Kogo reprezentuje osoba

Kaczmarek Karol Krzysztof

w KRS

Karol Krzysztof Kaczmarek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Karol
Drugie imię:Krzysztof
Nazwisko:Kaczmarek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1977 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Folwark (Wielkopolskie), Mochy (Wielkopolskie), Zielona Góra (Lubuskie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 5. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kaczmarek Katarzyna
 6. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kaczmarek Elżbieta, Kaczmarek Krzysztof, Kaczmarek-kalisz Dominika
 7. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bezak Paweł Sebastian
 8. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bezak Paweł Sebastian

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kaczmarek Elżbieta, Kaczmarek Krzysztof

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bieliński Zbigniew
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bezak Paweł Sebastian
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bezak Paweł Sebastian

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Wspierania Polskich Producentów Prefabrykatów Betonowych, Sobota − KRS 0000229420
 2. Leśny Dwór Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000836876
 3. Leśny Dwór Sp. Z O.O. Sp. J., Zielona Góra − KRS 0000932936
 4. Omega Handel Sp. Z O.O., Świebodzin − KRS 0000790160
 5. Omega Sp. Z O.O., Świebodzin − KRS 0000648972
 6. Phu Omega Bezak Sp. J., Świebodzin − KRS 0000897430
 7. Port Kąty Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Mochy − KRS 0000629185
 8. Zpb Capital 1 Sp. Z O.O., Folwark − KRS 0000695765
 9. Zpb Capital 3 Sp. Z O.O., Folwark − KRS 0000695790
 10. Zpb Capital 4 Sp. Z O.O., Folwark − KRS 0000695787
 11. Zpb Capital 5 Sp. Z O.O., Folwark − KRS 0000695786
 12. Zpb Capital 6 Sp. Z O.O., Folwark − KRS 0000695785
 13. Zpb Kaczmarek Sp. Z O.O., Folwark − KRS 0000361201

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Zpb Ariena Sp. Z O.O., Folwark − KRS 0000536330
 2. Zpb Capital 2 Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000695791
 3. Zpb Kaczmarek Kopalnia Kruszyw W Pobielu Sp. Z O.O., Folwark − KRS 0000361686
 4. Zpb Kaczmarek Sp. Z O.O., Folwark − KRS 0000074643
 5. Zpb Kaczmarek Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Folwark − KRS 0000715943
 6. Zpb Meliana Sp. Z O.O., Folwark − KRS 0000536329
 7. Zpb Sp. Z O.O., Rawicz − KRS 0000139492
 8. Zpb Uinena Sp. Z O.O., Folwark − KRS 0000536326

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Zimowe utrzymanie jezdni na terenie dzielnicy Nowe Miasto w Zielonej Górze zadanie nr 1 - rejon Północny, zadanie nr 2 - rejon Zachodni i zadanie nr 3 - rejon Wschodni w ramach zadania Bieżące utrzymanie ulic Miasta
  Zamawiający: Urząd Miasta, Zielona Góra
  1. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy zadania (Rejony) i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z wyborem Wykonawcy - na jeden, dwa lub wszystkie zadania (Rejony).
