Kogo reprezentuje osoba

Kaczmarczyk Barbara

w KRS

Barbara Kaczmarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Nazwisko:Kaczmarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1955 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Słupsk (Pomorskie)
Przetargi:13 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bogdanowicz Zbigniew, Kwinta Roman Włodzimierz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni Florex Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000062188

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. Utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem alejek oraz pielęgnacja trawników w parkach i skwerach miejskich - Zadanie 4
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, Słupsk
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1) letnie utrzymanie alejek i schodów w parkach i na skwerach, polegające na:
  zamieceniu alejek utwardzonych, nieutwardzonych i schodów wraz ze usunięciem nieczystości luźnych (papiery, gałęzie, folie, butelki, niedopałki, odchody zwierzęce, pobite szkło, kamienie, gruz),
  2) opróżnianie koszy parkowych wraz z rozłożeniem wewnątrz kosza worka foliowego, w tym wymiana worków foliowych po każdorazowym opróżnieniu kosza,
  3) koszenie trawników wraz ze zgrabieniem i wywozem pokosu,
  4) utrzymanie czystości na trawnikach, w skupinach krzewów, żywopłotach i różankach - usunięcie zanieczyszczeń (papiery, gałęzie, folie, butelki, niedopałki, odchody zwierzęce, pobite szkło, kamienie, gruz),
  2. Ogólne wytyczne wykonywania prac:
  1) oczyszczanie (utrzymanie) musi być wykonane sprzętem do tego przeznaczonym, zgodnie z obowiązującą technologią oczyszczania miasta. Wymaga się sprzętu mechanicznego, którego całkowity ciężar nie przekracza 800 kg,
  2) oczyszczanie alejek utwardzonych, nieutwardzonych i schodów oznacza dokładne usunięcie i zamiecenie z występujących nieczystości (np. piasek, liście, kwiatostany, papiery, gałęzie, folie, butelki, niedopałki, odchody zwierzęce, pobite szkło, kamienie, gruz) aż do całkowitego ich usunięcia ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego z wywozem tych nieczystości do miejsc unieszkodliwiania odpadów,
  3) oczyszczanie alejek utwardzonych, nieutwardzonych, schodów i trawników z martwych zwierząt winno następować niezwłocznie po wystąpieniu takiego faktu, postępując przy tym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
  4) zebrane nieczystości należy przetransportować, przekazać do właściwych miejsc ich zagospodarowania zgodnie z posiadanym zezwoleniem w tym zakresie,
  5) oczyszczanie alejek utwardzonych, nieutwardzonych i schodów, opróżnianie koszy oraz usuwanie zanieczyszczeń z trawników powinno zakończyć każdorazowo do godz. 7:00 w okresie letnim,
  6) bezwzględnie zakazuje się podmiatania opadłych liści oraz wszelkich innych zanieczyszczeń na trawniki,
  7) opróżnianie koszy parkowych polega na zabraniu nieczystości z kosza i wokół niego,
  8) w celu ochrony kosza przed zabrudzeniem, wewnątrz kosza należy rozłożyć worek foliowy,
  9) Wykonawca ma obowiązek wprowadzenia niezbędnej ilości sprzętu i osób potrzebnych do wykonania zamówienia,
  10) po zakończeniu koszenia trawników w każdym dniu należy zamieść i uprzątnąć alejki, schody i jezdnie ze skoszonej trawy wraz z wywozem zanieczyszczeń (należy tak rozplanować prace, aby po zakończonym koszeniu bezwzględnie zamieść zabrudzone nawierzchnie),
  11) każdorazowo termin rozpoczęcia prac dot. koszenia alejek i grabienia liści należy uzgodnić z inspektorem nadzoru,
  12) koszenie trawników wraz ze zgrabieniem i wywozem pokosu należy zakończyć na skwerach w ciągu dwóch dni od rozpoczęcia prac na danym obiekcie, a w parkach w ciągu czterech dni od rozpoczęcia prac na danym obiekcie,
  13) w trakcie koszenia nie wolno zaśmiecać skupin krzewów skoszoną trawą; w przypadku zabrudzenia trawą skupiny (kory stanowiącej ściółkę) Wykonawca ma obowiązek doprowadzić ją do stanu pierwotnego,
