Kogo reprezentuje osoba

Jakubowski Zygmunt

w KRS

Zygmunt Jakubowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zygmunt
Nazwisko:Jakubowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1937 r., wiek 81 lat
Miejscowości:Drzewce (Wielkopolskie)
Przetargi:10 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jakubowska Krystyna, Jakubowski Sławomir

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szeląg Aleksandra Honorata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ochotnicza Straż Pożarna W Drzewcach, Drzewce − KRS 0000030343
 2. Roboty Ziemne i Instalacyjne Jakubowska Sp. J., Drzewce − KRS 0000363921
 3. Roboty Ziemne i Instalacyjne Jakubowski Sp. Z O.O., Drzewce − KRS 0000554252

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. ZP.271.11.2013 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bieździadów i Stęgosz (II i III etap) gmina Żerków.
  Zamawiający: Gmina Żerków, Żerków
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bieździadów i Stęgosz (II i III etap) gmina Żerków: I. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bieździadów 1. Kanalizacja grawitacyjna PVC Ø 200 mm - 3576 mb 2. Kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 110 mm - 3565 mb 3. Kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 90 mm- 330 mb 4. Przepompownia P-5 w m. Bieździadów- 1 szt. 5. Przepompownia P-6 w m. Bieździadów- 1 szt. 6. Przepompownia P-7 w m. Bieździadów- 1 szt. 7. Pompownia przydomowa PP w m. Bieździadów- 1 szt. 8. Kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 50 mm - 7 mb 9. Kanały boczne PVC Ø 160 mm- 98/890 szt/mb II. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Stęgosz - etap II 1. Kanalizacja grawitacyjna PVC Ø 200 mm- 638 mb 2. Kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 63 mm- 105 mb 3. Kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 90 mm- 291 mb 4. Kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 125 mm- 1134 mb 5. Przepompownia P-3 w m. Stęgosz- 1 szt. 6. Przepompownia P-4 w m. Stęgosz- 1 szt. 7. Przepompownia PP-2 w m. Stęgosz- 1 szt. 8. Przepompownia PP-4 w m. Stęgosz- 1 szt. 9. Przepompownia PP-5 w m. Stęgosz- 1 szt. 10. Przepompownia PP-6 w m. Stęgosz- 1 szt. III. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Stęgosz - etap III 1. Kanalizacja grawitacyjna PVC Ø 200 mm- 3861 mb 2. Kanalizacja grawitacyjna PVC Ø 160 mm- 12 mb 3. Kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 63 mm- 71 mb 4. Kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 110 mm- 1185 mb 5. Przepompownia P-1 w m. Stęgosz- 1 szt. 6. Przepompownia P-2 w m. Stęgosz- 1 szt. 7. Przepompownia PP w m. Stęgosz- 1 szt. 8. Przepompownia PP-1 w m. Stęgosz- 1 szt. 9. Kanały boczne (etap II + III) Ø 160 mm- 90/884 szt/mb 2. Rodzaj zastosowanych materiałów: 1) Kanał grawitacyjny z rur PVC-U ze ścianką litą SN 8 klasy S, wg PN-EN 1401:1999 o średnicach: DN=200 mm x 5,9 mm; DN=160 mm x 4,7 mm. 2) Kanały boczne z rur PVC-U ze ścianką litą SN 8 klasy S, wg PN-EN 1401:1999 o średnicy DN=160 mm x 4,7 mm 3) Kanał tłoczny z rur PE 100 SDR 17 PN 10 oraz z rur PE 100 SDR 11 PN 16 o średnicach: 50 mm, 63 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, łączonych metodą zgrzewania czołowego, zgodnie z dokumentacjami. 4) Studnie: inspekcyjne 600 z PP zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-EN 476: 2000 aprobata techniczna IBDiM - Warszawa (dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym) z włazem żeliwnym klasy D 400 typu BEGU, zgodnie z dokumentacjami; studzienki połączeniowe z kręgów betonowych fi 1,0m łączone na uszczelkę, produkowane wg PN EN 1917 z elementów prefabrykowanych z betonu B 45 o średnicy 1000mm z obsadzonym włazem żeliwnym kanałowym fi 600 klasy D typu BEGU, zgodnie z dokumentacjami; studzienki rozprężne zaprojektowano włazowe studzienki PE 1000 zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-EN 476: 2000 aprobata techniczna IBDiM - Warszawa (dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym) i włazu żeliwnego klasy D 400 typu BEGU, zgodnie z dokumentacjami; studzienki inspekcyjne na kanałach bocznych z PP 400 mm zgodnie z PN-B-10729:1999, składająca się z: kinety, rury karbowanej oraz zwieńczenia (pierścień betonowy odciążający i teleskopowy adapter do włazów) i włazu żeliwnego klasy C 250 zgodnie z dokumentacjami. 