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem jezdni dróg i ulic na terenie dzielnicy Nowe Miasto w Zielonej Górze w sezonie 2015/2016 w ramach realizacji następujących zadań:
  2.1. Rejon I - Północny - III Standard odśnieżania - długość jezdni i ulic 46,80 km, w tym:
  a) drogi krajowe (2,94 km);
  b) drogi wojewódzkie (18,80 km);
  c) drogi powiatowe (12,16 km);
  d) drogi gminne (12,90 km);
  2.2. Rejon II - Zachodni - III Standard odśnieżania - długość jezdni i ulic 39,95 km, w tym:
  a) drogi wojewódzkie (17,84 km);
  b) drogi powiatowe (19,31 km);
  c) drogi gminne (2,80 km);
  2.3. Rejon III - Wschodni - III Standard odśnieżania - długość jezdni i ulic 47,65 km, w tym:
  a) drogi wojewódzkie (17,20 km);
  b) drogi powiatowe (4,56 km);
  c) drogi gminne (25,89 km);
  3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie Specyfikacją Techniczną zawartą
  w załączniku nr 8 do SIWZ;
  4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcy zobowiązani będą do:
  4.1. pełnienia dyżuru akcji zimowej (całodobowej ) w całym okresie trwania umowy, prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu dyżurów i pracy sprzętu oraz zatrudnionego personelu wraz
  z prowadzeniem dziennika prognozy pogody, przygotowanie i bieżące uzupełnianie zapasów mieszanin piasku z solą i soli;
  4.2. odśnieżania i posypywania jezdni na całej długości i szerokości bezpośrednio po otrzymaniu polecenia wykonania usługi i wystąpieniu zjawiska powodującego śliskość na jezdniach przy użyciu soli zwilżonej roztworem wodno - solnym lub innymi środkami chemicznymi (chlorek wapnia) w razie konieczności wywołanej warunkami atmosferycznymi dot. uszorstnienia nawierzchni jezdni za zgodą Zamawiającego używana będzie mieszanina soli drogowej
  z czystym piaskiem (w proporcji 1/3), bądź czysty piasek, dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawienie na jezdni cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu nie utrudniając ruchu;
  4.3. zabezpieczenia gotowości sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą gwarantującą bezawaryjne utrzymanie dróg;
  4.4. uprzątnięcia pozostałości lodu, śniegu, błota, piasku po zakończeniu akcji zimowego utrzymania dróg i ulic oraz oczyszczenie wpustów ulicznych z piachu;
  4.5. zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych umożliwiających realizacje zadań wg zakresu i trybu określonego w pkt 3.5.1. - 3.5.4. SIWZ oraz przygotowanie niezbędnej, potrzebnej ilości soli, ciągłej łączności z Zamawiającym oraz składania meldunków
  z prowadzonej akcji zimowej
  4.6. wykonywania przedmiotu zamówienia na terenie poszczególnych Rejonów przy użyciu minimum:
  a) pługopiaskarka - 1 szt.;
  b) pługosolarki - 1 szt.;
  c) system GPS do każdej z ww. jednostek - 2 szt.;
  d) telefonów komórkowych i telefonu stacjonarnego.
  Uwaga:
  Użycie przy realizacji przedmiotu zamówienia większej ilości sprzętu (sprzętu dodatkowego)
  od wymaganej w pkt 3.5.6. b) - c) SIWZ podlegać będzie punktacji zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt 27.2. SIWZ.
  5. Wykazy dróg wraz z mapkami poglądowymi dla poszczególnych Rejonów zawarte są
  w załącznikach 9.I. -9.III. do SIWZ.
  6. Zamawiający wymaga, aby osoby wyznaczone przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć
  w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.
  6.7. Wyłoniony Wykonawca (dla każdego z Rejonów) zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
  w zakresie przedmiotu zamówienia na kwotę minimum 500.000,00 zł i okres do 31 marca 2016 r.
 2. Zagospodarowanie terenu kwartału ulic: Średnia, Wałowa, 30.Stycznia, Plac Wolności w Świebodzinie, II obręb miasta działka oznaczona geodezyjnie nr 257/49
  Zamawiający: Gmina Świebodzin, Świebodzin
  1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.:
  Zagospodarowanie terenu kwartału ulic: Średnia, Wałowa, 30.Stycznia, Plac Wolności w Świebodzinie, II obręb miasta działka oznaczona geodezyjnie nr 257/49
  Teren inwestycji położony jest w II obrębie miasta Świebodzin na działce oznaczonej geodezyjnie nr 257/49. Celem zaprojektowanego zagospodarowania terenu jest podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych, uporządkowanie terenów zielonych, zmiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych i placów, przebudowa budynków gospodarczych, montaż oświetlenia, wykonanie odwodnienia nawierzchni dróg i placów, montaż elementów małej architektury. Teren, na którym realizowana będzie inwestycja znajduje się na terenie staromiejskiego układu urbanistycznego Świebodzina wpisanego do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej.
