Kogo reprezentuje osoba

Kaczmarczyk Tomasz Mirosław

w KRS

Tomasz Mirosław Kaczmarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tomasz
Drugie imię:Mirosław
Nazwisko:Kaczmarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1976 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Zawoja (Małopolskie)
Przetargi:69 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kaczmarczyk Bogusław Jacek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe Transdróg Kaczmarczyk Sp. J., Zawoja − KRS 0000230042

Powiązane przetargi (69 szt.):
 1. Roboty związane z wykonaniem remontów cząstkowych i napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego w 2017 roku
  Zamawiający: Powiat Suski, Sucha Beskidzka
  Przedmiotem zamówienia są roboty związane z wykonaniem remontów cząstkowych i napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego w 2017 roku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: ZADANIE nr 1 Nr 1706 K Stronie - Zachełmna ; Nr 1689 K Budzów -Bieńkówka; Nr 1707 K Brody-Palcza, Nr 1705 K Barwałd – Zembrzyce, Nr 1708 K Baczyn-Bieńkówka ZADANIE nr 2 Nr 1688 K Maków - Żarnówka - Wieprzec; Nr K 1687 K Wieprzec - Skomielna Czarna; Nr K1690 K Maków - Grzechynia - Zawoja; Nr K 1714 K ul. Kościelna - Makowska Góra w Makowie Podhalańskim; Nr K1715 K ul. Za Wodą w Makowie Podhalańskim; Nr K1718 K Skawica- Rotnia- Juszczyn; ZADANIE nr 3: Nr 1696 K Stryszawa -Roztoki; Nr 1697 K Lachowice -Koszarawa ; Nr 1698 K Pewelka – Krale; Nr 1699 K Ślemień -Lachowice ; Nr 1700 K Jeleśnia – Pewelka - Hucisko Nr 1701 Kuków – Targoszów; Nr 1702 K Kuków – Krzeszów – Tarnawa; Nr 1703 K Stryszawa – Krzeszów; Nr 1704 K Mucharz – Śleszowice; Nr 1710 K Zasypnica w Suchej Beskidzkiej; Nr 1711 K ul. Błądzonka w Suchej Beskidzkiej ZADANIE nr 4 Nr K1691 Skawica - Juszczyn ; Nr K 1692 Zawoja - Sucha Góra; Nr 1693 Zawoja – Markowa, Nr 1694 K Jeleśnia – Koszarawa – Zawoja, Nr K 1695 Stryszawa-Zawoja Przedmiary robót w/w prac stanowią Załącznik Nr Ia - I d do siwz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowego zadania stanowi Załącznik Nr II do siwz.
 2. Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska
  Zamawiający: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria Zebrzydowska
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska. Charakterystyka robót: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy mineralno asfaltowej, - remont nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie cienkiej warstwy (4 cm) z mieszanki mineralno asfaltowej rozkładanej za pomocą rozścielacza, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami przy użyciu Remontera - remont cząstkowy nawierzchni nieulepszonych poprzez użycie kruszywa łamanego. Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze robót, STWIORB, stanowiących załączniki do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 3. Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i placów na terenie Gminy Zawoja, w sezonie zimowym 2015/2016
  Zamawiający: Gmina Zawoja, Zawoja
  Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i placów na terenie Gminy Zawoja, w sezonie zimowym 2015/2016 . Oferta powinna zawierać cenę jaką Wykonawca oferuje za 1 km zimowego utrzymania dróg i chodników, oraz/lub za 1 m2 zimowego utrzymania parkingów i placów na terenie Gminy Zawoja, w sezonie zimowym 2015/2016. Postanowienia ogólne: 1) Prace zasadnicze zimowego utrzymania dróg, chodników, parkingów, placów realizowane będą w terminie od dnia wskazanego w umowie do 15.04.2016 r., i polegać będą na : a) ręcznym i mechanicznym usuwaniu śniegu z dróg, chodników, parkingów, placów, b) likwidacji gołoledzi z dróg, chodników ,parkingów i placów, 2) Szczegółowy zakres