  14) należy na bieżąco patrolować i kontrolować stan czystości na obsługiwanych terenach i przekazywać informacje Zamawiającemu. Należy także informować Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach występujących na obiekcie takich jak: dewastacja urządzeń małej architektury, uszkodzenia drzew, kradzieże drzew, krzewów i elementów małej architektury,
  15) należy zapewnić lokalizację bazy zaplecza technicznego w granicach administracyjnych miasta Słupska lub najbliższej okolicy, umożliwiającą na jej terenie stacjonowanie i przechowywanie sprzętu, wyposażoną w faks oraz środki łączności z bezpośrednim kontaktem telefonicznym z Zamawiającym oraz Strażą Miejską i Policją - telefon alarmowy,
  16) utrzymanie czystości zakłada oczyszczanie terenów zgodnie z przypisanymi krotnościami. Nie dopuszcza się zmniejszenia krotności oczyszczania w ciągu świąt i dni wolnych od pracy lub niesprzyjających warunków zewnętrznych (np. porywiste wiatry lub skutki wandalizmu),
  17) Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
  18) Wykonawca winien przed złożeniem faktury przedstawiać inspektorowi nadzoru na koniec miesiąca kalendarzowego wykaz zrealizowanych prac,
  19) Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wykonywania usług. Wykonawca musi posiadać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu zamówienia,
  20) pracownicy wykonujący prace w terenie muszą być wyposażeni w odzież roboczą, oznakowaną czytelną nazwą firmy,
  21) Wykonawca obowiązany jest codziennie zawiadamiać Zamawiającego o zakresie wykonywanych prac w danym dniu do godziny 8:00,
  22) kontrolowanie oczyszczania terenów odbywać się będzie na bieżąco przez pracowników Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli niewykonania lub nienależytego wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia, Zamawiający powiadomi w formie ustnej bądź pisemnej (dopuszczalny fax, e-mail) o powyższym Wykonawcę, o ile nie brał on udziału w kontroli i Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 godzin wykona prace, których w ogóle nie wykonał, a zgodnie z zamówieniem powinien je wykonać lub zlikwiduje stwierdzone nieprawidłowości w pracach, które według zamówienia wykonał,
  23) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jeden raz w tygodniu środek transportu wraz z kierowcą, z co najmniej dwoma miejscami do siedzenia dla przedstawicieli Zamawiającego w celu kontroli jakości wykonywanego przedmiotu zamówienia, odbioru prac. Koszty transportu obciążają Wykonawcę,
  24) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zamówienia urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego,
  25) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, dokumentami oraz miejscem wykonania zamówienia. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy, sztuki ogrodniczej i wskazaniami inspektora nadzoru za cenę podaną w ofercie
 2. Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku na terenach zewnętrznych nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, Słupsk
  Przedmiotem zamówienia jest na świadczenie usług utrzymania czystości i porządku na terenach zewnętrznych nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku, w tym zimowego utrzymania terenów zewnętrznych nieruchomości (odśnieżanie i usuwanie śliskości z chodników i innych terenów i powierzchni utwardzonych) oraz utrzymania czystości i porządku na terenach zewnętrznych nieruchomości będących własnością Miasta Słupsk i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku w rejonach Administracji Wspólnot i Lokali Nr 1 (AWiL 1) przy ul. Prusa 6, Administracji Wspólnot i Lokali Nr 2 (AWiL 2) przy ul. Niemcewicza 15 oraz Administracji Zasobów Gminnych (AZG) przy Pl. Zwycięstwa 4 Sp. z o.o. w Słupsku o powierzchni terenów do sprzątania łącznej powierzchni 589454,10 m2, realizowane w 7 częściach część nr 1 - 82399,00 m2 część nr 2 - 57930,30 m2 część nr 3 - 88224,40 m2 część nr 4 - 98736,80 m2 część nr 5 - 96888,30 m2 część nr 6 - 88505,80m2 część nr 7 - 76769,50 m2.
