Kogo reprezentuje osoba

Jakubowski Andrzej Janusz

w KRS

Andrzej Janusz Jakubowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Janusz
Nazwisko:Jakubowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:43 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cuber Małgorzata
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żurawska Ilona Anna

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bernat Marcin, Bernat Tomasz, Jakubowska Maria Krystyna, Kurman Magdalena

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kawczyńska Ewa

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gardenia Sport Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000170976
 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Arkadia Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000147433
 3. Rejmal Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000630336
 4. Salar Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000582059
 5. Stowarzyszenie Budownictwa Sportowego, Oborniki Śląskie − KRS 0000318421

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Adhortor Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000560758
 2. Agrofam Sp. Z O.O., Radzionków − KRS 0000363412
 3. Agronero System Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000405773
 4. Agronext Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000356560
 5. Agropollis Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000375947
 6. Agropur Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000375795
 7. Agrox Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000358343
 8. Alabastro System Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000405811
 9. Alfa Omega Solutions Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000577595
 10. Argento System Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000397757
 11. Astermex Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000377649
 12. Aurea Porta Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000328299
 13. Auto@punkt Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000435644
 14. Avc Active Sp. Z O.O., Zabrze − KRS 0000360777
 15. Belamo Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000442493
 16. Beszar Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000588459
 17. Bianest Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000397764
 18. Blu-marino Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000399895
 19. Blue Doradztwo Europejskie Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000561677
 20. Blue Rejna Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000622191
 21. Blue Sejer Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000566013
 22. Blue Sejna Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000619907
 23. Blue4motion Sp. Z O.O., Tarnowskie Góry − KRS 0000364591
 24. Bxc Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000352931
 25. Carminio Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000399856
 26. Ceeport Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000379554
 27. Cemmess System Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000367309
 28. Cestex Holding Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000453873
 29. Condo Invest Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000359613
 30. Danax Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000399900
 31. Ddd System Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000361052
 32. Eccoinvest Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000375544
 33. Ecconova Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000358277
 34. Eccopur Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000370943
 35. Eccosolar Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000379524
 36. Eccostar Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000357152
 37. Eccosystem Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000343187
 38. Eccovecom Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000386543
 39. Ecolit Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000350052
 40. Ecologika Sp. Z O.O., Niemcz − KRS 0000349493
 41. Econtax Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000384798
 42. Ecosys Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000348886
 43. Ekometrix Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000339189
 44. Est System Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000368506
 45. Euro-intes Spółka Z Ograniczoną Oodpowiedzialnością, Warszawa − KRS 0000384159
 46. Europejska Grupa Gospodarcza Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000276325
 47. Europejska Kancelaria Finansowo-inwestycyjna Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000412122
 48. Europejska Kancelaria Prawno-finansowa Sp. Z O.O., M. Katowice − KRS 0000260791
 49. Ewo Sp. Z O.O., Mława − KRS 0000347854
 50. Fundacja Innowacyjnych Nawierzchni Sportowych Verde, Łódź − KRS 0000408418

Powiązane przetargi (43 szt.):
 1. Wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na zmianie aranżacji sali konferencyjnej w obiekcie MSZ przy Al. Szucha 23 w Warszawie
  Zamawiający: Zarząd Obsługi Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa
  W zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia będą wchodziły roboty remontowo-budowlane polegające m.in. na malowaniu, wymianie sufitu podwieszanego, wymianie posadzki (kamień dostarczany przez Zamawiającego), osprzętu, opraw
  i oświetlenia, wykonaniu instalacji klimatyzacji, demontaż i powtórny montaż instalacji i wyposażenia multimedialnego, zmianie aranżacji (meble dostarczone przez Zamawiającego).
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:
  - Załącznik nr 9 - Przedmiar robót budowlanych
  - Załącznik nr 10 - Przedmiar robót instalacji elektrycznych
  - Załącznik nr 11 - Przedmiar robót instalacji klimatyzacji
  - Załącznik nr 12 - Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz
  - Załącznik nr 13 - Projekt wykonawczy instalacje elektryczne
  - Załącznik nr 14 - Projekt wykonawczy instalacje klimatyzacji
  Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z treścią Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załączniki nr 15, 16 i 17 do siwz).

  Roboty będą prowadzone etapami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania przerw
  w robotach z przyczyn organizacyjnych w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.

  Ze względu na specyfikę pracy Zamawiającego oraz konieczność zachowania ciągłości pracy urzędu, Zamawiający wymaga (po wcześniejszym zgłoszeniu uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego), aby Wykonawca wykonywał tzw. prace głośne i brudne poza godzinami pracy Zamawiającego (tj. od godziny 18:00 do godziny 6:00) oraz w dni wolne od pracy. Pozostałe roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie.

  Wykonawca jest obowiązany do uprzątnięcia terenu robót objętego przedmiotem umowy przed rozpoczęciem pracy urzędu.

  Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego meldowania pracownikom ochrony o nieprawidłowościach i okolicznościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo obiektu, uszkodzenie mienia, groźbę awarii itp. oraz do usunięcia tych nieprawidłowości.

  Wykonawca zobowiązany będzie wyznaczyć osobę nadzorującą swoich pracowników do stałego kontaktu z Zamawiającym i zapewni łączność telefoniczną z tą osobą na własny koszt. Do obowiązków ww. osoby należeć będzie m.in.:
  - czuwanie nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy;
  - codzienny nadzór nad pracą personelu wykonującego przedmiot zamówienia.

  Kosztorys ofertowy musi być sporządzony metodą uproszczoną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001 r. (Dz. U z 2001r. nr 80, poz.867) - aktu archiwalnego będącego wzorem w prowadzonym postępowaniu.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zakresu części robót i wykonywania robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia.
  Roboty zamienne (rozwiązania zamienne), o których mowa powyżej, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, będą możliwe, jeżeli ich realizacja:
  - nie wykracza poza określony zakres przedmiotu zamówienia i nie wpłynie na zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego, a roboty nie będą robotami dodatkowymi w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
  - powstanie w wyniku zmiany sposobu wykonania elementu robót, nie zwiększając parametrów zamówienia i nie wykraczając poza ilość materiałów określonych w dokumentacji projektowej,
  - powstanie w wyniku konieczności zastosowania zamiennego równoważnego materiału spełniającego parametry i warunki określone w dokumentacji projektowej (np. z powodu wycofania z produkcji zatwierdzonego w dokumentacji projektowej materiału),
  - wpłynie na ulepszenie realizowanego zamówienia i usprawnienie procesu realizacji budowy oraz zapobiegnie powstaniu dużych i nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego.