5) Pompownie z polimerobetonu posiadające aprobatę techniczną lub znak CE, o średnicach i parametrach zgodnych z dokumentacją techniczną. Jeżeli wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w dokumentacji projektowej i kosztorysach ofertowych towarzyszą wyrazy lub równoważny oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów o parametrach nie gorszych niż opisywane w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne do opisywanych w dokumentacji projektowej, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej. Nowo budowane przepompownie muszą być wyposażone w system monitoringu przepompowni kompatybilny z obecnie używanym przez Zamawiającego systemem. Gmina Żerków posiada już system monitoringu ze stacją bazową i komputerem. Nowe obiekty muszą zostać włączone w istniejący, obecnie używany przez Zamawiającego system monitoringu. 3. Wykaz pozostałych prac do wykonania i wyceny przez wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia: 1) pełna obsługa geodezyjna zadania (w tym: wytyczenia, repery robocze, inwentaryzacja powykonawcza) z zestawieniem długości poszczególnych kanałów, 2) organizacja i utrzymanie zaplecza technicznego budowy, ubezpieczenie i dozór budowy, 3) przywrócenie do stanu pierwotnego zniszczonych lub uszkodzonych składników majątkowych, znajdujących się na terenie budowy, 4) pełna obsługa dostaw materiałów, urządzeń itd. do wykonania przedmiotu zamówienia, 5) opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego i innych utrudnień w trakcie realizacji zadania; projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas budowy, 6) odwodnienie terenu dla budowy kanalizacji, 7) uzyskanie decyzji na wejście w pas drogowy, 8) odtworzenie elementów infrastruktury, 9) ewentualne uaktualnienie uzgodnień, 10) stały nadzór archeologiczno - konserwatorski nad całością prac ziemnych. Decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu na kierownika badań archeologicznych wyznaczony został Pan Dariusz Andrzejczak zam. Tokarów 5, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą tel. 698 215 448 4. Wykonawca na własny koszt, na czas prowadzenia prac zobowiązany jest ponadto do: 1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z pozycjami kosztorysu ofertowego, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa; 2) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności; 3) zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru; 4) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem; 5) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbiorów etapowych i odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbiorów i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad; 6) dbania o należyty porządek na terenie budowy.
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zielińcu
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Kołaczkowo
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Zielińcu-3 km
 3. Budowa kanalizacji deszczowej w m. Krępa dz. nr 958, gm. Tuliszków
  Zamawiający: Gmina i Miasto Tuliszków, Tuliszków
  1.Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Krępa, na działce nr 958, w gminie Tuliszków.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią
  a) dokumentacja projektowa,
  b) przedmiar robót
  c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
  3. Wymagany minimalny okres gwarancji na wszystkie wykonane roboty wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego.
  4. Zastosowane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz SSTWiORB szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia poprzez np. wskazanie konkretnego produktu, urządzenia lub materiału (poprzez podanie jego nazwy lub nazwy producenta) lub konkretnego rozwiązania ma jedynie na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i nie ogranicza konkurencji. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających produkty, urządzenia, materiały lub rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zaproponowane produkty, urządzenia, materiały lub rozwiązania posiadają parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i SSTWiORB.