prac zimowego utrzymania dróg, chodników ,parkingów i placów, w tym prace zasadnicze w zakresie zimowego utrzymania z dróg, chodników ,parkingów i placów: a) Odpłużanie śniegu z dróg, chodników, parkingów i placów - mechaniczne i ręczne usunięcie śniegu, błota pośniegowego, języków śniegowych itp. oraz innych zanieczyszczeń, w tym ich wywóz (w miejsca wskazane przez Zamawiającego) w przypadku nadmiernego ich nagromadzenia na całej szerokości jezdni, zatok parkingowych, parkingów, mostów, zgodnie z wymogami utrzymania zimowego dróg wymienionych w SIWZ. b) Wykonawca zobowiązany jest do usuwania (wywozu) na bieżąco zgarniętego z dróg, chodników, parkingów i placów śniegu z miejsc decydujących o bezpieczeństwie ruchu pojazdów i pieszych, a także jego składowania. c) Zapobieganie śliskości z dróg, chodników ,parkingów i placów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego ( załącznikiem nr 6 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów do likwidacji śliskości. d) Przystąpienie do usuwania śniegu i zapobieganie śliskości winno następować po wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych bez zbędnej zwłoki lub we wskazanym przez koordynatora terminie. e) W przypadkach wynikających z uzasadnionych potrzeb mieszkańców Zamawiający zastrzega sobie prawo do szczegółowego określenia wykonania danej usługi (tj. określenia dni i godzin, w których usługa na danej drodze ma zostać wykonana w pierwszej kolejności do określonej godziny) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz dróg, chodników, parkingów, placów.
 4. MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY STRYSZAWA, W TYM: 1. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W KUROWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 2775/4 W KM 0+000-0+194 2. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W KUROWIE NA DZIAŁKACH NR EWID.: 3497/2, 354/2, 354/1 W KM 0+000-0+200 3. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W PEWELCE NA DZIAŁCE NR EWID. 404 W KM 0+000-0+200
  Zamawiający: Gmina Stryszawa, Stryszawa
  Przedmiotem zamówienia jest MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY STRYSZAWA, W TYM: 1. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W KUROWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 2775/4 W KM 0+000-0+194 2. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W KUROWIE NA DZIAŁKACH NR EWID.: 3497/2, 354/2, 354/1 W KM 0+000-0+200 3. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W PEWELCE NA DZIAŁCE NR EWID. 404 W KM 0+000-0+200 Zakres zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ obejmuje: Dla działki nr ewid. 2775/4 w km 0+000-0+194 położonej w Kurowie: 1. Ścięcie poboczy na długości 366 m z odwozem urobku. 2. Wykonanie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm na powierzchni 621,0 m2 z zaklinowaniem. 3. Wykonanie nawierzchni przez dwukrotne powierzchniowe utrwalenie przy użyciu asfaltu D 200 i grysów na powierzchni 621,0 m2. 4. Wykonanie poboczy z tłucznia gr.10 cm na powierzchni 117,00 m2 z zaklinowaniem. 5. Dostawa i zabudowa przepustu WIPRO Ø300 (2 klasa zbrojenia) o długości 6,0 m z przyczółkami betonowymi gr. 20 cm - 2 szt. 6. Dostawa i zabudowa korytek ściekowych 500x380x210 - 342 szt. 7. Dostawa i zabudowa ścieku długości 5m ( na zbrojonej ławie betonowej) - 2 szt. 8. Dostawa i zabudowa korytek z kratą stalową na długości 7,0 m na ławie betonowej 9. Dostawa i montaż krawężnika drogowego 1000x300x150 na ławie betonowej na długości 3,5 m. Dla działki nr ewid. 3497/2, 354/2, 354/1 w km 0+000-0+200 położonej w Kurowie: 1. Korytowanie pod drogę na głębokość 10 cm na powierzchni 640,0 m2 (z odwozem urobku). 