  Jest to zamówienie uzupełniające do umowy podstawowej z 2013r.
 3. Wykonanie prac pielęgnacyjnych zieleni w zakresie przycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenie nieruchomości zarządzanych przez PGM sp. z o.o. w Słupsku.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, Słupsk
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac pielęgnacyjnych zieleni w zakresie przycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenie nieruchomości zarządzanych przez PGM sp. z o.o. w Słupsku, tj.: Cięcia techniczne, sanitarne i formujące koron drzew w zakresie: a)Cięcie sanitarne - prace polegające na usuwaniu pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych, wraz z pędami rozwijającymi się w dolnej części pnia; b)Cięcie techniczne - cięcia konarów i gałęzi wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi lub skrajnią drogową; c)Cięcie formujące - cięcia zmierzające do uzyskania określonej formy pokrojowej korony drzew. Cięcie krzewów i żywopłotów, w zakresie: odmłodzenia krzewu, usunięcie wszystkich pędów chorych, martwych, krzyżujących się i najstarszych oraz ścięcie krzewu na wysokość 10-20 cm nad ziemią bądź podcięcie formujące krzewu, zgodnie z adnotacją na zleceniu robót. Wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem - wycinka drzewa, w razie potrzeby frezowanie pnia, odkopanie pnia drzewa poniżej gruntu, usunięcie bryły korzeniowej, zasypanie dołu po wykarczowanym drzewie ziemią kompostową, ubicie i obsianie trawą. Wykonanie nasadzenia drzew i krzewów: a)Nasadzenia uzupełniające drzew typu: magnolia, surmia, robina lub innych gatunków lub odmian drzew niskopiennych, ozdobnych dobranych do warunków terenu. b)Nasadzenia uzupełniające krzewów z gatunku lawenda, budleja, tawuła. 2.Opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 9 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3.Zakres rzeczowy usług oraz termin ich wykonania określać będzie każdorazowo zlecenie zamawiającego. 4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 7.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 8.Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
 4. Utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem alejek oraz pielęgnacja trawników w parkach i skwerach miejskich.
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, Słupsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. Utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem alejek oraz pielęgnacja trawników w parkach i skwerach miejskich. 2. Przedmiot zamówienia został umownie podzielony na pięć odrębnych zadań obejmujących poszczególne parki i skwery miejskie. Obiekty wraz ze wskazaniem ich powierzchni wyszczególnione zostały w załączniku nr 12 do SIWZ (odpowiednio: zadanie 1 - zał. nr 12a, zadanie 2 - zał. nr 12b, zadanie 3 - zał. nr 12c, zadanie 4 - zał. nr 12d, zadanie 5 - zał. nr 12e). 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) letnie utrzymanie alejek i schodów w parkach i na skwerach, polegające na zamieceniu alejek utwardzonych, nieutwardzonych i schodów wraz ze usunięciem nieczystości luźnych (papiery, gałęzie, folie, butelki, niedopałki, odchody zwierzęce, pobite szkło, kamienie, gruz), 2) zimowe utrzymanie alejek i schodów w parkach i na skwerach, polegające na: a) oczyszczeniu schodów, alejek utwardzonych, nieutwardzonych ze śniegu, lodu, błota, usunięciu ślizgawicy i gołoledzi, b) do kalkulacji należy przyjąć 45 dni śnieżnych, c) w przypadku, gdy nie będą występowały warunki zimowe tereny należy utrzymywać jak w okresie letnim; 3) opróżnianie koszy parkowych wraz z rozłożeniem wewnątrz kosza worka foliowego (wymiana worków foliowych po każdorazowym opróżnieniu kosza), 4) gracowanie alejek wraz z oczyszczeniem krawężników z chwastów i wywozem zanieczyszczeń do miejsca utylizacji, 5) koszenie trawników wraz ze zgrabieniem i wywozem pokosu, 6) utrzymanie czystości na trawnikach, w skupinach krzewów, żywopłotach i różankach poprzez usunięcie zanieczyszczeń (papiery, gałęzie, folie, butelki, niedopałki, odchody zwierzęce, pobite szkło, kamienie, gruz), 7) grabienie liści z trawników, 8) oczyszczanie kraty oraz wpustów na Klasztornych Stawach - prace dotyczą tylko zadania 5, 9) usuwanie nieczystości z powierzchni wód (liście, trawy, zanieczyszczenia komunalne, martwe zwierzęta), 10) usuwanie reklam i ogłoszeń z drzew, słupów oświetleniowych, ławek, koszy i innych elementów małej architektury. 4. Krotności wykonywanych czynności określone zostały w SIWZ i opisie poszczególnych zadań w niniejszym ogłoszeniu. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy, który stanowi załącznik Nr 10 do SIWZ. 6. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wykonywania usług. Wykonawca musi posiadać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w każdym roku obowiązywania umowy na kwotę nie mniejszą niż: 1) 50.000 PLN na zadanie 1, 2) 80.000 PLN na zadanie 2, 3) 100.000 PLN na zadanie 3, 4) 70.000 PLN na zadanie 4, 5) 15.000 PLN na zadanie 5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał kilka zadań, winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia, odpowiadającej łącznej wysokości kwot określonych dla poszczególnych zadań.
