Kogo reprezentuje osoba

Kabała Andrzej Adam

w KRS

Andrzej Adam Kabała

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Adam
Nazwisko:Kabała
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1947 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Szczytno (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:16 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ambroziak Mirosława Stanisława, Amrozy Marcin, Balcerzak Dariusz, Bałdyga Mieczysław, Bebak Bożenna Sabina, Bębenkowska Elżbieta, Bednarczyk Agnieszka Małgorzata, Bednarczyk Elżbieta Teresa, Białobrzewska Agata, Białobrzewski Wojciech, Bieńkowska Joanna, Bogucka Danuta, Borym Danuta, Budna Alina, Budna Ewa Waltraud, Buńko Agnieszka, Błaszczak Tomasz, Błaszczak Wiesława, Ceberek Stanisław, Choroszewski Aleksander, Choroszewski Jerzy, Cicha Dorota Bożena, Ciebień Agnieszka, Ciszewski Arkadiusz, Czaplicki Rafał, Dąbkowska Teresa Danuta, Deptuła Anna, Deptuła Edmund, Domian Wieszczyńska Mariola Jolanta, Drężek Bożena Wiesława, Dziekońska Jadwiga, Gejda Milena, Gocejn Irena, Goebel Agata Joanna, Góralska Urszula, Górczyński Andrzej Tadeusz, Grodź Wojciech Jerzy, Hodkowska Anna Celina, Jaguszewski Kazimierz, Jarentowska Joanna, Jaworski Arkadiusz Tomasz, Jendraszek Urszula, Kaczanowski Mateusz, Kaczmar-czyk Elżbieta, Kaczmarczyk Eugeniusz Wiesław, Kalinowska Halina, Kalita Marta, Kamińska Urszula, Karwowski Krzysztof Sławomir, Kiwicki Paweł Adam, Konwerska Anna, Kowalczyk Marianna Zofia, Kowalewska Alicja, Kozon Marcin, Krasowska Agnieszka Beata, Król Bożena, Kruczyk Teresa, Kubat Agnieszka, Kuchta Mieczysław, Kulas Władysław, Kulis Alina, Lamperska Krystyna, Larenta Bożena, Leliński Michał Andrzej, Lesiński Damian, Lipowska Michalska Małgorzata Renata, Mahler Elżbieta, Majchrzak Karolina, Majchrzyk Krystyna Jadwiga, Malik Kazimierz, Matysiak Monika Magdalena, Matłoch Justyna Malwina, Małyska Bożena Wiesława, Michalecki Grzegorz, Mierzejewska Katarzyna, Milewska Iwona, Mroczek Małgorzata Janina, Napiórkowski Karol, Okoń Bogusława, Oleszkiewicz Małgorzata Sylwia, Olkowska Agnieszka, Ossowski Bernard Ewald, Pawłowski Jerzy Wojciech, Pękala Józef, Perzanowski Tadeusz, Radomska Beata Joanna, Raślewicz Beata, Rolka Małgorzata Marzena, Roman Irena, Rosińska Danuta, Rosiński Kamil, Róziecka Anna, Runo Aldona, Rychlik Lidia, Rykowska Małgorzata, Rząp Napiórkowska Iwona, Samojluk Agnieszka Barbara, Sikora Krystyna, Śniechowska Teresa Ewa, Sobczak Paweł, Sobczak Urszula

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Szczytnie, Szczytno − KRS 0000147464
 2. Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000376071
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Gawrzyjałkach, Gawrzyjałki − KRS 0000077374
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Olszynach, Olszyny − KRS 0000070620
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Pasymiu, Pasym − KRS 0000106318
 6. Stowarzyszenie Rafał i Przyjaciele, Bagienice Małe − KRS 0000352141
 7. Warmińskie Stowarzyszenie Sympatyków Dawnej Motoryzacji Karburator, Orzechowo − KRS 0000557993
 8. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej W Wielbarku Sp. Z O.O., Wielbark − KRS 0000447664

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Astra-Sp. Z O.O.., Warszawa − KRS 0000172404
 2. Fundacja Ochrony Zdrowia, Biskupiec − KRS 0000064059
 3. Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, Kraków − KRS 0000107490
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Szczytnie, Szczytno − KRS 0000133336
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Świętajnie, Świętajno − KRS 0000176523
 6. Miejski Klub Sportowy Szczytno, Szczytno − KRS 0000215464
 7. Podlasie Leasing Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000159332
 8. Regionalna Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-kredytowa, Olsztyn − KRS 0000168348
 9. Warmińsko-mazurski Bank Regionalny S.A., Olsztyn − KRS 0000084038

Powiązane przetargi (16 szt.):
 1. Usługa udzielenia Gminie Jedwabno długoterminowego kredytu w wysokości 1.567.774,00 zł na finansowanie planowanego deficytu Gminy Jedwabno oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Jedwabno, Jedwabno
