Kogo reprezentuje osoba

Jeż Małgorzata

w KRS

Małgorzata Jeż

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Małgorzata
Nazwisko:Jeż
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1962 r., wiek 56 lat
Miejscowości:Józefów (Mazowieckie)
Przetargi:303 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Healy Chris James, Healy James, Heleb Sam, Heleba Sam, Rutkowski Krzysztof Grzegorz, Shields John

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Slatter Tony

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bio Lead - Lok B Sp. Z O.O., Józefów − KRS 0000068515

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa elektrod EKG, filtrów oddechowych, protez głosowych, laryngoskopów, zestawów do dializ. serwet ochronnych, kateterów, rękawic RTG
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa elektrod EKG, filtrów oddechowych, protez głosowych, laryngoskopów, zestawów do dializ, serwet ochronnych, kateterów, rękawic RTG
 2. dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku - uzupełnienie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup o charakterze sukcesywnym materiałów sprzętu medycznego jednorazowego i wielokrotnego użytku, nici, staplerów i innych wraz z jego dostarczeniem na koszt i ryzyko Wykonawcy do Magazynu SPZOZ w Sanoku, ul. 800-lecia 26, z podziałem zamawianego asortymentu na poszczególne zadania,
  Wspólny słownik zamówień:
  CPV - 33.19.00.00-8 - różne urządzenia i produkty medyczne
  Zaoferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2.Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  3.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych spełniających co najmniej opisane w siwz wymagania i parametry techniczne, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności w swojej ofercie.

  4.Wykonawca musi zaoferować 60 dniowy termin płatności faktury VAT od daty prawidłowego jej wystawienia oraz okres niezmienności cen przez okres obowiązywania umowy.
  Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
 3. Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Legnica
  Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy co zostało przedstawione w Załączniku Nr 1 do SIWZ w 17 zestawach
 4. SPZOZ-O i ZP/3/38/380-382/ 06 /2016 ;Zakup z dostawą papierów rejestracyjnych , żeli, elektrod, pieluchomajtek, szczypcy biopsyjnych, pojemników oraz innego drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb SP ZOZ w Wieluniu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, Wieluń
  PAKIET 1 Papiery, żele; PAKIET 2 Elektrody do diatermii; PAKIET 3 Pieluchomajtki; PAKIET 4 Elektrody do : EKG, defibrylatora; PAKIET 5 Elektrody neutralne pediatryczne; PAKIET 6 Szczoteczki do zębów, myjki; PAKIET 7 Szczoteczki cytologiczne do bronchoskopii; PAKIET 8 Torby na wymiociny, baseny, kaczki i nerki papierowe; PAKIET 9 Kieliszki do lekarstw, pojemniki- różne, zestawy do lewatyw, aparat do mierzenia ciśnienia, opaski do ident. pacjenta, baseny, tace na leki; PAKIET 10 Ustniki, nebulizatory; PAKIET 11 Ambu, mankiety; PAKIET 12 Kaczki jednorazowe; PAKIET 13 Części do reduktorów; PAKIET 14 Nożyczki,szczotki,okulary; PAKIET 15 Kołnierz ortopedyczny; PAKIET 16 Uchwyt do elektrody; PAKIET 17 Chirurgiczny stapler skórny
 5. Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku
  Zamawiający: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku, Prudnik
  A. Przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem składa się z 18 niżej wymienionych części (pakietów):