 5. usługi koszenia trawy na terenach nieruchomości komunalnych oraz nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, Słupsk
  Przedmiotem zamówienia jest stałe i bieżące utrzymanie trawników w okresie trwania umowy, w stanie gwarantującym ich permanentną estetykę, na terenach zewnętrznych nieruchomości komunalnych będących własnością Miasta Słupsk oraz nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku, polegające na: a)przygotowaniu terenu trawników do koszenia (zebranie kamieni , butelek itp.), b)koszeniu trawy kosiarkami spalinowymi, c)dokaszaniu trawy w miejscach trudnodostępnych i wokół drzew oraz krzewów kosiarkami żyłkowymi lub kosami ręcznymi, d)zgrabieniu skoszonej trawy, e)uprzątnięciu trawy z alejek, chodników, wnęk okienek piwnicznych itp. powierzchni, f)wywiezieniu trawy z pokosu. Wysokość trawy w czasie obowiązywania umowy nie może przekraczać wysokości 10 cm. Uporządkowanie i zagospodarowanie odpadów zielonych, musi nastąpić w tym samym dniu, w którym nastąpiło skoszenie lub najpóźniej w następnym dniu roboczym i winno odbyć się w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy ogólne i obowiązujące w mieście Słupsku. Wykonawca pokrywa koszty stanowiące kwoty za wszelkiego rodzaju podatki, kary pieniężne, grzywy i inne należności lub opłaty nałożonych w postępowaniu administracyjnym lub karnym na Zamawiającego, powstałych na skutek wszelkich zaniedbań Wykonawcy lub zaniedbań osób, przy pomocy których wykonuje on czynności. Przedmiot zamówienia, zakres usługi oraz obowiązki Wykonawcy opisane są we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - liczba części - 3.
