Kogo reprezentuje osoba

Kaczmarczyk Anna Małgorzata

w KRS

Anna Małgorzata Kaczmarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Drugie imię:Małgorzata
Nazwisko:Kaczmarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1976 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Częstochowa (Śląskie), Wrzosowa (Śląskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach, 10 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kaczmarczyk Grzegorz

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hutnik Marek, Hutnik Monika, Kaczmarczyk Grzegorz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Lift Plus Pl Kaczmarczyk Sp. J., Wrzosowa − KRS 0000490001
 2. Lift Profil Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000671743
 3. Lift Profil Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Częstochowa − KRS 0000675954

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Firma Medyczna Orto Plus Kaczmarczyk, Hutnik Sp. J., Częstochowa − KRS 0000291916

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Wykonanie i montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku PWSZ w Koninie przy ul. Wyszyńskiego 3c
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Konin
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku pomiędzy kondygnacjami 0, 1 i 2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 2. Dostawa oraz montaż platformy przyschodowej z torem krzywoliniowym do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach w budynku Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego przy ul. Malczewskiego 22 w Radomiu.
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom
  Dostawa oraz montaż platformy przyschodowej z torem krzywoliniowym do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach w budynku Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego przy ul. Malczewskiego 22 w Radomiu.
 3. Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej do budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej
  Zamawiający: Sąd Apelacyjny w Lublinie, Lublin
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej do budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej.
  Realizacja zamówienia obejmuje:
  - dostawę urządzenia wraz z rozładunkiem w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska,
  - montaż urządzenia w budynku Sądu od wewnętrznej strony schodów,
  - serwis urządzenia.
  2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
  3) Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
 4. Postępowanie przetargowe na zakup i dostawę schodołazów i podjazdów dla wózków inwalidzkich na potrzeby realizacji projektu pn. Szkoła bez barier
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa schodołazów i podjazdów dla wózków inwalidzkich na potrzeby realizacji projektu pn. Szkoła bez barier. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działanie 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
 5. Sprzedaż wraz z dostawą nowych mebli, schodołazu gąsienicowego z wózkiem inwalidzkim, zestawu multimedialnego, zestawów nawigacyjnych GPS z mapami, zestawu interaktywnego, plotera zestawu komputerowego z monitorem oraz kserografu do Katedry Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu Kierunek zamawiany ochrona środowiska to Umiejętności, Wiedza, Możliwości współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą nowych mebli, schodołazu gąsienicowego z wózkiem inwalidzkim, zestawu multimedialnego, zestawów nawigacyjnych GPS z mapami, zestawu interaktywnego, plotera zestawu komputerowego z monitorem oraz kserografu. 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 3.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie Opis przedmiotu zamówienia, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ dostępnym na stronie www Zamawiającego
 6. Dostawa wraz z montażem urządzenia dźwigowego - dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi - III Wydział Pracy Środowiskowej.Miejscem instalacji dźwigu jest budynek mieszczący się w Łodzi przy ul. Paderewskiego 47
  Dźwig należny zainstalować w istniejącym szybie dźwigowym ( szyb dźwigowy, murowany o wymiarach wewnętrznych w świetle 1175 mm x 1585 mm, usytuowany jest w typowym pawilonie handlowym z lat 70 ( konstrukcja stalowa, ściany osłonowe z blach trapezowych z wypełnieniem pianką poliuretanową, wewnętrzne murowane z cegły lub siporeksu), w którym zamontowany był dźwig towarowy.
