Kogo reprezentuje osoba

Kaczmarczyk Stefan

w KRS

Stefan Kaczmarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stefan
Nazwisko:Kaczmarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1933 r., wiek 85 lat
Miejscowości:Bytom (Śląskie)
Przetargi:59 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Janczur Maria Małgorzata, Stadnik Gubała Halina

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Guc Jerzy

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Janczur Maria Małgorzata, Stadnik Gubała Halina

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Guc Jerzy

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Rejonowe Przedsiębiorstwo Inwestycji Sp. Z O.O., Bytom − KRS 0000132199

Powiązane przetargi (59 szt.):
 1. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją dwóch zadań: Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne oraz edukacyjne, turystyczne i społeczne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni Polska w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego oraz Remont i wykorzystanie zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni Polska w Świętochłowicach na cele muzealne - Adaptacja wieży wyciągowej basztowej dawnej kopalni Polska w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby ekspozycyjne z zapewnieniem funkcji widokowej
  Zamawiający: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, Świętochłowice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań pn.: 1. Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne oraz edukacyjne, turystyczne i społeczne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni Polska w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego w ramach projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet: VI. Zrównoważony rozwój miast, Działanie 2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 1. Rewitalizacja - duże miasta, Typ projektu: 1. Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych/powojskowych/ popegeerowskich, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym oraz 2. Remont i wykorzystanie zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni Polska w Świętochłowicach na cele muzealne - Adaptacja wieży wyciągowej basztowej dawnej kopalni Polska w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby ekspozycyjne z zapewnieniem funkcji widokowej - realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj. Wieża basztowa jest wpisana do rejestru zabytków województwa śląskiego pod nr A/110/04. Wieża kozłowa jest wpisana do rejestru zabytków województwa śląskiego pod nr A/110/04. Pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego obejmuje nadzór nad inwestycją w następujących specjalnościach: -architektonicznej bez ograniczeń, - konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych bez ograniczeń, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, - drogowej bez ograniczeń, Pełnienie nadzoru obejmuje również: - weryfikację dokumentacji projektowej pod kątem jej kompletności i zgodności z przepisami prawa i zawartymi umowami, - obsługę geodezyjną inwestycji, - obsługę laboratoryjną inwestycji.
 2. Opracowanie dokumentów pt.:Program polityki mieszkaniowej miasta Świętochłowice do roku 2030 - Zadanie nr 1 Program optymalizacji użytkowania budynków w obszarze funkcjonalnym - Świętochłowice - Zadanie nr 2 Analiza stanu budynków komunalnych w Świętochłowicach w zakresie technicznym, prawnym wraz z dokumentacją fotograficzną - Zadanie nr 3
  Zamawiający: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, Świętochłowice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentów pt.:
  - Program polityki mieszkaniowej miasta Świętochłowice do roku 2030 - Zadanie nr 1
  - Program optymalizacji użytkowania budynków w obszarze funkcjonalnym - Świętochłowice - Zadanie nr 2
  - Analiza stanu budynków komunalnych w Świętochłowicach w zakresie technicznym, prawnym wraz z dokumentacją fotograficzną - Zadanie nr 3
  w ramach realizacji Projektu Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetów miast - Partnerów projektu.
  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i w związku z tym każde zadanie wskazane powyżej stanowi odrębną część zamówienia.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 zawiera załącznik nr 1a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 zawiera załącznik nr 1b do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 zawiera załącznik nr 1c do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 3. Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
  1. Przedmiotem zamówienia jest Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. : 1.1. określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. 1435/25 o pow. 64 m2, obręb Stara Kuźnia, k.m.1, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Borowej 1.2. określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. 1425/25 o pow. 210 m2, obręb Stara Kuźnia, k.m.1, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Borowej 1.3. określenie wartości rynkowej prawa własności oraz określenie wartości ww. prawa wraz z obciążeniami (na dzień 07.01.2009 r.), nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. 1429/25 o pow. 58 m2, obręb Stara Kuźnia, k.m.1, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Borowej. Uwagi: wg informacji przedłożonej przez zarządcę drogi, w dniu 18 grudnia 2008 r. działka 1429/25 stanowiła teren niezabudowany, zagospodarowany pod drogę gruntową będącą przedłużeniem ul. Borowej 1.4. określenie wartości rynkowej prawa własności, nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. 1439/25 o pow. 62 m2, obręb Stara Kuźnia, k.m.1, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Borowej. Uwagi: wg informacji przedłożonej przez zarządcę drogi, w dniu 18 grudnia 2008 r. działka 1439/25 stanowiła teren niezabudowany, zagospodarowany pod ul. Borową, będącą na tym odcinku utwardzoną drogą gruntową, Cel zamówienia dla wszystkich operatów: określenie wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2013 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687). Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 4. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla projektu pn. Budowa dwóch budynków komunalnych w Tarnowskich Górach
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi, którą sprawować będzie Wykonawca na mocy pełnomocnictwa, udzielonego mu przez Zamawiającego na całość lub część czynności inwestora przewidzianych w Art. 18 Rozdział 3 (Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego) polskiego Prawa Budowlanego. Przedmiotową inwestycja będzie budowa dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Andersa w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenu, drogą dojazdową oraz infrastrukturą techniczną - budowę wodociągu, przyłącza wody, instalacji hydrantów zewnętrznych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przebudowę sieci istniejących kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę instalacji co i wymiennikowni oraz instalacji wewnętrznej wodno - kanalizacyjej, wentylacji, gazu, elektrycznych i teletechnicznych, Powierzchnia zabudowy budynków: 2.173,50 m² Powierzchnia użytkowa: 3.663,26 m2 Kubatura: 22.112,62 m2 Wysokość budynków: 13,50 m Ilość kondygnacji: 4 Ilość izb (pokoje + kuchnie): 234
 5. usługi w zakresie szacowania nieruchomości
  Zamawiający: Gmina Ciasna, Ciasna
  Zadanie Nr 3.1 - Wycena nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do zbycia lub
  nabycia wraz z jednorazową aktualizacją lub potwierdzeniem
  aktualności operatu.

  Zadanie Nr 3.2 - Wycena nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży lub
  nabycia wraz z jednorazową aktualizacją lub potwierdzeniem
  aktualności operatu.

  Zadanie Nr 3.3 - Wycena nieruchomości zlokalizowanej w Sierakowie Śląskim przy
  Alei Parkowej 4, zabudowanej obiektem zabytkowym, stanowiącej
  własność prywatną, przeznaczoną do nabycia na rzecz Gminy Ciasna
  na cele publiczne wraz z jednorazową aktualizacją lub
  potwierdzeniem aktualności operatu.

  Zadanie Nr 3.4 - Wycena nieruchomości gruntowych celem ustalenia odszkodowania za
  przejętą drogę wraz z jednorazową aktualizacją lub potwierdzeniem
  aktualności operatu.  Zadanie Nr 3.5 - Wycena nieruchomości gruntowych, w celu ustalenia opłat
  adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek
  podziału geodezyjnego wraz z jednorazową aktualizacją lub
  potwierdzeniem aktualności operatu.

