Kogo reprezentuje osoba

Jąkała Andrzej Janusz

w KRS

Andrzej Janusz Jąkała

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Janusz
Nazwisko:Jąkała
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Raba Wyżna (Małopolskie), Spytkowice (Małopolskie)
Przetargi:25 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ciszewski Andrzej, Dziwisz Tadeusz, Dłubacz Zofia, Gierat Małgorzata, Morzywołek Łukasz, Pietrzak Ewa Krystyna, Pyka Jadwiga, Rokosz Czyszczoń Anna, Rusnak Teresa, Sawina Adam, Smoleń Cecylia, Szewczyk Halina, Trybuła Janina, Trybuła Katarzyna, Unijewski Krzysztof, Wójciak Zbigniew, Zagata Danuta Stanisława, Żegleń Jolanta, Łach Ludmiła Maria, Łukaszka Helena, Łukaszka Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wójciak Kazimierz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jąkała Dorota Maria, Jąkała Szymon Andrzej, Jakała Żaneta Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Rabie Wyżnej, Raba Wyżna − KRS 0000118753
 2. Fundacja Instytut Działań Edukacyjno Aktywizujących, Spytkowice − KRS 0000592785
 3. Katolickie Stowarzyszenie Renowacji Cmentarza Parafialnego W Rabce-zdrój, Rabka-zdrój − KRS 0000140963
 4. Ludowy Klub Sportowy Orkan W Rabie Wyżnej, Raba Wyżna − KRS 0000007035
 5. Nowator Sp. Z O.O., Spytkowice − KRS 0000293297
 6. Oręgowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Nowy Sącz − KRS 0000050268
 7. Pieniński Bank Spółdzielczy, Krościenko Nad Dunajcem − KRS 0000091542
 8. Stowarzyszenie Dziennikarzy i Publicystów, Myślenice − KRS 0000256870
 9. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Ośrodkowi Zdrowia W Rabie Wyżnej, Raba Wyżna − KRS 0000034105
 10. Stowarzyszenie Oświatowe Echo W Rabie Wyżnej, Raba Wyżna − KRS 0000003223
 11. Związek Euroregion Tatry, Nowy Targ − KRS 0000035897

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Rabie Wyżnej, Raba Wyżna − KRS 0000161580
 2. Malpol Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000042167
 3. Mes Pharma E. Żak - Stachnik Sp. J., Rabka-zdrój − KRS 0000322140
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Skawex Sp. Z O.O., Skawa − KRS 0000065273

Powiązane przetargi (25 szt.):
 1. Rozbudowa skoczni narciarskiej Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Centralnym Ośrodku SportuOśrodku Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
  Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, Zakopane
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa
  skoczni narciarskiej Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Centralnym
  Ośrodku SportuOśrodku
  Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  zawarto w SIWZ
 2. Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 427 372,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Raba Wyżna, Raba Wyżna
  1. Udzielenie Gminie Raba Wyżna kredytu długoterminowego w kwocie 1 427 372,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  2. Spłata zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami nastąpi z dochodów Gminy Raba Wyżna.
  3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich [PLN].
  4. Wykorzystanie kredytu będzie następować w dwóch transzach (takie dane należy przyjąć przygotowując ofertę):
  a) pierwsza transza przekazana na rachunek bankowy Gminy Raba Wyżna w kwocie 600 000,00 zł , w terminie do 14 grudnia 2015 r*.
  b) druga transza przekazana na rachunek bankowy Gminy Raba Wyżna w kwocie 827 372,00 zł , w terminie do 28 grudnia 2015 r.
  UWAGA: *Termin uruchomienia pierwszej raty uzależniony będzie od daty podpisania umowy zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych, gdyż Zamawiający nie może określić ile czasu zajmie wykonanie czynności badania ofert, a w następstwie wyboru oferty najkorzystniejszej, rozpatrzenia ewentualnych odwołań. Stąd też datę wypłaty pierwszej transzy kredytu - 14 grudnia 2015 r. należy przyjąć do oferty i traktować jedynie jako hipotetyczną datę wypłaty środków z kredytu.
  5. Uruchomienie każdej transzy kredytu nastąpi na pisemny wniosek złożony przez Zamawiającego, w terminie maksymalnie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
  6. Spłata rat kapitałowych kredytu oraz odsetek od kredytu następować będzie kwartalnie a termin płatności raty oraz odsetek następował będzie ostatniego dnia każdego kwartału, począwszy od 31 marca 2016 r. do 31 grudnia 2023 r.
  7. Odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu.
  8. Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 3M oraz stałej marży Wykonawcy.
  9. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.
  10. Zamawiający może wykorzystać mniejszą kwotę kredytu, a także dokonać wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki będą liczone za okres jego faktycznego wykorzystania.
  11. Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową z kontrasygnatą skarbnika.
  12. Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu, bez powiadamiania banku o zamiarze dokonania takiej spłaty.
  13. Pierwsza rata kapitałowa płatna 31 marca 2016 r. w wysokości 44 617,00 zł. kolejne ( 31 rat)- począwszy od 30-06-2015 r. do 31-12-2023 r. w wysokości 44 605,00 zł.
  14. Karencja w spłacie kredytu do dnia 31-12-2015 r.
  15. Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania:
  do oferty: według stawki WIBOR 3M = 1,73.
  do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i stałej marży Wykonawcy.
  16. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, powiększoną o stałą marżę Wykonawcy.
  17. Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego stosownie do art. 97 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. 2012r. poz. 1376 z późn. zm.)
  18. Główny przedmiot zamówienia wg. wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 66.11.30.00-5 - usługi udzielania kredytu.
 3. Etap I: Budowa bioreaktorów do prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji w warunkach tlenowych z aktywnym napowietrzaniem, systemem sterowania, wymaganą infrastrukturą, instalacjami i sieciami
  Zamawiający: NOVA Sp. z o.o., Nowy Sącz
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
  Etap I: Budowa bioreaktorów do prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji w warunkach tlenowych z aktywnym napowietrzaniem, systemem sterowania, wymaganą infrastrukturą, instalacjami i sieciami.
  Opis techniczny przedmiotu zamówienia.