  Zastosowane materiały - powinny posiadać certyfikaty zezwalające na stosowanie w budownictwie. Zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane Wykonawca przedstawi powyższe certyfikaty oraz dołączy do dokumentacji powykonawczej, którą sporządzi.
  Warunki obmiaru, wykonania i odbioru robót - zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane, Polskimi Normami i opisem technologicznym przedstawionym w kodach pozycji przedmiaru, zgodnie z KNR-ami.
  Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych do przedstawionych (o parametrach równoważnych lub wyższych) i opisanych w przedmiarach robót. Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach znaki towarowe i nazwy są przykładowe. W przypadku materiałów i urządzeń równoważnych muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do użytku na terenie Polski.

  Kolorystyka, typ, gatunek stosowanych materiałów i wyrobów będą podlegały każdorazowemu uzgodnieniu z Zamawiającym.

  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za roboty etapowe zatwierdzone wcześniej przez Zamawiającego, po zakończeniu wszystkich robót w danym etapie, po komisyjnym ich odbiorze oraz na podstawie sprawdzonego kosztorysu powykonawczego-zamiennego, etapowego, wykonanego metodą uproszczoną.
  Przedstawiona w ofercie cena za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie ceną, która nie może ulec zwiększeniu w rozliczeniu na podstawie kosztorysu powykonawczego - zamiennego.
 2. Budowa Szkolnego Kompleksu Sportowego przy Zespołach Szkół w Sobolewie
  Zamawiający: Gmina Sobolew, Sobolew
  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenów sportowych polegające
  na budowie boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, bieżni okólnej, skoczni do
  skoku w dal, koła do pchnięcia kulą oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
  syntetycznej na istniejącym boisku asfaltowym na terenie Zespołu Szkół w
  Sobolewie.
 3. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego
  Zamawiający: Gmina Międzyrzec Podlaski, Międzyrzec Podlaski
  budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, wyposażeniem i piłkochwytami w miejscowości Tłuściec 112, 21-560 Międzyrzec Podlaski.
 4. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dęblinie w ramach programu Radosna Szkoła
  Zamawiający: Miasto Dęblin, Dęblin
  Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dęblinie w ramach programu Radosna Szkoła. Zakres robót obejmuje:
  a) wykonanie nawierzchni bezpiecznej piankowej w kolorze pomarańczowym (paleta barw PANTONE: 152 C, RAL: 2011 - Tieforange) amortyzującej upadki w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych - pow. 239 m2, nawierzchnia musi być przystosowana do zamortyzowania upadku z wysokości (HIC) 1,6 m (warstwa syntetyczna grubość 40 mm) oraz 2,4 m (warstwa syntetyczna grubość 80 mm). Nawierzchnia HIC 2,4 m występuje tylko wokół najwyższego urządzenia jakim jest zestaw zabawowy;
  b) wykonanie układu komunikacyjnego placu zabaw - nawierzchnia bezpieczna piankowa w kolorze niebieskim (paleta barw Panthone: 540 C; RAL: 5003 Saphirblan) - pow. 51 m2;
  c) wykonanie obramowania wokół powierzchni bezpiecznej z obrzeży betonowych 6/20/100 cm na ławie fundamentowej - 66 mb;
  d) dostarczenie i montaż urządzeń i elementów zabawowych:
  - zestaw zabawowy - 1 szt.
  - huśtawka podwójna wahadłowa lub huśtawka kilkuosobowa- 1 szt.
  - huśtawka dwuosobowa ważka - 1 szt.
  - równoważnia - 1 szt.
  e) dostarczenie i montaż ławek - 3 szt.
  f) dostarczenie i montaż koszy na śmieci - 2 szt.
  g) dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem określającym zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz zawierająca napis o treści: Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA - 1 szt.
  h) renowacja powierzchni trawnikowej - ok. 210 m2.Daną powierzchnię wskazuje się do renowacji w przypadku zniszczenia nawierzchni trawnikowej podczas budowy placu zabaw.).
  i) Wszystkie nawierzchnie wyposażenia placu zabaw są przepuszczalne oraz muszą być zgodne z wymogami normy PN-EN 1177. Wszystkie urządzenia zastosowane na placu zabaw muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów zgodnych z wymogami normy PN EN 1176. Wszystkie urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikaty dopuszczające do użytku na publicznych placach zabaw - opisane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
  j) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z programem rządowym Radosna Szkoła, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r. (Dz. U. 2009r. nr 110 poz. 915 wraz z późn. zm.) w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.
 5. Modernizacja boiska szkolnego oraz przebudowa przykanalika deszczowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 przy ul. Karolkowej 56 w Warszawie
  Zamawiający: Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w zakresie: przebudowy przykanalika deszczowego,robót rozbiórkowych i przygotowawczych, budowy boiska wielofunkcyjnego - roboty ziemne,podbudowy i nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, elementy wyposażenia boiska,w zakresie wskazanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej stanowiących załączniki nr 7, 7a i 7b do SIWZ
 6. Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum nr 124 ul. Przytulna 3
  Zamawiający: Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum nr 124 ul. Przytulna 3.

  Zakres robót obejmuje budowę:
  - boiska do piłki nożnej o wymiarach 28x46 o nawierzchni ze sztucznej trawy o wysokości min. 60 mm, wypełnionej piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym typu TPE-BION PRO koloru zielonego; linie wytyczające boisko - białe, wklejone, szerokości 10 cm i 5 cm,
  - boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20x40 m, - do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, boiska treningowe do koszykówki
  - bieżni prostej o długości 60 m z trzema torami,
  - skoczni w dal,
  - skoczni wzwyż,
  Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego, bieżni/ oraz w tym rozbiegu do skoku w dal i wzwyż poliuretanowo - gumowa o gr. 13 mm, na podbudowie elastycznej, przepuszczalnej dla wody; linie malowane w kolorze białym i żółtym o szer. 5cm.
  - budowę placu sportowego wykonanego z kostki betonowej, z aneksami do gry w tenisa stołowego - 4 stoły betonowe, dwoma stojakami do gry w koszykówkę, drabinką ukośną wraz z dwoma betonowymi stolikami do gry w szachy,
  - zamontowanie piłkochwytów o wys. 5,5 m z siatki polipropylenowej, bezwęzłowej, wykończonej lamówką
  - wyposażenie terenu sportowego w niezbędny sprzęt wraz z elementami dfa w tym w ławki drewniane o konstrukcji stalowej z rur ocynkowanych w kolorze zielonym, stalowe kosze na śmieci, maszty flagowe,
  - budowę oświetlenia boiska piłkarskiego i terenu sportowego,
  - wykonanie odwodnienia,
  - wycięcie drzew i krzewów oraz dosadzenie roślin wzdłuż ogrodzenia i na wyznaczonych obszarach.

