Kogo reprezentuje osoba

Jakubowski Wojciech Andrzej

w KRS

Wojciech Andrzej Jakubowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wojciech
Drugie imię:Andrzej
Nazwisko:Jakubowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1981 r., wiek 38 lat
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bereza Wiesław Mariusz, Jakubowska Anna Maria, Jakubowska Katarzyna Maria, Jakubowski Andrzej Stanisław, Karczmarczyk Stanisław Michał

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Jakabe Projekty Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000355624
 2. Kb-projekty Konstrukcyjne Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000279164
 3. Kb-projekty Konstrukcyjne Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Kraków − KRS 0000380854
 4. Mw Konstrukcje Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000423210
 5. Sądecka Rada Federacji Snt Not W Nowym Sączu Terenowa Jednostka Organizacyjna, Nowy Sącz − KRS 0000020948
 6. Stowarzyszenie Myśli Osobliwych Kreatywy, Żychlin − KRS 0000254789

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym w ramach Rewitalizacji Parku Lotników Polskich w Krakowie na działce nr 1/140, obręb 52, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak 47/2017
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Kraków
  1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest wyłonienie
  Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo
  -
  kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym w ramach Rewitalizacji P
  arku Lotników
  Polskich w Krakowie na działce nr 1/140, obręb 52, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, dla
  Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również
  uzyskanie wszelkich opinii, warunków, uzgodnień oraz decyzji admin
  istracyjnych
  niezbędnych do realizacji inwestycji: uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę / uzyskanie
  zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonywania robót
  budowlanych oraz opracowanie STWiOR, przedmiarów i kosztorysów, jak i nadzór
  autorski.
  1.2 Wymagania i warunki realizacji zamówienia oraz niezbędne dla jego kompleksowego i
  należytego wykonania informacje i materiały opisane są w szczególności w pkt 3).10 SIWZ,
  wzorze umowy i załącznikach do SIWZ. 1.3 Integralną częścią SIWZ niezbę
  dną dla
  wykonania przedmiotu zamówienia są również materiały załączone do SIWZ, tj.: 1.3.1
  Załącznik nr 1

  mapa z lokalizacją trzech obszarów projektowych

  działka nr 1/140, obręb
  52, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, 1.3.2 Załącznik nr 2

  przykładowa in
  spiracja placu
  zabaw, 1.3.3 Załącznik nr 3

  wytyczne do inwentaryzacji dendrologicznej kompatybilnej z
  programem R3Trees. 1.3.4 Załącznik nr 4

  Standardy zakładania i pielęgnacji podstawowych
  rodzajów terenów zieleni w mieście