  Istniejące komórki gospodarcze PK1, PK2 przebudowuje się ze względu na zły stan techniczny budynków oraz aby poprawić walory estetyczne. Powierzchnia zabudowy PK 1 -32.15m², PK 2 - 12,80m²
  Ponadto inwestycja obejmuje wykonanie nowych nawierzchni drogowych przebiegających po śladzie istniejących. W ciągu dróg zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodów. Ciąg pieszo-jezdny zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze szarym imitującym starobruk; ciągi piesze i place z kostki betonowej w kolorze grafitowym imitującym starobruk; część nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych wykonać z kostki betonowej polbruk; podjazdy do garaży, parkingi z płyty ażurowej. Wjazdy na kwartał od ul. Wałowej i 30.Stycznia z kostki granitowej.
  Do wykonania odwodnienie utwardzonych nawierzchni dróg, placów, dojść do budynków, oraz przejęcie wód opadowych z istniejących rur spustowych odprowadzających wody opadowe z dachów części budynków. Pozostałe wody deszczowe odprowadzane są powierzchniowo. Łączna długość kanałów, przykanalików wynosi ok. 435m.
  Linia kablowa oświetlenia drogowego do wykonana kablem YAKY 4x35 mm² o długości ok. 450m; oprawy oświetleniowe stylowe typu Dawid z lampą z sodowym źródłem z kloszem typu PC kolor jasny brąz, klosze wandaloodporne przystosowane do energooszczędnych źródeł światła, słupy stalowe ocynkowane typu ST3 o wysokości 4,905m z wysięgnikiem R29 na fundamencie F-100 w kolorze czarnym, na słupie herb miasta Świebodzin z dwóch przeciwległych stron słupa.
  2. Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Zagospodarowanie terenu kwartału ulic: Średnia, Wałowa, 30.Stycznia, Plac Wolności w Świebodzinie, II obręb miasta działka oznaczona geodezyjnie nr 257/49 obejmuje m.in.:
  -Roboty rozbiórkowe,
  -Roboty ziemne,
  -Fundamenty, ściany nadziemia, konstrukcja dachowa i pokrycie dachu, podłoża i posadzki, wykończenie wewnętrzne, elewacja - zespoły komórek PK 1 - PK 2 o powierzchni zabudowy ok. 45m²,
  -Osłony śmietnikowe murowane z bloczków betonowych ok. 2,25 m³,
  -Ogrodzenie kute, stalowe o wysokości 1,1m i łącznej długości ok. 50m,
  -Montaż ławek - 7 szt., koszy na śmieci - 6szt.
  -Regulacja pionowa wpustów ulicznych, studzienek kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych - 15 szt,.
  -Wykonanie koryta, podbudowy i nawierzchni pod ciągi piesze, pieszo-jezdne, miejsca postojowe - 4.270m² (polbruk, kostka granitowa, płyty ażurowe, bruk),
  -Tereny zielone: humusowanie z obsianiem trawą - ok. 930m²,
  -Oznakowanie - znaki drogowe - 20szt.,
  -Zieleń drogowa: sadzenie drzew i krzewów - 167 szt.,
  -Kanały z rur PCV o Ø 200mm ok. 278m, Ø 160mm ok. 70,5m, Ø 110mm ok.86,2m,
  -Studzienki ściekowe betonowe o Ø 500mm z osadnikiem - 14 szt.,
  -Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o Ø1000mm - 18 szt.,
  -Oświetlenie zasilane kablem: YAKY 4x35 mm² - 442m, YAKY 4x70 mm² -16m, montaż słupów oświetleniowych - 13 szt., montaż opraw oświetleniowych - 13 szt.
  3. Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania przez Wykonawcę i warunki odbioru zostały określone w:
  - w projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę Nr 357/2013 z dnia 21 października 2013r. ze sprostowaniem z dnia 27.01.2015r., decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14.10.2013 r.
  - w projekcie wykonawczym,
  opracowanych przez PROMOST z Zielonej Góry,
  oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, które stanowią załączniki do SIWZ.

