Kogo reprezentuje osoba

Kaczmarczyk Ilona Elżbieta

w KRS

Ilona Elżbieta Kaczmarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ilona
Drugie imię:Elżbieta
Nazwisko:Kaczmarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1984 r., wiek 34 lata
Miejscowości:Reszel (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamkiewicz Beata, Albin Barbara, Bachowski Zenon, Bączek Grażyna Anna, Biga Marian, Kudłak Mariola, Buzała Krystyna Marianna, Celej Bożena Janina, Cienka Karolina Małgorzata, Derbin Paszkowska Małgorzata, Dzienis Elżbieta, Gościńska Edyta Sylwia, Grodzka Teresa, Hryniewicka Aneta Magdalena, Klimek Michał Zdzisław, Kowalska Ewelina, Kuźma Wiesław, Mackiewicz Anna Magdalena, Majchrzak Anna, Nalesińska Monika, Nowicki Mirosław, Piworowicz Lucyna, Pogorzelska Krystyna, Radecki Piotr, Rostkowska Mariola, Sielczak Elżbieta, Ślimak Zenona Katarzyna, Sobczak Katarzyna, Sosińska Anna, Stachurska Aneta, Szykiewicz Tadeusz, Słomka Agnieszka, Służała Ewa, Tomaszewicz Danuta, Towgin Danuta, Tyborowska Ewa, Waszczuk Renata Barbara, Winciun Ryszard Stanisław, Wojtusik Teresa, Zdanowicz Regina, Ładosz Bożena

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łomowska Jadwiga Barbara

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Reszlu, Reszel − KRS 0000116300
 2. Grupa Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych Rs Mazur Sp. Z O.O., Barciany − KRS 0000558801
 3. Stowarzyszenie Absolwent, Reszel − KRS 0000049313
 4. Stowarzyszenie Pieckowo 2022, Pieckowo − KRS 0000282158
 5. Zrzeszenie Producentów Zbóż i Roślin Oleistych W Bisztynku, Bisztynek − KRS 0000000600

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Kętrzyn − KRS 0000087703

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta
  Zamawiający: Gmina Miejska Kętrzyn, Kętrzyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta .
  1) kwota i waluta kredytu – 2.656.150,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100),
  2) spłata rat kapitałowych: I rata w kwocie 16.150,00 zł płatna w 2017 roku, II rata w kwocie 40.000,00 zł płatna w 2018 roku, III - X rata w kwocie po 325.000,00 zł płatne w latach 2019 - 2026,
  3) oprocentowanie kredytu – stawka WIBOR 3 miesiące (stała stopa w okresach kwartalnych, zmiana oprocentowania w każdym kwartale począwszy od pierwszego dnia rozpoczynającego kwartał, stopa ustalana w oparciu o średni stan stawki WIBOR 3 miesiące z poprzedniego kwartału jako suma notowań stawki WIBOR 3 miesiące z poszczególnych dni kwartału, podzielonych przez liczbę dni notowań w kwartale) + marża,
  4) czas trwania umowy – do dnia 31 grudnia 2026 roku,
  5) zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco,
  6) postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego – od dnia podpisania umowy w pełnej wysokości,
  7) termin uruchomienia kredytu od dnia złożenia dyspozycji wypłaty stanowi kryterium oceny ofert, wg punktacji określonej w pkt 13 SIWZ.
  8) karencja w spłacie kredytu – do dnia 30 grudnia 2017 roku,
  9) termin wykorzystania kredytu – do dnia 30 grudnia 2016 roku,
  10) wykonawca nie pobierze jednorazowej prowizji bankowej za udzielenie kredytu,
  11) spłata odsetek od wykorzystanego kredytu następować będzie w okresach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca,
  12) koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek od kapitału,
  13) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat,
  14) Wykonawca nie pobierze prowizji od zaangażowania (od kwot kredytu postawionych do dyspozycji Zamawiającego do dnia ich ostatecznego wykorzystania).
  15) Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.
  2. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy PZP:
  1) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osobę/y, która/e będzie/będą wykonywać czynności związane z obsługą administracyjno – księgową przedmiotu zamówienia, (stanowisko/a związane z obsługą kredytu, w którego zakresie wykonywane będą przykładowe czynności: prowadzenie rachunku kredytobiorcy, naliczanie odsetek, ustalanie bieżących sald).
  2) Zamawiający zastrzega sobie podczas realizacji przedmiotu zamówienia prawo kontroli spełniania wymogu, o którym mowa w niniejszym rozdziale. Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na jego każdorazowe wezwanie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia osób wykonujących czynności w odniesieniu do których Zamawiający zastrzegł obowiązek zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, np.:
  a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
  b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
  c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
  d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
  3) W przypadku niezatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę przy realizacji zamówienia na umowę o pracę osób, w odniesieniu do których zamawiający postawił ten wymóg, nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów lub też innych żądanych dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w rozdziale XVII ust. 10 SIWZ, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS, czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia, udostępniane na zasadach określonych w ust. 4 pkt 2 lit. b-d Rozdziału III SIWZ.
 2. UDZIELENIE KREDYTU DLA GMINY KĘTRZYN
  Zamawiający: Urząd Gminy Kętrzyn, Kętrzyn

  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie dla Gminy Kętrzyn kredytu w kwocie
  3 000 000,- zł (słownie : trzy miliony zł), który będzie spłacany w latach
  2018 – 2025.
  Kredyt przeznaczony będzie na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach
  ubiegłych oraz pokrycie deficytu budżetowego.