  Planowana do realizacji jest instalacja biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji w siedmiu zamkniętych bioreaktorach, w warunkach tlenowych o wydajność 12 300 Mg na rok. Instalacja stanowić będzie cześć instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120.
 4. Remonty i bieżące konserwacje obiektów budowlanych Nadleśnictwa Myślenice
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice, Myślenice
  Przedmiotem zamówienia są remonty i bieżące konserwacje obiektów budowlanych Nadleśnictwa Myślenice. Zamówienie podzielone jest na następujące części (zadania): Część (zadanie) nr 1 - Remont elewacji budynku administracyjnego Nadleśnictwa Myślenice nr inw. 105/1. Część (zadanie) nr 2 - Remont pomieszczenia magazynowego i garażowego wraz z częściowym ociepleniem budynku garażo - warsztatu nr inw. 108/115 przy siedzibie Nadleśnictwa Myślenice. Część (zadanie) nr 3 - Bieżąca konserwacja budynku gospodarczego wraz z remontem części ogrodzenie w leśnictwie Gdów nr inw. 108/8. Część (zadanie) nr 4 - Remont schronu robotniczego nr inw. 109/223 w leśnictwie Gdów. Część (zadanie) nr 5 - Bieżąca konserwacja budynku mieszkalnego - leśniczówka Gościbia nr inw. 110/25 w lesnictwie Harbutowice. Część (zadanie) nr 6 - Remont łazienki w budynku mieszkalnym leśniczówki Lipnik - nr inw. 110/2 wraz z remontem części ogrodzenia w leśnictwie Lipnik. Część (zadanie) nr 7 - Odwodnienie składu opału przylegającego do budynku mieszkalnego leśniczówki Trzebunia nr inw. 110/5. Część (zadanie) nr 8 - Bieżąca konserwacja budynku mieszkalnego leśniczówki nr inw. 110/30 wraz z remontem ogrodzenia w leśnictwie Łętownia. Część (zadanie) nr 9 - Remont izolacji i odwodnienia budynku mieszkalnego leśniczówki Bystrzak nr inw. 110/308 w leśnictwie Bystrzak. Zamówienie ma zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową (dokumentacja techniczna, przedmiar robót) i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentacji projektowej (dokumentacja techniczna, przedmiar robót) i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiORB) - załącznik nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie (wzorze) umowy - załącznik nr 9 do SIWZ
 5. Etap I - Budowa placu technologicznego, muru oporowego wraz z fundamentowaniem pod budowę budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego, budowa przyłącza energetycznego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120
  Zamawiający: NOVA Sp. z o.o., Nowy Sącz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia dodatkowego tj. robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego w przedmiocie wykonania robót budowlanych pn.: Etap I - Budowa placu technologicznego, muru oporowego wraz z fundamentowaniem pod budowę budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego, budowa przyłącza energetycznego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO)
  w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120.
  Roboty dodatkowe obejmują rozbiórkę istniejącego placu o pow. 297,1m2 i jego odbudowę jako całości (połączenie) z placem będącym m.in. przedmiotem umowy nr 7/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
  Miejsce lokalizacji robót: ZZO Nowy Sącz ul. Tarnowska 120.
 6. Etap I - Budowa placu technologicznego, muru oporowego wraz z fundamentowaniem pod budowę budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego, budowa przyłącza energetycznego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120
  Zamawiający: NOVA Sp. z o.o., Nowy Sącz
  Etap I - Budowa placu technologicznego, muru oporowego wraz z fundamentowaniem pod budowę budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego, budowa przyłącza energetycznego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120.
  Przedmiot zamówienia nie może być realizowany przez podwykonawców
 7. Udzielenie kredytu w wysokości 2 775 427,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowane inwestycje.
  Zamawiający: Gmina Raba Wyżna, Raba Wyżna
  Spłata zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami nastąpi z dochodów Gminy Raba Wyżna.
  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich [PLN].
  Wykorzystanie kredytu będzie następować w dwóch transzach (takie dane należy przyjąć przygotowując ofertę):
  a) pierwsza transza przekazana na rachunek bankowy Gminy Raba Wyżna w kwocie 1 775 427,00 zł , w terminie do 1 grudnia 2014 r.
  b) druga transza przekazana na rachunek bankowy Gminy Raba Wyżna w kwocie 1 000.000,00 zł , w terminie do 29 grudnia 2014 r.
  Uruchomienie każdej transzy kredytu nastąpi na pisemny wniosek złożony przez Zamawiającego, w terminie maksymalnie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
  Spłata rat kapitałowych kredytu następować będzie kwartalnie a termin płatności raty oraz odsetek następował będzie ostatniego dnia każdego kwartału, począwszy od 31 marca 2015 r. do 31 grudnia 2024 r. Pierwsze odsetki od kredytu płatne będą 31-12-2014.
  Odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu.
  Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 3M oraz stałej marży Wykonawcy.
  Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.
  Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową z kontrasygnatą skarbnika.
  Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu, bez powiadamiania banku o zamiarze dokonania takiej spłaty.
  Pierwsza rata kapitałowa płatna 31 marca 2015 r. w wysokości 45 427,00 zł. kolejne ( 39 rat)- począwszy od 30-06-2015 r. do 31-12-2024 r. w wysokości 70 000,00 zł.
  Karencja w spłacie kredytu do dnia 30-03-2015 r.
  Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania:
  do oferty: według stawki WIBOR 3M na dzień 05-11-2014 r.
  do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i stałej marży Wykonawcy.
  Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, powiększoną o stałą marżę Wykonawcy.
  Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego stosownie do art. 97 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. 2012r. poz.1376 z późn. zm.)
 8. Budowa ujęć wody ze studni wierconej ST1 i studni wierconej PS 2 w Nowym Targu - II postępowanie
  Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Nowy Targ
  Budowa ujęć wody ze studni wierconej ST1 i studni wierconej PS2 wraz z włączeniem do miejskiej sieci wodociągowej w Nowym Targu , obudową głowicy, kompleksowym uzbrojeniem i ogrodzeniem terenu.
 9. Modernizacja przestrzeni publicznej w gminie Raba Wyżna polegająca na usprawnieniu funkcjonalności ogólnodostępnego boiska w ROKICINACH PODHALAŃSKICH.