  Szczegółowy zakres robót określono w dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących załącznik nr 9 oraz w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

  Zamawiający wymaga, aby przez cały okres obowiązywania umowy wybrany Wykonawca posiadał ważną polisę ubezpieczenia lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż całkowita wartość wynagrodzenia brutto podana w ofercie. Ubezpieczenie to musi obejmować również działania podwykonawców.
 7. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Szkolnej w Lesznie
  Zamawiający: Gmina Leszno, Leszno
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Szkolnej w Lesznie
  2. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie betonowej. Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego - 44 m x 22 m tj. 968 m2; powierzchnia pola gry - 40 m x 20 m tj. 800 m2; powierzchnia w granicach ogrodzenia 46 m x 24 m tj. 1104 m2 . Nawierzchnia poliuretanowa o grubości około 13 mm, przepuszczalna dla wody, składająca się z dwóch warstw:
  - dolnej - układana maszynowo, bez spoinowa, warstwa elastyczna - mieszanina granulatu o fr. 1-4 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym o grubości ok. 11 mm.
  - górnej (użytkowej) - układana maszynowo metodą wysokociśnieniowego natrysku - system poliuretanowy uzupełniony granulatem o fr. 0,5-1,5 mm - o grubości ok. 2 mm.
  Linie boiska w kolorach: białym, żółtym i niebieskim malowane specjalistyczną farbą poliuretanową.
  Nawierzchnia poliuretanowa ma spełniać wszystkie parametry techniczne zawarte
  w projekcie budowlano-wykonawczym.
  Ogrodzenia z siatki ocynkowanej wysokości 4 m z dwiema furtkami oraz jedną bramą wjazdową.
  Boisko należy zlokalizować przy istniejącym ogrodzeniu od strony ul. Szkolnej.
  Istniejącą płytę betonową należy usunąć.
  Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzędne terenu, w razie potrzeby skorygować
  w celu uzyskania zaprojektowanych spadków na płycie.
  Boisko wyposażone będzie w dwie bramki stalowe o wymiarach 3 x 2 m, kosze do koszykówki wykonane z profila min. 100 x 100 z tablicami o wymiarach 90 x 120 cm oraz słupki do siatkówki z możliwością regulacji wysokości zawieszenia siatki.
  Odwodnienie płyty boiska - do odprowadzania wód opadowych zastosuje się studzienki chłonne umożliwiające magazynowanie wód opadowych oraz ich rozsączanie do gruntu.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlano - wykonawczym oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 8. modernizacja boisk sportowych w Gimnazjum nr 73 przy ulicy Conrada 6 w Warszawie
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany, Warszawa
  modernizacji boisk sportowych w Gimnazjum nr 73 przy ulicy Conrada 6 w Warszawie w zakresie:
  a) Opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno - budowlanej obejmującej możliwość wykonania w przyszłości innych boisk na terenie objętym opracowaniem, wskazanym w programie funkcjonalno-użytkowym.
  b) Opracowanie projektu budowlanego zawierającego:
  - Roboty rozbiórkowe
  - Odwodnienie terenu
  - Oświetlenie terenu
  - Boisko do koszykówki
  - Boisko do siatkówki
  - Boisko uniwersalne
  - Ogrodzenie terenu
  c) Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień
  d) Opracowanie projektów wykonawczych
  e) Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
  f) Wykonanie robót budowlanych boisk wg projektu
  g) Pełnienie nadzoru autorskiego
 9. Budowę boiska wielofunkcyjnego, skoczni w dal i placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Konin
  budowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni w dal i placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale i obejmuje:
  1.Boisko wielofunkcyjne z polem gry do siatkówki i tenisa
  2.Bieżnię do skoku w dal
  3.Plac przeznaczony do zabaw
  4.Wybudowanie ciągu pieszo-jezdnego dla komunikacji obiektów.
  5.Odwodnienie projektowanego obiektu.
  6.Wymianę częściową ogrodzenie zewnętrzne działki i boiska z uwzględnieniem
  piłko- chwytów.
  Przy projektowaniu uwzględniono istniejącą zieleń i drzewostan pozostawiając go
  nienaruszonym.
  Nawierzchnię boisk zaprojektowano z możliwością korzystania przez cały sezon,
  Nawierzchnie syntetyczna nieurazowa na podłożu betonowym
  Wymiary, terenu i lokalizacja wg planu zagospodarowania i rysunków techniczny.
  BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z POLEM GRY DO SIATKÓWKI I TENISA
  O wymiarach 2377 x 1097 m.
 10. BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO WG PROGRAMU ,MOJE BOISKO - ORLIK 2012
  Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu sportowego wg programu ,Moje Boisko- Orlik 2012
  CPV 45.21.22.21-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m)
  - podbudowa przepuszczalna
  - nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa
  Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ):
  wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)
  1. Typ włókna: monofil
  2. Skład chemiczny włókna; polietylen
  3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
  4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2
  - obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska
  Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.
  Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3
  do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)
  - wyposażenie
  - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki
  - siatki do bramek - 2 sztuki