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. CPV: 66113000-5 Usługi udzielania kredytu 2. Przedmiotem zamówienia jest: usługa udzielenia długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 1.567.774,00 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote, 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Jedwabno oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 3. Wysokość udzielonego kredytu: 1.567.774,00 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote, 00/100) z uwzględnieniem karencji w spłacie kapitału do 31 marca 2017 roku. Zamawiający zobowiązuje się do ostatecznej spłaty wykorzystanego kredytu do dnia 30 listopada 2026 roku. 4. Wysokość udzielonego kredytu uruchamianego w transzach do dnia 29.12.2016 r. na podstawie odrębnego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, będzie przekazywana na konto bankowe kredytobiorcy – zamawiającego – Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział Jedwabno nr 84 8838 1015 2004 0105 8519 0002. 5. Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w okresie od następnego dnia po dniu zawarciu umowy kredytowej, do dnia 29 grudnia 2016 r. Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania kredytu, a także do wykorzystania niższej od określonej w umowie kredytowej kwoty kredytu bez kosztów obciążających Zamawiającego. 7. Wykorzystanie kredytu następować będzie w drodze realizacji przez Wykonawcę dyspozycji uruchomienia transzy kredytu, której wzór stanowił będzie załącznik do umowy o kredyt – na dobro rachunku bankowego Zamawiającego wskazanego w ww. dyspozycji, bez prowizji i opłat. Karta wzorów podpisów, osób upoważnionych do składania dyspozycji wypłaty kredytu w imieniu Kredytobiorcy, będzie stanowiła załącznik do umowy o kredyt. Transze kredytu uruchamiane będą przez Wykonawcę w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 8. W przypadku pilnego zapotrzebowania na środki, Wykonawca przeleje transzę kredytu najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od dnia złożenia pisemnego polecenia, które zostanie doręczone w pierwszej kolejności faksem (nr faksu podany będzie przez Wykonawcę w umowie o kredyt), a oryginał osobiście lub listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 9. Pod pojęciem „dnia roboczego” rozumie się każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 10. Oprocentowanie zmienne według stopy WIBOR 3M – wyliczone jako średnia wszystkich notowań, miesiąca poprzedzającego spłatę – powiększone o marżę banku. O wysokości oprocentowania oraz o zmianie oprocentowania, udzielający kredytu powiadamia kredytobiorcę pisemnie. Poza kwotami określonymi w ofercie, wykonawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. W celu złożenia oferty należy przyjąć WIBOR 3M na dzień 05.10.2016 roku przy założeniu uruchomienia kredytu w kwocie 1.567.774,00 zł dnia 08.12.2016 r. 11. Spłata odsetek w okresach miesięcznych, po okresie, za który zostały naliczone w wysokości wynikającej z aktualnego zadłużenia oraz po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia z banku – w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia z banku. 12. Możliwość rezygnacji z części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wcześniejszej spłaty kredytu bez żadnych konsekwencji finansowych, bez poboru przez bank pozostałych do zapłaty odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu. 14. W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu odsetki nie będą naliczane. 15. Możliwość zmiany terminów spłaty kredytu za zgodą obu stron. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości rezygnacji z poboru części kredytu bez ponoszenia za to odpowiedzialności finansowej. 17. Uruchomienie transz kredytu następować będzie w terminach i kwotach określonych każdorazowo przez Zamawiającego we wniosku złożonym z wyprzedzeniem 2 dni roboczych. 18. Kredyt zostanie wykorzystany do dnia 29 grudnia 2016 roku – forma wypłaty kredytu – na rachunek bieżący Zamawiającego. 19. Oprocentowanie niespłaconych w terminie rat kredytu naliczone będzie w wysokości określonej dla odsetek ustawowych. 20. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego pełnej kwoty kredytu, wysokość odsetek będzie wynikała z wartości wykorzystanego kredytu. 21. Postanowienia w umowie nie mogą zmieniać lub zaostrzać warunków określonych w niniejszej SIWZ. 22. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie dotyczącym wysokości kredytu oraz terminów spłaty kredytu. 23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uruchamiania kredytu w transzach, o czym poinformuje Bank z dwudniowym wyprzedzeniem. 