  1 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (1 pakiet zamówienia) - Etykiety: wg ZAŁĄCZNIKA NR 7.
  2 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (2 pakiet zamówienia) - Kateter, wziernik: wg ZAŁĄCZNIKA NR 8.
  3 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (3 pakiet zamówienia) - Rurka tracheotomijna KAN z mankietem: wg ZAŁĄCZNIKA NR 9.
  4 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (4 pakiet zamówienia) - Elektroda neutralna dzielona: wg ZAŁĄCZNIKA NR 10.
  5 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (5 pakiet zamówienia) - Elektrody zapasowe do urządzenia ELLE TENS: wg ZAŁĄCZNIKA NR 11.
  6 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (6 pakiet zamówienia) - Pakiet porodowy jednorazowy: wg ZAŁĄCZNIKA NR 12.
  7 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (7 pakiet zamówienia) - Test do dezynfekcji termicznej: wg ZAŁĄCZNIKA NR 13.
  8 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (8 pakiet zamówienia) - Testy biologiczne ampułkowe: wg ZAŁĄCZNIKA NR 14.
  9 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (9 pakiet zamówienia) -Test TST klasa 6: wg ZAŁĄCZNIKA NR 15.
  10 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (10 pakiet zamówienia) -System taśmowy do leczenia WNM: wg ZAŁĄCZNIKA NR 16.
  11 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (11 pakiet zamówienia) - Wielofunkcyjny zestaw do drenażu klatki piersiowej: wg ZAŁĄCZNIKA NR 17.
  12 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (12 pakiet zamówienia) - Zestaw do znieczulenia kombinowanego rozszerzony typ igła w igle: wg ZAŁĄCZNIKA NR 18.
  13 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (13 pakiet zamówienia) - Golarka medyczna: wg ZAŁĄCZNIKA NR 19.
  14 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (14 pakiet zamówienia) - Opatrunek hydrokoloidowy, żelowy: wg ZAŁĄCZNIKA NR 20.
  15 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (15 pakiet zamówienia) - CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (15 pakiet zamówienia) - Anoskopy: wg ZAŁĄCZNIKA NR 21.
  16 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (16 pakiet zamówienia) - Rękawice z dozownikiem: wg ZAŁĄCZNIKA NR 22.
  17 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (17 pakiet zamówienia) - Igły (Sztance). Łyżeczka dermatologiczna: wg ZAŁĄCZNIKA NR 23.
  18 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (18 pakiet zamówienia) - Klipsy tytanowe: wg ZAŁĄCZNIKA NR 24.
  Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia został określony w załącznikach nr 1, od nr 7 do nr 24 do SIWZ oraz w Istotnych warunkach umowy.
  Maksymalny poziom zamówienia - wynosi 100% wartości umowy, minimalny poziom Zamówienia - wynosi 70% wartości umowy.