2. Wykonanie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm na powierzchni 640,0 m2 z zaklinowaniem. 3. Wykonanie nawierzchni przez dwukrotne powierzchniowe utrwalenie przy użyciu asfaltu D 200 i grysów na powierzchni 560,0 m2. 4. Dostawa i zabudowa ścieku długości 4 m ( na zbrojonej ławie betonowej). 5. Oczyszczenie korytek ściekowych 500x380x210 na długości 220 m z odwozem urobku. 6. Dostawa i zabudowa korytek z kratą stalową na długości 4 m na ławie betonowej. Dla działki nr ewid. 404 w km 0+000-0+200 położonej w Pewelce: 1. Korytowanie pod drogę na głębokość 10 cm na powierzchni 246,50 m2 (z odwozem urobku) . 2. Korytowanie pod drogę na głębokość 30 cm na powierzchni 374,00m2 (z odwozem urobku). 3. Dostawa i zabudowa przepustu WIPRO Ø300 (2 klasa zbrojenia) o długości 4,5 m z przyczółkami betonowymi gr. 20 cm. 4. Dostawa i zabudowa przepustu WIPRO Ø300 (2 klasa zbrojenia) o długości 6,0 m z przyczółkami betonowymi gr. 20 cm. 5. Dostawa i zabudowa przepustu WIPRO Ø300 (2 klasa zbrojenia) o długości 7,0 m z przyczółkami betonowymi gr. 20 cm. 6. Wykonanie podbudowy z pospóły żwirowej gr. 20 cm na powierzchni 246,50 m2. 7. Wykonanie podbudowy z pospóły żwirowej gr. 40 cm na powierzchni 374,00 m2. 8. Wykonanie nawierzchni z tłucznia gr. 10 cm na powierzchni 620,50 m2 z zaklinowaniem. 9. Wykonanie nawierzchni przez dwukrotne powierzchniowe utrwalenie przy użyciu asfaltu D 200 i grysów na powierzchni 246,50 m2. 10. Dostawa i zabudowa korytek ściekowych 500x380x210 - 136 szt. 11. Wykonanie rowu ziemnego na długości 86,0 m z odwozem urobku (0,5x0,3x86,0=12,9 m3). 12. Oczyszczenie korytek ściekowych 500x380x210 na długości 32 m z odwozem urobku. 13. Wykonanie przyczółków betonowych na przepuście WIPRO Ø 500. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwozu urobku we skazane miejsce na odległość do 10 km. Dodatkowe uwagi zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia: Zamawiający zaleca szczegółowe zapoznanie się w terenie z warunkami wykonania zamówienia. Zamawiający w pozycjach dotyczących wykonanie nawierzchni przez dwukrotne powierzchniowe utrwalenie przy użyciu asfaltu D 200 i grysów wymaga wykonania podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową o parametrach nie gorszych niż emulsji asfaltowej C69B3 PU oraz zastosowanie grysów bazaltowych, płukanych
 5. Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska
  Zamawiający: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria Zebrzydowska
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska. Charakterystyka robót: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy mineralno asfaltowej, - remont nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie cienkiej warstwy (4 cm) z mieszanki mineralno asfaltowej rozkładanej za pomocą rozścielacza, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami przy użyciu Remontera - remont cząstkowy nawierzchni nieulepszonych poprzez użycie kruszywa łamanego. Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze robót, STWIORB, stanowiących załączniki do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
 6. Odbudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Przysiółek Pielowa w Sopotni Małej
  Zamawiający: Gmina Jeleśnia, Jeleśnia
  Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Przysiółek Pielowa w Sopotni Małej w km 0+000 do km 1+000, realizowany w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2010r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego
 7. Remont drogi gminnej Do Liscoka w km 0+000-0+110
  Zamawiający: Urząd Gminy Koszarawa, Koszarawa
