Kogo reprezentuje osoba

Jakubowski Andrzej

w KRS

Andrzej Jakubowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Jakubowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1961 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Myślibórz (Zachodniopomorskie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baczyński Ryszard Marian, Bartosiak Roman, Dąbrowski Andrzej Jerzy, Dudek Bogumiła, Górniak Wanda, Liśkiewicz Jan, Nowak Roman Stanisław, Ościłowski Jarosław, Ościłowski Jarosław, Prill Alicja Beata, Siewruk Stanisław, Stawarczyk Marek Stanisław, Wodonos Bogdan, Zabiszak Paweł

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wawer Janusz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baczyński Ryszard Marian, Bartosiak Roman, Dąbrowski Andrzej Jerzy, Dudek Bogumiła, Górniak Wanda, Liśkiewicz Jan, Nowak Roman Stanisław, Ościłowski Jarosław, Ościłowski Jarosław, Prill Alicja Beata, Siewruk Stanisław, Stawarczyk Marek Stanisław, Wodonos Bogdan, Zabiszak Paweł

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wawer Janusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Eko-myśl Sp. Z O.O., Dalsze − KRS 0000083854
 2. Grand Sp. Z O.O., Myślibórz − KRS 0000414197
 3. Nauka Przyszłością Świata, Myślibórz − KRS 0000300217
 4. Polsko-niemieckie Centrum Kształcenia Zawodowego, Myślibórz − KRS 0000115616
 5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O., Myślibórz − KRS 0000171539
 6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Znmr Sp. Z O.O., Myślibórz − KRS 0000152658
 7. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-kanalizacyjne Płonia Sp. Z O.O., Barlinek − KRS 0000320489
 8. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Myślibórz − KRS 0000446103
 9. Sec Myślibórz Sp. Z O.O., Myślibórz − KRS 0000066377
 10. Stowarzyszenie S.o.s. Dla Ziemi Myśliborskiej, Myślibórz − KRS 0000294409
 11. Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000116662

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Choszczeńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Choszczno − KRS 0000169831
 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Choszczno − KRS 0000112096
 3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Barlinek − KRS 0000114682
 4. Przedsiębiorstwo Wodociągów Sp. Z O.O., Myślibórz − KRS 0000078651
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Agro W Kruszwinie, Kruszwin − KRS 0000182197
 6. Stb Sp. Z O.O., Myslibórz − KRS 0000393833
 7. Zakład Doskonalenia Zawodowego W Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. − KRS 0000062263
 8. Zakład Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków Sp. Z O.O., Myślibórz − KRS 0000140025