  B. WARUNKI DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT I REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca ubiegający się o udzielenie całego zamówienia zobowiązany jest złożyć ofertę w podziale na 18 części zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, a w przypadku wyrażenia zgody na rozbicie pakietu na mniejsze, Wykonawca ubiegający się o całość zamówienia zobowiązany będzie złożyć ofertę całościową w podziale na taką ilość części, jaka wynikać będzie ze zmian wprowadzonych do pierwotnej wersji SIWZ w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  4. Zamawiający dopuszcza (na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp) możliwość złożenia oferty równoważnej. Poprzez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie takie, w których oferowane produkty co najmniej spełniają wymogi określone w SIWZ dotyczące posiadania:
  a. deklaracji zgodności,
  b. certyfikatu CE gdzie jest wymagany
  c. zgłoszenia lub wpisu produktów do Rejestru Wyrobów medycznych (jeśli dotyczy).
  d. dla wyrobów nie będących wyrobami medycznymi inne dokumenty dopuszczające.
  oraz charakteryzują sie parametrami nie gorszymi niż określone w szczegółowym opisie przedmiotu Zamówienia.
  5. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie zamówienia przez podwykonawców Wykonawcy.
  6. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania własne.
  7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
  8. Zamawiający wymaga, aby dostarczane produkty posiadały dokumenty dopuszczające oferowane produkty do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  9. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie na wezwanie Zamawiającego, zgodnie ze złożonym wcześniej pisemnym lub telefonicznym zamówieniem, na koszt Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż zadeklarowana w ofercie ilość dni roboczych licząc od daty złożenia każdorazowego zamówienia przez Zamawiającego. Dostawy nie częstsze niż 1 raz w miesiącu.
  10. Termin ważności na wszystkie pozycje zamówienia preferowany najdłuższy i nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy.
  11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust.1, pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  12. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen, które nie będą się zmienić w trakcie obowiązywania umowy.
  13. Zamawiający nie wyraża zgody na waloryzację cen w okresie obowiązywania umowy ze względu na zmiany cen producentów oraz w wyniku zmiany cen kursów walut.
  14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zrealizowania zamówienia pod względem wartościowym w terminie wcześniejszym niż okres na jaki została zawarta.
  15. Rozliczenie między Zamawiającym i Wykonawcą będzie dokonywane w zł polskich.
  16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
  17. Zamawiający przewiduje następujące możliwości zmiany istotnych postanowień umowy:
  a) zmianę cen spowodowanych zmianą stawki podatku VAT. Cena netto pozostaje bez zmian, zmianie ulega cena brutto.
  b) obniżenie ceny jednostkowej poszczególnego asortymentu, obniżenie kwoty dzierżawy lub dokonanie innych zmian korzystnych dla Zamawiającego,
  c) W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem Zamówienia dopuszcza się za zgodą Zamawiającego zmianę na nowy produkt o tych samych lub lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie.
  d) zmiany obowiązujących przepisów bądź wejścia w życie nowych przepisów, z których będzie wynikał obowiązek dostosowania warunków umowy do aktualnego stanu prawnego.
  18. Za dzień roboczy uznawany jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt).
 6. Dostawy elektrod neutralnych dla Szpitala Dziecięcego RZP-7/DM/2016
  Zamawiający: Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
  Dostawy elektrod neutralnych
 7. Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z o.o.
  Zamawiający: Centrum Medyczne "Żelazna" Sp.z o.o., Warszawa
  Zamówienie dotyczy sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z o.o., zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamówienie obejmuje 25 Zakresów (dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne Zakresy lub na całość zamówienia).