  5. W celu oceny równoważności zaoferowanych urządzeń, wykonawca dołączy do oferty zgodnie z rozdziałem X pkt 5 SIWZ - opis rozwiązań równoważnych
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkowie etap II
  Zamawiający: Gmina Lipno, Lipno
  Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Mórkowie etap II
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Witkowo przy ul. Chrobrego - gm. Witkowo
  Zamawiający: Gmina i Miasto Witkowo, Witkowo
  1. Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej (S-1) z przykanalikami w ul. Chrobrego w Witkowie. W ramach zadania należy wykonać kolektor sanitarny z rur PCV Ø 200 mm o łącznej długości 351 mb uzbrojony w studnie kanalizacyjne rozgałęźne, przelotowe i spadowe z kręgów betonowych Ø 1000 mm., 4 przykanaliki do działek 56/24, 56/23, 56/30 i 2090 w pozostałych wypadkach należy wykonać zaślepione otwory w studniach pod pozostałe przykanaliki zaznaczone w projekcie. Dodatkowo należy wykonać ułożenie drogi z płyt betonowych (materiał inwestora) o łącznej powierzchni 186 m2. Grunt przeznaczony do wymiany należy odwieźć na składowisko inwestora, tj. składowisko odpadów komunalnych w Chłądowie. Opłaty za składowanie gruntu nie będą naliczane Uwaga: 1) Przed przystąpieniem do robót (dotyczy to przecisku pod drogą wojewódzką nr 260) Wykonawca powinien wystąpić do RDW Gniezno o zgodę na prowadzenie robót w pasie drogowym. Opłata za zajęcie pasa drogowego leży po stronie Wykonawcy. 2)Zgodnie z decyzją nr WZDW.32.6511-248/12 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu organizacji ruchu i oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. 3) Kosztorys ofertowy Wykonawca sporządza na własny koszt w oparciu o przekazane przez Zamawiającego: projekt budowlano - wykonawczy i przedmiary. Dodatkowo przed sporządzeniem kosztorysu należy dokonać wizji lokalnej w terenie. Podane w przedmiarach robót katalogi podstawy wyceny są przykładowe i nie są wiążące dla celów sporządzania oferty. Wartość oferty wyceniona na podstawie ww. dokumentów jest wartością ryczałtową. Kosztorys ofertowy ma jedynie charakter pomocniczy i służy do przedstawienia sposobu obliczenia ryczałtowej ceny oferty. Nie ujęcie przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym jakiejś pozycji określonej w przedmiarach robót lub błędne opisanie pozycji czy obmiaru, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. Zamawiający uzna, że Wykonawca skalkulował te roboty w innych pozycjach kosztorysu ofertowego. 4) Jeżeli w SIWZ (wraz z załącznikami) wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. Równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. 5) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót przed osobami postronnymi
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikiem w m. Babiak - etap VIII i przyłącza wodociągowego
  Zamawiający: Gmina Babiak, Babiak
  Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikiem w m. Babiak - etap VIII i przyłącza wodociągowego. Zakres pierwszy obejmuje: - kanały główne grawitacyjne PCV 200mm - 393m - roboty ziemne - roboty konstrukcyjne - przykanaliki PCV 160mm - 1 szt/26m - roboty montażowe Zakres drugi obejmuje: - kanały główne grawitacyjne PCV 200mm - 226m - roboty ziemne - roboty konstrukcyjne Zakres trzeci obejmuje: - wykonanie przyłącza wodociągowego o dł. 26m, o średnicy 40mm (roboty ziemne, roboty instalacyjne). Uwaga! Jeśli w dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót użyto nazwy własnej wyrobów/producentów, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne tj. takie, które posiadają zbieżne parametry techniczne lub nie gorsze cechy funkcjonalne. Miejsce realizacji zamówienia: miejscowość Babiak, Ozorzyn gm. Babiak, powiat kolski, woj. wielkopolskie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót.