  Zadanie Nr 3.6 - Wycena nieruchomości gruntowych, w celu ustalenia wysokości opłaty
  planistycznej wraz z jednorazową aktualizacją lub potwierdzeniem
  aktualności operatu.

  Zadanie Nr 3.7 - Wycena jednego lokalu użytkowego (zajmowanego przez szkołę
  Podstawową w Zborowskiem) dla potrzeb ustanowienia
  trwałego zarządu z wykonaniem inwentaryzacji budynku Szkoły
  Podstawowej w Zborowskiem przy ul. Głównej 33 z wyodrębnieniem
  dwóch lokali (1 lokal zajmowany przez szkołę i 1 lokal stanowiący
  część mieszkalną) wraz z jednorazową aktualizacją lub potwierdzeniem
  aktualności operatu.

  Zadanie Nr 3.8 - Wycena nieruchomości gruntowych celem sprzedaży prawa własności
  na rzecz użytkowników wieczystych lub przekształcenia prawa
  użytkowania wieczystego w prawo własności wraz z jednorazową
  aktualizacją lub potwierdzeniem aktualności operatu.

  Zadanie Nr 3.9 - Wycena dwóch lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku
  znajdującym się w Glinicy przy ul. Asfaltowej 4 przeznaczonych do
  zbycia z wykonaniem inwentaryzacji budynku i wyodrębnieniem
  dwóch lokali wraz z jednorazową aktualizacją lub potwierdzeniem
  aktualności operatu.
 6. Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości na rzecz Gminy Świętochłowice
  Zamawiający: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, Świętochłowice
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości na rzecz Gminy Świętochłowice polegających na sporządzeniu operatów szacunkowych w sprawie ustalenia wartości nieruchomości z podziałem na 9 (dziewięć) zadań (części):
  Zadanie częściowe nr 1
  Sporządzenie operatów szacunkowych w sprawie ustalenia wartości nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej, oraz w drodze przetargu:
  - w drodze bezprzetargowej w ilości ok. 10 nieruchomości,
  - w drodze przetargu w ilości ok. 35 nieruchomości
  Zadanie częściowe nr 2
  Sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości, w razie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w ilości ok. 30 nieruchomości.
  Zadanie częściowe nr 3
  Sporządzenie operatów szacunkowych w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę powiatową lub gminną, odszkodowania za rozwiązanie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wartość służebności przesyłu w ilości ok. 70 nieruchomości.
  Zadanie częściowe nr 4
  Sporządzenie operatów szacunkowych w sprawie ustalenia wartości nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne), w ilości ok. 100 nieruchomości.
  Zadanie częściowe nr 5
  Sporządzenie operatów szacunkowych w sprawie ustalenia wartości nieruchomości lokalowych (lokale użytkowe), w ilości ok. 40 nieruchomości,
  Zadanie częściowe nr 6
  Sporządzenie inwentaryzacji nieruchomości zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi w ilości ok. 20 inwentaryzacji (400 lokali).
  Zadanie częściowe nr 7
  Sporządzenie operatów szacunkowych w sprawie przeszacowania dotychczasowych wartości nieruchomości gruntowych dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego dla osób fizycznych oraz Spółdzielni Mieszkaniowej, w ilości 41 operatów szacunkowych (Gmina) oraz 140 operatów dotyczących osób fizycznych (Skarb Państwa).
  Wykaz nieruchomości dla niniejszego zadania (operaty dotyczące osób fizycznych (Skarb Państwa)) zawarty jest w załączniku 8 do specyfikacji .
  Zadanie częściowe nr 8
  Sporządzenie operatów szacunkowych w sprawie przeszacowania dotychczasowych wartości nieruchomości gruntowych dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego dla osób prawnych, w ilości 20 operatów szacunkowych (Skarb Państwa)
  Wykaz nieruchomości dla niniejszego zadania zawarty jest w załączniku 9 do specyfikacji .
  Zadanie częściowe nr 9
  Sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości przekazywanych w trwały zarząd oraz użytkowanie, ok. 30 nieruchomości.
  UWAGA: Wskazane ilości operatów szacunkowych są liczbami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości operatów szacunkowych w zależności od zainteresowania mieszkańców, w zakresie przedmiotu zamówienia.
  Do operatu szacunkowego Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykonane na własny koszt, niżej wskazane dokumenty:
  - mapę z ewidencji gruntów i budynków,
  - wypis z rejestru gruntów,
  - protokół z badania księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym w Chorzowie - Wydziale VI Ksiąg Wieczystych.
  W przypadku zadań częściowych nr 4 i nr 5 oraz nr 6 sporządzenie operatów szacunkowych w sprawie ustalenia wartości nieruchomości lokalowych oraz sporządzenie inwentaryzacji nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi dodatkowo:
  - rzut odpowiedniej kondygnacji budynku z zaznaczeniem każdego z lokali i pomieszczeń przynależnych do nich z zaznaczonymi pomiarami wskazującymi długość, szerokość i wysokość ścian w lokalu.

