urzędu). Materiały szkoleniowe oraz wszelka dokumentacja winna być opatrzona logiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz godłem Gminy Sułoszowa. Szkolenia muszą się odbywać w godzinach pracy urzędu: Poniedziałek 9:15 - 17:15, Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30. Cykl szkoleń: Usługi zapoznawania użytkownika z obsługą komputera i usługi szkoleniowe
  1. Szkolenie: Korzystanie z programu LEX 24 godziny - (5 osób) LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2011 r. 2. Kurs Power Point ( podstawowy) 40 godzin - (4 osoby) LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2011 r. 3. Kurs: Nowoczesne technologie internetowe w urzędzie 40 godzin -(5 osób) LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2011 r. 4. Szkolenie: Elektroniczny obieg dokumentów 20 godzin dla 3 grup po 9 osób - WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2012 r.
  5. Szkolenie: Zasady funkcjonowania BIP 18 godzin - (4 osoby) PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2012 r.
  6. Szkolenie: Umieszczanie informacji w BIP 18 godzin - (4 osoby) PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2012 r.
  7. Kurs MS Word (podstawowy) 40 godzin (5 osób) STYCZEŃ - CZERWIEC 2012 r. 8. Kurs: MS Excel (podstawowy) 40 godzin (5 osób) STYCZEŃ - CZERWIEC 2012 r. 9. Kurs MS Office (średniozaawansowany) 40 godzin (5 osób) STYCZEŃ - MAJ 2013 r. 10. Szkolenie: Pisania aktów prawa miejscowego w języku HTML 32 godziny - (5 osób) CZERWIEC - LIPIEC 2012 r. 11. Szkolenie: Opracowanie i wdrożenie procedury aktualizowania opisu świadczonych usług dostępnych w BIP 5 dni po 6 godzin
  (4 osoby) WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2012 r.Termin wykonania zamówienia: a) szkolenia odbywać się będą
  w wyznaczonych jw. miesiącach począwszy od listopada 2011 r. - do maja 2013 r.. szczegółowe terminy realizacji szkoleń ustalone będą na min. 7 dni przed planowaną realizacją. b) Miejsce wykonywania zamówienia: będzie wykonywane w budynku Urzędu Gminy w Sułoszowej
 13. Zamówienie na usługę szkoleniową dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w AŚ w Krakowie
  Zamawiający: Areszt Śledczy, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przyuczającego do zawodu magazynier z obsługą kas fiskalnych dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Krakowie.
  Kurs przyuczający do zawodu obejmować będzie 10 osadzonych.

  Informacje dotyczące kursu przyuczającego do zawodu magazynier z obsługa kas fiskalnych:

  Jeden kurs przyuczający do zawodu obejmuje:
  a) Zamówienie obejmuje 80 godzin zajęć dydaktycznych (zarówno teoretycznych jak również praktycznych) - 1 godz. = 45min.;
  b) Program nauczania powinien być zgody z obowiązującymi przepisami;
  c) W kursie uczestniczy 10 osadzonych;
  d) Termin realizacji: do dnia podpisania umowy do 5 grudnia 2011 r.
  e) Kurs realizowany będzie w dni powszednie w godz. 8.30 do 13.00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
  f) Wykonawca przygotuje uczestników kursu do wykonywania pracy w zawodzie magazynier wraz z nabyciem umiejętności w zakresie posługiwania się kasą fiskalną.

