Kogo reprezentuje osoba

Joseph Tomaszewska Elżbieta Maria

w KRS

Elżbieta Maria Joseph Tomaszewska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Elżbieta
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Joseph Tomaszewska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1936 r., wiek 83 lata
Miejscowości:Katowice (Śląskie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cichocki Krzysztof Franciszek, Luszniak Ilona Beata, Luszniak Iwona Olga, Luszniak Marek Włodzimierz, Sosnowska Anna, Sosnowski Czesław, Wieczorek Grażyna Anna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Rozwoju Miasta Katowice Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000240297

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Biuro Rozwoju Regionu Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000121442
 2. Polska Grupa Techniczna Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000010369

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Jeleń w Jaworznie.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Jaworzno
  Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jeleń w Jaworznie (obszar ok. 1050 ha) zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.).
 2. Jaworzno: Sporządzenie dla miasta Jaworzna trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: zadanie I - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Świstackiego w Jaworznie, zadanie II - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ławczana w Jaworznie, zadanie III - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jan Kanty - zachód w Jaworznie.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Jaworzno
  Sporządzenie dla miasta Jaworzna trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: zadanie I - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Świstackiego w Jaworznie, zadanie II - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ławczana w Jaworznie, zadanie III - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jan Kanty - zachód w Jaworznie
 3. Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w Przyszowicach w rejonie ul. Granicznej o pow. 35 ha.
  Zamawiający: Gmina Gierałtowice, Gierałtowice
  Przedmiotem zamówienia jest: sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Przyszowicach przy ul. Granicznej o pow. ok. 35 ha zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gierałtowice nr XLVIII/383/2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w sołectwie Przyszowice w rejonie ul. Granicznej. Zakres zamówienia: - sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie projektu uchwały wraz z wymagalnymi załącznikami, w tym załącznikiem graficznym - rysunkiem planu w skali 1:1000 - zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), zgodnie z przepisami innych ustaw związanych z problematyką planowania przestrzennego oraz zgodnie z projektem umowy; - Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym: opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze - zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.); - sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, uwzględniających wymagania rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587); - opracowanie projektu planu miejscowego w wersji elektronicznej w formacie DGN (kopia w formacie DWG), na nośniku magnetycznym, optycznym lub FLASH oraz doprowadzenie do jego poprawnego działania na sprzęcie i oprogramowaniu będącym w posiadaniu Zamawiającego. - udział w czynnościach związanych z sporządzeniem projektu planu miejscowego (udział w spotkaniach merytorycznych w siedzibie Zamawiającego dot. przedmiotu wykonywanych prac, dyżury projektanta podczas wyłożenia projektów do publicznego wglądu (raz w tygodniu), udział w dyskusji publicznej); - przygotowanie wzorów dokumentów formalno-prawnych w ciągu całego okresu sporządzania projektu planu miejscowego;
 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu przebiegu wschodniej obwodnicy Trzebini w ciągu drogi DW 791, na odcinku od ul. Krakowskiej do rejonu Na Skałkach w Młoszowej, obejmującego tereny położone w Młoszowej oraz w Trzebini
  Zamawiający: Gmina Trzebinia, Trzebinia
  ETAP I - OPRACOWANIA WSTĘPNE A. Inwentaryzacja urbanistyczna - część tekstowa - opis istniejącego użytkowania terenów i obiektów, stanu technicznego zabudowy, uzbrojenia technicznego, infrastruktury komunikacyjnej z uwzględnieniem bilansu potrzeb w zakresie parkowania, bilans użytkowania terenu, zestawienia tabelaryczne cech zabudowy w dostosowaniu do wymaganego zakresu planu, - część rysunkowa - rysunek przedstawiający istniejący sposób użytkowania terenów i obiektów oraz inne informacje potrzebne do przyjęcia wymaganych ustaleń planu (parametry, wskaźniki i cechy istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu), - dokumentacja fotograficzna. B. Analiza wniosków do planu, odpowiedzi na zawiadomienia i propozycje ich rozpatrzenia: - część tekstowa - zestawienie tabelaryczne, propozycje rozpatrzenia, uzasadnienia do propozycji rozpatrzenia i rozstrzygnięcia Burmistrza, - część rysunkowa - rysunek przedstawiający rozmieszczenie terenów, co dla których wniesione zostały wnioski. C. Podsumowanie