Kogo reprezentuje osoba

Kaczmarczyk Feliks

w KRS

Feliks Kaczmarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Feliks
Nazwisko:Kaczmarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1941 r., wiek 77 lat
Miejscowości:Kędzierzyn-koźle (Opolskie)
Przetargi:12 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamski Bronisław Kazimierz, Bobolińska Aneta Brygida, Bochenek Joachim, Czogała Jerzy, Dembończyk Bernard, Gadomska Teresa Maria, Gattnar Róża Maria, Gawlitza Gerhard, Goleniewska Ewelina, Jośko Helmut, Kalbrun Jolanta, Kochon Rafał, Komorek Józef, Kondlów Joanna Monika, Kościelny Jerzy, Lamber Elżbieta Jolanta, Lustig Edmund, Machulak Adam Antoni, Mikula Józef Franciszek, Mroczko Stanisław, Nowak Jan, Nycz Kornelia Barbara, Orlik Paweł, Parys Alojzy, Pazurek Sylwia Maria, Piekielny Monika Agnieszka, Pytlik Teresa Anna, Rosak Kazimierz, Saczko Maria Elżbieta, Szczepańska Mieczysława, Szewior Alina Marzena, Traczyk Ludmiła, Wilk Bernadeta, Woszczycka Renata Beata, Żbikowska Maria Anna, Łękawska Edyta Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kołeczko Jerzy Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Pawłowiczki − KRS 0000062190
 2. Kędzierzyńsko-strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny, Kędzierzyn-koźle − KRS 0000617757
 3. Ochotnicza Straż Pożarna, Gościęcin − KRS 0000026953
 4. Powiatowy Bank Spółdzielczy W Kędzierzynie-koźlu, Kędzierzyn-koźle − KRS 0000027247
 5. Stowarzyszenie Aktywna Wieś, Gierałtowice − KRS 0000337300
 6. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Długomiłowic Nasze Jutro, Długomiłowice − KRS 0000285014
 7. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Polska Cerekiew, Polska Cerekiew − KRS 0000304726
 8. Związek Plantatorów Buraka Cukrowego Przy Südzucker Polska Z Siedzibą Przy Zakładzie Produkcyjnym Cukrownia Cerekiew, Ciężkowice − KRS 0000064763

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Euro-country-partnerstwo Dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich, Zakrzów − KRS 0000259342
 2. Mastercomp Sp. Z O.O., Chrósty − KRS 0000002768
 3. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Polskiej Cerekwi, Polska Cerekiew − KRS 0000174112
 4. Südzucker Polska S.A., Wrocław − KRS 0000134177

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na okres 2,5 lat w wysokości 1.497.500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie przy ul. Sportowej.
  Zamawiający: Urząd Gminy Koszęcin, Koszęcin
  Przedmiotem zamówienia jest
  Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na okres 2,5 lat w wysokości 1.497.500,00 zł (słownie: jeden milion
  czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 gr.) na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
  Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie przy ul. Sportowej. Waluta kredytu: złoty polski
  (PLN). Dostępność kredytu w następujących częściach:*I część - dostępność kredytu w 2014 roku po podpisaniu
  umowy do kwoty 1.270.500,00 zł. Wskazana część kredytu będzie przez Zamawiającego wykorzystywana
  sukcesywnie na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę inwestycji faktur. Termin uruchomienia I części
  kredytu do 31.12.2014 roku. * II część - dostępność kredytu w 2015 roku do kwoty 227.000,00 zł, jw. Termin
  uruchomienie II część kredytu do 30.05.2015 roku. Uruchomienie ww. części kredytu będzie uzależnione od
  postępu robót i wysokości ponoszonych kosztów przy realizacji inwestycji, na którą kredyt jest przeznaczony.