  załącznik nr 3 do uchwały
  nr LXI/863/12 Rady Miasta
  Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r., 1.4 Wszelkie opracowania będące przedmiotem
  zamówienia muszą być sporządzone w oparciu o wykonane przez Wykonawcę we własnym
  zakresie i na własny koszt prace przygotowawcze i pomocnicze, związ
  ane z prawidłowym
  opracowaniem dokumentacji tj. między innymi wizje terenowe, dokumentacje fotograficzne,
  badania gruntu, dokumentacje geologiczno
  -
  inżynierskie, dokumentacje pomiarowe w tym
  pomiary geodezyjne, inwentaryzacje infrastruktury, inwentaryzacje
  zieleni, inwentaryzacje
  architektoniczno
  -
  budowlane, mapy do celów projektowych, mapy ewidencyjne, analizy i
  ekspertyzy techniczne, raporty, a w razie koniczności programy konserwatorskie i programy
  prac archeologicznych oraz wszelkie inne niezbędne materia
  ły specjalistyczne wymagane do
  prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. uzyskania decyzji administracyjnej lub
  decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec
  zamiaru wykonania robót budowlanych na podstawie zgłos
  zenia dla przedmiotowej
  inwestycji oraz jej realizacji. 1.5 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również uzyskanie
  uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę / uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu
  wobec zamiaru wykonania robót budowlanych, opracowanie
  STWiOR, przedmiarów i
  kosztorysów dla projektu z podziałem dla poszczególnych etapów realizacyjnych projektu jak
  i nadzór autorski. 1.6 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 36
  miesięcy rękojmi i gwarancji liczonych od dnia odbioru prze
  dmiotu umowy, przy czym w
  ramach i w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest również do
  sprawowania funkcji nadzoru autorskiego. 1.7 Zamawiający przewiduje możliwości
  udzielenia zamówień powtarzających na podstawie art. 67 ust. 1
  pkt 6 ustawy PZP,
  polegających na powtórzeniu podobnych usług projektowych dotyczących zaprojektowania
  kolejnych elementów małej architektury i zagospodarowania terenu Parku Lotników Polskich.
  1.8 Zamawiający informuje, że odstępuje od wymogu zatrudnienia
  członków zespołu
  projektowego na podstawie umowy o pracę w myśl art. 29 ust. 3a ustawy PZP, z uwagi na
  fakt, że przedmiot zamówienia charakteryzuje się działalnością twórczą i autorską, więc
  sposób jego realizacji nie wyczerpuje znamion definicji pracy wyn
  ikającej z Kodeksu pracy, a
  ponadto termin realizacji niniejszego zamówienia publicznego jest krótki. Zauważyć też
  należy, iż projektanci najczęściej są przedsiębiorcami prowadzącymi własną działalność
  gospodarczą, a realizacja usług tego rodzaju następuje
  w formie samozatrudnienia. 2.
  Wykonawca zapewni realizację zamówienia w terminie do 5 miesięcy, liczonym od dnia
  udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy, uwzględniając terminy pośrednie, etapy,
  przedstawione w tabeli wskazanej we wzorze Formularza ofert
  y stanowiącego integralną
  część SIWZ oraz określonych również w pkt 4) SIWZ. 3. Wykonawca musi przedstawić cenę
  ryczałtową oferty za przedmiot umowy wyliczoną w oparciu o własną kalkulację
  przedstawioną odpowiednio w tabeli wskazanej we wzorze Formularza o
  ferty stanowiącego
  integralną część SIWZ, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ i
  doświadczenia zawodowego. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny
  z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 5. W przypadku, gdy Wykonawca
  z
  apowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem
  powierzonych im zadań. 6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty
  wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać
  o
  raz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ. 7. Wykonawca
  musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione
  w SIWZ. 8. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy
  stan
  owiącym integralną część SIWZ
 2. Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania koncepcji projektowej, a następnie na jej podstawie realizacji kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania terenu przyszłego parku w Czyżynach w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Kraków
  1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania koncepcji projektowej, a następnie na jej podstawie realizacji kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania terenu przyszłego parku w Czyżynach w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
  1.1 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności realizację kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, zgłoszeniami, decyzjami itp., niezbędnymi dla realizacji zagospodarowania terenu o powierzchni około 3 ha, położonego na działkach nr 157/63, 157/64, 157/309, 157/311, 157/313, 158/16, 158/17, 158/18, 158/19, 158/20, 158/21, 158/22, 158/23, 158/58, 158/59, 158/60, 158/61, 158/62, 158/63, 158/64, 158/65, 158/66, 158/70, 158/72, 158/74, 158/76, 159/11, 159/12, 159/24, 159/28, 159/30, 159/32, 159/34, 159/36, 159/38, 159/40, 159/42, 159/46, 159/48, obręb 7 Nowa Huta w Krakowie, w celu utworzenia parku w Czyżynach, w ramach zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Zamieszkaj obok parku”, dla ZZM w Krakowie. Obszar nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
  1.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również uzyskanie decyzji ULiCP oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, opracowanie STWiOR, przedmiarów i kosztorysów dla projektu z podziałem dla poszczególnych etapów realizacyjnych projektu, jak i nadzór autorski.
  1.3 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 48 miesięcy rękojmi i gwarancji liczonych od dnia zawarcia umowy, przy czym w ramach i w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest również do sprawowania funkcji nadzoru autorskiego.
 3. Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania terenu przyszłego Parku Stacja-Wisła w Krakowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego pawilonu wielofunkcyjnego dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania terenu przyszłego Parku Stacja -Wisła w Krakowie wraz z opracowaniem projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego pawilonu wielofunkcyjnego przy ul. Zabłocie w Krakowie

Inne osoby dla Jakubowski Wojciech Andrzej (110 osób):