Kogo reprezentuje osoba

Kaczmarek Jacek Paweł

w KRS

Jacek Paweł Kaczmarek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jacek
Drugie imię:Paweł
Nazwisko:Kaczmarek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1971 r., wiek 51 lat
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Buda Filip, Buda Marta, Buda Piotr Jan, Jakubiak Marek Stanisław, Majewska Magdalena, Sokołowska Katarzyna
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Alberski Tomasz, Kleczewski Aleksander Kazimierz
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Buda Filip, Jakubiak Krystyna, Jakubiak Marek Stanisław, Majewska Magdalena

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Alberski Tomasz Franciszek, Buda Filip, Buda Katarzyna, Buda Marta, Buda Piotr Jan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kaczmarek Iwona Katarzyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agencja Ochrony Stratos Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000101090
 2. Biuro Ochrony Abis Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000105712
 3. Inwest Bau Projekt Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000417532
 4. Inżynieria Budowlana Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000411088
 5. Księgarnia Powszechna Aleksander Kleczewski Piotr Buda Sp. J., Poznań − KRS 0000101490
 6. Księgarnia Powszechna Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000426553
 7. Maksmark Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000481274
 8. Posejdon Nieruchomości Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000417534
 9. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-budowlanych Poznań Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Poznań − KRS 0000099192
 10. Stowarzyszenie Obywatelskie Wspólnota Lubońska, Luboń − KRS 0000291072
 11. Termoekologia Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000296936
 12. Termoekologia Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Poznań − KRS 0000707391
 13. Wolabud Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000296992

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Hotel Wielkopolska Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000101117
 2. Intel-bud Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000270071
 3. Marcinbud Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000294881
 4. Polska Termo-ekologia Sp. Z O.O., Goleniów − KRS 0000103383
 5. Prib Engineering Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000362469
 6. Star Pipe Polska Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Czerwonak − KRS 0000062467
 7. Transbud Iii Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000259651
 8. Wielkopolska Invest Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000257488

