Kogo reprezentuje osoba

Kaczmarczyk Teresa

w KRS

Teresa Kaczmarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Teresa
Nazwisko:Kaczmarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1953 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Szydłów (Świętokrzyskie)
Przetargi:14 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bąk Stanisław, Baltyn Janina, Cisło Mieczysław, Duda Sławomir, Duda Witold, Fortuński Stanisław, Frąk Stanisława, Garczyńska Teresa, Gniewkiewicz Adam, Graca Tadeusz, Gromiec Marlena Jolanta, Jarek Stanisław, Kaczorowska Krystyna, Kozłowski Adam, Kozłowski Zbigniew, Krawczyk Wincenty, Kręcisz Tadeusz, Miodek Zbigniew, Okólska Halina Maria, Palmąka Joanna Janina, Pasternak Kamila, Pasternak Władysław, Pawlik Antoni, Podsiedlik Magdalena, Prostak Robert, Pytowski Sławomir, Szymańska Andżelika Paulina, Rożek Anna Janina, Rożek Krzysztof, Samborski Stanisław, Siwonia Czesław, Sowa Janina, Stachowicz Jan, Stępień Adam, Stępień Władysław, Suchojad Henryk, Suchojad Sławomir, Szwarc Anna Marcelina, Szwarc Halina, Szwarc Teresa Jadwiga, Talar Halina, Trojan Stanisław, Wójcik Henryk, Żak Józef, Żakowska Urszula Agnieszka, Zarzycka Katarzyna, Łukasik Wanda

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Szydłowie, Szydłów − KRS 0000141165
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Szydłów − KRS 0000100600
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Celinach, Celiny − KRS 0000146295
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Grabkach Dużych, Grabki Duże − KRS 0000329740
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Potoku, Potok − KRS 0000054205
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Woli Żyznej, Wola Żyzna − KRS 0000028273
 7. Stowarzyszenie Aktywne Serca, Raków − KRS 0000462324
 8. Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych Nad Zalewem Chańcza, Korytnica − KRS 0000044271
 9. Stowarzyszenie Nad Ciekącą, Szydłów − KRS 0000385255
 10. Stowarzyszenie Producentów Rolnych W Radostowie, Radostów − KRS 0000039049
 11. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej, Szydłów − KRS 0000057477

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Chmielniku, Chmielnik − KRS 0000094570
 2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Szydłowie, Szydłów − KRS 0000082543
 3. Spółdzielnia Producentów Owoców Dobrysad W Szydłowie, Szydłów − KRS 0000197341
 4. Stowarzyszenie Producentów Owoców W Szydłowie, Szydłów − KRS 0000204139

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gnojno w wysokości 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Gmina Gnojno, Gnojno
  : Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gnojno w wysokości 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.Warunki kredytu a). Kredyt zostanie uruchomiony w transzach na wniosek Urzędu, przy czym wniosek, może być złożony najwcześniej 20 września 2016r. na kwotę 500.000,00 zł oraz 15 listopad 2016r na kwotę 700.000,00 zł Dopuszcza się możliwość zmiany terminów oraz kwot zaciągnięcia poszczególnych transz kredytu jak również ilości zaciągniętych transz. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieuruchamiania kredytu w całości co nie obciąży Zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami. b). planowany okres spłaty - 31 styczeń 2035 rok Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji (kosztów). c).forma zabezpieczenia - weksel własny in blanco oraz oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. d). oprocentowanie roczne w oparciu o stawkę WIBOR 3 M powiększoną o marżę banku stałą w całym okresie kredytowania. W celu ułatwienia porównania ofert w zakresie oprocentowania należy podać stawkę WIBOR 3M na dzień 28.07.2016 r. i oddzielnie marżę banku. Dla celów obliczenia wartości oferty ustala się, że kredyt będzie zaciągnięty w dniu 20 wrzesień 2016r. w kwocie 500.000,00 zł oraz 15 listopad 2016r. w kwocie 700.000,00 zł Do umowy Oprocentowanie kredytu będzie ustalone w pierwszym dniu uruchomienia kredytu i będzie ulegało zmianie co 3 miesiące począwszy od 1 dnia uruchomienia kredytu. e).okres karencji w spłacie kredytu: - w roku 2016, 2017, karencja w spłacie kapitału spłata jedynie odsetek - kapitał spłacany będzie w latach 2018-2035. f). planowany okres spłaty kredytu: według planowanego terminarzu spłaty rat kapitałowych. - załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku jeżeli termin płatności przypadał będzie na dzień wolny od pracy spłata raty nastąpi w następnym dniu roboczym. g). odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca kończącego kalendarzowy miesiąc począwszy od daty uruchomienia kredytu. W przypadku jeżeli termin płatności przypadał będzie na dzień wolny od pracy spłata odsetek nastąpi w następnym dniu roboczym. h). kapitał będzie spłacany ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca. i). w okresie umowy bank nie pobiera innych opłat z tytułu udzielenia i spłaty kredytu
 2. OBŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY SZYDŁÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W LATACH 2016-2019
  Zamawiający: Gmina Szydłów, Szydłów
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Budżetu Gminy Szydłów wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2016-2019 obejmująca swym zasięgiem następujące jednostki organizacyjne: 1. Urząd Gminy w Szydłowie 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie, 3. Zespół Szkół w Szydłowie 4. Szkoła Podstawowa w Solcu, 5. Szkoła Podstawowa w Szydłowie 6. Gimnazjum w Szydłowie 7. Publiczne Przedszkole w Szydłowie 8. Gminna Biblioteka Publiczna 9. Gminne Centrum Kultury w Szydłowie
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 złotych
  Zamawiający: Gmina Raków, Raków
  1) Kwota kredytu w wysokości 2.000.000, 00 PLN
  (słownie: dwa miliony złotych)
  2) Okres kredytowania: do 30.12.2028r.