  Zakres 1 - Komplety jednorazowe, obłożenie stołu niesterylne
  Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna, 33140000 - Materiały medyczne
  Zakres nr 2 - Akcesoria do zestawu laparoskopowego Einstein Visio 2.0
  Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV: 33140000 - Materiały medyczne
  Zakres nr 3 - Patyczki i szczoteczki do cytologii
  Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV: 33140000 - Materiały medyczne
  Zakres nr 4 - Pojemniki na odpady medyczne
  Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV: 33140000 - Materiały medyczne
  Zakres nr 5 - Prześcieradła jednorazowe 1
  Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe
  Zakres nr 6 - Maski i dreny do podawania tlenu
  Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV: 33157110-9 - Maski tlenowe, 33140000 - Materiały medyczne
  Zakres nr 7 - Pojemniki na mocz
  Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV: 33141615-4 - Pojemniki na mocz
  Zakres nr 8 - Strzykawki do pomp infuzyjnych, kompatybilne z pompami infuzyjnymi producentów: Medima, Ascor, Kwapisz, Promed, Aitecs 2016
  Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV: 33141310 - Strzykawki
  Zakres nr 9 - Wzierniki
  Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV: 33140000 - Materiały medyczne
  Zakres nr 10 - Elektrody do aparatu TENS
  Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV: 33140000 - Materiały medyczne
  Zakres nr 11 - Akcesoria do Ambu, osłonki do czujników temperatury głębokiej
  Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV: 33140000 - Materiały medyczne
  Zakres nr 12 - Przedłużacz linii infuzyjnej
  Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV: 33140000 - Materiały medyczne
  Zakres nr 13 - Rurka krtaniowa (LT-D)
  Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV: 33140000 - Materiały medyczne
  Zakres nr 14 - Igły 20 (0,9 x 40) i kaniula dożylna 26 G)
  Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV: 33141320-9 - Igły medyczne, 33141220-8 - - Kaniula
  Zakres nr 15 - Wkładki domaciczne
  Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV: 33140000 - Materiały medyczne
  Zakres nr 16 - Serweta pod pośladki
  Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV: 33140000 - Materiały medyczne
  Zakres nr 17 - Akcesoria do indukcji porodu
  Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV: 33140000 - Materiały medyczne
  Zakres nr 18 - Rękawice diagnostyczne 2
  Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV: 33140000 - Materiały medyczne
  Zakres nr 19 - Artykuły ochrony osobistej
  Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV: 33140000 - Materiały medyczne 33199000-1 - Odzież medyczna
  Zakres nr 20 - Pokrowiec maty do fototerapii
  Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV: 33140000 - Materiały medyczne
  Zakres nr 21 - Środek zapobiegający zrostom 1
  Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV: 33140000 - Materiały medyczne
  Zakres nr 22 - Środek zapobiegający zrostom 2
  Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV: 33140000 - Materiały medyczne
  Zakres nr 23 - Wkładka higieniczna
  Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV: 33140000 - Materiały medyczne
  Zakres nr 24 - Kapcie fizelinowe
  Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV: 33140000 - Materiały medyczne
  Zakres nr 25 - Wkłady do ssaka typu Drager
  Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV: 33140000 - Materiały medyczne
  Przedmioty dostawy zamieszczone w ofercie powinny posiadać dokładny i czytelny opis przedmiotu zamówienia na opakowaniu oraz stosowne certyfikaty lub atesty dopuszczające ich stosowanie w służbie zdrowia zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej (powinny odpowiadać określonym normom lub specyfikacjom technicznym, posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu oferowanych środków wymagane prawem). Przedmioty dostawy zamieszczone w ofercie powinny być bezpieczne w użyciu dla pacjentów oraz dla personelu.

  Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia (w formacie .xls).

  Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości towaru niż podane
  w Załączniku nr 2: Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia. - w trybie
  i na zasadach określonych w art. 145 uPzp.
 8. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego, pieluchomajtek i opatrunków.
  Zamawiający: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Goleniów
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego, pieluchomajtek i opatrunków 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ..
 9. Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku - nr sprawy: EA/31/2015
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, Świdnica
  Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku wg 34 pakietów, zgodnie z ilościami i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 5 do SIWZ - uszczegółowienie przedmiotu zamówienia w okresie 12 miesięcy.
 10. Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu.
  Zamawiający: Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, Zamość
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu.

  Przedmiot zamówienia podzielony został na 10 nw. części, tj.:
  Część nr 1 - Leki;
  Część nr 2 - Wyroby medyczne jedno i wielorazowego użytku;
  Część nr 3 - Kaniule;
  Część nr 4 - Elektrody EKG;
  Część nr 5 - Gaziki i chusteczki do dezynfekcji skóry i rąk;
  Część nr 6 - Łyżki światłowodowe do laryngoskopu typu Macintosh jednorazowego użytku;
  Część nr 7 - Akcesoria i materiały zużywalne do defibrylatorów Lifepak 12 i Lifepak 15;
  Część nr 8 - Akcesoria i materiały zużywalne do respiratora BabyPack 100;
  Część nr 9 - Kaniule nosowe i stabilizatory dla dzieci do respiratora BabyPack 100
  Część nr 10 - Środek dezynfekujący do urządzenia dezynfekującego Nocospray USB.
 11. Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego
  Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Kraków
  wg zał. 2
 12. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Suwałki
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w asortymencie i szacunkowej ilości określonych w załączniku do SIWZ - formularz asortymentowo - cenowy, w okresie do 09/02/2017r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku do SIWZ - formularz asortymentowo - cenowy.
 13. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami. 2. Opis przedmiotu zamówienia, ilości poszczególnych wyrobów oraz wymagane parametry wyrobów zawiera formularz cen jednostkowych, stanowiący załącznik nr 4 do formularza oferty. 3. Ilości wyrobów podane w formularzu cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Zamawiający ma prawo zamówić mniejsze ilości wyrobów, z tym, że nie mniej niż 60 % ilości podanej w formularzu cen jednostkowych. 4. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby stanowiły wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679) oraz były wprowadzone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Zamawiający wymaga aby oferowane wyroby posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu dostawy wyrobów do siedziby Zamawiającego
 14. Dostawa elektrod do EKG oraz żeli do USG i EKG
  Zamawiający: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrod do EKG oraz żeli do USG i EKG, zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym formularz asortymentowo - cenowy
 15. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, Sandomierz
  1. Zamawiający to grupa 4 podmiotów, w skład której wchodzą: 1. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul.Schinzla 13, 27-600 Sandomierz- lider postępowania 2. Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze
  Mazowieckim, ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 3. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie, Al. Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów 4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, ul. Wyczółkowskiego 15, 59-920 Bogatynia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do apteki szpitalnej w siedzibie Zamawiającego wraz z rozładunkiem i
  dostarczeniem towaru na wskazane miejsce. Zakres zamówienia obejmuje dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w podziale na 64 pakietów (części), o łącznej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
  publicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów
 16. Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z o.o.
  Zamawiający: Centrum Medyczne "Żelazna" Sp.z o.o., Warszawa
  Zamówienie dotyczy sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z o.o., zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamówienie obejmuje 23 Zakresów (dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne Zakresy lub na całość zamówienia). Zakres 1 - Komplety jednorazowe, obłożenie stołu niesterylne Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna, 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 2 - Maski i dreny do podawania tlenu Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33157110-9 - Maski tlenowe, 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 3 - Materiały medyczne pediatryczne Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne, 33141200 - Cewniki Zakres nr 3A - Wkłady do ssaka typu Drager Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne, Zakres nr 4 - Pojemniki na odpady medyczne Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 5 - Prześcieradła jednorazowe 1 Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe Zakres nr 6 - Cewnik do odsysania wydzieliny z rurki intubacyjnej w systemie zamkniętym Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 