  Operat powinien być sporządzony w sposób staranny, czytelny i przejrzysty (rozmiar czcionki co najmniej 12). Operat szacunkowy należy wykonać w 2 egzemplarzach. Wykonawca zobowiązany jest do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, w sprawach związanych z wykonanym przez siebie operatem szacunkowym, a także udzielania stronom wyjaśnień odnośnie sporządzonej wyceny oraz do każdorazowego stawiania się na wezwania Zamawiającego oraz organów odwoławczych na swój koszt. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia, w ramach wynagrodzenia do umieszczenia stosownej klauzuli, w operacie szacunkowym, potwierdzającej jego aktualność, w przypadku stwierdzenia przez rzeczoznawcę majątkowego, który sporządził operat szacunkowy, że po okresie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, wartości przedstawione w operacie szacunkowym nie uległy zmianie (art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami). Zamawiający może skorzystać z tego uprawnienia w okresie 2 lat od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia, w ramach wynagrodzenia do sporządzenia aktualizacji operatu szacunkowego w przypadku stwierdzenia, iż wartość nieruchomości przedstawiona w operacie szacunkowym uległa zmianie przed upływem okresu 12 miesięcy od daty jego sporządzenia (art. 156 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami).
  Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości musi być sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Operat szacunkowy musi być sporządzony zgodnie z:
  - ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póżn. zm.),
  - rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 83),
  - ustawą z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.).
 7. Wycena nieruchomości dla potrzeb: 1. ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku podziału nieruchomości, 2. ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości/ustalenia odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
  Wycena nieruchomości dla potrzeb: 1. ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku podziału nieruchomości, 2. ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości/ustalenia odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 8. Wykonanie operatów szacunkowych określających: Zadanie nr 1 Wartości nieruchomości niezabudowanych nabywanych oraz zbywanych przez Gminę Zawiercie; Zadanie nr 2 Wartości nieruchomości zabudowanych; Zadanie nr 3 Wartości nieruchomości nr 134/4, 135/4, 136/26, 136/28 (karta mapy 31, obręb Zawiercie) przy ul. Stary Rynek oddanych w użytkowanie wieczyste w celu zbycia przez Gminę Zawiercie na rzecz wieczystego użytkownika
  Zamawiający: Prezydent Miasta Zawiercie, Zawiercie
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych określających: Zadanie nr 1 Wartości nieruchomości niezabudowanych nabywanych oraz zbywanych przez Gminę Zawiercie; Zadanie nr 2 Wartości nieruchomości zabudowanych; Zadanie nr 3 Wartości nieruchomości nr 134/4, 135/4, 136/26, 136/28 (karta mapy 31, obręb Zawiercie) przy ul. Stary Rynek oddanych w użytkowanie wieczyste w celu zbycia przez Gminę Zawiercie na rzecz wieczystego użytkownika. Przewidywana maksymalna ilość operatów szacunkowych (w zakresie zadania nr 1 i 2): Zadanie 1 - 60 operatów szacunkowych; Zadanie 2 - 4 operaty szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia zamówienia w przewidywanej ilości. Wielkość zamówienia uzależniona będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Minimalna ilość zleconych operatów szacunkowych (w zakresie zadania nr 1 i 2): Zadanie 1 - 35 operatów szacunkowe; Zadanie 2 - 2 operaty szacunkowych. Każdorazowo wykonanie wyceny poprzedzać będzie pisemne zlecenie Zamawiającego odebrane osobiście przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, za wyjątkiem zadania nr 3, które Wykonawca wykona w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy. Wymagany termin wykonania wyceny dla zadań nr 1 i 2 - 21 dni od daty otrzymania zlecenia w okresie objętym zamówieniem, tj. od daty podpisania umowy do 31.12.2014r. Wymagany termin wykonania realizacji zamówienia dla zadania nr 3 - 21 dni od dnia podpisania umowy. Wymagania dla zadań nr 1 i 2: - Wykonawca powinien podać cenę za wykonanie jednego egzemplarza operatu szacunkowego dla jednej nieruchomości. Wymagane jest wykonanie jednego egzemplarza operatu szacunkowego. - Jako załączniki do operatu szacunkowego powinny być załączone m.in. odpis z księgi wieczystej bądź protokół z badania księgi wieczystej, protokół z oględzin nieruchomości oraz co najmniej 4 kolorowe zdjęcia wycenianej nieruchomości, zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z rejestru gruntów, mapę zasadniczą (Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uzbrojenie podziemne). W przypadku wyceny nieruchomości niezabudowanej gdy nieruchomość ma zróżnicowane przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego operat szacunkowy powinien uwzględniać tą sytuację i zawierać stosowne uzasadnienie. - Wykonawca zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa na każde wezwanie Zamawiającego w jego siedzibie, nie rzadziej niż raz w tygodniu w godzinach pracy Urzędu, w celu omówienia zleceń oraz konsultacji z pracownikiem merytorycznym. Wymagania dla zadania nr 3: - Wykonawca powinien podać cenę za wykonanie jednego egzemplarza operatu szacunkowego dla działek nr 134/4, 135/4, 136/26, 136/28 (karta mapy 31, obręb Zawiercie) przy ul. Stary Rynek oddanych w użytkowanie wieczyste w celu zbycia przez Gminę Zawiercie na rzecz wieczystego użytkownika. Wymagane jest wykonanie jednego egzemplarza operatu szacunkowego. - Jako załączniki do operatu szacunkowego powinny być załączone m.in. odpis z księgi wieczystej bądź protokół z badania księgi wieczystej, protokół z oględzin nieruchomości oraz co najmniej 4 kolorowe zdjęcia wycenianej nieruchomości, zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z rejestru gruntów, mapę zasadniczą (Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uzbrojenie podziemne). W przypadku wyceny nieruchomości niezabudowanej gdy nieruchomość ma zróżnicowane przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego operat szacunkowy powinien uwzględniać tą sytuację i zawierać stosowne uzasadnienie. Wymagania dotyczące wszystkich zadań. Przedmiot zamówienia należy wykonać rzetelnie, starannie i osobiście, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U z 2004 r. Nr 207 poz. 2109 z późn. zm.) oraz zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Standardami Wyceny, obejmującymi Standardy Zawodowe i Noty Interpretacyjne. Do operatu szacunkowego powinny być załączone m.in. odpis z księgi wieczystej bądź protokół z badania księgi wieczystej, protokół z oględzin nieruchomości oraz co najmniej 4 kolorowe zdjęcia wycenianej nieruchomości, zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z rejestru gruntów, mapę zasadniczą (Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uzbrojenie podziemne). W przypadku wyceny nieruchomości niezabudowanych gdy nieruchomość ma zróżnicowane przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego operat szacunkowy powinien uwzględniać tą sytuację i zawierać stosowne uzasadnienie. Operat szacunkowy każdorazowo powinien być sporządzony w sposób czytelny i przejrzysty (rozmiar czcionki - co najmniej 12, za wyjątkiem opisów tabel, gdzie dopuszcza się rozmiar czcionki - 11). Operaty szacunkowe powinny zawierać szczegółowe i obszerne uzasadnienie dla ustalonej wartości nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest do czynnego udziału w postępowaniu, w sprawach związanych z wykonanym przez siebie operatem szacunkowym, a także do udzielania stronom wyjaśnień odnośnie sporządzonej wyceny oraz do każdorazowego stawiania się na wezwania Zamawiającego oraz organów odwoławczych na swój koszt. Ponadto opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 9. Wykonanie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 12 czerwca 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz wykonanie opinii w przedmiocie analizy aktów notarialnych pod kątem zasadności roszczeń określonych w art. 36 ust. 4 ww. ustawy.