  g) Zajęcia praktyczne muszą odbyć się po zakończeniu zajęć teoretycznych.
  h) Wykonawca przeszkoli skazanych biorących udział w kursie zawodowym w zakresie BHP, opłaci wymagane badania lekarskie stwierdzające możliwość uczestniczenia skazanych w kursie magazyniera z obsługą kas fiskalnych oraz ubezpieczenie w niezbędnym zakresie.
  i) Wykonawca odpowiedzialny będzie za prawidłową realizację programu merytorycznego oraz za prowadzenie dziennika zajęć;
  j) Wykonawca zapewni uczestnikom kursu na czas trwania szkolenia konieczny sprzęt oraz materiały dydaktyczne (skrypty, podręczniki itp.) jak również podstawowe materiały biurowe w postaci długopisów i zeszytów.
  k) Koszt materiałów przeznaczonych do praktycznej nauki zawodu nie może przekroczyć 40% całkowitej wartości kursu.
  l) Kurs zakończy się egzaminem końcowym z zagadnień teoretycznych oraz praktycznych przewidzianych w programie szkolenia. Czasu trwania egzaminu nie wlicza się do czasu trwania szkolenia.
  m) Egzamin sprawdzający przeprowadzi stosowna komisja powołana przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym.
  n) Osoba, która uzyskała z egzaminu końcowego ocenę wyższą od oceny niedostatecznej, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216) oraz dodatkowy certyfikat opatrzony właściwymi logotypami.
 14. Zakup usług organizacji kursów zawodowych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.
  Zamawiający: Powiat Wielicki, Wieliczka
  1/. Przedmiotem niniejszego postępowania jest przeprowadzenie następujących usług szkolenia: kurs serwer Microsoft Small Business Server 2003 - administracja i konfiguracja,kurs Kadry i Płace w programach Płatnik i Symfonia, kurs fotografii, kurs magazynier-fakturzysta, kurs obsługa programu CDN Optima Finanse i Księgowość, kurs obsługa programu CDN Optima Handel, kurs obsługa programu Symfonia Finanse i Księgowość w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. 2/. Opis poszczególnych części zamówienia. a/. Kurs serwer Microsoft Small Business Server 2003 - administracja i konfiguracja, grupa: 10 osób czas trwania: 60 godzin, przy czym przez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę zegarową (60 minut). Minimalna tematyka kursu: wprowadzenie do programu - wersje SBS 2003; przykłady zastosowań biznesowych dla SBS; nowa instalacja SBS - planowanie sieci; instalowanie i konfiguracja systemu Small Business Server; integracja usług DNS, DHCP oraz Active Directory; usługa IIS a Small Business Serve; routing i dostęp zdalny, VPN oraz zapory sieciowe; usługi terminalowe; bezpieczeństwo serwera i stacji roboczych; połączenia klienckie; zastosowanie SharePoint; tworzenie kopii zapasowej Small Business Server; monitorowanie i raportowanie. b/. Kurs Kadry i Płace w programach Płatnik i Symfonia grupa: 10 osób, czas trwania: 40 godzin, przy czym przez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę zegarową (60 minut). Program szkolenia powinien zawierać co najmniej niżej wymienione moduły: a/.ogólne zasady ubezpieczeń społecznych - wprowadzenie; b/.ćwiczenia praktyczne przy stanowiskach komputerowych: utworzenie bazy jednostki w programie płatnik; c/.zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego pracodawcy/przedsiębiorstwa, pracownika, członka rodziny i innych osób oraz zgłoszenie innych danych i zmian; d/.sporządzenie deklaracji miesięcznych wraz z załącznikami (raportami imiennymi o należnych składkach; wyrejestrowanie z ubezpieczenia pracodawcy/przedsiębiorstwa, pracownika, członka rodziny i innych osób e/.obsługa komputerowa w programie SYMFONIA - moduł KADRY I PŁACE w tym: sporządzanie dokumentów pracowniczych, f/.zasady obliczania list płac, g/.sporządzanie list płac- różne wersje, h/.sporządzanie umów zleceń i ich rozliczanie, umów o dzieło i ich rozliczanie, i/.analiza wynagrodzeń, ubezpieczenia społeczne pracowników inne świadczenia. c/.Kurs fotografii grupa: 2 x 10 osób; czas trwania: 20 godzin przy czym przez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę zegarową (60 minut). Minimalna tematyka kursu: pokaz aparatów fotograficznych, ich możliwości, budowa i funkcje podzespołów; kompozycja kadru, nastawy ostrości i czułości; oświetlenie i techniki doświetlania; ćwiczenia z martwą naturą, postacią i pejzażem. Zamawiający udostępni wykonawcy: salę lekcyjną z podstawowym wyposażeniem, flipchart, przyłącze elektryczne, możliwość podłączenia do