Kogo reprezentuje osoba

Kamińska Joanna

w KRS

Joanna Kamińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Joanna
Nazwisko:Kamińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1969 r., wiek 50 lat
Miejscowości:Mońki (Podlaskie)
Przetargi:19 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chilmon Iwona, Chilmon Regina, Ciborowska Danuta, Ciborowska Ewa, Ciborowski Jan, Cybulski Andrzej, Czapski Krzysztof, Dekarz Ryszard, Fajkowska Dorota, Grabek Irena, Halicka Danuta, Juchniewicz Alina, Kamiński Mirosław, Kisło Składanie Wspólnie, Klepadło Katarzyna, Koda Dorota Zofia, Kościuch Krystyna Barbara, Kozłowska Małgorzata, Kuć Ryszard, Kulesza Eugeniusz, Modzelewska Krystyna, Niemczynowicz Ewa Irena, Okulczyk Anna, Pogorzelski Andrzej, Poliński Józef, Rogalski Ryszard, Rutkowska Cecylia, Rutkowska Dorota, Rutkowski Bogusław, Siuchno Antoni, Świerzbiński Antoni, Szklanko Wojciech, Szorc Jan, Wasilewska Dorota, Zasłona Dorota Maria, Łaszcz Iwona

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Minkiewicz Alfred

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Mońkach, Mońki − KRS 0000129665
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Mońki − KRS 0000077056
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Brzozowej, Brzozowa − KRS 0000052402
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Jaświłach, Jaświły − KRS 0000075889
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Osowcu, Osowiec − KRS 0000073893
 6. Stowarzyszenie Agroturystyczne Raj Bobra, Mońki − KRS 0000251812

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego, Mońki − KRS 0000225540
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Trzciannem, Trzcianne − KRS 0000130795
 3. Omi Polska Sp. Z O.O., Łomianki − KRS 0000292954