24. Zamawiający zastrzega, na swój wniosek, możliwość przesunięcia terminu postawienia do dyspozycji środków bez ponoszenia dodatkowych kosztów, przy czym zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej do 29.12.2016 roku. W przypadku przesunięcia terminu postawienia do dyspozycji Zamawiającego środków, odsetki liczone będą od dnia faktycznego uruchomienia kredytu lub jego poszczególnych transz. 25. Na cenę brutto oferty składają się wszelkie opłaty, odsetki i inne podobne świadczenia związane z udzieleniem Zamawiającemu, kredytu bankowego. 26. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przez Wykonawcę prowizji, opłat z tytułu przygotowania i postawienia kredytu do dyspozycji. 27. Warunki spłaty kredytu: Raty udzielonego kredytu płatne po upływie karencji, w następujących terminach i wysokości: do 31.03.2017 r. – 20.000,00 zł, 30.03.2018 r. – 20.000,00 zł 28.09.2018 r. – 20.000,00 zł 29.03.2019 r. – 20.000,00 zł 30.09.2019 r. – 20.000,00 zł 31.03.2020 r. – 20.000,00 zł 31.03.2021 r. – 30.000,00 zł 31.03.2022 r. – 30.000,00 zł 31.03.2023 r. – 50.000,00 zł 31.05.2023 r. – 50.000,00 zł 30.09.2023 r. – 50.000,00 zł 31.03.2024 r. – 95.000,00 zł 31.05.2024 r. – 95.000,00 zł 30.09.2024 r. – 95.000,00 zł 30.11.2024 r. – 95.000,00 zł 31.03.2025 r. – 85.000,00 zł 31.05.2025 r. – 85.000,00 zł 31.03.2026 r. – 177.774,00 zł 31.05.2026 r. – 170.000,00 zł 30.09.2026 r. – 170.000,00 zł 30.11.2026 r. – 170.000,00 zł Zabezpieczeniem kredytu jest weksel In blanco. Weksel In blanco zostanie podpisany przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Jedwabno tj. Wójta Gminy Jedwabno, Skarbnik Gminy Jedwabno dokona natomiast kontrasygnaty na deklaracji wekslowej. Rozliczenie wyłącznie w walucie polskiej PLN. Kalendarz odsetkowy 365/365 dni. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany kalendarza odsetkowego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Wykonawców danych i informacji w postaci przetworzonej wg wzorów i wytycznych wynikających z ich indywidualnego zapotrzebowania. Zamawiający informuje, że wszystkie materiały dotyczące budżetu Gminy są zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.jedwabno.pl Przed złożeniem oferty, w razie powstania jakichkolwiek wątpliwości Wykonawcy (udzielającemu kredyt) przysługuje złożenie pisemnego zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. 38 ust.1, 1a i 1b ustawy. Do celów wyliczenia oferty przyjąć uruchomienie kredytu 08.12.2016 r. Realizacja niniejszego zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, gdyż jest brak czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666)
 2. Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielbark i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2013 - 2016
  Zamawiający: Gmina Wielbark, Wielbark
  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z obsługą bankową budżetu Gminy Wielbark oraz jednostek organizacyjnych gminy.
  Zakres usług obejmuje:
  1/ prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych dla Gminy, jednostek
  organizacyjnych gminy, rachunków funduszy specjalnych i celowych przez okres
  trzech lat od dnia podpisania umowy a w szczególności :
  - otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych / około 20 szt./
  - realizacja poleceń przelewu zarówno w formie bankowości elektronicznej , jak i papierowej.
  - przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych
  - obsługa kasowa wpłat od najemców i właścicieli mieszkań,
  - potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy
  - wydawanie blankietów czekowych 2/ Możliwość udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy
  3/ Możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych
  4/ Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej/ instalacja systemu, obsługa i
  szkolenie pracowników.
  Budżet Gminy w latach 2014-2016
  1. W roku 2014 dochody 23 666 355,00 PLN - wykonane wydatki 22 042 046,00 PLN
  2. W roku 2015 dochody 24 162 213,00 PLN - wykonane wydatki 23 729 077,00 PLN
  3. W roku 2016 planowane dochody 27 547 856,89 PLN - planowane wydatki 29 646 723,56 PLN
 3. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 737 220,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2014r.
  Zamawiający: Gmina Kolno, Kolno
  Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 737 220,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2014r.
