Kogo reprezentuje osoba

Jankowska Helena Grażyna

w KRS

Helena Grażyna Jankowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Helena
Drugie imię:Grażyna
Nazwisko:Jankowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1955 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:18 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baraniuk Janina Stanisława, Cendrowicz Marian, Chmiel Anna Maria, Chudy Maria, Czechowicz Barbara Henryka, Domiszewska Paszczyk Elżbieta Anna, Janklowski Waldemar Ryszard, Jurzyk Edward, Leśniewska Katarzyna, Małecki Ireneusz Stanisław, Misiejuk Andrzej Marek, Paginowska Danuta Barbara, Prus Bożena, Sajdak Katarzyna Ewa, Silniewicz Jan Stanisław, Sokulska Patrycja Weronika, Tarnowska Kalika Iwona, Tomaszewska Stanisława Halina

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pypno Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. B Amp; D Consulting Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000225425
 2. Dolnośląskie Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa, Wrocław − KRS 0000055383
 3. Dolnośląskie Stowarzyszenie Spółdzielcze, Wrocaw − KRS 0000262177
 4. Fundacja Tamassos, Wrocław − KRS 0000264684
 5. Oświata Spółdzielnia Pracy We Wrocławiu, Wrocław − KRS 0000138186
 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Elektrociepłownik, Wrocław − KRS 0000117544
 7. Stowarzyszenie Silesian Traveler, Wrocław − KRS 0000424980

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Mur Centrum Edukacji Zawodowej Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000110834
 2. Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa, Oława − KRS 0000142718
 3. Społem Oława Sp. Z O.O., Oława − KRS 0000338291
 4. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców W Oławie, Oława − KRS 0000043725
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Akademicka, Wrocław − KRS 0000156236
 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Huby, Wrocław − KRS 0000048348
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa Osada, Wrocław − KRS 0000171009
 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście-prasa, Wrocław − KRS 0000119858

Powiązane przetargi (18 szt.):
 1. ZP/02/2016
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Strzelin
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelińskim (II) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w tematach:
  1. Operator wózków jezdniowych - wszystkie typy - 9 osób
  2. Obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego oraz obsługa żurawi stacjonarnych - 8 osób
  3. Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC - 8 osób
  4. Spawanie metodą MAG stali węglowych i TIG stali wysokostopowych - 10 osób
  5. Obsługa komputera, kas fiskalnych oraz urządzeń peryferyjnych- 8 osób
 2. ZP/03/2016
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Strzelin
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie strzelińskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w tematach:
  1. Operator wózków jezdniowych - wszystkie typy - 9 osób
  2. Obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego oraz obsługa żurawi stacjonarnych - 8 osób
  3. Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC - 8 osób
  4. Spawanie metodą MAG stali węglowych i TIG stali wysokostopowych - 10 osób
  5. Obsługa komputera, kas fiskalnych oraz urządzeń peryferyjnych- 8 osób