  Spłata kredytu nastąpi w 11 kwartalnych ratach kapitałowych (dane szczegółowe określa Specyfikacja Istotnych
  Warunków Zamówienia). Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawiestawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o oferowaną marżę banku. Marża nie może ulec zwiększeniu w
  okresie spłaty kredytu. Do obliczenia wysokości odsetek należy przyjąć, że rok składa się z 365 dni; a WIBOR 1M
  na dzień 30.04.2014r. - stała stawka WIBOR 1M została przyjęta wyłącznie do wyliczenia ceny w dniu otwarcia
  ofert, natomiast w rzeczywistym okresie kredytowania będzie ona zmienna. Zabezpieczeniem spłaty kredytu
  będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. Zamawiający zastrzega sobie:- Prawo wcześniejszej
  spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, - Do obliczania odsetek należy
  przyjąć kalendarz rzeczywisty, odsetki będą naliczane wyłącznie od faktycznego wykorzystania zadłużenia, płatne
  ostatniego dnia każdego miesiąca, a pierwsze odsetki naliczone będą w następnym miesiącu po którym nastąpi
  uruchomienie kredytu.Wybrany wykonawca (bank) nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej
  obsługi budżetu Zamawiającego. Dane szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja
  Istotnych Warunków Zamówienia..
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 10.874.658zł
  Zamawiający: Powiat Prudnicki, Prudnik
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 10.874.658zł., zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Prudniku z dnia 31 stycznia 2014r. Nr XLII/286/2014
  Podstawowe dane o kredycie:
  a)Rodzaj transakcji : udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego,
  b)Kwota i waluta kredytu : 10.874.658,00 - PLN, uruchamiana według dyspozycji kredytobiorcy w okresie od dnia podpisania umowy do 30.12.2014r.
  W celu obliczenia wartości zamówienia, na potrzeby porównania ofert przyjmuje się następujące terminy uruchomienia kredytu:
  - 30.06.2014r. - 3.000.000,00 PLN
  - 30.08.2014r. - 4.000.000,00 PLN
  - 30.10.2014r. - 2.874.658,00 PLN
  - 30.11.2014r. - 1.000.000,00 PLN
  Rzeczywiste terminy uruchomienia kredytu mogą ulec zmianie.
  c)Okres kredytowania: do 31.12.2022 r.
  d)Spłata kredytu nastąpi z dochodów powiatu uzyskanych z subwencji ogólnej
  z budżetu państwa, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
  z dochodów z środków europejskich; w sposób następujący:
  - w 2015r. w kwocie 9.073.821zł. z dochodów powiatu z środków
  europejskich, w miarę wpływu środków na dochody powiatu.
  W celu obliczenia wartości zamówienia, na potrzeby porównania ofert
  przyjmuje się następujące terminy spłaty kredytu:
  - 30.03.2015r. 4.000.000zł.
  - 30.06.2015r. 4.500.000zł.
  - 30.09.2015r. 300.000zł.
  - 30.11.2015r. 273.821zł.
  Rzeczywiste terminy spłaty kredytu w 2015r. mogą ulec zmianie.
  - od 2016 do 2021r. rocznie kwota 257.262zł. ( 12 miesięcznych rat po21.438,50zł.)
  - w 2022r. kwota 257.265zł.( 12 miesięcznych rat po 21.438,75zł.)ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca
  Terminy spłaty odsetek : spłata odsetek będzie się odbywać w okresach miesięcznych, począwszy od stycznia 2015r. do grudnia 2022 r. w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o ich wysokości.
  Odsetki naliczane będą od aktualnego zadłużenia na rachunku kredytowym na koniec danego miesiąca.
  e)Oprocentowanie kredytu : kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach za który odsetki są naliczane.