Internetu oraz aparaty fotograficzne dla uczniów (aparat fotograficzny NIKON D3100 + obiektyw 18-55VR) w ilości 10 szt. dla grupy 10 uczestników szkolenia d/. Kurs magazynier fakturzysta grupa: 10 osób, czas trwania: 40 godzin przy czym przez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę zegarową (60 minut). Minimalna tematyka kursu: cz. I Marketing w działalności hurtowni: podejście do klientów indywidualnych i instytucjonalnych, motywacje zakupu towarów i usług, narzędzia marketingowe, planowanie strategiczne i operacyjne w marketingu, public relations. cz. II Dokumentacja magazynowa: rodzaje dokumentów magazynowych, obieg dokumentów magazyn - dział sprzedaży. metody wyceny rozchodów magazynowych. transakcje związane z magazynem; zakres, terminy i sposoby inwentaryzacji. cz. III Dokumentacja sprzedaży towarów: dokumenty sprzedaży - faktury Vat, rachunki, faktury Vat RR, faktury korygujące, faktury wewnętrzne, dokumentacja związana z zapłatą - KP, KW, przelew. cz. IV Obsługa komputera w programie Subiekt - zakup i sprzedaż towarów: uruchomienie programu, wprowadzanie danych, konfiguracja programu, transakcje, zakup na podstawie faktur, sprzedaż fakturowana, kontrahenci, formy zapłaty, rabaty. e/. Kurs obsługa programu CDN Optima Finanse i Księgowość grupa: 2 x 10 osób,czas trwania: 40 godzin przy czym przez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę zegarową (60 minut). Minimalna tematyka kursu: struktura programu - kolejność wprowadzania dokumentów (ewidencja dokumentów, dziennik), plan kont i zasady jego tworzenia (syntetyka, analityka, konta słownikowe, konta zwykłe i rozrachunkowe powiązanie z zapisem), ewidencja dokumentów - zasady wprowadzania i dekretowania (struktura ewidencji dokumentów - porównanie z PKPiR, opis analityczny - możliwości w zakresie automatycznego księgowania, wykorzystanie cech dokumentu - definiowalnych), wprowadzenie i dekretowanie rożnych typów dokumentów (sprzedaż, zakupy, środki trwale, magazynowe, PK, faktury wewnętrzne, raport kasowy, wyciąg bankowy), tworzenie schematów księgowych faktur zakupu i sprzedaży (księgowanie w oparciu o opis analityczny, księgowanie w oparciu o cechy, księgowanie korekt), tworzenie schematów księgowania raportów kasowych i bankowych, tworzenie schematów księgowych dokumentów magazynowych, deklaracje podatkowe - definiowanie i wykorzystanie (VAT-7, CIT-2, PIT-5), obroty i salda - zasady korzystania, zestawienia księgowe - definiowanie i wykorzystanie (bilans, rachunek zysków i strat, inne zestawienia), ćwiczenie podsumowujące - sprawdzające umiejętność wykonania wszystkich standardowych czynności w programie, a w szczególności: wprowadzanie i księgowanie rożnych typów dokumentów, tworzenie prostych schematów księgowań, sporządzanie deklaracji i rozliczeń, drukowanie zestawień. Zamawiający udostępni wykonawcy: salę komputerową wraz z oprogramowaniem CDN Optima Finanse i Księgowość, flipchart. f/. Kurs obsługa programu CDN Optima Handel grupa: 10 osób,czas trwania: 30 godzin przy czym przez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę zegarową (60 minut). Minimalna tematyka kursu: struktura programu; zasady poruszania się po programie; pozycja cennikowa - towar lub usługa (karta towaru lub usługi, opis i możliwość jego edycji na dokumencie, stawka VAT i nr PKWiU, definiowanie cen sprzedaży); kontrahent - karta kontrahenta (dane kontrahenta niezbędne do wystawienia faktury, korekta danych, warunki płatności); wprowadzanie faktur zakupu (korzystanie z istniejących kartotek towarowych i kart kontrahentów, zakładanie nowych kartotek z poziomu dokumentu, modyfikacja danych z kartotek, korekta cen sprzedaży na podstawi nowych cen zakupu); zależność pomiędzy dokumentem handlowym i magazynowym - tworzenie PZ, wystawianie faktur sprzedaży (korzystanie z istniejących kartotek towarowych i kart kontrahentów, zakładanie nowych kartotek z poziomu dokumentu, modyfikacja danych z kartotek, wskazywanie ceny lub dostawy, różne formy zapłaty), zależność pomiędzy dokumentem handlowym a magazynowym - tworzenie WZ, rodzaje wydruków faktur VAT - zasady drukowania, kontrola płatności (ewidencja kasowa - raporty i dokumenty kasowe, ewidencja obrotu bezgotówkowego - raporty bankowe, rozliczanie płatności, kontrola rozrachunków - raporty), korekty zakupów i sprzedaży (zasady tworzenia i wydruku, powiązania pomiędzy dokumentami handlowymi i