  (80500000-9 CPV usługi szkoleniowe)
 3. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego projektu systemowego pn. Zainwestuj w lepsze jutro (Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej)
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie, Oława
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  1) Wykonawca wraz z ofertą przedłoży Zamawiającemu program kursu obejmujący zajęcia teoretyczne w wymiarze 65 godzin dydaktycznych oraz zajęcia praktyczne w wymiarze 120 godzin dydaktycznych, tj. łącznie 185 godzin dydaktycznych i spełniający wymogi określone w § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012, poz. 186).
  2) Liczba osób do przeszkolenia - max. 2 osoby. Zamawiający może zmniejszyć liczbę uczestników kursu o 1 osobę, która nie będzie ujęta w ostatecznym rozliczeniu szkolonych osób. Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie kierowanych uczestników do grupy innych kursantów.
  3) Miejsce szkolenia - Oława lub w promieniu 30 km od Oławy
  4) Wykonawca zapewni salę szkoleniową na zajęcia teoretyczne oraz pomieszczenia do zajęć praktycznych - ćwiczeniowych. Wykonawca wskaże dokładnie adres miejsca przeprowadzenia kursu Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.
  5) Wykonawca zobowiązuje się do oznaczania sal szkoleniowych, w których będą się odbywać zajęcia teoretyczne i praktyczne zgodnie z zasadami wizualizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  6) Termin wykonania zamówienia - od dnia zawarcia umowy do 10.12.2013r.
  7) Liczna dni szkoleniowych - 24 dni, od poniedziałku do soboty, po maksymalnie 8 godzin dydaktycznych dziennie. Godzina dydaktyczna liczy 45 minut. Długość przerw nie wlicza się do godzin kursu, o których mowa w ppkt. 1). Szczegółowy harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych Wykonawca przedłoży na 5 dni przed terminem rozpoczęcia kursu.
  8) Wykonawca w pierwszym dniu kursu przekaże każdemu uczestnikowi na własność materiały dydaktyczne niezbędne do utrwalenia wiadomości w celu pozytywnego zdania egzaminu. Materiały te powinny być oznakowane logotypami UE i POKL zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  9) W ramach realizowanego kursu Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom niezbędne materiały wykorzystywane w czasie trwania zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym udostępni środki ochrony osobistej jeżeli są wymagane (odzież ochronna).
  10) Wykonawca dostarczy osobom szkolonym przed rozpoczęciem i po zakończeniu kursu, ankiet ex-ante i ex-post służącym do jego oceny, wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego, a po ich wypełnieniu przez uczestników szkolenia przekaże je Zamawiającemu.
  11) Wykonawca zapewni nadzór wewnętrzny służący podniesieniu jakości i terminowości kursu.
  12) Wykonawca będzie zobowiązany do monitoringu obecności na zajęciach osób skierowanych na kurs przez Zamawiającego i motywowania ze swojej strony każdego z uczestników oraz do informowania o nieobecności w kursie uczestnika jeszcze w tym samym dniu na początku zajęć, w którym miała miejsce ta nieobecność.
  13) Po zakończeniu kursu Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny i wyda zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskanych kwalifikacjach po pozytywnym ukończeniu kursu wg wzoru określonego w § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012, poz. 186).
  14) W ramach realizacji kursu Wykonawca:
  - ubezpieczy uczestników projektu od NNW,
  - zorganizuje i przeprowadzi wszelkie badania lekarskie niezbędne do prawidłowej realizacji kursu, jeśli są wymagane,
  - zapewni ciepły posiłek (drugie danie) każdego dnia dla każdego uczestnika,
  - zapewni słodki poczęstunek (kawa, herbata, ciastka),
  15) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia niżej wymienionej dokumentacji i przekazania jej po zakończeniu kursu Zamawiającemu:
  - dziennika z tematami zajęć i liczbą godzin, kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
  - listy obecności na zajęciach skierowanych na kurs uczestników,
  - listę odbioru zaświadczeń po zakończonym kursie,
  - zaświadczenia wydane uczestnikom kursu, kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
  - rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu i uzyskane kwalifikacje, kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
  - protokół z egzaminu, kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
  - listy ubezpieczonych uczestników wraz z polisą, kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
  - listę przebadanych uczestników wraz z wynikami badań stwierdzających brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie, kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