  Opis sposobu obliczenia oprocentowania: oprocentowanie kredytu ustala się na stawce bazowej WIBOR 1M powiększone o marżę banku w wysokości % w stosunku rocznym. ( WIBOR 1M jest to stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne udzielić pożyczek innym bankom, liczony jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań z poprzedniego miesiąca kalendarzowego, liczony za okres od 1-go do ostatniego dnia każdego miesiąca). Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Wskazana w ofercie marża banku jest obowiązująca przez cały okres kredytowania.
  f)Do wyliczenia oprocentowania kredytu w Ofercie należy przyjąć stawkę bazową WIBOR 1M w wysokości 2,62%. oraz spłaty rat kapitału W 2015r. w sposób określony w pkt.d). oraz począwszy od 31 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2022r. miesięcznie, w sposób określony w pkt. d).
  g)W przypadku wcześniejszej spłaty części kapitału lub całości, odsetki będą naliczone od faktycznego zadłużenia.
  h)Sposób zabezpieczenia kredytu : weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową określającą warunki jego wypełnienia.
  i)Planowany okres kredytowania: do 31 grudnia 2022r.
  j)Planowany okres zawarcia umowy kredytowej: w terminie związania ofertą
  k)Uruchomienie kredytu: następować będzie wg odrębnych dyspozycji
  kredytobiorcy w terminie od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2014 r.
  l)Odsetki od kredytu nie podlegają kapitalizacji.
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Urząd Miejski w Bierutowie, Bierutów
  1.Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek o następującej charakterystyce: Kwota kredytu 2.300.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony trzysta tysięcy 00/100). Dostępność kredytu - jedna transza. Termin uruchomienia środków: 1 transza w wysokości 2.300.000,00 PLN - w dniu podpisania umowy. Spłata kredytu - do: 31.10.2025 r. Odsetki płatne w dniach spłaty kapitału. Karencja w spłacie kapitału kredytu - rozpoczęcie spłaty kredytu 28.02.2016 r. Spłata kapitału wg SIWZ. 3.Oprocentowanie kredytu zmienne wg stawki WIBOR 1 M (średnia - z całego miesiąca poprzedzającego spłatę odsetek) plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy. 4.Forma zabezpieczenia kredytu: weksel In blanco. 5.Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia w miesiącach spłaty kredytu, liczone do dnia poprzedzającego dzień spłaty kapitału. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane w okresach miesięcznych i spłacane w następujących terminach: w roku 2014 i 2015 dnia 20 każdego miesiąca, natomiast w latach 2016 -2025 w dniach spłaty kapitału. 6.Bank nie pobierze prowizji i opłat: -za przelew środków na rachunek Wykonawcy, -od niewykorzystanego kredytu lub jego części, -od zmian umowy. 7.Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 8.Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 9.Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do SIWZ dołącza się następujące dokumenty: -Uchwała Nr XXXIX/351/13 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2014, -Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2014 - 2025, -Uchwała Nr XLI/376/14 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 10.Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS. 11.Kwartalne sprawozdanie o stanie należności Rb-N. 12.Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułu dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb-Z
 4. Udzielenie Gminie Krzepice kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 750.000,00 zł..
  Zamawiający: Gmina Krzepice, Krzepice
  Kredyt w kwocie 750.000,00 zł. Okres kredytowania : od 12.11.2013 r. do 30.11.2017 r..
  Uruchomienie kredytu: I transza 12.11.2013 r - 350.000,00 zł.; II transza 25.11.2013 r. - 200.000,00 zł.; III transza 16.12.2013 r. - 200.00,00 zł.;
  Spłata w 8 ratach w terminie: 30.06.2016 r - 100.000,00 zł; 30.09.2016 r.- 100.000,00 zł.; 30.01.2017 r. - 100.000,00 zł; 30.04.2017 r.- 100.000,00 zł; 30.06.2017 r. - 50.000,00 zł; 31.08.2017 r. - 100.000,00 zł; 30.09.2017 r. - 100.000,00 zł; 30.11.2017 r. - 100.000,00 zł.
  Spłata odsetek odbywać się będzie w ratach miesięcznych na koniec każdego miesiąca licząc od daty uruchomienia kredytu.