magazynowymi), operacje magazynowe. Zamawiający udostępni wykonawcy: salę komputerową wraz z oprogramowaniem CDN Optima Handel, flipchart. g/. Kurs obsługa programu Symfonia Finanse i Księgowość grupa: 2x10 osób,czas trwania: 40 godzin przy czym przez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę zegarową (60 minut). Minimalna tematyka kursu: przygotowanie programu do pracy, plan kont, kartoteki w Symfonii, rejestry VAT, wprowadzanie dokumentów krajowych, dodawanie nowego dokumentu, rozliczenie transakcji za pomocą WB, rozliczenie transakcji za pomocą RK, rozliczenie transakcji za pomocą kompensaty, bilans otwarcia, obroty i zapisy na kontach, bilans końcowy - wydruki, rachunek zysków i strat wydruki, księgowanie dokumentów - zadania symulacyjne, zamykanie miesiąca, zamknięcie roku, praca w nowym roku obrotowym, bilans otwarcia w kolejnym roku pracy z Symfonią, sporządzanie deklaracji, ćwiczenia utrwalające - praca w programie Symfonia od bilansu do bilansu. Zamawiający udostępni wykonawcy: salę komputerową wraz z oprogramowaniem SYMFONIA Finanse i Księgowość, flipchart. 3/. Miejsce realizacji szkoleń Zespół Szkół Zawodowych w Wieliczce lub/i Zespół Szkół w Gdowie. Zamawiający udostępni Wykonawcy sale szkoleniowe zlokalizowane w Zespole Szkół Zawodowych w Wieliczce i Zespole Szkół w Gdowie w godzinach, w których nie są wykorzystywane do prowadzenia zajęć szkolnych. 4/. Zajęcia w ramach kursów muszą być realizowane w sposób umożliwiający uczniom aktywny udział w nich tzn. maja być prowadzone metodami aktywnymi, a łączny czas trwania zajęć w jednym dniu szkoleniowym nie może przekraczać 4 godzin. 5/. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: a/. Rekrutację na kurs prowadzi Zamawiający. Wykonawca otrzyma listę uczestników po podpisaniu umowy. b/. Czas realizacji kursów: wrzesień - 30 listopada 2011 roku według ustaleń z Zamawiającym. Kursy powinny zostać zorganizowane w czasie wolnym od nauki szkolnej. c/. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony przed podpisaniem umowy z Wykonawcą. 6/. Obowiązki wykonawcy: Do obowiązków Wykonawcy należy przede wszystkim: a/. zapewnienie dostępu do materiałów dydaktycznych (szkoleniowych), b/. opracowanie i przedstawienie szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, c/. realizacja kursu przez wykwalifikowane osoby, posiadające doświadczenie w prowadzeniu kursów z tematu objętego przedmiotową umową, d/. po zakończeniu kursu wypełnienie z uczestnikami anonimowej ankiety ewaluacyjnej dotyczącej danego rodzaju kursu oraz podpisanie zaświadczenia o ukończeniu kursu, wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 7/. W ramach promocji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest także do: a/. stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia znaków takich jak: logo POKL, logo Unii Europejskiej wraz z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Województwa Małopolskiego, logo projektu, logo powiatu wielickiego, hasło promocyjne POKL. Wzór papieru firmowego zostanie udostępniony przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy. 8/. Wykonawca po zakończeniu kursu przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty, zatwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy: a/.listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu szkolenia, b/. program kursu oraz dziennik zajęć, c/. potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych wraz z jednym egzemplarzem materiałów, d/. listę potwierdzającą odbiór certyfikatów przez uczestników, e/. informację o zrealizowaniu usługi wraz z fakturą VAT/rachunkiem
 15. Przeprowadzenie kursów : Księgowość małych firm w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w roku 2011 w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce kursów : księgowość małych firm dla uczniów krakowskich szkół o profilu zawodowym zakończonych uzyskaniem przez nich zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu.
  Podstawą wydania ww zaświadczenia dla każdego z uczestników kursów będzie udział w przeprowadzonym przez Wykonawcę egzaminie wewnętrznym.
  Do egzaminu uprawnieni będą uczniowie, którzy spełniają kryteria określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie (obecność na zajęciach) .
  Liczba kursów w 2011r. - 2
  Grupa uczestników jednego kursu liczy: 10 uczniów.
  Łączna ilość godzin lekcyjnych ( 45 min.) zajęć 1 kursu : 60