  - listy pokwitowań korzystania z obiadu i słodkiego poczęstunku w każdym dniu szkoleniowym,
  - listy odbioru materiałów szkoleniowych przekazanym uczestnikom.
  16) Wszystkie wytworzone przez Wykonawcę dokumenty winny być oznakowane zgodnie Zał. Nr 1 do umowy, który Wykonawca otrzyma w formie elektronicznej od Zamawiającego.
  17) Wszystkie w/w wymienione wymagania Wykonawca winien wliczyć w cenę kursu.
  18) Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
  19) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zamówienia w dowolnym czasie
 4. Przetarg nieograniczony na organizację szkoleń osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie finansowanych ze środków Funduszu Pracy
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Oławie, Oława
  przedmiot zamówienia obejmuje organizację szkoleń dla osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie finansowanych ze środków Funduszu Pracy w zakresie: 1. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym - 15 osób bezrobotnych po 50 roku życia. Ilość godzin szkolenia na 1 uczestnika 67. Zajęcia mają odbywać się od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem zajęć. Szkolenie ma trwać przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu dla każdego uczestnika, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. 2. Operator koparko - ładowarki kl. III ze stażem wstępnym - 10 osób bezrobotnych po 50 roku życia. Całkowita ilość godzin na 1 uczestnika 202 ( teoria i praktyka). Zajęcia dydaktyczne winny być realizowane od poniedziałku do soboty w wyłączeniem niedziel i świąt zgodnie z harmonogramem zajęć. Szkolenie ma trwać przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. 3. Specjalista do spraw kadr i płac- 15 osób bezrobotnych do 30 roku życia. Całkowita ilość godzin 240 ( teoria i praktyka). Zajęcia mają odbywać się od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem zajęć. Szkolenie ma trwać przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu dla każdego uczestnika, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. 4. Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw - 15 osób bezrobotnych do 30 roku życia. Całkowita ilość godzin 240 ( teoria i praktyka). Zajęcia mają odbywać się od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem zajęć. Szkolenie ma trwać przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu dla każdego uczestnika, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. 5. Aktywne poszukiwanie pracy - 30 osób bezrobotnych, w tym 15 osób po 50 roku życia i 15 osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Celem szkolenia jest poprawa umiejętności poruszania się na rynku pracy w celu podjęcia zatrudnienia. Program szkolenia musi być realizowany przez okres 3 kolejno następujących tygodni.
 5. ZP/11/2011
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Strzelin
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 15 osób bezrobotnych niepełnosprawnych w temacie: Operator maszyn krojących i wykrawających do papieru (80530000-8 CPV usługi szkolenia zawodowego)
 6. Usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu pn. Fryzjer z elementami wizażu
  Zamawiający: Areszt Śledczy w Opolu, Opole
  Przedmiotem zamówienia będzie usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu pn. Fryzjer z elementami wizażu dla 12 (dwunastu) osadzonych kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Opolu. Kurs realizowany będzie w ramach projektu systemowego Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej; Poddziałanie 1.3.4. Centralny Zarząd Służby Więziennej) nr umowy UDA-POKL.01.03.04-00-027/08-01.
 7. Zamówienie z wolnej ręki na organizację usługi szkolenia współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Działanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych PROJEKT ZAINWESTUJ W SIEBIE
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Oławie, Oława
  Przedmiotem zamówienia jest szkolenie w zakresie: Kosmetyka ze stylizacją paznokci i wizażem - 10 osób bezrobotnych. Termin realizacji: wrzesień 2009-październik 2009
 8. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w kierunku: Mała przedsiębiorczość
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy, Trzebnica
  Planowane jest przeszkolenie ogółem do 45 osób w grupach średnio 15-osobowych. Planowane jest zorganizowanie, przeprowadzenie i zakończenie szkolenia dla pierwszej grupy już w lipcu br. Czas trwania szkolenia 70 godzin. Zakres szkolenia ma na celu przygotowanie do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nabycie umiejętności sporządzania wniosków dotyczących ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz biznes planu. Program szkolenia powinien zawierać m.in. zagadnienia formalno-prawne związane z założeniem i prowadzeniem własnej działalności, zasady rozliczeń finansowych , formy opodatkowania, biznes plan, informacje na temat możliwości i źródeł pozyskiwania środków finansowych dla prowadzonej działalności szkoleniowej.