Powiązane przetargi (19 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 1 925 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych raz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kreytów
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Mońki
 2. Udzielenie i obsługa kredytów złotowych w wysokości 953 369,00 na sfinansowanie deficytu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne oraz na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 926 541,00
  Zamawiający: Gmina Mońki, Mońki
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytów złotowych w wysokości 953 369,00 zł na sfinansowanie deficytu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne oraz na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 926 541,00 zł.
  Uruchomienie kredytów do dnia 31.12.2015 r.
  Zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały w dziale XVII Warunki umowy oraz w dziale XVIII Warunki zmiany umowy.
 3. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mońki i jej jednostek organizacyjnych w latach 2014-2017
  Zamawiający: Gmina Mońki, Mońki
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych, która obejmuje:
  1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych, rachunków dochodów własnych, sum depozytowych i funduszy celowych z uwzględnieniem wszystkich komunalnych jednostek organizacyjnych Gminy Mońki w łącznej ilości 40 sztuk w tym:
  1.1 Urząd Miejski 11 rachunków
  1.2 Gimnazjum 4 rachunki
  1.3 Zespół Szkół w Mońkach 3 rachunki
  1.4 Szkoła Podstawowa Nr 2 3 rachunki
  1.5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 4 rachunki
  1.6 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2 rachunki
  1.7 Przedszkole 3 rachunki
  1.8 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 6 rachunków
  1.9 Moniecki Ośrodek Kultury 2 rachunki
  1.10 Biblioteka Publiczna 2 rachunki
  2. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych (kasa w miejscowości gdzie mieści się siedziba Zamawiającego).
  3. Realizację polecenia przelewów w formie elektronicznej, papierowej(udostępnienie usługi home banking na stanowisku komputerowym w Urzędzie Miejskim w Mońkach).
  4. Sprzedaż czeków gotówkowych.
  W ramach umowy wykonawca powinien:
  5. Uruchomić kredyt w rachunku bieżącym budżetu Gminy.
  6.Automatycznie inwestować saldo(lokaty nocne) na rachunku bieżącym budżetu Gminy ewentualnie stosować kapitalizację dzienną dla tego konta.
  7. Udostępnić międzybankowy elektroniczny system przelewu środków ELIKSIR.
  8. Przeprowadzać doradztwo finansowe w zakresie lokowania wolnych środków, opracowywania projektów inwestycyjnych oraz wniosków w zakresie pozyskiwania optymalnego źródła finansowania inwestycji.
  9. Świadczyć inne usługi bankowe w miarę zaistniałych potrzeb.
  W celu zorientowania się w obrotach środków na rachunkach Gminy i jednostek gminy podaje się dane na 30.03.2014 r:
  Plan dochodów budżetu Gminy 37.924.273 zł
  Plan wydatków budżetu Gminy 35.997.294 zł
  Plan przychodów 900.517 zł
  Plan rozchodów 2.827.496 zł
  Plan przychodów zakładów budżetowych 8.067.366 zł
  Plan wydatków zakładów budżetowych 8.047.825 zł
  Plany przychodów instytucji kultury 1.299.071 zł
  Plany rozchodów instytucji kultury 1.299.071 zł
  10. Wykonawca musi potwierdzać stan salda na wszystkich rachunkach bankowych każdego dnia roboczego od poniedziałku do piątku w postaci wyciągów bankowych.
  11. Wykonawca musi dostarczać dokumenty zawierające opis transakcji i daty ich nadania przez podmioty zewnętrzne następnego dnia roboczego po wpływie środków na konto bankowe.
  12. Zamawiający nie dopuszcza w czasie trwania umowy pobierania przez oferenta od zamawiającego i gminnych jednostek komunalnych wymienionych w rozdziale III pkt 1 ppkt 1.1-1.10 siwz:
  1) innych niż określonych w pozycji 1 i 2 formularza ofertowego prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków,
  2) prowizji i opłat za realizację polecenia przelewu na rachunki prowadzone przez oferenta oraz na rachunki wewnątrzbankowe,
  3) prowizji od kwoty przelewu w formie elektronicznej/papierowej w związku z wydanym poleceniem przez zamawiającego i gminne jednostki organizacyjne,
  4) prowizji ani opłat za wypłatę gotówki z rachunków zamawiającego i gminnych jednostek na rzecz zamawiającego i tychże gminnych jednostek,
  5) prowizji ani opłat za wpłatę gotówki na rachunki zamawiającego i gminnych jednostek przez zamawiającego i jednostki gminne,
  6) prowizji ani opłat od wpłat gotówkowych dokonywanych przez sołtysów na rachunek zamawiającego z tytułu zobowiązań pieniężnych (4 razy w roku po terminie płatności),
  7) opłat za wyciągi bankowe,
  8) opłat za zmianę karty wzorów podpisów,
  9) prowizji, opłat i marż od przyznanego i wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w rachunku bieżącym budżetu Gminy, wysokość kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w rachunku nie może przekroczyć w ciągu roku 800.000 zł (ośmiuset tysięcy),
  10) opłat za prowadzenie rachunku lokat nocnych,
  11) nie dopuszcza się na wszystkich rachunkach bankowych kapitalizacji odsetek w okresach półrocznych i na koniec roku,
  12) odsetki od lokat nocnych będą dopisywane do rachunku budżetu Gminy każdego dnia, kiedy następuje ich zwrot z rachunku lokaty nocnej,
  13) prowizji, opłat instalacyjnych, opłat abonamentowych za usługę home banking.
  13. Automatyczne inwestowanie salda na rachunku bieżącym budżetu Gminy (lokaty nocne oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy) będzie dotyczyć stanu środków pieniężnych na rachunku, którą poda oferent w ofercie. Na rachunek lokat nocnych codziennie przelewane będą środki pieniężne z rachunku bieżącego budżetu Gminy według ich stanu na koniec dnia roboczego po uwzględnieniu dyspozycji obciążeniowych i wpływów bieżących, a zwrot na rachunek następnego dnia roboczego o godz. 7.30 do dyspozycji zamawiającego.
  14. Nie dopuszcza się do pobierania jakichkolwiek opłat bądź prowizji z tytułu przelania kwoty z rachunku bieżącego budżetu na rachunek lokat nocnych.
  15. Środki z rachunku zamawiającego na rachunek lokaty nocnej będą przekazywane tylko w przypadku, gdy oprocentowanie lokaty nocnej jest wyższe od oprocentowania rachunku bieżącego.
  15. Zamawiający zastrzega prawo czasowego zawieszenia lokat nocnych bez konieczności zmiany umowy.
  16. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kapitalizacji dziennej dla środków znajdujących się na rachunku bieżącym, o ile produkt ten znajduje się w ofercie danego banku i jest korzystny dla Zamawiającego w większym stopniu niż lokata nocna.
  Zamówienie należy zrealizować w terminie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.
 4. Udzielenie i obsługa kredytów złotowych w wysokości 1 514 524 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 2 715 692 zł.
  Zamawiający: Gmina Mońki, Mońki
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytów złotowych w wysokości 1 514 524 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 2 715 692 zł.
  Uruchomienie kredytów na dzień 30.12.2013 r.
  Zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały w dziale XVII Warunki umowy oraz w dziale XVIII Warunki zmiany umowy
 5. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 682 692,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Jaświły, Jaświły
  1. Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 682 692,00 PLN na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zamówienia: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu. 3. Kredyt udzielany będzie zgodnie ze schematem przedstawionym w tabeli oraz planem spłaty kredytu stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Udzielony kredyt oparty będzie o stopę WIBOR 1M według notowań aktualnych na dzień zawarcia umowy i stałą marżę w okresie kredytowania, przy stałej racie kapitałowej. Podstawą wyliczeń kosztu kredytu na potrzeby porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty jest plan spłaty kredytu, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierający następujące założenia: 4.1. waluta kredytu: złoty polski (PLN); 4.2. kwota kredytu - 682 692,00 PLN; 4.3. oprocentowanie w skali roku - według złożonej oferty; 4.4. data i wysokość postawienia kredytu: w terminie do 27.09.2013 r. w pełnej wysokości; 4.5. częstotliwość płatności rat kapitałowych i odsetkowych - kwartalnie (do ostatniego dnia kwartału); 4.6. okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 31.03.2015 r. (pierwsza rata płatna w dniu 31.03.2015 r.); 4.7. spłata rat odsetkowych rozpocznie się w dniu 31.12.2013 r. zgodnie z zasadami stosowanymi przez bank; 4.8. spłata rat kapitałowych rozpocznie w dniu 31.03.2015 r. zgodnie z zasadami stosowanymi przez bank; 4.9. termin spłaty kolejnych rat kapitałowych i odsetkowych - kwartalnie na ostatni dzień każdego kwartału, zgodnie z zasadami stosowanymi przez bank; 4.10. ilość rat kapitałowych - 28 zgodnie z planem spłaty kredytu ; 4.11. sposób zaokrąglania rat kapitałowych do 1,00 zł 4.12. metoda wyznaczania rat - kapitałowa; 4.13. sposób ściągania odsetek - według salda kredytu (formuła 365/366), 4.14. prowizja bankowa za udzielenie kredytu - według złożonej oferty - pobrana będzie od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu; 4.15. prowizja bankowa naliczana będzie jednorazowo od wysokości rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu; 4.16. wykonawca nie będzie pobierał dodatkowej prowizji za przedterminową spłatę kredytu; 4.17. wykonawca nie będzie pobierał dodatkowej prowizji za niewykorzystaną część kredytu. 5. Rata kapitałowa (Rk) spłacana będzie zgodnie z planem spłaty kredytu wg załącznika nr 2 do SIWZ. Każdorazowa rata odsetek R0 wynosi: R0 = Saldo kredytu x oferowana stopa procentowa x ilość dni w miesiącu/ Ilość dni w roku Ilość dni w miesiącu - realna ilość dni wdanym okresie obrachunkowym Ilość dni w roku - 365 (366 w latach przestępnych). 6. Oprocentowanie ma charakter zmienny wg stawki WIBOR 1M, przy założeniu, że w okresie obrachunkowym (3-miesięcznym) obowiązuje zasada stałego oprocentowania. 7. Wysokość stawki WIBOR 1M ustalana jest jako średnia arytmetyczna z 3-miesięcznego okresu poprzedzającego okres jej obowiązywania. 8. Za całkowity koszt udzielenia i obsługi kredytu przez bank przyjmuje się sumę wartości wszystkich rat odsetek oraz jednorazowych prowizji bankowych za wykorzystane transze kredytu. 9. Prowizja bankowa za udzielenie kredytu będzie opłacona przez Zamawiającego przelewem. 10. Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji, zmian prowizji, ani stosowania innych opłat manipulacyjnych, poza wymienionymi w punkcie 8. 11. Formą zabezpieczenia kredytu przez Zamawiającego będzie weksel In blanco. 12. Dla przygotowania oferty wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M w wysokości 2,63 % z dnia 05.08.2013 r. 13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy. 14. Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
 6. Udzielenie i obsługa kredytów złotowych w wysokości 1 646 480 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1 991 904 zł
  Zamawiający: Gmina Mońki, Mońki
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytów złotowych w wysokości 1 646 480 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1 991 904 zł.
  Uruchomienie kredytów na dzień 31.12.2012 r.
  Zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały w dziale XVII Warunki umowy oraz w dziale XVIII Warunki zmiany umowy.
 7. udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1 543 518 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Trzcianne
  Zamawiający: Gmina Trzcianne, Trzcianne