  Zamawiający: Prezydent Miasta Zawiercie, Zawiercie
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na: a) Wykonaniu operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 12 czerwca 2012r., poz. 647 z późn. zm.) b) wykonaniu opinii w przedmiocie analizy aktów notarialnych pod kątem zasadności roszczeń określonych w art. 36 ust. 4 ww. ustawy. Przewidywana (maksymalna) ilość: a) operatów szacunkowych - 15, b) opinii - 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia zamówienia w przewidywanej ilości. Wielkość zamówienia uzależniona będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Przewidywana minimalna ilość zleconych operatów szacunkowych i opinii: - 4 operaty szacunkowe - 2 opinie. Odbiór zlecenia odbywał się będzie w siedzibie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego telefonicznie lub drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków łączności. Zmiana terminu odbioru zlecenia może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Wymagany termin wykonania operatu szacunkowego lub opinii - 14 dni od daty otrzymania zlecenia. Okres objęty zamówieniem - od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2014r. Wraz ze zleceniem na wykonanie operatu szacunkowego lub opinii, rzeczoznawca majątkowy otrzyma kserokopię aktu notarialnego dotyczącego przedmiotowej nieruchomości oraz wyrysy z właściwych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe materiały (m.in. mapę ewidencyjną, wypis z rejestru gruntów) i informacje rzeczoznawca majątkowy będzie zobowiązany zebrać we własnym zakresie i na własny koszt. Wszystkie koszty uzyskania niezbędnych materiałów do wykonania operatu szacunkowego lub opinii zostaną wkalkulowane w podaną w ofercie cenę usługi. Operat szacunkowy oraz opinia powinny być wykonane zgodnie z przepisami prawa zawartymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2109 z późniejszymi zmianami) oraz z Powszechnymi Krajowymi Standardami Wyceny, obejmującymi Standardy Zawodowe i Noty Interpretacyjne. Operat szacunkowy oraz opinia powinny być sporządzone w sposób staranny, czytelny i przejrzysty (rozmiar czcionki - co najmniej 12, za wyjątkiem opisów tabel, gdzie dopuszcza się rozmiar czcionki - 11). Ponadto operaty szacunkowe oraz opinie powinny zawierać szczegółowe i obszerne uzasadnienie zaistniałego wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub braku tego wzrostu. Wykonawca zobowiązany jest do czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu, udzielania stronom oraz Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień odnośnie sporządzonej wyceny oraz do każdorazowego stawiania się na wezwania Zamawiającego oraz organu odwoławczego na swój koszt. Zapytania oraz wezwania Zamawiający może kierować do Wykonawcy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego, telefonicznie, drogą elektroniczną, lub za pomocą innych środków łączności. W przypadku zakwestionowania prawidłowości wykonania operatu szacunkowego przez Zamawiającego lub organ odwoławczy, zakwestionowania wykonanej opinii przez Zamawiającego oraz rozbieżności pomiędzy stanowiskiem rzeczoznawcy majątkowego a stanowiskiem Zamawiającego lub organu odwoławczego, kwestie sporne mogą być kierowane do rozstrzygnięcia przez działającą w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz.U. z 2008r. Nr 11, poz. 66), Komisję Odpowiedzialności Zawodowej. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej nieprawidłowości w sporządzonym operacie szacunkowym, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami poniesionymi w związku ze zleceniem wykonania oceny, wystawiając notę obciążającą. W przypadku uchylenia decyzji wydanej w oparciu o zakwestionowany przez organ odwoławczy operat szacunkowy i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, Wykonawca jest zobowiązany do ponownego opracowania operatu szacunkowego w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, na własny koszt, w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego pisma wraz z kserokopią ostatecznej decyzji organu odwoławczego. Ponadto opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 10. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap I.
  Zamawiający: Gmina Wojkowice - Urząd Miasta w Wojkowicach (Jednostka Realizująca Projekt), Wojkowice
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Nadzór nad robotami budowlanymi, w skład których wchodzą a) budowa dwóch urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu Miasta Wojkowice wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 9 SIWZ (dokumentacja projektowa obejmuje: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót), b) odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po wykonanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ulicy Fabrycznej w Wojkowicach, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ (dokumentacja projektowa obejmuje: projekt wykonawczy, przedmiar robót). 2. Udział w przeglądach gwarancyjnych: a) robót budowlanych, o których mowa w punkcie 1. litera a); b) robót budowlanych, o których mowa w punkcie 1 litera b). 3.Udział w przeglądach gwarancyjnych robót budowlanych odebranych przez Zamawiającego, w skład których wchodzą: 1 861,25 mb sieci kanalizacji sanitarnej i 1 644 mb sieci kanalizacji deszczowej oraz 1 982,4 mb wodociągu w ulicach: Maszyńsko, Akacjowej, Kosynierów i Kossaka w Wojkowicach wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników w tych ulicach, zgodnie z powykonawczą dokumentacją geodezyjną i dokumentacją projektową stanowiącymi załącznik nr 11 do SIWZ (dokumentacje te obejmują projekt budowlano-wykonawczy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą), 4. Udział w przeglądach gwarancyjnych robót budowlanych odebranych przez Zamawiającego, w skład których wchodzą: 2 328,27 mb sieci kanalizacji sanitarnej i 2 039,87 mb sieci kanalizacji deszczowej oraz 1 792,9 mb wodociągu w ulicach: Pułaskiego, Plaka i Jana III Sobieskiego w Wojkowicach wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników w tych ulicach, zgodnie z powykonawczą dokumentacją geodezyjną i dokumentacją projektową stanowiącymi załącznik nr 12 do SIWZ (dokumentacje te obejmują projekt budowlano-wykonawczy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą ) 5. Udział w przeglądach gwarancyjnych robót budowlanych w trakcie odbioru przez Zamawiającego, w skład których wchodzą: 2 236 mb sieci kanalizacji sanitarnej i 1 066 mb sieci kanalizacji deszczowej oraz 1 033,3 mb wodociągu w ulicy Fabrycznej, zgodnie z rysunkami powykonawczymi i dokumentacją projektową stanowiącymi załącznik nr 13 do SIWZ (dokumentacje te obejmują projekt budowlano-wykonawczy, szkice polowe powykonawcze wykonanych robót). 