  4. Wykonawca uwzględni w swojej ofercie koszty:
  a) wywiezienia ziemi, materiałów rozbiórkowych i gruzu z terenu budowy-jeżeli zajdzie taka potrzeba-w cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport i składowanie na składowisku odpadów- dot. tej części materiałów , które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do odpadów. Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów lub wykonać tę część zamówienia przy pomocy podmiotu, który takowe posiada,
  b) uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zieleni i odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem budowy,
  c) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt:
  - zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, oświetlenia, placów składowych,
  - zorganizowania terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń. Zamawiający nie jest zobowiązany do wskazania Wykonawcy nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnymi ich wydzierżawieniem, wynajęciem itp.
  d) uzgodnienia we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ewentualnie punktu zrzutów ścieków oraz koszty poboru wody, energii,
  e)koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów,
  f) koszty opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
  g) koszty obsługi geodezyjnej wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą .
  h) koszty uzgodnienia i wprowadzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu, w tym w drodze powiatowej oraz koszty zabezpieczenia terenu budowy.
  i) koszty zakupu i dostawy materiałów,
  j) koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia, okres realizacji i na minimalną wartość 300 000zł,
  k) koszty uzyskania w imieniu Gminy Świebodzin decyzji pozwolenia na użytkowanie po odbiorze częściowym (po wykonaniu komórek) i po zakończeniu inwestycji
 3. Remont drogi ul. Lipowa w Sulechowie
  Zamawiający: Gmina Sulechów, Sulechów
  1.1. Zamówienie obejmuje realizację zadania pod nazwą Remont drogi ul. Lipowa w Sulechowie, w tym:
  1) rozebranie:
  a) krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
  b) obrzeży trawnikowych 8x30 cm na podsypce piaskowej,
  c) chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
  d) nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej, ręcznie,
  e) nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm, ręcznie na zjazdach,
  f) nawierzchni z betonu o grubości 15 cm, ręcznie,
  2) wywiezienie materiałów rozbiórkowych przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
  3) wywiezienie gruzu i materiału z koryta, przy mechanicznym załadowaniu koparko-ładowarką i wyładowaniu samochodów samowyładowczych,
  4) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, w tym:
  a) włazów kanałowych,
  b) zaworów wodociągowych i gazowych,
  c) studzienek telefonicznych,
  5) wykonanie:
  a) koryta mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI w obrębie jezdni i zjazdów,
  b) koryta mechanicznie, głębokość 20 cm, kategoria gruntu II-VI w obrębie jezdni,
  c) wykopów oraz przekopów koparkami podsiębiernymi na odkład,
  d) podłoża z materiałów sypkich grubości 10 cm,
  e) studzienek ściekowych ulicznych betonowych z gotowych elementów Ø500 mm z osadnikiem i syfonem,
  f) kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk Ø200 mm,
  g) ręcznego zasypania wykopów,
  h) warstwy podsypkowej z piasku, zagęszczanej mechaniczne, o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm,
  i) podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg/m2, o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
  j) podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa dolna - o grubości po zagęszczeniu 20 cm,
  k) podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa dolna - o grubości po zagęszczeniu 15 cm,
  l) podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa górna - o grubości po zagęszczeniu 8 cm,
  m) nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
  n) chodników z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
  6) montaż:
  a) obrzeży betonowych 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin za-prawą cementową,
  b) krawężników betonowych najazdowych i skośnych 15x22 cm wraz z wykonaniem ław betonowych, podsypka cementowo-piaskowa,
  c) krawężników betonowych wystających 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych, podsypka cementowo-piaskowa,
  1.2 Wykonawca musi uwzględnić:
  1) zabezpieczenie terenu budowy,
  2) wywiezienie odpadów z terenu budowy - w cenie należy uwzględnić transport odpadów do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport, utylizację oraz składowanie na składowisku odpadów - dot. tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do opadów; Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów lub wykonać tę część zamówienia przy pomocy podmiotu, który takowe posiada,
  3) paletowanie, załadunek, transport i wyładunek materiałów rozbiórkowych, w tym m. in. płyt betonowych, kostki brukowej betonowej, obrzeży, krawężników oraz załadunek, transport i wyładunek materiału z koryta w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na terenie miasta Sulechów,
  4) uporządkowanie terenów zielonych w obrębie prowadzonych robót po ich zakończeniu,
  5) uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń i odtworzeniem uszkodzonych, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem budowy,
  6) uzgodnienia we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ewentualnie punktu zrzutu ścieków,
  7) zorganizowanie we własnym zakresie:
  a) zaplecza budowy,
  b) terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń,
  Zamawiający nie zobowiązuje się do wskazania nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów, postoju maszyn i urządzeń, a także miejsca poboru wody i energii elektrycznej oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnym ich wydzierżawieniem, użyczeniem itp.,
  8) konieczność opracowania we własnym zakresie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót i uzyskania zatwierdzenia tego projektu,
  9) zastosowanie krawężników o kształcie łukowym i odpowiednim promieniu łuku na łukach - Zamawiający nie dopuszcza zastosowania na łukach krawężników prostych,
  10) połączenie krawężników najazdowych z wystającymi za pomocą krawężników łączących - skośnych,
  11) wykonanie, przy udziale inspektora nadzoru robót, w obrębie nawierzchni i chodników z kostki brukowej betonowej, badań wskaźnika zagęszczenia przy zastosowaniu lekkiej płyty dynamicznej Ø 300 mm, na warstwie podbudowy z kruszyw łamanych, w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru, jednak nie rzadziej niż co ok. 30 metrów.