 6. Wykonanie prac pielęgnacyjnych w skupinach krzewów, żywopłotach i różankach w parkach i na skwerach miejskich w Słupsku
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, Słupsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pielęgnacyjnych w skupinach krzewów, żywopłotach i różankach w parkach i na skwerach miejskich w Słupsku.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1) pielęgnację krzewów:
  a) przycięcie krzewów - prace winny być wykonane wiosną do 30 kwietnia 2013 r. i polegają na:
  - przycięciu sekatorem lub piłką krzewów zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,
  - wycięciu przemarzniętych i zbędnych pędów i odrostów korzeniowych, zebraniu gałęzi i wywiezieniu na miejsce utylizacji,
  b) przekopanie i odchwaszczanie skupin krzewów:
  - przekopanie skupin wraz z zaznaczeniem obrysu skupiny - termin wykonania do 30 kwietnia 2013r.,
  - odchwaszczanie skupin - 6 x w okresie sezonu wegetacyjnego wraz z zebraniem chwastów i wywiezieniem w miejsce utylizacji;
  2) pielęgnację żywopłotów:
  a) przekopanie skupin wraz z zaznaczeniem obrysu skupiny - termin wykonania do 30 kwietnia 2013r.,
  b) przycięcie żywopłotów - 2 x w okresie sezonu wegetacyjnego pilarką spalinową z zebraniem gałązek i wywiezieniem w miejsce utylizacji, w terminach uzgodnionych z inspektorem nadzoru,
  c) odchwaszczanie żywopłotów - 6 x w okresie wegetacyjnym:
  - spulchnianie,
  - pielenie z zaznaczeniem obrysu żywopłotu,
  - zebranie chwastów i wywiezienie w miejsce utylizacji;
  3) pielęgnację różanek:
  a) wiosenne odkrycie róż - termin wykonania do 15 kwietnia 2013r.,
  b) przycięcie krzewów róż - 1 x wiosną i 1 x jesienią z zebraniem pędów i wywiezieniem w miejsce utylizacji,
  c) obcięcie kwiatostanów róż - 2 x w sezonie:
  - usunięcie sekatorem przekwitłych kwiatostanów i zbędnych gałązek,
  - zebranie i wywiezienie nieczystości w miejsce utylizacji,
  d) odchwaszczanie krzewów róż - 6 x w okresie sezonu wegetacyjnego z wywiezieniem chwastów w miejsce utylizacji,
  e) zabezpieczenie róż na zimę:
  - kopczykowanie róż poprzez zgarnięcie warstwy gleby i utworzenie warstwy przykrycia w stanie rozluźnionym 20 cm, termin agrotechniczny - po wystąpieniu pierwszych silniejszych przymrozków.
  3. Wykonawca w okresie zimowym powinien dokonywać systematycznych przeglądów stanu roślin i 3x przy wystąpieniu ciężkiej pokrywy śnieżnej usunąć ją w celu zapobiegnięcia zniszczenia pokroju roślin.
  4. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania. Podział zadań zgodnie z wykazami obiektów, które stanowią załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ.
  5. Wykonawca obowiązany jest do:
  1) oznaczenia pracowników w sposób jednolity, umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego,
  2) każdorazowego uzgodnienia, z osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego, terminu rozpoczęcia prac,
  3) naprawienia szkody powstałej z winy Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia,
  4) informowania Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach występujących na obiekcie takich jak:
  a) dewastacja urządzeń małej architektury,
  b) uszkodzenia drzew,
  c) kradzieży drzew, krzewów i elementów małej architektury.
  6. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy, który stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.
 7. Usługi koszenia trawy na terenach nieruchomości komunalnych oraz nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, Słupsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z 4-ro krotnym koszeniem trawników (w okresie wegetacji trawy) na terenach zewnętrznych nieruchomości komunalnych będących własnością Miasta Słupsk oraz nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. Przedmiot zamówienia, zakres usługi oraz obowiązki Wykonawcy opisane są we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).
  Zakres usług dla każdego pokosu obejmuje:
  - przygotowanie terenu trawników do koszenia (zebranie kamieni, butelek itp.),
  - skoszenie trawy kosiarkami spalinowymi - przewiduje się 4-ro krotne koszenie trawy w okresie wegetacji,
  - dokaszanie trawy w miejscach trudnodostępnych i wokół drzew oraz krzewów kosiarkami żyłkowymi lub kosami ręcznymi,
  - zgrabienie skoszonej trawy,
  - zamiecenie trawy z alejek, chodników, opasek przy budynkach, okienek piwnicznych wnęk itp. powierzchni,
  - wywiezienie trawy z pokosu.
 8. Wykonanie prac pielęgnacyjnych w skupinach krzewów , żywopłotach i różankach na terenach zieleni miejskiej w Słupsku.
  Zamawiający: Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku, Słupsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pracach pielęgnacyjnych w skupinach krzewów , żywopłotach i różankach na terenach zieleni miejskiej w Słupsku zgodnie z wykazami terenów stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do SIWZ.