  2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:
  19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m)
  - podbudowa
  - podbudowa przepuszczalna
  Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ).
  Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik
  nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ).
  - nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
  Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)
  technologia układania nawierzchni:
  Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna
  dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.
  - wyposażenie do piłki koszykowej
  stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 160 cm, tablica 180 x 105 cm, obręcz uchylna, siateczka do obręczy - ilość: 2 zestawy
  - wyposażenie do piłki siatkowej
  słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa - ilość: 1 zestaw
  2.3. Ogrodzenie terenu
  Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).
  2.4. Oświetlenie terenu
  Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).
  2.5. Chodniki
  Ciągi komunikacyjne - kostka betonowa gr. min 8 cm, w kolorze szarym, ułożona na podsypce cementowo piaskowej (grubość warstwy 3 cm), na podbudowie z piasku (grubość warstwy 10 cm) i tłuczeń (grubość warstwy 15 cm), zamknięta obrzeżem betonowym o wym. 8x30x100. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ).
  2.6. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego
  Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie
  z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik
  nr 2 do SIWZ)
 11. Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 w miejscowości Kramsk.
  Zamawiający: Gmina Kramsk, Kramsk
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m)podbudowa przepuszczalna -nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)-obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska .Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ):wyposażenie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach( 2 sztuki),- siatki do bramek(2 sztuki), 2.2.Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:19,1m x 32,1m* o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m)podbudowa nieprzepuszczalna z drenażem liniowym.Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)-nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) -technologia układania nawierzchni: zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)-wyposażenie do piłki koszykowej - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręcz ( 2 sztuki),- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm (2 sztuki),- mechanizm regulacji wysokości (2 sztuki),- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach (2 sztuki),wyposażenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton,tenis, siatkówka)-2 sztuki- siatka do siatkówki(1 sztuka) 2.3. Ogrodzenie terenu Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ). 2.4. Oświetlenie terenu Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ). 2.5. Chodniki Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ). 2.6. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach od 2.1 do 2.6 stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót 2.7 Budowa budynku sanitarno-szatniowego Szczegółowy opis dla budynku sanitarno-szatniowego stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 12. Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 38 w Warszawie ul. Namysłowska 10 oraz dostosowanie wejścia do budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych
  Zamawiający: Zespół Szkół Specjalnych nr 38, Warszawa
  Nazwa : Wejście dla niepełnosprawnych
  PRACE BUDOWLANE -ROZBIÓRKOWE
  Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
  Demontaż balustrad schodowych i balkonowych - ilość odcinanych słupków
  Lekka metalowa obudowa dachów o nachyleniu powyżej 10 % z blachy fałdowej bez ocieplenia - demontaż
  Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
  Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km - 29km
  PRACE OGÓLNOBUDOWLANE
  Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża
  Wyrównywanie podłoży betonowych przez nacięcie powierzchni przecinakiem
  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
  (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome pod gres
  (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
  (z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
  (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
  Balustrady schodowe z prętów stalowych nierdzewnych, osadzone i zabetonowane o masie do 16 kg o wysokości 1,10m
  Obsadzenie słupów konstrukcji daszków
  Aluminiowe daszki nad drzwiami - o dł. 4,8m i rozpiętości 3,50, półokrągły , kryty płytą poliwęglanową dymną, wys. 1,0m - słupy stalowe rurowe 50x50mm
  Aluminiowe daszki nad drzwiami o dł. 6,50m i szerokości 5,15, płaski , kryty płytą poliwęglanową dymną, Konstrukcja nośna - słupy stalowe rurowe 50x50mm
  Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - w miejscu wykonania fundamentów
  Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
  Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu
  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej- ułożenie wcześniej rozebranej kostki
  Montaż dźwigu małego (platformy składanej) o nośności do 200 kg i o wys.kondyg. 1,5 m - do 2 przystanków - dźwig dla osób niepełnosprawnych- montowany na ścianie przy schodach, składany, kompletny z montarzem i podłączeniem elektrycznym
  INSTALACJA ELEKTRYCZNA
  Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku
  Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
  Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane w bruzdach
  Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie
  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -YDY 3X2,5
  Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B16
  Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
  Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm
  Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach z mocowaniem uchwytów DY6
  Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
  Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
  2) Nazwa : Boisko do piłki nożnej i chodniki
  ROBOTY POMIAROWE
  Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów
  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
  Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie, lecz gr. 5 cm
  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, jw.
  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km,29km
  ROBOTY ZIEMNE
  Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości boiska gł. 23,5 cm z uwzględnieniem gruntu pod obrzeża
  Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników
  Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m
  Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- dalsze 29 km
  Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - boisko + chodniki
  Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV, pod słupki bramek
  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 5-10t
  Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
  Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- dalsze 29 km
  ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
  Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
  Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m- F 250
  Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
  Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm (warstwa grub. 5 cm)
  Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm, lecz gr. 4 cm
  Nawierzchnia z trawy syntetycznej Italgreen 62 X-Tender
  ODWODNIENIE
  Sączki w gruncie kat. III poprzeczne z kruszywa o głębokości 30 cm
  Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.2 m i głębokości 2 m
  Ława pod Korytka odwodnienia liniowego ACO z oporem, wzdłuż boiska
  Korytka odwodnienia liniowego ACO typu lekkiego
  Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w wykopie zewnątrz budynków łączone metodą wciskową - połączenie odwodnienia ACU ze studnią chłonną
  Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grub. 15 cm - studnie i rury doprowadzające
  Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III - studnia chłonna
  Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
  KRAWĘŻNIKI BETONOWE
  Ława pod krawężniki betonowa z oporem
  Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
  CHODNIKI
  Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową w kolorze ceglastym
  Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm, lecz 10cm
  Chodniki z kostki brukowej betonowej POLBRUK grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - w kolorze ceglastym
  WYPOSAŻENIE
  Podkłady betonowe gr. 10 cm pod fund. ogrodz. B10
  Ława pod krawężniki betonowa z oporem
  Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym B20 W4
  Deskowanie tradycyjne stóp fundamentowych żelbetowych
  Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe, na podłożach i wierzchu stóp
  Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe fund. jw.
  Elementy wyposażenia boiska do piłki nożnej - Bramka do piłki recznej aluminiowa PROFESJONALNE (3,00x2,00m) tulejowane Normą IHF Głębokość bramki (góra/dół) 100cm góra/120cm dół. Łuki składane umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. W komplecie łuki , tuleje oraz haczyki PP do zawieszania siatki. Główne przeznaczenie obiekty otwarte. Montaż bramek do piłki ręcznej, siatka na bramkę TURNIEJOWA. Norma IHF. Wykonana z polipropylenu, grubość splotu 4mm, krawędź oczka 10 cm . Głębokość siatki : góra 80 cm dół 100 cm
  ławka parkowa z oparciem -f-my Muller nr kat. 0036 lub równoważna
 13. Budowa boiska przy SP Nr 310 przy ul.Hawajskiej 7 w Warszawie
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
  Zakres robót wchodzących w skład budowy obejmuje:
  -Prace rozbiórkowe i demontażowe,
  -Prace ziemne niwelacyjne,
  -Budowę boiska do piłki nożnej,
  -Budowę boiska do koszykówki,
  -Budowę rozbiegu i zeskoku do skoku w dal,
  -Budowę boiska do siatkówki,
  -Budowę placu zabaw,
  -Budowę chodników,
  -Budowa odwodnienia powierzchni utwardzonych,
  -Gospodarkę drzewostanem (wycinka, przesadzenia, nasadzenia i prace pielęgnacyjne drzew i krzewów), renowację i odtworzenie trawników,
  -Instalację piłkochwytów,
  -Instalację elementów małej architektury i sprzętu sportowego,
  -Instalację oświetlenia boisk.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają wzór umowy oraz:
  1.Dokumentacja projektowa:
  1)projekt budowlano - wykonawczy - załącznik nr 1A do Ogłoszenia;
  2)przedmiar robót - załącznik nr 1C do Ogłoszenia;
  2.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 1B do Ogłoszenia.
  Uwaga!
  1) Prace pielęgnacyjne winny być wykonywane tylko w okresie realizacji robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
  2) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. wszędzie tam gdzie zostało wskazane pochodzenie materiałów lub urządzeń poprzez wskazanie znaku towarowego lub patentu Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w załączonych dokumentach. Ponadto w stosunku do urządzeń zabawowych wchodzących w skład zamówienia Zamawiający wymaga, aby spełniały one wymagania bezpieczeństwa określone w normach dotyczących urządzeń zabawowych. Urządzenia zabawowe winny w swoich kształtach i formach odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej. Również strefy bezpieczeństwa urządzeń muszą odpowiadać strefom bezpieczeństwa przewidzianym w dokumentacji
 14. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w rejonie ulic Mikołajczyka i Okulickiego w Warszawie
  Zamawiający: Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w rejonie ulic Mikołajczyka i Okulickiego w Warszawie. Przedmiot zamówienia między innymi obejmuje: Roboty ogólnobudowlane - prace rozbiórkowe i ziemne, - budowę placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej, - budowę placu zabaw o nawierzchni żwirowej, - budowę placu zabaw o nawierzchni trawiastej, - budowę utwardzonych dojść i dojazdów, - dostawa i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury, - ogrodzenie terenu. Roboty elektryczne - rozprowadzenie okablowania, - montaż i stawianie słupów oświetleniowych, - montaż tablic rozdzielczych, - montaż opraw oświetleniowych, - montaż zewnętrznych kamer wraz z instalacją rejestratora cyfrowego, - badania i pomiary instalacji kablowej, uziemiającej, - sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, - sprawdzenia i pomiar obwodu elektrycznego. Zieleń - założenie trawników i pielęgnacja roślinności. Zestawienie powierzchni: - Powierzchnia działki 3 558,0 m2 - Powierzchnia terenu opracowania 1 378,0 m2 - Powierzchnia nawierzchni poliuretanowych 133,1 m2 - Powierzchnia nawierzchni żwirowej 343,6 m2 - Powierzchnia piaskownicy 21,9 m2 - Powierzchnia trawników 546,0 m2 - Powierzchnia okorowana 55,6 m2 - Powierzchnia chodników 270,3 m2
 15. Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 przy ul.Osowskiej 81 w Warszawie
  Zamawiający: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7, Warszawa
  Roboty przygotowawcze
  Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod boiska, place
  Niwelacja terenu i gospodarka drzewostanem
  Wycinka drzew i krzewów
  Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)
  Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)
  Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)
  Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)
  Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. > 65 cm)
  Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)
  Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)
  Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)
  Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)
  Mechaniczne karczowanie pni (śr. > 65 cm)
  Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
  Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
  Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
  Wywożenie karpiny - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
  Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
  Wywożenie gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
  Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków
  Wywożenie krzewów na odległość do 2 km
  Wywożenie krzewów - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
  Przesadzanie drzew i krzewów
  Wykopanie krzewów w celu przesadzenia
  Sadzenie krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów, średnica/głębokość : 0.5 m
  Prace agrotechniczne i przygotowawcze
  Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km
  Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km, za 9 km
  Sadzenie drzew
  Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów, średnica/głębokość : 0.7 m
  Ręczne rozrzucenie kory sosnowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm
  Ręczne rozrzucenie kory sosnowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy, za 3 cm
  Boisko do piłki nożnej
  Podbudowa
  Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
  Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości, za dalsze 19 cm
  Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
  Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm
  Ułożenie geowłókniny geotess F250
  Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm, kruszywo 4-32 mm
  Podbudowa z kruszyw łamanych fr. 4-32 mm - warstwa dolna dodatek za każdy 1 cm różnicy, za dalsze 3 cm
  Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm, miał kamienny 0-4 mm
  Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach, grunt kat. III
  Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
  Nawierzchnia z trawy syntetycznej
  Nawierzchnia z trawy syntetycznej
  Wklejenie linii boiska
  Obrzeża, ławy
  Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
  Ława pod krawężniki betonowa z oporem
  Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
  Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach, grunt kat. III
  Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV), za 9 km
  Osprzęt boiska
  Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 - fundamenty pod bramki
  Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej
  Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej 5 x 2 m
  Boisko do koszykówki z bieżnią okólną 115 m
  Podbudowa
  Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
  Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości; za dalsze 21,8 cm
  Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
  Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm
  Ułożenie geowłókniny geotess F250
  Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm, kruszywo 0-63,5 mm
  Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna za każdy 1 cm różnicy, kruszywo 0-63,5 mm; za 7,5 cm
  Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm, miał kamienny 0-4 mm
  Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach, grunt kat. III
  Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV), za 9 km
  Nawierzchnia poliuretanowa
  Warstwa stabilizująca z granulatu gumowego gr. 3 cm
  Nawierzchnia poliuretanowa wraz z liniami
  Obrzeża, ławy
  Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
  Ława pod krawężniki betonowa z oporem
  Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
  Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach, grunt kat. III
  Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
  Osprzęt boiska
  Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 - fundamenty pod stojaki do koszykówki
  Osadzenie tulei do słupków i stojaków stalowych do koszykówki
  Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki
  Chodniki
  Podbudowa
  Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - pod chodniki
  Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - za dalsze 14 cm - pod chodniki
  Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
  Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm
  Ułożenie geowłókniny geotess F250
  Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm, kruszywo 4-32 mm
  Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
  Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach, grunt kat. III
  Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
  Obrzeża, ławy
  Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
  Ława pod krawężniki betonowa z oporem
  Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
  Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach, grunt kat. III
  Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
  Nawierzchnia z kostki betonowej
  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej
  Piłkochwyty
  Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) - pod słupki
  Podkłady betonowe
  Przygotowanie i montaż zbrojenia stóp - pręty gładkie
  Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, beton C16/20
  Otwory na gniazda słupków piłkochwytów
  Osadzenie słupków do piłkochwytów pionowe
  Osadzenie słupków do piłkochwytów - skratowania
  Mocowanie poprzeczki podporowej
  Montaż piłkochwytów z siatki polipropylenowej
  Murki oporowe z siedziskami
  Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton B7,5
  Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa - pod murek oporowy
  Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
  Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
  Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
  Dostawa i montaż siedzisk z tworzywa sztucznego bez oparć
  Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem , kat.gr. I-III
  Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach, grunt kat. III
  Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
  Odwodnienie liniowe
  Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II, odwodnienie liniowe
  Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III, wykopy pod studnie
  Wykopy kanałów wykon.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III o objęt.do 1.50 m3/m, wykopy pod rury
  Ława pod odwodnienie liniowe
  Odwodnienie liniowe ACO
  Odwodnienie liniowe ACO - skrzynki odpływowe
  Dostawa i montaż ścianki czołowej pełnej
  Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grub. 15 cm, podsypka pod studnie i rury
  Obsypka rur o łącznej grubości warstw 30 cm
  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb., potrącenie za 1 m wysokości
  Wypełnienie studni piaskiem
  Wypełnienie studni żwirem
  Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm
  Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem , kat.gr. I-III
  Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach, grunt kat. III
  Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV), za 9 km
  Sprzęt sportowy
  Dostawa bramek przenośnych o wymiarach 3x2 m
  Pielęgnacja gwarancyjna
  Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych
  Roboty ziemne
  Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupow elektroenergetycznych linii oświetleniowej
  Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
  Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
  Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III
  Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III
  Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
  Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
  Przykrycie kabli ułożonych w rowie kablowym taśma ostrzegawcza
  Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat.III
  prace montażowe
  Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe
  Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) Lanzini, Pilot Wide Asym. Grey 230V
  Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III STAR P 60
  Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji
  Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie AROT DVK50
  Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie AROT DVK75
  Układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem YKY5x25mm2
  Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych YKY5x6mm2
  Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych YKY3x1,5mm2
  Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) stycznik DILM15-10
  Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) P314 B16 30mA
  Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) Wyłącznik S301 B6
  Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) Wyłącznik P312 C2 30mA
  Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) Wyłącznik S303 B40
  Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) Wyłącznik FR301s 25A
  Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) Wyłącznik FR304 100A
  Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) Wyłącznik FR302 25A
  Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) Wyłącznik P312 B16 30mA
  Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) ochronnik przeciwprzepięciowy SPB-12/280/4 (B+C)
  Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowym wykopie Szafka SR
  Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach TK
  Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120mm2 FeZn25x4mm
  Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120mm2 FeZn25x4mm
  Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2
  Montaż uziemienia do słupów stalowych w instalacji uziemiającej i odgromowej
  Pomiary elektryczne
  Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
  Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony od porażeń
  Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
  Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
  Pomiary fotometryczne oświetlenia i odbicia
  Badanie linii kablowej o ilosci żył do 4
  Roboty elektroenergetyczne
  Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
  Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
  Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w metalu - aparat o 1-2 otworach mocujących
  Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 80 mm
  Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 60 mm
  Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 60 mm
  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
 16. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Kadzidle.
  Zamawiający: Gmina Kadzidło, Kadzidło