  Zamawiający: Gmina Raba Wyżna, Raba Wyżna
  Modernizacja przestrzeni publicznej w gminie Raba Wyżna polegająca na usprawnieniu funkcjonalności ogólnodostępnego boiska w ROKICINACH PODHALAŃSKICH.
  Zakres robót :
  Modernizacja boiska sportowego:
  Zaprojektowano nawierzchnię poliuretanową na istniejącej nawierzchni asfaltowej.
  NAWIERZCHNIA
  - warstwa wyrównawcza asfaltowa gr. 10cm
  - impregnat do asfaltu
  - warstwa elastyczna (ok. 12-16 mm) mata wykonana z kleju poliuretanowego oraz granulatu z recyklingu typu SBR 1-4 mm
  - 2xnatrysk strukturalny (ok. 2-3mm) - mieszanina poliuretanu strukturalnego z granulatem EPDM 0,5- 1,5 mm oraz płynem - nanoszona metodą natryskową
  - 2x impregnat UV
  - Farba do linii
  Kolor nawierzchni czerwony - ceglasty,zielony
  Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni należy wykonać malowanie linii segregacyjnych boisk w kolorze białym - linie do koszykówki , w kolorze żółtym linie do siatkówki i piłki ręcznej.
  Malowanie linii farbami poliuretanowymi metodą natrysku .
  Boisko należy ograniczyć za pomocą obrzeży betonowych 8x30x100cm układanych na ławie z betonu B20 z oporem.
  WYPOSAŻENIE SPORTOWE - istniejące wyposażenie do koszykówki i piłki ręcznej i siatkówki do rozbiórki
  Projektowany montaż:
  wyposażenie do piłki koszykowej
  - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki
  - tablica do koszykówki epoksydowa - 2 sztuki
  - mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki
  - konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach - 2 sztuki
  wyposażenie do piłki siatkowej
  - słupki do siatkówki, aluminiowe,
  wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki
  - siatka do siatkówki
  Fundamenty pod urządzenia sportowe wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami.
  Wyposażenie do piłki ręcznej:
  Bramka do piłki ręcznej kompletna, aluminiowa z siatką, słupki montowane w tulejach, rama bramki w biało-czerwone pasy, wykonana z kwadratowego profilu aluminiowego 80x80 mm - 2 szt.
  Fundamenty pod urządzenia sportowe wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami.
  W miejscu montażu wyposażenia sportowego należy wykonać uzupełnienie nawierzchni asfaltowej z zagęszczeniem warstw podbudowy.
  Remont odwodnienia - wymiana istniejącego odwodnienia liniowego wzdłuż boku boiska na nowe w tym samym miejscu o tych samych parametrach, wymiana istniejącej studni chłonnej na nową betonową fi 1000 ( o tych samych parametrach, w tym samym miejscu).
  Sposób odprowadzenia oraz ilośc wody opadowej - bez zmian.
  Ogrodzenie:
  Zaprojektowano:
  Ogrodzenie panelowe ocynkowane, powlekane w kolorze zielonym z typowym cokołem betonowym ( w nawiązaniu do istniejącego plac uzabaw)
  Składa się ono z następujących elementów;
  - Ogrodzenie panelowe wykonane z panelu kratowego w kolorze zielonym
  - Panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), panel ocynkowany, powlekany w kolorze zielonym : 5,0 mm.
  - Wymiar oczek prostych: 50 x 200 mm
  - Wymiar oczek małych: 50 x 50 mm
  - Szerokość panela: 2500 [mm].
  - Wysokość panela 1230[mm].
  Słupki z rur ocynkowanych w kolorze zielonym 60x40mm
  Fundamenty betonowe zbrojone o wymiarach 40x40 cm, posadowienie 1,2 m p.p.t.
  Lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania.
  Odcinek ogrodzenia o wysokości 2,6m wzdłuż jednego boku boiska ( rozwiązania analogiczne jak w istniejącym ogrodzeniu) Składa się ono z następujących elementów;
  - stalowe słupki z rur ocynkowanych i lakierowanych farbami proszkowymi w kolorze niebieskim, średnicy 60mm, rozstaw słupków w osiach 2,50m
  - zastrzały (przypory) dla skrajnych słupków z rur jw.
  - siatka stalowa ocynkowana w kolorze niebieskim
  - między słupkami ogrodzenia zastosować linki naciągowe stalowe poziome co 50cm
  - fundamenty betonowe beton B-20 o wymiarach 40x40cm, posadowienie ogrodzenia poniżej strefy przemarzania - 1,2 m p.p.t.
  Skocznia w dal.
  Rozbieżnia ma kształt prostokąta o wymiarach 15x1,22m o nawierzchni poliuretanowej.
  Belka do skoku w dal epoksydowa 1220 / 100 mm mocowana w skrzynce zamontowanej na stałe w podłożu w odległości 1,0m od zeskoczni
  wykonana z żywic epoksydowych, pokryta laminatem.
  Zeskocznia 8x3 z desek impregnowanych osadzonych w ławach wylewanych z betonu B-20, górne krawędzie desek należy zabezpieczyć gumą. Zeskocznię zabezpieczać na noc wodoodpornym pokrowcem jednostronnie powlekanym z linką na całym obwodzie..
  Układ warstw zeskoku (od góry):
  - piasek kwarcowy lub rzeczny płukany 40 cm
  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
  - warstwa żwiru płukanego 0-16 mm 10 cm
  - geowłóknina
  - grunt rodzimy
  Przekrój przez podbudowę rozbieżni:
  - grunt rodzimy
  - geowłóknina
  - warstwa odsączająca z piasku o gr. 10cm,
  - warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
  - warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,
  - warstwa elastyczna zgodna z systemem nawierzchni wykonana z granulatu gumowego, żwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego gr. 3,5cm,
  NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
  - warstwa (ok. 12-16 mm) mata wykonana z kleju poliuretanowego oraz granulatu z recyklingu typu SBR 1-4 mm
  - 2xnatrysk strukturalny (ok. 2-3mm) - mieszanina poliuretanu strukturalnego z granulatem EPDM 0,5- 1,5 mm oraz płynem - nanoszona metodą natryskową
  - 2x impregnat UV
  Schody terenowe - utwardzenie części działki budowlanej polegające na wykonaniu dojścia do projektowanej skoczni w dal w postaci schodów terenowych, wykonanie dojścia z kostki:
  Konstrukcje nawierzchni dla kostki gr. 6,0cm
  6cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej,
  3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
  8 cm - kruszywo łamane
  20cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie;
  Montaż małej architektury - montaż ławek z oparciem oraz koszy na śmieci.
  Szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa,przedmiar robót i STWIORB
  CPV-45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych
  i rekreacyjnych,
  CPV 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi.
 10. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 723.000,00 ZŁ. NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIAZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
  Zamawiający: Gmina Spytkowice, Spytkowice
  Wypłata kredytu nastąpi jednorazowo w terminie 5 dni od podpisania umowy. Ostateczny termin wypłaty kredytu upływa z dniem 09.12.2013 r. Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego. Spłata kredytu nastąpi w ratach w okresie od 2014 r. do 2020 r. - zgodnie z harmonogramem Harmonogram spłaty rat kredytu: Lp. Terminy spłaty rat Kwota raty kredytu w zł 1. 31/03/2014 r. 20 000,00 zł 2. 30/09/2014 r. 20 000,00 zł 3. 31/03/2015 r. 25 000,00 zł 4. 30/09/2015 r. 25 000,00 zł 5. 31/03/2016 r. 35 000,00 zł 6. 30/09/2016 r. 35 000,00 zł 7. 31/03/2017 r. 65 000,00 zł 8. 30/09/2017 r. 65 000,00 zł 9. 31/03/2018 r. 65 000,00 zł 10. 30/09/2018 r. 65 000,00 zł 11. 31/03/2019 r. 60 000,00 zł 12. 30/09/2019 r. 60 000,00 zł 13. 31/03/2020 r. 91 000,00 zł 14. 30/09/2020 r. 92 000,00 zł Okres karencji w spłacie rat kredytu do 31 marca 2014 r. Zabezpieczenie kredytu będzie weksel in blanco. Odsetki do wykorzystania kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, płatne do 15 każdego miesiąca, z tym, że pierwsza płatność odsetek - 15/01/2013 r., liczone od kwoty pozostałej do spłaty. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy zmiennej, ustalanej na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z 1-go dnia roboczego miesiąca (lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą) i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia roboczego miesiąca. Do celów oceny ofert przyjmuje się, że WIBOR 1M na dzień 22/11/2013 r. wynosi 2,6%. W przypadku, jeżeli ostateczny termin spłaty rat odsetkowych lub kapitałowych będzie dniem świątecznym lub wolnym od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki będą liczone za okres jego faktycznego wykorzystania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu oraz przedłużenia okresu spłaty, bez dodatkowych opłat (odsetki będą liczone za okres jego faktycznego wykorzystania). Zamawiający zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji świadczeń pieniężnych na podstawie art. 97 prawa bankowego. Umowa kredytu zostanie sporządzona przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, na jego koszt zgodnie z przepisami ustawy oraz wszystkimi zastrzeżeniami zawartymi w SIWZ - (wzór umowy należy dołączyć do oferty). Kody Wspólnego Słownika Zamówień: CPV-66 11 30 00 5 - usługi udzielania kredytów.
 11. Udzielenie kredytu w wysokości 2 394 928 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Zamawiający: Gmina Raba Wyżna, Raba Wyżna
  1. Spłata zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami nastąpi z dochodów Gminy Raba Wyżna.
  2. Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M.
  3. Odsetki od kredytu płatne do ostatniego dnia miesiąca kwartału następującego po kwartale, za który należne odsetki zostały naliczone.
  4. Uruchomienie kredytu nastąpi na pisemny wniosek złożony w terminie do 3 dni przed wypłatą transzy; pierwsza transza w pierwszym możliwym ustawowym terminie po podpisaniu umowy, druga do 16-12-2013 r.
  5. Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową z kontrasygnatą skarbnika.
  6. Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu, bez powiadamiania banku o zamiarze dokonania takiej spłaty.
  7. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.
  8. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawca będą dokonywane w złotych polskich [PLN].
  9. Liczba dni odsetkowych rocznie: 365/366 w roku przestępnym -w miesiącu faktyczna liczba dni.
  10. Karencja spłat rat kapitałowych do 31-03-2015 r., spłata rat będzie kwartalnie od 31-03-2015 roku do końca roku 2023.
  11. Pierwsza rata kapitałowa płatna 31 marca 2015 r. w wysokości 66 518,00 zł. kolejne ( 35 rat)- począwszy od 30-06-2015 r. do 31-12-2023 r w wysokości 66 526,00 zł.
  12. Odsetki od kredytu malejące płatne kwartalnie od 31-03-2014 r. 31.12.2023 r.
  13. Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania:
  do oferty: według stawki WIBOR 1M na dzień 23.10.2013 r.
  do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży Wykonawcy.
  Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego kwartał obrachunkowy, powiększoną o stałą marżę Wykonawcy.
  Uwaga: do oferty należy przyjąć termin wypłaty kredytu w dwóch transzach: pierwsza w wysokości 1 800 000,00 zł. w dniu 5 listopada 2013 r., druga w wysokości 594 928 zł. 16 grudnia 2013 r. Jednakże termin uruchomienia pierwszej raty uzależniony będzie od daty podpisania umowy gdyż trudno jest określić ile czasu zajmie wykonanie czynności badania ofert, a w następstwie wyboru oferty najkorzystniejszej, rozpatrzenia ewentualnych odwołań stąd też datę wypłaty pierwszej transzy kredytu - 5 listopada 2013 r. należy przyjąć do oferty i traktować jedynie jako hipotetyczną datę wypłaty środków z kredytu.
  13. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
  14. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
  15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
  16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  17. Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji
  Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:
  Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
  Wymagania stawiane Wykonawcy:
  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umownych.
  Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z uprawionym przedstawicielem Wykonawcy.
  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz osób do kontaktów wraz z telefonami kontaktowymi i numerami fax., stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ
  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 12. Remont budynku leśniczówki wraz z budową budynku gospodarczego w Rycerce Górnej 284 w Nadleśnictwie Ujsoły. Znak sprawy S-2710-13/2013.