  Dostarczone i zainstalowane urządzenie dźwigowe musi być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób lub podmiotów trzecich.
  Parametry urządzenia:
  a)Wysokość podnoszenia nie mniejsza niż 4500 mm,
  b)Wymiar kabiny, dostosowany do wymiarów szybu
  c)Kabina np.: 3 ściany, 1 kurtyna świetlna, sufit - listwa oświetleniowa led, podłoga wykładzina, lub inna podobna konfiguracja kabiny,
  d) Liczba przystanków 2 szt.,
  e)Drzwi panelowe z małym świetlikiem, wychylne, otwierane ręcznie o wymiarach: 900mm x 200 mm. Drzwi kabinowe nie są obligatoryjne,
  f)Udźwig nie mniej niż 400 kg,
  g)Prędkość podnoszenia nie mniej niż 0,12 m/s,
  h)Napęd hydrauliczny, śrubowy lub inny,
  i)Moc silnika nie mniej niż 1,8 kW,
  j)Zasilanie: 230 V, 50 Hz - obwód zasilający urządzenie i oświetlenie kabiny, 24 V DC - obwód pomocniczy zasilający zjazd awaryjny i oświetlenie,
  k)Panel sterowania: w kabinie (może być pionowy panel dyspozycji) z przyciskami podświetlanymi i z oznaczeniami Braille a, przycisk stop, wskaźnik przeciążenia, telefon, kluczyk (może być zamontowany czytnik i-button). Na przystankach kasety z przyciskami(mogą być czytniki i-button)
  l)Wysokość nadszybia nie mniej niż 2260 mm dla podnośnika platformowego lub inna stosowna dla proponowanego urządzenia,
  ł)Podszybie dla podnośnika platformowego nie mniej niż 120 mm platformowego lub inna stosowna dla proponowanego urządzenia.
  Zamawiający wymaga zgodności urządzenia z:
  a)Dyrektywą maszynową 2006/42/WE,
  b)Dyrektywą niskonapięciowa 2006/95/WE,
  c)Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE,
  d)Normą UNI EN 81/41
  e)Certyfikatem wys. Przez IMQ
  Cena urządzenia musi obejmować:
  a)Dostawę i montaż urządzenia i 2 szt. drzwi montowanych w ścianach szybu dźwigowego,
  b)Podłączenie urządzenia do istniejącej instalacji zasilania,
  c)Montaż i regulację urządzeń zabezpieczających,
  d)Przygotowanie dokumentacji techniczno ruchowej urządzenia,
  e)Odbiór techniczny urządzenia przez UDT ( koszt pokrywa Wykonawca)
  f)Sporządzenie protokołu dotyczącego pomiarów elektrycznych.
  Roboty obejmujące:
  a)Wykonanie fundamentu,
  b)Prace tynkarskie i malarskie,
  c)Dostosowanie szybu do parametrów urządzenia,
  d)Demontaż starej windy towarowej,
  będą należały do Zamawiającego.
  Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
  Zamówienie obejmuje wykonanie zadania łącznie z odbiorem i dopuszczeniem do użytkowania zainstalowanego urządzenia.
  Wszelkie awarie i nieprawidłowości związane z działaniem urządzenia dźwigowego, Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy telefonicznie bądź faksem.
  Wykonawca w przypadku awarii, jako podmiot świadczący gwarancję będzie miał obowiązek przystąpić do jej usunięcia nie później niż w terminie 120 min.od chwili otrzymania zgłoszenia.
  Wykonawca zobowiązany jest okazać stosowne certyfikaty zgodności z Polską Normą , normami europejskimi oraz posiadać inne obowiązujące dokumenty.
  Zamawiający dopuszcza możliwość zainstalowania platformy dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych, zachowującej parametry i warunki określone w pkt.5,6,7,8
  Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2012 roku
  Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie faktura oraz Protokół odbioru jakościowego bez zastrzeżeń podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
  Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenie nie krótszej niż przewidzianej przez producenta.
  W okresie gwarancji wszelkie opłaty związane z obowiązującymi przeglądami technicznymi obciążać będą Wykonawcę.
  Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
 7. Dostawa wraz z montażem urządzenia dźwigowego-dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Łódź
  Dostawa wraz z montażem urządzenia dźwigowego-dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
 8. Dostawa wyposażenia i sprzętu do Zespołu Szkół w Przesmykach i Zespołu Szkół w Łysowie
  Zamawiający: Gmina Przesmyki, Przesmyki
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia i sprzętu do Zespołu Szkół w Przesmykach i Zespołu Szkół w Łysowie w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę stanu i dostępności infrastruktury edukacyjnej sieci szkół w gminie Przesmyki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, przy czym nie mogą być one o parametrach gorszych niż określone. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia dokumentów zawierających parametry techniczne, celem porównania równoważności tych materiałów z opisanymi przez Zamawiającego