  3) Wypłata kredytu (uruchomienie) - jednorazowo do 22.12.2015r.
  4) Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania kredytu w innym terminie niż podany wyżej jak też rezygnacji z uruchomienia całości lub części kredytu i oczekuje, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat (poza prowizją przygotowawczą) od wartości z których zamawiający zrezygnował.

  5) Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych, ostatniego dnia
  każdego miesiąca w wysokości odpowiedniej do wykorzystanego kredytu.

  6) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. Za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu bank nie pobierze prowizji.
  7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy, bez prowizji rekompensacyjnej, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu.
  8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu kredytowania oraz do zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu w zależności od kondycji finansowej gminy.
  9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów płatności i wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu, w terminie nieprzekraczającym 30.12.2028r. w zależności od kondycji finansowej gminy, za obopólną zgodą stron w drodze aneksu
  do umowy kredytowej.
  10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przewalutowania kredytu bez dodatkowych opłat w przypadku wejścia Polski do strefy euro.
  11) Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem należności stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową zawierającą kontrasygnatę Skarbnika Gminy Raków. Nie dopuszcza się podpisania jako dodatkowego zabezpieczenia - Oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 97 ustawy Prawo Bankowe z dn. 29.08.1997r.
  12) Karencja w spłacie I raty kredytu do - 29.11.2018 roku
  13) Pierwsza spłata raty kapitałowej nastąpi 30.11.2018 rok.
  14) Pierwsza spłata odsetek nastąpi- w miesiącu uruchomienia kredytu.
  15) Ostatnia spłata raty kapitałowej i odsetek nastąpi 30.12.2028r.
  16) Ostateczny termin wykorzystania kredytu 30.12.2015r.

  17) Spłata rat kapitałowych nastąpi w okresach:
  30.11.2018 - 10.000 ZŁ
  30.11.2019 - 10.000 ZŁ
  30.11.2020 - 10.000 zł
  30.11.2021- 10.000 ZŁ
  30.11.2022 -10.000 zł
  30.06.2023- 50.000 ZŁ
  30.11.2023- 50.000 ZŁ
  30.06.2024- 50.000 ZŁ
  30.11.2024- 50.000 ZŁ
  30.06.2025 - 50.000 zł
  30.11.2025 - 50.000 zł
  30.04.2026 - 100.000 zł
  31.07.2026 - 100.000 zł
  31.08.2026 - 100.000 zł
  31.10.2026 - 100.000 zł
  30.12.2026 - 150.000 zł
  30.04.2027 - 100.000 zł
  31.07.2027 - 100.000 zł
  31.08.2027 - 100.000 zł
  31.10.2027 - 100.000 zł
  30.12.2027 - 150.000 zł
  30.04.2028 - 100.000 zł
  31.07.2028 - 100.000 zł
  31.08.2028 - 100.000 zł
  31.10.2028 - 100.000 zł
  30.12.2028 - 150.000 zł
 4. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gnojno w wysokości 976.479,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Gmina Gnojno, Gnojno
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gnojno w wysokości 976.479,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.Warunki kredytu: a). Kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo w kwocie 976.479,00 zł w dniu 9 czerwca 2015 r.* * do oferty należy przyjąć termin wypłaty - 9 czerwca 2015r. Jednakże należy zwrócić uwagę, że termin ten uzależniony będzie od daty podpisania umowy. Ponieważ na dzień sporządzenia niniejszej SIWZ trudno jest określić ile czasu zajmie wykonanie czynności badania ofert, a w następstwie wyboru oferty najkorzystniejszej, złożenie ewentualnych odwołań stąd też datę wypłaty kredytu - 9 czerwca 2015r. należy przyjąć do oferty i traktować jedynie jako hipotetyczną datę wypłaty środków z kredytu Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieuruchamiania kredytu w całości co nie obciąży Zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami. b). planowany okres spłaty - 31 maj 2035 rok Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji (kosztów). c).forma zabezpieczenia - weksel własny in blanco oraz oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. d). oprocentowanie roczne w oparciu o stawkę WIBOR 3 M powiększoną o marżę banku stałą w całym okresie kredytowania. W celu ułatwienia porównania ofert w zakresie oprocentowania należy podać stawkę WIBOR 3M na dzień 20.05.2015 r. i oddzielnie marżę banku. Do umowy