  Remont drogi gminnej Do Liscoka w km 0+000-0+110. Na przedmiotowym odcinku drogi zaplanowano wykonanie robót, które maja na celu poprawę przejezdności oraz rozwiązanie problemów odwodnienia.Przyjmuje się drogę o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.Szczegółowy zakres i wielkość zamówienia określa projekt techniczny oraz przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ. Zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych spowodowanych przez powódź w 2010r
 8. Remont drogi gminnej Graniczna w km. 0+000-0+720 w Koszarawie
  Zamawiający: Urząd Gminy Koszarawa, Koszarawa
  Na przedmiotowym odcinku drogi zaplanowano wykonanie robót, które mają na celu poprawę przejezdności i rozwiązanie problemów odwodnienia. Przyjmuje się drogę o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem. Wykonanie remontu drogi ma na celu uzyskanie nowej nawierzchni na istniejącej jezdni, uzupełnienie z kruszywa łamanego istniejących poboczy tłuczniowych, wyminę istniejących przepustów. Szczegółowy zakres i wielkość zamówienia określa projekt techniczny oraz przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ
 9. Modernizacja - przebudowa dróg gminnych w Gminie Zawoja III
  Zamawiający: Gmina Zawoja, Zawoja
  Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja - przebudowa dróg gminnych w Gminie Zawoja III zgodnie z przedmiarem robót stanowiącymi załącznik nr 6 do SIWZ oraz STWIOR. Roboty dotyczą następujących dróg: Drogi Barankowa i Franule - Zawoja Mosorne; Drogi Borowi i Kuklówka - Zawoja Centrum; Droga Fujacy - Zawoja Dolna; Droga Kolisty Groń - Zawoja Górna; Drogi Centrum-Buby Dolne i Pod Kościołem - Skawica; Droga do os. Warty - Skawica Sucha Góra
 10. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego - część III. Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach, zadanie nr 1. Droga wojewódzka Nr 946, 956, 957 - zamówienie uzupełniające do umowy nr 24/2011/RDWM z dnia 30.06.2011 r.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach, Myślenice
  Zamówienie obejmuje jednokrotne koszenie trawy i niszczenie chwastów na poboczach, skarpach, przeciwskarpach, rowach w ciągu dróg wojewódzkich nr 946, 956, 957 w ilości 143000 m2, z zakresu letniego utrzymania dróg wojewódzkich, w ramach grupy robót: Grupa nr 5 - Estetyka - Koszenie traw.
 11. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego - część III. Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach, zadanie nr 1. Droga wojewódzka Nr 946, 956, 957 - zamówienie uzupełniające do umowy nr 24/2011/RDWM z dnia 30.06.2011 r
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach, Myślenice
  Zamówienie obejmuje wykonanie robót z bieżącego zakresu utrzymania dróg, które zostały podzielone na grupy robót: Grupa nr 1 - Pobocza, Grupa nr 2 - Odwodnienie, Grupa nr 5 - Estetyka, Grupa nr 7 - Naprawa korpusu drogowego, Grupa nr 9 - Remonty cząstkowe
 12. Roboty związane z wykonaniem remontów cząstkowych i napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka
  Roboty związane z wykonaniem remontów cząstkowych i napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego tj.: ZADANIE nr 1 Nr K 1706 Stronie -Zachełmna ; Nr K 1689 Budzów -Bieńkówka ;Nr K 1708 Baczyn -Bieńkówka; Nr K 1707 Brody-Palcza. ZADANIE nr 2 Nr K 1705 Barwałd - Zembrzyce; Nr K 1702 Śleszowice - Tarnawa Dolna ZADANIE nr 3 Nr K 1713 Rynek - ul. Kościelna - ul. Szpitalna w Suchej Besk.; Nr K 1712 ul. Przemysłowa w Suchej Beskidzkiej; Nr K 1711 ul. Błądzonka w Suchej Besk.; Nr K 1710 ul. Turystyczna - ul. Zasypnica w Suchej Besk.; ZADANIE nr 4 Nr K 1688 Maków - Żarnówka - Wieprzec; Nr K 1687 Wieprzec - Skomielna Czarna; Nr K1690 Maków - Grzechynia - Zawoja; Nr K 1714 ul. Kościelna - Makowska Góra w Makowie Podhalańskim; Nr K1715 ul. Za Wodą w Makowie Podhalańskim; Droga powiatowa Skawica-Rotnia-Juszczyn; ZADANIE