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu: - kredytu długoterminowego w kwocie 1 543 518 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Trzcianne Zamawiający oczekuje na oferty spełniające następujące kryteria: a) Okresy spłaty kredytu: - kredytu długoterminowego w kwocie 1 543 518 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Trzcianne - od 31.03.2013 do 31.12.2018 r b) Okres spłaty odsetek: w ratach kwartalnych począwszy od pierwszego kwartału od przekazania kredytu do dyspozycji zamawiającego, c) Spłata rat kapitałowych kredytu: - kredytu długoterminowego w kwocie 1 543 518 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Trzcianne - kwartalnie d) Przekazanie kredytu do dyspozycji Zamawiającego nie później niż 3 dni robocze od dnia podpisania umowy i dokonania prawnych zabezpieczeń. e) Zabezpieczenie kredytu: -weksle in blanco z deklaracjami wekslowymi wystawionymi przez kredytobiorcę. f) Harmonogram spłaty kredytu: Spłata kapitału - kredytu długoterminowego w kwocie 1 543 518 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu od 31.03.2013 do 31.12.2018 r g) Udzielenie kredytu: - kredytu długoterminowego w kwocie 1 543 518 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Trzcianne Oprocentowanie zmienne kredytu składające się ze stawki bazowej WIBOR 3M powiększone o stałą marżę Banku. W okresie kredytowania będzie obowiązywał WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty raty kredytu i odsetek. Należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i roku w trakcie kredytowania i wyliczenia ceny oferty. h) Wysokość prowizji podana w punktach procentowych liczona od udzielonego kredytu
 8. Udzielenie i obsługa kredytów złotowych w wysokości 1 823 337 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1 871 363 zł
  Zamawiający: Gmina Mońki, Mońki
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytów złotowych w wysokości 1 823 337 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1 871 363 zł.
  Zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały w dziale XVII Warunki umowy oraz w dziale XVIII Warunki zmiany umowy.
 9. Udzielenie i obsługa kredytów: - kredytu długoterminowego w kwocie 369 560,00 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - kredytu długoterminowego w kwocie 694 681,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kredytu długoterminowego w kwocie 493 588,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków PROW w zadaniu Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu - remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia
  Zamawiający: Gmina Trzcianne, Trzcianne
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytów: - kredytu długoterminowego w kwocie 369 560,00 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w zadaniu Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu - remont wraz ze zmianą użytkowania sposobu istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia - kredytu długoterminowego w kwocie 694 681 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kredytu długoterminowego w kwocie 493 588,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków PROW w zadaniu Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu - remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia. Zamawiający oczekuje na oferty spełniające następujące kryteria: a) Okresy spłaty kredytów: - kredytu długoterminowego w kwocie 369 560,00 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w zadaniu Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu - remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia - od 01.01.2013 do 31.12.2018 r. - kredytu długoterminowego w kwocie 694 681 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - od 01.01.2013 do 31.12.2018 r - kredytu długoterminowego w kwocie 493 588,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków PROW w zadaniu Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu - remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia do momentu otrzymania refundacji nie dłużej niż do 30.06.2012 r. b) Okres spłaty odsetek: w ratach kwartalnych począwszy od pierwszego kwartału od przekazania kredytu do dyspozycji zamawiającego. c) Spłata rat kapitałowych kredytów: - kredytu długoterminowego w kwocie 369 560,00 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w zadaniu Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu - remont wraz ze zmianą użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia - miesięcznie - kredytu długoterminowego w kwocie 694 681 zł. Przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, - miesięcznie - kredytu długoterminowego w kwocie 493 588,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków PROW w zadaniu Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu - remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia- jednorazowo po uzyskaniu refundacji, d) Przekazanie kredytu do dyspozycji Zamawiającego nie później niż 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy i dokonania prawnych zabezpieczeń. e) Zabezpieczenie kredytów: -weksle in blanco z deklaracjami wekslowymi wystawionymi przez kredytobiorcę. f) Harmonogram spłaty kredytów: Spłata kapitału - kredytu długoterminowego w kwocie 369 560,00 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w zadaniu Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu - remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia od 01.01.2013 do 31.12.2018 r - kredytu długoterminowego w kwocie 694 681 zł. Przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań od 01.01.2013 do 31.12.2018 r - kredytu długoterminowego w kwocie 493 588,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków PROW w zadaniu Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu - remont wraz ze zmianą użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia jednorazowo - w momencie otrzymania refundacji, nie dłużej niż do 30.06.2012 r. g) Udzielenie kredytów: - kredytu długoterminowego w kwocie 369 560,00 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w zadaniu Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu - remont wraz ze zmianą użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia jednorazowo - kredytu długoterminowego w kwocie 694 681 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań jednorazowo, - kredytu długoterminowego w kwocie 493 588,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków PROW w zadaniu Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu - remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego drewnianego budynku kościoła oraz zagospodarowania jego otoczenia - jednorazowo h) Oprocentowanie zmienne kredytów składające się ze stawki bazowej WIBOR 3M powiększone o stałą marżę Banku. W okresie kredytowania będzie obowiązywał WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty raty kredytu i odsetek. Należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i roku w trakcie kredytowania i wyliczenia ceny oferty. i) Wysokość prowizji podana w punktach procentowych liczona od udzielonego kredytu
 10. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mońki i jej jednostek organizacyjnych w latach 2011-2014.
  Zamawiający: Gmina Mońki, Mońki
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych, która obejmuje:
  1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych, rachunków dochodów własnych, sum depozytowych i funduszy celowych z uwzględnieniem wszystkich komunalnych jednostek organizacyjnych Gminy Mońki w łącznej ilości 39 sztuk w tym:
  1.1 Urząd Miejski 7 rachunków
  1.2 Gimnazjum 4 rachunki
  1.3 Szkoła Podstawowa Nr 1 4 rachunki
  1.4 Szkoła Podstawowa Nr 2 3 rachunki
  1.5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 4 rachunki
  1.6 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2 rachunki
  1.7 Przedszkole 3 rachunki
  1.8 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 8 rachunków
  1.9 Moniecki Ośrodek Kultury 2 rachunki
  1.10 Biblioteka Publiczna 2 rachunki
  2. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych (kasa w miejscowości gdzie mieści się siedziba Zamawiającego).
  3. Realizację polecenia przelewów w formie elektronicznej, papierowej(udostępnienie usługi home banking na stanowisku komputerowym w Urzędzie Miejskim w Mońkach).
  4. Sprzedaż czeków gotówkowych.
  W ramach umowy wykonawca powinien:
  5. Uruchomić kredyt w rachunku bieżącym budżetu Gminy.
  6.Automatycznie inwestować saldo(lokaty nocne) na rachunku bieżącym budżetu Gminy ewentualnie stosować kapitalizację dzienną dla tego konta.
  7. Udostępnić międzybankowy elektroniczny system przelewu środków
  ELIKSIR.
  8. Przeprowadzać doradztwo finansowe w zakresie lokowania wolnych środków,
  opracowywania projektów inwestycyjnych oraz wniosków w zakresie
  pozyskiwania optymalnego źródła finansowania inwestycji.
  9. Świadczyć inne usługi bankowe w miarę zaistniałych potrzeb.
  W celu zorientowania się w obrotach środków na rachunkach Gminy i jednostek gminy podaje się dane prognozowane na 2011 r:
  Plan dochodów budżetu Gminy 33.377.189 zł
  Plan wydatków budżetu Gminy 34.069.876 zł
  Plan przychodów 4.124.860 zł
  Plan rozchodów 3.432.173 zł
  Plan przychodów zakładów budżetowych 6.134.922 zł
  Plan wydatków zakładów budżetowych 6.069.102 zł
  Plany przychodów instytucji kultury 793.602 zł
  Plany rozchodów instytucji kultury 793.602 zł
  10. Wykonawca musi potwierdzać stan salda na wszystkich rachunkach bankowych każdego dnia roboczego/od poniedziałku do piątku w postaci wyciągów bankowych.
  11. Wykonawca musi dostarczać dokumenty zawierające opis transakcji i daty ich nadania przez podmioty zewnętrzne następnego dnia roboczego po wpływie środków na konto bankowe
  12. Zamawiający nie dopuszcza w czasie trwania umowy pobierania przez oferenta od zamawiającego i gminnych jednostek komunalnych wymienionych w rozdziale III pkt 1 ppkt 1.1-1.10 siwz:
  1) innych niż określonych w pozycji 1 i 2 formularza ofertowego prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków,
  2) prowizji i opłat za realizację polecenia przelewu na rachunki prowadzone przez oferenta oraz na rachunki wewnątrzbankowe,
  3) prowizji od kwoty przelewu w formie elektronicznej/papierowej w związku z wydanym poleceniem przez zamawiającego i gminne jednostki organizacyjne,
  4) prowizji ani opłat za wypłatę gotówki z rachunków zamawiającego i gminnych jednostek na rzecz zamawiającego i tychże gminnych jednostek,
  5) prowizji ani opłat za wpłatę gotówki na rachunki zamawiającego i gminnych jednostek przez zamawiającego i jednostki gminne,
  6) prowizji ani opłat od wpłat gotówkowych dokonywanych przez sołtysów na rachunek zamawiającego z tytułu zobowiązań pieniężnych (4 razy w roku po terminie płatności),
  7) opłat za wyciągi bankowe,
  8) opłat za zmianę karty wzorów podpisów,
  9) prowizji, opłat i marż od przyznanego i wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w rachunku bieżącym budżetu Gminy, wysokość kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w rachunku nie może przekroczyć w ciągu roku 400.000 zł (czterystu tysięcy),
  10) opłat za prowadzenie rachunku lokat nocnych,
  11) nie dopuszcza się na wszystkich rachunkach bankowych kapitalizacji odsetek w okresach półrocznych i na koniec roku,
  12) odsetki od lokat nocnych będą dopisywane do rachunku budżetu Gminy każdego dnia, kiedy następuje ich zwrot z rachunku lokaty nocnej,
  13) prowizji, opłat instalacyjnych, opłat abonamentowych za usługę home banking.
  13. Automatyczne inwestowanie salda na rachunku bieżącym budżetu Gminy (lokaty nocne oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy) będzie dotyczyć stanu środków pieniężnych na rachunku, którą poda oferent w ofercie. Na rachunek lokat nocnych codziennie przelewane będą środki pieniężne z rachunku bieżącego budżetu Gminy według ich stanu na koniec dnia roboczego po uwzględnieniu dyspozycji obciążeniowych i wpływów bieżących, a zwrot na rachunek następnego dnia roboczego o godz. 7.30 do dyspozycji zamawiającego.
  14. Nie dopuszcza się do pobierania jakichkolwiek opłat bądź prowizji z tytułu przelania kwoty z rachunku bieżącego budżetu na rachunek lokat nocnych.
  15. Środki z rachunku zamawiającego na rachunek lokaty nocnej będą przekazywane tylko w przypadku, gdy oprocentowanie lokaty nocnej jest wyższe od oprocentowania rachunku bieżącego.
  15. Zamawiający zastrzega prawo czasowego zawieszenia lokat nocnych bez konieczności zmiany umowy.
  16. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kapitalizacji dziennej dla środków znajdujących się na rachunku bieżącym, o ile produkt ten znajduje się w ofercie danego banku i jest korzystny dla Zamawiającego w większym stopniu niż lokata nocna.