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Budowa rozdzielczej sieci ciepłowniczej w ul. Siennej w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)
  Zamawiający: Prezydent Miasta Świdnicy, Świdnica
  3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest budowa rozdzielczej sieci ciepłowniczej w ul. Siennej wraz z przyłączami do budynków nr 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 i 14 w ramach zadania inwestycyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka). UWAGA! Inwestycja znajduje się na obszarze wpisany do rejestru zabytków. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej tj. projekcie budowlanym i wykonawczym, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót sporządzonej przez Projektowanie i doradztwo techniczne s.c., Marzena Bylica/ Jakub Krasowski ul. Broniewskiego 1b, 58-309 Wałbrzych. 3.3.Załączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiary robót stanowią wyłącznie materiał pomocniczy dla wskazania technologii robót, która rzutuje na wysokość ceny ryczałtowej. Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń i materiałów równoważnych lecz parametry muszą być nie gorsze od wskazanych. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów musi wystąpić i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Kalkulacja Wykonawcy winna stanowić wycenę kompletu robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiarów nie należy wypełniać ani załączać do oferty. UWAGA! Zamawiający odstępuje od odtworzenia nawierzchni z kostki kamiennej na ul. Sennej ponieważ ulica na całej szerokości jezdni wraz z chodnikami będzie przebudowywana po zakończeniu robót budowlanych związanych z budową podziemnej infrastruktury. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zagęszczenia wykopu i wykonania szutrowej nawierzchni jezdni w miejscu wykopu. 3.4.Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zapisami SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290) oraz rozporządzeniami powiązanymi. 3.5.W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 2.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 3.Projekt Wykonawczy, 4.Projekt Budowlany, 3.6. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac z innymi wykonawcami w obrębie placu budowy. 3.7.Warunki wykonania robót 3.7.1.Przedmiot zamówienia wykonywany będzie z należytą starannością, zaplanowanym zakresem oraz sposobem realizacji, w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w pkt. 3.2. i 3.3. SIWZ, zaleceniami Zamawiającego i projektem umowy tak, aby mógł być przekazany w efekcie końcowym, jako obiekt w pełni funkcjonalny oraz zgodny z przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej. 3.7.2.Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z reżimem technologicznym, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 3.7.3.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem BiOZ. 3.7.4.Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z warunkami SIWZ, za jakość zastosowanych materiałów i ich zgodność z normami obowiązującymi, wg przepisów art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290). 3.7.5.Wszelkie materiały, urządzenia i technologie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zostaną nabyte we własnym zakresie przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy materiały i zrealizuje przedmiot zamówienia przy użyciu własnych lub wypożyczonych we własnym zakresie, na własny koszt narzędzi i środków transportu. 3.7.6.Wszystkie użyte do budowy materiały muszą odpowiadać parametrom podanym w projekcie, powinny być nowe i posiadać odpowiedni atest, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z polską normą (lub inną normą obowiązującą w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub z aprobatą techniczną, świadectwo dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje zezwalające na stosowanie ich w budownictwie. Dokumenty te przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiemu. O uzyskaniu wyżej określonej akceptacji Wykonawca poinformuje Zamawiającego. 3.7.7.Akceptacja materiałów przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, niespełniających wymogów norm obowiązujących w miejscu realizacji przedmiotu umowy. 3.7.8.Wykonawca zobowiązany jest do okazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiemu oraz Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w pkt. 3.7.6. na każdym etapie realizacji robót. 3.7.9.Wykonawca zapewni sprawowanie kierownictwa budowy przez osobę wskazaną w ofercie, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. 3.7.10.Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną (m.in. obsługa w trakcie realizacji, inwentaryzacja powykonawcza robót stanowiących przedmiot zamówienia). 3.7.11.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dla czynności wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z właściwymi przepisami. 3.7.12.Wykonawca umieści na budowie w widocznym miejscu ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 3.7.13.Wykonawca, we własnym zakresie i na własny koszt zrealizuje tymczasowe obiekty i urządzenia na terenie placu budowy (punkt poboru wody, punkt poboru energii elektrycznej, zabezpieczenie terenu budowy). 3.7.14.Wykonawca będzie ponosił koszty organizacji terenu budowy, koszty oznakowania i zagospodarowania zaplecza budowy, zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, koszty utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z terenem budowy oraz innych nakładów, niestanowiących wartości robót budowlanych, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. W/w koszty Wykonawca ujmie w cenie ofertowej. 3.7.15.Wykonawca poniesie koszty prób, badań jakości robót, itp. W/w koszty Wykonawca ujmie w cenie ofertowej. 3.7.16.Wykonawca we własnym zakresie i na koszt własny wykona projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, wraz z wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami oraz zatwierdzeniami. 