6. Nadzór nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach gwarancji, o ile wystąpią w przypadku stwierdzenia wad lub usterek robót budowlanych, o których mowa w punktach od 1 do 5 SIWZ. Do obowiązków Wykonawcy należy zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru inwestorskiego przewiduje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). W szczególności do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: - nadzorowanie robót budowlanych pod kątem zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, a także z postanowieniami umów na roboty budowlane, zawartych w ramach Inwestycji, - prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z postanowieniami umów na roboty budowlane, zawartych w ramach Inwestycji, w tym pod kątem zgodności z harmonogramami rzeczowo-finansowym, stanowiącymi załączniki do tych umów, - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót, - rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii wykonawcy sprawującego nadzór autorski nad projektem, - kontrola robót pod względem zgodności z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną oraz kontrola ich jakości, - kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów powykonawczych oraz stanu realizacji Inwestycji, - potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót stanowiącego podstawę do fakturowania częściowego, zgodnie z postanowieniami umów na roboty budowlane, - składanie pisemnych raportów o występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umów na roboty budowlane, - uczestniczenie w przeprowadzaniu wszelkich prób, pomiarów i sprawdzeń, - udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji Inwestycji, - potwierdzanie odbioru robót zanikowych, - przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów oraz złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, - przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu protokołu końcowego odbioru robót budowlanych, - uczestnictwo w komisji odbioru końcowego oraz komisjach odbiorów częściowych, - udział w inspekcjach gwarancyjnych. Wymagana gwarancja na wykonanie usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru wynosi 36 miesięcy
 11. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 47 przy ul. Szramka 7 w Rudzie Śląskiej
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
  Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 47 przy ul. Szramka 7 w Rudzie Śląskiej. 1. Zakres prac obejmuje: a) Nadzór inwestorski w branży budowlanej, sanitarnej, w zakresie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-wykonawczej, DOKUMENTACJA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ: http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=35458&idmp=2121&r=r 2. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru obejmuje: 2.1 Obowiązki inspektora nadzoru w okresie poprzedzającym realizację budowy. 2.2 Obowiązki inspektora nadzoru w okresie realizacji budowy. 2.3 Obowiązki inspektora nadzoru związane z odbiorem obiektu lub robót. 2.4 Obowiązki inspektora nadzoru w okresie gwarancji, rękojmi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotych warunków zamówienia (SIWZ)
 12. Sporządzenie wycen oraz opracowań dotyczących nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Tarnowskie Góry
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry
  Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie wycen w (formie operatu szacunkowego) i opracowań (niestanowiących operatów szacunkowych) dotyczących nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Tarnowskie Góry określających zmianę ich wartości spowodowaną uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla potrzeb ustalenia wysokości renty planistycznej lub wypłaty odszkodowań albo wykupienia lub zamiany nieruchomości, zgodnie z przepisem art. 36 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 647). Zamawiający przewiduje do zlecenia: 45 wycen i 20 opracowań. Wykonawca będzie przyjmował do realizacji przedmiot zamówienia sukcesywnie, na podstawie pisemnych jednostkowych zamówień z Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, określających szczegółowo przedmiot wyceny. Jednorazowe szczegółowe zamówienie obejmować może maksymalnie 4 wyceny i 1 opracowanie. Termin realizacji szczegółowego zamówienia wynosi 21 dni od daty jego doręczenia. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dwóch egzemplarzy opracowań lub operatów szacunkowych dla każdej wycenionej nieruchomości, wskazanej w szczegółowym zamówieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu umowy w przypadku, kiedy zajdzie potrzeba zmniejszenia liczby wycen. Wartość umowy w powyższym przypadku nie może ulec zmniejszeniu o więcej niż 50 % zamówienia.
 13. Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości na rzecz Gminy Świętochłowice
  Zamawiający: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, Świętochłowice
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości na rzecz Gminy Świętochłowice polegających na sporządzeniu operatów szacunkowych w sprawie ustalenia wartości nieruchomości z podziałem na 5 (pięć) zadań (części):
  Zadanie częściowe nr 1
  Sporządzenie operatów szacunkowych w sprawie ustalenia wartości nieruchomości lokalowych (lokale użytkowe), w ilości ok. 50 nieruchomości, z podziałem na :
  lokale do 20 m2: ok. 30 nieruchomości
  lokale powyżej 20 m2: : ok. 20 nieruchomości
  Zadanie częściowe nr 2
  Sporządzenie inwentaryzacji nieruchomości zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi obrębów Chropaczów i Lipiny w ilości ok. 25 inwentaryzacji (500 lokali).
  Zadanie częściowe nr 3
  Sporządzenie inwentaryzacji nieruchomości zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi obrębu Świętochłowice w ilości ok. 30 inwentaryzacji (600 lokali).
  Zadanie częściowe nr 4
  Sporządzenie operatów szacunkowych w sprawie przeszacowania dotychczasowych wartości nieruchomości gruntowych dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego dla osób prawnych, w ilości 8 osób prawnych - 15 operatów szacunkowych (Skarb Państwa) oraz 19 osób prawnych - 57 operatów szacunkowych (Gmina).
  Wykazy nieruchomości dla niniejszego zadania zawarte są w załącznikach 8 i 9 do specyfikacji .
  Zadanie częściowe nr 5
  Sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości przekazywanych w trwały zarząd, ok. 5 nieruchomości.
  UWAGA: Wskazane ilości operatów szacunkowych są liczbami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości operatów szacunkowych w zależności od zainteresowania mieszkańców, w zakresie przedmiotu zamówienia.
  Do operatu szacunkowego Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykonane na własny koszt, niżej wskazane dokumenty:
  - mapę z ewidencji gruntów i budynków,
  - wypis z rejestru gruntów,
  - protokół z badania księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym w Chorzowie - Wydziale VI Ksiąg Wieczystych.
  W przypadku zadań częściowych nr 1, nr 2 i nr 3 sporządzenie operatów szacunkowych w sprawie ustalenia wartości nieruchomości lokalowych oraz sporządzenie inwentaryzacji nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi dodatkowo:
  - rzut odpowiedniej kondygnacji budynku z zaznaczeniem każdego z lokali i pomieszczeń przynależnych do nich z zaznaczonymi pomiarami wskazującymi długość, szerokość i wysokość ścian w lokalu.