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły, Ujsoły
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego Remont budynku leśniczówki wraz z budową budynku gospodarczego w Rycerce Górnej 284 w Nadleśnictwie Ujsoły zgodnie z Dokumentacją Projektową w zakresie umożliwiającym osiągnięcie założonych celów, tj. eksploatacji budynku leśniczówki na cele mieszkalne oraz eksploatacji budynku gospodarczego na cele gospodarcze leśnictwa.
  2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmowała 3 zadania:
  2.1. Remont budynku leśniczówki na działce nr 9043 w Rycerce Górnej nr 284, gmina Rajcza obejmujący: - Odnowienie stolarki okiennej i drzwiowej; - Roboty remontowe dachu - wymiana pokrycia dachu; - Odnowienie drewnianej elewacji budynku; - Zadaszenie schodów zewnętrznych, - Wymiana kotła c.o. na paliwo stałe w piwnicy, z podłączeniem do istniejącej instalacji wody ciepłej i zimnej oraz układu c.o.; - Remont opaski wokół budynku. Charakterystyka remontowanego budynku: Budynek leśniczówki jest obiektem wzniesionym w 1939 r. parterowym, wolnostojącym, całkowicie podpiwniczonym z poddaszem użytkowym. Ściany nośne zewnętrzne (na poziomie parteru) wykonane są w technologii drewnianej wieńcowej z bali z uszczelnieniem spoin pakułami, dodatkowo odeskowane od zewnątrz i izolowane od środka płytami styrosupremy. Pozostałe ściany nośne to ściany drewniane szkieletowe - z wypełnieniem izolacyjnym w postaci trocin i obłożone od środka płytami styrosupremy i deskami. Podmurówka z cegły z okładziną kamienną - cokół. Ściany fundamentowe - wykonane z cegły pełnej. Ścianki działowe szkieletowe drewniane z wypełnieniem w postaci trocin, odeskowane. Stropy drewniane na belkach drewnianych. Nad piwnicą - strop Kleina. Dach dwuspadowy, pokryty gontem bitumicznym na deskowaniu pełnym. Liczba pomieszczeń w budynku: - parter: 2 izby mieszkalne, kuchnia i łazienka, ponadto ganek - poddasze: 1 izba mieszkalna, łazienka, - piwnica: 2 pomieszczenia gospodarcze, kotłownia. Otoczenie budynku to teren zielony oraz teren utwardzony przed budynkiem gospodarczym. Parametry charakterystyczne budynku leśniczówki: Powierzchnia użytkowa: 203,43 m2 Powierzchnia zabudowy: 125,40 m2 Kubatura budynku: ok. 1 162 m3
  2.2. Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 9043 w Rycerce Górnej nr 284, gmina Rajcza. Budynek o konstrukcji drewnianej, parterowy, niepodpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu - dachówka ceramiczna, - wysokość budynku do kalenicy ok. 5,50 m. - powierzchnia zabudowy - ok. 83,00 m2 - kubatura budynku - ok. 450 m3
  2.3. Budowa budynku gospodarczego z wewnętrzną instalacją elektryczna, c.o., wodno-kanalizacyjną i przyłączami oraz utwardzenie wewnętrznego terenu komunikacyjnego na działce nr 9043 w Rycerce Górnej nr 284, gmina Rajcza. obejmująca: budowę budynku gospodarczego wolnostojącego, niepodpiwniczonego, parterowego na rzucie prostokąta o wymiarach 6,74x12,24 m z nieużytkowym poddaszem. Budynek przekryty dachem dwuspadowym o nachyleniu 38 stopni. Wysokość elewacji frontowej wynosi 5,87 - 5,99 m (do 10 wg MPZP). Okna prostokątne w układzie pionowym - zgodnie z MPZP. Projektowany budynek spełniać będzie funkcję pomocniczą w gospodarstwie leśnym. W budynku znajdować się będzie: garaż jednostanowiskowy, pomieszczenie gospodarcze oraz kancelaria Leśniczego z sanitariatem i holem. Budynek będzie wyposażony w wewnętrzną instalację: - elektryczną -rozbudowa istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej leśniczówki, - odgromową, - wodną- rozbudowa istniejącej wewnętrznej instalacji wodnej leśniczówki, - kanalizacyjną - rozbudowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej- podłączenie do istniejącego na działce szamba. - c.o. - rozbudowa istniejącej wewnętrznej instalacji c.o. leśniczówki, Podstawowe parametry techniczne budynku: powierzchnia zabudowy - 80,79 m2, powierzchnia użytkowa - 62,42 m2, powierzchnia całkowita - 80,79 m2, kubatura budynku - 397 m3. Zestawienie powierzchni użytkowych projektowanych pomieszczeń: hol - 40,73 m2, sanitariat - 3,25 m2, kancelaria - 12,90 m2, pomieszczenie gospodarcze - 9,57 m2, garaż - 30,73 m2 W ramach budowy budynku gospodarczego należy wykonać roboty obejmujące: Remont chodnika na posesji, Prace remontowe ogrodzenia posesji.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja Projektowa Remont budynku leśniczówki wraz z budową budynku gospodarczego w Rycerce Górnej nr 284 składająca się z: Projektu budowlanego-wykonawczego, Przedmiarów robót opracowanych przez Zamawiającego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz Decyzji Starosty Żywieckiego dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę/rozbiórkę/ wykonanie robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ.
  4. Realizacja robót będzie się odbywała zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym opracowanym przez wybranego wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym i zatwierdzonym przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Informacje dotyczące etapowania robot.
  4.1. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy powinien przewidywać wykonywanie prac budowlanych w kolejność:
  1) Przygotowanie placu budowy.
  2) Rozbiórka budynku gospodarczego.
  3) Budowa nowego budynku gospodarczego i remont istniejącej leśniczówki.
  4) Wykonanie rozbudowy instalacji wodnej, c.o. kanalizacyjnej i elektrycznej.
  5) Zagospodarowanie terenu - w tym utwardzenie układu komunikacji wewnętrznej.
  4.2. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy powinien uwzględniać wykonanie robót dachowych i zabezpieczenie remontowanego budynku leśniczówki oraz budowanego budynku gospodarczego w stanie surowym zamkniętym przed okresem zimowym nie później niż do 30 listopada 2013 r. oraz wykonanie robót o wartości minimum 30% wartości całego zamówienia.