 4. Usługa udzielenia Gminie Jedwabno długoterminowego kredytu w wysokości 1.900.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu Gminy Jedwabno oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Gmina Jedwabno, Jedwabno
  Przedmiotem zamówienia jest: usługa udzielenia długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 1.900.000,00 zł /słownie/ jeden milion dziewięćset tysięcy złotych, 00/100/ z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu Gminy Jedwabno oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Wysokość udzielonego kredytu: 1.900.000,00 zł /słownie/ jeden milion dziewięćset tysięcy złotych, 00/100/ z uwzględnieniem karencji w spłacie kapitału do 31 marca 2015 roku. Zamawiający zobowiązuje się do ostatecznej spłaty wykorzystanego kredytu do dnia 30 listopada 2025 roku. Wysokość udzielonego kredytu uruchamianego w transzach do dnia 30.12.2014 r. na podstawie odrębnego pisemnego zawiadomienia zamawiającego, przekazywanych na konto bankowe kredytobiorcy / zamawiającego / Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział Jedwabno nr 84 8838 1015 2004 0105 8519 0002. Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w okresie od następnego dnia po dniu zawarciu umowy kredytowej, do dnia 30 grudnia 2014 r. Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania kredytu, a także do wykorzystania niższej od określonej w umowie kredytowej kwoty kredytu bez kosztów obciążających Zamawiającego. Wykorzystanie kredytu następować będzie w drodze realizacji przez Wykonawcę dyspozycji uruchomienia transzy kredytu, której wzór stanowił będzie załącznik do umowy o kredyt / na dobro rachunku bankowego Zamawiającego wskazanego w ww. dyspozycji, bez prowizji i opłat. Karta wzorów podpisów, osób upoważnionych do składania dyspozycji wypłaty kredytu w imieniu Kredytobiorcy, będzie stanowiła załącznik do umowy o kredyt. Kredyt uruchamiany będzie przez Wykonawcę w terminach wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku pilnego zapotrzebowania na środki, Wykonawca przeleje transzę kredytu najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od dnia złożenia pisemnego polecenia, które zostanie doręczone w pierwszej kolejności faksem /nr faksu podany będzie przez Wykonawcę w umowie o kredyt/, a oryginał osobiście lub listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Pod pojęciem /dnia roboczego/ rozumie się każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Oprocentowanie zmienne według stopy WIBOR 3M / wyliczone jako średnia wszystkich notowań, miesiąca poprzedzającego spłatę / powiększonej o marżę banku. O wysokości oprocentowania oraz o zmianie oprocentowania, udzielający kredytu powiadamia kredytobiorcę pisemnie. Poza kwotami określonymi w ofercie, wykonawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. W celu złożenia oferty należy przyjąć WIBOR 3M na dzień 25 lipca 2014 roku przy założeniu uruchomienia kredytu w trzech transzach/ 900.000,00 zł dnia 29 września 2014 roku, 500.000,00 zł dnia 30 października 2014 roku, oraz 500 000,00 zł dnia 27 listopada 2014 roku. Spłata odsetek w okresach miesięcznych, po okresie, za który zostały naliczone w wysokości wynikającej z aktualnego zadłużenia oraz po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia z banku / w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia z banku. Możliwość rezygnacji z części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wcześniejszej spłaty kredytu bez żadnych konsekwencji finansowych, bez poboru przez bank pozostałych do zapłaty odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu. W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu odsetki nie będą naliczane. Możliwość zmiany terminów spłaty kredytu za zgodą obu stron. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości rezygnacji z poboru części kredytu bez ponoszenia za to odpowiedzialności finansowej. Uruchomienie transz kredytu następować będzie w terminach i kwotach określonych każdorazowo przez zamawiającego we wniosku złożonym z wyprzedzeniem 2 dni roboczych. Kredyt zostanie wykorzystany do dnia 30 grudnia 2014 roku / forma wypłaty kredytu / na rachunek bieżący zamawiającego. Oprocentowanie niespłaconych w terminie rat kredytu naliczone będzie w wysokości określonej dla odsetek ustawowych. W przypadku niewykorzystania przez zamawiającego pełnej kwoty kredytu, wysokość odsetek będzie wynikała z wartości wykorzystanego kredytu. Postanowienia w umowie nie mogą zmieniać lub zaostrzać warunków określonych w niniejszej siwz. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie dotyczącym wysokości kredytu oraz terminów spłaty kredytu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uruchamiania kredytu w transzach, o czym poinformuje Bank z dwudniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega, na swój wniosek, możliwość przesunięcia terminu postawienia do dyspozycji środków bez ponoszenia dodatkowych kosztów, przy czym zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej do 30.12.2014 roku. W przypadku przesunięcia terminu postawienia do dyspozycji Zamawiającego środków, odsetki liczone będą od dnia faktycznego uruchomienia kredytu lub jego poszczególnych transz. Na cenę brutto oferty składają się opłaty, odsetki i inne podobne świadczenia związane z udzieleniem zamawiającemu, kredytu bankowego. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przez Wykonawcę prowizji, opłat z tytułu przygotowania i postawienia kredytu do dyspozycji. Warunki spłaty kredytu: Raty udzielonego kredytu płatne po upływie karencji, w następujących terminach i wysokości do 31.03.2015 r./10.000,00 zł, 30.09.2015 r./ 20.000,00 zł, 31.03.2016 r./20.000,00 zł, 30.09.2016 r./20.000,00 zł, 31.03.2017 r./20.000,00 zł, 29.09.2017 r./20.000,00 zł, 30.03.2018 r./20.000,00 zł, 28.09.2018 r./20.000,00 zł, 29.03.2019 r./20.000,00 zł, 30.09.2019 r./20.000,00 zł, 31.03.2020 r./20.000,00 zł, 30.09.2020 r./20.000,00 zł, 31.03.2021 r./20.000,00 zł, 30.09.2021 r./20.000,00 zł, 31.03.2022 r./20.000,00 zł, 30.09.2022 r./20.000,00 zł, 31.03.2023 r./110.000,00 zł, 31.05.2023 r./110.000,00 zł, 30.09.2023 r./110.000,00 zł, 30.11.2023 r./110.000,00 zł, 31.03.2024 r./110.000,00 zł, 31.05.2024 r./110.000,00 zł, 30.09.2024 r./110.000,00 zł, 30.11.2024 r./110.000,00 zł, 31.03.2025 r./175.000,00 zł, 31.05.2025 r./175.000,00 zł, 30.09.2025 r./175.000,00 zł, 30.11.2025 r./185.000,00 zł. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel In blanco. Weksel In blanco zostanie podpisany przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Jedwabno tj. Wójta Gminy Jedwabno, Skarbnik Gminy Jedwabno dokona natomiast kontrasygnaty na deklaracji wekslowej. Rozliczenie wyłącznie w walucie polskiej PLN. Kalendarz odsetkowy 365/365 dni. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany kalendarza odsetkowego. Bank przedstawia projekt umowy kredytowej /załącznik do oferty wraz z informacją o wysokości prognozowanych odsetek od kredytu z rozbiciem na poszczególne lata kredytowania
 5. Obsługa bankowa budżetu gminy Purda i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2014 - 2019
  Zamawiający: Gmina Purda, Purda
  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z obsługą bankową budżetu Gminy Purda oraz jednostek organizacyjnych gminy.
  Zakres obejmuje:
  1/ Prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych dla Gminy, jednostek organizacyjnych gminy, rachunków funduszy specjalnych przez okres pięciu lat od dnia podpisania umowy a w szczególności:
  - otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych ( ok. 25 szt.),
  - realizacja poleceń przelewu zarówno w formie bankowości elektronicznej, jak i papierowej w systemie ELIXIR,
  - przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych,
  - obsługa kasowa wpłat od wpłacających z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych należności dokonywanych na rachunek bieżący budżetu gminy,
  - potwierdzanie sald na każdy dzień roboczy,
  - wydawanie blankietów czekowych,
  2/Możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy,
  3/ Możliwość udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy,
  4/ Możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych,
  5/ Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej (instalacja systemu, obsługa i szkolenie pracowników).
 6. Usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu na spłatę przypadających na 2013 rok rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych przez Gminę Pasym kredytów.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Pasym, Pasym
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu na:
  - spłatę przypadających na 2013 rok rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych przez Gminę Pasym kredytów w: Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie, Banku Millennium S.A. w Warszawie, Banku Spółdzielczym w Szczytnie Oddział w Pasymiu.
  2. Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące funkcje:
  - postawić do dyspozycji Gminy Pasym kwotę 747 577,84 zł poprzez przelanie ww. kwoty na rachunek bieżący budżetu Gminy Pasym. Dopuszcza się rozliczanie części kredytu, z której finansowane będą zadania inwestycyjne Gminy Pasym, na zasadach kredytu inwestycyjnego.
  3. Warunki dotyczące zamówienia:
  - uruchomienie kredytu na podstawie pisemnych dyspozycji (jednej lub więcej niż jednej) składanych przez Zamawiającego w okresie od podpisania umowy kredytowej do dnia 31 grudnia 2013 r. Ewentualne uruchomienie kredytu w części dotyczącej finansowania zadań inwestycyjnych Gminy Pasym na zasadach obowiązujących u Wykonawcy kredyty inwestycyjne (opcjonalnie),
  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej jego spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.
  - jedyne koszty Zamawiającego, związane z uzyskaniem i spłatą kredytu, stanowiące przychód Wykonawcy, to odsetki (brak opłat za rozpatrzenie wniosku, za udzielenie kredytu, za wcześniejszą, częściową lub całkowitą spłatę kredytu, za wykorzystanie kredytu w kwocie mniejszej niż wynikającej z umowy kredytowej i innych),
  - odsetki naliczane będą za okres faktycznego korzystania z kredytu od kwot sald na rachunku kredytowym, prowadzonym przez Wykonawcę, uwzględniających wszystkie dokonane spłaty,
  - oprocentowanie kredytu oparte o stawkę WIBOR 1M,
  - spłata odsetek od kredytu począwszy od miesiąca stycznia 2014 r.