  Zajęcia kursów odbywać się będą w weekendy - sobota, niedziela. Dzienną ilość godzin wykonawca kursów ustali z Liderem szkolnym projektu.
  Dopuszcza się możliwość zorganizowania zajęć w inne dni tygodnia w uzgodnieniu z Liderem szkolnym projektu. Terminy zajęć muszą być dostosowane do obowiązkowych godzin lekcyjnych uczestników kursów.
  Program 1 kursu:
  I. Blok księgowo- prawny 29 godz.:
  1.Mała firma jako jednostka organizacyjna - 5 godz.
  2. Zewnętrzne źródła finansowania działalności małych firm - 5 godz.
  3.Obowiązki wynikające z zatrudnienia pracowników - 7 godz.
  4.Zobowiazania podatkowe i formy ewidencji podatkowej - 8 godz.
  5.Sprawozdawczość i analiza finansowa małych firm - 4 godz.
  II. Blok praktyczne zastosowanie księgowych programów użytkowych ( CDN OPTIMA I SYMFONIA) - 30 godz.
  III. Egzamin - 1 godz.

  3.3.Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszystkim uczestnikom kursów :
  - materiały szkoleniowe, które po zakończeniu kursów przechodzą na własność uczestników (podręcznik) : Księgowość małej firmy - A. Jeleńska, lub Własna firma - jak założyć i prowadzić - A. Jeleńska, J. Polańska- Solarz,
  - serwis konsumpcyjny tj. kawa lub herbata lub sok oraz drożdżówka - w każdym dniu zajęć