  Zamówienie należy zrealizować w terminie od 01.07.2011 r. do 30.06.2014 r.
 11. Bankowa obsługa budżetu Gminy Goniądz
  Zamawiający: Urząd Miejski w Goniądzu, Goniądz
  1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Goniądz obejmująca niżej wymienione jednostki organizacyjne Gminy: 1) Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz 2) Zespół Szkolno Przedszkolny w Goniądzu, ul. Konstytucji 3 Maja 18, 19-110 Goniądz 3) Szkoła Podstawowa w Downarach , Downary 52, 19-110 Goniądz 4) Szkoła Podstawowa w Klewiance , Klewianka 114, 19-110 Goniądz 5) Szkoła Podstawowa we Wroceniu, Wroceń 86, 19-110 Goniądz 6) Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji , ul. Demokratyczna 2, 19-110 Goniądz 7) Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu, ul. Kościuszki 21, 19-110 Goniądz 8) Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu, ul. Kościuszki 21, 19-110 Goniądz 9) Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu, ul. Stary Rynek 23, 19-110 Goniądz 2. Obsługa bankowa będzie obejmować ( uwzględniając potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych gminy ): 1) Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych - 9 szt. 2) Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych - 21 szt. 3) Przyjmowanie wpłat gotówkowych : planowana liczba wpłat gotówkowych w skali roku - ok. 9 300 szt. , planowana kwota wpłat gotówkowych w skali roku - ok. 925 000 zł 4) Dokonywanie wypłat gotówkowych : planowana liczba wypłat gotówkowych w skali roku - ok. 587 szt., planowana kwota wypłat gotówkowych w skali roku - 289 000 zł 5) Realizacja poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i rachunki w innych bankach: planowana liczba przelewów elektronicznych w skali roku 15 025 szt. 3. Ponadto obsługa bankowa będzie obejmować również: 1)Zagospodarowanie i lokowanie wolnych środków finansowych w lokatach krótkoterminowych i długoterminowych ( lokaty jednodniowe, weekendowe, tygodniowe, miesięczne i inne dostępne w ofercie banku ). 2)Zapewnienie możliwości automatycznego przenoszenia nadwyżki środków pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na rachunki lokat overnight. 3)Zapewnienie miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego. 4)Nieodpłatne przyjmowanie wpłat na konto rachunku budżetu Gminy Goniądz. (Wpłaty dokonywane są z tytułu podatków od nieruchomości , rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłat skarbowych , czynszów itp.) 5) Nieodpłatne świadczenie usług polegających na: a) wydawanie książeczek czekowych do rachunków bankowych, b) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych, c) potwierdzanie autentyczności podpisów zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w banku, d) wydawanie wyciągów z rachunków bankowych w formie papierowej wraz z załącznikami 6) Obsługę kasową świadczeniobiorców objętych zakresem działania na terenie miasta i gminy Goniądz- wypłatę świadczeń. 7) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w miarę zgłaszanych potrzeb do wysokości określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy 4.Wykonawca zapewni system bankowości elektronicznej do obsługi budżetu Gminy Goniądz. 5.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zapewni objęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkie obsługiwane jednostki organizacyjne. System ma obejmować dostawę i instalację urządzeń niezbędnych do obsługi systemu, szkolenie pracowników oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego systemu. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian liczby tworzonych stanowisk do usługi bankowości elektronicznej. Usługa typu: bankowość elektroniczna powinna być zainstalowana w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 7.System bankowości elektronicznej powinien umożliwiać w szczególności: 1) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach, 2) przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta , rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji, 3) składanie poleceń przelewu ze wszystkich rachunków, 4) składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe, 5) monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji, 6) import danych z programów księgowo-płacowych do systemu bankowości elektronicznej.
 12. Udzielenie i obsługa kredytów: - kredytu długoterminowego w kwocie 1 198 997,00 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, - kredytu długoterminowego pomostowego w kwocie 1 371 610,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie udziału PROW w zadaniu: Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Szorce i Krynica w Gminie Trzcianne
  Zamawiający: Wójt Gminy Trzcianne, Trzcianne
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytów: - kredytu długoterminowego w kwocie 1 198 997,00 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. - kredytu długoterminowego pomostowego w kwocie 1 371 610,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie udziału PROW w zadaniu: Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Szorce i Krynica w Gminie Trzcianne. Zamawiający oczekuje na oferty spełniające następujące kryteria: 1. Okresy spłaty kredytów: - kredytu długoterminowego w kwocie 1 198 997,00 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - od 31.12.2011r. do 26.12.2017 r. - kredytu długoterminowego pomostowego w kwocie 1 371 610,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie udziału PROW w zadaniu: Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Szorce i Krynica w Gminie Trzcianne do momentu otrzymania refundacji nie dłużej niż do 30.06.2011 r. 2. Okres spłaty odsetek: w ratach kwartalnych począwszy od pierwszego kwartału od przekazania kredytu do dyspozycji zamawiającego. 3. Spłata rat kapitałowych kredytów: - kredytu długoterminowego w kwocie 1 198 997,00 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - kwartalnie, - kredytu długoterminowego pomostowego w kwocie 1 371 610,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie udziału PROW w zadaniu: Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Szorce i Krynica w Gminie Trzcianne - jednorazowo po uzyskaniu refundacji, 4. Przekazanie kredytu do dyspozycji Zamawiającego nie później niż 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy i dokonania prawnych zabezpieczeń. 5. Zabezpieczenie kredytu: -weksel in blanco z deklaracją wekslową wystawiony przez kredytobiorcę. 6. Harmonogram spłaty kredytów: Spłata kapitału - kredytu długoterminowego w kwocie 1 198 997,00 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w ratach płatnych na koniec każdego kwartału począwszy od 31.12.2011r. do 26.12.2017 r. - kredytu długoterminowego pomostowego w kwocie 1 371 610,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie udziału PROW w zadaniu: Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Szorce i Krynica w Gminie Trzcianne jednorazowo - w momencie otrzymania refundacji, nie dłużej niż do 30.06.2011 r. 7. Udzielenie kredytów: - kredytu długoterminowego w kwocie 1 198 997,00 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - jednorazowo, - kredytu długoterminowego pomostowego w kwocie 1 371 610,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie udziału PROW w zadaniu: Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Szorce i Krynica w Gminie Trzcianne - jednorazowo. 8. Oprocentowanie zmienne kredytów składające się ze stawki bazowej WIBOR 3M powiększone o stałą marżę Banku. W okresie kredytowania będzie obowiązywał WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty raty kredytu i odsetek. Należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i roku w trakcie kredytowania i wyliczenia ceny oferty. 9. Wysokość prowizji podana w punktach procentowych liczona od udzielonego kredytu. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy
 13. Udzielenie Gminie Goniądz kredytu długoterminowego na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w wysokości 1 200 000 zł ( słownie złotych: jeden milion dwieście tysięcy ).
  Zamawiający: Urząd Miejski w Goniądzu, Goniądz
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
  udzieleniu Gminie Goniądz kredytu długoterminowego na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w wysokości 1 200 000 zł ( słownie złotych: jeden milion dwieście tysięcy ).