Oprocentowanie kredytu będzie ustalone w pierwszym dniu uruchomienia kredytu i będzie ulegało zmianie co 3 miesiące począwszy od 1 dnia uruchomienia kredytu. e).okres karencji w spłacie kredytu: - w roku 2015, 2016, 2017, karencja w spłacie kapitału spłata jedynie odsetek - kapitał spłacany będzie w latach 2018-2035. f). planowany okres spłaty kredytu według planowanego terminarzu spłaty rat kapitałowych. - załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku jeżeli termin płatności przypadał będzie na dzień wolny od pracy spłata raty nastąpi w następnym dniu roboczym. g). odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca kończącego kalendarzowy miesiąc począwszy od daty uruchomienia kredytu. W przypadku jeżeli termin płatności przypadał będzie na dzień wolny od pracy spłata odsetek nastąpi w następnym dniu roboczym. h). kapitał będzie spłacany ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca. i). w okresie umowy bank nie pobiera innych opłat z tytułu udzielenia i spłaty kredytu
 5. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.850.000 złotych
  Zamawiający: Gmina Raków, Raków
  Kwota kredytu w wysokości 1.850.000, 00 PLN
  (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy zł)
  Okres kredytowania: do 30.12.2025r.
  Wypłata kredytu - jednorazowo do 22.12.2014r.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania kredytu w innym terminie niż podany wyżej jak też rezygnacji z uruchomienia całości lub części kredytu i oczekuje, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat (poza prowizją przygotowawczą) od wartości z których zamawiający zrezygnował.

  Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych, ostatniego dnia
  każdego miesiąca w wysokości odpowiedniej do wykorzystanego kredytu.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. Za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu bank nie pobierze prowizji.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy, bez prowizji rekompensacyjnej, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu kredytowania oraz do zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu w zależności od kondycji finansowej gminy.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przewalutowania kredytu bez dodatkowych opłat w przypadku wejścia Polski do strefy euro.
  Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem należności stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową zawierającą kontrasygnatę Skarbnika Gminy Raków. Nie dopuszcza się podpisania jako dodatkowego zabezpieczenia - Oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 97 ustawy Prawo Bankowe z dn. 29.08.1997r.
  Karencja w spłacie I raty kredytu do - 31.05.2015 roku
  Pierwsza spłata raty kapitałowej nastąpi 31.05.2015 rok.
  Pierwsza spłata odsetek nastąpi- w miesiącu uruchomienia kredytu.
  Ostatnia spłata raty kapitałowej i odsetek nastąpi 30.12.2025r.
  Spłata rat kapitałowych nastąpi w okresach:
  31.05.2015 - 10.000 ZŁ
  30.04.2016 - 10.000 ZŁ
  30.11.2017 - 40.000 ZŁ
  30.11.2018 - 50.000 ZŁ
  30.06.2019 - 100.000 ZŁ
  30.11.2019 - 100.000 zł
  30.06.2020- 100.000 ZŁ
  30.06.2021- 50.000 zł
  30.11.2022- 100.000 ZŁ
  30.06.2023- 100.000 ZŁ
  30.09.2023- 100.000 ZŁ
  30.11.2023- 100.000 ZŁ
  30.12.2023 - 100.000 zł
  30.06.2024- 100.000 ZŁ
  30.09.2024- 100.000 ZŁ
  30.11.2024- 100.000 ZŁ
  30.12.2024 - 100.000 zł
  30.06.2025 - 100.000 zł
  30.09.2025 - 100.000 zł
  30.11.2025 - 100.000 zł
  30.12.2025 - 190.000 zł
 6. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1400000 złotych
  Zamawiający: Gmina Raków, Raków
  Kwota kredytu w wysokości 1.400.000, 00 PLN słownie: jeden milion czterysta tysięcy zł
  Okres kredytowania: do 30.11.2024r.
  Wypłata kredytu - jednorazowo do 20.12.2013r.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania kredytu w innym terminie niż podany wyżej jak też rezygnacji z uruchomienia całości lub części kredytu i oczekuje, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat /poza prowizją przygotowawczą/ od wartości z których zamawiający zrezygnował.
  Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych, ostatniego dnia
  każdego miesiąca w wysokości odpowiedniej do wykorzystanego kredytu
  Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu .
  Za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu bank nie pobierze prowizji.
  Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem należności stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową zawierającą kontrasygnatę Skarbnika Gminy Raków. Nie dopuszcza się podpisania jako dodatkowego zabezpieczenia - Oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 97 ustawy Prawo Bankowe z dn. 29.08.1997r.
  Karencja w spłacie I raty kredytu do - 31.05.2014 roku
  Pierwsza spłata raty kapitałowej nastąpi 31.05.2014 rok.
  Pierwsza spłata odsetek nastąpi- w miesiącu uruchomienia kredytu.
  Ostatnia spłata raty kapitałowej i odsetek nastąpi 30.11.2024r.
  Spłata rat kapitałowych nastąpi w okresach:
  31.05.2014 - 10.000 ZŁ
  31.05.2015- 10.000 ZŁ
  30.04.2016 - 10.000 ZŁ
  30.11.2017 - 50.000 ZŁ
  30.11.2018 - 100.000 ZŁ
  30.06.2019 - 100.000 ZŁ
  30.11.2019 - 100.000 zł
  30.06.2020- 100.000 ZŁ
  30.11.2020- 70.000 zł
  30.06.2021 -100.000 zł
  30.11.2022- 150.000 ZŁ
  30.06.2023- 100.000 ZŁ
  30.09.2023- 100.000 ZŁ
  30.11.2023- 100.000 ZŁ
  30.06.2024- 100.000 ZŁ
  30.09.2024- 100.000 ZŁ
  30.11.2024- 100.000 ZŁ
 7. Obsługa bankowa budżetu gminy Szydłów wraz z jednostkami podległymi
  Zamawiający: Gmina Szydłów, Szydłów
  Przedmiotem zamówienia jest:

  a) otwarcie rachunków bankowych,
  b) prowadzenie wszystkich rachunków bankowych,
  c) realizację przelewów w formie elektronicznej i papierowej,
  d) przyjmowania wpłat gotówkowych od zamawiającego i osób trzecich na rachunki zamawiającego,
  e) wykonywanie operacji gotówkowych,
  f) możliwości umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych na podstawie umów lokat terminowych zawieranych z bankiem zgodnie z przepisami Prawa bankowego,
  g) naliczanie i pobieranie opłat za nieterminowe regulowanie należności za wodę, odbiór ścieków i gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  h) możliwość kredytu w rachunku bieżącym z limitem do 200 000,00 PLN, bez prowizji i opłat z tytułu jego udzielenia oraz przedłużenia na kolejny rok,
  i) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego przez osoby upoważnione do dokonywania wypłat w imieniu zamawiającego,
  j) utworzenie punktu kasowego w Szydłowie, czynnego 8 godz. dziennie, w dni robocze,
  w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, (jeżeli dotyczy),

  1 Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących i pomocniczych - zmienne wg codziennych notowań - WIBID 1M z 12-06-2013 r. minus (lub plus) stawka procentowa banku - 0,80%
  2 Oprocentowanie środków pieniężnych na lokatach - zmienne wg codziennych notowań - WIBID 1M z 12-06-2013 r. minus (lub plus) stawka procentowa banku - 2,00 %
  3 Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym
  - zmienne wg codziennych notowań WIBOR 1M z 12-06-2013 r. minus (lub plus) stawka procentowa banku - 5,00 %
  4 Ryczałtowa opłata za prowadzenie wszystkich rachunków - 1000,00 PLN
  5 Opłaty za przelewy w formie elektronicznej do innych banków - 0 PLN
  6 Opłaty za przelewy w formie papierowej do innych banków - o PLN
  7 Opłaty za wypłaty gotówkowe - 0 PLN
 8. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000 złotych
  Zamawiający: Gmina Raków, Raków
  1) Kwota kredytu w wysokości 1.200.000, 00 PLN
  (słownie: jeden milion dwieście tysięcy zł)
  2) Okres kredytowania: do 30.11.2022
  3) Wypłata kredytu - jednorazowo do 28.12.2012r.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania kredytu w innym terminie niż podany wyżej jak też rezygnacji z uruchomienia całości lub części kredytu i oczekuje, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat (poza prowizją przygotowawczą) od wartości z których zamawiający zrezygnował.
  4) Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych, ostatniego dnia
  każdego miesiąca w wysokości odpowiedniej do wykorzystanego kredytu
  5) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu .
  Za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu bank nie pobierze prowizji.
  6) Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem należności stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową zawierającą kontrasygnatę Skarbnika Gminy Raków. Nie dopuszcza się podpisania jako dodatkowego zabezpieczenia - Oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 97 ustawy Prawo Bankowe z dn. 29.08.1997r.
  7) Karencja w spłacie I raty kredytu do - 31.05.2014 roku
  8) Pierwsza spłata raty kapitałowej nastąpi 31.05.2014 rok.
  9) Pierwsza spłata odsetek nastąpi- w miesiącu uruchomienia kredytu.