  Uczestnik kursu otrzymuje od Wykonawcy:
  - niezbędne materiały ( podręcznik), serwis konsumpcyjny
  - zaświadczenie ukończenia kursu.

  Uwaga: Na zaświadczeniu winny zostać umieszczone:
  * szczegółowy zakres programowy kursu (wraz z podaniem ilości godzin poszczególnych tematów
  zajęć),
  * logo projektu - wg wzoru przekazanego przez Lidera szkolnego na etapie realizacji zamówienia,
  * zapis: kurs współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.
  Kurs zakończy się:

  - przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego,

  - przeprowadzeniem opracowanej przez Wykonawcę ankiety końcowej wśród uczestników kursu,
  którą przekazuje Zamawiającemu,

  - dostarczeniem przez Wykonawcę Zamawiającemu rejestru-listy obecności potwierdzających
  uczestnictwo osób uczestniczących w kursie oraz program kursu,
  - dostarczeniem przez Wykonawcę Zamawiającemu kserokopii zaświadczeń wydanych
  uczestnikom kursu.

  Szczegółowe harmonogramy kursów zostaną uzgodnione przez Wykonawcę, który będzie realizował zamówienie z Liderem szkolnym projektu.
  Miejsce kursów - Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 przy ul. Kapucyńskiej 2 w Krakowie .
  Komputery potrzebne do realizacji zajęć dla każdego uczestnika kursów zapewnia Lider szkolny projektu w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie przy ul. Kapucyńskiej 2.
  Wykonawca zapewnia oprogramowanie w wersji umożliwiającej prawidłową realizację programu kursów oraz w pełni odpowiada za powierzony ( na czas kursów) sprzęt komputerowy.
 16. SZKOLENIA ZAWODOWE-2
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku, Brzesko
  Przedmiotem zamówienia jest usługa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 40 kobiet bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, w podziale na szkolenia:
  1.Kurs komputerowy - 23 kobiety
  2.Kurs przedsiębiorczości - 7 kobiet
  3.Kurs pomocy przedmedycznej- 10 kobiet
 17. Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni-beneficjentów projektu Wiatr w żagle realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bochni w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, Bochnia
  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych (Operator koparko-ładowarki wszystkie typy kl.III, Magazynier, Sprzedawca-fakturzysta, Pracownik administracyjno-biurowy, Asystent księgowości) dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni-beneficjentów projektu Wiatr w żagle realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bochni w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 18. Przeprowadzenie kursu przyuczającego do zawodu malarz-tynkarz w zakresie ocieplania ścian w technologii lekkiej mokrej wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności
  Zamawiający: Zakład Karny, Trzebinia
  1)Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa szkoleniowa przeprowadzenia kursu przyuczającego do zawodu malarz-tynkarz w zakresie ocieplania ścian w technologii lekkiej mokrej wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności w ramach realizowanego projektu Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Wspólny Słownik Zamówień: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego.

  2)Usługa szkoleniowa powinna być zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości
  z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych (Dz.U.04.37.337 ze zm.), w szczególności
  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności
  i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U.06.31.216 ze zm.).

  3)Celem kursu przyuczającego do zawodu malarz-tynkarz w zakresie ocieplania ścian w technologii lekkiej mokrej jest nabycie praktycznych umiejętności
  w zakresie ocieplania ścian w technologii lekkiej mokrej i przyuczenie do zawodu.

  4)Celem szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej jest poznanie własnych możliwości, perspektyw edukacyjnych i zawodowych oraz reguł obowiązujących na rynku pracy, a także poznanie metod efektywnego poszukiwania pracy.

  5)Kurs przyuczający do zawodu malarz-tynkarz w zakresie ocieplania ścian
  w technologii lekkiej mokrej powinien obejmować łącznie: 120 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) dla każdego uczestnika (w tym 30 godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć praktycznych).

  6)Czas trwania szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej organizowanego
  w formie seminarium wynosi 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika.

  7)Dzienna liczba godzin lekcyjnych dla jednego uczestnika nie powinna przekraczać 10 godzin lekcyjnych.

  8)Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się na terenie Zakładu Karnego w Trzebini.