  2. Wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:
  1) przycięcie krzewów - praca winna być wykonana jeden raz wiosną do 31.03.2012r, i dotyczy przycięcia sekatorem lub piłką krzewów zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej ,wycięcia zbędnych pędów i odrostów korzeniowych , zebraniu gałęzi i wywiezieniu ich na miejsce utylizacji,
  2) przekopanie i pielenie skupin krzewów:
  a) przekopanie skupin wraz z zaznaczeniem obrysu skupiny, termin wykonania: do 10 maja 2011r.,
  b) odchwaszczanie skupin - 6 x w ciągu sezonu wegetacyjnego , pielenie ręczne wraz z zebraniem chwastów i wywiezieniem w miejsce utylizacji.
  3) opis prac wymaganych od Wykonawcy w zakresie pielęgnacji żywopłotów:
  a) przycięcie żywopłotów - 2 x w ciągu sezonu wegetacyjnego pilarką spalinową , zebranie gałązek i wywiezienie w miejsce utylizacji w terminach uzgodnionych z inspektorem nadzoru,
  b) odchwaszczanie żywopłotów : 6 x w sezonie wegetacyjnym., spulchnianie i pielenie z zaznaczeniem obrysu żywopłotu, zebranie chwastów i wywiezienie w miejsce utylizacji,
  4) opis prac wymaganych od Wykonawcy w zakresie pielęgnacji różanek:
  a) wiosenne odkrycie róż / dot. 2012r./,
  b) przycięcie krzewów róż -1 x jesień i 1 x wiosna / dot. 2012r./; zebranie pędów i wywiezienie w miejsce utylizacji,
  c) obcięcie kwiatostanów róż - 2 x w sezonie; usunięcie sekatorem przekwitłych kwiatostanów i zbędnych gałązek; zebranie i wywiezienie w miejsce utylizacji,
  d) odchwaszczanie krzewów róż - 6 x w ciągu sezonu wegetacyjnego z wywiezieniem chwastów w miejsce utylizacji,
  e) zabezpieczenie róż na zimę - kopczykowanie róż poprzez zgarnięcie warstwy gleby i utworzenie warstwy przykrycia w stanie rozluźnionym 20 cm, termin agrotechniczny - po wystąpieniu pierwszych silniejszych przymrozków. Wiosną należy rozkopczykować róże / .wiosna do 31.03.2011r./,
  5) zimą należy dokonywać systematycznych przeglądów stanu roślin i w razie potrzeby przy wystąpieniu ciężkiej pokrywy śnieżnej usunąć ją w celu zapobiegnięcia zniszczenia pokroju roślin.
 9. Utrzymanie parków i skwerów miejskich w zakresie obejmującym koszenie trawników.
  Zamawiający: Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku, Słupsk
  Przedmiot zamówienia dotyczy koszenia trawników Obrońców Wybrzeża, Kaszubska, Kościuszki z ciągiem spacerowym, bulwary nad rzeka Słupią, wraz z grabieniem i wywozem skoszonej trawy.
 10. Utrzymanie parków i skwerów miejskich w zakresie obejmującym koszenie trawników, utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem ciągów pieszych.
  Zamawiający: Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku, Słupsk
  Zamówienie dotyczy zbierania zanieczyszczeń, letniego i zimowego utrzymania alejek parkowych, opróżniania koszy parkowych, koszenia trawników, gracowania alejek i grabienia liści.
 11. Usługi koszenia trawy na terenach nieruchomości komunalnych oraz nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, Słupsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z 4-ro krotnym koszeniem 254670,9 m2 trawników (w okresie wegetacji trawy) na terenach zewnętrznych nieruchomości komunalnych będących własnością Gminy Miejskiej Słupsk oraz nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. Przedmiot zamówienia, zakres usługi oraz obowiązki Wykonawcy opisane są w wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.