wszystkich wykonanych analiz, uwzględnieniem ustaleń obowiązującego planu, Zmiany Studium i innych dokumentów oraz opracowań, oraz w zależności od wyników oceny niezbędne uzupełnienie opracowania ekofizjograficznego, w tym: - część tekstowa - krótkie przedstawienie wniosków wynikających z analiz oraz możliwości zagospodarowania, - część rysunkowa - syntetyczny rysunek analiz z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań związanych z zagospodarowaniem terenu i możliwości zagospodarowania terenu, D. Informacja dot. aktualności materiałów planistycznych. ETAP II - PROJEKT PLANU A. Koncepcja planu - część tekstowa - opis przyjętych rozwiązań z uzasadnieniem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ustalenie granic pasa terenu zarezerwowanego pod przebieg drogi oraz ewentualnego zasięgu jej oddziaływania, opis rozwiązań alternatywnych, - część rysunkowa - rysunek koncepcji, w tym rozwiązania alternatywne. B. Projekt planu - część tekstowa - projekt uchwały rady, - część rysunkowa - rysunek planu, rysunek infrastruktury. C. Ocena oddziaływania na środowisko - zawartość wynikająca z obowiązujących przepisów. D. Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu, - część tekstowa - zawartość wynikająca z rozporządzenia oraz zawierającą również wykaz inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, których realizacja należy do zadań własnych gminy wraz z określeniem ich parametrów mających wpływ na koszty realizacji, - część rysunkowa - rysunek prognozy. E. Analiza uzgodnień i opinii uzyskanych do projektu planu: - część tekstowa - zestawienie w tabelaryczne, propozycje rozpatrzenia wraz z uzasadnieniami, - projekt planu (część tekstowa i rysunkowa) do wyłożenia. ETAP III A. Analiza uwag do planu: - część tekstowa - zestawienie tabelaryczne, propozycje rozpatrzenia, uzasadnienia do propozycji rozpatrzenia i rozstrzygnięcia Burmistrza, - część rysunkowa - rysunek przedstawiający rozmieszczenie terenów, których uwagi dotyczą. B. Projekt planu (część tekstowa i rysunkowa) po uwzględnieniu uwag, po ponownych uzgodnieniach w zależności od potrzeb, do ponownego wyłożenia (wraz z rozpatrzeniem ewentualnych uwag po II wyłożeniu w zakresie zmian) lub do uchwalenia. C. Dokumentacja formalno - prawna procesu sporządzania planu. CZYNNOŚCI I PRACE PROCEDURALNE DO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ ORAZ PRACE DODATKOWE 1. Analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu planu oraz uwag i wniosków zgłoszonych w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2. Prezentacje (wersji elektronicznej) koncepcji i projektu planu władzom gminy (burmistrzowi, Komisji Inwentaryzacji i Rozwoju Rady Miasta i innym komisjom rady). 3. Opracowanie projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (w tym projektu zmiany) oraz z uwzględnieniem uwag władz gminy. 4. W ramach opiniowania projektu planu - prezentacja projektu planu komisji urbanistyczno-architektonicznej. 5. Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień oraz rozpatrzenia uwag. 6. Ponowne uzgadnianie projektu planu i wprowadzenie zmian do projektu wynikających z ponownych uzgodnień i opiniowania. 7. Udział w dyskusji publicznej oraz jeden raz w tygodniu w wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu przez 2 godziny. 8.Badanie spójności z ustaleniami studium ( oraz projektu zmiany studium) i sporządzenie opinii. 9. Badanie konieczności sporządzenia wniosków rolnych i leśnych oraz sporządzenie wniosków lub oświadczenia o braku konieczności przygotowania wniosków. 10. Pisemne uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). 11.Pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu, sporządzone na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). 12. Przygotowanie projektu planu do uchwalenia, prezentacja na sesji rady i wyjaśnienia komisjom rady przed sesją. 13. Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w obszarze objętym opracowaniem. 14. Sporządzenia wykazu dokumentacji formalno - prawnej planu i innych wykazów wynikających z obowiązujących przepisów. 15. Sporządzenie dokumentacji formalno - prawnej. ILOSĆ EGZEMPLARZY 1.Na poszczególnych etapach realizacji umowy wszystkie opracowania i materiały przekazywane będą przez Wykonawcę w 2egz. w wersji analogowej (rysunki w wersji kolorowej). 2. Projekt planu i prognozy w wersji do uzgodnień podany zostanie w 4 egz. w wersji analogowej (rysunki w kolorze) oraz całość w formie elektronicznej ( tekst format Word i pdf, , rysunki EWmapa oraz jpeg lub pdf). 3. Każda zaakceptowana wersja opracowania lub jego części przekazywana będzie w postaci elektronicznej. 4. Plan w wersji uchwalonej przekazany zostanie w: 10 egz. rysunku w wersji kolorowej, 1 egz. rysunku w wersji czarno-białej, 1 egz. planu na płycie CD, 1 egz. (rysunki analiz, rysunki planu, rysunki prognoz) na płycie CD w programie EWMapa. UWAGA: Rysunki planu, rysunki prognoz, winny zostać przekazane Zamawiającemu z zastosowaniem uzgodnionego rozwarstwienia w formacie programu EWMapa (evr.). Rysunki i materiały kierowane do opiniowania i uzgodnień, do prezentacji powinny zostać przekazane w formatach powszechnie dostępnych..