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Wywóz nieczystości stałych niesegregowanych, gabarytów z nieruchomości będących w zarządzie zwykłym ZBiLK w Myśliborzu
  Zamawiający: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Myślibórz
  1. Szczegółowy zakres usługi: 1) wywóz nieczystości stałych z kontenerów i pojemników, które dostarcza Wykonawca na wysypisko, 2) utrzymanie miejsc obok kontenerów i pojemników w należytym stanie technicznym i sanitarnym w dniu wywozu przez co rozumie się zamiecenie i sprzątnięcie resztek śmieci, 3) dezynfekcja kontenerów raz w miesiącu przez cały okres trwania umowy, 4) wywóz gabarytów, 5) na żądanie Zamawiającego, Wykonawca wstawi pojemniki do selektywnej zbiórki przynajmniej na 5 adresach wskazanych przez Zamawiającego. Wstawienie pojemników i wywóz odpadów selektywnych odbywać się będzie bezpłatnie. 2. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) opróżniania pojemników: a) przynajmniej raz w tygodniu, a w niektórych nieruchomościach dwa razy w tygodniu na terenie miasta w zabudowie wielorodzinnej, b) co najmniej dwa razy w miesiącu na terenie wiejskim, c) o ile w dniu wywozu przypadnie dzień wolny od pracy lub święto termin usługi przesuwa się o jeden dzień, 2) wywóz gabarytów raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 3) w przypadku posadowienia pojemników do selektywnej zbiórki, wywózka odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie na swój koszt pojemników do składania odpadów o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l według potrzeb zgodnie ze wskaźnikiem nagromadzenia odpadów uwzględniając częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości. Wykonawca zobowiązuje się w razie potrzeby na wniosek Zamawiającego wstawić we wskazane miejsce dodatkowy pojemnik. 4. Środki transportowe, urządzenia, narzędzia, sprzęt zapewnia Wykonawca na własny koszt. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy opróżnianiu kontenerów i pojemników. 6. Wykonawca zobowiązuje się do gotowości w razie wystąpienia nagłej potrzeby wywozu śmieci. Wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty. 8. Miejsca w których mają znajdować się pojemniki wskaże Zamawiający w drodze protokółu zdawczo - odbiorczego. 9. Wykaz budynków, gospodarstw domowych, lokali użytkowych objętych zamówieniem, stanowi zał. Nr 8 a,b,c do SIWZ. 10. Wykaz wymieniony w ust. 9 niniejszego rozdziału może ulec zmianie po zgłoszeniu zmian przez Zamawiającego co najmniej raz na 2 miesiące. W takim przypadku zmiana opłat następuje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło zgłoszenie. 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy musi opracować i przedstawić Zamawiającemu harmonogram wywozu w rozbiciu na dni tygodnia dla poszczególnych posesji. Powyższy harmonogram będzie załącznikiem do umowy na w/w zamówienie.
 2. Świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie instalacji wod. - kan., c.o., c.w., i elektrycznej na terenie nieruchomości w zasobach Gminy Myślibórz zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Myśliborzu
  Zamawiający: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Myślibórz
  Prowadzenie pogotowia technicznego całodobowego przez okres 1 miesiąca w budynkach zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych 79 budynków i w lokalach mieszkalnych położonych w budynkach małych wspólnot 46 lokali mieszkalnych i 5 lokali użytkowych
 3. Świadczenie usług w zakresie wywozu stałych niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych.
  Zamawiający: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Myślibórz
  Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych z pozostajacych w zarządzie zwykłym ZBiLK budynków mieszkalnych, gospodarstw domowych i lokali użytkowych.
 4. Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchniach guntowych, żużlowych, tłuczniowych na terenie gminy Myślibórz
  Zamawiający: Gmina Myślibórz, Myślibórz
  Zadanie Nr 1 - Remont dróg gruntowych - uzupełnienie ubytków gruzem betonowym skruszonym
  Jednostką obmiarową jest 1 m2
  Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac:
  - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie gruzu przeznaczonego do uzupełniania ubytków w drogach: gruz betonowo-ceglany o frakcji 0-63 mm bez zanieczyszczeń obcych (drut, metal, szkło, śmieci, gazobeton),
  - dowóz zakupionego gruzu na remontowany odcinek drogi na terenie Gminy Myślibórz (odległość do 15 km)
  - rozładunek gruzu na drogę,
  - w miejscach wyznaczonych do remontu należy obciąć/ukształtować krawędzie i oczyścić powierzchnię a następnie wypełnić ubytek gruzem zagęścić,
  - Przyjmuje się średnia głębokość wyboju od 10-15 cm po zagęszczeniu. Przy wybojach głębszych cena do rozliczenia wykonania za 1 m2 będzie przyjmowana proporcjonalnie do głębokości wyboju za każde następne 5 cm głębokości.

  Dopuszcza się tylko gruz betonowy z odsiewu kruszarki.
  Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb.
  Wykonawca przedłoży atesty/certyfikaty na wbudowany materiał pod względem ochrony środowiska /oddziaływania na środowisko - odpady

  Zadanie Nr 2 - Remont dróg gruntowych - uzupełnienie ubytków tłuczniem kamiennym
  Jednostką obmiarową jest 1 m2
  Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac:
  - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie tłucznia kamiennego o frakcji 4-31,5 mm,
  - dowóz zakupionego kruszywa na remontowany odcinek drogi na terenie Gminy Myślibórz, (odległość do 15 km)
  - rozładunek gruzu na drogę,
  - w miejscach wyznaczonych do remontu należy obciąć/ukształtować krawędzie i oczyścić powierzchnię a następnie wypełnić ubytek gruzem zagęścić,
  - Przyjmuje się średnia głębokość wyboju od 10-15 cm po zagęszczeniu. Przy wybojach głębszych cena do rozliczenia wykonania za 1 m2 będzie przyjmowana proporcjonalnie do głębokości wyboju za każde następne 5 cm głębokości.

  Dopuszcza się tylko kruszywo naturalne.
  Nie dopuszcza się kruszywa dolomitowego!
  Kruszywo musi spełniać wymagania obecnie obowiązujących norm.
  Ilość wbudowanego klińca uzależniona od bieżących potrzeb.
  Wykonawca przedłoży atesty/certyfikaty na wbudowany materiał.

  Zadanie Nr 3 - Remont dróg tłuczniowych - uzupełnienie ubytków tłuczniem kamiennym
  Jednostką obmiarową jest 1 m2
  Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac:

  - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie tłucznia kamiennego o frakcji 4-31,5 mm,
  - dowóz zakupionego kruszywa na remontowany odcinek drogi na terenie Gminy Myślibórz(odległość do 15 km)
  - rozładunek gruzu na drogę,
  - w miejscach wyznaczonych do remontu należy obciąć/ukształtować krawędzie i oczyścić powierzchnię a następnie wypełnić ubytek gruzem zagęścić,
  - Przyjmuje się średnia głębokość wyboju od 10-15 cm po zagęszczeniu. Przy wybojach głębszych cena do rozliczenia wykonania za 1 m2 będzie przyjmowana proporcjonalnie do głębokości wyboju za każde następne 5 cm głębokości.