 9. Dostawa i montaż krzesełek dźwigowych i elektrowni hybrydowej w ramach projektu Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością
  Zamawiający: Akademia Pomorska, Słupsk
  Dostawa i montaż krzesełek dźwigowych i elektrowni hybrydowej w ramach projektu Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością. Montaż używanych wind krzesełkowych dla osób niepełnosprawnych - 5 zestawów, montaż mini elektrowni hybrydowej na dachu budynku, o mocy nominalnej do 1920W.
 10. Dostawa i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych na wózkach dla SP Nr 1 w Sandomierzu
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 1, Sandomierz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych na wózkach dla SP Nr 1 w Sandomierzu. Wymagane parametry techniczne niezbędne do prawidłowego działania i funkcjonowania tego typu urządzenie w szkole podstawowej: Platforma schodowa - 3 przystanki, - zasilanie - 400V (3 fazowe), - napęd platformy - linowy, - wymiary platformy 900 x 800 mm, - Składanie -rozkładanie platformy-manualne, - złożona platforma zabezpieczona przed otwarciem kłódką lub zamkiem, - Platforma wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo, W kolorze RAL 7035 - Aktywna podłoga, - Podłoga antypoślizgowa, - Poręcz na ścianie platformy ułatwiająca wjazd, - Płaskie rampy najazdowe na obu krawędziach platformy ułatwiające wjazd wózka i zabezpieczające przed zjechaniem wózka podczas jazdy, - Dwie barierki zabezpieczające przed zjechaniem wózka z platformy, - Blokada kluczykowa zabezpieczająca przed korzystaniem z urządzenia przez osoby nieupoważnione umieszczona na kasetach sterowniczych, - Przycisk na platformie (STOP) Szyna - 4 zkręty180 stopni, - długość około 18m , - Sposób montowania - na słupkach do stopni schodów, - Szyna wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035, - Szerokość szyny po zamontowaniu na słupkach nośnych do stopni schodów nie może przekraczać 180mm, - Napęd platformy schowany wewnątrz szyny ( brak możliwości występowania zębatki bądź innych elementów napędu po zewnętrznej stronie szyny) Obowiązki Wykonawcy: - montaż platformy, - doprowadzenia do miejsca instalacji w korytkach ~ 55m kabla zasilającego ( 5 x 2,5mm2 ), - wykonanie uziemienia niezbędnego do instalacji platformy, - zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwporażeniowe instalacji elektrycznej, - sporządzanie protokołu pomiarów elektrycznych, - pokrycie kosztów odbioru urządzenia przez UDT, - uczestnictwo w odbiorze przez UDT, - szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzania, Informacje dodatkowe -Urządzenie zgodne z Dyrektywą Europejską, -gwarancja 2 lata na urządzenie
 11. Dostawa i montaż dwóch platform przyschodowych dla niepełnosprawnych na parterze w budynku Głównym SGH w Warszawie Al. Niepodległości 162 oraz prowadzenie serwisu i konserwacji w okresie gwarancji platformy elektrycznej.
  Zamawiający: Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
  Dostawa i montaż dwóch platform przyschodowych dla niepełnosprawnych na parterze w budynku Głównym SGH w Warszawie Al. Niepodległości 162 oraz prowadzenie serwisu i konserwacji w okresie gwarancji platformy elektrycznej.
 12. Dostawa platformy schodowej wraz z montażem
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Chęciny
  Dostawa platformy schodowej wraz z montażem. Poniżej 14 000 Euro
 13. Dostawa i montaż platformy przyschodowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo OZ/B/72/JC/09
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące wykonanie podnośnika schodowego dla osób niepełnosprawnych ruchowo przy wejściu głównym do budynku Wydziału Mechanicznego Technologicznego w Gliwicach przy ulicy Konarskiego 18 A obejmujące montaż urządzenia i odbiór przez UDT. (CPV 45.31.30.00-4 instalowanie wind i ruchomych schodów)
 14. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w miejscu schodów do piwnicy w budynku Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej OZ/B/12/JC/09
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w miejscu schodów do piwnicy w budynku Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej obejmujące montaż urządzenia i odbiór przez UDT.

  (CPV 45.26.26.00-7 Różne specjalne roboty budowlane)

Inne osoby dla Kaczmarczyk Anna Małgorzata (56 osób):