3.7.17.Wykonawca, od dnia protokolarnego przekazania placu budowy odpowiada za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie na swój koszt wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości po zużytych materiałach. W przypadku zaniechana, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 3.7.18.Przed przystąpieniem do wykonywania robót oraz w ich trakcie Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną miejsca Inwestycji oraz terenu sąsiedniego celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 3.7.19.Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na własny koszt. 3.7.20.Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość ich oznakowania przez cały okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca zapewni dojścia i dojazdy do posesji w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 3.7.21.Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ciągłość pracy i bezpieczeństwo osób i mienia. Wszelkie koszty związane ze stratami przez niewłaściwe zabezpieczenie obiektu będą obciążać Wykonawcę. 3.7.22.Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie realizacji robót, również wobec osób trzecich oraz w wyniku nieterminowego ich naprawienia. 3.7.23.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i narzędzia używane do robót od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich protokolarnego odbioru. 3.7.24.Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 3.7.25.Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na właściwe wysypisko odpadów, materiałów z rozbiórki, nienadających się do ponownego wbudowania, a kostkę po zinwentaryzowaniu przekazać na wskazane przez Gminę Miasto Świdnica składowisko. 3.7.26.Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu właściwego dokumentu potwierdzającego przekazanie wszystkich tego wymagających odpadów do unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3.7.27.Zamawiający zapewni sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. 3.7.28.Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 3.7.29.Po zakończeniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia operatu kolaudacyjnego zawierającego elementy (dane) wynikające z umowy, SIWZ, STWiORB i prawa budowlanego, w tym wyniki badań sprawdzających, powykonawczą mapę z planszą zbiorczą uzbrojenia potwierdzoną w ośrodku geodezyjnym wraz z tabelą wykonania elementów. 3.7.30.Wykonawca w terminie do dnia protokolarnego wprowadzenia na budowę przedłoży Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiemu w formie pisemnej: Plan BiOZ. 3.7.31.Zamawiający w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzonych robót lub innych czynności objętych przedmiotem zamówienia pod względem ich jakości oraz terminowości. 3.7.32.Zamawiający zachowuje prawo dostępu do terenu budowy dla wskazanych przez siebie przedstawicieli Zamawiającego i innych wykonawców oraz spółek zajmujących się dostawą wody, energii, gazu, ciepła i odbioru ścieków..
 2. Wymiana izolacji termicznej napowietrznej sieci ciepłowniczej
  Zamawiający: "Energetyka Cieplna - Kępno" Spółka z o.o., Kępno
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej izolacji sieci ciepłowniczej z wełny mineralnej w płaszczu z blachy ocynkowanej na poliuretanową z wtopionym płaszczem z blachy ocynkowanej. Przewidywany zakres prac: demontaż oblachowania, siatki wzmacniającej, konstrukcji wsporczej i maty izolacyjnej z napowietrznej sieci ciepłowniczej wykonanej na niskich podporach (od 0,5 m do 1,5 m) na długości 216 m, oraz na wysokich podporach ( 5 m) na długość 190 m, czyszczenie z rdzy i malowanie powierzchni rurociągów, konstrukcji 63 podpór ślizgowych, kratownic i pozostałych elementów stalowych ok. 300 m2. Montaż nowej izolacji poliuretanowej na rurociągach o następujących grubościach: zasilanie min. 90 mm - 390 m, powrót min. 65 mm - 390 m, montaż izolacji na kolanach kąt 900 - 32 szt, montaż izolacji armatury odwadniającej (4 zawory DN 80 mm) i odpowietrzającej (4 zawory DN 32 mm), uporządkowanie terenu i doprowadzenie zieleni do stanu pierwotnego.
 3. Przebudowa sieci cieplnych wraz z przyłączami do budynków, od komory K-259 do ul. Orzeszkowej w Kędzierzynie-Koźlu oraz budowa przyłączy do budynków przy ul. Piotra Skargi 50 i Orzeszkowej 1-13
  Zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle
  Przebudowa istniejącej sieci wysokoparametrowej wraz z przyłączami do budynków wynosi około 655 m. Przebudowa będzie realizowana na podstawie art. 29.2. pkt. 11) ustawy Prawo Budowlane. Zamawiający zgłosił przebudowę do Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu jako roboty nie wymagające pozwolenia na budowę. 2. Budowa przyłączy wynosi około 82 m. Budowa przyłączy będzie realizowana na podstawie art. 29a ustawy Prawo Budowlane. 3.Ułożenie kabla na potrzeby monitoringu i transmisji danych LAN- T14 3x2x1mm2 wynosi około 950m..
 4. Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków od komory K2 przy ul. Bema do komory przy ul. Bema 23 w Kędzierzynie-Koźlu
  Zamawiający: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle
  Przedmiotem zamówienia jest:
  a) przebudowa sieci ciepłowniczej zasilającej budynki administracyjno-produkcyjne w rejonie ulicy Bema w Kędzierzynie-Koźlu,
  b) wymiana oraz montaż nowych rurociągów ciepłowniczych o łącznej długości 1013 mb sieci z technologii kanałowej oraz napowietrznej na technologię preizolowaną,
  c) demontaż sieci napowietrznej zgodnie z projektem,
  d) demontaż sieci kanałowej zgodnie z projektem,
  e) podział systemu ciepłowniczego, poprzez zabudowanie armatury odcinającej w wytypowanych miejscach.
 5. Budowa sieci ciepłowniczej i wodociągowej w Janikowie
  Zamawiający: Gmina Janikowo, Janikowo
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci ciepłowniczej i wodociągowej w Janikowie.