  Operat powinien być sporządzony w sposób staranny, czytelny i przejrzysty (rozmiar czcionki co najmniej 12). Operat szacunkowy należy wykonać w 2 egzemplarzach. Wykonawca zobowiązany jest do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, w sprawach związanych z wykonanym przez siebie operatem szacunkowym, a także udzielania stronom wyjaśnień odnośnie sporządzonej wyceny oraz do każdorazowego stawiania się na wezwania Zamawiającego oraz organów odwoławczych na swój koszt. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia, w ramach wynagrodzenia do umieszczenia stosownej klauzuli, w operacie szacunkowym, potwierdzającej jego aktualność, w przypadku stwierdzenia przez rzeczoznawcę majątkowego, który sporządził operat szacunkowy, że po okresie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, wartości przedstawione w operacie szacunkowym nie uległy zmianie (art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami). Zamawiający może skorzystać z tego uprawnienia w okresie 2 lat od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia, w ramach wynagrodzenia do sporządzenia aktualizacji operatu szacunkowego w przypadku stwierdzenia, iż wartość nieruchomości przedstawiona w operacie szacunkowym uległa zmianie przed upływem okresu 12 miesięcy od daty jego sporządzenia (art. 156 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami).
  Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości musi być sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Operat szacunkowy musi być sporządzony zgodnie z:
  - ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póżn. zm.),
  - rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 83),
  - ustawą z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.),
  - ustawą z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.).
 14. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości dla 7 zadań.
  Zamawiający: Prezydent Miasta Zawiercie, Zawiercie
  Wykonanie operatów szacunkowych określających: Zadanie nr 1 Wartości nieruchomości niezabudowanych nabywanych oraz zbywanych przez Gminę Zawiercie; Zadanie nr 2 Wartości nieruchomości niezabudowanych do celów oddania w użytkowanie wieczyste; Zadanie nr 3 Wartości nieruchomości zabudowanych; Zadanie nr 4 Wartości nieruchomości dla celów naliczania opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości; Zadanie nr 5 Wartości nieruchomości niezabudowanych wydzielonych zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Zawiercie pod poszerzenie ulicy Podmiejskiej - 45 działek; Zadanie nr 6 Wartości lokali mieszkalnych sprzedawanych przez Gminę wraz z wykonaniem szkiców lokali (tj. Dz. U. z 2000r., nr 80, poz. 902 z późn. zmianami); Zadanie nr 7 Wycena nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste do celów przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Przewidywana maksymalna ilość operatów szacunkowych: Zadanie 1 46 operatów szacunkowych; Zadanie 2 4 operaty szacunkowe; Zadanie 3 2 operaty szacunkowe; Zadanie 4 10 operatów szacunkowych; Zadanie 5 1 operat szacunkowy; Zadanie 6 31 operatów szacunkowych; Zadanie 7 20 operatów szacunkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia zamówienia w przewidywanej ilości. Wielkość zamówienia uzależniona będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Przewidywana minimalna ilość zleconych operatów szacunkowych: Zadanie 1 30 operatów szacunkowych; Zadanie 2 2 operaty szacunkowych; Zadanie 3 1 operat szacunkowy; Zadanie 4 5 operatów szacunkowych; Zadanie 5 1 operat szacunkowy; Zadanie 6 20 operatów szacunkowych; Zadanie 7 5 operatów szacunkowych. Każdorazowo wykonanie wyceny poprzedzać będzie pisemne zlecenie Zamawiającego odebrane osobiście przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, za wyjątkiem zadania nr 5, które Wykonawca wykona w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy. Wymagany termin wykonania wyceny: dla zadań nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 - 21 dni od daty otrzymania zlecenia, dla zadania nr 5 - 21 dni od dnia podpisania umowy. Okres objęty zamówieniem dla zadań 1,2,3,4,6,7 : od daty podpisania umowy do 31.12.2013r. Dla zadań nr 1, 2, 3 : Wykonawca powinien podać cenę za wykonanie jednego egzemplarza operatu szacunkowego dla jednej nieruchomości. Wymagane jest wykonanie jednego egzemplarza operatu szacunkowego. Jako załączniki do operatu szacunkowego powinny być załączone m. in. odpis z księgi wieczystej bądź protokół z badania księgi wieczystej, protokół z oględzin nieruchomości oraz co najmniej 4 kolorowe zdjęcia wycenianej nieruchomości, zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z rejestru gruntów. W przypadku wyceny nieruchomości niezabudowanych, gdy nieruchomość ma zróżnicowane przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego operat szacunkowy powinien uwzględniać tą sytuację i zawierać stosowne uzasadnienie. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa na każde wezwanie Zamawiającego w jego siedzibie, nie rzadziej niż raz w tygodniu w godzinach pracy Urzędu, w celu omówienia zleceń oraz konsultacji z pracownikiem merytorycznym. Dla zadań nr 4, 7 : Wykonawca powinien podać cenę za wykonanie dwóch egzemplarzy operatu szacunkowego dla jednej nieruchomości. Wymagane jest wykonanie operatów szacunkowych w dwóch egzemplarzach. Jako załączniki do operatu szacunkowego powinny być załączone m. in. odpis z księgi wieczystej bądź protokół z badania księgi wieczystej, protokół z oględzin nieruchomości oraz co najmniej 4 kolorowe zdjęcia wycenianej nieruchomości, zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa na każde wezwanie Zamawiającego w jego siedzibie, nie rzadziej niż raz w tygodniu w godzinach pracy Urzędu, w celu omówienia zleceń oraz konsultacji z pracownikiem merytorycznym. Dla zadania nr 5 : Wykonawca powinien podać cenę za wykonanie jednego egzemplarza operatu szacunkowego dla 45 działek wydzielonych zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Zawiercie pod poszerzenie ulicy Podmiejskiej. Wymagane jest wykonanie operatu szacunkowego w jednym egzemplarzu. Do operatu szacunkowego powinny być załączone m. in. : protokół z badania ksiąg wieczystych dla każdej działki, protokół z oględzin każdej nieruchomości, 1 kolorowe zdjęcie dla każdej wycenianej nieruchomości, zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich wycenianych działek, wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek, wartość wyceny dla każdej działki oraz podanie właściciela dla każdej działki. Dla zadania nr 6 : Wykonawca powinien podać cenę za wykonanie dwóch egzemplarzy operatu szacunkowego dla jednej nieruchomości. Do operatu szacunkowego powinien być załączony protokół z oględzin nieruchomości. Oferent zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa na każde wezwanie Zamawiającego w jego siedzibie, nie rzadziej niż raz w tygodniu w godzinach pracy Urzędu, w celu omówienia zleceń oraz konsultacji z pracownikiem merytorycznym. Wymagania dotyczące wszystkich zadań. Operat szacunkowy każdorazowo powinien być sporządzony w sposób czytelny i przejrzysty (rozmiar czcionki co najmniej 12, za wyjątkiem opisów tabel, gdzie dopuszcza się rozmiar czcionki 11). Operaty szacunkowe powinny zawierać szczegółowe i obszerne uzasadnienie dla ustalonej wartości nieruchomości. Operaty szacunkowe powinny być wykonane zgodnie z przepisami prawa zawartymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2109 z późniejszymi zmianami) oraz z Powszechnymi Krajowymi Standardami Wyceny, obejmującymi Standardy Zawodowe i Noty Interpretacyjne. Wykonawca zobowiązany jest do czynnego udziału w postępowaniu, w sprawach związanych z wykonanym przez siebie operatem szacunkowym, a także do udzielania stronom wyjaśnień odnośnie sporządzonej wyceny oraz do każdorazowego stawiania się na wezwania Zamawiającego oraz organów odwoławczych na swój koszt.