  1.3. Materiały rozbiórkowe stanowią własność Zamawiającego.
  1.4. W robotach drogowych nie dopuszcza się stosowania tłucznia pomiedziowego.
  1.5. Do wykonania przedmiotu zamówienia należy zastosować betonowe elementy brukowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające wymagania Polskich Norm tj.:
  a) PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań,
  b) PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań, przy czym dla kostki betonowej:
  - odporność na warunki atmosferyczne - klasa 3 oznaczenie D,
  - odporność na ścieranie - klasa 4 oznaczenie I,
  - wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu - zgodna z wymaganiami normy,
  dla krawężników betonowych:
  - odporność na warunki atmosferyczne - klasa 3 oznaczenie D,
  - wytrzymałości na zginanie - klasa 3 oznaczenie U,
  - odporność na ścieranie - klasa 4 oznaczenie I.
  1.6. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia badań w specjalistycznym laboratorium pod kątem spełnienia wymagań ww. norm losowo pobranej grupy materiałów użytych do wykonania zadania na koszt Wykonawcy.
  1.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych.
  1.8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
  1.9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych - w przypadku gdy w przedmiarze robót, siwz użyte są nazwy własne materiałów Wykonawca może przewidzieć realizację zadania przy pomocy materiałów równoważnych.
  1.10. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  1.11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
  1.12. Wykonawca może przewidzieć wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców.
 4. Remont drogi ul. Kłosowa w Krężołach
  Zamawiający: Gmina Sulechów, Sulechów
  1.1. Zamówienie obejmuje realizację remontu drogi ul. Kłosowa w Krężołach, w tym:
  1) wykonanie:
  a) koryta mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI,
  b) wykopów oraz przekopów koparkami podsiębiernymi na odkład,
  c) podłoża z materiałów sypkich grubości 10 cm,
  d) studzienek ściekowych ulicznych betonowych z gotowych elementów Ø500 mm z osadnikiem i syfonem,
  e) kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk Ø160 mm,
  f) zasypania wykopów,
  g) podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg/m2, o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
  h) warstwy odsączającej (mechaniczne zagęszczenie) o grubości po zagęszczeniu 10 cm,
  i) wzmacniania podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym,
  j) podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa dolna - o grubości po zagęszczeniu 15 cm,
  k) podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa górna - o grubości po zagęszczeniu 15 cm,
  l) chodników z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
  m) nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
  2) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, w tym:
  a) włazów kanałowych,
  b) zaworów wodociągowych i gazowych,
  c) studzienek telefonicznych,
  3) montaż:
  a) krawężników betonowych najazdowych i skośnych 15x22 cm wraz z wykonaniem ław betonowych, podsypka cementowo-piaskowa,
  b) obrzeży betonowych 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin za-prawą cementową,
  4) wywiezienie gruzu i materiału z koryta.