  w zakresie :
  1. Budowy podziemnej sieci cieplnej i przyłączy w zakresie ulic Przemysłowej , Topolowej Kasprowicza, Dworcowej i innych ( obręb 3,4,5 i6) w Janikowie. Projektowane odcinki sieci cieplnej należy wykonać w technologii rur preizolowanych w systemie np. LOGSTOR FLOW SYSTEMS lub innym wraz z systemem alarmowym i telemetrycznym.
  2.Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Janikowo w obrębie ulic Kasprowicza i Topolowa od zasilania z istniejącego wodociągu miejskiego zlokalizowanego w ulicy Kasprowicza. Projektowana sieć wodociągowa będzie zasilała budynki wielorodzinne oraz hotel byłej cukrowni zlokalizowane przy ulicy Topolowej w Janikowie.

  Szczegółowy zakres robót zawiera:
  Dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ
  - Załącznik nr 8, 9a i 9b
  Uwaga do przedmiaru i dokumentacji projektowej : projektowany ciepłociąg
  DN 200 należy zamienić na DN 150. Pozostałe średnice pozostają bez zmian
 6. Zadanie nr 1 przebudowa sieci ciepłowniczej na osiedlu Błonie od K-2/15 do K-2/34 - I etap od K-2/15 do K-2/25; długość przebudowywanej sieci 0,8 km; DN 2 x 350
  Zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  1. Wymiana istniejącej sieci ciepłowniczej wykonanej w systemie tradycyjnym (pianobetonu) na sieć cieplną w technologii rur preizolowanych oraz ułożenie przewodów teletechnicznych do transmisji danych. 2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ, zapewnienia obsługi geodezyjnej, załatwienia spraw związanych z zajęciem terenów Gminnych ( w tym pasa drogowego) PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienia sektorowe 4 / 22 i uiszczenia stosownych opłat, powiadomienia właścicieli (zarządców) nieruchomości o planowanym terminie prowadzonych prac, przeprowadzenia wszelkich badań i prób, inwentaryzacji powykonawczej, przywrócenia terenu po przeprowadzonych pracach do stanu pierwotnego 3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją wykonawczą, zarówno w zakresie robót technologicznych jak i odtworzeniowych a także projektem gospodarki zielenią. 4. Szczegółowy zakres prac określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących: a) projekt wykonawczy - modernizacja sieci w pianobetonie odcinek od K-2/15 do K-2/25 zał. nr 8 b) projekt tymczasowej organizacji ruchu zał. nr 9 c) projekt odnowy nawierzchni zał. nr 10 d) projekt gospodarki zielenią zał. nr 11 5. Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie (zgłoszenie) na przebudowę sieci. 6. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienie wykona dokumentację powykonawczą w 1 egzemplarzu oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 4 egzemplarzach. 7. W przypadku użycia w SIWZ lub w załącznikach do niej materiałów, producentów, znaków towarowych czy też norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie elementów zamówienia określających wymagany standard techniczny i jakościowy. Zamawiający - zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. 8. Wbudowane urządzenia i materiały mają być nowe i oryginalne zgodne z dokumentacją producentów i muszą posiadać udokumentowane certyfikaty. 9. Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający oceni, czy przedłożona oferta spełnia stawiane wymogi i zadecyduje o dopuszczeniu jej do części postępowania, jaką jest ocena złożonych ofert, która będzie przebiegać zgodnie z formą określoną w Rozdziale C SIWZ. Oferty nie spełniające wymogów Zamawiającego zostaną odrzucone jako sprzeczne z SIWZ. 10. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, można zastosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. 