  10) Ostatnia spłata raty kapitałowej i odsetek nastąpi 30.11.2022r.
 9. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.600.000 złotych Nr CPV 66113000-5
  Zamawiający: Gmina Raków, Raków
  1) Kwota kredytu w wysokości 1.600.000, 00 PLN
  (słownie: jeden milion sześćset tysięcy zł)
  2) Okres kredytowania: do 31.12.2022
  3) Wypłata kredytu - jednorazowo do 12.11.2012r.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania kredytu w innym terminie niż podany wyżej jak też rezygnacji z uruchomienia całości lub części kredytu i oczekuje, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat (poza prowizją przygotowawczą) od wartości z których zamawiający zrezygnował.
  4) Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych, ostatniego dnia
  każdego miesiąca w wysokości odpowiedniej do wykorzystanego kredytu
  5) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu .
  Za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu bank nie pobierze prowizji.
  6) Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem należności stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową zawierającą kontrasygnatę Skarbnika Gminy Raków. Nie dopuszcza się podpisania jako dodatkowego zabezpieczenia - Oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 97 ustawy Prawo Bankowe z dn. 29.08.1997r.
  7) Karencja w spłacie I raty kredytu do - 30.04.2014 roku
  8) Pierwsza spłata raty kapitałowej nastąpi 30.04.2014 rok.
  9) Pierwsza spłata odsetek nastąpi- w miesiącu uruchomienia kredytu.
  10) Ostatnia spłata raty kapitałowej i odsetek nastąpi 31.12.2022r.
 10. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gnojno w wysokości 674.876,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Gmina Gnojno, Gnojno
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gnojno w wysokości 674.876,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.Warunki kredytu: a). Kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo w całości. Przewidywany termin zaciągania kredytu 23 listopada 2010r.* * do oferty należy przyjąć termin wypłaty kredytu - 23 listopada 2010r. Jednakże należy zwrócić uwagę, że termin ten uzależniony będzie od daty podpisania umowy. Ponieważ na dzień sporządzenia niniejszej SIWZ trudno jest określić ile czasu zajmie wykonanie czynności badania ofert, a w następstwie wyboru oferty najkorzystniejszej, złożenie ewentualnych odwołań stąd też datę wypłaty kredytu - 23 listopada 2010r. należy przyjąć do oferty i traktować jedynie jako hipotetyczną datę wypłaty środków z kredytu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieuruchamiania kredytu w całości co nie obciąży Zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu zaciągnięcia kredytu. b).planowany okres spłaty - 31 grudzień 2017 rok Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji (kosztów). W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu termin spłaty może ulec zmianie bez zmiany wysokości rat, zmianie ulegnie jedynie okres spłaty. c).forma zabezpieczenia - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. d). oprocentowanie roczne w oparciu o stawkę WIBOR 3 M powiększoną o marżę banku. W celu ułatwienia porównania ofert w zakresie oprocentowania należy podać stawkę WIBOR 3M na dzień 12.11.2010 r. i oddzielnie marżę banku. Do umowy Oprocentowanie kredytu będzie ustalone w pierwszym dniu uruchomienia kredytu i będzie ulegało zmianie co 3 miesiące począwszy od 1 dnia uruchomienia kredytu. e).okres karencji w spłacie kredytu - 2 miesiące - 1-sza rata kapitału płatna 31.01.2011r. f).planowany okres spłaty kredytu: od 31.01.2011r. do 31.12.2017r., według poniższego planowanego terminarzu spłaty rat kapitałowych. W przypadku jeżeli termin płatności przypadał będzie na dzień wolny od pracy spłata raty nastąpi w następnym dniu roboczym. Rok 2011 styczeń 31- 12.876,- luty 28 -8.000,-,marzec-31- 8.000,-,kwiecień 30- 8.000,- maj 31-8.000,-czerwiec 30-8.000,- lipiec 31-8.000,- sierpień 31-8.000,- wrzesień 30,-8.000,- październik- 31-8.000,-listopad 30-8.000,-grudzień 31- 8.000,- Rok 2012 styczeń 31- 8.000,- luty 28 -8.000,-,marzec-31- 8.000,-,kwiecień 30- 8.000,- maj 31-8.000,-czerwiec 30-8.000,- lipiec 