  - spłata kredytu w miesięcznych ratach malejących, począwszy od stycznia 2014, do grudnia 2023 r., z tym, że wysokość rat kapitałowych wyniesie:
  - w styczniu 2014 r. - 6 207,84 zł,
  - od lutego do grudnia 2014 r. - 6 230 zł,
  - od stycznia 2015 r. do grudnia 2023 r. - 6 230 zł,
  - data wymagalności rat kapitałowych - zgodnie z procedurami wewnętrznymi banku, nie wcześniej niż 31.01.2014 r. Jeżeli jest to niesprzeczne z tymi procedurami, to w ostatnim dniu poszczególnych miesięcy (począwszy od stycznia 2014 r.).
  - data wymagalności rat odsetkowych - zgodnie z procedurami wewnętrznymi banku, nie wcześniej niż 31.01.2014 r. Jeżeli jest to niesprzeczne z tymi procedurami, to w ostatnim dniu poszczególnych miesięcy (począwszy od stycznia 2014 r.). Data wymagalności ostatniej raty odsetkowej - nie później niż 31.12.2023 r.
  - oprocentowanie kredytu w danym miesiącu ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 1M lub średnią arytmetyczną stawki WIBOR 1M, ustaloną zgodnie z procedurami wewnętrznymi banku.
  - oprocentowanie kredytu w danym miesiącu stanowi sumę:
  stawki WIBOR 1M lub jej średniej arytmetycznej z pewnego okresu (ustalonej zgodnie z procedurami wewnętrznymi banku), o której wyżej mowa, oraz
  marży banku (dodatniej lub ujemnej), niezmiennej w całym czasie trwania umowy kredytowej,
  - sposób obliczania (lub ustalania) stawki referencyjnej powinien umożliwiać obliczenie oprocentowania kredytu w danym miesiącu pierwszego dnia tego miesiąca,
  - zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco Gminy Pasym wraz z deklaracją wekslową,
  - ze względu na niespełnianie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (przy zachowanym wskaźniku zadłużenia i wskaźniku spłaty długu) Gmina Pasym nie będzie w stanie uzyskać opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o możliwości spłaty kredytu.
 7. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego do kwoty 1 962 044,84 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  Zamawiający: Gmina Dźwierzuty, Dźwierzuty
  1. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego do kwoty 1 962 044,84 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  2. Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w okresie od następnego dnia po dniu zawarcia umowy kredytowej do dnia 31 grudnia 2013r. Wykonawca usługi uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez Zamawiającego w dyspozycjach składanych do Wykonawcy. Uruchomienie poszczególnych transz kredytu nastąpi bez prowizji i opłat.
  3. Terminy spłaty kredytu; spłata kredytu z karencją od dnia uruchomienia kredytu do dnia 19 czerwca 2014r., pierwsza rata płatna dnia 20.06.2014r., ostatnia rata płatna w dniu 20 grudnia 2022 r. Spłaty rat kredytu dokonywane są dwa razy w roku, w następujących terminach i kwotach:
  Rok 20 czerwiec 20 grudzień razem
  2014 5.000,00 5.000,00 10.000,00
  2015 65.000,00 65.000,00 130.000,00
  2016 70.000,00 70.000,00 140.000,00
  2017 75.000,00 75.000,00 150.000,00
  2018 90.000,00 90.000,00 180.000,00
  2019 120.000,00 120.000,00 240.000,00
  2020 185.340,50 185.340,50 370.681,00
  2021 185.340,50 185.340,50 370.681,00
  2022 185.341,42 185.341,42 370.682,84
  Razem - - 1.962.044,84

  4. Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, ustalonej według średniej stopy WIBOR 1M, powiększonej o stałą w okresie kredytowania marżę. Średnia stopa WIBOR 1M będzie ustalana jako średnia arytmetyczna stawki WIBOR 1 M, obowiązującej w okresie od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca, poprzedzającego dany okres odsetkowy. Odsetki od wykorzystanego kredytu (pobranej transzy kredytu) będą naliczane codziennie i podlegać będą spłacie w okresach kwartalnych do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale.
  5.Wykonawca przekaże informację Kredytobiorcy o wysokości odsetek w terminie 7 dni przed terminem płatności odsetek (np. pismem, faxem, lub na adres e-mail: finanse@ug-dzwierzuty.pl), przy czym:
  a/ odsetki naliczane są od faktycznej kwoty pobranego kredytu,
  b/ pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty I transzy kredytu,
  c/ kolejne kwartalne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego,
  d/ ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu,
  e/ ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu,
  f/ liczbą bazową do obliczania odsetek jest rzeczywista liczba dni w danym roku.