 5. OPRACOWANIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MYSZKOWA DLA OBSZARU MIASTA POŁOŻONEGO W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI DZIELNICY NOWA WIEŚ ORAZ UDZIAŁU W CZYNNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z JEGO SPORZĄDZENIEM WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.
  Zamawiający: Gmina Myszków, Myszków
  1.Przedmiotem, zakres rzeczowy niniejszego zamówienia jest:
  OPRACOWANIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MYSZKOWA DLA OBSZARU MIASTA POŁOŻONEGO W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI DZIELNICY NOWA WIEŚ ORAZ UDZIAŁU W CZYNNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z JEGO SPORZĄDZENIEM WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.
  Obszar miasta określony w uchwale Nr XXXVI 317 09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 2 grudnia 2009r. o powierzchni około 458 ha, położony w północnej części dzielnicy Nowa Wieś, w rejonie ulic: Słowackiego i Koziegłowskiej, ograniczony granicą administracyjną z gminą Poraj i gminą Żarki oraz ul. Gołębią, ul. Wapienną i terenami zamkniętymi PKP. Granice opracowania przedstawiono na załączniku graficznym do uchwały.
  2. Czynności związane z opracowaniem planów:
  1) Przygotowanie opracowania ekofizjograficznego zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych.
  2) Przygotowanie ogłoszeń, obwieszczeń o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  3) Przygotowanie zawiadomień właściwych organów i instytucji o przystąpieniu do sporządzenia planu.
  4) Przygotowanie inwentaryzacji urbanistycznej w zakresie: stanu użytkowania, stanu zagospodarowania i zainwestowania terenu oraz w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej wraz z potwierdzeniem aktualności stanu uzbrojenia uzyskanych od poszczególnych zarządców sieci i uzyskanie danych na temat przewidywanych zamierzeń inwestycyjnych budowy, rozbudowy lub wymiany sieci.
  5) Ocena stanu istniejącego zagospodarowania przestrzennego i ustalenie szczegółowego zakresu prac oraz celów jakie ma spełnić plan.
  6) Analiza złożonych wniosków do planu i przygotowanie propozycji ich rozpatrzenia.
  7) Opracowanie koncepcji projektu planu.
  8) Prezentacja koncepcji planu władzom gminy.
  9) Przygotowanie projektu planu z uwzględnieniem uwag gminy.
  10) Przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko.
  11) Prezentacja projektu planu na posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i uzyskanie wymaganej opinii.
  12) Przygotowanie projektu planu do uzgodnień i opinii wraz z wystąpieniami o uzgodnienia i opinie do właściwych organów i instytucji. Projekt planu należy dostarczyć Zamawiającemu we właściwej ilości egzemplarzy.
  13) Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień.
  14) Przygotowanie dokumentacji wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wraz z wystąpieniami do właściwych organów o uzyskanie wymaganych zgód.
  15) Przygotowanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu oraz przygotowanie ogłoszeń/obwieszczeń o wyłożeniu.
  16) Obsługa wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Wymagana obecność projektanta lub przedstawiciela Wykonawcy podczas godzin udostępnienia projektu planu do publicznego wglądu.
  17) Prezentacja projektu planu podczas dyskusji publicznej. Po stronie projektanta spoczywa obowiązek - o ile w ocenie zamawiającego zaistnieje taka konieczność - zaangażowania moderatora dyskusji publicznej.
  18) Przygotowanie merytorycznej części protokołu z dyskusji publicznej.
  19) Analiza złożonych uwag, także przygotowana graficznie, wraz z opracowaniem propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu i przedłożeniem propozycji rozstrzygnięcia uwag władzom gminy.
  20) Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających ze sposobu rozpatrzenia uwag oraz prezentacja projektu planu władzom gminy.