  1.2. Wykonawca musi uwzględnić:
  1) zabezpieczenie terenu budowy,
  2) wywiezienie odpadów z terenu budowy - w cenie należy uwzględnić transport odpadów do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport, utylizację oraz składowanie na składowisku odpadów - dot. tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do opadów; Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów lub wykonać tę część zamówienia przy pomocy podmiotu, który takowe posiada,
  3) transport materiału z koryta w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na terenie miasta Sulechów,
  4) uporządkowanie terenów zielonych w obrębie prowadzonych robót po ich zakończeniu,
  5) uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń i odtworzeniem uszkodzonych, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem budowy,
  6) uzgodnienia we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ewentualnie punktu zrzutu ścieków,
  7) zorganizowanie we własnym zakresie:
  a) zaplecza budowy,
  b) terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń,
  Zamawiający nie zobowiązuje się do wskazania nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów, postoju maszyn i urządzeń, a także miejsca poboru wody i energii elektrycznej oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnym ich wydzierżawieniem, użyczeniem itp.,
  8) zastosowanie krawężników o kształcie łukowym i odpowiednim promieniu łuku na łukach - Zamawiający nie dopuszcza zastosowania na łukach krawężników prostych,
  9) połączenie krawężników najazdowych z wystającymi za pomocą krawężników łączących - skośnych,
  10) wykonanie, przy udziale inspektora nadzoru robót, w obrębie nawierzchni i chodników z kostki brukowej betonowej, badań wskaźnika zagęszczenia przy zastosowaniu lekkiej płyty dynamicznej Ø 300 mm, na warstwie podbudowy z kruszyw łamanych, w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru, jednak nie rzadziej niż co ok. 30 metrów.
  1.3. W robotach drogowych nie dopuszcza się stosowania tłucznia pomiedziowego.
  1.4. Do wykonania przedmiotu zamówienia należy zastosować betonowe elementy brukowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające wymagania Polskich Norm tj.:
  a) PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań,
  b) PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań, przy czym dla kostki betonowej:
  - odporność na warunki atmosferyczne - klasa 3 oznaczenie D,
  - odporność na ścieranie - klasa 4 oznaczenie I,
  - wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu - zgodna z wymaganiami normy,
  dla krawężników betonowych:
  - odporność na warunki atmosferyczne - klasa 3 oznaczenie D,
  - wytrzymałości na zginanie - klasa 3 oznaczenie U,
  - odporność na ścieranie - klasa 4 oznaczenie I.
  1.5. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia badań w specjalistycznym laboratorium pod kątem spełnienia wymagań ww. norm losowo pobranej grupy materiałów użytych do wykonania zadania na koszt Wykonawcy.
  1.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych.
  1.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
  1.8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych - w przypadku gdy w przedmiarze robót, SIWZ użyte są nazwy własne materiałów Wykonawca może przewidzieć realizację zadania przy pomocy materiałów równoważnych.
  1.9. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  1.10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
  1.11. Wykonawca może przewidzieć wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców.
 5. POSTĘPOWANIE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI NA ROBOTY BUDOWLANE - WYKONANIE PROJEKTU I REALIZACJA DOSTOSOWANIA ZBIORNIKA PPOŻ. DO WYMOGÓW PN ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA ZGODNEGO Z PRZEPISAMI. SPRAWA 104/WR/2013
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 5286, Krosno Odrzańskie
  Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie pomiarów, kosztorysów inwestorskich z opisem warunkami wykonania i odbioru robót wraz z ich wykonaniem dla zadania Wykonanie projektu i realizacja dostosowania zbiornika ppoż. do wymogów PN oraz wykonanie ogrodzenia zgodnego z przepisami.
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej, Bytom Odrzański
  1.1.Wymiana sieci wodociągowej usytuowanej w istniejących ulicach i chodnikach ul. Nowe Miasto i ul. Wodnej, sieć wodociągowa zaprojektowana została jako pierścieniowo-rozgałęźna. Sieć wodociągowa składa się z przewodu głównego (na niej zlokalizowane są hydranty przeciw pożarowe) oraz przyłączy do budynków. Sieć w ulicach zaprojektowano po istniejącej trasie sieci wod. :
  - roboty demontażowe sieci wodociągowej, wykonanie wykopów na trasie dotychczasowego wodociągu, demontaż starych żeliwnych rur wraz z przyłączami do budynków,
  - sieci wodociągowe - roboty ziemne i montażowe, ułożenie nowych rur PCV o średnicy 110/4,2mm, montaż nowych nawiertek,
  - przyłącza wodociągowe - roboty ziemne, wykonanie wykopów do budynków mieszkalnych, ułożenie rur PE do budynków,
  - przyłącza wodociągowe - roboty montażowe, podłączenie przyłączy wodociągowych materiałem PE80, 32(2,3mm od nawiertki do wodomierza w budynku, zasypanie wykopów z zagęszczeniem.