  Istotne warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
  1/ spłata kredytu następować będzie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od dnia 1 lipca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, przy czym:

  1. w 2011 roku sześć rat, w wysokości 11 111 zł ( słownie złotych: jedenaście tysięcy sto jedenaście) każda
  2. w 2012 roku dwanaście rat, , w wysokości 11 806 zł ( słownie złotych: jedenaście tysięcy osiemset sześć ) każda
  3. w 2013 roku dwanaście rat, , w wysokości 11 806 zł ( słownie złotych: jedenaście tysięcy osiemset sześć ) każda
  4. w 2014 roku dwanaście rat, w wysokości 11 806 zł ( słownie złotych: jedenaście tysięcy osiemset sześć ) każda
  5. w 2015 roku dwanaście rat, w wysokości 11 806 zł ( słownie złotych: jedenaście tysięcy osiemset sześć ) każda
  6. w 2016 roku dwanaście rat, w wysokości 11 806 zł ( słownie złotych: jedenaście tysięcy osiemset sześć ) każda
  7. w 2017 roku dwanaście rat, w wysokości 11 806 zł ( słownie złotych: jedenaście tysięcy osiemset sześć ) każda
  8. w 2018 roku dwanaście rat, w wysokości 11 806 zł ( słownie złotych: jedenaście tysięcy osiemset sześć ) każda
  9. w 2019 roku jedenaście rat, w wysokości 11 806 zł ( słownie złotych: jedenaście tysięcy osiemset sześć ) każda oraz jedna rata w wysokości 11 764 zł ( słownie złotych: jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery ).

  Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu z zachowaniem 7 dniowego terminu powiadomienia Kredytodawcy o wcześniejszej spłacie kredytu lub jego części.

  2/ Wykonawca postawi kredyt do dyspozycji Zamawiającego na wydzielonym rachunku
  kredytowym w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy; naliczanie odsetek nastąpi od daty
  uruchomienia kredytu. Przewidywana data uruchomienia kredytu to 11 październik 2011 r
  3/ uruchomienie środków następować będzie na podstawie polecenia przelewu, w
  określonych kwotach i terminach,
  4/ odsetki naliczane będą miesięcznie , od faktycznie wykorzystanych środków;
  do obliczenia kwoty odsetek przyjmować się będzie rzeczywistą liczbę dni wykorzystania
  kredytu w stosunku do 365 dni w roku,
  5/ spłata odsetek będzie następowała w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego okresu
  obrachunkowego
  6/ spłata kapitału będzie następowała w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego okresu
  obrachunkowego,

  7/ koszty obsługi kredytu stanowią:
  a) oprocentowanie kredytu - zmienne. Oprocentowanie w całym okresie
  kredytowania stanowi sumę stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie operacje związane z obsługą kredytu Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania.
  W celu wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć notowanie stawki WIBOR 3M na dzień 31 sierpnia 2010 roku.
  b) prowizja - liczona jako % od całej kwoty kredytu tj.................... zł.
  Prowizja musi zawierać w sobie wszelkie opłaty, które związane są
  z uruchomieniem kredytu,