  Zakres usług dla każdego pokosu obejmuje:
  - przygotowanie terenu trawników do koszenia (zebranie kamieni, butelek itp.),
  - skoszenie trawy kosiarkami spalinowymi - przewiduje się 4-ro krotne koszenie trawy w okresie wegetacji),
  - dokaszanie trawy w miejscach trudnodostępnych i wokół drzew oraz krzewów kosiarkami żyłkowymi lub kosami ręcznymi,
  - zgrabienie skoszonej trawy,
  - zamiecenie trawy z alejek, chodników, opasek przy budynkach, okienek piwnicznych wnęk itp. powierzchni,
  - wywiezienie trawy z pokosu
 12. Prace pielęgnacyjne w skupinach krzewów , żywopłotach i różankach na terenach zieleni miejskiej w Słupsku.
  Zamawiający: Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku, Słupsk
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pracach pielęgnacyjnych w skupinach krzewów , żywopłotach i różankach na terenach zieleni miejskiej w Słupsku zgodnie z wykazami terenów stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do SIWZ.
  3. Wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:
  1) przycięcie krzewów - praca winna być wykonana jeden raz wiosną do 31.03.2011r, która
  polega na: przycięciu sekatorem lub piłką krzewów zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej ,
  wycięciu zbędnych pędów i odrostów korzeniowych , zebraniu gałęzi i wywiezieniu ich na
  miejsce utylizacji,
  2) przekopanie i pielenie skupin krzewów:
  a) przekopanie skupin wraz z zaznaczeniem obrysu skupiny, termin wykonania: do 8 maja
  2010r. ,
  b) odchwaszczanie skupin - 6 x w ciągu sezonu wegetacyjnego , pielenie ręczne wraz z
  zebraniem chwastów i wywiezieniem w miejsce utylizacji.
  3) opis prac wymaganych od Wykonawcy w zakresie pielęgnacji żywopłotów:
  a) przycięcie żywopłotów - 2 x w ciągu sezonu wegetacyjnego pilarką spalinową , zebranie
  gałązek i wywiezienie w miejsce utylizacji w terminach uzgodnionych z inspektorem
  nadzoru,
  b) odchwaszczanie żywopłotów : 6 x w sezonie wegetacyjnym., spulchnianie i pielenie z
  zaznaczeniem obrysu żywopłotu, zebranie chwastów i wywiezienie w miejsce utylizacji,
  4) opis prac wymaganych od Wykonawcy w zakresie pielęgnacji różanek:
  a) wiosenne odkrycie róż / dot. 2011r./,
  b) przycięcie krzewów róż -1 x jesień i 1 x wiosna / dot. 2011r./; zebranie pędów i
  wywiezienie w miejsce utylizacji,
  c) obcięcie kwiatostanów róż - 2 x w sezonie; usunięcie sekatorem przekwitłych
  kwiatostanów i zbędnych gałązek; zebranie i wywiezienie w miejsce utylizacji,
  d) odchwaszczanie krzewów róż - 6 x w ciągu sezonu wegetacyjnego z wywiezieniem
  chwastów w miejsce utylizacji,
  e) zabezpieczenie róż na zimę - kopczykowanie róż poprzez zgarnięcie warstwy
  gleby i utworzenie warstwy przykrycia w stanie rozluźnionym 20 cm, termin
  agrotechniczny - po wystąpieniu pierwszych silniejszych przymrozków Wiosną
  należy rozkopczykować róże / .wiosna do 31.03.2011r./.
 13. Wycinka zlokalizowanych w pasach drogowych drzew zamierających, obumarłych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego łącznie z frezowaniem pniaków po usuniętych drzewach oraz przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew wraz z uprzątnięciem terenu po przeprowadzonych pracach, zgodnie z wykazami stanowiącymi załączniki do SIWZ
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku, Słupsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. Wycinka zlokalizowanych w pasach drogowych drzew zamierających, obumarłych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego łącznie z frezowaniem pniaków po usuniętych drzewach oraz przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew wraz z uprzątnięciem terenu po przeprowadzonych pracach, zgodnie z wykazami stanowiącymi załączniki do SIWZ.
  2.Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące zadania:
  2.1.zadanie I - wykonanie wycinki zlokalizowanych w pasach drogowych drzew zamierających, obumarłych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego łącznie z frezowaniem pniaków po usuniętych drzewach i uprzątnięcie terenu po przeprowadzonych pracach, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;
  2.2.zadanie II - przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew wraz z uprzątnięciem terenu po przeprowadzonych pracach, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
  3.Wykonawca może złożyć ofertę częściową na zadanie I lub na zadanie II, albo na zadanie I i II będące przedmiotem zamówienia. W załączniku nr 4 - formularz oferty, należy wypełnić tylko zadania, na które Wykonawca składa ofertę. W pozostałych przypadkach należy skreślić lub napisać nie dotyczy.