 15. Wycena nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne na terenie miasta Ruda Śląska, w celu uregulowania ich stanu terenowo - prawnego
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
  Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne na terenie miasta Ruda Śląska, w celu uregulowania ich stanu terenowo - prawnego. Zamawiający informuje, iż minimalna liczba operatów do wykonania w okresie obowiązywania umowy wynosi 4 sztuki, a maksymalna liczba operatów wynosi 8 sztuk. Wycena nieruchomości winna być sporządzona w formie operatu szacunkowego w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i określić wartość nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm./ z uwzględnieniem celu wyceny podanej przez Zamawiającego w odrębnym zleceniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 16. Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Przebudowa transportu publicznego w Tychach - Budowa parkingów wielopoziomowych
  Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Tychy
  Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi świadczenie usług nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn. Przebudowa transportu publicznego w Tychach - Budowa parkingów wielopoziomowych, zgodnie z Prawem budowlanym [Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późn. zm.] oraz na zasadach określonych w umowie w zakresie branży wodno-kanalizacyjnej, gazowej, wentylacyjnej, ciepłowniczej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.
  Zakres robót budowalnych objętych nadzorem inwestorskim obejmuje budowę dwóch parkingów wielopoziomowych na terenie Miasta Tychy (Tychy Lodowisko i Tychy Główne) typu Park&Ride - zadaniem tych obiektów jest zapewnienie miejsc parkingowych użytkownikom zbiorowej komunikacji kolejowej i autobusowej węzła przesiadkowego Tychy Lodowisko i Tychy Główne.
  Parking Tychy Lodowisko:
  Obejmuje budowę parkingu wielopoziomowego o następujących parametrach:
  Kubatura 41 500 m3
  Wysokość budynku na poziomie terenu 3,70 m
  Długość 98,70 m
  Szerokość 33,30 m
  Ilość kondygnacji podziemnych - 4 podziemne
  Ilość kondygnacji nadziemnych (tylko klatki schodowe, klatki wjazdowe) 1
  Łączna liczba miejsc postojowych 322
  Liczba miejsc dla niepełnosprawnych 13
  Budynek parkingu Tychy Lodowisko wyposażony jest w instalację strukturalną, przeciwwłamaniową, kontroli dostępu, domofonową, system telewizji dozorowej, nagłośnienia, instalacja oddymiania i wykrywania gazów, monitoringu systemu p.poż., system informacji dla podróżnych, nawigacji parkingowej, prezentacji multimedialnej, pobierania opłat, instalację oświetlenia, siły, odgromową, uziemiająca, instalację ogrzewania rampy wjazdowej, instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przepompowniami, instalacje wodociągowe i przeciwpożarowe, wentylację itp.
  Budowa parkingu Tychy Lodowisko obejmuje również: budowę przejścia podziemnego łączącego parking z peronem Szybkiej Kolei Regionalnej (SKR), wiatę rowerową, drogi dojazdowe, ścieżki rowerowe, chodniki itp, przebudowę skrzyżowania ulic Dąbrowskiego, Wyszyńskiego i Gen. de Gaulea, a także przebudowę infrastruktury technicznej w tym: wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna, oświetlenie uliczne oraz oświetlenie terenu parkingu, monitoring, zasilanie budynku parkingu, kanalizacja teletechniczna TPSA i TK Telekom, linie kablowe TPSA i TK Telekom
  Parking Tychy Główne:
  Obejmuje budowę parkingu wielopoziomowego o następujących parametrach:
  Pow. całkowita 12 223 m2
  Pow. netto 11 391 m2
  Kubatura 37 000 m3
  Wysokość budynku 12,00 m
  Długość 101,125 m
  Szerokość 32,66m
  Wysokość kondygnacji netto 270cm i 245cm
  Ilość kondygnacji 4 (z możliwością nadbudowy do 6)
  Podpiwniczenie brak
  Łączna liczba miejsc postojowych 352
  Liczba miejsc dla niepełnosprawnych 16
  Budynek parkingu Tychy Główne wyposażony jest w instalację strukturalną, przeciwwłamaniową, kontroli dostępu, domofonową, system telewizji dozorowej, nagłośnienia, instalacja oddymiania i wykrywania gazów, monitoringu systemu p.poż., system informacji dla podróżnych, nawigacji parkingowej, prezentacji multimedialnej, pobierania opłat, instalację oświetlenia, siły, odgromową, uziemiająca, instalację ogrzewania rampy wjazdowej, instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przepompowniami, instalacje wodociągowe i przeciwpożarowe, wentylację itp.
  Budowa parkingu Tychy Główne obejmuje także organizację układu komunikacji pieszej i kołowej: drogi dojazdowe, ścieżki rowerowe, chodniki, zatokę postoju taxi, zatoki postojowe dla autobusów oraz trolejbusów, a także przystanki komunikacji miejskiej oraz przebudowę skrzyżowania ulic Gen. Andresa i ul. Asnyka a także przebudowę lub budowę infrastruktury technicznej w tym: kanalizacja teletechniczna TPSA, Netia, Vattenfal, linie kablowe TPSA, Netia, światłowody Netii i Vattenfall, kanalizacja kablowa wtórna, ciepłociąg, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, oświetlenie uliczne i terenu parkingu, monitoring
 17. Wycena nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych na terenie Miasta Ruda Śląska, będących własnością: 1/ Gminy Miasta Ruda Śląska, 2/ Skarbu Państwa
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
  Zamówienie składa się z dwóch zadań (części). Zadanie nr 1 - Wycena nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych na terenie Miasta Ruda Śląska, będących własnością Gminy Miasta Ruda Śląska. Zamawiający informuje, iż wykaz nieruchomości gruntowych, wraz z załącznikami mapowymi, przeznaczonych do wyceny w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów ujęty jest w załączniku nr 8a do SIWZ. Zadanie nr 2 - Wycena nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych na terenie Miasta Ruda Śląska, będących własnością Skarbu Państwa. Zamawiający informuje, iż wykaz nieruchomości gruntowych, wraz z załącznikami mapowymi, przeznaczonych do wyceny w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów ujęty jest w załączniku nr 8b do SIWZ
 18. Wycena nieruchomości dla potrzeb: 1. ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku podziału nieruchomości, 2. ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości / ustalenia odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
  Zamówienie obejmuje 2 zadania (2 części zamówienia). Wycena nieruchomości dla potrzeb: 1. ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku podziału nieruchomości, 2. ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości / ustalenia odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. Wg potrzeb Zamawiającego uznanych za niezbędne do wykonania w okresie do dnia 31.12.2013 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 19. Usługi w zakresie szacowania nieruchomosci
  Zamawiający: Gmina Ciasna, Ciasna
  Zadanie Nr 3.1 - Wycena lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do zbycia lub
  nabycia wraz z jednorazową aktualizacją lub potwierdzeniem aktualności
  operatu.