  8/ Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z kredytu w pełnej wysokości
  bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat,
  9/ Wykonawca wraz z ofertą załączy proponowany wzór umowy,
  10/ zabezpieczenie kredytu : weksel in blanco i deklaracja wekslowa.
  11/ karencja w spłacie kapitału do 30 czerwca 2011 roku.
  12/ okres kredytowania od dnia uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2019 roku
  13/ W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, Zamawiający udostępni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl oraz dołączy do SIWZ następujące informacje:
  1) opinię RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Goniądz za rok 2008 i 2009,
  2) sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, na dzień 31.12.2008 r.
  3) sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, na dzień 31.12.2009 r.
  4) sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, za II kwartał 2010 r.
  5) opinię RIO w sprawie projektu budżetu na 2010 r.
  6) Budżet gminy uchwalony na rok 2010 wraz ze zmianami dostępny jest na stronie
  http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl
  7) Opinię w sprawie możliwości spłaty w latach 2011-2019 kredytu w kwocie 1 200 000zł Zamawiający umieści na stronie http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl niezwłocznie po jej otrzymaniu z Regionalnej Izby Obrachunkowej


  14/ kod CPV: 66.13.00.00 - 3 - usługi udzielania kredytu
 14. udzielenie i obsługę kredytu złotowego, w wysokości 1 200 000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Jasionówka, Jasionówka
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu złotowego, w wysokości 1 200 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 15. Udzielenie Gminie Goniądz kredytu długoterminowego na realizacje zadania pn./ Rozbudowa wodociągu wiejskiego /Osowiec/. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: kol. Płochowo, Budne Żarnowo, Wólka Piaseczna Gm. Goniądz/. Budowa sieci wodociągowej etap I - w wysokości 369 393 zł ( słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy ).
  Zamawiający: Urząd Miejski w Goniądzu, Goniądz
  1/ spłata kredytu następować będzie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, przy czym:

  1. w 2011 roku dwanaście rat, w wysokości 3 420 zł ( słownie złotych: trzy tysiące czterysta dwadzieścia ) każda
  2. w 2012 roku dwanaście rat, , w wysokości 3 420 zł ( słownie złotych: trzy tysiące czterysta dwadzieścia ) każda
  3. w 2013 roku dwanaście rat, , w wysokości 3 420 zł ( słownie złotych: trzy tysiące czterysta dwadzieścia ) każda
  4. w 2014 roku dwanaście rat, w wysokości 3 420 zł ( słownie złotych: trzy tysiące czterysta dwadzieścia ) każda
  5. w 2015 roku dwanaście rat, w wysokości 3 420 zł ( słownie złotych: trzy tysiące czterysta dwadzieścia ) każda
  6. w 2016 roku dwanaście rat, w wysokości 3 420 zł ( słownie złotych: trzy tysiące czterysta dwadzieścia ) każda
  7. w 2017 roku dwanaście rat, w wysokości 3 420 zł ( słownie złotych: trzy tysiące czterysta dwadzieścia ) każda
  8. w 2018 roku dwanaście rat, w wysokości 3 420 zł ( słownie złotych: trzy tysiące czterysta dwadzieścia ) każda
  9. w 2019 roku jedenaście rat, w wysokości 3 420 zł ( słownie złotych: trzy tysiące czterysta dwadzieścia ) każda oraz jedna rata w wysokości 3 453 zł ( słownie złotych: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy)

  Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu z zachowaniem 7 dniowego terminu powiadomienia Kredytodawcy o wcześniejszej spłacie kredytu lub jego części.

  2/ Wykonawca postawi kredyt do dyspozycji Zamawiającego na wydzielonym rachunku
  kredytowym w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy; naliczanie odsetek nastąpi od daty
  uruchomienia kredytu,
  3/ uruchomienie środków następować będzie na podstawie polecenia przelewu, w
  określonych kwotach i terminach,
  4/ odsetki naliczane będą miesięcznie , od faktycznie wykorzystanych środków;
  do obliczenia kwoty odsetek przyjmować się będzie rzeczywistą liczbę dni wykorzystania
  kredytu w stosunku do 365 dni w roku,
  5/ spłata odsetek będzie następowała w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego okresu
  obrachunkowego
  6/ spłata kapitału będzie następowała w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego okresu
  obrachunkowego,

  7/ koszty obsługi kredytu stanowią:
  a) oprocentowanie kredytu - zmienne. Oprocentowanie w całym okresie
  kredytowania stanowi sumę stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie operacje związane z obsługą kredytu Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania.
  W celu wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć notowanie stawki WIBOR 3M na dzień 30 lipca 2010 roku.
  b) prowizja - liczona jako % od całej kwoty kredytu tj.................... zł.
  Prowizja musi zawierać w sobie wszelkie opłaty, które związane są
  z uruchomieniem kredytu,

  8/ Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z kredytu w pełnej wysokości
  bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat,
  9/ Wykonawca wraz z ofertą załączy proponowany wzór umowy,
  10/ zabezpieczenie kredytu : weksel in blanco i deklaracja wekslowa.
  11/ karencja w spłacie kapitału do 31 grudnia 2010 roku
  12/ okres kredytowania od dnia uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2019 roku
  13/ W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, Zamawiający udostępni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl oraz dołączy do SIWZ następujące informacje:
  1) opinię RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Goniądz za rok 2008 i 2009,
  2) sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, na dzień 31.12.2008 r.
  3) sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, na dzień 31.12.2009 r.
  4) sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, za II kwartał 2010 r.
  5) opinię RIO w sprawie projektu budżetu na 2010 r.
  6) Budżet gminy uchwalony na rok 2010 wraz ze zmianami dostępny jest na stronie
  http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl
  7) Opinię w sprawie możliwości spłaty w latach 2011-2019 kredytu w kwocie 369 393 zł Zamawiający umieści na stronie http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl niezwłocznie po jej otrzymaniu od Regionalnej Izby Obrachunkowej.