 9. Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego pn. Kurs fryzjera męskiego na potrzeby Aresztu Śledczego w Opolu
  Zamawiający: Areszt Śledczy w Opolu, Opole
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy: 3/PN/U/2009 z dnia 29.05.2009r.), którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
 10. Zamówienie z wolnej ręki realizowane ze środków Funduszu Pracy PROGRAM Aktywność zawodowa Twoją szansą na organizację usługi szkolenia w zakresie: Pracownik administracyjno-biurowy z podstawami języka niemieckiego ( sekretariat, księgowość, kadry i płace) - szkolenie dla 2 grup po 15 osób.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Oławie, Oława
  Przedmiotem zamówienia jest szkolenie w zakresie: Pracownik administracyjno-biurowy z podstawami języka niemieckiego ( sekretariat, księgowość, kadry i płace) - szkolenie dla 2 grup po 15 osób. Termin realizacji: czerwiec 2009r. - lipiec 2009r.
 11. ZP/09/2009
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Strzelin
  Szkolenie dla 12 osób bezrobotnych pt.: Fryzjerstwo
 12. szkolenie Kierowca wózków jezdniowych
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Środa Śląska
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla 10 osobowej grupy osób bezrobotnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego. Celem kursu jest nabycie przez uczestników kursu praktycznych umiejętności dotyczących prawidłowej eksploatacji wózków napędzanych gazem. Absolwenci kursu po zdaniu egzaminu otrzymują uprawnienia kierowcy wózków jezdniowych.
 13. Usługi szkolenia zawodowego osadzonych w Zakładzie Karnym w Brzegu w zawodzie fryzjer.
  Zamawiający: Zakład Karny, Brzeg
  Przedmiotem zamówienia są usługi szkolenia zawodowego osadzonych w Zakładzie Karnym w Brzegu, w zawodzie fryzjer , realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 14. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w kierunku: Mała przedsiębiorczość
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy, Trzebnica
  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w kierunku: Mała przedsiębiorczość.
  Planowane jest przeszkolenie ogółem 75 osób w grupach średnio 15-osobowych. Planowane jest zorganizowanie, przeprowadzenie i zakończenie szkolenia dla pierwszej grupy15-osobowej już w marcu br. Przewidywany czas trwania szkolenia 70 godzin. Szkolenia powinny być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut, gdyż długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. Zakres szkolenia ma na celu przygotowanie do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nabycie umiejętności sporządzania wniosków dotyczących ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz biznes planu. Program szkolenia powinien zawierać m.in. zagadnienia formalno-prawne związane z założeniem i prowadzeniem własnej działalności, zasady rozliczeń finansowych , formy opodatkowania, biznes plan, informacje na temat możliwości i źródeł pozyskiwania środków finansowych dla prowadzonej działalności szkoleniowej.
 15. ZP/03/2009
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Strzelin
  Szkolenie dla 80 osób bezrobotnych pt.: ABC przedsiębiorczości
 16. Zamówienie z wolnej ręki realizowane ze środków Funduszu Pracy na organizację usługi szkoleniowej w zakresie Pracownik ochrony I stopnia - szkolenie dla 20 osób bezrobotnych.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Oławie, Oława
  Organizacja usługi szkoleniowej w zakresie Pracownik ochrony I stopnia - 20 osób bezrobotnych. Termin rozpoczęcia szkolenia luty 2009r. Ilość godzin ogółem : 245
 17. Zamówienie z wolnej ręki realizowane ze środków Funduszu Pracy na organizację usługi szkoleniowej w zakresie Opiekun osób niepełnosprawnych, w tym osób chorych w starszym wieku z podstawami języka angielskiego - 10 osób bezrobotnych
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Oławie, Oława
  Organizacja usługi szkoleniowej Opiekun osób niepełnosprawnych, w tym osób chorych w starszym wieku z podstawami języka angielskiego - szkolenie dla 10 osób bezrobotnych.
  Termin rozpoczęcia szkolenia marzec 2009r. Ilość godzin ogółem: 200
 18. Zamówienie z wolnej ręki realizowane ze środków Funduszu Pracy na organizację usługi szkoleniowej w zakresie Kosmetyka ze stylizacją paznokci i wizażem - 10 osób bezrobotnych
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Oławie, Oława
  Organizacja usługi szkoleniowej w zakresie Kosmetyka ze stylizacją paznokci i wizażem - 10 osób bezrobotnych.
  Termin rozpoczęcia szkolenia marzec 2009r. Ilość godzin ogółem: 230.

Inne osoby dla Jankowska Helena Grażyna (29 osób):