Kogo reprezentuje osoba

Jakubowski Marek

w KRS

Marek Jakubowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marek
Nazwisko:Jakubowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1978 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Konin (Wielkopolskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jakubowski Grzegorz Robert, Jakubowski Stanisław Wojciech

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Apteka Na Wzgórzu - Maria Jakubowska, Grzegorz Jakubowski Sp. J., Konin − KRS 0000143795

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Stamar Stanisław Jakubowski Marek Jakubowski Grzegorz Jakubowski Sp. J., Konin − KRS 0000047325

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Termomodernizacja budynków komunalnych użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - budynek Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Siedleczce
  Zamawiający: Miasto i Gmina Kańczuga, Kańczuga
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych - termomodernizacyjnych związanych z realizacją projektu Termomodernizacja budynków komunalnych użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - budynek Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Siedleczce. Zadnie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 2.2. Infrastruktura energetyczna.Zadanie zostało podzielone na 2 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń o których mowa w art. 83 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub dwie części zamówienia.Część 1 - Roboty budowlano - termomodernizacyjne. Zakres zadania obejmuje: Prace zewnętrzne: - Istniejąca stolarka drewniana okienna do demontażu, nowa stolarka z PCV - Wymiana parapetów - Wykonanie elewacji budynku wraz z ociepleniem styropianem grubości 12,0 cm -wysokość budynku < 12 m- Utwardzenie terenu wokół budynku - płytka odbojowa 144,31 m2(podsypka 30,0 cm, nawierzchnia betonowa o grubości 15,0 cm). Lokalizacja: działka nr ewid. 1699/1 w m. Siedleczka. Szczegółowy zakres prac do wykonania został opisany w przedmiarze robót stanowiący załącznik do SIWZ - zał. 9a Przedmiar - roboty budowlane - termomodernizacyjne. Dodatkowe informacje: - wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę do wykonania zadania materiały, będące przedmiotem zamówienia, mają być fabrycznie nowe, z produkcji bieżącej, o najwyższej jakości, oraz nie wykazują szkodliwego działania na środowisko, - oferowane materiały do realizacji zamówienia muszą posiadać aprobaty techniczne i deklarację zgodności oraz inne niezbędne dokumenty. Część 2 - Instalacja solarna Przedmiotem zamówienia w danej części jest wykonanie instalacja kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowywania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w miejscowości Siedleczka. Zakres prac do wykonania obejmuję: 1.Wykonanie konstrukcji pod kolektory słoneczne,2.Montaż kolektorów słonecznych, na dachu budynku,3.Posadowienie bufora solarnego o pojemności 750 dm3, posadowienie i podłączenie bufora o pojemności 750 dm3 do istniejącej instalacji,4.Demontaż istniejącego zbiornika c.w.u. 1000 dm3,5.Wykonanie rurociągów solarnych łączących kolektory z buforami,6.Wykonanie rurociągów ciepłej i zimnej wody,7.Montaż grupy pompowej solarnej,8.Wykonanie prób ciśnienia instalacji c.w.u.,9.Wykonanie prób ciśnienia instalacji solarnej,10.Napełnienie instalacji solarnej czynnikiem solarnym,11.Montaż regulatora solarnego i czujników temperatury,12.Programowanie regulatora,13.Uruchomienie instalacji,14.Wykonanie instalacji AKPiA i elektrycznej,15.Roboty wyburzeniowe. Lokalizacja: działka nr ewid. 1699-1 w m. Siedleczka. Szczegółowy zakres prac do wykonania został opisany przedmiarze robót stanowiący załącznik do SIWZ - zał. 9b Przedmiar - instalacja solarna oraz dokumentacji projektowej. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w każdym przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę, która zawiera opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub lepszych od rozwiązań- produktów, które zostały przedstawione w Przedmiarze lub projekcie instalacji, ale jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Musi to być oferta odpowiadająca lub lepsza pod względem jakości rozwiązaniom- produktom wskazanym przez zamawiającego w wyżej wskazanym opisie. Równoważność złożonej oferty oznacza, że jest ona pod względem parametrów technicznych lub jakościowych taka sama lub lepsza od rozwiązań- produktów przedstawianych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania- produktu równoważnego, na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych przez zamawiającego rozwiązań- produktów. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z rozwiązaniami- produktami wskazanym przez zamawiającego. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż rozwiązanie- produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od rozwiązania- produktu wskazanego przez zamawiającego. W tym celu wykonawca powinien precyzyjnie wyspecyfikować - w dokumentach załączonych do oferty - nazwę rozwiązania- produktu, producenta oraz załączyć do oferty foldery, specyfikacje techniczne oferowanych rozwiązań- produktów, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanych rozwiązań- produktów. Brak jakichkolwiek informacji o ofercie równoważnej oznaczać będzie, że wykonawca oferuje rozwiązania- produkty według wymagań zamawiającego przedstawionych w załączniku nr 9b Przedmiar i projekcie instalacji. Dodatkowe informacje: - wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę do wykonania zadania materiały, będące przedmiotem zamówienia, mają być fabrycznie nowe, z produkcji bieżącej, o najwyższej jakości, oraz nie wykazują szkodliwego działania na środowisko, - oferowane materiały do realizacji zamówienia muszą posiadać aprobaty techniczne i deklarację zgodności oraz inne niezbędne dokumenty
 2. Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych z przebudową kotłowni w Domu Dziecka w Lubsku przy ul. Dąbrowskiego 6
  Zamawiający: Powiat Żarski, Żary
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania
  c.w.u. oraz wspomagania centralnego ogrzewania z przebudową kotłowni w Domu Dziecka w
  Lubsku przy ul. Dąbrowskiego 6.
  1.1. Zakres robót obejmuje:
  a/ montaż kolektorów o mocy użytecznej 50 kW, na południowej połaci dachowej
  budynku wraz z technologią,
  b/ system akumulacji energii słonecznej wraz z technologią,
  c/ roboty demontażowe urządzeń kotłowni,
  d/ roboty budowlane pomieszczeń kotłowni,
  e/ technologia i montaż gazowego kotła kondensacyjnego z palnikiem modułowym o mocy nie
  mniejszej niż 54,4 kW. ze sterowaniem pogodowym.
  1.2. Opisany przedmiot zamówienia w załączonej dokumentacji technicznej do SIWZ zawiera nazwę
  producenta poszczególnych urządzeń, w związku z tym Zamawiający dopuszcza rozwiązania
  równoważne o parametrach dla:
  a/ kolektorów
  - powierzchnia czynna kolektorów o mocy użytecznej 50 kW,
  b/ podgrzewaczy wody z wężownicami
  c/ zabezpieczenia:
  - układu solarnego
  - podgrzewaczy
  - instalacji c.o.
  d/ rurociągu instalacji grzewczej części solarnej wykonać z rur miedzianych twardych łączonym
  lutem twardym i złączkami zaciskowymi dopuszczonymi do instalacji solarnych,
  e/ montażu kotła kondensacyjnego o mocy nie mniejszej 54,4 kW, z palnikiem
  modulowanym od 15,4 kW z regulatorem pogody i układem rozszerzającym dla sterowania
  obiegami c.o. z mieszaczem i bez mieszacza,
  f/ montażu systemu ładowania pogrzewaczy przez kocioł podczas niedostatecznego
  nasłonecznienia przy pomocy pompy obiegowej pogrzewacza dla mocy od 40 do 60 kW,
  Pozostałe rozwiązania równoważne muszą być technologicznie dostosowane do przedmiotu
  zamówienia.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale IV niniejszej SIWZ.
  3. Technologia wykonania instalacji kolektorów z przebudową kotłowni zgodna ze specyfikacją
  techniczna wykonania i odbioru robót opisana w Rozdziale IV SIWZ. Ponadto wykonawca dostosuje
  schemat technologiczny zatwierdzonego projektu budowlanego dla wspomagania instalacji solarnej do
  potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym.
  4. Na przedmiot zamówienia ustala się gwarancje na okres 60 m-cy.

Inne osoby dla Jakubowski Marek (48 osób):