nr 5 Nr K 1696 Stryszawa -Roztoki; Nr K 1697 Lachowice -Koszarawa; Nr K 1698 Pewelka - Krale; Nr K1701 Kuków -Targoszów; Nr K 1703 Stryszawa -Krzeszów; Nr K 1699 Ślemień -Lachowice; Nr K 1700 Jeleśnia - Hucisko; ZADANIE nr 6 Nr K1691 Skawica - Juszczyn ; Nr K 1692 Zawoja - Sucha Góra; Nr K 1694 Koszarawa - Zawoja, Nr K 1695 Stryszawa-Zawoja, Nr K 1693 Zawoja-Markowa; ZADANIE nr 7 Nr K 1677 Zubrzyca- Sidzina- Bystra- Łętownia; Nr K 1685 Pcim - Jordanów; Nr K 1669 Jordanów - Spytkowice; Nr K 1686 Łętownia - Naprawa; Nr K 1684 Jordanów - Bystra; Nr K 1709 Sidzina - Sidzina Górna; Nr K 1683 Jordanów - Sidzina, Nr K 1668 Skawa-Naprawa..
 13. Remont drogi gminnej ul. Osiedlowa w Ślemieniu w ramach usuwania skutków powodzi z 2010 roku.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Ślemieniu, Ślemień
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z Remontem drogi gminnej ul. Osiedlowa w Ślemieniu w ramach usuwania skutków powodzi z 2010 roku km 0+000-0+200 Długość remontowanego odcinka - 200 mb., a szerokość jezdni - 2,70 m. Zakres zamówienia obejmuje szczególności: a) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwy wiążącej o grubości 4 cm - 550 m2 b) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ( warstwy ścieralnej o grubości 4 cm) - 550 m2 c) ułożenie kanałów z rur ( 5 m) oraz przepustów rurowych pod zjazdami 2 szt.) d) wykonanie podbudowy oraz innych prac i czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania zgodnie z przepisami prawa i niniejszą SIWZ ( prace przygotowawcze i ziemne). 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - projekt wykonawczy, - przedmiar robót, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. UWAGA: Tam gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 -3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji przetargowej ( dokumentacji projektowej ) Warunki szczegółowe dotyczące realizacji robót: 1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem budowlanym, przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazaniami inspektora nadzoru budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt odpadów związanych z realizacją zadania. 2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dokumentacją udostępniona została na BIP Ślemień w zakładce -PRZETARGI - od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. 3. Wykonawca wykona wszelkie inne roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające - niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca wykona wszystkie prace związane z opracowaniem i wdrożeniem projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy zgodnie z przepisami BHP, z chwilą przekazania placu budowy Wykonawca ponosi za niego wyłączną odpowiedzialność i jest zobowiązany do jego właściwego zabezpieczenia. 5. Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy najpóźniej w ciągu 14 dni. 6. Wykonawca usunie na własny koszt skutki awarii które zostały spowodowane przez Wykonawcę 7. ewentualne żądania odszkodowania przez właścicieli nieruchomości z tytułu wyrządzonych szkód za zniszczenia mienia, obciążają Wykonawcę. Zamawiający nie będzie refinansował ewentualnych szkód. 8. przekazanie palcu budowy Wykonawcy nastąpi w dniu podpisania umowy ws. zamówienia publicznego, w dniu przekazania palcu budowy przekazany zostanie projekt budowlany. 1.3.Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane, co najmniej 36 miesięcy gwarancji, począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Za dokument gwarancyjny zostanie uznana podpisana przez obie strony umowa ( stanowiąca załącznik nr 8 do siwz -projekt umowy) Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji nie zwalnia go z rękojmi..