  4.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
  4.1.zadanie I obejmuje:
  1) wycinkę poszczególnych egzemplarzy drzew zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ po otrzymaniu zezwolenia na usunięcie drzew w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.;
  2) wszystkie drzewa wyznaczone do wycinki zostały oznaczone w terenie poprzez naniesienie na pień drzewa znaku w formie koła wypełnionego farbą fluorescencyjną w kolorze pomarańczowym;
  3) wykonanie frezowania pniaków pozostałych po wycince drzew;
  4) uprzątnięcie terenu polegające na zebraniu drewna, gałęzi, konarów i niezwłoczne przewiezienie do miejsca składowania drewna, wygrabienie terenu wokół z powstałych po wycince i frezowaniu zanieczyszczeń oraz uzupełnienie powstałych ubytków ziemią urodzajną;
  5) każdorazowo wystawienie i posiadanie asygnaty tj. dokumentu legalności drewna na czas jego transportu;
  6) przekazanie drewna pozyskanego z wycinki do przedsiębiorcy GREENLAND Usługi Leśne i Konserwacja Terenów Zieleni w Słupsku, ul. Nowowiejska 3/6, który świadczy usługi w zakresie przyjmowania i magazynowania drewna pozyskiwanego między innymi z zadrzewień i stanowiącego własność Gminy Miejskiej Słupsk, na bazę przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Słupsku;
  7) rozliczenie z przekazanego drewna poprzez przedłożenie Zamawiającemu dokumentu przyjęcia drewna tzw. Wykaz odbiorczy drewna wystawiony przez przedsiębiorcę, o którym mowa w ppkt 6) i podpisany przez przyjmującego oraz zdającego drewno.
  4.2.zadanie II obejmuje:
  1)przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew polegające na wykonaniu:
  -cięć sanitarnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się czynnika chorobotwórczego poprzez usunięcie gałęzi i konarów porażonych przez choroby i szkodniki, uszkodzonych, złamanych, obumarłych;
  -cięć technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów i przechodniów poprzez usunięcie gałęzi i konarów wrastających w światło skrajni drogowej oraz w celu zminimalizowania zacieniania lokali mieszkalnych;
  2) rany po wykonanych cięciach każdorazowo należy wyrównać i zasmarować preparatem grzybobójczym zabezpieczającym drzewo przed infekcją; rany o średnicy powyżej 10 cm zabezpieczyć dwuskładnikowo, krawędzie rany preparatem powierzchniowym, a środek preparatem impregnującym;
  3) prace określone w ppkt 1) wykonać zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, po wskazaniu poszczególnych egzemplarzy drzew przez przedstawiciela Zamawiającego podczas oględzin w terenie;
  4) uprzątnięcie terenu polegające na zebraniu gałęzi, konarów i niezwłoczne przewiezienie odpadów na teren oczyszczalni ścieków przy ul. Sportowej w Słupsku w uzgodnieniu ze Spółką z o.o. Wodociągi Słupsk, ul. E.Orzeszkowej 1.
  5.Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki ogrodniczej, w oparciu o obowiązujące normy oraz z zastosowaniem zasad wykonania robót określonych w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych opracowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie, a także zasad wykonania zabiegów pielęgnacyjnych zieleni określonych przez Prezydenta Miasta Słupska w Piśmie Okólnym Nr 03/GKMiOŚ/08 z dnia 26 maja 2008 r.
  6.Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
  7.Organizacja pracy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie prac.
  8.Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wykonywania usługi. Przystępując do realizacji umowy i trakcie jej trwania Wykonawca musi posiadać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
  9.Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
  10.Zamawiający zastrzega, iż ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, część lub całość zamówienia każdego z zadań nie może być powierzona podwykonawcom