7 - Pojemniki na mocz Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33141615-4 - Pojemniki na mocz Zakres nr 8 - Kranik z przedłużką Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 9 - Wkłady do ssaka Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 10 - Elektrody do aparatu TENS Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 11 - Akcesoria do Ambu, osłonki do czujników temperatury głębokiej Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 12 - Przedłużacz linii infuzyjnej Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 13 - Akcesoria do monitora Radiometr TCMS4 Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 14 - Rurka krtaniowa (LT-D) Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 15 - Dreny płuczące do endomatu Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 16 - Igły 20 (0,9 x 40) i kaniula dożylna 26 G) Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33141320-9 - Igły medyczne, 33141220-8 - - Kaniula Zakres nr 17 - Wkładki domaciczne Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 18 - Taśma do kinesiotapingu Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 19 - Igły do akupunktury Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33141320-9 - Igły medyczne Zakres nr 20 - Elektroda monopolarna do laparoskopowej histerektomii nadszyjkowej LSH Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne, Zakres nr 21 - Dren wielokanalikowy Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 22 - Stabilizator żuchwy Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne. Wymagane jest, aby przedmioty dostawy zamieszczone w ofercie posiadały dokładny i czytelny opis przedmiotu zamówienia na opakowaniu oraz stosowne certyfikaty lub atesty dopuszczające ich stosowanie w służbie zdrowia zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej (powinny odpowiadać określonym normom lub specyfikacjom technicznym, posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu oferowanych środków wymagane prawem). Przedmioty dostawy zamieszczone w ofercie muszą być bezpieczne w użyciu dla pacjentów oraz dla personelu. Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia (w formacie .xls). Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości towaru niż podane w Załączniku nr 2: Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia. - w trybie i na zasadach określonych w art. 145 uPzp.
 17. : Dostawa materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Goleniów
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego. Szczegółowo opis zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ..
 18. Dostawę drobnego sprzętu medycznego typu: kaniule nosowe, podkładki uszczelniające do nosków CPAP, stabilizatorów rurek intubacyjnych, jedno i wielorazowych butelek, smoczków, wkładów, elektrod EKG na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP, Warszawa
  Dostawę drobnego sprzętu medycznego typu: kaniule nosowe, podkładki uszczelniające do nosków CPAP, stabilizatorów rurek intubacyjnych, jedno i wielorazowych butelek, smoczków, wkładów, elektrod EKG na okres 12 miesięcy -5 pakietów
 19. Dostawy kotwic do rekonstrukcji ścięgien, elektrod do EKG, jałowych pojemników typu Mucorex, wzierników ginekologicznych, prezerwatyw, szczoteczek cytologicznych, igieł do znieczuleń splotów, zestawów zewnątrzoponowych, kaniul, rękawiczek chirurgicznych, systemu splotów, zestawów do drenażu opłucnej na okres 12 miesięcy.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP, Warszawa
  Dostawy kotwic do rekonstrukcji ścięgien, elektrod do EKG, jałowych pojemników typu Mucorex, wzierników ginekologicznych, prezerwatyw, szczoteczek cytologicznych, igieł do znieczuleń splotów, zestawów zewnątrzoponowych, kaniul, rękawiczek chirurgicznych, systemu splotów, zestawów do drenażu opłucnej na okres 12 miesięcy- 7 pakietów
 20. Zakup i dostawy elementów zużywalnych do urządzeń medycznych
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Rzeszów
  Zakup i dostawy elementów zużywalnych do urządzeń medycznych.
  Pakiet nr 1 - Akcesoria wymienne do ręcznych aparatów do mierzenia ciśnienia krwi
  Pakiet nr 2 - Czujniki tlenu i przepływu do aparatów do znieczulania oraz respiratorów
  Pakiet nr 3 - Kable pacjenta do stymulatorów 5388 i 5348
  Pakiet nr 4 - Butle helowe go pomp do kontrapulsacji
  Pakiet nr 5 - Elektrody EKG dla noworodków
  Pakiet nr 6 - Akcesoria do sterylizatorów
  Pakiet nr 7 - Akcesoria do aparatów EEG EB Neuro
  Pakiet nr 8 - Akcesoria do EKG i SpO2
  Pakiet nr 9 - Jednorazowe czujniki SpO2
  Pakiet nr 10 - Układy oddechowe do respiratorów oraz aparatów do znieczulania
  Pakiet nr 11 - Akcesoria do analizatora/monitora stężenia pCO2/pO2 typ TCM.
 21. Zakup i dostawa sprzętu do badań urodynamicznych, elektrod holterowskich, cewników, drenów, zestawów do implantmedu, czujników, sprzętu do przeszczepów skóry, butelek do dobowej zbiórki moczu, bezalkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji w postaci chusteczek, bezigłowych portów infuzyjnych z drenem, kraników trójdrożnych z przedłużaczem
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego, Kielce
 22. Dostawa sprzętu jedno- i wielorazowego użytku, sprzętu ortopedycznego, oraz materiałów diagnostycznych dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich, Strzelce Opolskie
 23. zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku -8 pakietów
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 24. zakup i sukcesywna dostawa elektrod, osprzetu do aparatu Alice 5, czujników przepływu do respiratora Hamilton, akcesoriów do aparatu Keypoint G4 firmy Alpinie Biomed