 7. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietuszyna , gm. Ostrówek - Etap I i II
  Zamawiający: Gmina Ostrówek, Ostrówek
  Roboty budowlane objęte zakresem wyżej opisanego zadania to:
  ETAP I - część zachodnia od drogi krajowej Nr 45
  1.Dane charakterystyczne zadania:
  - śr. 110 x 66,6 HDPE, SDR17, PE 100, PN 10 - 1 315,06 m
  - śr. 90 x 5,4 HDPE, SDR17, PE 100, PN 10 - 31, 70 m
  - śr. 40 x3,0 HDPE 80, SDR 13,6, PN10 - 2,53 m
  - ilość zasuw zewnętrznych o zabudowie ziemnej fig 002 śr. 100 - szt. 8
  - ilość zasuw zewnętrznych o zabudowie ziemnej fig 002 śr. 80 - szt.2
  - ilość hydrantów nadziemnych o śr. 80 z zasuwą odcinającą - kpl. 9
  - ilość nawiertek wodociągowych NWZ/PE 110/ 5/4 z obudową - kpl. 2
  - zagłębienie przewodu ( w osi przewodu) - średnio 1,5 m
  ETAP II - część wschodnia od drogi krajowej nr 45
  1. Dane charakterystyczne zadania:
  - śr. 110 x 66,6 HDPE, SDR17, PE 100, PN 10 - 1 248,87 m
  - śr. 90 x 5,4 HDPE, SDR17, PE 100, PN 10 - 26,80 m
  - śr. 40 x3,0 HDPE 80, SDR 13,6, PN10 - 11,28 m
  - ilość zasuw zewnętrznych o zabudowie ziemnej fig 002 śr. 100 - szt. 10
  - ilość zasuw zewnętrznych o zabudowie ziemnej fig 002 śr. 80 - szt.1
  - ilość hydrantów nadziemnych o śr. 80 z zasuwą odcinającą - kpl. 10
  - ilość nawiertek wodociągowych NWZ/PE 110/ 5/4 z obudową - kpl. 5
  - zagłębienie przewodu ( w osi przewodu) - średnio 1,5 m
 8. Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Lipnie etap II
  Zamawiający: Gmina Lipno, Lipno
  Przedmiotem zamowienia jest budowa kanalizacji deszczowej w następujących etapach :
  1. Etap I
  1) Budowa kanału grawitacyjnego z rur żelbetowych WIPRO Ø 600 mm łączone na uszczelkę gumową - 226,50 m.
  2) Budowa kanału grawitacyjnego z rur żelbetowych WIPRO Ø 500 mm łączone na uszczelkę gumową - 346,0 m.
  3) Budowa przykanalików z rur litego PCW Ø 200 mm (SN 8 kN/m2) - 88,0 m (24 szt.)
  2 Etap II
  1) Budowa kanału grawitacyjnego z rur żelbetowych WIPRO Ø 400 mm łączone na uszczelkę gumową - 108,50 m.
  2) Budowa kanału grawitacyjnego z rur litego PCW Ø 315 mm (SN 8 kN/m2) - 847,0 m.
  3) Budowa przykanalików z rur litego PCW Ø 200 mm (SN 8 kN/m2) - 150,0 m. (57 szt.)
 9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pólnocno zachodniej cześci miejscowości Strzałkowo
  Zamawiający: Wójt Gminy Strzałkowo, Strzałkowo
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pólnocno zachodniej części miejscowośći Strzałkowo obejmująca rejon ulic: Przybyszewskiego, Witosa, Hulewiczów, Słowackiego, Iwaszkiewicza, Górnej, Rolniczej, Malwowej, Wrzosowej, Makowej, Różanej, Ostrowskiej, daszyńskiego, Polnej, Fiołkowej i orzeszkowej.Zakres robót: kolektory grawitacyjne 5151 mb, kolektory tłoczne 611 mb, przykanaliki sanitarne 1280 mb/172 szt. oraz dwie tłocznie sieciowe z monitoringiem
 10. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące - Etap C: Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach
  Zamawiający: Miasto i Gmina Pleszew, Pleszew
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w dwóch częściach:
  - Część I polega na wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC o dł. 1.716,00 mb wraz z przykanalikami w ilości 20 szt., oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE o dł. 1.713,00 mb wraz z przepompowniami ścieków w ilości 2szt.
  - Część II polega na wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC o dł. 4.014,00 mb wraz z przykanalikami w ilości 146 szt., oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE o dł. 2.723,00 mb wraz z przepompowniami ścieków w ilości 4szt.

Inne osoby dla Jakubowski (930 osób):