  : 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 w Kadzidle. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 ,pole gry 26,0m x 56,0m podbudowa przepuszczalna nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o technologii układania określonych w dokumentacji projektowej załącznik nr 3 do SIWZ i SST załącznik nr 2 do SIWZ wysokość włókna min. 40 mm i mniejsza niż 60 mm na podkładzie z maty elastycznej, jeżeli jest wymagana ,typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem laboratorium np. Labosport 1. Typ włókna: monofil 2. Skład chemiczny włókna; polietylen 3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, 4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien na m2. UWAGA Zamawiający określa minimalne właściwości trawy syntetycznej jak podano wyżej. W związku z powyższym właściwości trawy syntetycznej podane w dokumentacji technicznej są niewłaściwe , nie obowiązują . Dlatego w ofercie należy wycenić trawę syntetyczną o parametrach podanych w przedmiarze robót i SIWZ. obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową załącznik nr 3 do SIWZ i SST załącznik nr 2 do SIWZ wyposażenie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki 2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: 19,00m x 32,00m o powierzchni 608,00m2 , pole gry 15,1m x 28,1m - podbudowa przepuszczalna Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej załącznik nr 3 do SIWZ. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową załącznik nr 3 do SIWZ i SST załącznik nr 2 do SIWZ. nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej załącznik nr 3 do SIWZ i SST załącznik nr 2 do SIWZ technologia układania nawierzchni: I sposób: Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. wyposażenie do piłki koszykowej - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki - mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki - konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki wyposażenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne badminton, tenis, siatkówka - 2 sztuki - siatka do siatkówki - 1 sztuka wyposażenie do piłki ręcznej - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki 2.3. Ogrodzenie terenu
 17. Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Łukowie
  Zamawiający: Powiat Łukowski, Łuków
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m) Podbudowa przepuszczalna Nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa, wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport) Typ włókna: monofil Skład chemiczny włókna; polietylen Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2 Obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska. Wyposażenie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki 2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m) Podbudowa przepuszczalna Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Nawierzchnia poliuretanowa o technologii układania nawierzchni: Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. Wyposażenie do piłki koszykowej - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki - mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki - konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki Wyposażenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki - siatka do siatkówki - 1 sztuka Wyposażenie do piłki ręcznej - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki 3. Ogrodzenie terenu 4. Oświetlenie terenu Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m. 5. Chodniki Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. 6. Budowa budynku sanitarno-szatniowego
 18. Budowa zewnętrznych obiektów sportowych przy ZSZ Nr 2 w Dęblinie
  Zamawiający: Powiat Rycki, Ryki
  Przedmiotem zamówienia jest budowa zewnętrznych obiektów sportowych przy ZSZ Nr 2 w Dęblinie. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę zespołu obiektów sportowych dla potrzeb wychowania fizycznego młodzieży szkolnej: Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 31x43 m o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem sportowym, ogrodzeniem z siatki plecionej lub panelowym z prętów stalowych, oświetlone. Bieżnia okólna 4-torowa o długości 200 m o nawierzchni tartanowej,
  Bieżnia liniowa 4-torowa o długości 60 m o nawierzchni tartanowej, Skocznia do skoku w dal, Rzutnia pchnięcia
  kulą, Boisko do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej, oświetlone, Boisko do piłki plażowej o wymiarach 20x9 m.
  Nie przewiduje się wykorzystywania boisk do prowadzenia rozgrywek turniejowych na poziomie wyższym od szkolnego. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia: Zaleca się
  wykonawcom zapoznanie się z warunkami lokalnymi, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia.
 19. Modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13 w Warszawie - I etap (znak sprawy: 35/ZP/10).
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia w I etapie jest wykonanie prac ogólnobudowlanych p.n.: Modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13 w Warszawie wg poniższego wykazu: Prace rozbiórkowe /usunięcie i utylizacja nawierzchni asfaltowych/ Demontaż i wywiezienie części istniejących elementów małej architektury oraz ogrodzenia Budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej Budowę boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej Budowę boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej Budowę bieżni okólnej i prostej o nawierzchni poliuretanowej Budowę zeskoku do skoku w dal Budowę stanowiska do pchnięcia kulą - betonowy krąg Budowę placu do skoku wzwyż Wymianę miejsc postojowych dla samochodów osobowych Wykonanie i montaż elementów małej architektury, montaż sprzętu sportowego Wymianę części ogrodzenia terenu szkoły Instalację oświetlenia boisk Instalację monitoringu boisk Modernizację odwodnienia powierzchni utwardzonych Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia operatów geodezyjnych oraz dokumentacji powykonawczej
 20. Budowa boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Konin
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.5. Wyposażenie boiska do koszykówki: - Konstrukcja do koszykówki demontowalna, z płynną regulacją wysokości tablicy, cynkowana ogniowo, mocowana w tulejach- 2 szt Tuleje stalowe osadzane w betonie, dekiel maskujący- 2 szt Tablica do koszykówki stalowa kratownicowa o wymiarach wg rysunku,na ramie metalowej cynkowanej ogniowo- 2 szt Obręcz do koszykówki cynkowana ogniowo 8 uchwytów mocujących -Dekiel maskujący tuleję słupka aluminiowego na boisku zewnętrznym- 2 szt Słupki do siatkówki aluminiowe owalne wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości, demontowane - 2 szt -Tuleja montażowa słupka aluminiowego cynkowana ogniowo osadzana w podbudowie- 2szt -Siatka do siatkówki czarna z atenką, wzmocniona taśmą - 1 szt. -Wieszak na siatkę - 1 szt. 1.6. Boisko do piłki nośnej -nawierzchnia trawa syntetyczna. Wymiary, rzędne i lokalizacja wg rysunku projektu zagospodarowania terenu. Zaprojektowano nawierzchnię o spadku 1% na zewnątrz. Wokół nawierzchni przewidziano obrzeża 30 x 8 w kolorze szarym. Odwodnienie liniowe poprzez drenaż ułożony pod nawierzchnią boiska. Wymiary boiska d 30 x 62 m. Boisko wygrodzone piłkochwytami H-6.0 m. Oświetlenie profesjonalne za pomocą projektorów umieszczonych na masztach.Linie gr 10 cm, kolor biały. Kolor nawierzchni - zielony. Wyposażenie: -Bramki do piłki nożnej 5 x 2m, aluminiowe, profil owalny, demontowalne - 2 szt. - tuleje systemowe mocowane w podkładzie - 4 szt. -Siatka do bramki do piłki nożnej turniejowa 5 x 2 m grubość splotu 3,5-4 m m - 2 szt. 1.7. Piłkochwyty. Boisko do piłki nożnej wyposażone będzie w piłkochwyty wysokości 6.0 m. Piłkochwyty wykonane zostaną ze słupków stalowych osadzonych osiowo co 3.0 m. Słupki stalowe z profilu zamkniętego 100 x 60 x 5 - ocynkowane ogniowo posadowione w typowych fundamentach słupów oświetleniowych -np. Elmonter typu B-120. Poziom płyty dolnej - około 20 cm poniżej poziomu terenu. Prefabrykowane fundamenty osadzać na warstwie chudego betonu. Po zamontowaniu do kotew stalowych podstawę słupków należy zabetonować do wysokości 8 cm poniżej poziomu terenu. Słupki usztywnione górą za pomocą pręta 40 x 40 x 4 ocynkowanego ogniowo. Jako wypełnienie przęseł przewidziano systemową siatkę polipropylenową o splocie gr 3 mm i oczkach 10 x 10 cm wyposażoną w linki do naciągu i mocowanie do słupków stalowych. Kolor zielony. 