31-8.000,- sierpień 31-8.000,- wrzesień 30,-8.000,- październik- 31-8.000,-listopad 30-8.000,-grudzień 31- 8.000,- Rok 2013 styczeń 31- 8.000,- luty 28 -8.000,-,marzec-31- 8.000,-,kwiecień 30- 8.000,- maj 31-8.000,-czerwiec 30-8.000,- lipiec 31-8.000,- sierpień 31-8.000,- wrzesień 30,-8.000,- październik- 31-8.000,-listopad 30-8.000,-grudzień 31- 8.000,-Rok 2014 styczeń 31- 8.000,- luty 28 -8.000,-,marzec-31- 8.000,-,kwiecień 30- 8.000,- maj 31-8.000,-czerwiec 30-8.000,- lipiec 31-8.000,- sierpień 31-8.000,- wrzesień 30,-8.000,- październik- 31-8.000,-listopad 30-8.000,-grudzień 31- 8.000,- Rok 2015 styczeń 31- 8.000,- luty 28 -8.000,-,marzec-31- 8.000,-,kwiecień 30- 8.000,- maj 31-8.000,-czerwiec 30-8.000,- lipiec 31-8.000,- sierpień 31-8.000,- wrzesień 30,-8.000,- październik- 31-8.000,-listopad 30-8.000,-grudzień 31- 8.000,- Rok 2016 styczeń 31- 8.000,- luty 28 -8.000,-,marzec-31- 8.000,-,kwiecień 30- 8.000,- maj 31-8.000,-czerwiec 30-8.000,- lipiec 31-8.000,- sierpień 31-8.000,- wrzesień 30,-8.000,- październik- 31-8.000,-listopad 30-8.000,-grudzień 31- 8.000,- Rok 2017 styczeń 31- 8.000,- luty 28 -8.000,-,marzec-31- 8.000,-,kwiecień 30- 8.000,- maj 31-8.000,-czerwiec 30-8.000,- lipiec 31-8.000,- sierpień 31-8.000,- wrzesień 30,-8.000,- październik- 31-8.000,-listopad 30-8.000,-grudzień 31- 6.000,- g). odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca kończącego kalendarzowy miesiąc począwszy od daty uruchomienia kredytu. W przypadku jeżeli termin płatności przypadał będzie na dzień wolny od pracy spłata odsetek nastąpi w następnym dniu roboczym. h). kapitał będzie spłacany ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca. i). w okresie umowy bank nie pobiera innych opłat z tytułu udzielenia i spłaty kredytu
 11. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gnojno w wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Gmina Gnojno, Gnojno
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gnojno w wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2.Warunki kredytu: a). Przewidywane terminy zaciągania poszczególnych transz kredytu: - pierwsza transza - 30 czerwca 2010r.* - do kwoty 1.000.000,00 - zł.* do oferty należy przyjąć termin wypłaty I-szej transzy kredytu - 30 czerwca 2010r. Jednakże należy zwrócić uwagę, że termin ten uzależniony będzie od daty podpisania umowy. Ponieważ na dzień sporządzenia niniejszej SIWZ trudno jest określić ile czasu zajmie wykonanie czynności badania ofert, a w następstwie wyboru oferty najkorzystniejszej, złożenie ewentualnych odwołań stąd też datę wypłaty I transzy kredytu -30 czerwca 2010r. należy przyjąć do oferty i traktować jedynie jako hipotetyczną datę wypłaty środków z kredytu. - druga transza - 31 sierpnia 2010r, - do kwoty - 1.000.000,00 zł Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieuruchamiania kredytu w całości co nie obciąży zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami. Dopuszcza się uruchomienie transz w niższej wysokości lub pominięcie transzy w całości. Dopuszcza się możliwość zmiany terminów i wysokości transz kredytu. b).planowany okres spłaty - 31 grudzień 2017 rok Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji (kosztów). W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu termin spłaty może ulec zmianie bez zmiany wysokości rat, zmianie ulegnie jedynie okres spłaty. c).forma zabezpieczenia - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową d). oprocentowanie roczne w oparciu o stawkę WIBOR 3 M powiększoną o marżę banku. W celu ułatwienia porównania ofert w zakresie oprocentowania należy podać stawkę WIBOR 3M na dzień 15.06.2010 r. i oddzielnie marżę banku. Do umowy Oprocentowanie kredytu będzie ustalone w pierwszym dniu uruchomienia kredytu i będzie ulegało zmianie co 3 miesiące począwszy od 1 dnia uruchomienia kredytu. e).okres karencji w spłacie kredytu - 7 miesięcy - 1-sza rata kapitału płatna 31.01.2011r. f).planowany okres spłaty kredytu: od 31.01.2011r. do 31.12.2017r., według poniższego planowanego terminarzu spłaty rat kapitałowych. W przypadku jeżeli termin płatności przypadał będzie na dzień wolny od pracy spłata raty nastąpi w następnym dniu roboczym. Rok 