  21) Przygotowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.
  22) Ponowienie czynności proceduralnych w niezbędnym zakresie, o ile zaistnieje taka konieczność w wyniku rozpatrzenia uwag.
  23) Równoległe przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z wymogami ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
  24) Przygotowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wymaganymi załącznikami do uchwalenia na sesję Rady Miasta.
  25) Przygotowanie dokumentacji prac planistycznych w celu sprawdzenia zgodności z przepisami prawa, w oryginale i w kopii.
  26) W przypadku stwierdzenia przez Radę Miasta konieczności dokonania zmian w przedłożonym projekcie planu, w tym także wynikających z uwzględnienia odrzuconych uwag, ponowienie czynności w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian.
  27) Prezentowanie, wg potrzeb, opracowanych materiałów na komisjach i sesjach Rady Miasta, a także na wezwanie Zamawiającego, udzielania wyjaśnień przez przedstawiciela Wykonawcy, dot. sporządzanych opracowań i dokumentów formalno - prawnych w terminie określonym przez Zamawiającego.
  28) W przypadku zaskarżenia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przygotowanie pisma ustosunkowującego się do złożonej skargi.
  29) Wszystkie etapy przedmiotu umowy winny być opracowane zgodnie z treścią uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr XXXVI 317 09 z dnia 2 grudnia 2009r. oraz procedurami i problematyką określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm., oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Dz.U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587 i w ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, a także ustawami i przepisami odrębnymi odnoszącymi się do planowania i zagospodarowania przestrzennego.
  3.Projekt planu wraz z wymaganymi załącznikami, należy wykonać w sześciu egzemplarzach w tym:
  1) Plan w postaci wydruków - 4 egzemplarze, zawierające:
  o 4 egz. tekstu planu, w tym 3 egzemplarze trwale oprawione
  o 1 egz. rysunku planu - wydruk kolorowy w skali 1:2000
  o 1 egz. rysunku planu podzielony na sekcje w formatach A3 - wydruki kolorowe w skali 1:2000 wykonane na twardym podkładzie
  o 1 egz. rysunku planu pomniejszony do skali 1:4000 - wydruk kolorowy wykonany na twardym podkładzie
  o 1 egz. rysunku planu pomniejszony do formatu A3 - wydruk kolorowy z naniesioną podziałką skali
  2) Plan w wersji cyfrowej przekazany na płycie CD - 2 egzemplarze zawierające:
  a) Tekst planu
  b) Rysunek planu sporządzony w technice CAD w formatach:
  o dxf - podział zawartości rysunków na poszczególne warstwy konsultowane i uzgadniane z Zamawiającym
  o dwf lub pdf - plik ten musi posiadać możliwość wydruku określonej skali przy użyciu darmowej przeglądarki, np. dwf Viewer lub innej. Plik musi mieć zablokowaną możliwość edycji i wprowadzenia jakichkolwiek zmian rysunku
  o w rysunku planu wykonanym w technice CAD, tereny o określonym przeznaczeniu, wyodrębnione z obszaru planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolami cyfrowo - literowymi identyfikującymi odrębnie każdy teren, oznaczonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, winne być obrysowane zamkniętą pollinią i przedstawione w postaci regionów, shapefields, które należy umieszczać na warstwach przypisanych do konkretnego terenu, oznaczonego symbolem identyfikującym dany teren i nazwanych wg schematu sf_1_2, gdzie 1 jest oznaczeniem podstawowym terenu o symbolu literowym, zgodnym z załącznikiem Nr 1 do ww. Rozporządzenia, a 2 jest całym symbolem identyfikującym konkretny teren
  c) Plan sporządzony w Edytorze Aktów Prawnych EAP w formacie XML, przygotowany do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
  3) Dostarczenie Zamawiającemu opracowań towarzyszących:
  a) Opracowanie ekofizjograficzne - 2 egz.
  b) Inwentaryzacja urbanistyczna - 2 egz., w tym: 1 egz. w formie wydruku, 1 egz. w zapisie cyfrowym
  c) Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu - 2 egz.
  d) Prognoza oddziaływania na środowisko w ilości wynikającej z procedury formalno-prawnej, w tym 1 egz. dla Zamawiającego
  e) Wykaz nieruchomości, dla których ustalono wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wymogów art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z podaniem symbolu ustaleń planu, projektowanego oraz obowiązującego dotychczas, lub - w przypadku braku planu - stanu istniejącego, wysokości stawki procentowej, właściciela, władającego, nr działki, obrębu, nr rejestru, nr księgi wieczystej oraz powierzchni wraz z ilustracją graficzną na rysunku planu - 1 egz.
  f) Sumaryczne zestawienie powierzchni poszczególnych terenów ustalonych w planie, zbilansowane do 100% powierzchni całego obszaru opracowania. Powierzchnie należy podać w ha oraz w %, z dokładnością do 0,1 %.
  g) Inne prace mające charakter pomocniczy, tj. analizy, koncepcje, projekty uchwał oraz inne materiały robocze - po 1 egz.