1.8. Chodniki. Chodniki wzdłuż boisk - kostka Nostalit szara gr 6 cm z obrzeżami 30 x 8. Konstrukcja chodników: - warstwa odsączająca - podsypka piaskowa gr. 10 cm, - podsypka cem- piaskowa gr 5 cm - nawierzchnia - kostka gr 6 cm - Bruk-Bet Nostalit. 1.9. Konstrukcja ciągu pieszo-jezdnego Wjazd na teren boisk. Zaprojektowano nawierzchnię z kostki brukowej gr 8 cm - Nostalit, kolor czerwony. Obrzeża 30 x 8 na ławie betonowej. Spadek poprzeczny 2%. Konstrukcja ciągu pieszo-jezdnego: - warstwa odsączająca - podsypka piaskowa gr. 15 cm, - podbudowa z betonu gr. 10 cm, - podsypka piaskowa gr. 5 cm - nawierzchnia - kostka szara gr 8 cm. 1.10.Modernizacja ogrodzenia. Zaprojektowano wykonanie nowego ogrodzenia terenu działki wysokości 4 m od terenu lokalizowanego wg rysunku planu. Przewiduje się zastosowanie ogrodzenia wg typowej dokumentacji ORLIK 2012 - słupki stalowe z siatką plecioną. Od frontu zamontowana będzie brama i furtka wysokości 3.0 m 1.11. Oświetlenie terenu. Zasilanie w energięelektryczną. Oświetlenie boisk odbywać się będzie naświetlaczami -projektorami typu Sonpak 25 na 40 rozmiar 2 THORN z lampami metalohalogenkowymi HSI - T 400 W osadzonymi po 3 sztuki na wspólnej belce B -3, zabudowanej wierzchołkowo na słupie oświetleniowym - 10 m maszcie typu MN10, stalowym ocynkowanym i dodatkowo u producenta pomalowanym na kolor RAL 1027. Słupy te wyposażone będą dodatkowo w szczeble - drabinę wejściową od wysokości 3,00 od terenu.Sterowanie pracą oświetlenia: ręczne z rozdzielnicy TE wg pkt.1 jw. Zasilanie oświetlenia boisk - wszystkich słupów oświetleniowych z TE, kablem typu YKYżo 5x10 m m2 -odrębnymi dla boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego. Sposób ułożenia jak w pkt. 1 jw Pobór mocy przez nin. budynek zaplecza wraz z oświetleniem boisk w ramach istniejącej rezerwy mocy dotychczasowego. Pomiar energii z istniejącego złącza kablowego wspólnego z budynkiem szkoły - bez zmian tj. zalicznikowy i dlatego min. projekt nie podlega uzgodnieniu z ENERGA OPERATOR S.A.- RZD Koło. 1.12. Odwodnienie terenu. Budowa boisk ze sztucznej nawierzchni wymaga odwodnienia terenu wokół nich. Płyty boisk zaprojektowano ze spadkami zewnętrznymi o nachyleniu 0.5 - 1%. Wzdłuż boisk przewidziano odwodnienia liniowe - korytka betonowe z rusztem ocynkowanym. Boisko piłkarskie - drenaż. Podłączone one będą do nowej kanalizacji deszczowej na terenie działki. 1.13. Urządzenie zieleni. Przewidziano odnowienie zieleni niskiej -nawierzchnia trawiasta do terenach niwelowanych i wokół boisk - zakres wg rysunku projektu zagospodarowania terenu. Na skarpach zostanie przygotowane podłoże gr 5 cm z humusu uzyskanego z plantowania terenów istniejących i złożonego na odkład w trakcie robót ziemnych. Tereny płaskie zostaną nawiezione humusem z dowozem z zewnątrz - średnia grubość 5 cm. Humus powinien być ziemią urodzajną o zawartości od 3 do 20 % składników organicznych- pozbawiony kamieni większych od 5 cm i wolny od zanieczyszczeń obcych. Nawierzchnia trawiasta - wybór gatunku traw należy dostosować do warunków miejscowych, tj. do rodzaju gleby i jej stopnia nawilgocenia- najlepiej nadają się do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, mających gęste i drobne korzonki,do obsiania skarp należy użyć mieszanki traw z dodatkiem roślin motylkowych. Trawa musi spełniać wymagania norm PN-R-65023:1999 -9i PN-B-12074:1998 4 Powierzchnia do obsiania - skarpy i płaskie około 910 m2. Pielęgnacja trawników obowiązuje do pierwszego koszenia. 1. 14. Budowa budynku zaplecza. Wg dokumentacji typowej adaptowanej - załączony projekt architektoniczno - budowlany. Budynek zlokalizowany 2 cm powyżej przyległego terenu. Schowek porządkowy i WC dla niepełnosprawnych w sąsiadującym obiekcie szkolnym. Odprowadzenie ścieków z budynku do przyłącza sanitarnego na terenie działki. Przyłącze wykonane z rury PCV 160 m m z jedną studzienką pośrednią. Zasilanie w wodę - z nowego przyłącza wodociągowego. 1.15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki a. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót b.Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót c. Dokumentacja projektowa d.Przedmiar robót
 21. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BOISK I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 92 PRZY UL. SZCZĘŚLIWICKIEJ 45/47 W WARSZAWIE
  Zamawiający: Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy, Warszawa
 22. Budowa bieżni, trybun i innych urządzeń sportowych na terenie sportowym we wsi Osuchów
  Zamawiający: Gmina Mszczonów, Mszczonów
 23. Wykonanie robót dodatkowych związanych z budową boisk szkolnych na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 17A wynikające z dostosowania projektu do potrzeb ORLIKA 2012
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Piaseczno
 24. Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Krzesku - Krolowa niwa
  Zamawiający: Wójt Gminy Zbuczyn, Zbuczyn
 25. Centrum Kultury w Łajskach - zagospodarowanie terenu
  Zamawiający: Urząd Gminy Wieliszew, Wieliszew
 26. Budowa boisk sportowych w Szczutowie - etap II
  Zamawiający: Gmina Szczutowo, Szczutowo
 27. Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 przy ul. Różanej 22/24 w Warszawie
  Zamawiający: Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy, Warszawa
 28. Budowa boiska do piłki koszykowej z przeznaczeniem do gry w piłkę koszykową i siatkową na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Wsi ul. Fabryczna 6, 05-430 Celestynów
  Zamawiający: Urząd Gminy Celestynów, Celestynów
 29. Budowa kompleksu boisk ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 6 i Zespole Szkół im. M. Kopernika, na os. III w Koninie.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Koninie, Konin
 30. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Krzymowie.
  Zamawiający: Urząd Gminy Krzymów, Krzymów
 31. Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012.
  Zamawiający: Gmina Olszewo-Borki, Olszewo-Borki
 32. Budowa boiska do piłki nożnej wraz z niwelacją całego terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach, Gmina Błonie
  Zamawiający: Gmina Błonie, Błonie
 33. Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową przy ul. Międzyparkowej 4 w Warszawie - I etap budowa boiska piłkarskiego dla MOS-3 (znak sprawy UD-IX-WZP-3401-58/09
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, Warszawa
 34. Budowa boisk szkolnych na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 17
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Piaseczno
 35. Budowa boisk sportowych w ramach Programu Moje Boisko - ORLIK 2012
  Zamawiający: Urząd Gminy w Wilczynie, Wilczyn
 36. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Żuromin, Żuromin
 37. Budowa bieżni ze skocznią do skoku w dal przy Zespole Placówek Oświatowych w Suchowoli
  Zamawiający: Gmina Suchowola, Suchowola
 38. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy Kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012
  Zamawiający: Urząd Gminy Krzymów, Krzymów
 39. Modernizację boisk sportowych przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 w Warszawie
  Zamawiający: Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy, Warszawa
 40. Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Piastowie
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Piastowa, Piastów
 41. Budowa boisk sportowych (arena sportowa i boisko wielofunkcyjne) przy Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu na działce ew. nr 38 obręb 15, przy ul. Narutowicza 21, gmina Błonie.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Błonie, Błonie
 42. Budowa kompleksów boisk sportowych dla Miasta Konina - I etap obejmująca budowę Środowiskowego Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego im. Janusza Kusocińskiego przy Gimnazjum nr 6 w Koninie przy ul. Bydgoskiej 2a.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Koninie, Konin
 43. Modernizacja boiska wiejskiego we wsi Kraszewo - etap IV.
  Zamawiający: Gmina Ojrzeń, Ojrzeń

Inne osoby dla Jakubowski Andrzej Janusz (103 osoby):