  9)Kurs przyuczający do zawodu malarz-tynkarz w zakresie ocieplania ścian
  w technologii lekkiej mokrej i szkolenie z zakresu aktywizacji zawodowej powinny odbywać się codziennie, w dniach od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8.00 do 18.00 (za wyjątkiem dni świątecznych i niedzieli).

  10)Liczba uczestników kursu przyuczającego do zawodu malarz-tynkarz w zakresie ocieplania ścian w technologii lekkiej mokrej i szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej wynosi 12 osób, w 1 grupie szkoleniowej. Zamawiający może skierować do przeszkolenia większą liczbę osadzonych niż 12, stanowiących listę osób rezerwowych.
 19. SZKOLENIA ZAWODOWE
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku, Brzesko
  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 40 kobiet bezrobotnych i (lub) nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, w podziale na szkolenia: 1. Pracownica małej gastronomii z elementami obsługi kasy fiskalnej i podstawami języka angielskiego - 20 kobiet 2. Pracownica biurowo- księgowa z elementami obsługi kasy fiskalnej i podstawami języka angielskiego - 5 kobiet 3. Stylistka - wizażystka z elementami obsługi kasy fiskalnej i podstawami języka angielskiego- 11 kobiet 4. Florystka z elementami obsługi kasy fiskalnej i podstawami języka angielskiego- 4 kobiety.
 20. Przeprowadzenie kursu przyuczającego do zawodu brukarza wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności - nr procedury DKw-220/2/POKL/2011
  Zamawiający: Zakład Karny, Trzebinia
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa przeprowadzenia kursu przyuczającego do zawodu brukarza wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 21. PCFE.272.78.2011 Przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL e-obywatel kończącego się uzyskaniem certyfikatu ECDL e-obywatel w ramach projektu pn.: Generacja 45+ atutem firmy
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, Nowy Sącz
 22. Przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych sprzedawca oraz kelner - barman w związku z projektem Gastronomia i Hotelarstwo - Twoją szansa na rynku pracy współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Bochni, Bochnia
 23. Przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL zawodowego w związku z realizacją projektu Gastronomia i Hotelarstwo - Twoja szansą na rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Bochni, Bochnia
 24. zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie nowoczesnych form komunikacji społecznej poprzez obsługę komputera z elementami Internetu Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL dla 11 wychowanków rodzin zastępczych w ramach projektu Aktywni Mogą Więcej.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Sucha Beskidzka
 25. Przeprowadzenie kursu przyuczającego do zawodu technologa wykończenia wnętrz, ogrodnika i obsługi komputera - program magazynowy. dla osób pozbawionych wolności wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych
  Zamawiający: Zakład Karny, Trzebinia
 26. Szkolenia zawodowe
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Bochni, Bochnia
 27. Przetarg nieograniczony na usługę: Kurs przyuczający do zawodu posadzkarza wraz ze szkoleniem z zakresu aktywizacji zawodowej Kurs przyuczający do zawodu krawcowej wraz ze szkoleniem z zakresu aktywizacji zawodowej Kurs przyuczający do zawodu technologa robót wykończeniowych wraz ze szkoleniem z zakresu aktywizacji zawodowej
  Zamawiający: Zakład Karny Kraków Nowa-Huta, Kraków
 28. Przeprowadzenie kursów dla osób pozbawionych wolności wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych
  Zamawiający: Areszt Śledczy w Krakowie Podgórzu, Kraków
 29. Przeprowadzenie kursów przyuczających do zawodu technologa wykończenia wnętrz i ślusarza-spawacza dla osób pozbawionych wolności wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych
  Zamawiający: Zakład Karny, Trzebinia
 30. Przeprowadzenie dwóch kursów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie
  Zamawiający: Zarząd Powiatu, Dąbrowa Tarnowska
 31. Szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni - beneficjentów projektu Wiatr w żagle realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bochni w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, Bochnia
 32. Przeprowadzenie kursów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie
  Zamawiający: Zarząd Powiatu, Dąbrowa Tarnowska