 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru Osiedla Piaski w Trzebini wraz z fragmentem terenu wsi Młoszowa
  Zamawiający: Gmina Trzebinia, Trzebinia
  Opracowanie ekofizjograficzne B. Inwentaryzacja urbanistyczna - część tekstowa - opis istniejącego użytkowania terenów i obiektów, stanu technicznego zabudowy, uzbrojenia technicznego, infrastruktury komunikacyjnej z uwzględnieniem bilansu potrzeb w zakresie parkowania, bilans użytkowania terenu, zestawienia tabelaryczne cech zabudowy w dostosowane do wymaganego zakresu planu zakresie wy - część rysunkowa - rysunek przedstawiający istniejący sposób użytkowania terenów i obiektów oraz inne informacje potrzebne do przyjęcie wymaganych ustaleń planu (parametry, wskaźniki i cechy istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu), - dokumentacja fotograficzna. C. Analiza wniosków do planu, odpowiedzi na zawiadomienia i propozycje ich rozpatrzenia: - część tekstowa - zestawienie tabelaryczne, propozycje rozpatrzenia, uzasadnienia do propozycji rozpatrzenia i rozstrzygnięcia Burmistrza, - część rysunkowa - - rysunek przedstawiający rozmieszczenie terenów co dla których wniesione zostały wnioski. D. Podsumowanie wszystkich wykonanych analiz - część tekstowa - krótkie przedstawienie wniosków wynikających z analiz i oraz możliwości zagospodarowania, - część rysunkowa - syntetyczny rysunek analiz z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań związanych z zagospodarowaniem terenu i możliwości zagospodarowania terenu, - informacja dot. aktualności materiałów planistycznych. ETAP II - PROJEKT PLANU A. Koncepcja planu - część tekstowa - opis przyjętych rozwiązań, - część rysunkowa - rysunek koncepcji, B. Projekt planu - część tekstowa - projekt uchwały rady, - część rysunkowa - rysunek planu, rysunek infrastruktury. C. Ocena oddziaływania na środowisko zawartość wynikając a z rozporządzenia. D. Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu, - część tekstowa - zawartość wynikając a z rozporządzenia oraz zawierającą również wykaz inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, których realizacja należy do zadań własnych gminy wraz z określeniem ich parametrów mających wpływ na koszty realizacji, - część rysunkowa - rysunek prognozy. E. Analiza uzgodnień i opinii uzyskanych do projektu planu wag do projektu planu - część tekstowa - zestawienie w tabelaryczne, propozycje rozpatrzenia wraz z uzasadnieniami, - projekt planu (część tekstowa i rysunkowa) do wyłożenia. ETAP III A. Analiza uwag do planu: - część tekstowa - zestawienie tabelaryczne, propozycje rozpatrzenia, uzasadnienia do propozycji rozpatrzenia i rozstrzygnięcia Burmistrza, - część rysunkowa - - rysunek przedstawiający rozmieszczenie terenów, których uwagi dotyczą. B. Projekt planu (część tekstowa i rysunkowa) po uwzględnieniu uwag, po ponownych uzgodnieniach w zależności od potrzeb, do ponownego wyłożenia, lub do uchwalenia C. Dokumentacja formalno - prawna procesu sporządzania planu CZYNNOŚCI I PRACE PROCEDURALNE DO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ ORAZ PRACE DODATKOWE 1. Analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu planu oraz uwag i wniosków zgłoszonych w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2. Prezentacje (wersji elektronicznej) koncepcji i projektu planu władzom gminy (burmistrzowi, Komisji Inwentaryzacji i Rozwoju Rady Miasta i innym komisjom rady). 3. Opracowanie projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z uwzględnieniem uwag władz gminy. 4. W ramach opiniowania projektu planu - prezentacja projektu planu komisji urbanistyczno-architektonicznej. 5. Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień oraz rozpatrzenia uwag. 6. Ponowne uzgadnianie projektu planu i wprowadzenie zmian do projektu wynikających z ponownych uzgodnień i opiniowania. 7. Udział w dyskusji publicznej oraz jeden raz w tygodniu w wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu przez 2 godziny. 8.Badanie spójności z ustaleniami studium i sporządzenie opinii. 9. Badanie konieczności sporządzenia wniosku rolnego i leśnego oraz sporządzenie oświadczenia o braku konieczności przygotowania wniosków. 10. Pisemne uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). 11.Pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu, sporządzone na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). 12. Przygotowanie projektu planu do uchwalenia, prezentacja na sesji rady i wyjaśnienia oraz komisjom rady przed sesją
 7. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza Zad. A. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w Sikorce, Bugaju i Tucznawy Zad. B Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie osiedla Młodych Hutników i Wygiełzowa Zad. C Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie Ujejsca
  Zamawiający: Urząd Miejski, Dąbrowa Górnicza
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie Sikorki, Bugaja i Tucznawy -zgodnie z uchwałą inicjującą nr XXX 52108 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 września 2008 roku.