  5. Przy realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia należy bezwzględnie przestrzegać warunków określonych w Decyzji Starosty Żywieckiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na roboty budowlane, będący częścią Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego odpowiedni załącznik nr 9 do SIWZ.
  6. Wymagany okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
  45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.11.00-9, 45.11.12.00-0, 45.11.13.00-1, 45.26.11.00-5, 45.26.12.00-6, 45.26.25.00-6, 45.31.00.00-3, 45.33.11.00-7, 45.33.20.00-3, 45.42.00.00-7, 45.44.00.00-3, 45.45.30.00-7.
 13. Budowa muru oporowego z ogrodzeniem oraz ogrodzenia stałego działek o nr ewid. 12877, 12276/2 w Lipnicy Małej
  Zamawiający: Gmina Jabłonka, Jabłonka
  1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa muru oporowego z ogrodzeniem oraz ogrodzenia stałego działek o nr ewid. 12877, 12276/2 w Lipnicy Małej 2. Zakres prac obejmuje: - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze w tym obsługa geodezyjna - prace rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia - wykopy i transport materiału z rozbiórki i wykopów - wykonanie elementów konstrukcyjnych muru oporowego oraz fundamentów pod ogrodzenie - dostarczenie na miejsce wbudowania elementów ogrodzenia, materiałów pomocniczych oraz ich montaż - ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, - uporządkowanie terenu, - opracowanie inwentaryzacji powykonawczej CPV - Główny przedmiot 45.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodzeń 34.92.82.00-0 Ogrodzenia 44.22.13.00-8 Bramy 45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych 45.23.23.00-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych 45.23.23.32-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe Szczegółowy zakres prac precyzuje specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót (przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym, nie stanowi podstawy obliczenia ceny oferty), dokumentacja techniczna, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Załącznik Nr 8 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 9 do SIWZ Przedmiary robót(przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym, nie stanowi podstawy obliczenia ceny oferty) Załącznik Nr 10 do SIWZ Dokumentacja techniczna Wymagany okres gwarancji: na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
 14. Rozbudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach- prace wykończeniowe
  Zamawiający: Gmina Spytkowice, Spytkowice
  Przedmiot zamówienia obejmuje prace wykończeniowe rozbudowanej i nadbudowanej Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach znajdującej się na działce nr 2141/5. Prace obejmują wykonanie tynków wewnętrznych, gładzi szpachlowych korytarzy sal lekcyjnych oraz sanitariatów. Ponadto przewidziane jest także licowanie ścian i posadzek płytkami, posadzki z tworzyw sztucznych zgrzewalne, malowanie ścian, wykonanie robót hydraulicznych z białym montażem, montaż osprzętu elektrycznego, docieplenie stropu. Zamówienie obejmuje również rozbiórkę ściany oraz remont klas na parterze (szpachlowanie, malowanie ścian, wykonanie nowej posadzki). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji powyższa dokumentacja będzie udostępniana (wypożyczana) Wykonawcom w celu sporządzenia oferty..
 15. Remont budynku leśniczówki w Tokarni
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice, Myślenice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku leśniczówki w Tokarni w miejscowości Tokarnia nr 358, dz. ewid. nr 4172/3 - Leśnictwo Tokarnia - zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 9 do SIWZ), specyfikacją techniczną (załącznik nr 10 do SIWZ) i dokumentacją projektową (załącznik nr 11 do SIWZ) wykonaną przez firmę: ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8
 16. Wymiana palisady w ogrodzeniu na terenie Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego
  Zamawiający: Fundacja "Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie", Kraków
  Zakres robót:
  - Demontaż istniejącej palisady drewnianej.
  - Skucie i zdemontowanie istniejącego fundamentu betonowego.
  - Wykonanie w miejscach podmokłych obok palisady drenażu wraz odprowadzeniem wody do kanalizacji istniejącej.
  - Wykorytowanie w miejscu po starej palisadzie i wykonanie nowego fundamentu.
  - Montaż palisady drewnianej z bali jednostronnie fazowanych impregnowanych metodą próżniowo-wysokociśnieniową. Drewno podlega wcześniej 2-3 tygodniowemu procesowi suszenia. Impregnacja wgłębna następuję środkiem posiadającym atest, barwionym w celu umożliwienia kontroli po dostawie na budowę.
  - Wykonanie w miejscach obniżonych palisady muru oporowego betonowego, około 1m wysokości.
  - Wywiezienie gruzu i pozostałości po starej palisadzie poza teren ogrodu zoologicznego;
  - impregnacja bali w kat. IV do rdzenia z gwarancją co najmniej 20 lat
  - minimalne zakotwienie bali w betonie 70 cm
  - w miejscach obniżenia terenu gdzie rząd palisad tworzy mur oporowy posadowienie winno być na głębokości strefy przemarzania
  - w trakcie prowadzonych robót konieczne jest ustawienie ogrodzeń tymczasowych pełnych z płyt OSB na słupkach stalowych spełniających odpowiednie warunki zabezpieczające przed przed przedostaniem się na zewnątrz zwierząt wraz z zainstalowaniem pastucha elektrycznego
 17. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku na potrzeby stałej wystawy
  Zamawiający: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Kraków
  Przebudowa pomieszczeń biurowych i fragmentu korytarza w istniejącym budynku przy ul. Lipowej 3 w Krakowie na cele wystawy. Szczegółowe sposoby zabezpieczenia fragmentów ścian do wyburzenia zostały określone w części: Konstrukcja. W zakresie wykończenia nowej przestrzeni proponuje się; 1/ posadzki - beton dekoracyjny 2/ sufity -z płyt G.K 3/ ściany - gładź gipsowa lub obłożenie płytami G. K. 4/ oświetlenie liniowe w suficie podwieszonym i reflektorki na szynach ( we własnym zakresie) 5/ określenie miejsc usytuowania ekspozytorów i gniazd na ścianach w części: Instalacje Elektryczne ( we własnym zakresie) 6/ lampy liniowe w sufitach i reflektorki na szynach identyczne jak w już zmodernizowanych pomieszczeniach ( we własnym zakresie) 7/ drzwi do magazynu i na klatkę schodową identyczne z istniejącymi ( drzwi z magazynu do przeniesienia) 8/ przewiduje się rolety na okna identyczne jak w zmodernizowanych pomieszczeniach 9/ malowanie ścian farbami akrylowymi w kolorze białym.