 14. Remonty cząstkowe nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych w ilości ok. 220 ton (tj. 1467,4 m2) na terenie gminy Nowy Targ
  Zamawiający: Gmina Nowy Targ, Nowy Targ
  Bieżące remonty nawierzchni w miejscowościach: Dębno, Długopole, Dursztyn, Gronków, Harklowa, Klikuszowa, Knurów, Krauszów, Krempachy, Lasek, Ludźmierz, Łopuszna, Morawczyna, Nowa Biała, Obidowa, Ostrowsko, Pyzówka, Rogoźnik, Szlembark, Trute, Waksmund
 15. Remont drogi gminnej Pyrtkówka w Baczynie
  Zamawiający: Gmina Budzów, Budzów
  Przedmiotem zamówienia jest :
  1. roboty pomiarowe,
  2. wykonanie rowu umocowanego elementami betonowymi,
  3. wykonanie odwodnienia drogi,
  4. wykonanie podbudowy z kamienia łamanego,
  5. wykonanie górnej warstwy podbudowy,
  6. wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm
 16. Zakup i dostawa materiałów sypkich do robót drogowych dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej
  Zamawiający: Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka
  Zakup i dostawa materiałów sypkich do robót drogowych dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej
  1. Piasek płukany rzeczny 0-2 mm 250 ton
  2. Grys 2-5 mm - /bazalt/ pow.utrw. dróg przy użyciu emulsji 15 ton
  3. Tłuczeń niesort kamienny 0-16 mm 20 ton
  4. Kliniec kamienny 8-31 mm 270 ton
  5. Tłuczeń kamienny 31-63 mm 160 ton
 17. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego - część III. Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach, zadanie nr 1. Droga wojewódzka Nr 946, 956, 957 - zamówienie uzupełniające do umowy nr 24/2011/RDWM z dnia 30.06.2011 r
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach, Myślenice
  Zamówienie obejmuje wykonanie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg w sezonie 2013 - 2014 r
 18. Zakup i dostawa materiałów sypkich do akcji zimowej dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej
  Zamawiający: Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka
  Przedmiotem zamówienia jest materiałów sypkich do akcji zimowej
  dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.
  - żużel kotłowy (paleniskowy) kruszywo niesortowane
  o uziarnieniu 4-8mm, wg PN-B-01101:1978, 250 ton
  - piasek płukany o uziarnieniu 2 mm,
  wg PN-B-11113:1996 100 ton
  - grys łamany o frakcji 2- 8 mm 150 ton
  (nie dotyczy grysu bazaltowego i grysu diabazowego)
  - sól drogowa 20 ton
 19. Remont drogi gminnej Jury km. 0+000-0+180 w miejscowości Koszarawa uszkodzonej podczas powodzi w 2010r
  Zamawiający: Urząd Gminy Koszarawa, Koszarawa
  Na remontowanym odcinku drogi zaprojektowano wykonanie robót, które mają na celu poprawę przejezdności i rozwiązanie problemów odwodnienia. Szczegółowy zakres zamówienia określają: a)przedmiar robót stanowiący Załącznik Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, b)specyfikacja techniczna stanowiąca Załączniki Nr10, 10-a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, c)projekt budowlany stanowiący załączniki nr 11, 11-a, 11-b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 20. Modernizacja (Remont) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Zawoja II.
  Zamawiający: Gmina Zawoja, Zawoja
  Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja (Remont) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Zawoja - zgodnie z przedmiarem robót stanowiącymi załącznik nr 6 do SIWZ.