  Skala 1:2000
  Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ~ 520,0 ha.
  2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie osiedla Młodych Hutników i Wygiełzowa -zgodnie z uchwałą inicjującą nr XXX51908 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 września 2008roku.
  Skala 1:2000
  Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ~ 255,0 ha.
  3.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie Ujejsca zgodnie z uchwałą inicjującą nr XXX52008 Rady Miejskiej
  w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 września 2008roku.
  Skala 1:2000
  Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ~ 436,0 ha.
 8. Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
  Zamawiający: Urząd Miasta Mikołów, Mikołów
  Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa:
  - pomiędzy ul. Gliwicką a ul. Równoległą w granicach działki nr 1242/120 (realizacja uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXVI/477/2008 z 28.10.2008 r.), przedmiotem opracowania zmiany planu jest likwidacja projektowanego odcinka drogi lokalnej z przeznaczeniem w/w terenu pod zabudowę mieszkaniowo - usługową oraz usługi oświaty;
  - pomiędzy ul. Plebiscytową, ul. Świerkową a Wzgórzem Kamionka (realizacja uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXVI/476/2008 z 28.10.2008 r.), przedmiotem opracowania planu jest zmiana układu komunikacyjnego;
  - pomiędzy ul. Nowy Świat a ul. Żwirki i Wigury (realizacja uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXIV/424/2008 z 26.08.2008 r.), przedmiotem opracowania jest likwidacja drogi lokalnej;
  - przy ul. Bielskiej w granicach działki nr 901/7 (realizacja uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXV/449/2008 z 30.09.2008 r.), przedmiotem zmiany planu jest zmiana zapisu z terenów zieleni izolacyjnej na tereny handlu, rzemiosła, składów i magazynów;
  - przy ul. Porazińskiej w dzielnicy Kamionka (realizacja uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXVII/507/2008 z 25.11.2008 r.), przedmiotem zmiany planu jest poszerzenie terenów cmentarza i kościoła.

  Zakres prac do wykonania obejmuje:
  - zredagowanie wszystkich ogłoszeń, obwieszczeń, pism, uzgodnień, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z późn. zm.),
  - rozpatrzenie wniosków, o których mowa w art. 17 pkt 1 cyt. ustawy,
  - sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa,
  - uzyskanie opinii o projekcie zmiany planu,
  - wprowadzenie zmian do projektu planu o których mowa w art. 17 pkt 9 cyt. ustawy,
  - czynny udział w dyskusji publicznej, o której mowa w art. 17 pkt 10 cyt. ustawy,
  - sporządzenie dokumentacji prac planistycznych, o której mowa w § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587 z 2003 r.)
  - skala opracowania 1 : 1000
  - obszar opracowania: 7,7 ha
  Projekt zmiany planu winien być sporządzony wg projektu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa (nazewnictwo, oznaczenia, nomenklatura, ustalenia itp.) będącej załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Do projektu planu należy wykonać:
  - prognozę oddziaływania na środowisko opracowaną zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dziale IV ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
  - prognozę skutków finansowych uchwalenia planu
  oraz przygotować dokumenty formalno - prawne niezbędne w procesie uchwalania planu.
  Zamawiającemu należy przekazać 3 egz. opracowania w wersji papierowej (tekst i rysunek planu) oraz załączniki graficzne w wersji elektronicznej w formacie jpg lub tiff.

Inne osoby dla Joseph Tomaszewska Elżbieta Maria (94 osoby):