2011 styczeń 31- 16.600,- luty 28 -16.600,- marzec-31- 16.600,-kwiecień 30- 16.600,- maj 31-16.600,-czerwiec 30-16.600,- lipiec 31-16.600,- sierpień 31-16.600,- wrzesień 30,-16.600,- październik- 31-16.600,-listopad 30-16.600,-grudzień 31- 17.400,- Rok 2012 styczeń 31- 16.600,- luty 28 -16.600,- marzec-31- 16.600,-kwiecień 30- 16.600,- maj 31-16.600,-czerwiec 30-16.600,- lipiec 31-16.600,- sierpień 31-16.600,- wrzesień 30,-16.600,- październik- 31-16.600,-listopad 30-16.600,-grudzień 31- 17.400,- Rok 2013 styczeń 31- 26.600,- luty 28 -26.600,- marzec-31- 26.600,-kwiecień 30- 26.600,- maj 31-26.600,-czerwiec 30-26.600,- lipiec 31-26.600,- sierpień 31-26.600,- wrzesień 30,-26.600,- październik- 31-26.600,-listopad 30-26.600,-grudzień 31- 27.400,- Rok 2014 styczeń 31- 26.600,- luty 28 -26.600,- marzec-31- 26.600,-kwiecień 30 26.600,- maj 31-26.600,-czerwiec 30-26.600,- lipiec 31-26.600,- sierpień 31-26.600,- wrzesień 30,-26.600,- październik- 31-26.600,-listopad 30-26.600,-grudzień 31- 27.400,- Rok 2015 styczeń 31- 26.600,- luty 28 -26.600,- marzec-31- 26.600,-kwiecień 30 26.600,- maj 31-26.600,-czerwiec 30-26.600,- lipiec 31-26.600,- sierpień 31-26.600,- wrzesień 30,-26.600,- październik- 31-26.600,-listopad 30-26.600,-grudzień 31- 27.400,- Rok 2016 styczeń 31- 26.600,- luty 28 -26.600,- marzec-31- 26.600,-kwiecień 30- 26.600,- maj 31-26.600,-czerwiec 30-26.600,- lipiec 31-26.600,- sierpień 31-26.600,- wrzesień 30,-26.600,- październik- 31-26.600,-listopad 30-26.600,-grudzień 31- 27.400,- Rok 2017 styczeń 31- 26.600,- luty 28 -26.600,- marzec-31- 26.600,-kwiecień 30- 26.600,- maj 31-26.600,-czerwiec 30-26.600,- lipiec 31-26.600,- sierpień 31-26.600,- wrzesień 30,-26.600,- październik- 31-26.600,-listopad 30-26.600,-grudzień 31- 27.400,- g). odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca kończącego kalendarzowy miesiąc począwszy od daty uruchomienia pierwszej transzy. h). kapitał będzie spłacany ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca. i). w okresie umowy bank nie pobiera innych opłat z tytułu udzielenia i spłaty kredytu
 12. Obsługę bankową budżetu gminy Szydłów wraz z jednostkami podległymi
  Zamawiający: Gmina Szydłów, Szydłów
  a) obsługa bankowa budżetu gminy Szydłów wraz z jednostkami podległymi:
  - Zakład Gospodarki Komunalnej,
  - Zespół Obsługi Szkół,
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
  - Gminna Biblioteka Publiczna,
  - Gminne Centrum Kultury,
  obejmująca:
  - otwarcie rachunków bankowych,
  - prowadzenie wszystkich rachunków bankowych,
  - realizacja przelewów,
  - przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  - możliwości umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych,
  - prowadzenie wszystkich innych czynności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
  - utworzenie punktu kasowego w Szydłowie, czynnego 8 godz. dziennie, w dni robocze,
  w terminie trzech miesięcy od daty podpisania umowy, (jeżeli dotyczy).
 13. Wypłata świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach za pośrednictwem rachunku założonego w jednostce wykonawcy
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, Kielce
  Wypłata świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach za pośrednictwem rachunku założonego w jednostce wykonawcy
 14. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gnojno w wysokości 2.009.108,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Gmina Gnojno, Gnojno
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gnojno w wysokości 2.009.108,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2.Warunki kredytu: a). Przewidywane terminy zaciągania poszczególnych transz kredytu: - pierwsza transza - 25 czerwca 2009r.