  1.2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, która składa się z:
  a)przewodów kanalizacji grawitacyjnej PVC-U typu ciężkiego (S) o średnicy 200(5,9mm, sieci i przyłączy z każdej posesji, o średnicy 160(4,7mm - rury PVC-U SDR 34.
  b)strefowej przepompowni ścieków PS1. Zbiornikowa przepompownia ścieków PS-IC 2 WS 03A.215.65/65 PB.Z.120, zbiornik polimerobetonowy o śr. 1200mm, pompa zatapialna typu WS 03A.215 stanowi kompletny, zamknięty obiekt, składający się ze zbiornika, układu hydraulicznego i układu sterowniczo-alarmowego. Przepompownię zaprojektowano w wersji dwu pompowej ( w tym pompa awaryjna) z rozdrabniaczami na maksymalny napływ ścieków wynoszący 2,44m3(h (0,68 l(s).
  c)przewodu kanalizacji tłocznej - od przepompowni P1 do wpięcia do istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PEHD typ SDR 17 z materiału PE.
  1.3.Budowa sieci kanalizacyjnej wód deszczowych z przykanalikami.
  Sieć kanalizacyjna składa się z :
  a) przewodów kanalizacji grawitacyjnej - sieci i przyłączy z wpustów ulicznych, z materiału PVC-U typu ciężkiego (S) Ř250(7,3mm, Ř315(9,2mm, Ř200(5,9mm.
  b) strefowej przepompowni ścieków PD1, zbiornik polimerobetonowy o 2000 o głębokości 3,45m wyposażony w stopę przeciwwyporową. Zbiornik przepompowni stanowi jednocześnie komorę retencyjna oraz jej zabudowę. Głównym elementem układu są dwie pompy z rozdrabniaczami typu BK.235J.648.150Ex, parametry techniczne pompy : Q=48,72m3(h, wysokość podnoszenia 3,88m, moc silnika 4,8kW, obroty silnika 2900/min.
  c) urządzeń podczyszczających- separator z osadnikiem, Superator 2000 typ SEP 40-1-4,5 o parametrach : max. obciąż. -40l(s, pojemność osadnika 4500 l, średnica zewnętrzna - 2800mm, wysokość całkowita - 3500mm. Wymagane podczyszczanie - 100mg(dm3, zawartość zawiesiny ogólnej w wodach dopływających 250mg(dm3
  d) przewodu kanalizacji tłocznej - od przepompowni PD1 do wpięcia do istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
  1.4.Roboty budowlane związane z budową przyłącza energetycznego:
  - przyłącze energetyczne - roboty ziemne, wykonanie kablowej linii energetycznej n/n, YAKY 4x35mm2, YAKY 4x120mm2, linia napowietrzna AL. 4x50mm2.
  - przyłącze energetyczne roboty montażowe, wykonanie wolnostojącego złącza kablowego licznikowego ZK-1(1P zlokalizowanego na granicy działki nr 709(3. Należy zastosować ochronę od porażeń i ochronę przepięciowo odgromową.
  - odwodnienie korpusu drogowego i urządzenia obce,
  1.5 roboty drogowe , obejmujące wykonanie:
  - rozbiórkę elementów zagospodarowania pasa drogowego tj. nawierzchni jezdni i chodników, krawężniki, obrzeża, wpusty uliczne itp.
  - podbudowy w drodze wojewódzkiej nr 326,
  1) warstwa ścieralna - 5 cm - AC 11S,
  2) warstwa wiążąca 8cm - AC 22W,
  3) podbudowa zasadnicza - 10cm - AC 22P
  4) podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie,
  5) warstwa technologiczna - 10cm,
  - nawierzchnia wlotów dróg gminnych (pasa postojowego),
  1) betonowa kostka brukowa gr. 8cm, koloru grafitowego(szarego,
  2) podsypka cementowo-piaskowa,
  3) podbudowa zasadnicza,
  - nawierzchnia zjazdów gospodarczych (powierzchni utwardzonych :
  1) betonowa kostka brukowa gr. 8cm,
  2) podsypka cementowa piaskowa,
  3) podbudowa zasadnicza,
  4) warstwa technologiczna,
  - nawierzchnia chodników :
  1) betonowa kostka brukowa gr. 8cm,
  2) podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm.,
  - elementy ulic,
  1) krawężniki betonowe 30 x 15,
  2) obrzeża betonowe 30 x 8,
  - inne roboty drogowe.
  Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ, z uwzględnieniem następujących uzupełnień:
  - wykonawca zobowiązany jest sfrezować nawierzchnię bitumiczną o pow. 2.012,80 m2 i gr. 5 cm i złożyć frezowinę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
  - wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu oraz uzyskać zatwierdzenie organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych
 7. Budowa ciągu pieszo-jezdnego z oświetleniem ul. Strumykowa -Zdrojowa (wzdłuż działek).
  Zamawiający: Urząd Miasta, Zielona Góra
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Strumykowa - Zdrojowa (wzdłuż działek) w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy (PFU), w zakres, którego wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji.
  3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 9 do SIWZ.
  3.3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy (PFU) stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ;
  3.4. Informacje dodatkowe:
  3.4.1.Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania minimum 2 spotkań roboczych Projektantów
  z Inwestorem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w celu omówienia przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych, które muszą zakończyć się pisemnymi protokołami podpisanymi przez strony.
  3.4.2.Przed realizacją inwestycji Wykonawca przedstawi specyfikację materiałową do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
  3.4.3.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszar realizacji inwestycji, na podstawie, którego należy opracować dokumentację projektową jest w trakcie zmian. Planowany termin uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wrzesień 2012 r.
  3.4.4.Obecnie teren objęty inwestycją (działka nr 254/154 w obrębie 6) zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr LI/464/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27.09.2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze) jest terenem zamkniętym.
  3.4.5.Decyzje pozwolenia na budowę:
  a) Zakres objęty działką nr 254/154 w obrębie 6 dotyczący terenu zamkniętego - Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na budowę na przedmiotowy zakres robót w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
  b) Zakres objęty działkami nr 46/4, 253/4, 47/4, 298/3 w obrębie 6 - Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na budowę na przedmiotowy zakres robót w Urzędzie Miasta Zielona Góra.
  3.5. Sposób wynagrodzenia:
  3.5.1.Wynagrodzenie obejmować będzie wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru oraz programem funkcjonalno-użytkowym, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
  3.5.2.Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki Wykonawcy niezależnie od rozmiaru robót i innych świadczeń oraz ponoszonych kosztów ich realizacji.
  3.5.3.Nieoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
  3.5.4.Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe płatne będzie w częściach:
  a) 7 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, po protokolarnym przejęciu i akceptacji przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, po wykonaniu etapu I.
  b) 93 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, po protokolarnym przejęciu i akceptacji przez Zamawiającego odbioru robót (częściowych lub końcowych), potwierdzonych przez Strony i zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
  3.5.5.Dopuszcza się fakturowanie częściowe za wykonanie robót budowlanych.
  3.6. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji należytego wykonania robót na okres 5lat od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót oraz rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy.
 8. Przebudowa i rozbudowa przeciwpożarowej drogi leśnej nr7/59 na działkach nr 900,901,904/1,905,907/1 obręb Bonin
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Choszczno, Choszczno
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i rozbudowy przeciwpożarowej drogi leśnej celem dostosowania parametrów jezdni i zjazdów do obecnie obowiązujących przepisów. Zamówienie polega na wykonaniu nawierzchni tłuczniowej szerokości 3,5 m składającej się z warstwy górnej grubości 9 cm i warstwy dolnej grubości 18 cm na podsypie grubości 5 cm i warstwie odsączającej grubości 15 cm. Prace obejmują - odtworzenie trasy, - usunięcie pni drzew i krzewów, - roboty ziemne, - wykonanie wykopów, - wykonanie koryt i podłoży, - wykonanie nasypów, - wykonanie warstwy odcinającej i podsypki, - wykonie nawierzchni tłuczniowej, - ścinanie i uzupełnianie poboczy, - przepusty.

Inne osoby dla Kaczmarek Karol Krzysztof (106 osób):