  2. Opis szczegółowy zamówienia :

  2.1 Kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji zamawiającego, tj. przelana na
  rachunek zamawiającego nie później niż do 27.12.2016r.

  2.2 Oprocentowanie w/w kredytu będzie zmienne, oparte na stopie WIBOR 1M.

  2.3 Oprocentowanie kredytu w danym miesiącu będzie równe stopie WIBOR 1M na
  ostatni dzień miesiąca poprzedniego, powiększonej o marżę bankową.

  2.4 Bank nalicza odsetki za każdy miniony dzień korzystania z kredytu, od wykorzystanej
  kwoty kredytu, tj. będącej w dyspozycji Kredytobiorcy w danym dniu, począwszy od
  dnia postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego , do dnia poprzedzającego
  spłatę kredytu . Za dany dzień korzystania z kredytu odsetki od wykorzystanej kwoty
  kredytu będą naliczane przez wykonawcę jeden raz i spłacane przez zamawiającego
  w najbliższym wymaganym terminie.

  2.5 Spłaty rat kapitałowych kredytu będą następować w następujących terminach:
  do 20 marca, do 20 maja , do 20 września i do 20 listopada każdego roku. Ostateczny
  termin spłaty kredytu - 20.11.2025r.

  2.6 Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu będzie weksel in blanco wraz
  z deklaracją wekslową.

  2.7 Niezbędne dane potrzebne do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego– uchwały
  w sprawie budżetu i Wieloletniej prognozy Finansowej i ich zmiany, opinie RIO,
  sprawozdania budżetowe – znajdują się na stronie: http://bip.gminaketrzyn.pl  w za-
  ładce : Budżet,sprawozdania,mienie

  2.8 Przedłożenie oświadczenia Zamawiającego o nie posiadaniu zaległości z tytułu
  obsługi kredytów oraz pożyczek Wykonawca uzna za wystarczające i w związku z tym
  nie będzie wymagał przedłożenia opinii banków.

  2.9 Istotne postanowienia umowy o udzielenie kredytu zostały określone w pkt 25.2
  SIWZ.  3. Kody CPV : 66113000-5 Usługi udzielania kredytu