  Zamawiający: Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, Warszawa
 25. Dostawa elektrod w tym przedsercowych i diagnostycznych.
  Zamawiający: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 26. Dostawa jednorazowych materiałów medycznych, stomatologicznych i drobnego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa
 27. Dostawy rękawic diagnostycznych i pozostałego sprzętu pomocniczego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 28. Dostawa materiałów jednorazowego użytku w podziale na pakiety, spr nr 14/14
  Zamawiający: Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej, Pruszków
 29. Przedmiotem zamówienia ZM 23/230/2014 jest zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na dwadzieścia trzy zadania.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Puławy
 30. Dostawy specjalistycznych materiałów medycznych noworodkowych dla potrzeb Oddziału Noworodków na okres 12 miesięcy.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, Lublin
 31. Dostawa sprzetu jednorazowego użytku dla ZOZ Włoszczowa
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, Włoszczowa
 32. Dostawy sukcesywne jednorazowego sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, Płońsk
 33. Zakup z dostawą jednorazowego drobnego sprzętu medycznego, drenów, pieluchomajtek, papierów rejestracyjnych , żeli , elektrod , artykułów do utrzymania higieny pacjenta, przyrządów grawitacyjnych dla SPZOZ w Wieluniu.SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 17 / 2014.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, Wieluń
 34. Dostawa elektrod, drobnego sprzętu medycznego, drenów balonowych, czepków (kapturów) chirurgicznych, łączników, wkładek absorbcyjnych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 19/14
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 35. DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, Chełm
 36. EZ/215/03/2014 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, Krosno
 37. dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 7 pakietach
  Zamawiający: Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku, Pasłęk
 38. Dostawa pasty ściernej do przygotowania naskórka EKG, papieru i żelu do EKG i USG oraz kieliszków do leków i kubków dla chorych z podziałem na 7 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/6/2014
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
 39. dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
 40. Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 41. Dostawa materiałów do badań diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 42. Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o., Świętochłowice
 43. dostawa wyrobów medycznych oraz środków dezynfekcyjnych według 6 pakietów
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków
 44. Zakup wraz z dostawą specjalistycznego sprzętu medycznego dla SPDSK - Znak postępowania: RejZamPub/54/2013.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, Warszawa
 45. Dostawa drobnego sprzętu medycznego w tym głównie sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
 46. DOstawa elektrod i osprzętu do EKG, EEG dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-98/2013
  Zamawiający: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 47. Przetarg nieograniczony nr M-10/2013 na dostawę rękawic oraz elektrod jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Inowrocław
 48. Na dostawy rękawic diagnostycznych i pozostałego sprzętu pomocniczego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 49. Dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, Wałbrzych
 50. Dostawa sprzetu medycznego jedno i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Turek
 51. DOSTAWA ELEKTROD NA POTRZEBY SZPITALA WOLSKIEGO
  Zamawiający: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 52. 17/2013 Dostawa wyrobów medycznych
  Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, Iława
 53. DOSTAWA ELEKTROD I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO EKG, EEG, USG
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Chojnice
 54. Dostawa różnych drobnych wyrobów i sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Olsztyn
 55. Zakup i dostawa: sprzętu medycznego jednorazowego użytku, papierów Ekg, żeli Ekg i Usg, płynów do myjni, preparatów do chirurgicznego mycia rąk i dezynfekcji, emulsji, pianki do mycia noworodków, środków do mycia i konserwacji stali szlachetnej, detergentów do mycia endoskopów, testów do chlorków w pocie, testów immunologicznych
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego, Kielce
 56. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital w Knurowie Sp. z o.o., Knurów
 57. Dostawa Elektrod do badań diagnostycznych i Folii sterylnych na mikroskopy operacyjne, kamery nr sprawy P/009/2013/SZ/WIM - 2/ZP/13
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
 58. dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 6 pakietach
  Zamawiający: Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku, Pasłęk
 59. Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku - uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
 60. DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, TESTÓW ALERGENOWYCH, ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, OPATRUNKÓW, NICI CHIRURGICZNYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, Rzeszów
 61. DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYCIA.
  Zamawiający: Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., Gliwice
 62. Dostaa sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, Nowa Sól
