Kogo reprezentuje osoba

Kaczmarczyk Anna Małgorzata

w KRS

Anna Małgorzata Kaczmarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Drugie imię:Małgorzata
Nazwisko:Kaczmarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1978 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Dąbrowa (Świętokrzyskie), Kielce (Świętokrzyskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Klepka Michał Tadeusz, Pęczek Mariusz Józef, Skurzyński Piotr, Sumowska Magdalena Justyna, Sumowski Rafał, Sztern Łukasz, Wierzbicki Krzysztof, Zakrzewski Piotr Łukasz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pęczek Tadeusz Ryszard
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pęczek Mariusz Józef, Podgórski Maciej Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojteczek Sławomir

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Eprd - Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000124577
 2. Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis, Kielce − KRS 0000298129
 3. Fundacja Enkolpion Instytut Kultury Regionalnej i Dziedzictwa Narodowego, Kielce − KRS 0000501600
 4. Galante Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000462826
 5. Inneco Sp. Z O.O., Dąbrowa − KRS 0000388356
 6. Instytut Rozwoju Terapii Autyzmu, Warszawa − KRS 0000516534
 7. Instytut Zrównoważonego Rozwoju, Kielce − KRS 0000494720
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Brzeziu, Brzezie − KRS 0000037834
 9. Świętokrzyska Fundacja Rozwoju Organizacji Gospodarczych Rolników, Modliszewice − KRS 0000042233

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Enereko Sp. Z O.O., Skarżysko-kamienna − KRS 0000286679
 2. Fama-bruk Sp. Z O.O., Dąbrowa − KRS 0000293171
 3. Finance And It Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000409782
 4. Izba Gospodarcza Grono Targowe Kielce, Kielce − KRS 0000304952
 5. Turoślańska Fundacja Na Rzecz Rozwoju Prywatnych Gospodarstw Mlecznych, Nowa Ruda − KRS 0000162243

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Przebudowa ulic Sienkiewicza, Ogrodowej i Krótkiej w Przysusze
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Przysucha, Przysucha
  3. Opis przedmiotu zamówienia.
  3.1. Nazwa zamówienia:
  Przebudowa ulic Sienkiewicza, Ogrodowej i Krótkiej w Przysusze
  3.2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie przebudowy ulic zlokalizowanych w Przysusze na działkach o numerach 517, 518, 519, 4233/1, 4233/2.
  Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje w szczególności:
  3.2.1. Roboty przygotowawcze polegające na odtworzeniu przebiegu drogi i rozbiórce elementów ulic,
  3.2.2. Roboty ziemne polegające na wykonaniu wykopów pod konstrukcję drogi,
  3.2.3. Wykonanie podbudowy pod jezdnię i zjazdy,
  3.2.4. Wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm,
  3.2.5. Wykonanie chodnika z kostki brukowej oraz krawężników i obrzeży betonowych,
  3.2.6. Montaż znaków pionowych i poziomych,
  3.2.7. Roboty dodatkowe obejmujące zieleń drogową oraz regulację wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego,
  3.3. Podstawowe parametry drogi: droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, dwupasowa o łącznej długości 250,49 m, szerokości 4,0 m - ulice Sienkiewicza i Ogrodowa, szerokość 3,0 m - ulica Krótka. Klasa drogi D. Nawierzchnia kostka betonowa o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
  3.4. Wyżej wymieniony zakres robót należy wykonać zgodnie z:
  3.4.1. Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
  3.4.2. Dokumentacją projektową.
  3.4.3. Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
  Uwaga 1:
  Przedmiar robót załączony do dokumentacji projektowej należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy przy opracowaniu oferty.
  Uwaga 2:
  1. Materiały z rozbiórki istniejącej nawierzchni drogi typu krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, betonowe płyty chodnikowe oraz bloczki betonowe i kostka betonowa nie przewidziane dokumentacją projektową do wykorzystania do celów przebudowy drogi stanowią własność Zamawiającego i zostaną złożone przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
  2. Pozostały materiał z rozbiórki, należy traktować jako odpad i postępować z nim zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
  3.5. Roboty towarzyszące oraz tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową, SIWZ a konieczne do uwzględnienia ze względu na sztukę budowlaną i odpowiednie przepisy prawa:
  3.5.1. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy,
  3.5.2. Likwidacja budowy i uporządkowanie terenu objętego placem budowy,
  3.5.3. Zabezpieczenie mediów (woda, prąd, gaz),
  3.5.4. Pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z 3 egzemplarzami inwentaryzacji powykonawczej.
  Uwaga:
  W przypadku użycia w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia w odniesieniu do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszczalne przy realizacji zamówienia. Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotów za pomocą podanego standardu, dopuszczając do stosowania innych odpowiedników rynkowych z zastrzeżeniem, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych przez projektanta, będą posiadać wymagane odrębnymi przepisami atesty, certyfikaty, świadectwa bezpieczeństwa i dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi aktami prawnymi.
  3.7. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia
  Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia Przysucha ulice Sienkiewicza, Ogrodowa i Krótka numer ewidencyjny działek 517, 518, 519, 4233/1, 4233/2.
  3.8. Termin wykonania zamówienia.
  3.8.1. Termin wykonania zamówienia do dnia 15.10.2012 r.
  3.8.2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę robót gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej.
  3.9. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres 36 miesięcy.
 2. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 766 od km 3+264 do km 4+217 w miejscowości Dębska Wola na odcinku 953 m
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
  Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 766 od km 3+264 do km 4+217 w miejscowości Dębska Wola na odcinku 953 m. Zakres robót: - Roboty przygotowawcze: Wyznaczenie trasy drogi oraz punktów wysokościowych - 1,0 km,
  Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem - 9 szt., Zdjęcie warstwy humusu - 475 m3. - Roboty rozbiórkowe: Rozebranie istniejącego ogrodzenia. - Odwodnienie: Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o śr. 1500 mm - 1 szt., Ułożenie przelotowych części rowów krytych z rur żelb. o średnicy 500
  i 800 mm - 35 m, - Podbudowy i nawierzchnie: Stabilizacja piaskiem z cementem o Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 270 m2, Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 wraz z zagęszczeniem - 1 637 m2. - Roboty wykończeniowe: Umocnienie skarp rowów płytami betonowymi
  ażurowymi 10x40x60cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5cm - 110 m2, Ułożenie ścieków drogowych trapezowych na wlotach do przepustów - 20,00 m, Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych średnicy 50cm wraz z murkami czołowymi - 5 m. - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: Ustawienie poręczy
  ochronnych - 5 m. - Elementy ulic: Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm - 42 m, Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 1 791 m, Ułożenie kostki betonowej kolorowej gr.6cm na podsypce cementowo - piaskowej na chodnikach -1 374,00 m2.
  Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Projektem Budowlano-Wykonawczym, Przedmiarem robót, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz wzorem umowy

Inne osoby dla Kaczmarczyk Anna Małgorzata (55 osób):