  6. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
  7. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rezygnacji z dalszego wykorzystania transzy bądź transz kredytu bez dodatkowych opłat.
  8. Zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub jego części bez uprzedniego powiadomienia Kredytodawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba że, Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycję na piśmie.
  9. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
  10. Dopuszcza się możliwość zmiany terminów spłaty kredytu za zgodą obu stron.
  11. Jedyne koszty Zamawiającego, związane z uzyskaniem i spłatą kredytu, stanowiące przychód Wykonawcy to odsetki ( brak opłat za rozpatrzenie wniosku, za udzielenie kredytu, za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu, za wykorzystanie kredytu w kwocie mniejszej niż wynikającej z umowy kredytowej, za zmianę terminu spłaty kredytu, za wydanie zaświadczeń i opinii dotyczących kredytu i innych).
  12. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
  13. Zamawiający informuje na podstawie art. 36 ust.5 ustawy, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie dopuszcza udziału podwykonawców.
  14. Zamawiający uprzejmie informuje, że:
  dopuszcza przedstawienie w przetargu własnych projektów umów;
  informacje o osobach, które reprezentują Gminę Dźwierzuty są dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy w Dźwierzutach.
  15. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową.
 8. Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielbark i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2013 - 2016
  Zamawiający: Gmina Wielbark, Wielbark
  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z obsługą bankową budżetu Gminy Wielbark oraz jednostek organizacyjnych gminy.
  Zakres usług obejmuje:
  1/ prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych dla Gminy, jednostek
  organizacyjnych gminy, rachunków funduszy specjalnych i celowych przez okres
  trzech lat od dnia podpisania umowy a w szczególności :
  - otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych / około 20 szt./
  - realizacja poleceń przelewu zarówno w formie bankowości elektronicznej , jak i papierowej.
  - przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych
  - obsługa kasowa wpłat od najemców i właścicieli mieszkań,
  - potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy
  - wydawanie blankietów czekowych 2/ Możliwość udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy
  3/ Możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych
  4/ Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej/ instalacja systemu, obsługa i
  szkolenie pracowników.
  Budżet Gminy w latach 2011-2013
  1. W roku 2011 dochody 26 466 685,00 PLN - wykonane wydatki 24 414 318,00 PLN
  2. W roku 2012 dochody 20 434 056,00 PLN - wykonane wydatki 20 966 176,00 PLN
  W roku 2013 planowane dochody 20 334 910,02 PLN - planowane wydatki 21 473 823,57 PLN
 9. Udzielenie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Wielbark, Wielbark
  1. Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.200.000,00 zł, którego spłata nastąpi do 31.12.2023r. na następujących warunkach:
  kredyt w PLN,
  środki pieniężne udostępnione będą przez bank w 2 transzach:
  pierwsza transza: 03.06.2013 r. - kwota: 900 000,00 PLN,
  druga transza : 30.09.2013 r. - kwota: 300 000,00 PLN,
  okres kredytowania od 03.06.2013 r. do 31.12.2023 r.,
  oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M,
  karencja w spłacie kredytu do 27.06.2014r.
  spłata kredytu w ratach kwartalnych, pierwsza rata 28.06.2014 r., ostatnia rata 31.12.2023 r.
  spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu w okresach miesięcznych, pierwsza płatność 28.06.2013 r., ostatnia 31.12.2023 r.,
  terminy spłat rat kredytu (rat kapitałowych) upływać będą 28 dnia miesiąca kończącego kwartał, a spłata odsetek 28 dnia każdego miesiąca, w przypadku, gdy termin spłaty rat przypadnie w dzień wolny od pracy, za dzień płatności uznaje się następny dzień roboczy przypadający po tym dniu,
  uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy,
  zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową.
  2. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej.
 10. Obsługa bankowa budżetu gminy Świętajno oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie , Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2013 - 2017.
  Zamawiający: Gmina Świętajno, Świętajno
  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z obsługą bankową budżetu Gminy Świętajno oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie, Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie oraz jednostek organizacyjnych gminy. Zakres obejmuje: 1/ Prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych dla Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie, Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie , jednostek organizacyjnych gminy, rachunków funduszy specjalnych przez okres czterech lat od dnia podpisania umowy a w szczególności: - otwarcie , prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych ( ok. 30 szt.) - realizacja poleceń przelewu zarówno w formie bankowości elektronicznej , jak i papierowej w systemie ELIXIR, - przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych , - obsługa kasowa wpłat od najemców i właścicieli mieszkań i budynków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i z tytułu czynszów mieszkaniowych - obsługa kasowa GOPS w Świętajnie w zakresie świadczeń rodzinnych i innych świadczeń z pomocy społecznej oraz dodatków mieszkaniowych - potwierdzanie sald na każdy dzień roboczy - wydawanie blankietów czekowych 2/Możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy oraz jej jednostek organizacyjnych. 3/ Możliwość udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy 4/ Możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych , 5/ Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej ( instalacja systemu, obsługa i szkolenie pracowników).