* - do kwoty 500.000,00 - zł. *do oferty należy przyjąć termin wypłaty I-szej transzy kredytu - 25 czerwca 2009r. Jednakże należy zwrócić uwagę, że termin ten uzależniony będzie od daty podpisania umowy. Ponieważ na dzień sporządzenia niniejszej SIWZ trudno jest określić ile czasu zajmie wykonanie czynności badania ofert, a w następstwie wyboru oferty najkorzystniejszej, rozpatrzenia ewentualnych protestów i odwołań stąd też datę wypłaty I transzy kredytu -25 czerwca 2009r. należy przyjąć do oferty i traktować jedynie jako hipotetyczną datę wypłaty środków z kredytu. - druga transza - 01 sierpnia 2009r, - do kwoty - 500.000,00 zł - trzecia transza - 02 listopada 2009r. - do kwoty - 1.009.108,00 zł Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieuruchamiania kredytu w całości co nie obciąży zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami. Dopuszcza się uruchomienie transz w niższej wysokości lub pominięcie transzy w całości. Dopuszcza się możliwość zmiany terminów i wysokości transz kredytu. b).planowany okres spłaty - 31 grudzień 2017 rok Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji (kosztów). W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu termin spłaty może ulec zmianie bez zmiany wysokości rat, zmianie ulegnie jedynie okres spłaty. c).forma zabezpieczenia - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. d). oprocentowanie roczne w oparciu o stawkę WIBOR 3 M powiększoną o marżę banku. W celu ułatwienia porównania ofert w zakresie oprocentowania należy podać stawkę WIBOR 3M na dzień 02.06.2009 r. i oddzielnie marżę banku. Do umowy Oprocentowanie kredytu będzie ustalone w pierwszym dniu uruchomienia kredytu i będzie ulegało zmianie co 3 miesiące począwszy od 1 dnia uruchomienia kredytu. e).okres karencji w spłacie kredytu - 2 miesiące - 1-sza rata kapitału płatna 31.08.2009r. f).planowany okres spłaty kredytu: od 31.08.2009r. do 31.12.2017r., według poniższego planowanego terminarzu spłaty rat kapitałowych. W przypadku jeżeli termin płatności przypadał będzie na dzień wolny od pracy spłata raty nastąpi w następnym dniu roboczym. ROK 2009 sierpień 31 -10.184,- wrzesień 30 - 10.100,- październik 31 - 10.100,- listopad 30 -10.100,- grudzień 31 - 10.100,- ROK 2010 styczeń 31 - 18.750,- luty 28 - 18.750,- marzec 31 - 18.750,- kwiecień 30 - 18.750,- maj 31 -18.750,- czerwiec 30 -18.750,- lipiec 31- 18.750,- sierpień 31 -18.750,- wrzesień 30 - 18.750,- październik 31 - 18.750,- listopad 30 -18.750,- grudzień 31 -18.750,- ROK 2011 styczeń 31 - 18.750,- luty 28 - 18.750,- marzec 31 - 18.750,- kwiecień 30 - 18.750,- maj 31 -18.750,- czerwiec 30 -18.750,- lipiec 31- 18.750,- sierpień 31 -18.750,- wrzesień 30 - 18.750,- październik 31 - 18.750,- listopad 30 -18.750,- grudzień 31 -18.750,- ROK 2012 styczeń 31 - 18.750,- luty 28 - 18.750,- marzec 31 - 18.750,- kwiecień 30 - 18.750,- maj 31 -18.750,- czerwiec 30 -18.750,- lipiec 31- 18.750,- sierpień 31 -18.750,- wrzesień 30 - 18.750,- październik 31 - 18.750,- listopad 30 -18.750,- grudzień 31 -18.750,- ROK 2013 styczeń 31 - 18.750,- luty 28 - 18.750,- marzec 31 - 18.750,- kwiecień 30 - 18.750,- maj 31 -18.750,- czerwiec 30 -18.750,- lipiec 31- 18.750,- sierpień 31 -18.750,- wrzesień 30 - 18.750,- październik 31 - 18.750,- listopad 30 -18.750,- grudzień 31 -18.750,- ROK 2014 styczeń 31 - 18.750,- luty 28 - 18.750,- marzec 31 - 18.750,- kwiecień 30 - 18.750,- maj 31 -18.750,- czerwiec 30 -18.750,- lipiec 31- 18.750,- sierpień 31 -18.750,- wrzesień 30 - 18.750,- październik 31 - 18.750,- listopad 30 -18.750,- grudzień 31 -18.750,- ROK 2015 styczeń 31 - 18.750,- luty 28 - 18.750,- marzec 31 - 18.750,- kwiecień 30 - 18.750,- maj 31 -18.750,- czerwiec 30 -18.750,- lipiec 31- 18.750,- sierpień 31 -18.750,- wrzesień 30 - 18.750,- październik 31 - 18.750,- listopad 30 -18.750,- grudzień 31 -18.750,- ROK 2016 styczeń 31 - 18.750,- luty 28 - 18.750,- marzec 31 - 18.750,- kwiecień 30 - 18.750,- maj 31 -18.750,- czerwiec 30 -18.750,- lipiec 31- 18.750,- sierpień 31 -18.750,- wrzesień 30 - 18.750,- październik 31 - 18.750,- listopad 30 -18.750,- grudzień 31 -18.750,- ROK 2017 styczeń 31 - 32.000,- luty 28 - 32.000,- marzec 31 - 32.000,- kwiecień 30 - 32.000,- maj 31 -32.000,- czerwiec 30 -32.000,- lipiec 31- 32.000,- sierpień 31 -32.000,- wrzesień 30 - 32.000,- październik 31 - 32.000,- listopad 30 -32.000,- grudzień 31 -31.524,- g). odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca kończącego kalendarzowy miesiąc h). kapitał będzie spłacany ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca. i). w okresie umowy bank nie pobiera innych opłat z tytułu udzielenia i spłaty kredytu.