 21. Remont drogi gminnej Na Działy w Jachówce
  Zamawiający: Gmina Budzów, Budzów
 22. MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY ZEMBRZYCE W ROKU 2013 ORAZ REMONT DROGI ROLNICZEJ DO UPADKU W MARCÓWCE.
  Zamawiający: Gmina Zembrzyce, Zembrzyce
 23. Odbudowa 2 dróg gminnych w Gminie Ślemień w ramach usuwania skutków powodzi zad. II - drogi : Podgórze - Do Patery.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Ślemieniu, Ślemień
 24. Zakup i dostawa materiałów drogowych sypkich do akcji zimowej dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej
  Zamawiający: Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka
 25. Roboty związane z wykonaniem renowacji odwodnienia dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka
 26. Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Zawoja.
  Zamawiający: Gmina Zawoja, Zawoja
 27. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku - Remont dróg : Kramarki w Marcówce i Drabiki w Tarnawie Dolnej.
  Zamawiający: Gmina Zembrzyce, Zembrzyce
 28. Remont cząstkowy nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych w ilości ok. 190 ton (tj. 1267,3m2) oraz powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych w ilości ok. 3 ton emulsji na terenie gminy Nowy Targ
  Zamawiający: Gmina Nowy Targ, Nowy Targ
 29. REMONT I WYKONANIE NAWIERZCHNI DRÓG PRZEZ POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NA TERENIE GMINY STRYSZAWA
  Zamawiający: Gmina Stryszawa, Stryszawa
 30. Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów i przystanków na terenie Gminy Zawoja, w sezonie zimowym 2011/2012 (III)
  Zamawiający: Gmina Zawoja, Zawoja
 31. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów powiatowych na terenie Gminy Zawoja
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka
 32. Remont drogi gminnej Do Gawlasa w Sopotni Wielkiej
  Zamawiający: Gmina Jeleśnia, Jeleśnia
 33. Remont dróg gminnych.
  Zamawiający: Gmina Zawoja, Zawoja
 34. Remont cząstkowy dróg gminnych w Bystrej i Sidzinie.
  Zamawiający: Gmina Bystra-Sidzina w Bystrej, Bystra
 35. Odbudowa drogi gminnej Do Kimli na działce 9294 na długości 140 m uszkodzonej podczas powodzi w 2010r.
  Zamawiający: Urząd Gminy Koszarawa, Koszarawa
 36. Odbudowa drogi gminnej Do Tlałki na działce 2187/7 na długości 200 m
  Zamawiający: Urząd Gminy Koszarawa, Koszarawa
 37. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Jeleśnia
  Zamawiający: Gmina Jeleśnia, Jeleśnia
 38. Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku - remont drogi gminnej Bystrz w miejscowości Koziniec na dz. nr 11846/4, w km 0+000-0+500
  Zamawiający: Gmina Mucharz, Mucharz
 39. Usuwanie skutków powodzi - remont dróg gminnych na terenie Gminy Zawoja III
  Zamawiający: Gmina Zawoja, Zawoja
 40. remonty cząstkowe
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka
 41. Remont drogi gminnej Za Zwierzyniec w Wysokiej o długości 400 m od km 0 + 000 do km 0 + 400, remont drogi gminnej Misiarzowa w Osielcu o długości 400 m od km 0 + 000 do km 0 + 400, w ramach usuwania skutków powodzi z roku 2010.
  Zamawiający: Gmina Jordanów, Jordanów
 42. REMONT I WYKONANIE NAWIERZCHNI DRÓG PRZEZ POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NA TERENIE GMINY STRYSZAWA o łącznej wartości nie przekraczającej 200.000 zł. na warunkach określonych w SIWZ
  Zamawiający: Gmina Stryszawa, Stryszawa
 43. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zawoja, w sezonie zimowym 2010/2011
  Zamawiający: Gmina Zawoja, Zawoja
 44. roboty drogowe - usuwanie przełomów
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka
 45. Odbudowa drogi gminnej nr K 440362 Mikowa w Sidzinie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
  Zamawiający: Gmina Bystra-Sidzina w Bystrej, Bystra
 46. Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach z podziałem na zadania - zamówienie uzupełniające do umowy nr 4/2010/RDWM
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach, Myślenice
 47. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w 2010 r.