 11. Usługa udzielenia Gminie Kolno długoterminowego kredytu w wysokości 400 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Gminy Kolno w 2012r.
  Zamawiający: Gmina Kolno, Kolno
  Usługa udzielenia Gminie Kolno długoterminowego kredytu w wysokości 400 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Gminy Kolno w 2012r.
 12. Usługa udzielenia i obsługi kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2012r.
  Zamawiający: Urząd Gminy Szczytno, Szczytno
  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:
  - Wysokość kredytu: 3.000.000,00 PLN ( słownie: trzy miliony złotych).
  - Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do grudnia 2022 r.
  - Kredyt postawiony do dyspozycji Zamawiającego w następujących transzach:
  I transza 900.000,00 zł. - 01.06.2012 r.
  II transza 1.400.000,00 zł. - 01.07.2012 r.
  III transza 700.000,00 zł. - 01.08.2012 r.
  - Wymagana karencja spłaty kredytu: do stycznia 2013 r.
  (odsetki spłacane będą na bieżąco od dnia przekazania środków pieniężnych)
  - Pierwsza spłata odsetek nastąpi w miesiącu uruchomienia kredytu na ostatni
  dzień miesiąca.
  - Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę
  WIBOR 1M obowiązującą na dzień ogłoszenia przetargu tj.30.04.2012r
  powiększony o stałą marżę Banku.
  -Spłata kapitału nastąpi w 120 ratach miesięcznych płatnych na ostatni dzień
  miesiąca, począwszy od 31 stycznia 2013 r.
  Pozostałe warunki:
  - w przypadku spłaty zarówno kapitału jak i odsetek, jeśli dzień spłaty przypada na
  dzień wolny od pracy, to spłata nastąpi następnego dnia roboczego po tym
  terminie,
  - bank nie będzie pobierał opłat od niewykorzystanego kredytu,
  - bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem,
  - bank nie będzie pobierał prowizji od udzielonego kredytu,
  - zabezpieczenie udzielonego kredytu: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową
 13. Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2011.
  Zamawiający: Gmina Świętajno, Świętajno
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 500. 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2011 z przeznaczeniem na Przebudowę drogi gminnej Nr 198012N, drogi powiatowej Nr 1667/Jerominy/, drogi krajowej Nr 53 od km 0+000 do km 3+048 Świętajno/CPN/- Jerominy 1.Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 9 lat. 2.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w PLN. 3.Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w okresie od następnego dnia po dniu zawarciu umowy kredytowej do dnia 30 listopada 2011 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania kredytu w późniejszym terminie z zależności od stopnia realizacji inwestycji Uruchomienie kredytów lub kredytu nastąpi bez prowizji i opłat. 4.Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu: Listopad 2011 r. - 500.000,00 zł.
 14. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego
  Zamawiający: Powiat Szczycieński, Szczytno
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości do 2000000,00 zł przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych, tj.- przebudowa drogi powiatowej Nr 1512 Wielbark - Rozogi na 6-ciu odcinkach z obiektami mostowymi, - generalny remont oddziału wewnętrznego i chirurgii.
 15. Usługa bankowa polegajaca na udzieleniu kredytu na sfinansowanie 30 % wartości pożyczki restrukturyzacyjnej zaciągniętej przez ZOZ w Szczytnie w 2005 r.
  Zamawiający: ZOZ Szczytno, Szczytno
  Usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu na sfinansowanie 30 % wartości pożyczki restrukturyzacyjnej zaciągniętej przez ZOZ w Szczytnie w 2005 r.
 16. Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielbark i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2009 - 2013
  Zamawiający: Gmina Wielbark, Wielbark
  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z obsługą bankową budżetu Gminy Wielbark oraz jednostek organizacyjnych gminy
  Zakres usług obejmuje:
  1/ prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych dla Gminy, jednostek organizacyjnych gminy, rachunków funduszy specjalnych i celowych przez okres czterech lat od dnia podpisania umowy a w szczególności :
  - otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych /około 20 szt./
  - realizacja poleceń przelewu zarówno w formie bankowości elektronicznej , jak i papierowej.
  - przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych
  - obsługa kasowa wpłat od najemców i właścicieli mieszkań,
  - potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy
  - wydawanie blankietów czekowych
  2/ Możliwość udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy
  3/ Możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych
  4/ Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej/ instalacja systemu, obsługa i szkolenie pracowników.