 63. DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 64. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku SP ZOZ MSW w Opolu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Opole
 65. sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 66. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
 67. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Nysa
 68. Dostawa sprzętu medycznego 1xużytku dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny, Jasło
 69. zakup i dostawy ogólnoszpitalnych artykułów medycznych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Ostrowiec Świętokrzyski
 70. Dostawa elektrod, kabli i czujników dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o., nr sprawy: MSW/PN/42/05/2012
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., Warszawa
 71. Dostawa papierów rejestracyjnych, elektrod, worków ileostomijnych, jednorazowych systemów ssących, filtrów oraz nasadek silikonowych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 36/12
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 72. Dostawy drobnego sprzętu medycznego niejałowego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Katowice
 73. Dostawa sprzętu jedno- i wielorazowego użytku, sprzętu ortopedycznego, oraz materiałów diagnostycznych dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich, Strzelce Opolskie
 74. Dostawy : rurek ustno-gardłowych, łopatek do języka, cewników do podawania tlenu, masek do podawania tlenu, kateterów do karmienia, rurek intubacyjnych z mankietem niskociśnieniowym, rurek tracheotomijnych standard z mankietem niskociśnieniowym, systemu do dobowej zbiórki moczu - sterylny, igieł do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków, igieł i zestawów zewnątrzoponowych, cewników do odsysania,
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, Wałbrzych
 75. Sukcesywna dostawa leków, materiałów opatrunkowych, sprzętu jednorazowego użytku, wyrobów z zakresu elektromedycyny, pasków do glukometru, rękawic zabiegowych, opakowań na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny, środków dezynfekcyjnych oraz pościeli jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, Tarnów
 76. Dostawa materiałów jednorazowych oraz drobnego sprzętu medycznego II dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach
  Zamawiający: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., Poddębice
 77. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w podziale na zadania, w okresie 12 miesięcy
  Zamawiający: Szpital Solec Sp. z o.o., Warszawa
 78. Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Turek
 79. DOSTAWA ELEKTROD DO MONITORINGU, CZASOWEJ STYMULACJI.
  Zamawiający: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, Jelenia Góra
 80. Dostawa drobnego sprzętu medycznego w tym głównie sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
 81. Dostawy drobnego sprzętu medycznego j.uż.
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., Siedlce
 82. Dostawy sprzętu jednorazowego użytku oraz środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka, Ustroń
 83. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego i sprzętu RTG do Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej, Znak: MSPR/ZP/N/04/2012
  Zamawiający: Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gdynia
 84. na dostawy rękawic diagnostycznych i pozostałego sprzętu pomocniczego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 85. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku nr sprawy 11/PN/2012.
  Zamawiający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., Zamość
 86. dostawa wyrobów medycznych -A.ZP-271-7/12
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego, Zakopane
 87. Dostawa elektrod oraz żeli do USG na potrzeby Szpitala Wolskiego
  Zamawiający: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 88. Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Kolejowy im. dr med. Wł. Roeflera SP ZOZ, Pruszków
 89. Dostawa sprzętu 1x uzytku ( II postępowaie pakiety 1-7)
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Sucha Beskidzka
 90. Dostawa drobnego sprzętu medycznego, rękawów do sterylizacji parowej i plazmowej, testów
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 91. Dostawa materiałów medycznych - drobny sprzęt jednorazowego użytku, opatrunki przylepne, plastry i inne
  Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ, Grudziądz
 92. dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, Lubaczów
 93. Dostawa drobnego sprzętu, materiałów medycznych i innych produktów.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Przemyśl
 94. Dostawa drobnego sprzętu medycznego jedn. uż.
  Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Gdańsku, Gdańsk
 95. Przedmiotem zamówienia ZM 18/230/2012 jest zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach..
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Puławy
 96. PZP/Nr7/PN/12
  Zamawiający: "Szpital w Śremie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Śrem
 97. DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB POGOTOWIA RATUNKOWEGO W LEGNICY
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Legnica
 98. dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Malbork
 99. DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, Gostynin
 100. Dostawy artykułów medycznych ogólnego stosowania
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarzysku-Kamiennej, Skarżysko-Kamienna
 101. Sprzęt jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Szpitalnej
  Zamawiający: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Opole

Inne osoby dla Jeż (127 osób):