 33. Szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni - beneficjentów projektu Wiatr w żagle realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bochni w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, Bochnia
 34. Szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni - beneficjentów projektu Wiatr w żagle realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bochni w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, Bochnia
 35. Szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni - beneficjentów projektu Wiatr w żagle realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bochni w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, Bochnia
 36. Szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni - beneficjentów projektu Wiatr w żagle realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bochni w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, Bochnia
 37. Szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni - beneficjentów projektu Wiatr w żagle realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bochni w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, Bochnia
 38. kurs przyuczjący do zawodu tynkarza
  Zamawiający: Zakład Karny Kraków Nowa-Huta, Kraków
 39. SZKOLENIA ZAWODWE
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku, Brzesko
 40. Szkolenie dla bezrobotnych
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej, Limanowa
 41. Przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych sprzedawca oraz kelner - barman
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Bochni, Bochnia
 42. Usługa szkoleniowa osadzonych
  Zamawiający: Zakład Karny, Trzebinia
 43. kurs przyuczający do zawodu tynkarza - technolog robót budowlanych wraz ze szkoleniem z zakresu aktywizacji zawodowej
  Zamawiający: Zakład Karny Kraków Nowa-Huta, Kraków
 44. Przeprowadzenie kursów przyuczających do zawodu technologa robót wykończeniowych,brukarza, posadzkarza-glazurnika i ogrodnika dla osób pozbawionych wolności wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych.
  Zamawiający: Zakład Karny, Trzebinia
 45. Przetarg nieograniczony na przeprowadzanie kursów: Część I - Kurs przyuczający do zawodu dekarza Część II - Kurs przyuczający do zawodu spawacza Część III- Szkolenie z zakresu aktywizacji zawodowej
  Zamawiający: Zakład Karny Kraków Nowa-Huta, Kraków
 46. Przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Bochni, Bochnia
 47. Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do do powrotu na rynek pracy po zakończeniu kary pozbawienia wolności - kurs brukarza
  Zamawiający: Areszt Śledczy w Krakowie Podgórzu, Kraków
 48. Kurs przyuczający do zawodu fryzjera
  Zamawiający: Zakład Karny Kraków Nowa-Huta, Kraków
 49. Kurs przyuczający do zawodu malarza wraz ze szkoleniem z zakresu aktywizacji zawodowej
  Zamawiający: Zakład Karny Kraków Nowa-Huta, Kraków
 50. Kursy przyuczające do zawodu : Posadzkarza, krawcowej wraz z aktywizacją zawodową
  Zamawiający: Zakład Karny Kraków Nowa-Huta, Kraków
 51. dostawa usług szkoleniowych
  Zamawiający: Zakład Karny, Trzebinia
 52. Przeprowadzenie szkoleń/Szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni w ramach projektu Wiatr w żagle współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Asystent handlowy z obsługą kasy fiskalnej, podstawą obsługi komputera i profesjonalną obsługą klienta
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, Bochnia
 53. Przeprowadzenie szkoleń/Szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni w ramach projektu Wiatr w żagle współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Kurs komputerowy ECDL
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, Bochnia
 54. Przeprowadzenie szkoleń/Szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni w ramach projektu Wiatr w żagle współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Pracownik administracyjno-biurowy z językiem angielskim i obsługą komputera
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, Bochnia
 55. Przeprowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu w 15 sekcjach: gastronomicznej,handlowej,rachunkowości i finansów,hotelarskiej
  Zamawiający: Zespół Szkół im. W. Witosa, Sucha Beskidzka
 56. Część I kurs zawodowy - glazurnik - posadzkarz Część II Kurs przyuczający do praktycznej obsługi komputera
  Zamawiający: Zakład Karny Kraków Nowa-Huta, Kraków
 57. Przeprowadzenie zajęć kursu barman-kelner
  Zamawiający: Zespół Szkół im. W. Witosa, Sucha Beskidzka