 18. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.175.168,00 zł na sinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
  Zamawiający: Gmina Spytkowice, Spytkowice
  Wypłata kredytu nastąpi jednorazowo w terminie 7 dni od podpisania umowy. Ostateczny termin wypłaty kredytu upływa z dniem 09.11.2012 r. Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego. Spłata kredytu nastąpi w ratach w okresie od 2013 r. do 2020 r. - zgodnie z harmonogramem Harmonogram spłaty rat kredytu: Lp. Terminy spłaty rat Kwota raty kredytu w zł 1 31/03/2013 r. 25 000,00 zł 2 30/09/2013 r. 25 000,00 zł 3 31/03/2014 r. 50 000,00 zł 4 30/09/2014 r. 50 000,00 zł 5 31/03/2015 r. 50 000,00 zł 6 30/09/2015 r. 50 000,00 zł 7 31/03/2016 r. 100 000,00 zł 8 30/09/2016 r. 100 000,00 zł 9 31/03/2017 r. 100 000,00 zł 10 30/09/2017 r. 100 000,00 zł 11 31/03/2018 r. 100 000,00 zł 12 30/09/2018 r. 100 000,00 zł 13 31/03/2019 r. 100 000,00 zł 14 30/09/2019 r. 100 000,00 zł 15 31/03/2020 r. 75 000,00 zł 16 30/09/2020 r. 50 168,00 zł Okres karencji w spłacie rat kredytu do 31 marca 2013 r. Zabezpieczenie kredytu będzie weksel in blanco. Odsetki do wykorzystania kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, płatne do 15 każdego miesiąca, z tym, że pierwsza płatność odsetek - 15/01/2013 r., liczone od kwoty pozostałej do spłaty. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy zmiennej, ustalanej na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z 1-go dnia roboczego miesiąca (lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą) i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia roboczego miesiąca. Do celów oceny ofert przyjmuje się, że WIBOR 1M na dzień 23/10/2012 r. wynosi 4,80%. W przypadku, jeżeli ostateczny termin spłaty rat odsetkowych lub kapitałowych będzie dniem świątecznym lub wolnym od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki będą liczone za okres jego faktycznego wykorzystania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu, bez dodatkowych opłat. Zamawiający zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji świadczeń pieniężnych na podstawie art. 97 prawa bankowego. Umowa kredytu zostanie sporządzona przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, na jego koszt zgodnie z przepisami ustawy oraz wszystkimi zastrzeżeniami zawartymi w SIWZ - (wzór umowy należy dołączyć do oferty
 19. Budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej wraz z budową budynku szatni i infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Rogoźnik
  Zamawiający: Gmina Nowy Targ, Nowy Targ
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej wraz z budową budynku szatni i sceny oraz realizacją infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Rogoźnik
 20. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na potrzeby Centrum Kultury w Spytkowicach
  Zamawiający: Gmina Spytkowice, Spytkowice
  Budynek Centrum Kultury - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego, położonego na działce nr 6przez7 i 6przez 4 w Spytkowicach. Dokumentacja Projekt architektoniczno- budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiary robót branża budowlana, branża elektryczna, branża instalacyjna. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy obliczenia ceny oferty. Wszelkie znaki towarowe jakie mogą pojawić się w przedmiarach robót bądź projekcie mają charakter tylko i wyłącznie przykładowy. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych. 1.2. Forma architektoniczna budynku: Obiekt stanowi zwartą bryłę, z dwuspadowym dachem. Projektowany budynek jest obiektem nie podpiwniczonym z kondygnacją użytkową na parterze oraz na piętrze. Rzut projektowanego budynku oparty jest na rzutach prostokątów. Wejścia do projektowanego budynku usytuowano od strony wschodniej. Materiały wykończeniowe elewacji wykonane są w oparciu o technologie współczesne. Przewiduje się kolorystykę elewacji w tonacjach organicznych, drewno w kolorze naturalnym. 1.3. Dane ogólne Program użytkowy budynku. Projekt przewiduje adaptacje pomieszczeń budynku na potrzeby Centrum Kultury w Spytkowicach. Projektuje się następujące pomieszczenia: Na parterze znajduje się pom. techniczne, pom. socjalne, biblioteka, magazyn, sala komputerowa, schowek, kotłownia, pom. porządkowe, WC męskie, WC damskie, WC dla niepełnosprawnych, komunikacja, wiatrołap. Na piętrze znajduje się: Komunikacja klatka, schodowa, istniejące pomieszczenia Związku Podhalan: świetlica, przedsionek, WC, pom. pomocnicze, dwie sale wielofunkcyjne, oraz proj. sala zebrań w części nadbudowanej. Dane techniczne Po przebudowie Stan istniejący Wysokość budynku 9.78 m 9.78 m Szerokość budynku 11.43 m 11.43 m Długość budynku 19.45 m 19.45 m Powierzchnia zabudowy 231,0 m2 220,0 m2 Powierzchnia użytkowa 373.1 m2 286,6 m2 Kubatura 1616.8 m3 1355.1 m3 ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE Obiekt składa się z budynku zasadniczego oraz dobudówki. Budynek zasadniczy piętrowy, bez podpiwniczenia z nieużytkowym poddaszem. Kondygnacja poddasza nieużytkowa. Dobudówka również piętrowa, bez podpiwniczenia z nieużytkowym poddaszem. Wymiary całego budynku po przebudowie 19,45 m na 11,43 m. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Układ nośny budynku konstrukcja nośna ścianowa z mieszanym układem konstrukcyjnym. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej i płatwiowo-kleszczowy pokryty blachą fałdową o nachyleniu połaci 20,63 stopni. Podstawowe elementy nośne obliczone jako belki jedno i wieloprzęsłowe, oraz układy ram płaskich i przestrzennych ZMIANY ADAPTACYJNE W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ Projekt przewiduje wykonanie otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, z częściowym wykorzystaniem istniejących nadproży, oraz poprzez założenie nowych nadproży żelbetowych nad pozostałymi otworami. Wszystkie zamurowania pokazane na rysunku wykonać z pustaków PGS gr. 24 cm. na zaprawie cem. wap. Podział pomieszczeń projektuje się ściankami działowymi wg rysunku rzutu parteru, jako murowane z cegły K3 gr 12 cm. Wymianę drewnianego stropu nad I piętrem budynku zasadniczym. Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu nad I piętrem. Wykonanie prac wykończeniowych malowanie, wykonanie podług itd. CZĘŚĆ PROJEKTOWANA DOBUDÓWKA: Przebudowa ściany północnej i wschodniej wraz z fundamentami w części dobudowywanej do budynku zasadniczego w istniejącym obrysie budynku ze względu na zły stan techniczny. Wykonanie stropu żelbetowego nad parterem Wykonanie ścian pietra wraz ze stropem. Wykonanie nowego dachu nad częścią dobudowaną w kształcie i formie identycznej jak dach nad częścią zasadnicza tego budynku. - Dobudowa wiatrołapu oraz platformy dla osób niepełnosprawnych. PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Dach - Nad dobudówką dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, płatwiowo, kleszczowy, przekroje elementów podano w obliczeniach statycznych i na rysunkach architektonicznych. Wzmocnienie istniejącej konstrukcji dachu budynku głównego - projektuje się wzmocnienie istniejącej konstrukcji dachu poprzez wstawienie dodatkowych ścianek stolcowych, oraz jętek. Istniejące słupy należy usztywnić poprzez wstawienie mieczy. Uwaga : W poziomie murłat wykonać wieńce żelbetowe wysokości 25 cm zbrojone prętami żebrowanymi 12 ze stali AIII, ze strzemionami 6 co 30 cm . W wieńcach należy osadzić śruby M16 do mocowania murłat w rozstawie co 1.5m Stropy nad parterem i I piętrem dobudówki żelbetowy, monolityczny, jednokierunkowo zbrojony z betonu C16 łamane 20, zbrojone stalą AIII. Nad I piętrem budynku głównego projektowany nowy strop drewniany, belkowy Belki i podciągi żelbetowe, z betonu C16/20, zbrojone stalą klasy AIII. Wymiary elementów podano w obliczeniach statycznych i na rysunkach konstrukcyjnych. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproża żelbetowe z betonu C16/20, zbrojone stalą klasy AIII, Wymiary elementów podano w obliczeniach statycznych i na rysunkach konstrukcyjnych. Słupy: żelbetowe, z betonu C16 łamane 20, zbrojone stalą klasy AIII. Wymiary elementów podano w obliczeniach statycznych i na rysunkach konstrukcyjnych. Ściany fundamentowe: betonowe z betonu C1 6łamane 20, zbrojone prętami żebrowanymi10 co 25 cm w obydwu kierunkach Ściany zewnętrzne nośne: z pustaków Max klasy 15, na zaprawie cementowo wapiennej klasy M5 Ławy fundamentowe żelbetowe - z betonu C16 łamane 20, zbrojone prętami 4 fi 12 ze stali AIII, ze strzemionami 6 co 25 cm Uwaga: Projektowane fundamenty dobudówki połączyć z fundamentami istniejącymi za pomocą prętów zbrojeniowych wklejanych za pomocą zaprawy iniekcyjnej HIT-HY 150. Projektuje się podbicie części istniejących ław fundamentowych. Podbicie należy wykonać z betonu C16 łamane 20. POSADZKI Posadzki należy wykonać płytek ceramicznych lub jako biała podłoga wg. rysunków architektonicznych. TYNKI ZEWNĘTRZNE Tynk akrylowy lub mineralny na siatce z tworzywa sztucznego i kleju TYNKI WEWNĘTRZNE Cementowo wapienne kt. III lub gipsowe nakładane mechanicznie. POKRYCIE DACHU blacha tłoczona, trapezowa w kolorze czerwonym. OBRÓBKI BLACHARSKIE Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0.5 mm Rynny i rury spustowe metalowe STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA Stolarka okienna Projekt przewiduje zastosowanie okien PCV lub drewnianych oraz okien metalowych o odporności ogniowej EI-30 w ścianach ogniowych. Stolarka drzwiowa: Drzwi wejściowe z PCV lub drewniane - wymiar w świetle muru: 150 na 210 cm. Drzwi wewnętrzne - płycinowe - typowe. IZOLACJE Ściany zewnętrzne izolować styropianem gr. 12 cm, zarówno w części istniejącej jak i dobudowanej. Nad piętrem wykonać izolację cieplną stropu ze wełny mineralnej gr. 20 cm. Posadzkę w części istniejącej ocieplić styropianem gr. 4 cm. Izolację przeciwwilgociową 1 x papa termozgrzewalna gr. 1 cm. MALOWANIE I POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE malowanie ścian wewnętrznych - farby emulsyjne lub akrylowe w kolorach półpełnych, malowanie ścian zewnętrznych - farba akrylowa cokół - tynk mozaikowy. Impregnacja drewna konstrukcyjnego uodpornienie na działanie ognia, grzybów i owadów środkami nie toksycznymi, dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji powyższa dokumentacja będzie udostępniana wypożyczana Wykonawcom w celu sporządzenia oferty
 21. ZACIAGNIECIE KREDYTU NA POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Z TERMINEM SPŁATY 9 LAT W WYSOKOŚCI 1 955 000 ZŁ.
  Zamawiający: Gmina Raba Wyżna, Raba Wyżna
 22. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu o windę dla osób niepełnosprawnych
  Zamawiający: Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu, Czarny Dunajec
 23. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Piekielnik
  Zamawiający: Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu, Czarny Dunajec
 24. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 500 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu z terminem spłaty 15/12/2016 r.
  Zamawiający: Urząd Miasta Rabka-Zdrój, Rabka-Zdrój
 25. ZACIAGNIECIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DROGI NA ŁYSĄ GÓRĘ W RABIE WYŻNEJ W WYSOKOŚCI 2 250 000 ZŁ.
  Zamawiający: Gmina Raba Wyżna, Raba Wyżna