  Zamawiający: Urząd Miasta Rabka-Zdrój, Rabka-Zdrój
 48. Zamówienie uzupełniające dla robót budowlanych na remont dróg gminnych w Sidzinie.
  Zamawiający: Gmina Bystra-Sidzina w Bystrej, Bystra
 49. Usuwanie skutków powodzi - remont dróg gminnych na terenie Gminy Zawoja
  Zamawiający: Gmina Zawoja, Zawoja
 50. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Zawoja.
  Zamawiający: Gmina Zawoja, Zawoja
 51. Remont dróg gminnych w Sidzinie.
  Zamawiający: Gmina Bystra-Sidzina w Bystrej, Bystra
 52. Bieżąca konserwacja nawierzchni dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, Nowy Targ
 53. remonty cząstkowe
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka
 54. Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach z podziałem na zadania
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach, Myślenice
 55. Przebudowa ul. Leśnej w Rabce-Zdrój
  Zamawiający: Urząd Miasta Rabka-Zdrój, Rabka-Zdrój
 56. Przebudowa drogi gminnej do roli Jędrochowa w Chabówce
  Zamawiający: Urząd Miasta Rabka-Zdrój, Rabka-Zdrój
 57. Zimowe utrzymanie chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 957 na terenie gminy Zawoja w sezonie zimowym 2009/2010.
  Zamawiający: Gmina Zawoja, Zawoja
 58. Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Zawoja w sezonie zimowym 2009/2010
  Zamawiający: Gmina Zawoja, Zawoja
 59. Przebudowa drogi gminnej ulica Za Rabą w Rabce-Zdrój
  Zamawiający: Urząd Miasta Rabka-Zdrój, Rabka-Zdrój
 60. Przebudowa drogi osiedle Leśniakówka w Rdzawce
  Zamawiający: Urząd Miasta Rabka-Zdrój, Rabka-Zdrój
 61. Remont drogi gminnej Zagrody Dolne w Bieńkówce Nr drogi K 0067
  Zamawiający: Gmina Budzów, Budzów
 62. Remont drogi gminnej Suwajówka w Jachówce Nr drogi K 0078
  Zamawiający: Gmina Budzów, Budzów
 63. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont drogi Pająki Górne w Tarnawie Dolnej
  Zamawiający: Gmina Zembrzyce, Zembrzyce
 64. Awaryjne uzupełnianie ubytków w nawierzchniach dróg powiatowych masą asfaltową
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, Nowy Targ
 65. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w 2009 r.
  Zamawiający: Urząd Miasta Rabka-Zdrój, Rabka-Zdrój
 66. Przebudowa drogi gminnej - Do potoku Lubońskiego w Rabce - Zdrój.
  Zamawiający: Urząd Miasta Rabka-Zdrój, Rabka-Zdrój
 67. Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta Sucha Beskidzka
  Zamawiający: Gmina Sucha Beskidzka, Sucha Beskidzka
 68. awaryjne uzupełnianie ubytków w nawierzchniach dróg powiatowych masą asfaltową dostarczoną przez Zamawiającego oraz emulsją i grysami dostarczonymi przez Wykonawcę w ramach Zadania nr 1 obejmującego następujące drogi powiatowe: K1651, K1652, K1654, K1655, K1663, K1664, K1678
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, Nowy Targ
 69. REMONT I WYKONANIE NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH, OSIEDLOWYCH I TRANSPORTU ROLNEGO NA TERENIE GMINY STRYSZAWA
  Zamawiający: Urząd Gminy Stryszawa, Lachowice

Inne osoby dla Kaczmarczyk Tomasz Mirosław (31 osób):