  Dopuszcza się tylko kruszywo naturalne.
  Nie dopuszcza się kruszywa dolomitowego!
  Kruszywo - tłuczeń musi spełniać wymagania obecnie obowiązujących norm.
  Ilość wbudowanego tłucznia uzależniona od bieżących potrzeb.
  Wykonawca przedłoży atesty/certyfikaty na wbudowany materiał.


  Zadanie Nr 4 - Remont dróg żużlowych - uzupełnienie ubytków żużlem (ze spalania miału węglowego)
  Jednostką obmiarową jest 1 m2
  Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac:
  - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie żużla przeznaczonego do uzupełniania ubytków w nawierzchni dróg,
  - dowóz zakupionego żużla na remontowany odcinek drogi na terenie Gminy Myślibórz(odległość do 15 km)
  - rozładunek gruzu na drogę,
  - w miejscach wyznaczonych do remontu należy obciąć/ukształtować krawędzie i oczyścić powierzchnię a następnie wypełnić ubytek gruzem zagęścić,
  - Przyjmuje się średnia głębokość wyboju od 10-15 cm po zagęszczeniu. Przy wybojach głębszych cena do rozliczenia wykonania za 1 m2 będzie przyjmowana proporcjonalnie do głębokości wyboju za każde następne 5 cm głębokości.
  - wykonawca przedłoży opinię o przydatności do robót drogowych i nieszkodliwości na środowisko.

  Zadanie Nr 5 - Równanie nawierzchni dróg tłuczniowych
  Jednostką obmiarową jest 1 km bieżący drogi o szerokości 3,5 m
  Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac:
  - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie tłucznia kamiennego o frakcji 4-31,5 mm,
  - dowóz zakupionego kruszywa na remontowany odcinek drogi na terenie Gminy Myślibórz(odległość do 15 km),
  - zebranie istniejącej nawierzchni o grubości 7 cm,
  - uzupełnienie pozostałych ubytków. w miejscach wyznaczonych do remontu należy obciąć/ukształtować krawędzie i oczyścić powierzchnię a następnie wypełnić ubytek tłuczniem kamiennym.
  - Przyjmuje się średnia głębokość wyboju od 10-15 cm po zagęszczeniu. Przy wybojach głębszych cena do rozliczenia wykonania za 1 m2 będzie pzyjmowana proporcjonalnie do głębokości wyboju za każde następne 5 cm głębokości.
  - ponowne ułożenie zebranej warstwy,
  - równanie i profilowanie ułożonej nawierzchni drogi,
  - mechaniczne zagęszczenie wyrównanej nawierzchni,


  Dopuszcza się tylko kruszywo naturalne.
  Nie dopuszcza się kruszywa dolomitowego!
  Kruszywo musi spełniać wymagania obecnie obowiązujących norm.
  Ilość wbudowanego klińca uzależniona od bieżących potrzeb.
  Wykonawca przedłoży atesty/certyfikaty na wbudowany materiał.


  Zadanie Nr 6 - Wykonanie poboczy dróg destruktem bitumicznym
  Jednostką obmiarową jest 1 km bieżący o szerokości 0,7 m
  Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac:
  - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie materiału przeznaczonego do poboczy dróg,
  - dowóz zakupionego materiału w miejsce wykonywanego pobocza drogi na terenie Gminy Myślibórz(odległość do 15 km),
  - rozładunek materiału,
  - ścięcie zawyżonych poboczy,
  - wyprofilowanie poboczy,
  - zagęszczenie poboczy,
  - wzmocnienie poboczy destruktem bitumicznym pofrezowanym warstwą,
  grubości 7 cm (po zagęszczeniu) zgodnie z założonym profilem,
  - wywóz zgromadzonego urobku ze ścinki poboczy w miejsce wskazane przez zamawiającego(odległość do 15 km),
  - destrukt bitumiczny powinien posiadać opinię o przydatności do robót drogowych i nieszkodliwości na środowisko.
 5. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg brukowych na terenie gminy Myślibórz
  Zamawiający: Gmina Myślibórz, Myślibórz
  Zamówienie obejmuje:
  - rozbiórka nawierzchni z bruku kamiennego;
  - wykonanie warstwy odsączającej (piaskowej) - 10 cm;
  - wykonanie podbudowy (betonowej lub tłuczniowej) - 15 cm;
  - ułożenie podsypki cementowo - piaskowej - 10 cm;
  - ułożenie nawierzchni z bruku kamiennego (uprzednio rozebranego);
  - uzupełnienie brakującego bruku kamiennego;
  - wyrównanie i wyprofilowanie pobocza z uzupełnieniem ubytków ziemnych;
  - zaoponowanie krawędzi mieszanką cementowo - piaskową;
  - załadunek materiału z rozbiórki na samochód;
  - wywiezienie całości materiału z rozbiórki nawierzchni na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość nie większą niż 15 km;

Inne osoby dla Jakubowski Andrzej (74 osoby):