  4. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), tj. osób wykonujących czynności faktyczne związane udzieleniem kredytu, w tym czynności związane z obsługą księgową kredytu. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zostały określone w istotnych postanowieniach umowy.
 3. Bankowa obsługa budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy
  Zamawiający: Gmina Reszel, Reszel
  1.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Reszel przez okres 4 lat, tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych gminy wchodzących w skład struktury organizacyjnej Gminy Reszel wraz z rachunkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przy tych jednostkach, innymi rachunkami pomocniczymi i funduszami celowymi. Jednostki Gminy: 1.Urząd Gminy w Reszlu, 2.Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu, 3.Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu, 4.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu, 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. 3.W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszą SIWZ oraz zawartą umową. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)Prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy oraz rachunków do obsługi funduszy, w tym m.in. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - średnio rocznie - 31 rachunków. 2)Realizacja zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Dominującą formą regulowania płatności są przelewy elektroniczne. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie na podstawie danych z 2014r. - średnio szacuje się około 15 456 przelewów rocznie. 3)Sporządzanie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku. 4) Wyciąg bankowy codziennie, jeżeli rachunek wykaże obroty. 5)Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową Zamawiającego. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. 6)Oprocentowanie lokat nocnych (overnight) wskazanych rachunków przez Zamawiającego każdego dnia, automatyczny przelew środków pieniężnych każdego dnia na lokatę. 7)Oprocentowanie lokat weekendowych wskazanych rachunków przez Zamawiającego, automatyczny przelew środków na lokatę. 8)Po zakończeniu lokaty overnight i weekendowej odsetki wraz ze środkami pozostają na rachunkach, z których pierwotnie zostały przekazane na lokatę. Umowa depozytu automatycznego zostanie zawarta przez Gminę Reszel. 9) Wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla Urzędu Gminy Reszel i innych jednostek organizacyjnych gminy. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy. 10) Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych. Wysokość oprocentowania środków wyznaczona będzie każdego miesiąca, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego oraz marży, określonej w złożonej przez bank ofercie. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego poprzez ujęcie informacji na wyciągach bankowych. 11) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż u Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu przetargowym, zgodnie z art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. t.j. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.). 12) Możliwość uzyskania corocznie kredytu bankowego w rachunku bieżącym, na wniosek Zamawiającego - w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej Gminy Reszel na dany rok budżetowy. a)Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym, oparte na stawce WIBOR 1M obowiązującej na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek na rynku międzybankowym i marży banku stałej w okresie kredytowania, wyrażonej w % do dwóch miejsc po przecinku, b)Bank nie będzie pobierał opłat za gotowość środków , c)Bank nie będzie pobierał opłat od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym, d)Kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchamiany po przekazaniu do Banku stosownej uchwały budżetowej oraz podpisaniu umowy lub aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, e)Kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. Zamawiający przeznaczy środki kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. t.j. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), f)Do naliczania odsetek założono, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365 dni, g)Zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy z tytułu udzielenia Gminie Reszel kredytu w rachunku bieżącym będzie oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.). 13) Wykonawca nie będzie pobierał przez okres obowiązywania umowy opłat i prowizji od : a)Czynności innych niż określone w formularzu ofertowym, b)Otwarcia rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy oraz rachunków do obsługi funduszy, w tym m.in. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, Do niniejszego przetargu przyjęto założenie na podstawie danych z 2014r. - średnio rocznie - 31 rachunków c)Otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb, Do niniejszego przetargu przyjęto założenie na podstawie danych z 2014r. - średnio rocznie - 8 rachunków. d)Potwierdzania otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, Do niniejszego przetargu przyjęto założenie na podstawie danych z 2014r. - średnio rocznie około 8 rachunków. e)Przyjmowania wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku, Wpłaty dokonywane codziennie, wypłaty dokonywane średnio dwa razy w tygodniu. f)Wdrożenia systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych Gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Reszel, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: - dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową, - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na każdym rachunku bieżącym i pomocniczym, - tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, - przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach, - składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, - uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, - generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego, - potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line - po realizacji przelewu informacja w systemie bankowości elektronicznej, - przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu, - umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, - zapewnienie wsparcia informatycznego, w razie awarii programu, - ilość stanowisk - 5 - dane z 2014 roku (możliwość rozszerzenia). g)Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych - około 5 opinii rocznie, h)Zerowanie rachunków bieżących budżetu Gminy, i)Przeksięgowanie w dniu 31 grudnia, skapitalizowanych na dzień 31 grudnia każdego roku odsetek bankowych, z określonych rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Gminy na rachunek bieżący Gminy, j)Dostarczenia wszelkich urządzeń niezbędnych do dostępu użytkownika końcowego do sytemu bankowości elektronicznej oraz wszelkich dodatkowych akcesoriów zapewniających bezpieczeństwo pracy dla użytkowników korzystających z systemu.
 4. UDZIELENIE KREDYTU DLA GMINY KĘTRZYN.
  Zamawiający: Urząd Gminy Kętrzyn, Kętrzyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie dla Gminy Kętrzyn kredytu w kwocie 1 500 000,- zł (słownie : jeden milion pięćset tysięcy zł), który będzie spłacany w latach 2017 - 2025.
  Kredyt przeznaczony będzie na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

  2. Opis szczegółowy zamówienia :

  2.1 Kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji zamawiającego, tj. przelana na rachunek zamawiającego w terminie określonym w wybranej ofercie, lecz nie później niż do 23.12.2015r.
  2.2 Oprocentowanie w/w kredytu będzie zmienne, oparte na stopie WIBOR 1M.

  2.3 Oprocentowanie kredytu w danym miesiącu będzie równe stopie WIBOR 1M na ostatni dzień miesiąca poprzedniego, powiększonej o marżę bankową.

  2.4 Bank nalicza odsetki za każdy miniony dzień korzystania z kredytu, od wykorzystanej kwoty kredytu, tj. będącej w dyspozycji Kredytobiorcy w danym dniu, począwszy od dnia postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego , do dnia poprzedzającego spłatę kredytu . Za dany dzień korzystania z kredytu odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu będą naliczane przez wykonawcę jeden raz i spłacane przez zamawiającego w najbliższym wymaganym terminie.

  2.5 Z zastrzeżeniem pkt 2.6 kredyt będzie spłacany zgodnie z harmonogramem
  określonym w pkt 2.8.

  2.6 Zamawiającemu przysługuje prawo spłaty wyższych kwot rat kredytu niż będzie to określała umowa, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych konsekwencji niekorzystnych dla zamawiającego, w tym również finansowych.

  2.7 Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu będzie weksel in blanco wraz
  z deklaracją wekslową.

  2.8 Spłaty rat kapitałowych kredytu, z zastrzeżeniem pkt 2.6, będą następować
  w następujących terminach: do 20 marca, do 20 maja , do 20 września i do 20 listopada

  3. Kody CPV : 66113000-5 Usługi udzielania kredytu