  Rodzaj oprocentowania : zmienne. Oprocentowanie kredytu WIBOR 3 M + marża bankowa.
  Forma zabezpieczenia kredytu - wyłącznie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową..
 5. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 800 000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Biała, Biała
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na okres 12 lat w wysokości 800 000,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Biała.
 6. Udzielenie kredytu długoterminowego na Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna
  Zamawiający: Gmina Przystajń, Przystajń
  Udzielenie kredytu długoterminowego na Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna w wysokości 200 000,00 zł.
 7. Udzielenie kredytu długoterminowego na Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ługi Radły
  Zamawiający: Gmina Przystajń, Przystajń
  Udzielenie kredytu długoterminowego na Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ługi Radły w wysokości 238 485,00 zł.
 8. Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 966 000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Wręczyca Wielka, Wręczyca Wielka
  Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 966 000,00 zł
 9. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, Polska Cerekiew
  rodzaj transakcji: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Zakrzowie - etap I b) kwota i waluta kredytu: 3 600 000,00 PLN, (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych) c) okres kredytowania: od 2012r. do 2017r. , d) okres karencji w spłacie kredytu: do 31 grudnia 2014r. e) okres karencji w spłacie odsetek: brak karencji. f) terminy spłaty rat kapitałowych : kwartalnie, g) terminy spłaty odsetek : miesięcznie, h) oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa, i) sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mającą zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, powiększonej o marżę banku. Marża banku przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy kredytowej. j) do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć wartość średnią WIBOR 1M za miesiąc kwiecień 2012 r. w wysokości 4,71 %, k) wysokość prowizji od przyznanego kredytu nie może być wyższa niż 1% kwoty kredytu, przy czym prowizja będzie pobierana tylko od wysokości uruchomionej transzy kredytu, l) sposób zabezpieczenia kredytu : weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, ł) pożądany termin zawarcia umowy : do 18 czerwca 2012r. m) wysokość prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego kredytu - 0%, n) odsetki liczy się od zadłużenia za każdy dzień kalendarzowy jako 1/365 a w roku przestępnym 1/366 roku. Odsetki będą spłacane w ostatnim dniu miesiąca na podstawie informacji dostarczonej przez bank na 5 dni przed terminem spłaty za miesiąc, za który zostały naliczone, o) Oferent zapewni możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat i wobec tego wysokość prowizji rekompensacyjnej od kwoty spłaconej przed terminem wynosi 0%, p) w przypadku wcześniejszej spłaty części kapitału lub całości, odsetki będą naliczone od faktycznego zadłużenia
 10. Udzielenie kredytu bankowego na zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice - Harbułtowice etap II
  Zamawiający: Gmina Kochanowice, Kochanowice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie złotowego kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 1.592.672,00zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100) na okres od 20.09.2011 r. do 30.12.2020 roku
 11. Zaciągnięcie kredytu w wysokości 998 817,00 złotych na udzielenie dla Powiatu Kłobuckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063S- 2065S- 2064S relacji Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Puszczew w gminie Wręczyca Wielka, Powiat Kłobuck
  Zamawiający: Gmina Wręczyca Wielka, Wręczyca Wielka
  Zaciągnięcie kredytu w wysokości 998 817,00 złotych na udzielenie dla Powiatu Kłobuckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063S- 2065S- 2064S relacji Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Puszczew w gminie Wręczyca Wielka, Powiat Kłobuck
 12. Świadczenie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu bankowego długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Cisek, Cisek
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 złotych (Dwa miliony złotych) na realizację wydatków majątkowych przewidzianych w budżecie gminy na 2010 rok na sfinansowanie poniesionych i planowanych do poniesienia nakładów na zadanie :
  - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Łanach, - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nieznaszyn - Roszowicki Las, zgodnie z uchwałą Nr XXXII/161/09 Rady Gminy Cisek z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2010 rok.

Inne osoby dla Kaczmarczyk (746 osób):