11. Wykonawca winien we własnym zakresie i na własny koszt: a) przygotować teren pod budowę wraz z jego oznakowaniem, b) zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, c) zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji, d) rozwiązać kwestię poboru wody i energii elektrycznej, e) uporządkować teren po zakończeniu budowy, f) ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w C.1.2.2. pkt. 3 SIWZ. g) Ubezpieczyć budowę od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowlany, 12 W zakresie materiałów pochodzących z demontażu istniejących odcinków sieci ciepłowniczych, w tym: a) materiały z demontażu: rury stalowe o średnicy DN 150 i wyżej, przepustnice, zawory, płyty kanałowe ( w ilościach uzgodnionych z KPEC) - Wykonawca na własny koszt i odpowiedzialność, ma przekazać Zamawiającemu celem ich zmagazynowania w Magazynie KPEC Sp. z o.o. ul. Ks. J. Schulza 5 w Bydgoszczy / materiały te stanowią własność Zamawiającego; b) pozostałe materiały z demontażu - Wykonawca ma zagospodarować/usunąć/utylizować we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, z zastrzeżeniem, że dla realizacji tych czynności Wykonawca bądź firma upoważniona (Podwykonawca) do takich czynności ma posiadać stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska - Ustawa o odpadach DZ.U. z 2010, Nr 185, poz. 1243. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów. 13. Zamawiający wprowadza zmianę do projektu przebudowy sieci polegającą na zastosowaniu muf termokurczliwych radiacyjnie sieciowanych w miejsce muf termokurczliwych zwykłych
 7. BUDOWA ŁĄCZNIKA UL. WOJSKA POLSKIEGO OD UL. NIEPODLEGŁOŚCI DO UL. STANISŁAWA STASZICA W INOWROCLAWIU - PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ
  Zamawiający: Miasto Inowrocław, Inowrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy magistralnej sieci cieplnej, w związku z budową łącznika ul. Wojska Polskiego z ul. Stanisława Staszica w Inowrocławiu, od al. Niepodległości, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie: 1) robót ziemnych, demontażu istniejącego rurociągu, wywozu urobku na składowisko wykonawcy i jego utylizacja, 2) montażu wysokoparametrowej sieci cieplnej z rur preizolowanych wraz z armaturą towarzyszącą, 3) prób szczelności i uruchomienie rurociągów, 4) studni rewizyjnych i drenarskich, 5) zasypania i zagęszczenia wykopów. 3. Do wykonawcy należy również: a) uzyskanie zgody Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu, Inowrocław, ul. Torowa 40, na włączenie wybudowanej sieci cieplnej w sieć istniejącą, b) powiadomienie gestorów uzbrojenia o rozpoczęciu robót. c) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa: projekt budowlany, branża instalacyjna, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 8. Budowa ciepłociągu na terenie Uniejowa z wykorzystaniem jako źródła ciepła wód termalnych i biomasy dla celów realizacji przedsięwzięcia Termy Uniejów oraz Budowa sieci przesyłowej wody termalnej dla m. Uniejów
  Zamawiający: Gmina Uniejów, Uniejów
  2. Zamówienie składa się z dwóch części oznaczonych w dalszej treści SIWZ odpowiednio jako: Zadanie nr 1, Zadanie nr 2:
  Zadanie 1: Budowa ciepłociągu na terenie Uniejowa z wykorzystaniem jako źródła ciepła wód termalnych i biomasy dla celów realizacji przedsięwzięcia Termy Uniejów.
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ciepłociągu na odcinku od Geotermii Uniejów (punkt C.O. 1) do punktu C.O. 93 z przyłączami.
  Zadanie 2: Budowa sieci przesyłowej wody termalnej dla m. Uniejów.
  Przedmiotem zamówienia jest budowa przesyłowej sieci wody termalnej na odcinku od Geotermii Uniejów (punkt GEO. 1) do końca zaprojektowanego odcinka - punktu GEO. 102 z przyłączami.
  Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Uniejowie, działki nr 1524, 1541, 469, 5/5, 5/6, 5/3, 5/2, 7, 6, 8/1, 8/3, 9, 12/1, 12/8, 13, 12/9, 10, 2150, 2146/6, 2146/19, 2152, 2149 znajdują się na obszarze Natura 2000. Zamek wraz z parkiem wpisane są do rejestru zabytków.

Inne osoby dla Kaczmarek Jacek Paweł (106 osób):