  Zadanie Nr 3.2 - Wycena nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży lub
  nabycia wraz z jednorazową aktualizacją lub potwierdzeniem aktualności
  operatu.

  Zadanie Nr 3.3 - Wycena nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do zbycia lub
  nabycia wraz z jednorazową aktualizacją lub potwierdzeniem aktualności
  operatu.

  Zadanie Nr 3.4 - Wycena nieruchomości gruntowych celem ustalenia odszkodowania za
  przejętą drogę wraz z jednorazową aktualizacją lub potwierdzeniem
  aktualności operatu.

  Zadanie Nr 3.5 - Wycena nieruchomości gruntowych, w celu ustalenia opłat adiacenckich
  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału geodezyjnego
  wraz z jednorazową aktualizacją lub potwierdzeniem aktualności operatu.

  Zadanie Nr 3.6 - Wycena nieruchomości gruntowych, w celu ustalenia wysokości opłaty
  planistycznej wraz z jednorazową aktualizacją lub potwierdzeniem
  aktualności operatu.

  Zadanie Nr 3.7 - Wycena nieruchomości dla potrzeb ustanowienia trwałego zarządu wraz z
  jednorazową aktualizacją lub potwierdzeniem aktualności operatu.

  Zadanie Nr 3.8 - Wycena nieruchomości gruntowych celem sprzedaży prawa własności na
  rzecz użytkowników wieczystych lub przekształcenia prawa użytkowania
  wieczystego w prawo własności wraz z jednorazową aktualizacją lub
  potwierdzeniem aktualności operatu.
  sługi w zakresie szacowania nieruchomosci:
 20. Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych bez położonych na nich obiektów, przeznaczonych na cele komercyjne i niekomercyjne oraz zabudowanych obiektami budowlanymi
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
  Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych bez położonych na nich obiektów, przeznaczonych na cele komercyjne i niekomercyjne oraz zabudowanych obiektami budowlanymi. Zamówienie obejmuje 2 zadania (2 części zamówienia). Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych: I. bez położonych na nich obiektów, przeznaczonych na cele komercyjne i niekomercyjne, II. zabudowanych obiektami budowlanymi wraz z ustaleniem wartości obiektów budowlanych znajdujących się na ww. nieruchomościach, wg potrzeb Zamawiającego uznanych za niezbędne do wykonania w okresie do dnia 31.12.2013 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 21. Usługi inspektora nadzoru
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, Piekary Śląskie
 22. Usługa zarządzania projektem inwestycyjnym w zakresie realizacji inwestycji pod nazwą: Modernizacja gospodarki cieplnej dla budynku głównego oraz budynku wymiennikowni Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  Zamawiający: Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
 23. Wycena nieruchomości gruntowych wydzielonych pod nowe drogi publiczne lub poszerzenie dróg istniejących, położonych na terenie Miasta Ruda Śląska w celu ustalenia odszkodowania w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.)
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
 24. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie
  Zamawiający: Śląski Ogród Zoologiczny, Chorzów
 25. Wyłonienie biegłych rzeczoznawców majątkowych świadczących usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe, stanowiących podstawę ustalenia odszkodowań
  Zamawiający: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Katowice
 26. Wyłonienie biegłych rzeczoznawców majątkowych świadczących usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe, stanowiących podstawę ustalenia odszkodowań
  Zamawiający: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Katowice
 27. Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie siedmiu zadań.
  Zamawiający: Prezydent Miasta Zawiercie, Zawiercie
 28. Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych bez położonych na nich obiektów, przeznaczonych na cele komercyjne i niekomercyjne oraz zabudowanych obiektami budowlanymi.
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
 29. Ustalanie wartości nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem badania Ksiąg Wieczystych dla Wydziału Skarbu Referatu Nieruchomości Gminy, Wydziału Skarbu Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa oraz Biura Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2012r. w podziale na 2 zadania.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Jaworzno
 30. Wykonywanie wycen i inwentaryzacji nieruchomości oraz innych opracowań
  Zamawiający: Powiat Tarnogórski, Tarnowskie Góry
 31. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji dla zadania pn.: Poprawa infrastruktury technicznej z termomodernizacją budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu przy Placu Krakowskim 10;Etap I - Instalacje wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi. Inwestycja w ramach Projektu pn.: Modernizacja gospodarki cieplnej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu
  Zamawiający: Miejski Zakład Kąpielowy w Zabrzu, Zabrze
 32. Usługa zarządzania projektem inwestycyjnym w ramach zadania: Modernizacja gospodarki cieplnej dla budynku głównego oraz budynku wymiennikowni Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  Zamawiający: Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
 33. Sporządzenie w formie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości
  Zamawiający: Województwo Śląskie, Katowice
 34. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Remont Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 - ETAP III - zamówienie uzupełniające II
  Zamawiający: Gmina Bytom Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bytom
 35. Świadczenie usługi inspektora nadzoru
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, Piekary Śląskie
 36. Sporządzanie w 2011 roku wycen nieruchomości gruntowych i opinii dla potrzeb ustalania opłat planistycznych.
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
 37. Zad.1: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa zabytkowego PKZ w Dąbrowie Górniczej-dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego: Etap I-przebudowa podjazdów,przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych,Etap II-przebudowa i termomodernizacja budynku. Zad.2: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego dla zadania inwest. pn. Przebudowa zabytkowego PKZ w Dąbr. Górn.-dziedzictwa kulturowego Zagł. Dąbr.: Etap I-przebudowa podjazdów,przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych,Etap II-przebudowa i termomodernizacja budynku
  Zamawiający: Urząd Miejski, Dąbrowa Górnicza
 38. Wycena nieruchomości gruntowych: 1. zajętych pod drogi publiczne położonych na terenie Miasta Ruda Śląska w celu ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracją publiczną ; 2. wydzielonych pod nowe drogi publiczne lub poszerzenie dróg istniejących, położonych na terenie Miasta Ruda Śląska w celu ustalenia odszkodowania w trybie ustawy z dnia 10.04. 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
 39. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Remont Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 - ETAP III- zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Gmina Bytom Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bytom
 40. Wykonywanie wycen i inwentaryzacji nieruchomości oraz innych opracowań w 2011 roku.
  Zamawiający: Powiat Tarnogórski, Tarnowskie Góry
 41. Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości.
  Zamawiający: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, Świętochłowice
 42. Pełnienie roli Inżyniera dla kontraktu pn. Wykonanie renowacji kolektora północnego w dzielnicy Sowice w Tarnowskich Górach
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry
 43. Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa użytkowania wieczystego oraz wartość rynkową prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
 44. Wykonanie wycen nieruchomości dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Tychy w 2010 r.
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tychy, Tychy
 45. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.Remont Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 - ETAP III
  Zamawiający: Gmina Bytom Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bytom
 46. Pełnienie obowiązków Zastępstwa Inwestycyjnego i sprawdzenie dokumentacji projektowej podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn: Budowa obiektu wielofunkcyjnego ekspozycyjno-szkoleniowego na terenie GPE w Chorzowie.
  Zamawiający: Górnośląski Park Etnograficzny, Chorzów
 47. Wykonywanie wycen i inwentaryzacji nieruchomości oraz innych opracowań w 2010 roku.
  Zamawiający: Powiat Tarnogórski, Tarnowskie Góry
 48. Usługi w zakresie szacowania nieruchomosci stanowiacych własność Gminy Ciasna w celu ustalenia ich wartosci rynkowej.
  Zamawiający: Urząd Gminy Ciasna, Ciasna
 49. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania Rekultywacja zdegradowanych zalewisk wodnych w Bytomiu.
  Zamawiający: Miasto Bytom reprezentowane przez Prezydenta Miasta, Bytom
 50. Wybór rzeczoznawcy majątkowego świadczącego w 2010r. usługę wyceny nieruchomości gruntowych i budynków stanowiacych przedmiot uwłaszenia na rzecz państwowych osób prawnych
  Zamawiający: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Katowice
 51. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn: Remont wraz z dostosowaniem do warunków wynikających z rozp. Ministra Zdrowia budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu ( Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Nakle
  Zamawiający: Wójt Gminy Świerklaniec, Świerklaniec
 52. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn: Budowa budynku hangaru kajakowego wraz z przystanią kajakową w Gminie Świerklaniec zlokalizowanego na terenie zespołu Pałacowo-Parkowego w Świerklańcu.
  Zamawiający: Wójt Gminy Świerklaniec, Świerklaniec
 53. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Świerklaniec dla ochrony wód powierzchniowych zbiornika wody pitnej jeziora świerklanieckiego (Orzech, Nowe Chechło).
  Zamawiający: Wójt Gminy Świerklaniec, Świerklaniec
 54. Sporządzenie w formie operatu szacunkowego, wyceny wysokości wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu
  Zamawiający: Województwo Śląskie, Katowice
 55. Usługi w zakresie szacowania nieruchomosci stanowiacych własność Gminy Ciasna.
  Zamawiający: Urząd Gminy Ciasna, Ciasna
 56. Sporządzenie w formie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości
  Zamawiający: Województwo Śląskie, Katowice
 57. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych mających na celu ustalenie wartości nieruchomości, będących przedmiotem obrotu wraz z przeszacowaniem dotychczasowych wartości gruntów dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego na prawo własności z podziałem na 4 zadania
  Zamawiający: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, Świętochłowice
 58. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na budowie dodatkowej drogi dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Ogrodowej w Łaziskach Górnych
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Łaziska Górne, Łaziska Górne
 59. Wybór rzeczoznawcy w zakresie szacowania nieruchomości w 2009 r., położonych na terenie Gminy Mikołów
  Zamawiający: Urząd Miasta Mikołów, Mikołów

Inne osoby dla Kaczmarczyk (748 osób):