  14/ kod CPV: 66.13.00.00 - 3 - usługi udzielania kredytu
 16. na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego złotowego, w wysokości 1242397,00 zł
  Zamawiający: Gmina Jasionówka, Jasionówka
  1)kredyt długoterminowy 1 - 652959,00 zł (słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć); na finansowanie realizacji inwestycji pn.: Integracja dróg i ulic gminnych z siecią dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Gminy Jasionówka polegającej na wykonaniu przebudowy ulic gminnych w miejscowości Jasionówka: ulicy Kociej (nr 104010B) w km 0+000 - 0+233, ulicy Młynowej (Nr 104007B) w km 0+000 - 0+238, ulicy Nowej (Nr 1004009B) w km 0+000 - 0+232, ulicy Szkolnej (Nr 104008B) w km 0+000 - 0+183 oraz przebudowy drogi gminnej Nr 104006B od drogi krajowej S 8 do miejscowości Krasne Stare, odcinek I w km 0+000 - 0+700, odcinek II w km 0+000 - 0+510,5 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej. Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego. Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa;
  2)kredyt długoterminowy 2 - 189438,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem);
  3)kredyt krótkoterminowy 1 - 400000,00 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy);
  na finansowanie realizacji inwestycji pn. Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce o łącznej powierzchni 16 164 m2, w tym: obiekty sportowe zajmą powierzchnię 10 523 m2, projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji.
 17. Udzielenie Gminie Goniądz kredytu długoterminowego inwestycyjnego na zadanie pn./ Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu/ w wysokości 1 140 710 zł (słownie złotych: jeden milion sto czterdzieści tysięcy siedemset dziesięć )
  Zamawiający: Urząd Miejski w Goniądzu, Goniądz
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
  udzieleniu Gminie Goniądz kredytu długoterminowego inwestycyjnego na zadanie pn./ Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu/ w wysokości 1 140 710 zł (słownie złotych: jeden milion sto czterdzieści tysięcy siedemset dziesięć ).

  Istotne warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:

  1/ spłata kredytu następować będzie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, przy czym:

  1. w 2011 roku dwanaście rat, w wysokości 10 562 zł ( słownie złotych: dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa ) każda rata
  2. w 2012 roku dwanaście rat, , w wysokości 10 562 zł ( słownie złotych: dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa ) każda rata
  3. w 2013 roku dwanaście rat, , w wysokości 10 562 zł ( słownie złotych: dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa ) każda rata
  4. w 2014 roku dwanaście rat, w wysokości 10 562 zł ( słownie złotych: dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa ) każda rata
  5. w 2015 roku dwanaście rat, w wysokości 10 562 zł ( słownie złotych: dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa ) każda rata
  6. w 2016 roku dwanaście rat, w wysokości 10 562 zł ( słownie złotych: dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa ) każda rata
  7. w 2017 roku dwanaście rat, w wysokości 10 562 zł ( słownie złotych: dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa ) każda rata
  8. w 2018 roku dwanaście rat, w wysokości 10 562 zł ( słownie złotych: dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa ) każda rata
  9. w 2019 roku jedenaście rat, w wysokości 10 562 zł ( słownie złotych: dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa ) każda rata oraz jedna rata w wysokości 10 576 zł ( słownie złotych: dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć ).

  Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu z zachowaniem 7 dniowego terminu powiadomienia Wykonawcy o wcześniejszej spłacie kredytu lub jego części.

  2/ Wykonawca postawi kredyt do dyspozycji Zamawiającego na wydzielonym rachunku
  kredytowym w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy; naliczanie odsetek nastąpi od daty
  uruchomienia kredytu,
  3/ uruchomienie środków następować będzie na podstawie polecenia przelewu, w
  określonych kwotach i terminach,
  4/ odsetki naliczane będą miesięcznie , od faktycznie wykorzystanych środków;
  do obliczenia kwoty odsetek przyjmować się będzie rzeczywistą liczbę dni wykorzystania
  kredytu w stosunku do 365 dni w roku,
  5/ spłata odsetek będzie następowała w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego okresu
  obrachunkowego
  6/ spłata kapitału będzie następowała w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego okresu
  obrachunkowego,

  7/ koszty obsługi kredytu stanowią:
  a) oprocentowanie kredytu - zmienne. Oprocentowanie w całym okresie
  kredytowania stanowi sumę stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie operacje związane z obsługą kredytu Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania.
  W celu wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć notowanie stawki WIBOR 3M na dzień 31 stycznia 2010 roku.
  b) prowizja - liczona jako % od całej kwoty kredytu tj.................... zł.
  Prowizja musi zawierać w sobie wszelkie opłaty, które związane są
  z uruchomieniem kredytu,

  8/ Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z kredytu w pełnej wysokości
  bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat,
  9/ Wykonawca wraz z ofertą załączy proponowany wzór umowy,
  10/ zabezpieczenie kredytu : weksel in blanco i deklaracja wekslowa.
  11/ karencja w spłacie kapitału do 31 grudnia 2010 roku
  12/ okres kredytowania od dnia uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2019 roku
  13/ kod CPV: 66.13.00.00 - 3 - usługi udzielania kredytu
 18. Na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, w wysokości 737000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Jasionówka, Jasionówka
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu inwestycyjnego złotowego, w wysokości 737000,00 zł (słownie złotych: siedemset trzydzieści siedem tysięcy), w tym:
  1)kredyt krótkoterminowy - 410000,00 zł (słownie złotych: czterysta dziesięć tysięcy);
  2)kredyt długoterminowy 1 - 130000,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy),
  na finansowanie realizacji inwestycji pn.: Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce o łącznej powierzchni 16 164 m2, w tym: obiekty sportowe zajmą powierzchnię 10 523 m2, projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji;
  3) kredyt długoterminowy 2 - 197000,00 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy), na finansowanie realizacji inwestycji pn. Remont infrastruktury społeczno - kulturalnej na terenie Gminy Jasionówka obejmujący docieplenie, remont i zakup wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury w Kalinówce Królewskiej oraz remont i zakup wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce.
 19. na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 200.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Jasionówka, Jasionówka
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy), na finansowanie pomocy udzielonej Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania - Remont drogi powiatowej w miejscowości Milewskie.
  Zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały w dziale XXI SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Inne osoby dla Kamińska Joanna (55 osób):